Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Otomotiv Sektöründeki Dağıtım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki İlişkilerin Rekabet Hukuku Düzenlemeleri Açısından İncelenmesi

Otomotiv Sektöründeki Dağıtım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Hukuki İlişkilerin Rekabet Hukuku Düzenlemeleri Açısından İncelenmesiSayfa Sayısı
:  
688
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-569-3

110,00 TL ( KDV Dahil )

Eserimizde, otomotiv sektöründeki araç ve yedek parça dağıtımı ile satış sonrası hizmetlerinin sunulmasına ilişkin dağıtım sözleşmeleri, özellikle rekabet hukuku ve fikri mülkiyet hukuku açısından incelenmektedir. Bu doğrultuda, çalışmamızda, öncelikle dağıtım ve dağıtım sözleşmesi kavramları genel hatlarıyla incelenmekte, sözleşmenin hukuki niteliği, şekli, dağıtım sözleşmesi çeşitleri ve sözleşmeye uygulanacak hükümler gibi konularda detaylı açıklamalar yapılmaktadır. Otomotiv sektörünün genel görünümü ve bu sektördeki dağıtım sözleşmelerinin temel özellikleri yine çalışmamızda yer verilen hususlardır. Otomotiv dağıtım sözleşmelerinin tabi olduğu rekabet hukuku düzenlemeleri mehaz Avrupa Birliği tüzükleri ile karşılaştırmalı olarak ve Rekabet Kurulu kararları eşliğinde net ve kapsamlı bir şekilde çalışmamızda yer almaktadır. Eserimizin son kısmı ise, otomotiv dağıtım sözleşmelerinin uygulanması esnasında karşılaşılan bazı temel sorunların net olarak ortaya konulmasına ve bunlara pratik çözümler getirilmesine hizmet etmektedir. Bu kısımda, rekabet hukuku düzenlemelerine aykırılık taşıdığı için geçersiz sayılan otomotiv dağıtım sözleşmesinin yarattığı hukuki sorunlar, sözleşmenin rekabet hukuku mevzuatı uyarınca içermek zorunda olduğu bazı düzenlemelerin genel işlem şartı olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği gibi meseleler ve rekabete hassas bilgi değişimi konuları incelenmektedir. Yedek parçalarını tasarım ya da patent olarak tescil ettirmiş olan otomobil sağlayıcısının sınai mülkiyet haklarını korumak için aldığı hukuki tedbirlerin rekabet hukuku açısından değerlendirilmesi ve paralel ithalatın engellenmesinin doğurduğu hukuki sorunlar ile hakim durumdaki sağlayıcının dağıtıcılarına eşit davranma yükümlülüğü gibi uygulamaya yönelik konular da eserimizde detaylı olarak inceleme altına alınmaktadır.(ARKA KAPAKTAN)

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ .................................................................................................................VII
İÇİNDEKİLER .................................................................................................... IX
K ISA LTM A LA R..............................................................................................XXI
GİRİŞ.........................................................................................................................1
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL OLARAK DAĞITIM SÖZLEŞMESİ
§1. DAĞITIM KAVRAMI VE DAĞITIM SÖZLEŞMESİ
ÇEŞİTLERİ...................................................................................11
I. DAĞITIM KAVRAMI VE TERMİNOLOJİ ........................................11
A. Dağıtım Kavramı ve Dağıtım İlişkisinin Tarafları .........................11
B. Dar ve Geniş Anlamda Dağıtım Kavramları ....................................16
II. DAĞITIM SÖZLEŞMESİ ÇEŞİTLERİ VE BU
SÖZLEŞMELERİN BİRBİRİYLE KIYASLANMASI...................... 24
A. Dağıtım Sözleşmesi Çeşitleri .............................................................. 24
1. Basit Dağıtım Sözleşmeleri ........................................................... 25
2. Münhasır Dağıtım Sözleşmeleri ve Tek Satıcılık Sözleşmesi 26
3. Seçici Dağıtım Sözleşmeleri...........................................................31
4. Franchise Sözleşmeleri....................................................................35X
B. Dağıtım Sözleşmelerinin Birbiriyle Kıyaslanması......................... 38
1. Sağlayıcı ve Dağıtıcının İlişkilerinin Yoğunluğuna Göre ..... 38
2. Sağlayıcının Fikri ve Sınai Unsurlarının Kullanımına Göre.42
§2. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI, HUKUKİ
NİTELİĞİ VE ÖZELLİKLERİ ................................................... 44
I. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN TANIMI ............................................. 4 4
II. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ................................. 48
A. Çerçeve Sözleşme Niteliğinde Olması .............................................. 48
B. Sürekli Borç İlişkisi Doğuran Bir Sözleşme Olması ...................... 50
