Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Orman Kanunu Ve İlgili Mevzuat

Orman Kanunu Ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
478
Kitap Ölçüleri
:  
13x19 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
975-376-002-7

25,00 TL

ÖNSÖZ

Orman mevzuatı oldukça eskiye dayanan bir geçmişe sahiptir. Emirname, ferman, buyruk vb. gibi pek çok yazılı metin doğrudan veya dolaylı olarak ormanlar hakkında bir takım düzenlemeler getirmişse de, bu konuda ilk esaslı hükümlerin 1258 tarihli Arazi Kanunnamesine dayandığını belirtmek gerekir. Daha sonra, 1870 tarihli Orman Nizamnamesi bu konuda detaylı hükümler getirmiştir. Cumhuriyet döneminde 3116 sayılı yasa ile başlayan süreçte ormanları ve diğer doğal kaynakları ilgilendiren çok sayıda yasa yürürlüğe girmiştir. Son 30 yıllık süreçte ise, çevre koruma ile ilgili kanunların da yürürlüğe konulduğunu görmekteyiz. Bu kitapta sunulan bazı kanunlar mülga olmakla birlikte, yıllar içinde o konudaki kanunlaştırma çalışmalarının, meydana gelen değişimin ve ortaya konulan yaklaşımın anlaşılması açısından önem taşımaktadır.

Yukarıdaki ana çerçevede düşünülen bu çalışmada temel amaç, başta orman ve çevre mevzuatı olmak üzere, ilgili diğer mevzuatı bir araya toplayan bir eser ortaya koyarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlamak ve bu alanda çalışanlara faydalı olabilmektir.

Kitabın uygulayıcı ve araştırmacılara yararlı olması temennisiyle...

İstanbul – 2007

Doç. Dr. Aynur AYDIN COŞKUN
Doç. Dr. Yusuf GÜNEŞ Arş. Gör. O. Devrim ELVAN Arş. Gör. Nimet VELİOĞLUİÇİNDEKİLER

Anayasalar

• 1924 Anayasası (İlgili Maddeler) 5
• 1961 Anayasası (İlgili Maddeler) 5
• 1982 Anayasası (İlgili Maddeler) 8

Tüm Değişiklikleriyle Orman Kanunları

• 3116 Sayılı Orman Kanun (İlk Metin) (Mülga) , 10
• 4785 Sayılı Orman Kanununa Bazı Hükümler Eklenmesine
ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun. 30
• 5653 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine
Dair Kanun (Mülga) 33
• 5658 Sayılı Orman Kanununa Bazı Maddeler Eklenmesine
ve Bu Kanunun Birinci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına
Dair 4785 Sayılı Kanuna Ek Kanun 44
• 6831 Sayılı Orman Kanunu (İlk Metin) 45
• 3373 Sayılı 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Hükümler
Eklenmesi Hakkında Kanun 69
• 3302 Sayılı 31.8.1956 Tarihli 6831 Sayılı Orman Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Dair Kanun 74
• 2896 Sayılı 31.8.1956 Tarihli Ve 6831 Sayılı Orman
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bazı
Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Kanun 78
• 1744 Sayılı 6831 Sayılı Orman Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna 3 Ek Madde İle Bir
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 100
• 4999 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 107
• 6831 Sayılı Orman Kanunu (Yürürlükteki Metin) 112
• 5192 Sayılı Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun 151

Ormancılığa İlişkin Af Kanunları


• 5677 Sayılı Af Kanunu Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında
Kanun • ■■■ 154
• 6385 Sayılı Af Kanunu Bazı Orman Suçlarının Affına ve
Bazı Suçlardan Mütevellit Tazminatın Terkinine Dair Kanun. 156
• 7132 Sayılı Af Kanunu Bazı Orman Suçlarının Affına ve
Bunlardan Mütevellit İdari Şahsi Haklarının Sukutuna Dair
Kanun ■ 157
• 113 Sayılı Af Kanunu 158
• 134 Sayılı 113 Sayılı Af Kanununun Bazı Maddelerinin
Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Hükümler Eklenmesine
Dair Kanun 161
• 218 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında Kanun 162
• 780 Sayılı Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 166
Kanun
• 1803 Cumhuriyetin 50. Yılı Nedeniyle Bazı Suç ve Ceza- 172
ların Affı Hakkında Kanun


İLGİLİ MEVZUAT


• 1528 Sayılı Yabani Ağaçların Aşılanması Hakkında Kanun.. 179
• 2644 Sayılı Tapu Kanunu.... 187
• 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu (Mülga)
• 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşı- 191
lattırilması Hakkında Kanun
• 4920 Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden Muaf 195
Tutulması Hakkında Kanun
• 6777 Sayılı Zeytinciliğin Islâhı ve Yabanilerinin Aşılattırıl- 196
ması Hakkındaki Kanun.....
• 1595 Sayılı Orman Bakanlığı Kuruluş ve Görevleri 197
Hakkında Kanun (Mülga) 203
• 2634 Sayılı Turizm Teşvik Kanunu 213
• 2863 Sayılı Kültür Ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu.. 249
• 2872 Sayılı Çevre Kanunu 272
• 2873 Sayılı Milli Parklar Kanunu
• 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Destek-
lenmesi Hakkında Kanun 284
• 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu 294
• 3213 Sayılı Maden Kanunu 317
• 3194 İmar Kanunu ,• 3234 Sayılı Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek
Kabulü Hakkında Kanun 338
• 3402 Sayılı Kadastro Kanunu 350
• 3800 Sayılı Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hak
kında Kanun (Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkın
da 7.8.1991 Tarihli ve 442 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname
nin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanun) (Mülga) 370
• 4122 Sayılı Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü
Seferberlik Kanunu 380
• 4342 Sayılı Mera Kanunu 386
• 4533 Sayılı Gelibolu Yarımadası Tarihi Milli Parkı Kanunu.. 398
• 4856 Sayılı Çevre ve Orman Bakanlığı Teşkilât ve
Görevleri Hakkında Kanun 405
• 4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu 424
• 5400 Sayılı Milli Parklar Kanununda Değişiklik Yapılma
sına Dair Kanun 440
• 5531 Sayılı Orman Mühendisliği, Orman Endüstri
Mühendisliği Ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında
Kanun 441
• Arazi Kanunnamesi 449
• Orman Nizamnamesi 473