Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (35)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

Ohal Uygulamaları

Ohal UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
455
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-605-68264-1-2

70,00 TL


15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsünün ardından ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan KHK’lerle 125 binden fazla kişi mesleklerinden çıkarılmış, üç binden fazla kurum ve kuruluş da kapatılmıştır. Gerçek ve Tüzel kişilerle ilgili tasarrufun gerekçesi olarak, idari bir kurul olan, hiçbir yargısal görevi bulunmayan ve kararları OHAL KHK’lerini çıkaran Bakanlar Kurulu için tavsiye niteliğinde olan Milli Güvenlik Kurulunca, Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna “karar verilen” yapı, oluşum ve gruplarla “irtibatlı” veya “iltisaklı” olmaları gösterilmiştir. Ancak gerekçede yer verilen irtibat ve iltisak kavramları, daha önce hukukumuzda bulunmayan, ceza ve disiplin hukuku açısından bir anlamı ve karşılığı olmayan “istihbari” nitelikli kavramlardır. Başka bir ifadeyle, herhangi bir mahkeme kararına ihtiyaç duyulmadan “idari bir kurulun” kararıyla, isimleri KHK’lerde açıklanmayan yapı, grup ve oluşumlar “terör örgütü”, bu örgütlerle irtibatlı ve iltisaklı olduğu iddia edilen kişiler de “terör örgütü üyesi” kabul edilmiştir. Fakat bu kabul Türk Ceza Kanunu’nun 2/2. maddesinde ifadesi bulunan “İdarenin düzenleyici işlemleriyle suç ve ceza ihdas edilemeyeceği ilkesi” ile “masumiyet karinesine” aykırıdır. Ayrıca kişilere hangi terör örgütü ile bağlantılı oldukları bildirilmemiş, haklarındaki çok ağır isnatlara rağmen savunmaları dahi alınmamış ve kimler tarafından hangi kritere göre hazırlandığı belli olmayan listelere isimleri eklenmek suretiyle mesleklerinden çıkarılmışlardır.


Yukarıda belirtilen OHAL işlemleri ve uygulamalarının temel hak ve özgürlükler ve evrensel hukuk kriterleri açısından değerlendirilmesine ihtiyaç bulunmakta olup, bu ihtiyacın karşılanması adına çalışmada, OHAL Türkiye’sindeki hukuk uygulamalarına yer verilmiştir. Kitapta ele alınan konular altı bölümde incelenmiştir.


Birinci bölümde; OHAL KHK'lerinin hukuka uygunluğuna ve Anayasa Mahkemesi'nin OHAL sürecinde oynadığı role, ikinci bölümde; hâkim ve savcılar özelinde meslekten çıkarmaların Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygunluğuna, üçüncü bölümde; hâkim ve savcılar özelinde yapılan tutuklamaların özgürlük ve güvenlik hakkı bağlamında değerlendirilmesine, dördüncü bölümde; Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu'nun etkili bir hukuki yol olup olmadığına, beşinci bölümde; tek tip kıyafet uygulamasının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygunluğuna, altıncı ve son bölümde de; 16 Nisan 2017 tarihinde yapılan Anayasa değişikliğinin yargı ile ilgili kısımlarına ilişkin değerlendirmelere yer verilmiştir.


 


 


İÇİNDEKİLER


 


ÖNSÖZii


KISALTMALARiv


İÇİNDEKİLERvi


 


BİRİNCİ BÖLÜM


OHAL KHK'LERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU VE ANAYASA MAHKEMESİNİN OHAL SÜRECİNDE OYNADIĞI ROL


 


I.GENEL OLARAK18


II.OHAL KHK'LERİ VE BU KHK'LERİN HUKUKA UYGUNLUĞU 18


A.YASAL ÇERÇEVE18


B.15 TEMMUZ SONRASI ÇIKARILAN OHAL KHK'LERİNİN HUKUKA UYGUNLUĞU23


C.AİHM’İN OHAL’E VE OHAL KHK'LERİNE BAKIŞI32


III.MİLLİ GÜVENLİK KURULU KARARINA DAYANILARAK ALINAN KARARLARIN VE YAPILAN İŞLEMLERİN HUKUKA UYGUNLUĞU35


A.SUÇ VE CEZADA YASALLIK İLKESİ AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ36


