Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Ön Sözleşme

Ön SözleşmeSayfa Sayısı
:  
190
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
978-975-464-302-2

30,00 TLGİRİŞ Borçlar Kanunumuzun günümüze kadar inceleme konusu yapıl¬mamış, deyim yerindeyse göz ardı edilmiş kurumlarından biri ön söz¬leşmedir. Bu kavrama hukuk çevreleri tarafından her zaman şüpheli ve ikircikli bir kavram olarak görülmüş ve kendisine gereken değer ve¬rilmemiştir. Yakın zamanlarda Kıta Avrupası Hukuk Sistemi anglo-Amerikan kaynaklı pek çok yeni hukuki kurumla tanışmıştır. Bu yeni hukuki kurumlar yakından incelendiğinde kıta Avrupası hukuk sisteminde yer alan temel kavramların çeşitli ekonomik amaçlar için biraraya getirile¬rek kullanılmış olduğu tespit edilmektedir. Ekonomik ve sosyal yaşa¬mın hızlı gelişmesi, gelişmenin getirdiği ihtiyaçların hukuki düzenle¬melere veya uygulamalara yol açması yoluyla yeni kavramlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Böyle bir durumda var olan, tanınmış ve çeşitli yönleriyle incelen¬miş hukuki kurumların dışlanması değil daha yakından değerlendiril¬mesi gerekliliği artmıştır. Hukuk dünyası artık mevcut ihtiyaçlar dışın¬da her an ortaya çıkabilecek ihtiyaçların düşünsel temelini de oluştur¬mak zorundadır. Ön sözleşme daha çok taşınmaz satımında ve kefalet sözleşmesin¬de kullanılmakla birlikte, sözleşmelerin tamamı bakımından söz konu¬su olabilecek bir genel yapıyı haizdir. Bu ölçüde geniş uygulama po¬tansiyeli olan hukuki yapıların daha yakından değerlendirilmesi ge¬rekmektedir. Üçlü ilişkilerin modern ekonomik yaşamda gittikçe artan bir önem kazanması özellikle üçüncü kişi yararına ön sözleşmenin de daha çok uygulanır bir kurum olmasına yol açmaktadır. Sermaye birikiminin genişlemesi ve akıl almaz seviyelere gelmesi, kişileri sözleşme ilişkilerine girmeden önce bazı bağlayıcı olmayan görüşmeleri yapmaya sevketmektedir. Ancak taraflar açısından bu yeterli olmamakta asıl sözleşmenin kurulmasının teminat altına alın¬ması, sözleşmenin kurulmaması riskinin kaldırılması gibi sebeplerle ön sözleşme kurulmaktadır. Uluslararası ticarette de ön sözleşme git¬tikçe daha fazla kullanılmaktadır. Bunun yanında felsefe ve fizik alanından başlayarak yaşamın her alanına yansıyan anlayışlar ve düşünce/anlayış biçimleri değişmekte, 29 dünün belli paradigmalara dayanan anlayış kalıpları yerine daha esnek ve belirli toplum ve bireylerin ihtiyaçlarına ve onların gerçeklerine hitap eden görüşler hukuk alanını da etkilemektedir. Değişim yavaş, ileri-geri hareketler şeklinde gerçekleştiği için kimi zaman takip edi¬lememekte, kişiler zaman zaman aslında hangi yöne gittiklerini ilk bakışta göremeyecek duruma gelmektedir. Bu nedenle, önceleri real sözleşmenin artık modern hukuklarda bulunmaması nedeniyle gözardı edilen ön sözleşme tekrar ve ancak yavaş yavaş kendisine uygulama alanı açmaktadır. Bu nedenlerle dikkatimizi çeken bir pür hukuk kurumu olan ön sözleşme üzerinde çalışmayı önemli ve yararlı buluyoruz. Çalışmamızda ön sözleşmenin tarih içindeki yeri, ilk olarak hangi gö¬rünümlerle ortaya çıktığı ve bunun gelişimi incelenmiş, daha sonra bir tanım yapılmış ve önemine binaen ön sözleşmenin konusu olan edim de¬ğerlendirilmiştir. Türk/İsviçre Kanun Koyucusu ön sözleşmeyi bazı mad¬delerinde düzenlemiştir. Bu düzenlemelerin niteliği araştırılmıştır. İkinci