C. Dağıtıcının Kendi Nam ve Hesabına Hareket Etmesi ...................52
III. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ .......................53
A. Genel Olarak.............................................................................................53
B. Sözleşmenin Hukuki Niteliğinin Tespiti ..........................................57
IV. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNE UYGULANACAK HÜKÜMLER...61
V. DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN ŞEKLİ................................................... 68
§3. OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL GÖRÜNÜMÜ VE
OTOMOTİV DAĞITIM SÖZLEŞMELERİ ................................76
I. OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GENEL YAPISI ................................76
A. Motorlu Araç ve Yedek Parça Üretim Faaliyetleri ...........................79
B. Motorlu Araç Dağıtım Faaliyetleri..................................................... 82
C. Motorlu Araç Satış Sonrası Hizmetleri  .............................................85
D. Motorlu Araçların Yedek Parçalarının Dağıtım Faaliyetleri.........89
II. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM
SÖZLEŞMELERİNİN VE OTOMOTİV DAĞITIM
FAALİYETİNİN ÖZELLİKLERİ ...........................................................91XI
İKİNCİ BÖLÜM
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM
SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET
HUKUKU DÜZENLEMELERİ
§1. GENEL OLARAK  ......................................................................103
I. REKABET İHLALLERİ.......................................................................... 104
A. Rekabete Aykırı Anlaşma, Uyumlu Eylem ve Kararlar ............... 104
1. Teşebbüs ve Teşebbüs Birliği Kavramları................................ 104
2. Anlaşma ve Uyumlu Eylem Kavramları .................................. 112
a. Anlaşma Kavramı................................................................... 112
b. Uyumlu Eylem Kavramı ........................................................114
3. Rekabet İhlallerinde Rekabeti Sınırlayıcı Amaç ya da Etki .118
4. Yatay ve Dikey Anlaşma Ayrımı................................................. 122
a. Yatay Anlaşmalar .................................................................... 122
b. Dikey Anlaşmalar...................................................................128
B. Hakim Durumun Kötüye Kullanılması.......................................... 130
1. Kavram............................................................................................. 130
2. Hakim Durumun Tespiti............................................................. 134
C. Yoğunlaşmaların Denetlenmesi........................................................ 139
II. MUAFİYET REJİMİ................................................................................ 145
§2. AVRUPA BİRLİĞİ’NDE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ
DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET
HUKUKU DÜZENLEMELERİ.................................................149
I. GENEL BİLGİ............................................................................................. 149
II. İLGİLİ MEVZUAT ................................................................................... 152
A. Genel Olarak ......................................................................................... 152
B. İlgili Tüzükler ....................................................................................... 155
1. AB Komisyonunun 123/85 Sayılı Tüzüğü.............................. 155
2. AB Komisyonunun 1475/95 Sayılı Tüzüğü............................ 158
3. AB Komisyonunun 1400/2002 Sayılı Tüzüğü .......................161XII
a. Marka İçi Rekabetin Arttırılması  ...................................... 162
b. Markalar Arası Rekabetin Arttırılması............................. 166
c. Satış Sonrasının Rekabete Açılması .................................. 168
d. Sağlayıcının Dağıtıcı Üzerindeki Baskısının
Azaltılması  ...............................................................................171
4. AB Komisyonunun 330/2010 Sayılı Dikey Anlaşmalar
Tüzüğü ile 461/2010 sayılı Motorlu Taşıtlar Tüzüğü........... 172
a. 1400/2002 Sayılı Tüzüğün Değerlendirilmesi ............... 172
b. 330/2010 sayılı Dikey Anlaşmalara İlişkin Tüzük
ile 461/2010 sayılı Motorlu Taşıtlar Tüzüğünün
Uygulama Alanları..................................................................178
c. 330/2010 ve 461/2010 sayılı Tüzüklerde Yer
