Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (114)      Eylül (288)      Ağustos (64)      Temmuz (98)

Ortaklıklar Hukuku - II - ( YENİDEN YAZILMIŞ 13. BASI )

Ortaklıklar Hukuku - II - ( YENİDEN YAZILMIŞ 13. BASI )

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
836
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-9263-63-4

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...“Ortaklıklar Hukuku”nun İkinci Cildi İçin 


Önsöz


 


“Ortaklıklar Hukuku I” 2014’de yayımlanmıştı. “Ortaklıklar Hukuku II” dört yıl sonra okuyucusuyla buluşabildi. Böylece “Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku” adıyla kırk beş yıl önce akademik hayatına başlayan kitap 13. basısını tamamlamış oldu.


Bu cildin bekleyenlerine sunumu dolayısıyla yazarlar üç nedenle memnuniyet içindeler. Birincisi, değerli bir bilim insanı olan sevgili hocaları merhum Prof. Dr. Reha Poroy’un da adını taşıyan kitabın 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa göre tamamıyla baştan yazılmış basısını bilim dünyasına ulaştırabildiler. İkincisi, yeni kanunun ortaklıklar hukukuna ilişkin hükümlerinin tümünü açıklayıp yorumlayabildiler, görüşlerini değerlendirme masasına koyabildiler. Üçüncüsü, yarım yüzyıla yaklaşan uyumlu bir beraberlik eşliğinde, ülkemiz için birkaç yönden sıradışı olan, verimli “takım çalışması”nı sürdürebildiler. Söz konusu ahengi başarı olarak nitelendirmelerini okuyucu hoşgörü ile karşılamalıdır.


“Ortaklıklar Hukuku”nun birinci cildinde tercih edilen; Türk ortaklıklar hukukunun sorunlarını TK bağlamında ortaya koymak, bu sorunlara Türk ortaklıklar hukukunun ilkeleri ışığında TK’ya uygun özgün çözümler önermek, yabancı hukuklara ve öğretiye bilgi vermek için değil de kendi kanaatlerinde işlevsel olduğu takdirde başvurmak yöntemi, ikinci ciltte de ağırlığını duyurmuş, eksen olmuştur. Yazarlar, çeşitli sebeplerle Türk piyasasının yüzlerle ifade edilebilecek sorunlarını öğrenmekte, bunlar üzerinde bilimsel çalışmalar yaparak teknik-hukuki gerekçelerle görüş üretmektedirler. Mezkur sonuçlar, yazarlara yüklenen bilimsel sorumlulukları ile birlikte bu kitaba yansımıştır. 


Yazarlar Ortaklıklar Hukuku’nu artık iki cilt halinde çıkaracaklardır. 14. basıda iki cilt aynı zamanda ancak ayrı ayrı yayımlanacaktır. 


Aranılanın bulunabilmesi için paragraf numaralarına açıklayıcı yan başlıklar konmuş, kavramlar dizini ortaklık türlerine ve ana konulara göre düzenlenmiş, ayrıntılı bir tarzda çıkarılmış içindekiler dökümü eserin başında verilmiştir. Kitapta 2017’nin ilk ayına kadar yayımlanan mevzuat ve literatür esas alınmıştır. 


Onüçüncü basının düzeltmelerinde Av. Melike Demirci, Av. Mehtap Mertol Digili (LLM) ve Av. Nazlı Erkmen’in yardımları büyüktür. Dr. Sinan Yüksel, araştırma görevlileri Rıfat Cankat, İsmail Türkyılmaz ve Tülay Gökdemir Tamer maddeler dizininin yapılmasını üstlendiler. Berrin Doğrul’un hakkını ödeyemeyiz, kapakta değerli sanatçı Murat Ece’ye ve sevgili dostumuz Vedat Carbaş’a minnettarız. Hepsine şükranlarımızı sunuyoruz.