bölümde ön sözleşmenin aslında gerçek bir varlığı olmadığı, ya geçersiz olduğu ya da asıl sözleşmenin kendisinden ibaret olduğu yakla¬şımı tartışılmış, yapılan tartışmada sözleşme özgürlüğü, kanuni düzenle¬meler ve ön sözleşmenin kendisine özgü yapısı değerlendirilmiştir. Üçüncü bölümde ön sözleşmenin içeriğinin belirlenmesi, kendi¬sinden asıl sözleşmenin yeteri kadar unsurunun anlaşılması için gerek¬li olan belirliliğin ölçüsü tartışılmış, tarafların eksik bıraktıkları nokta¬ların doldurulma imkanının bulunup bulunmadığı incelenmiştir. Dördüncü bölümde asıl sözleşmenin kurulmasından önce taraflar arasında gerçekleşen bazı görüşmeler ve ilişki türleri ile yine asıl söz¬leşmeden önce kurulan farklı sözleşme türleri araştırılmış, bunların ön sözleşmeden ayırd edilmesi sağlanmıştır. Böylece ön sözleşmenin yapısı ve sınırları belirlenmeye çalışılmıştır. Beşinci bölümde ön sözleşmenin tabi olduğu şekil şartları ince¬lenmiş, bunun dışında tarafların karşılıklı olarak asıl sözleşmeyi kur¬mayı borçlanmaları ve üçüncü kişilerin asıl sözleşmeyi kurma konu¬sunda hak sahibi olması değerlendirilmiştir. Altıncı bölümde ön sözleşmenin hüküm ve sonuçları özellikle ifa talebi, ifa davası, ifa davasının hukuki niteliği gibi açılardan değerlen¬dirilmiş, çalışmamız vardığımız sonuçları gösteren bir sonuç bölü¬müyle sona ermiştir. 30 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER 5 KISALTMALAR 11 KAYNAKÇA 15 GİRİŞ 29 BİRİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI, TARİHİ GELİŞİM VE DÜZENLEME § 1. ÖN SÖZLEŞME KAVRAMI 31 I. Genel Olarak 31 II. Tarihi Gelişimi 31 A. Ön Sözleşme Kavramının Doğuşu 31 B. Roma Hukuku ve Kanonik Hukukta Ön Sözleşme 33 C. Taraf İradelerinin Öneminin Artması 36 D. Yakın Zamanlarda Ön Sözleşme 37 III. Kavram, Tanım ve Muhteva 40 A. Ön Sözleşme Kavramı 40 B. Tanım 41 C. Ön Sözleşmenin Muhtevası 49 § 2. KANUNİ DÜZENLEME 54 I. BK m.22 ve 213/I′in Düzenlenme Aşaması 54 II. Günümüz Düzenlemeleri Bakımından Durum 55 A. Genel Olarak 55 B. Düzenlemelerin Amacı ve Muhtevası 56 1. BK m. 22/I′nin amacı ve düzenlemenin muhtevası 56 2. BK m. 22/II′nin amacı ve düzenlemenin muhtevası.... 58 3. BK m.213′ün amacı ve düzenlemenin muhtevası 59 § 3. FONKSİYONLARI 60 5 İKİNCİ BOLUM ÖN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE ÖZELLİKLERİ § 4. ÖN SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ 65 I. Genel Olarak 65 II. Ön Sözleşmenin Geçersiz Bir İşlem Olduğu Görüşü 66 III. Ön Sözleşme ve Sözleşme Özgürlüğü 70 A. Ön Sözleşmenin Geçerliliği 70 B. İrade Özerkliğinin Asıl Sözleşme Ön Sözleşme Ayırımı Yapılmasında Etkisi 74 IV. Ön Sözleşme ile Asıl Sözleşmenin Farklı Hukuki Kurumlar Olması 75 V. Ön Sözleşme ve Kanuni Düzenleme 84 § 5. ÖN SÖZLEŞMENİN ÖZELLİKLERİ 84 A. Özel Kurulma Şartları 84 B. Diğer Sözleşmelerden Farklı Hukuki Sonuçları 85 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BENZER HUKUKİ KURUMLARDAN AYIRD EDİLMESİ §6. GENEL OLARAK 87 § 7. SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİ (TRAKTAT) 88 § 8. SÖZLEŞME TASLAĞI (PUNKTATİON, MEMORANDUM OF UNDERSTANDİNG) 89 § 9. NİYET MEKTUBU (LETTER OF INTENT) 91 § 10. INSTRUCTİON TO PROCEED (ITP) 94 § 11. CENTİLMEN ANLAŞMALARI (GENTELMEN′S AGREEMENT) 94 § 12. OPSİYON SÖZLEŞMESİ 96 § 13. ÖNCELİK/İMTİYAZ HAKKI 101 I. Genel Olarak 101 II. Alım (İştira) Sözleşmesi 103 III. Dışlayıcı