Alan Yeni Düzenlemelerin Otomotiv Dağıtım
Sözleşmelerine Etkileri  ........................................................ 179
(1) Grup Muafiyetine Tabi Olmak İçin Tek Bir Pazar Eşiği
Belirlenmesi  ..................................................................... 179
(2) Çok Markalılığın Kaldırılması .................................... 182
(3) Ek Tesis Hükmünün Kaldırılması............................... 185
(4) Dağıtıcıdan Servis Hizmeti Verilmesinin
İstenebilmesi..................................................................... 186
(5) Muafiyetten Yararlanma Ön Şartlarının
Kaldırılması  ..................................................................... 187
(6) 461/2010 Sayılı Tüzük ve Satış Sonrasına Özel
Kısıtlamalar....................................................................... 188
(a) Yetkili Servislerin Tamir Amaçlı Parça Satma
Hakkının Kısıtlanamaması.................................... 189
(b) Yedek Parça Sağlayıcısının Satış Olanaklarının
Kısıtlanamaması  ...................................................... 190
(7) Yetkili Servis Sözleşmelerinin Muafiyetten
Yararlanma Şartları  ........................................................ 192
(a) Bağımsız Servislerin Teknik Bilgiye Erişimi ..... 192
(b) Garantinin Kötüye Kullanılması.......................... 195
(8) İnternet Satışları Hakkında Özel Düzenlemeler...... 198XIII
§3. TÜRKİYE’DE OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM
SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN REKABET HUKUKU
DÜZENLEMELERİ .................................................................. 204
I. GENEL BİLGİ.............................................................................................204
II. İLGİLİ TEBLİĞLER .................................................................................206
A. 1998/3 Sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği .............206
B. 2005/4 Sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği .............207
C. 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Grup Muafiyeti Tebliği............... 212
1. Motorlu Taşıtlar Sektör Raporu’nda Yer Alan Temel
Tespitler ve Yeni Tebliğ Hazırlıkları  ........................................ 212
a. Motorlu Taşıt Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitler ve
Değerlendirmeler ................................................................... 212
(1) Motorlu Taşıt Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitler.... 212
(2) Motorlu Taşıt Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitlerin
Değerlendirilmesi............................................................ 215
b. Bakım ve Onarım Hizmetleri Pazarına İlişkin
Tespitler ve Değerlendirmeler .............................................220
(1) Bakım ve Onarım Hizmetleri Pazarına İlişkin
Tespitler .............................................................................220
(2) Bakım ve Onarım Hizmetleri Pazarına İlişkin
Tespitlerin Değerlendirilmesi.......................................223
c. Yedek Parça Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitler ve
Değerlendirmeler....................................................................225
(1) Yedek Parça Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitler.......225
(2) Yedek Parça Dağıtım Pazarına İlişkin Tespitlerin
Değerlendirilmesi............................................................228
d. Muafiyetin Genel Koşullarına İlişkin
Değerlendirmeler.................................................................... 231
2. Genel Olarak 2017/3 sayılı Motorlu Taşıtlar Grup
Mua f iyeti Tebl iğ i ...........................................................................234
D. 2017/3 sayılı Tebliğ Hükümlerinin Detaylı Olarak
İncelenmesi  ...........................................................................................242
1. Metodoloji  ......................................................................................242
2. 2017/3 sayılı Tebliğ’in Kapsamı.................................................244XIV
a. Anlaşmanın Konusu Bakımından......................................244
(1) Konusu Yeni Motorlu Taşıt Satışı olan Anlaşmalar.248
(2) Konusu Yedek Parça Satışı Olan Anlaşmalar............249
(3) Konusu Bakım ve Onarım Hizmetlerinin Sağlanması
Olan Anlaşmalar.............................................................. 253
b. Anlaşmanın Tarafları Bakımından....................................254
c. Pazar Payı Eşikleri Bakımından.......................................... 257