1.Hakkın Kapsamı ve Özellikleri36


2.Belirlilik ve Öngörülebilirlik İlkesi39


3.Geriye Yürümezlik İlkesi46


B.KIYAS YASAĞI AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ 48


C.İDARENİN DÜZENLEYİCİ İŞLEMLERİYLE CEZA KONULAMAMASI İLKESİ AÇISINDAN KONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ50


IV.AYMY'NİN OHAL SÜRECİNDE OYNADIĞI ROL52


A.OHAL KHK'LERİNİN DENETİMİNİ YAPMAMAK SURETİYLE OHAL SÜRECİNDE OYNADIĞI ROL52


B.ÜYELERİNİ MESLEKTEN ÇIKARMAK SURETİYLE OHAL SÜRECİNDE OYNADIĞI ROL58


1.Yasal Çerçeve58


2.Kararın Gerekçesi ve Değerlendirmesi60


C.YAPILAN BAŞVURULARI REDDETMEK SURETİYLE OYNADIĞI ROL65


SONUÇ67


 


 


İKİNCİ BÖLÜM


HÂKİM VE SAVCILARIN MESLEKTEN ÇIKARILMALARINA İNSAN HAKLARI PERSPEKTİFİNDEN BİR BAKIŞ


 


I.GENEL OLARAK70


II.MESLEKTEN ÇIKARMA KARARININ DAYANAĞI OLAN AÇIĞA ALMA KARARININ DEĞERLENDİRİLMESİ74


III.HSYK GENEL KURULUNUN ALDIĞI MESLEKTEN ÇIKARMA KARARIN GEREKÇESİ78


IV.HSYK GENEL KURULUNUN ALDIĞI KARARIN AİHS KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ79


A.ADİL YARGILANMA HAKKI AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ80


1.Hakkın Kapsamı ve Özellikler80


2.Mahkemeye Başvurma (Erişim) Hakkı Açısından Kararın Değerlendirilmesi91


3.Masumiyet Karinesi Açısından Kararın Değerlendirilmesi.96


4.Savunma Hakkı Açısından Kararın Değerlendirilmesi102


B.SUÇ VE CEZADA YASALLIK İLKESİ AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ104


1.Yasallık - Belirlilik İlkesi Açısından Kararın Değerlendirilmesi105


2.Geriye Yürümezlik İlkesi Açısından Kararın Değerlendirilmesi107


C- ÖZEL YAŞAMA VE AİLE YAŞAMINA SAYGI HAKKI AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ107


1.Hakkın Kapsamı ve Özellikler107


2.Hakkın Kısıtlama Sebepleri112


D.ETKİLİ BAŞVURU HAKKI AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ146


E.AYRIMCILIK YASAĞI AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ149


F.ASKIYA ALMA REJİMİ VE AİHM'İN İZLEYECEĞİ YOL159


G.HAKKIN KÖTÜYE KULLANIMININ YASAKLANMASI VE HAKLARIN KISITLANMASININ SINIRLARI AÇISINDAN KARARIN DEĞERLENDİRİLMESİ163


H.HSYK KARARI VE BİREYSEL BAŞVURU169


S O N U Ç171


 


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


HÂKİM VE SAVCILARIN TUTUKLANMASININ ÖZGÜRLÜK VE GÜVENLİK HAKKI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


 


