Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)      Kasım (137)

Ortaklıklar Hukuku -I- (Güncellenmiş,Yeniden Yazılmış 14.Bası)

Ortaklıklar Hukuku -I- (Güncellenmiş,Yeniden Yazılmış 14.Bası)

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
737
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-2203-29-3

300,00 TL

İçindekiler
(Sayılar kenar numaralarını göstermektedir)

Ondördüncü Basıya Önsöz ................................................................................................... V
Sermaye Piyasası İle İlgili Seçilmiş Yönetmelikler .....................................................XLIV
Sermaye Piyasası Kurulunun Yürürlükteki Tebliğleri ................................ XLIV-XLVIII
Türk Ticaret Kanununa İlişkin Ticaret Ortaklıklarıyla İlgili
Seçilmiş İkincil Mevzuat ............................................................................................XLIX-L
Kamu Gözetim Kurumu’nun Standartları ve İlke Kararları...................................LI-LIII
Kısaltmalar ...............................................................................................................LV-LXVI
Kısaltma ile Yollama Yapılan Eserler ..................................................................LXI-LXVI
Kavram ve Madde Dizini ...........................................................................................707-737

B‹R‹NC‹ KISIM
GENEL B‹LG‹LER (1-189b)
G‹R‹Ş (1-69b)

A. ORTAKLIK KAVRAMI VE TARI­HI GELI­ŞİM ................................................................. 1-15e
I GENEL OLARAK ..................................................................................................................1-4
II. TARI­HI GELI­ŞIM ........................................................................................................... 4a-15e
1. ESKİ ZAMANLAR .........................................................................................................5-6
2. ORTAÇAĞ .......................................................................................................................... 7
3. YENİ VE YAKIN ÇAĞ - BUGÜNKÜ DURUM...........................................................8-13
III. AT6AB SERMAYE ORTAKLIKLARI HUKUKU................................................................. 14
1. TÜRKİYE’DE ORTAKLIKLAR HUKUKUNUN TARİHİ GELİŞİMİ ................... 15-15e
B. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE ORTAKLIKLAR VE
ÇEŞİTLİ AÇILARDAN SINIFLANDIRILMA ..................................................................... 16-41c
I. GENEL OLARAK ..............................................................................................................16-18
1. SINIFLANDIRMA KRİTERLERİ ............................................................................ 16-16a
2. TİCARET ORTAKLIKLARINA UYGULANACAK HÜKÜMLER ....................... 17-17a
3. ORTAKLIKLAR HUKUKUNDA NUMERUS CLAUSUS ‹LKESİ .............................. 18
II. DÜZENLENDİKLERİ YER KRİTERİNE GÖRE ORTAKLIKLAR................................19-30
1. ADİ ORTAKLIK .......................................................................................................19-19b
2. TİCARET ORTAKLIKLARI .......................................................................................20-25
3. ÖZEL KANUNLARLA DÜZENLENEN BAZI ORTAKLIKLAR .......................... 26-30a

XII İÇİNDEKİLER
III. “TI­CARÎ ORTAKLIKLAR” KAVRAMI ILE TI­CARÎ İŞLETME ‹ŞLETMEK,
İKTI­SADÎ KONULAR IÇIN KURULMAK VE KURULUŞU ŞEKLE TÂBI
OLUP OLMAMAK KRI­TERLERI­NE GÖRE ORTAKLIKLAR ................................... 31-31a
IV. TÜZEL KI­ŞI­LIK, SERMAYE UNSURU / KI­ŞI­SEL UNSURLAR,
SORUMLULUĞUN TÜRÜ VE SERMAYENIN ÇEŞI­DI KRI­TERLERI­NE
GÖRE ORTAKLIKLAR.................................................................................................... 32-41c
1. TÜZEL KİŞİLİĞİ OLAN VE OLMAYAN ORTAKLIKLAR ...................................32-34
2. ŞAHIS ORTAKLIKLARI, SERMAYE ORTAKLIKLARI ...................................... 35-35a
3. ORTAKLARI, ORTAKLIK ALACAKLARINA KARŞI BİRİNCİ VEYA
İKİNCİ DERECEDE VE/VEYA SINIRSIZ VE SINIRLI SORUMLU
OLAN ORTAKLIKLAR ..............................................................................................36-40
4. SABİT (ESAS), KAYITLI VE DEĞİŞİR SERMAYELİ VE DEĞİŞKEN
SERMAYELİ YATIRIM ORTAKLIKLARI ........................................................... 41-41c
C. ORTAKLIK KAVRAMI VE UNSURLARI...........................................................................42-69b
I. TANIM...................................................................................................................................... 42
II. “ORTAKLIK”IN UNSURLARI..........................................................................................43-60
1. KİŞİ UNSURU ........................................................................................................... 43-45a
2. SÖZLEŞME UNSURU ................................................................................................46-50
3. SERMAYE UNSURU...................................................................................................51-54
4. ORTAK AMAÇ UNSURU ..........................................................................................55-59
5. “AFFECTIO SOCIETATIS” UNSURU ........................................................................... 60
III. LİTERATÜRÜN DEĞERLENDİRİLMESİ......................................................................61-69b
1. TK’2011 İLE TASARI HAKKINDA YAZILMIŞ SEÇİLMİŞ LİTERATÜR ................ 62
a) Seçilmiş Türkçe Eserler.................................................................................................. 62
b) Seçilmiş Yabancı Dilde Makaleler................................................................................. 62
c) Seçilmiş Kitaplar ve Tezler............................................................................................ 62
d) Yabancı Dilde Yazılmış Tezler...................................................................................... 62
2. TK’56’ya İLIŞKIN SEÇİLMİŞ LITERATÜR .......................................................... 62a-69
a) Türkçede ...................................................................................................................... 62a
b) Yabancı Dillerde Eserler................................................................................................ 63
c) Bazı Tezlerin Listesi....................................................................................................... 69
3. TK’26’ İLE ALAKALI LİTERATÜR............................................................................ 69a
4. BİBLİYOGRAFYA KİTAPLARI................................................................................... 69b