(1) Pazar Payı Eşikleri ve Pazar Payı Eşiklerinin
Hesaplanması ................................................................... 257
(2) Sağlayıcının Pazar Payının Hesaplanması................. 259
(a) Yeni Motorlu Taşıtların Dağıtımı Pazarında
Sağlayıcının Pazar Payının Hesaplanması ......... 261
(b) Bakım ve Onarım Hizmetleri Pazarında
Sağlayıcının Pazar Payının Hesaplanması..........265
(c) Motorlu Taşıt Yedek Parçalarının Dağıtımı
Pazarında Sağlayıcının Pazar Payının
Hesaplanması ............................................................ 271
(d) Tek Alıcıya Sağlama Yükümlülüğü İçeren
Anlaşmalarda Sağlayıcının Pazar Payının
Hesaplanması ............................................................ 277
d. Hukuki İşlemin Niteliği Bakımından ............................... 279
3. Grup Muafiyetinin Genel Koşulları  ........................................282
a. Asgari Sözleşme ve Feshi İhbar Süreleri ...........................284
(1) Belirli Süreli Sözleşmelerde Asgari Fesih Süreleri...284
(2) Belirsiz Süreli Sözleşmelerde İhbar Süreleri .............286
(a) Genel Olarak..............................................................286
(b) 2005/4 sayılı Tebliğ ve Feshin Gerekçelerini
Açıklama Yükümlülüğü.......................................... 291
(3) Sözleşmenin Haklı Sebeple Feshi................................ 295
b. 2017/3 sayılı Tebliğ ile Sözleşmeyi Devir Hakkı ve
Hakem Şartının Kaldırılması  .............................................302
4. Anlaşmayı Grup Muafiyeti Dışına Çıkaran Ağır
Sınırlamalar ....................................................................................306
a. Yeniden Satış Fiyatının Tespiti............................................308
b. Bölge ya da Müşteri Paylaştırılması ....................................316XV
c. Seçici Dağıtıcıların Son Kullanıcıya Araç ve Parça
Satışının Sınırlandırılması ...................................................324
d. Seçici Dağıtıcılar Arasındaki Çapraz Satışların
Yasaklanması ........................................................................... 329
e. Satış ve Satış Sonrası Hizmetlerinin Bir Arada
Sunulmasına İlişkin Kısıtlamalar ......................................330
f. Yetkili Servislerin Özel Servislere Parça Satışının
Kısıtlanması.............................................................................336
g. Yedek Parçaların Alternatif Kanallardan
Dağıtımının Engellenmesi ...................................................344
(1) Orijinal ve Eşdeğer Kalitede Yedek Parça
Kavramları ........................................................................ 345
(a) Orijinal Yedek Parça Kavramı  .............................. 345
(b) Eşdeğer Kalitede Yedek Parça Kavramı  ............. 350
(2) Sağlayıcının Kendisinden Temin Edilmeyen
Parçaların Satışını ve Kullanımını
Engelleyememesi ............................................................. 358
(a) Yedek Parça Üreticisinin Sağlayıcı Dışındaki
Teşebbüslere Yedek Parça Satma Hakkı.............. 358
(b) Yetkili Servislerin Sağlayıcı Dışındaki
Teşebbüslerden Yedek Parça Temin Etme
Hakkı ..........................................................................360
(c) Yedek Parça Üreticisinin Ürettiği Yedek Parçalara
Markasını veya Logosunu Koyma Hakkı  ..........369
5. Grup Muafiyetinden Yararlanamayan Özel Hükümler ....... 371
a. Genel Olarak ........................................................................... 371
b. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü ........................................ 374
(1) Motorlu Taşıtların Dağıtımı ve Rekabet Etmeme
Yükümlülüğü.................................................................... 376
(2) Yedek Parçaların Dağıtımı ve Rekabet Etmeme
Yükümlülüğü.................................................................... 385
(3) Bakım Onarım Hizmetleri ve Rekabet Etmeme
Yükümlülüğü.................................................................... 389
(4) Dağıtıcının Asgari Alım Hedeflerinin
Belirlenmesi  ..................................................................... 394XVI
(5) Dağıtıcının Hedeflere Ulaşamamasının Yaptırımının
Sınırları  ............................................................................. 398
(6) Sağlayıcının Çok Markalı Dağıtıcılardan Bilgi Alma ve
Denetim Yapma Hakkının Sınırları............................ 401
(7) 2017/3 sayılı Tebliğ ile Sağlayıcıya Özel Personel
İstihdamı ve Teşhir Yerlerinin Ayrılması
Hükümlerinin Kaldırılması .........................................404
c. Tesis Yeri Yükümlülükleri  ...................................................408