 


Ünal Tekinalp / Ersin Çamoğlu


Haziran 2017


 


 


 


 


 


 


İçindekiler


(Sa-yð-lar ke-nar nu-ma-ra-la-rð-nð gös-ter-mek-te-dir)


 


Onüçüncü Basıya Önsöz VII


Kð-salt-ma-lar II XXXIX


Kavramlar Dizini 799


1. Anonim Ortaklık 799


2. Finansal Raporlama 808


3. Kooperatif Ortaklık 810


4. Limited Ortaklık 814


5. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Ortaklık 819


6. Topluluk (Ortaklıklar Topluluğu) 820


Maddeler Dizini 823


 


II. Tasfiye Payı Hakkı 923-927b


1. Kavram 923


2. Tasfiye Payının Öne Çıkan Nitelik ve Özellikleri 924


3. Tasfiye Payının Saptanması 925


4. Alacak Hakkına Dönüşmesi 926


5. Tasfiye Payının Devri, Haczi, Rehni 927


6. Haksız Tasfiye Paylarının İadesi 927a-927b


III. Paysahibinin Bedelsiz Payları Edinme Hakkı 928-933


IV. Yeni Payları Edinmede Öncelik (Rüçhan) Hakkı 934


V. Tesislerden Yararlanma Hakkı 935


VI. Hazırlık Dönemi Faizi 936-941


C. Katılma Hakları 942-958i


I. GK’ya Katılma, Konuşma ve Öneride Bulunma Hakkı 942-957


1. GK’ya Katılma Hakkı 942-950


2. Müzakerelere Katılma Hakkı 951-955


3. Öneride Bulunma Hakkı 956-957


II. GK’dan Çıkarılma 958-958i


1. Genel Olarak Yetkisiz Katılma Kavramı 958b


2. TK m. 433 Anlamında Yetkisiz GK’ya Katılma 958c-958d


3. Oy Hakkında Sınırlama Kavramı 958e


4. TK m. 433 İle İlgili Bazı Sorunlar 958f-958h


5. TK m. 433’e Göre Usul 958i


D. Oy Hak-kı 959-1006a


I. Temeller 959-959d


1. Olağan Oy Hakkı 959


2. Birikimli Oy Hakkı 959a-959d


II. İlkeler 960-960f


1. Oy Hakkı, Pay Bedelinin Kanunla veya Esas Sözleşmeyle Belirlenmiş 


Asgari Tutarının Ödenmesiyle Doğar (TK m. 435) 960a


2. Asgari Oy Hakkı Vazgeçilemez Bir Haktır 960b


3. Oy Hakkının Kullanılması Zorunlu Değildir. Zorunlu Hale Getirilemez 960c


4. Vazgeçilmez Hak: Oy Hakkının Temsilci Aracılığıyla Kullanılması 


Yasaklanamaz, Güçleştirilemez 960d


5. Oy Hakkı Paydan Ayrı Olarak Devredilemez 960e


6. AO’ya Zarar Vermek Kastı Hariç Paysahibi Kullandığı Oy 


Dolayısıyla Sorumlu Olmaz 960f


III. Oy Hakkı Paysahibinin Paylarının İtibari Değerinin Toplamına Göre Kullanılır 961-961a


IV. Oy Hakkının Genel Kurulda Kullanılması 961b


V. Paysahibinin En Az Bir Oy Hakkını Haiz Olduğu Kuralı 962


VI. Bir Paysahibinin Oy Hakkının Sınırlandırılması 962a-962c


VII. Finansal Durumun Düzeltilmesi Sırasında Oy Hakkının Korunması 962d-963


VIII. Oy Hakkının Sahibi 964-975a


1. Senede Bağlanmamış Paylarda, NYPS’lerde ve İlmühaberlerde 


Oy Hakkının Sahibi 965-966


2. HYPS’lerde Oy Hakkının Sahibi 967-970


3. Paylar Üzerinde İntifa Hakkı Bulunması Halinde Oy Hakkının Sahibi 971-975a


IX. Oy Hakkının Temsilci Aracılığı İle Kullanılması 976-987d