B‹R‹NC‹ BÖLÜM
ADÎ ORTAKLIK (70-119)

A. GENEL OLARAK..................................................................................................................... 70-74a
I. KAVRAM VE TEMELLER ............................................................................................. 70-70a
1. KAVRAM........................................................................................................................... 70
2. TEMELLER...................................................................................................................... 70a
II. ŞAHIS ORTAKLIĞI OLARAK AdO.................................................................................... 70b
III. ADİ ORTAKLIĞA UYGUNACAK HÜKÜMLER................................................................. 71
IV. ‹Ç ORTAKLIK (HUSUSÎ ŞIRKET) ...............................................................................72-72m
V. ADİ ORTAKLIĞIN GEÇI­CI ‹LIŞKI­LER ‹ÇIN UYGUN OLDUĞU YAKLAŞIMI ............ 73
VI. ADİ ORTAKLIK VE TÜZEL KI­ŞI­LIK SORUNU ......................................................... 74-74a
B. KURULUŞ....................................................................................................................................75-79
I. ŞEKIL VE ORTAKLAR ARASI UYUŞMA VE ‹SPAT ....................................................... 75

İÇİNDEKİLER XIII
1. GENEL OLARAK.............................................................................................................. 75
2. ŞEKİL ............................................................................................................................... 75a
II. ORTAKLAR ................................................................................................................... 75a-75b
III. KATILMA PAYI VE MALVARLIĞI .................................................................................... 76
IV. KONU .............................................................................................................................. 77-78a
V. HÜKÜMSÜZLÜK ................................................................................................................... 79
C. ORTAKLAR ARASINDAKI ‹LIŞKI­LER..............................................................................80-98k
I. ORTAKLIK SÖZLEŞMESI­NIN ORTAKLAR ARASINDAKI ‹LIŞKI­LER
BAKIMINDAN İŞLEVI VE BK HÜKÜMLERI .................................................................... 80
II. KATILMA PAYI KOYMA BORCU ...............................................................................81-81b
III. MALVARLIĞI ÜZERINDE ELBIRLIĞI MÜLKI­YETI ........................................................ 82
IV. KÂR VE ZARARI PAYLAŞMA .......................................................................................83-84
V. ORTAKLIK KARARLARI ................................................................................................85-86
VI. ORTAKLIĞIN YÖNETIMI ...............................................................................................87-93
1. GENİŞ ANLAMDA YÖNETİM ................................................................................ 87-87a
2. YÖNETİM VE TEMSİL KAVRAMLARININ FARKI.................................................. 87b
3. DAR ANLAMDA YÖNETİM......................................................................................... 87c
4. YÖNETİM HAKKININ KAZANILMASI, KULLANILMASI VE
‹TİRAZ HAKKI .........................................................................................................87d-89
5. BİR ORTAĞIN ORTAKLIĞIN İŞLERİ İÇİN YAPTIĞI GİDERLERDEN
VEYA ÜSTLENDİĞİ BORÇLARDAN DİĞER ORAKLARIN ONA KARŞI
SORUMLULUĞU.............................................................................................................. 90
6. YÖNETİCİ ORTAĞIN YÖNETİM İŞLERİ DOLAYISIYLA UĞRADIĞI
ZARARLARI DİĞER ORTAKLARDAN TALEP ETMESİ............................................ 91
7. AVANSLAR..................................................................................................................... 91a
8. YÜKÜMLÜ OLMADAN EMEK SARF EDEN ORTAĞIN TALEBİ........................... 91b
9. ÖZEN BORCU ................................................................................................................ 91c
10. HER ORTAĞIN DİĞER ORTAKLARA KARŞI SÖZLEŞMESEL
SORUMLULUĞU......................................................................................................91d-91f
11. YÖNETİM HAKKININ SONA ERMESİ VE SINIRLANDIRILMASI ...................92-92f
12. YÖNETİCİ OLAN İLE OLMAYAN ORTAK İLİŞKİLERİ ........................................... 93
VII. ORTAKLIK İŞLERİNİ İNCELEME (DENETİM) .......................................................... 94-94a
VIII. REKABET YASAĞI ........................................................................................................95-95b
1. ESASLAR........................................................................................................................... 95
2. NİTELİK........................................................................................................................... 95a
3. AYKIRILIĞIN SONUCU................................................................................................ 95b
IX. ORTAKLAR ARASINDAKI VE ORTAKLIK YAPISINDAKI DEĞIŞIKLIKLER .......96-97
1. GENEL OLARAK.............................................................................................................. 96
2. YENİ ORTAK ALINMASI VE ALT KATILIM ....................................................... 96a-97
X. ÇIKMA................................................................................................................................98-98ı
1. KANUNİ ÇIKMA SEBEPLERİ ............................................................................... 98b-98e
2. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN SEBEPLER
GERÇEKLEŞTİĞİ TAKDİRDE ORTAĞIN ÇIKMASI..................................................98f
3. ORTAĞA HAKLI SEBEPLE ÇIKMA HAKKI TANINMASI ...................................... 98g
4. ORTAĞIN ÖNERİSİNİN DİĞER ORTAKLARIN KABULÜ İLE ÇIKMASI............. 98h
5. ORTAĞIN HAKLI SEBEPLERİN VARLIĞI HALİNDE MAHKEME
KARARIYLA ÇIKMASI.................................................................................................. 98ı