6. Seçici Dağıtım Sisteminde Dağıtım Ağına Kabul
Kriterleri  .........................................................................................409
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ DAĞITIM
SÖZLEŞMELERİNİN TÜRK REKABET
HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ
§1. REKABET HUKUKUNA AYKIRILIĞIN OTOMOTİV
DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN GEÇERLİLİĞİNE ETKİSİ .....423
I. OTOMOTİV DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN REKABET
HUKUKUNA AYKIRILIK TEŞKİL ETMESİ  ................................ 423
A. 2017/3 Sayılı Tebliğ Uyarınca Muafiyetin Genel
Koşullarının Sağlanmaması .............................................................. 423
1. Sözleşmenin Süresine ilişkin Düzenlemelere ve Feshi
İhbar Sürelerine Uyulmaması ....................................................424
2. 2017/3 Sayılı Tebliğ ile Öngörülen Pazar Payı
Eşiklerinin Aşılması  ....................................................................426
B. Anlaşmanın 2017/3 Sayılı Tebliğ ile Öngörülen Ağır
Rekabet Sınırlamalarını İçermesi .................................................... 427
C. Anlaşmanın 2017/3 Sayılı Tebliğ’in 7. Maddesi ile
Öngörülen Rekabet Sınırlamalarını İçermesi ............................... 428
II. REKABETE AYKIRI OTOMOTİV DAĞITIM
SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZLİĞİNİN NİTELİĞİ .................... 428XVII
III. OTOMOTİV DAĞITIM SÖZLEŞMESİNİN REKABETE
AYKIRILIĞI HAKKINDA REKABET KURULU VE
M AHK  EME  K  A R  A R  LA R  ININ  ÇATIŞM ASI  ............................... 436
A. Geçersiz Sözleşme Hakkında Doğrudan Mahkemeye
Başvurulması......................................................................................... 438
B. Geçersiz Sözleşme Hakkında Rekabet Kurulu Nezdinde
Devam Eden Bir İnceleme Olması ................................................... 441
C. Geçersiz Sözleşme Hakkında Rekabet Kurulu Tarafından
Verilmiş Bir Karar Olması..................................................................442
D. Sözleşmenin Geçersizliği Hakkında İdari ve Adli Mahkeme
Kararlarının Çatışması .......................................................................446
E. Değerlendirme ......................................................................................448
§2. 2017/3 SAYILI TEBLİĞ’DE YER ALAN HÜKÜMLERİN
GENEL İŞLEM ŞARTLARI AÇISINDAN
DEĞERLENDİRİLMESİ  ..........................................................452
I. GENEL İŞLEM ŞARTLARINA İLİŞKİN HÜKÜMLERİN
OTOMOTİV DAĞITIM SÖZLEŞMELERİNE
UYGULANMASI ...................................................................................... 452
A. Genel İşlem Şartları Kavramı............................................................ 452
B. Genel İşlem Şartlarının Ticari Sözleşmelere Uygulanma
Alanı ........................................................................................................464
C. Otomotiv Dağıtım Sözleşmeleri ve Genel İşlem Şartları ...........469
II. SAĞLAYICININ 2017/3 SAYILI TEBLİĞ HÜKÜMLERİNE
UYMA ZORUNLULUĞU VE GENEL İŞLEM ŞARTLARI........ 474
§3. ARAÇ VE YEDEK PARÇA DAĞITIMINDA
SINAİ MÜLKİYET VE REKABET HUKUKU
HÜKÜMLERİNİN ÇATIŞMASI ..............................................478
I. OTOMOTİV SAĞLAYICISININ ARAÇ VE YEDEK
PARÇALARIN PARALEL İTHALATINI ENGELLEMESİ ....... 478
A. Paralel İthalat Kavramı ....................................................................... 478
B. Sağlayıcının Sınai Mülkiyet Haklarını Kullanarak Paralel
İthalatı Engellemesi .............................................................................483XVIII
C. Rekabet Kurulu Kararları Işığında Otomotiv Sektöründe
Paralel İthalatın Engellenmesi  ......................................................... 491
II. MOTORLU TAŞIT YEDEK PARÇALARININ PATENT VE
TASARIM TESCİLİ İLE KORUNMASINDA REKABET
HUKUKUNDAN KAYNAKLANAN SINIRLAMALAR ...........494
A. Motorlu Taşıt Yedek Parçalarının Tasarım Olarak Korunması 494
1. İşlevsel Zorunluluk İçeren (Must Fit) Yedek Parçalar..........496
2. Görsel Zorunluluk İçeren (Must Match) Yedek Parçalar ....497
3. İşlevsel ve Görsel Zorunluluk İçermeyen Yedek Parçalar....502
4. Görünmeyen Yedek Parça Tasarımları ....................................504
B. Motorlu Taşıt Yedek Parçalarının Patent Olarak Korunması....506
C. Yedek Parçalar Üzerindeki Sınai Hakların Korunması ve
Rekabet Hukuku...................................................................................509
D. Patent ya da Tasarım Koruma Süresi Dolan Yedek Parçanın
Parça Üreticisi Tarafından Üretilebilmesi ..................................... 515