1. Temeller 976-976b


2. HAAO’larda Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla 


Vekalet Toplanması 976c-976e


X. Temsilci Atanması 977-987a


1. Pay Defterinde Kayıtlı Paylarda


2. HYPS’lerde


3. Ka-nu-nî Tem-sil ve Ben-ze-ri Du-rum-lar-da


XI. “Tev-di” So-ru-nu


1. Gizli veya Yazılı Oy 987b


2. Temsil Belgesinin Süresi 987c


3. Temsilcinin Sorumluluğu 987d


XII. Oy Hakkına İlişkin Kanunî ve İradi Sınırlamalar 988-997


1. Kanunî Sınırlamalar 988-995


2. İradî Sınırlamalar 996-997


XIII. Oy Sözleşmeleri 998-1003b


1. Kavram 998-999


2. Türleri 1000


3. Oy Sözleşmesinin Süresi ve Sona Ermesi 1001


4. Geçerlilik Sorunu 1002-1003b


XIV. Oy Hakkına İlişkin Sınırlamaları Etkisiz Bırakmak İçin Payın 


Devrinin Sonuçları 1004-1006a


E. Ay-dın-la-tı-cı Hak-lar 1007-1017ı


I. Bil-gi Al-ma ve İnceleme Hak-kı 1007-1017ı


1. Temeller 1007-1008


2. Bilgi Alma Hakkı 1009-1014b


3. İnceleme Hakkı 1014c


4. Topluluk İle İlgili Bilgi Alma ve İnceleme 1014d


5. Eşit İşlem İlkesinin Özel Bir Hali 1014e


6. Bilgi Alma ve İnceleme Davası 1015-1015c


II. Özel Denetim İsteme Hakkı 1016-1017ı


 


İkin-ci Alt Ayı-rım


Pay-sa-hi-bi-nin Bor-cu ve Yü-küm-le-ri


 


A. Ta-ah-hüt Edi-len Pay-la-rın Be-del-le-ri-nin İfa-sı Bor-cu 1019-1074


I. Tek Borç İl-ke-si 1019-1022a


II. Sermaye Borcu 1023-1031


III. Borç-lu 1032-1039b


IV. Bor-cun Ye-ri-ne Ge-ti-ril-me-si-ni İs-te-me Hak-kı-nın Sa-hi-bi ve Bu-na Yet-ki-li Olan-lar 1040-1042


V. Pay-sa-hi-bi-nin Kon-kor-da-to-su-nun ve İf-lâ-sı-nın Borç ve Is-kat Pro-se-dü-rü 


Üze-rin-de-ki Et-ki-le-ri 1043-1044


VI. Nak-dî Ser-ma-ye Bor-cu-nun Ta-ka-sı ve Di-ğer Öde-me Yol-la-rı 1045-1049


VII. Sermayenin İade Edilememesi ve Bor-cun Or-ta-dan Kal-dı-rı-la-ma-ma-sı 1050


VIII. Sermaye Borcunun Yerine Getirilmemesi, Sonuçları 1051-1074


B. İkin-cil (Tâ-li) Yü-küm-ler 1075-1090


I. Kav-ram 1075-1076


II. Ni-te-lik 1077-1079


III. Şart-lar 1080-1085


IV. Kar-şı-lık 1086-1087


V. Pay-sa-hi-bi-nin İra-de-si İle So-na Er-me ve-ya Er-di-ril-me 1088


VI. Reh-ne-dil-me, İn-ti-fa Hak-kı İle Yük-len-dir-me ve Pay-sa-hi-bi-nin İf-la-sı 1089


VII. So-na Er-me 1090


C. Bağ-lı-lık Yü-kü-mü 1091-1092a


D. Sır Sak-la-ma Yü-kü-mü Sorunu 1093


E. SerPK’dan Doğan Pay Alım Teklifi Yapmak Borcu 1093a-1093b


 


Be-şin-ci Bö-lüm


ANO-NİM OR-TAK-LIK-LA İL-Gİ-Lİ 


MEN-KUL KIY-MET-LER


 


A. Menkul Kıymet Kavramı 1094-1094b


I. Genel Olarak 1094


II. Kamu Güvenliğini Haiz Kıymetli Evrak 1094a-1094b


B. Menkul Kıymet Çıkarılması 1094c-1094e


C. Var-lık-la-rın Men-kul Kıy-met-leş-ti-ril-me-si 1094f-1094i


 


Bi-rin-ci Ayı-rım


Pay Se-net-le-ri


Bi-rin-ci Alt Ayı-rım


Ge-nel Bil-gi


 