XIV İÇİNDEKİLER
XI. ÇIKARILMA ........................................................................................................................... 98i
XII. PAYIN TASFİYESİ..........................................................................................................98j-98k
D. ORTAKLIĞIN ÜÇÜNCÜ KI­ŞI­LERLE ‹LIŞKI­LERI .........................................................99-99k
I. TEMSIL .............................................................................................................................99-99d
1. TEMELLER........................................................................................................................ 99
2. BİR ORTAĞIN KENDİ ADINA İŞLEM YAPMASI .................................................... 99a
3. ORTAĞIN DİĞER ORTAKLAR ADINA İŞLEM YAPMASI...................................... 99b
4. HAKSIZ FİİLERDE SORUMLULUK ............................................................................ 99c
5. KENDİSİNE YÖNETİM HAKKINI TANIMIŞ BULUNAN ORTAĞIN
TEMSİL YETKİSİNİN DE BULUNDUĞU KARİNESİ ............................................... 99d
II. YETKİNİN KAZANILMASI VE KAYBEDİLMESİ..................................................... 99e-99h
1. KAZANILMASI............................................................................................................... 99e
2. KAYBEDİLMESİ..............................................................................................................99f
3. YETKİNİN KAPSAMI .................................................................................................... 99g
4. YETKİSİZLİK, YETKİNİN AŞILMASI......................................................................... 99h
III. TEMSİLİN SONUÇLARI: İKTİSAP EDİLEN MALLAR .................................................... 99ı
IV. DAVA VE TAKİP EHLİYETİ.........................................................................................99i-99k
E. AdO’DA SERMAYE SORUNU MALVARLIĞINDA ELBİRLİĞİ.......................................... 99l
F. SORUMLULUK ............................................................................................................................. 100
I. ORTAĞIN ORTAKLIĞIN BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU..................................... 100
1. ORTAKLARIN BİRLİKTE VEYA TEMSİLCİ ARACILIĞIYLA
ÜÇÜNCÜ KİŞİYE KARŞI SORUMLULUKLARI...................................................... 100a
2. HAKSIZ FİİL SORUMLULUĞU.................................................................................. 100b
3. AdO’DA ZİNCİRLEME SORUMLULUĞUN ŞARTLARI......................................... 100c
4. KANUNİ SEBEP SORUMLULUĞU HALLERİNDEN BİRİNDEN
DOĞAN SORUMLULUK ............................................................................................. 100d
5. İÇ İLİŞKİDEKİ SORUMLULUK SINIRLAMASININ ÜÇÜNCÜ
KİŞİYE İLERİ SÜRÜLEBİLMESİ SORUNU.............................................................. 100e
6. GİREN VE ÇIKAN ORTAĞIN SORUMLULUĞU ....................................................... 101
7. BAŞVURMA......................................................................................................... 101a-101b
II. ORTAĞIN KİŞİSEL ALACAKLISININ DURUMU ........................................................... 102
G. ORTAKLIĞIN SONA ERMESI............................................................................................103-111
I. GENEL OLARAK ..........................................................................................................103-104
II. SONA ERME (FESIH) SEBEPLERI .............................................................................105-111
1. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ÖNGÖRÜLEN AMACIN
GERÇEKLEŞMESİ VE GERÇEKLEŞMESİNİN ‹MKÂNSIZ DURUMA
GELMESİ (BK m. 639, b. 1) ................................................................................. 106-106a
2. MİRASÇILARLA ORTAKLIĞIN DEVAMINA DAİR EVVELCE
YAPILMIŞ BİR SÖZLEŞME OLMAKSIZIN ORTAKLARDAN BİRİNİN
ÖLMESİ (BK m. 639, b. 2) .................................................................................... 107-107c
3. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNDE ORTAKLIĞIN DEVAM EDECEĞİNE
İLİŞKİN BİR HÜKÜM YOKSA, BİR ORTAĞIN KISITLANMASI,
İFLÂSI VEYA TASFİYE PAYININ CEBRİ İCRADA PARAYA
ÇEVRİLMESİ (BK. m. 639, b. 3) .........................................................................108-108b
4. BÜTÜN ORTAKLARIN OYBİRLİĞİYLE FESHE KARAR
VERİLMESİ (BK m. 639, b. 4) .................................................................................... 108d
5. AdO’NUN SÜRESİNİN SON BULMASI ‹LE (BK m. 639, b. 5) ................................ 109

İÇİNDEKİLER XV
6. BİR ORTAĞIN FESHİ ‹HBAR ETMESİ ‹LE (BK m. 639, b. 6) ........................110-110b
7. HAKLI SEBEPLER (BK m. 639, b. 7) ......................................................................... 111
H. SONA ERMENIN SONUÇLARI ..........................................................................................112-113
I. TEMELLER............................................................................................................................ 112
II. DEĞİŞİKLİKLERE İLİŞKİN AÇIKLAMA ........................................................................ 112a
1. AMAÇ DEĞİŞİKLİĞİ ................................................................................................... 112a
2. YÖNETİM HAKKININ VE TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ.......................... 113
3. SONA ERENMENİN YÖNETİCİ ORTAĞIN ÖLÜMÜ İLE
MEYDANA GELMESİ........................................................................................... 113a-118
4. ORTAK BORÇLARINDA DEĞİŞİKLİK............................................................113b-114b
I. TASFİYE................................................................................................................................. 114-118
I. TASFİYE İŞLEMLERİ........................................................................................................... 115
1. GENEL OLARAK.............................................................................................................. 115
II. KATILIM PAYLARINA İLİŞKİN İŞLEM ....................................................................116-117
III. ANA ÇİZGİLERİYLE TASFİYE DÜZENİ .......................................................................... 118
İ. ZAMANAŞIMI .............................................................................................................................. 119