I.   GENEL OLARAK174


II.  KORUMA TEDBİRİ OLARAK TUTUKLAMA VE AMACI175


A.BİR KORUMA TEDBİRİ OLARAK TUTUKLAMA175


B.TEDBİRİN AMACI178


III. TUTUKLAMANIN ŞARTLARI180


A.GENEL ŞART: HUKUKA UYGUNLUK ŞARTI180


B.ÖZEL ŞART: SUÇ ŞÜPHESİNE DAYANILARAK TUTUKLAMA 181


1.Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesi Bulunmalıdır..183


2.Tutuklama Nedeni Bulunmalıdır188


3.İsnat Edilen Suç CMK'nın 100/3. Maddesinde Yer Alan "Katalog" Suçlardan Olmalıdır193


4.Tedbir Orantılı Olmalıdır195


5.Diğer Şartlar196


IV.   ÖZGÜRLÜĞÜNDEN YOKSUN BIRAKILAN KİŞİNİN HAKLARI 198


A.YAKINLARINA HABER VERME HAKKI198


B.GECİKMEKSİZİN HÂKİM ÖNÜNE ÇIKMA HAKKI201


C.TUTUKLULUK SÜRESİNİN MAKULLÜĞÜ VE YARGILAMA SIRASINDA SERBEST BIRAKILMAYI İSTEME HAKKI206


1.Dikkate Alınması Gereken Tutukluluk Süresi206


2.Tutukluluk Süresinin Makullüğünün Değerlendirilmesi209


3.Kamu Düzeninin Korunması211


D.MAHKEMEYE BAŞVURMA HAKKI213


1.Tutuklamanın Hukukiliğinin Denetimi214


2.Denetimi Yapacak Yerin Mahkeme Olması215


3.Denetimin Silahların Eşitliği ve Çekişmeli Yargılama İlkelerine Uygun Olması215


4.Denetimin Duruşmalı Yapılması219


5.Denetimin İvedi Olarak Yapılması223


6.Denetimin Makul Aralıklarla Yapılması225


E.HUKUKA AYKIRI TUTUKLAMA NEDENİYLE TAZMİNAT HAKKI231


V.BİR YARGI MENSUBUNUN TUTUKLANDIĞI KARARIN GEREKÇESİ VE HUKUKİLİĞİ235


A.HÂKİM VE SAVCILARLA İLGİLİ SORUŞTURMA USULÜ236


1.Hâkim-Savcıların Görev Sırasında veya Görevlerinden Dolayı İşledikleri Suçlarla İlgili Soruşturma Usulü236


2.Hâkim-Savcıların Kişisel Suçları Nedeniyle Soruşturma Usulü 240


3.Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Halinde Soruşturma Usulü241


B.YARGI MENSUPLARIYLA İLGİLİ YAPILAN SORUŞTURMANIN 2802 SAYILI KANUN'A UYGUNLUĞU243


1.Soruşturma Kanun'da Öngörülen Usullerden Hangisine Göre Başlatılmıştır?243


2.Yargı Mensuplarının Tamamı Hakkında Ankara C.Başsavcılığının Soruşturma Başlatma Yetkisi Var Mıdır? 244


3.Soruşturma Kanunda Öngörülen Usullere Uygun Yapılmış Mıdır?246


4.Yargı Mensupları Hakkında Ağır Cezalık Suçüstü Hali Mevcut Mudur?249


5.Yargı Mensuplarına İsnat Edilen Suç Görev Suçu Mu Yoksa Kişisel Suç Mudur?264


VI.AİHM’İN ALPARSLAN ALTAN KARARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ267


A.OLAYLAR267


B.BAŞVURANIN ŞİKÂYETLERİ268


C.AİHM’İN DEĞERLENDİRMESİ269


1.Başvuranın Yargılama Öncesi Tutukluluğunun Hukukiliği..269


2.Başvuranın Suç İşlediğine Dair Makul Şüphenin Bulunmadığı İddiası276


3.Yetersiz Gerekçelerle Tutukluluğun Devam Ettirildiği İddiası 283


4.Adli Tazmin283


5.Değerlendirme283


VII.HÂKİM-SAVCILARIN TUTUKLANMASI VE CAYDIRICI ETKİ 285


VIII. TUTUKLAMA KARARI VE BİREYSEL BAŞVURU286


SONUÇ287


 


 


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM


OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU ETKİLİ BİR HUKUK YOLU MUDUR?