A. AO Pa-yı-nın Se-ne-de Bağ-lan-ma-sı ve Olu-şum (Kam-bi-yo) Söz-leş-me-si 1095-1098


B. Pay Se-net-le-ri-nin Tür-le-ri 1099-1104


C. Pay Se-net-le-ri-nin Çı-ka-rıl-ma Za-ma-nı 1105-1105a


D. Pay Se-net-Le-ri-nin Şek-li 1106-1106a


E. Pay Se-ne-di-nin Tü-rü Üze-rin-de-ki Hak-kın Ni-te-li-ği 1107-1110


F. Pay Se-net-le-ri-nin Dev-rin-de Zil-yed-li-ğin Dev-ri So-ru-n 1110a


 


İkin-ci Alt Ayı-rım


Ha-mi-li-ne Ya-zı-lı Pay Se-net-le-ri (“HYPS’ler”)


 


A. Kav-ram 1111-1112 B. De-vir 1113-1115


C. Çı-ka-rı-la-bil-me Şar-tı 1116-1120


I. Ku-ral 1116


II. Aykı-rı-lı-ğın So-nuç-la-rı 1117-1119


III. Agi-o-nun Du-ru-mu 1120


D. Reh-ne-dil-me-si 1121-1123


E. HYPS’-ler Üze-rin-de İn-ti-fa Hak-kı 1124-1126


 


Üçün-cü Alt Ayı-rım


Na-ma Ya-zı-lı Pay Se-net-le-ri (NYPS’ler)


 


A. Kav-ram 1127


B. Ni-te-lik 1128-1129a


C. NYPS’lerin Çıkarılmaları  İçin Pay Be-de-li-nin Ta-ma-mı-nın Öden-me-si 


Zo-run-lu-lu-ğu-nun Bu-lun-ma-ma-sı 1130


D. De-vir 1131-1144g


I. Mül-ki-ye-ti Dev-ret-ti-ri-ci İş-lem İle AO’-ya Kar-şı Pay-sa-hip-li-ği-ni  


Sağ-la-yı-cı İş-le-min Ay-rı-lı-ğı 1131-1132


II. Ci-ro ve Zil-yed-li-ğin Ge-çi-ril-me-si 1133-1133b


III. Pay Def-te-ri-ne Ya-zım 1134-1144g


 


Dör-dün-cü Alt Ayı-rım


Bağlam ve Bağ-lı – Na-ma Ya-zı-lı Pay Se-net-le-ri


 


A. Bağlam Kavramı 1145


B. Bağlı NYPS’lerin Niteliği 1145a


C. De-vir 1145b


D. TK’nın Bağlam Sistemi ETK’56’dan Tamamen Farklıdır 1146-1147


I. Genel Olarak 1146-1146a


II. Sistemin Öne Çıkan Özellikleri 1147


E. Kanuni ve Esas Sözleşmeyle Konulan Bağlam Ayrımı 1148


F. Kanuni Bağlam Halleri 1149-1149a


I. Bedelleri Tamamen Ödenmemiş Paylarda Kanuni Bağlam 1149


II. Ödeme Yeterliliği Bulunmayandan Teminat Talebi 1149a


G. Bağlamın Esas Sözleşmede Öngörülmesi 1150-1187


I. Borsaya Kote Edilmemiş Senetli veya Senetsiz 


Nama Yazılı Paylarda Bağlam Düzeni 1150c-1159


II. Borsaya Kote NYP/NYPS’lerde Bağlam Düzeni 1160-1187


 


Altıncı Alt Ayırım


Nama Yazılı Paylar ve Pay Senetleri


Üzerinde Bazı İşlemler


 


A. Nama Yazılı Payların ve Pay Senetlerinin Rehnedilmesi 1188-1192


I. Temeller 1188-1189


II. Kurulma 1190


III. Nama Yazılı Pay Senetlerinin Rehnedilmesi 1190a-1190c


IV. Rehnin Borçluya Bildirilmesi 1190d-1192


B. Nama Yazılı Pay Senetleri Üzerinde İntifa Hakkı Kurulması 1193


C. Gerçek (Rekta) Nama Yazılı Pay Senetlerinin Rehnedilmeleri 


ve Üzerlerinde İntifa Hakkı Tanınması 1194


 