İKİNCİ BÖLÜM
TİCARET ORTAKLIKLARI HAKKINDA
GENEL HÜKÜMLER
Birinci Ayırım
TEMELLER

A. GENEL OLARAK.......................................................................................................................... 120
B. TİCARET ORTAKLIKLARI, TÜZEL KİŞİLİK, EHLİYET ......................................... 120a-126
I. TİCARET ORTAKLIKLARI ...................................................................................... 120a-120g
II. TÜZEL KİŞİLİK .................................................................................................................... 121
III. PERDENİN KALDIRILMASI KURAMI..................................................................... 121a-124
1. KAVRAM.............................................................................................................. 121a-121h
a) Kaldırılan Tüzel Kişilik Değil, Tüzel Kişiliğin Perdesidir ........................................ 121b
b) Perde Ancak Mahkeme Kararıyla Kaldırılabilir........................................................ 121c
c) Terimin Kökeni........................................................................................................... 121d
d) Seçilmiş Yabancı Literatür......................................................................................... 121e
e) Ayrılık İlkesi................................................................................................................121f
f) Kavramın Kuramsal Temeli........................................................................................ 121g
g) Perdenin Kaldırılabilmesinin Şartları......................................................................... 121h
2. PERDENİN KALDIRILMASININ HAKLI GÖRÜLDÜĞÜ HÂLLER..................122-123
a) Yetersiz Sermaye........................................................................................................ 122a
b) Malvarlıklarının Karıştırılması (Ayrılık İlkesinin İhlali)........................................... 122b
c) Bir Ortaklıklar Topluluğunun Varlığı, Organik Bağ Sorunu..................................... 122c
3. TÜRK ÖĞRETİSİNDE PERDENİN KALDIRILMASI ................................................. 123
4. YARGITAY KARARLARI .................................................................................... 123a-124
a) 11 HD’nin 10.03.2014 Tarihli ve 2013- 15772/4589 Sayılı Kararı............................. 124
b) 11 HD’nin 11.12.2017 Tarihli ve 2016- 5148/7084 Sayılı Kararı .............................. 124
c) Yargıtay’ın 19.03.2018 Tarihli ve 2016/2018 sayılı Kararı......................................... 124

XVI İÇİNDEKİLER
d) Yargıtay 19. HD’nin 02.11.2000 Tarihli ve 2000-5828/7383 Sayılı Kararı ............... 124
IV. EHLİYET VE ULTRA VİRES KURAMININ TERK EDİLMESİ................................125-126
C. ORTAKLARIN KATILMA PAYI YÜKÜMLÜLÜĞÜ.......................................................127-136
I. NELER, HANGİ ORTAKLIKLARDA KATILMA PAYI OLABİLİR? .............................. 127
II. TİCARET ORTAKLIKLARINA ÖZGÜ, SERMAYE KONULMASINA DAİR
BORÇLANMA VE TASARRUF İŞLEMLERİNE DAİR KURALLAR.............................. 128
1. DEVİR VE TEMLİK.................................................................................................128-130
2. SERMAYE OLARAK KONULAN ALACAĞIN TAHSİLİNDEN
SORUMLULUK............................................................................................................... 131
3. BORCUN YERİNE GETİRİLMEMESİNİN SONUÇLARI....................................132-133
4. İHTİYATİ TEDBİR ......................................................................................................... 134
5. KATILMA PAYINA KARŞILIK FAİZ, EMEĞE KARŞI ÜCRET........................135-136
D. ORTAKLARIN KİŞİSEL ALACAKLILARININ DURUMU..........................................137-137b
E. ZAMANAŞIMI ........................................................................................................................138-139
I. GENEL HÜKÜM.................................................................................................................... 138
II. ÖZEL HÜKÜMLER............................................................................................................... 139
F. BASİT YARGILAMA USULÜ ..................................................................................................... 140

İkinci Ayırım

TİCARET ORTAKLIKLARININ BİRLEŞMESİ

A. BİRLEŞMENİN KAYNAKLARI....................................................................................... 141-141c
I. İÇ KAYNAKLAR..........................................................................................................141-141b
II. DIŞ KAYNAKLAR.............................................................................................................. 141c
B. TK’YA GÖRE TİCARET ORTAKLIKLARININ BİRLEŞMESİ................................141d-151b
I. BİRLEŞME KAVRAMI....................................................................................................... 141d
II. BİRLEŞMENİN BAŞLICA ÖZELLİKLERİ....................................................................... 141e
III. GEÇERLİ OLAN VE OLMAYAN BİRLEŞMELER..................................................141f-141k
1. TİCARET ORTAKLIKLARINDA........................................................................141f-141g
2. TİCARİ İŞLETMEDE VE AdO’DA .....................................................................141h-141i
3. İDT’LERDE VE TİCARET ORTAKLIĞI OLMAYAN TÜZEL
KİŞİLERDE............................................................................................................141j-141k
IV. TERİMLER............................................................................................................................ 141l
V. BİRLEŞME TÜRLERİ ..................................................................................................142-142k
1. DEVRALMA VE YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BİRLEŞME .......................... 142a-142e
a) Genel Olarak............................................................................................................... 142a
b) Yeni Kuruluş Türü Birleşmenin Tanımı .................................................................... 142b
c) Yeni Kuruluşta Uygulanacak Hükümler.................................................................... 142c
d) Yeni Kuruluşun Ortakları........................................................................................... 142d
e) Yeni Kuruluş Ne Zaman Kurulur? Kurulmalıdır? ..................................................... 142e
2. İKİ TARAFLI VE DEVROLUNAN ORTAKLIKLARI BİRDEN
FAZLA BİRLEŞMELER ................................................................................................142f
3. ÇIKMALI VE ÇIKARMALI BİRLEŞME ...........................................................142g-142h
4. ÜÇ KÖŞELİ BİRLEŞME................................................................................................ 142ı
5. TOPLULUK İÇİ BİRLEŞMELER.................................................................................. 142i
6. KVK m. 19, f.2 ANLAMINDA “HİSSE DEĞİŞİMİ”.................................................... 142j
7. GERÇEK OLMAYAN BİRLEŞME.............................................................................. 142k