 


I.GENEL OLARAK292


II.OLAĞANÜSTÜ HAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU 296


A.KOMİSYONUN KURULMA SEBEBİ296


B.KOMİSYONUN KURULUŞU VE GÖREV SÜRESİ297


C.KOMİSYONUN OLUŞUMU VE YAPISI298


1.Komisyon Üyelerinin Belirlenmesi298


2.Komisyon Üyelerinin Görev Süresi300


3.Komisyon Üyelerinin Hakları300


4.Komisyon Üyelerinin Yükümlülükleri300


5.Komisyon Üyelerinin Görevlerinin Sona Ermesi300


D.KOMİSYONUN GÖREVLERİ302


1.Komisyonun Görevine Giren Hususlar302


2.Komisyonun Görevine Girmeyen Hususlar303


E.KOMİSYONA BAŞVURU USULÜ304


1.Başvuruların Alınmaya Başladığı Tarih304


2.Başvuru Sahipleri304


3.Başvuru Süresi305


4.Başvuru Yapılacak Mercii305


5.Başvuru İçin Gerekli Belge ve Bilgiler306


6.Komisyon Kurulmadan Önce Açılan Davaların ve Yapılan Başvuruların Durumu307


7.Komisyona Başvuru ve İdari Makamların Sükûtu308


F.KOMİSYONUN ÇALIŞMA USULÜ310


1.Çalışma Usul ve Esasları310


2.Sekretarya311


3.Ön İnceleme311


4.Komisyonun Belge ve Bilgi Talep Etme Yetkisi312


G.KOMİSYON KARARLARI VE BU KARARLARIN UYGULANMASI 320


1.Komisyon Kararları320


2.Komisyon Kararlarının Bildirilmesi ve Dosyaların Devri322


H.KOMİSYON KARARLARININ YARGI DENETİMİ326


1.Komisyon Kararlarına Karşı Yargı Yolu326


2.Aleyhine Dava Açılabilecek Kurum ve Kuruluşlar328


3.Açılan Davalarda İdare Mahkemelerinin Yetkisi329


4.Meslekten Çıkarılan Yargı Mensupları Lehine Getirilen Yargı Yolu330


5.KHK İşlem ve Kararlarına Karşı Açılan Davalarda Yürütmenin Durdurulması Kararı Verilememesi334


III.AİHM'İN KÖKSAL KARARI ÇERÇEVESİNDE KOMİSYON ETKİLİ BİR HUKUKİ YOL MUDUR?335


A.HAKKIN UNSURLARI337


1.Savunulabilir Bir İddia Bulunmalıdır337


2.Başvurunun Yapılabileceği Ulusal Bir Makam Bulunmalıdır………337


3.Öngörülen Hukuki Yol Etkili Olmalıdır339


B.BAŞVURU TARİHİNDEN SONRA YÜRÜRLÜĞE GİREN HUKUKİ YOLUN ETKİLİLİĞİ346


C.GÖKHAN KÖKSAL KARARI VE AİHM'İN ÇELİŞKİLERİ350


1.Kararın Özeti350


2.Kararla İlgili AİHM'in Çelişkileri352


3.Kararın Verilme Nedeni ve AİHM'den Beklentiler359


SONUÇ361


 


 


 


 


BEŞİNCİ BÖÜM


TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU


 


I.    GENEL OLARAK364


II. TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ GETİRİLME NEDENİ 365


III.TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ KAPSAMI369


A.DOĞRUDAN TERÖR SUÇU KABUL EDİLEN SUÇLAR370


B.TERÖR AMACIYLA İŞLENEN SUÇLAR370


IV.HUKUKUMUZDA VE ULUSLARARASI HUKUKTA TUTUKLU VE HÜKÜMLÜLERİN GİYDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER.377