§4. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE DAĞITICILAR
ARASINDAKİ YATAY İLİŞKİLER YOLUYLA
REKABETİN KISITLANMASI ................................................519
I. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE BİLGİ DEĞİŞİMİ ............................519
A. Bilgi Değişimi Kavramı  ......................................................................519
1. Bilgi Değişiminin Rekabet İhlali Yaratması ........................... 523
2. Paylaşılan Bilginin Niteliğinin İhlalin
Değerlendirilmesine Etkisi ......................................................... 528
B. Otomotiv Meslek Birlikleri Aracılığıyla Bilgi Değişimi .............536
II. SAĞLAYICININ DAĞITICILAR ARASINDAKİ BİLGİ
DEĞİŞİMİNE ETKİSİ..............................................................................549
A. Genel Olarak .........................................................................................549
B. Değerlendirme  ..................................................................................... 556
III. OTOMOTİV DAĞITICILARI ARASINDAKİ KARTEL
ANLAŞMALAR I  ...................................................................................... 558
§5. OTOMOTİV SEKTÖRÜNDE SATIŞ SONRASINA ÖZGÜ
DEĞERLENDİRMELER  ..........................................................567XIX
I. HAKİM DURUMDAKİ SAĞLAYICININ
DAĞITICILARINA EŞİT DAVRANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.....569
A. Satış Sonrası ve Yedek Parça Dağıtım Pazarında
Sağlayıcının Hakim Durumu ...........................................................569
B. Sağlayıcının Ayrımcılık Yoluyla Hakim Durumunu Kötüye
Kullanması............................................................................................. 571
1. RKHK m. 4/e’nin Sağlayıcının Tek Taraflı
Davranışlarına Uygulanabilirliği .............................................. 572
2. Hakim Durumdaki Sağlayıcının Dağıtıcılarına Eşit
Davranma Yükümlülüğü ............................................................. 576
3. Nitel Seçici Dağıtım Sistemininden Kaynaklanan Eşit
Davranma Yükümlülüğü  ............................................................ 582
4. Sağlayıcının Dağıtıcıya Eşit Davranma
Yükümlülüğünün Sınırları ......................................................... 583
II. MARKALI KASKO SİGORTALARININ REKABET
HUKUKU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ....................... 590
A. Markalı Kasko Poliçelerindeki Yetkili Servis Klozlarının
RKHK Açısından İncelenmesi.......................................................... 592
B. Markalı Kasko Poliçesi İle Tüketicilere Sağlanan
Menfaatlerin 2017/3 Sayılı Tebliğ Kapsamında
Değerlendirilmesi................................................................................. 596
III. ARAÇLARIN PERİYODİK BAKIMLARININ VE
ONARIMLARININ YETKİLİ SERVİSLERDE
YAPTIRILMASININ ZORUNLU TUTULMASI VE
UZATILMIŞ GARANTİLER................................................................ 599
A. Garanti Süresi İçindeki Araçların Garanti Kapsamı Dışında
Kalan Ücretli Bakım ve Onarımları ................................................ 601
1. 2005/4 sayılı Tebliğ ve Garantinin Kötüye Kullanılması ...602
a. Genel Olarak............................................................................602
b. Rekabet Kurumunun 07.11.2014 tarihli Duyurusu  ......606
c. Duyuruda Atıfta Bulunulan İlgili Tüketici Mevzuatı ...606
2. 2017/3 sayılı Tebliğ ve Garantinin Kötüye Kullanılması ....608XX
B. Garanti Süresi İçindeki Araçların Garanti Kapsamındaki
Ücretsiz Bakım ve Onarımları  ......................................................... 612
C. Uzatılmış Garantiler............................................................................ 613
D. Garanti Süresinin Son Bulmasından Sonraki Ücretli Bakım
ve Onarımlar ......................................................................................... 615
IV. TEKNİK BİLGİ VE EKİPMAN SAĞLAMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ616
A. 2005/4 sayılı Tebliğ ve Teknik Bilgi ve Ekipman Sağlama
Yükümlülüğü .........................................................................................617
B. 2017/3 sayılı Tebliğ ve Teknik Bilgi ve Ekipman Sağlama
Yükümlülüğü ........................................................................................ 622
SONUÇ................................................................................................................ 625
KAYNAKÇA ...................................................................................................... 637