İÇİNDEKİLER XVII
VI. BİRLEŞMENİN ANA İLKELERİ ................................................................................ 143-143c
1. MALVARLIKLARININ KENDİLİĞİNDEN BİRLEŞMESİ İLKESİ ........................... 143
2. KÜLLİ HALEFİYET İLKESİ........................................................................................ 143a
3. ORTAKLIĞIN (ÜYELİĞİN), ORTAKLIK PAYININ VE
ORTAKLIK HAKLARININ SÜREKLİLİĞİ İLKESİ......................................... 143b-143c
a) Genel Olarak............................................................................................................... 143b
b) İstem Hakkı ................................................................................................................ 143c
VII. TASFİYE HALİNDEKİ BİR TİCARET ORTAKLIĞININ
BİRLEŞMEYE KATILMASI........................................................................................ 144-144a
VIII. SERMAYENİN KAYBI VEYA BORCA BATIKLIK DURUMUNDA
BİRLEŞME (ONARICI BİRLEŞME).........................................................................144b-144h
1. TEMELLER.................................................................................................................... 144b
IX. ORTAKLIK PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI........................................145-145g
1. GENEL OLARAK............................................................................................................ 145
2. PAY DEĞİŞİM ORANININ SAPTANMASI ...................................................... 145a-145b
3. VERGİ HUKUKUNDAKİ PAY DEĞİŞİM ORANINA AİT HÜKMÜN
TK KARŞISINDAKİ DURUMU................................................................................... 145c
4. NAKİT DENKLEŞTİRME ÖDENEBİLMESİ OLANAĞI .......................................... 145d
5. OYSUZ PAYLARIN SAHİPLERİNE EŞİT DEĞERDE OYDAN
YOKSUN PAY VEYA OYLU PAY VEYA NAKİT VERİLMESİ............................. 145e
6. İMTİYAZLI PAYLAR VE ÖZEL HAKLAR ................................................................145f
7. İNTİFA SENETLERİ VE HAKLARI ........................................................................... 145g
X. AYRILMA AKÇESİ........................................................................................................146-147
1. KAVRAM................................................................................................................ 146-146a
2. AMAÇLAR..................................................................................................................... 146b
3. AYRILMA AKÇESİ SADECE BİRLEŞMEDE ÖNGÖRÜLMÜŞTÜR...................... 146c
4. NİTELİK......................................................................................................................... 146d
5. TÜRLERİ............................................................................................................... 146e-146g
a) Seçim Hakkı Sağlayan Ayrılma Akçesi......................................................................146f
b) Ortağın Kabul Etmesi Zorunluğunu Öngören Ayrılma Akçesi Düzenlemesi........... 146g
6. AKÇEYİ ALAN ORTAKLARIN HANGİ ORTAKLIKTAN
AYRILDIKLARI SORUNU .......................................................................................... 146h
7. AYRILMA AKÇESİNİN KİMİN TARAFINDAN VE HANGİ KAYNAKTAN
ÖDENECEĞİ SORUNU................................................................................................. 146ı
8. AYRILMA AKÇESİNİN HESAPLANMASI ................................................................. 147
XI. BİRLEŞME İÇİN YAPILMASI GEREKLİ SIRALI İŞLEMLER
DİZİSİ İÇİN ŞEMA....................................................................................................... 148-148a
XII. BİRLEŞMEYİ GERÇEKLEŞTİREN İŞLEMLER .....................................................148b-150b
1. GÖRÜŞMELER VE GEREKLİ GÖRÜLÜRSE ANLAŞMA AÇIKLAMASI............. 148b
2. ARA BİLANÇO .................................................................................................... 148c-148d
a) Temeller...................................................................................................................... 148c
b) Ara Bilanço ile İlgili Kolaylıklar ............................................................................... 148d
3. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ, BİRLEŞME PLANI.................................................148e-148ı
a) Kavram, Nitelik, Şekil ve Yetkili Organ........................................................... 148e-148h
b) İçerik............................................................................................................................ 148ı
4. BİRLEŞME RAPORU .................................................................................................... 148i
5. BİRLEŞMENİN DENETLENMESİ................................................................................ 149
6. ORTAKLARIN İNCELEME HAKKI .................................................................. 149a-149e

XVIII İÇİNDEKİLER
a) Kural ........................................................................................................................... 149a
b) İncelemeye Sunulacak Belgeler ................................................................................. 149b
c) İnternet Sitesinde Yayımlama Zorunluluğu ............................................................... 149c
d) Bedelsiz Suret veya Basılı Nüsha Verme Zorunluluğu ............................................. 149d
e) İnceleme Hakkından Vazgeçme ................................................................................. 149e
7. BİRLEŞME SEBEBİYLE YAPILMASI GEREKLİ SERMAYE ARTIRIMI .....149f-149g
a) Temeller.......................................................................................................................149f
b) Artırımın Özellikleri................................................................................................... 149g
8. BİRLEŞMEYE KATILAN ORTAKLIKLARIN VARLIKLARINDA
DEĞİŞİKLİKLER ................................................................................................... 150-150a
a) Temeller........................................................................................................................ 150
b) Önemli Değişikliğin Anlamı ...................................................................................... 150a
9. BİRLEŞME KARARI .................................................................................................... 150b
a) AO ile SPBKmO’da ................................................................................................... 150b
b) KoopO Tarafından Devralınacak Sermaye Ortaklıklarında....................................... 150b
c) LO’da.......................................................................................................................... 150b
d) KoopO’da ................................................................................................................... 150b
e) KO ve KmO’da........................................................................................................... 150b
f) SPBKmO Başka Bir Ortaklığı Devralıyorsa .............................................................. 150b
g) Bir LO Bir AO’yu veya SPBKmO’yu Devralıyor ve Bazı
Yükümlülükler Öngörülüyor veya Ağırlaştırılıyorsa................................................. 150b
h) Ayrılma Akçesi Öngörülmüşse .................................................................................. 150b
ı) İşletme Konusunda Değişiklik Öngörülmüşse............................................................ 150b
10. Tescil ve Sonuçları ......................................................................................................... 150b
XIII. BAZI SERMAYE ORTAKLIKLARI ARASINDA KOLAYLAŞTIRILMIŞ
USULE GÖRE BIRLEŞME YAPILMASI ................................................................. 150c-150g
1. DEVRALANIN DEVROLUNANIN OY HAKLARININ YÜZDE
YÜZÜNE SAHİP OLDUĞU BİRLEŞMELER VE KOLAYLIKLAR................ 150d-150e
2. DEVRALANIN OY HAKLARININ EN AZ YÜZDE DOKSANINA
SAHİP OLDUĞU BİRLEŞMELER VE KOLAYLIKLAR ..................................150f-150g
XIV. ALACAKLILARIN KORUNMASI....................................................................................... 151
XV. ORTAKLARIN KİŞİSEL SORUMLULUKLARI............................................................... 151a
XVI. ÇALIŞANLARIN KORUNMASI........................................................................................ 151b
C. EN AZ BIR TARAFI HAAO OLAN BIRLEŞMELER ......................................................152-159
I. GİRİŞ....................................................................................................................................... 152
1. SPK’NIN II/23.2 VE II/32.1 SAYILI TEBLİĞLERİ VE DEĞERLENDİRME.... 152-152a
2. BİRLEŞME VE BÖLÜNME İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER............................... 152b
3. TEBLİĞİN TANIMLARI............................................................................................... 152c
4. TEBLİĞİN EKLERİ....................................................................................................... 152d
5. YAPILACAK İŞLEMLER İLE KAVRAMLARIN TK İLE PARALELLİĞİ.............. 152e
6. TEBLİĞİN UYGULANMA ALANI ..............................................................................152f
7. AYRILMA AKÇESİ Mİ YOKSA AYRILMA HAKKINDA
PAYLERİNİN SATIM BEDELİ Mİ?............................................................................ 152g
II. BİRLEŞME VE BÖLÜNME İÇİN GENEL ESASLAR........................................................ 153
1. DUYURU METNİ, ONAYLANMASI VE SORUMLULUK ............................. 153a-153b
a) Duyuru Metni ve Onaylanması .................................................................................. 153a
b) Sorumluluk ................................................................................................................. 153b