A.HUKUKUMUZDA HÜKÜMLÜLERİN GİYDİRİLMESİ377


B.ULUSLARARASI HUKUKTA HÜKÜMLÜ VE TUTUKLULARIN GİYDİRİLMESİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER378


1.Avrupa Cezaevi Kuralları378


2.Tutuklu ve Hükümlüler Hakkında Uygulanacak Asgari Kurallar (Mandela Kuralları)378


3.Eski Yugoslavya ile İlgili Ceza Mahkemesi ve Sierra Leone Özel Mahkemesi Tutuk Evleri Kuralları379


V.DÜNYADA TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER379


A.AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ379


B.ALMANYA380


C.ÇEKYA380


D.KANADA381


E.ÇİN381


F.KAZAKİSTAN381


G.İNGİLTERE382


VI.ÜLKEMİZDE TEK TİP KIYAFET UYGULAMASINA İLİŞKİN ÖRNEKLER382


VII.TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE UYGUNLUĞU383


A.TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ MASUMİYET KARİNESİNE UYGUNLUĞU384


1.AİHM'in Samuila ve Cionca/Romanya Kararı384


2.AİHM'in Affarire Jiga/Romanya Kararı386


3.Değerlendirme388


B.TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ AŞAĞILAYICI MUAMELE YASAĞINA UYGUNLUĞU390


1.AİHM'in Hadade/Romanya Kararı393


2.Değerlendirme395


C.TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ AYIRIMCILIK YASAĞINA UYGUNLUĞU396


VIII. TEK TİP KIYAFET UYGULAMASININ YERİNDELİĞİ VE SORUNUN ÇÖZÜMÜNE İLİŞKİN ÖNERİLER396


SONUÇ399


 


 


ALTINCI BÖLÜM


16 NİSAN 2017 TARİHİNDE YAPILAN ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNİN YARGI İLE İLGİLİ KISIMLARINA İLİŞKİN BİR DEĞERLENDİRME


 


I.    GENEL OLARAK401


II. REFERANDUM SONUCU KABUL EDİLEN DEĞİŞİKLİKLER 402


A.TARAFSIZ YARGI402


B.HÂKİMLER VE SAVCILAR KURULU'NA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER 404


1.İsmine İlişkin Değişiklik404


2.Görevine İlişkin Değişiklik405


3.Üyelerin Belirlenme Usulüne İlişkin Değişiklikler405


4.Üyelerin Görev Süresine İlişkin Değişiklik409


5.Mukayeseli Hukukta Üyelerin Belirlenme Usulü411


6.AİHM'in Konuya Yaklaşımı412


C.ANAYASA MAHKEMESESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER413


1.Üye Sayısına ve Toplantı Nisabına İlişkin Değişiklikler413


2.Görev Alanına İlişkin Değişiklikler415


D.ASKERİ YARGIYA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER418


1.Askeri Mahkemelerin Kaldırılmasına İlişkin Değişiklikler418


2.Askeri Hâkim ve Savcılar İle Askeri Mahkemelerdeki Dosyaların Durumuna İlişkin Değişiklikler419


3.Türk Yargı Sistemine İlişkin Değişiklikler420


E.DANIŞTAY'IN GÖREVİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK421


F.UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER421


1.Mahkeme'nin Görev Alanına İlişkin Değişiklik421


2.Mahkemenin Yapısı ve Oluşumuna İlişkin Değişiklik421


G.YARGI YOLUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK422


H.DEVLET DENETLEME KURULUNA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK423


III.YAPILAN DEĞİŞİKLİĞİN AMERİKAN BAŞKANLIK SİSTEMİYLE KARŞILAŞTIRILMASI424


IV.YAPILAN DEĞİŞİKLİKLİĞİN KUVVETLER AYRILIĞI İLKESİNE UYGUNLUĞU430


V.HSK İLE İLGİLİ YAPILAN DEĞİŞİKLİK SUİSTİMALCİ BİR ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ MİDİR?435


SONUÇ438


 


KAYNAKÇA441