İkin-ci Ayı-rım


İl-mü-ha-ber-ler


 


A. Kav-ram 1195-1199


B. Çe-şit-le-ri 1200-1210


I. Nama Yazılı Pay Senetleri İçin Çı-ka-rı-lan Nama Yazılı İlmühaberler 1201-1204


II. Bedelinin Tamamı Ödenmiş Olan veya Olmayan Hamiline Yazılı Paylar 


İçin Çı-ka-rı-lan Na-ma Ya-zı-lı Olması Gereken İl-mü-ha-ber-ler 1205-1210


C. İl-mü-ha-ber-le-rin Çı-ka-rıl-ma-sı Za-ma-nı 1211-1213


D. Reh-ne-dil-me-le-ri ve Üzer-le-rin-de İn-ti-fa Hak-kı Ta-nın-ma-sı 1213a


 


Üçün-cü Ayı-rım


İn-ti-fa Se-net-le-ri


 


A. Kav-ram, İliş-ki ve Ya-rar-lan-ma Hak-kı-nın Ni-te-li-ği 1214-1224


I. İn-ti-fa Se-net-le-ri-nin İçer-di-ği Hak: AO’-nun Mal-var-lı-ğın-dan  


Kay-nak-la-nan Hak-lar-dan Ya-rar-lan-ma Hak-kı 1214-1215


II. Ya-rar-lan-ma-ya Yö-ne-lik Ka-tıl-ma Hak-kı-nın Se-net-ten Ön-ce Oluş-tu-ğu İl-ke-si 1216


III. Hak Sa-hip-le-riy-le AO Ara-sın-da-ki İliş-ki 1217-1219


IV. Ya-rar-lan-ma Hak-la-rı-na ve-ya Sa-hip-le-ri-ne AO’-nun GK Ka-rar-la-rı-nın Et-ki-si 1220-1220a


V. Ya-rar-lan-ma Hak-kı-nın Ni-te-li-ği 1221-1222


VI. Ge-nel Ku-rul Ka-rar-la-rı, Özel-lik-le Ser-ma-ye-nin Ar-tı-rıl-ma-sı 


Ka-ra-rı ve İn-ti-fa Se-net-le-ri 1223


VII. Za-rar ve İn-ti-fa Se-ne-di Sa-hip-le-ri 1224


B. İn-ti-fa Se-net-le-ri-nde Şe-kil 1225-1227


I. İti-ba-ri De-ğer 1226


II. Se-ne-din Ya-zı-lış Açı-sın-dan Tü-rü 1227


C. Çe-şit-le-ri 1228-1250


I. İn-ti-fa Pay Se-ne-di (Ac-tı-on De Jo-u-ıs-san-ce) 1229-1231


II. Kurucu İntifa Senetleri 1232-1234


III. (Adi) İn-ti-fa Se-ne-di 1235-1236


IV. Ya-rar-la-na-bi-le-cek-ler 1237-1250


D. Ka-tıl-ma İn-ti-fa Se-ne-di (KİS) 1251-1253a


 


 


Dör-dün-cü Ayı-rım


Birinci Alt Ayırım


Menkul Kıymet Niteliğinde Borçlanma Senetleri, 


Varlığa Dayalı Senetler İle Alım ve Değiştirme 


Hakkı İçeren Senetler


 


A. Temeller 1256-1263


I. Genel Olarak 1256


II. Menkul Kıymet Kategorileri 1257-1257a


III. “Üçüncü Ayrım” Kategorilerinin Tanımlanması ve Düzenlendiği Kaynaklar 1258-1262


B. Söz Konusu Senetlerin Çıkarılmaları 1264-1268


I. Esas Sözleşmede Öngörülme Gereği Yoktur 1264


II. Genel Kurul Kararıyla 1265


III. Yönetim Kurulu Kararıyla 1266


IV. Borçlanma Senetlerinin Çıkarılma Sınırı 1268


C. Başlıca Borçlanma Senetleri 1269-1301


I. Tahviller 1269-1291


II. Diğer Borçlanma Senetleri 1292-1299


III. Mevzuatımızda Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler 1300


IV. Yabancı Sermaye Piyasası Araçları ve Depo Sertifikaları 1301


 