İÇİNDEKİLER XIX
2. ESAS ALINACAK FİNANSAL TABLOLAR .....................................................153c-153f
3. UZMAN KURULU GÖRÜŞÜ....................................................................................... 153g
4. KAMUNUN AYDINLATILMASI.................................................................................. 154
III. BIRLEŞMEYE İLIŞKIN ESASLAR............................................................................. 154a-157
1. BİRLEŞME SÖZLEŞMESİ VE RAPORU...................................................................... 155
2. FİNANSAL DURUM DEĞİŞİKLİKLERİ...................................................................... 156
3. PAYSAHİPLERİNİN KORUNMASI.............................................................................. 157
IV. BIRLEŞMEYE İLIŞKIN ÖZEL DURUMLAR..................................................................... 158
1. GENEL OLARAK............................................................................................................ 158
2. BORSADA SATIŞ YASAKLARI................................................................................. 158a
3. KOLAYLAŞTIRILMIŞ USULDE BİRLEŞME.............................................................. 159

Üçüncü Ayırım

TİCARET ORTAKLIKLARININ BÖLÜNMESİ

A. GİRİŞ ......................................................................................................................................160-160h
I. TİCARET ORTAKLIKLARININ BÖLÜNME SEBEPLERİ ............................................... 160
II. KAVRAM ............................................................................................................................. 160a
III. KAYNAKLAR............................................................................................................. 160b-160e
1. İÇ KAYNAKLAR.................................................................................................160b-160d
2. DIŞ KAYNAKLAR........................................................................................................ 160e
IV. TERİMLER............................................................................................................................160f
V. NİTELİK ............................................................................................................................... 160g
VI. BÖLÜNME, SERMAYENİN AZALTILMASINI VE ARTIRILMASINI
ZORUNLU KILAR............................................................................................................... 160h
B. GEÇERLİ BÖLÜNMELER......................................................................................................... 160ı
C. BÖLÜNMENİN TÜRLERİ..................................................................................................161-161g
I. TAM BÖLÜNME VE KISMÎ BÖLÜNME................................................................. 161a-161b
1. TAM BÖLÜNME........................................................................................................... 161a
2. KISMİ BÖLÜNME ........................................................................................................ 161b
II. ORANLARIN KORUNDUĞU (Simetrik) VE KORUNMADIĞI (Simetrik Olmayan)
BÖLÜNME .................................................................................................................. 161c-161g
1. ORANLARIN KORUNDUĞU (SİMETRİK) TAM BÖLÜNME................................. 161c
2. ORANLARIN KORUNMADIĞI (SİMETRİK OLMAYAN) TAM BÖLÜNME........ 161d
3. ORANLARIN KORUNDUĞU KISMİ BÖLÜNME..................................................... 161e
4. ORANLARIN KORUNMADIĞI KISMİ BÖLÜNME ..................................................161f
5. ORANLARIN KORUNMADIĞI BÖLÜNMENİN CEVAP VERDİĞİ İHTİYAÇ...... 161g
D. TEK ORTAKLI YAVRU ORTAKLIK KURMAYA
OLANAK VEREN BÖLÜNME.................................................................................................. 161h
E. DEVRALMA VE YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BÖLÜNME........................................161ı-161i
I. DEVRALMA ŞEKLİNDE BÖLÜNME................................................................................ 161ı
II. YENİ KURULUŞ ŞEKLİNDE BÖLÜNME......................................................................... 161i
F. ÖZEL DURUMLU SERMAYE ORTAKLIKLARININ
VE KOOPERATIFLERIN BÖLÜNMESI.......................................................................... 162-162a
I. TASFIYE HALINDEKI BIR SERMAYE ORTAKLIĞININ VEYA
KOOPERATIFIN BÖLÜNMEYE KATILMASI................................................................... 162
II. SERMAYENIN KAYBI VE BORCA BATIKLIK DURUMUNDA BÖLÜNME ............. 162a