Sözleşme 106 § 14. ÇERÇEVE SÖZLEŞMELERİ 107 6 DÖRDÜNCÜ BOLUM ÖN SÖZLEŞMENİN MUHTEVASININ BELİRLİ OLMASI § 15. GENEL OLARAK SÖZLEŞMELERİN MUHTEVASININ BELİRLİ OLMASI 113 I. Konuya Giriş 113 II. Belirlilik İlkesi 114 A. Genel Olarak 114 B. Belirlenebilirlik 115 III. Sözleşme Boşluklarının Tamamlanması 116 A. Genel Olarak 116 B. Sözleşmenin Tamamlanması Türleri 118 1. İradi ve Kanuni Tamamlama 118 2. Hakim Tarafından Tamamlama 118 a. Genel Olarak 118 b. Tarafların Sözleşmenin Yan Noktalarını Boş Bırakmış Olmaları 119 c. Tarafların Sözleşmenin Esaslı Noktalarını Boş Bırakmış Olmaları 120 § 16. ÖN SÖZLEŞMENİN BELİRLİLİK İLKESİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 123 I. Genel Olarak 123 II. Ön Sözleşme ile Asıl Sözleşmeye Farklı Belirlilik İlkesinin Uygulanması Görüşü 125 III. Ön Sözleşme ile Asıl Sözleşmeye Aynı Belirlilik İlkesinin Uygulanması Görüşü 127 A. Genel Olarak 127 B. Yan Noktaların Belirlenebilirliği 129 C. Esaslı Noktaların Belirlenebilirliği 130 1. Boşlukları Hakimin Tamamlayıcı Yorumla Doldurması 132 2. İfanın Belirlilik İlkesi Bakımından Sonuçları 136 3. Değerlendirme 137 a. Kural 137 b. Kanuni İstisna 137 c. Görüşümüz 138 IV. Ön Sözleşmenin Muhtevasının Belirli Olmamasının Sonuçlan 139 7 A. Sözleşmenin Tamamen Geçersiz Olması ve Kısmî Butlan 139 B. Açık İrade Uyuşmazlığı 139 BEŞİNCİ BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ VE TARAFLARI § 17. ÖN SÖZLEŞMENİN TABİ OLDUĞU ŞEKİL 141 I. Şekil Özgürlüğü 141 II. Şekil Zorunluluğu 142 A. Sözleşmenin Şekil Zorunluluğu İçinde Yer alan Noktaları 142 B. Şekil Şartının Amacı 143 1. Şeklin Özel Koruma Amacı 143 2. Şeklin Genel Koruma Amacı 145 C. Amacına Göre Şekil Zorunluluğu 146 1. Geçerlilik Şartı Olarak Şekil 146 2. İspat Şartı Olarak Şekil 148 III. Şekle Aykırılığın Sonuçlan 149 A. Genel Olarak 149 B. Şekle Aykırılık Halinde Uygulanacak Yaptırım 150 C. Ön Sözleşme Bakımından 151 1. Genel Olarak 151 2. Asıl Sözleşmenin Kurulmasının Ön Sözleşmenin Geçerliliğine Etkisi 152 § 18. ÖN SÖZLEŞMENİN TARAFLARI VE BAĞLILIK 154 I. Genel Olarak 154 II. Ön Sözleşme ile Asıl Sözleşmenin Taraflarının Aynı Olması 156 A. İki Taraflı Ön Sözleşme 156 B. Tek Taraflı Ön Sözleşme 158 1. Genel Olarak 158 2. Tek Taraflı Tek Tarafa Borç Yükleyen Ön Sözleşme 159 3. Tek Taraflı İki Tarafa Borç Yükleyen Ön Sözleşme.. 160 III. Ön Sözleşme ile Asıl Sözleşmenin Taraflarının Farklı Olması 161 A. Genel Olarak 161 8 B. Üçüncü bir Kişi ile Sözleşmenin Kurulmasına İlişkin İki Tarafa Birlikte Borç Yükleyen Ön Sözleşme 162 C. Üçüncü bir Kişi ile Tek Taraflı Sözleşme Kurma Yükümlülüğü Getiren Ön Sözleşme 163 1. Tam Üçüncü Kişi Yaranna Tek Taraflı Ön Sözleşme ..165 2. Eksik Üçüncü Kişi Yararına Tek Taraflı Ön Sözleşme. 168 ALTINCI BÖLÜM ÖN SÖZLEŞMENİN HÜKÜM VE SONUÇLARI § 19. ÖN SÖZLEŞMENİN İFASI 169 I. Ön Sözleşmeden Kaynaklanan Borcun Yerine Getirilmesi.. 169 A. Genel Olarak 169 B. İfa Talebi . 169 II. Tespit Davası 171 § 20. TEMERRÜT 172 I. Borçlu Temerrüdünün Sonuçları 174 A. Borçlu Temerrüdünün Genel Sonuçları 174 1. Sözleşmeyi Kurmaya Zorlama 174 a. İfa Davası 174 aa) Mahkeme Kararının Niteliği 177 bb) Davanın İçeriği 179 b. Gecikme Tazminatı 182 2. Seçimlik Hakların Kullanılması 183 a. Genel Olarak 183 b. Ön Sözleşme Borçlusunun Açıkça İfada Direnmesi 183 § 21. ÖN SÖZLEŞMENİN İFA DIŞINDA SONA ERMESİ 186 SONUÇ 187