Altıncı Bö-lüm


ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ


Birinci Ayı-rım


Genel Esas Sözleşme Değişikliği


 


A. Temeller 1302-1314


I. Esas Sözleşmenin Değiştirilebilirliği İlkesi 1302-1303


II. GK’nın Esas Sözleşmenin Bütün Hükümlerini


Değiştirebileceği Yetkisinin Sınırları 1304


III. Değişikliğin Anlamı 1305


IV. Sebepler 1306


V. Esas Sözleşme Değişikliğinin Çeşitleri 1307


VI. Yetkili Organlar 1308-1314


1. Kural ve İstisna 1308


2. Organların Yetki Sınırları 1309-1313


3. İmtiyazlı Paysahiplerinin Hakları 1314


B. Genel Esas Sözleşme Değişikliği 1315-1324


I. Şema 1315-1316


II. Şemanın Açıklanması 1317-1324


1. Değişik Metnin Hazırlanması 1317


2. Gerekliyse GTB’den İzin Alınması 1318


3. Değişiklik Taslağının TK m. 414, f.1, c.1 Uyarınca İlânı 1319


4. GK’nın Toplantıya Çağrılması, Toplantı ve Değişikliği Karara Bağlaması 1320-1324


C. Gerekliyse İPSÖK Kararı 1325


D. Değişikliğin Tescil ve İlânı 1326-1327


 


İkin-ci Ayı-rım


Esas Söz-leş-me-de Özel De-ği-şik-lik-ler


Bi-rin-ci Alt Ayı-rım


Esas Ser-ma-ye-nin Ar-tı-rıl-ma-sı


 


A. Temeller 1328-1339


I. Kavram 1328


II. Hukukî Kaynaklar 1329


III. Artırımın Başlıca Sebepleri 1330


IV. Artırıma Hakim İl-ke-ler 1331-1338


1. Gerekçe Verilmesi Sorunu 1331-1332


2. Ser-ma-ye-nin Mev-cut Mik-ta-rının Mük-te-sep Hak Oluş-tur-maması 1333-1334


3. Sermaye Artırımı Bazı Pay Sahiplerini Zarara Uğratmak 


Amacıyla Yapılamaz 1335-1336


4. Paysahibinin Sermaye Artırımına Katılma Yükümlülüğünün Bulunmadığı 1337


5. Sermaye Artırımının Yapılabilmesinin Esas Sözleşmede 


Hüküm Bulunmasına Bağlı Olmadığı 1338


V. Esas Sermaye Artırımının Hukukî Niteliği 1339


B. Artırımın Temel Türlerine Uygulanan Ortak Hükümler 1340-1378i


I. Artırımın Karardan İtibaren Üç Ay İçinde Sonuçlandırılması Gereği 1341


II. Yönetim Kurulunun Beyanı 1342-1345


1. Öngörülme Amacı 1342


2. Şekil 1343


3. Beyanın Yokluğunun veya Bazı İçerik Eksikliklerinin Hukukî Sonuçları 1344


4. İçeriği 1345


III. Sermaye Artırımıyla TK m. 376 Arasındaki Bağlantı ve Artırımın Butlanı 1346


IV. Sermaye Artırımının Denetlenmesi 1347


V. Rüçhan Hakkı 1348-1378i


1. Temeller 1348-1351


2. Doğuşu 1352


3. Hakkın Sahibi 1353


4. İntifa Hakkı Sahibinin Durumu 1354-1356


5. Rehin Hakkı Sahibinin Durumu 1356a


6. Sınırlandırılması veya Kaldırılması, Genel Olarak 1357-1360


7. İlkeler 1361-1364


8. GK Kararı İle Sınırlandırma/Kaldırma 1365-1372a


9. YK Kararı İle Sınırlandırma/Kaldırma 1373


10. Karara Karşı İptal veya Butlan Davası 1374


11. Yararlandırma, Kayba Uğratmama Yasağı 1375


12. Rüçhan Hakkının İhlali 1376


13. YK’nın Rüçhan Haklarına İlişkin Raporu