XX İÇİNDEKİLER
G. BÖLÜNMENIN ANA İLKELERI.........................................................................................163-164
I. MALVARLIKLARININ ÖNCE AYRILMASI SONRA BIRLEŞMESI,
AKTİF ve PASIF ÖZGÜLENMESİ İLKESI................................................................ 163-163a
II. KISMI KÜLLI HALEFIYET İLKESI.................................................................................. 163b
III. ORTAKLIK PAYLARININ VE HAKLARIN KORUNMASI İLKESI................................ 164
H. BÖLÜNMEYE HAZIRLIK ÇALIŞMALARI.................................................................. 164a-165b
I. ARA BILANÇO.................................................................................................................... 164a
II. BÖLÜMLERİN SAYISININ, BÜYÜKLÜKLERININ, İÇERECEKLERI
AKTIF ve PASIFLER ILE GEREKLI ISE DENKLEŞTIRMENİN
BELIRLENMESI.........................................................................................................164b-164d
1. GENEL OLARAK.......................................................................................................... 164b
2. AKTİF VE PASİF DENGESİ........................................................................................ 164c
3. DENKLEŞTİRME TUTARI.......................................................................................... 164d
III. PAYLARIN DEĞIŞIM ORANLARININ BELIRLENMESI................................................ 165
IV. İMTIYAZLI PAYLAR, ÖZEL HAKLAR, OYDAN YOKSUN PAYLAR
VE İNTIFA SENETLERI ILE İLGILI HAZIRLIKLAR..................................................... 165a
V. AYRILMA AKÇESI SORUNU ........................................................................................... 165b
I. BÖLÜNME İÇIN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLER
DIZISI ŞEMASI VE ŞEMANIN AÇIKLANMASI............................................................ 166-170a
I. ŞEMA...................................................................................................................................... 166
II. ŞEMANIN AÇIKLANMASI................................................................................................ 166a
1. HAZIRLIKLARIN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ .................................................... 166a-166e
a) Bölünmenin Şekli ve Türü ......................................................................................... 166b
b) Due Diligence............................................................................................................. 166c
c) Ara Bilanço................................................................................................................. 166d
d) Değişim Oranlarının Belirlenmesi ve Bölünme ile İlgili Diğer
Her Türlü Tespit ve Hesaplamalardaki Uyuşmazlıkların Çözümü............................ 166e
2. BÖLÜNME SÖZLEŞMESİ, PLANI......................................................................166f-166g
a) Kavram ........................................................................................................................166f
b) İçerik........................................................................................................................... 166g
3. BÖLÜNMENİN DIŞINDA KALAN MALVARLIĞI..................................................... 167
4. AÇIKTA KALAN BORÇLAR ...................................................................................... 167a
5. BÖLÜNME RAPORU ................................................................................................... 167b
6. SOSYAL PLAN ............................................................................................................. 167c
7. BÖLÜNMENİN DENETLENMESİ SORUNU............................................................. 167d
8. İZİNLERİN ALINMASI................................................................................................ 167e
9. ORTAKLARIN İNCELEME HAKKI ............................................................................167f
10. MALVARLIĞINDA MEYDANA GELEN DEĞİŞİKLİKLERLE
İLGİLİ BİLGİLER ......................................................................................................... 167g
11. SERMAYE ARTIRILMASI............................................................................................. 168
12. SERMAYENİN AZALTILMASI .................................................................................... 169
13. ALACAKLILARIN KORUNMASI...................................................................... 169a-169e
14. BÖLÜNME KARARININ ALINMASI, TESCİL VE SONUÇLARI.................... 170-170a
İ. ÇALIŞANLARIN KORUNMASI........................................................................................171-175b
I. TK m. 178’in ÖNEMI VE GEREĞI....................................................................................... 171
II. KURAL: DEVIR GÜNÜNE KADAR HIZMET (İŞ) SÖZLEŞMESINDEN
DOĞAN ALACAKLARIN VE BORÇLARIN DEVRALAN ORTAKLIĞA
KENDILIĞINDEN GEÇMESI .............................................................................................. 172
III. İŞÇININ İTIRAZI VE SONUÇLARI .................................................................................... 173

İÇİNDEKİLER XXI
IV. ESKI VE YENI İŞVERENIN MÜTESELSIL SORUMLULUĞU........................................ 174
V. İŞÇI ALACAKLARININ TEMINAT ALTINA ALINMASI (TK m. 178 f.5)............ 175-175a
VI. HIZMET SÖZLEŞMESINDEN DOĞAN HAKLARIN ÜÇÜNCÜ KIŞIYE
DEVREDILMEZLIĞI........................................................................................................... 175b
j. HAAO’LARIN TARAF OLDUKLARI BÖLÜNMELERDE SPK
TEBLİĞİNİN HÜKÜMLERİ...................................................................................................... 175c

Dördüncü Ayırım

TİCARET ORTAKLIKLARININ TÜR DEĞİŞTİRMESİ

A. KAYNAKLAR ................................................................................................................................ 176
B. TANIM ........................................................................................................................................... 177
C. BİRLEŞME VE BÖLÜNMEDEN FARKI................................................................................. 177a
D. İLKELER ........................................................................................................................................ 178
E. ŞEKİL DEĞIŞTIRICI VE DEVREDICI TÜR DEĞIŞTIRME ..................................... 178a-178b
I. ŞEKİL DEĞİŞTİRİCİ TÜR DEĞİŞTİRME......................................................................... 178a
II. DEVREDİCİ TÜR DEĞİŞTİRME....................................................................................... 178b
F. ORTAKLIK PAYININ VE HAKLARININ KORUNMASI
(SÜREKLILIK) İLKESI.............................................................................................................. 178c
G. GEÇERLİ TÜR DEĞİŞTİRMELER ........................................................................................... 179
I. BİR SERMAYE ORTAKLIĞININ DÖNÜŞEBİLECEĞİ ORTAKLIKLAR....................... 179
II. BİR KO’NUN DÖNÜŞEBİLECEĞİ ORTAKLIKLAR ........................................................ 179
III. BİR KmO’NUN DÖNÜŞEBİLECEĞİ ORTAKLIKLAR ..................................................... 179
IV. BİR KoopO’NUN DÖNÜŞEBİLECEĞİ ORTAKLIKLAR .................................................. 179
H. GEÇERSIZ TÜR DEĞIŞTIRMELER....................................................................................... 179a
I. BIR KO VE KMO’NUN TÜR DEĞIŞTIRMESINE İLIŞKIN
ÖZEL KURALLAR ............................................................................................................ 179b-179c
I. BİR KO’NUN KmO’YA DÖNÜŞMESİ.............................................................................. 179b
II. KmO’NUN KO’YA DÖNÜŞMESİ...................................................................................... 179c
İ. YENI TÜRE İLIŞKIN KURULUŞ İŞLEMLERI....................................................................... 180
J. ARA BILANÇO............................................................................................................................ 180a
K. TASFIYEDE BULUNAN VEYA SERMAYESINI KAYBETMIŞ YA DA
BORCA BATIK ORTAKLIKLARDA TÜR DEĞIŞTIRME.................................................. 180b
L. TÜR DEĞIŞTIRME İÇIN YAPILMASI GEREKEN İŞLEMLERIN
ŞEMASI VE ŞEMANIN AÇIKLANMASI........................................................................180c-180j
I. ŞEMA.................................................................................................................................... 180c
II. ŞEMANIN AÇIKLANMASI................................................................................................ 180d
1. ORTAKLIK SÖZLEŞMESİNİN/ESAS SÖZLEŞMENİN SEÇİLEN TÜRE
GÖRE DÜZENLENMESİ (TK m. 180) ........................................................................ 180d
2. TÜR DEĞİŞTİRME PLANININ DÜZENLENMESİ (TK m. 185).............................. 180e
3. TÜR DEĞİŞTİRME RAPORU (TK m. 186) .................................................................180f
4. TÜR DEĞİŞTİRMENİN DENETLENMESİ SORUNU............................................... 180g
5. TÜR DEĞİŞTİRME BELGELERİNİN ORTAKLARIN
İNCELEMESİNE SUNULMASI................................................................................... 180h
6. ALACAKLILARIN VE ÇALIŞANLARIN KORUNMASI .......................................... 180ı
7. TÜR DEĞİŞTİRME KARARI........................................................................................ 180i
8. TESCİL, TÜR DEĞİŞTİRMENİN HUKUKEN GEÇERLİLİK
KAZANMASI (TK m. 189.2)......................................................................................... 180j
M. TICARI İŞLETMENIN BIR TICARET ORTAKLIĞIN DÖNÜŞMESI
(TK m. 194.2)................................................................................................................................. 180k

XXII İÇİNDEKİLER
Beşinci Ayırım
TİCARET ORTAKLIKLARINDA YAPI
DEĞİŞİKLİKLERİYLE İLGİLİ DAVALAR

A. DENKLEŞTİRME/İNCELEME DAVASI.........................................................................181a-181j
I. DAVANIN KONUSU........................................................................................................... 181a
II. DAVANIN NİTELİĞİ................................................................................................. 181a-181g
1. GENEL OLARAK.......................................................................................................... 181a
2. YENİLİK DOĞURAN DAVA.............................................................................. 181c-181d
3. “DENKLEŞTİRME AKÇESİNİ İSTEYEBİLİR” İBARESİNİN YORUMU............... 181e
4. DENKLEŞTİRMENİN UYGUNLUĞU .........................................................................181f
5. YÜZDE ON SINIRININ UYGULANMASI ................................................................. 181g
III. DAVA ...........................................................................................................................181h-181ı
1. DAVACI......................................................................................................................... 181h
2. DAVALI .......................................................................................................................... 181ı
IV. SÜRE...................................................................................................................................... 181i
V. DAVA GİDERLERİ .............................................................................................................. 181j
B. İPTAL DAVASI.......................................................................................................................182-185
I. GENEL OLARAK .................................................................................................................. 182
II. NİTELİK ............................................................................................................................... 182a
III. İPTAL SEBEBİ..................................................................................................................... 182b
IV. SÜRE..................................................................................................................................... 182c
V. DAVALI VE DAVACILAR................................................................................................... 183
VI. EKSİKLİKLERİN GİDERİLMESİ........................................................................................ 184
VII. ÖNLEMLER ........................................................................................................................... 185
C. SORUMLULUK DAVASI.................................................................................................... 186-189a
I. GENEL OLARAK .................................................................................................................. 186
II. SERMAYE ORTAKLIKLARI ve KOOPERATİFLERDEKİ YÖNETİCİLER
HAKKINDA SORUMLULUK DAVASI İLE BAĞLANTILARI ve FARKLARI ... 186a-186c
1. BAĞLANTILAR............................................................................................................ 186b
2. FARKLAR...................................................................................................................... 186c
III. DAVA ............................................................................................................................ 187-189a
1. DAVACI........................................................................................................................... 187
2. DAVALI ........................................................................................................................... 188
3. SORUMLULUK SEBEBİ................................................................................................ 189
4. MÜTESELSİL SORUMLULUK ................................................................................... 189a

İKİNCİ KISIM
KOLLEKTİF ORTAKLIKLAR
GİRİŞ

KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN UNSURLARI VE TANIMI

A. UNSURLARI............................................................................................................................190-197
I. TİCARÎ İŞLETME.................................................................................................................. 191
II. TİCARET UNVANI ............................................................................................................... 192
III. KİŞİ UNSURU........................................................................................................................ 193
IV. SINIRSIZ SORUMLULUK.............................................................................................194-196
V. TÜZEL KİŞİLİK..................................................................................................................... 197
B. TANIMI........................................................................................................................................... 198

İÇİNDEKİLER XXIII
Birinci Bölüm

KOLLEKTİF ORTAKLIĞIN KURULUŞU

A. GENEL BAKIŞ...............................................................................