Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (33)      Temmuz (110)      Haziran (84)      Mayıs (171)

Ödeme Yeri Belirlenmesi ( Tevdi Mahalli Tayini )

Ödeme Yeri Belirlenmesi ( Tevdi Mahalli Tayini )Sayfa Sayısı
:  
175
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4203-8

59,90 TL

 
Kitabın kaleme alınışı sırasında, avukat olarak bir konuyu araştırmaya başladığımı hatırlıyorum. Önüme gelen çetrefilli sorunu çözmek için, alanında başvurmadığım kaynak neredeyse çok azdı. Nihayetinde, sorunu çözmeyi başarmıştım, ancak benzer çetrefilli sorunlarla karşılaşabilecek meslektaşlarıma bir nebze yardımcı olabilmesi ümidiyle; bu konuda edindiğim bilgi, belge ve tecrübeyi bir kitapta toplamaya karar verdim. Bu kitabın, alanında bir başvuru kaynağı olmasını ve mensubu bulunmaktan onur duyduğum bütün meslektaşlarıma yararlı olmasını temenni ediyorum.

Konu Başlıkları
    Ödeme Yeri
    Alacaklının Temerrüdü
    Alacağın Temliki
    Muaccel Alacaklar
    Müeccel Alacaklar
    Vadeli Hesap
    Alacaklının Belirlenememesi
    Vedia Akdi
    Vediadan Dönme

 

İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Önsöz  9
Giriş  15
I. Bölüm
ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ TALEBİ VE HUKUKİ SONUÇLARI
A. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinin Hukuki Niteliği  17
B. Ödeme Yeri Belirlenmesi Davasının ve Kararının Hukuki Niteliği  21
C. Ödeme Yeri Belirlenmesi Taleplerinin ve Davalarının Türleri  24
a. Alacaklının Belirli Olması Halinde Alacaklının Temerrüdü Nedeniyle Talep ve Dava  25
b. Alacaklının Belirlenememesi Nedeniyle Talep ve Dava  38
c. Alacaklının İflası Nedeniyle Talep ve Dava  41
d. Alacağın Temlikinde Aidiyeti Çekişmeli Olan Bir Alacak Nedeniyle Talep ve Dava  45
1. Muaccel Alacaklarda  47
2. Müeccel Alacaklarda  51
e. Poliçenin Ziyaı Halinde Talep (TTK md. 757)  51
f. Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a Göre Ayıplı Maldan Sorumluluk  53
g. Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Akitlerde Talep  61
h. Ceza Davalarında Ödeme Yeri  71
D. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebi Sonrasında Mahkemece Verilecek Kararlar  72
a. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinin Kabulü: Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararı  73
b. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinin Reddi  74
1. Davanın Hasımsız Olarak Açılmış Olması  74
2. Alacağın Doğmamış Olması  74
3. Davanın İfa Yerindeki Yetkili Mahkemede Açılmamış Olması  75
4. Alacaklının Mütemerrit Bulunmaması  76
5. Alacaklının Belirlenememesi Halinde Mahkemece Gerçek Alacaklının Belirlenmiş Olması  76
6. İflas’ta İflas Dairesi’nin Hesabına Ödeme Yapılması Gerektiği Yolundaki Gerekçe  77
E. Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararından Sonra Ortaya Çıkan Hukuki Durum ve Kararın Uygulanma Zorunluluğu Bulunup Bulunmadığı  77
F. Hesabın Vadeli veya Vadesiz Hesap Şeklinde Açılmasının Uygulamaya Etkisi  81
G. Kararın Uygulanması Halinde Ortaya Çıkan Hukuki Durum  82
a. Kararın Uygulanma Zamanı  82
b. Alacaklının Belirli Olması Hali (Saklama sözleşmesi)  84
c. Tevdin Sonuçları  88
d. Alacaklının Belirlenememesi Halinde  97
e. İflas Halinde  101
f. Alacaklıya Bildirim  102
H. Tevdi Edenin Vediadan Dönmesi  113
a. Alacaklının Belirli Olması Halinde  114
b. Alacaklının Belirlenememesi Halinde  114
I. İtiraz Halinde Mahkemenin Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararını Kaldırması veya Değiştirmesi  115
a. Mahkemenin Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararını Kaldırması  115
b. Yeniden Tevdi Mahalli Tayininin Talep Edilmesi  120
c. Tekrar Tevdi Mahalli Tayini Kararının Verilmesi  121
d. Aynı Alacak İçin Birden Fazla Tevdi Mahalli Tayini Talebi  122
e. Mahkemenin Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararını Değiştirmesi: Yeni Ödeme Yeri Belirlenmesi  122
f. Bankada Yeni Açılacak veya Mevcut Hesapların Ödeme Yeri Olarak Tayini ve Blokeli Hesap  123
II. Bölüm
ÖDEME YERİ BELİRLENMESİ UYGULAMALARI
A. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinin Yapılma Zamanı  125
B. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinin Kapsamı  125
a. Doğmuş Alacaklar Yönünden  125
b. Doğacak Alacaklar Yönünden  126
c. Şarta Bağlı Alacaklar Yönünden  126
C. Ödeme Yerine Bırakmadan Sonra Edim Üzerine Haciz Gelmesi  126
D. Takasın Mümkün Olup Olmayacağı Sorunu  129
E. İfa Yeri ve Ödeme Yerinin tespiti Sorunu  129
C. Ödeme Yeri Belirlenmesi Talebinde Yargılama Usulü  133
D. Ödeme Yeri Belirlenmesi Kararına Karşı Yasa Yolları  134
a. İtiraz Yoluna Başvurma Yetkisi  134
b. Yasa Yolu: İtiraz  135
c. Yasa Yoluna Başvurulmasının Kararın İcrasına Etkisi  135
d. Tavzih  136
E. Tevdi Sonrası Vekalet ücreti  137
EKLER
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 1 (Alacaklının Belirli Olması Halinde – Hasımsız)  141
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 2 (Alacaklının Belirli Olması Halinde – Hasımlı)  142
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 3 (Alacaklının Belirli Olması Halinde – Hasımsız)  143
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 4 (Alacaklının Belirli Olması Halinde – Hasımlı)  145
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 5 (Alacaklının Ölümü Halinde)  147
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 6 (İflas Halinde)  148
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 7 (Kira Bedelinde)  150
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 8 (Kiralananın Tahliyesi Nedeniyle Anahtar Tesliminde)  152
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 9 (Bononun Ziyaında)  153
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 10 (Çekin Ziyaında)  154
Tevdi Mahalli Tayini Talebi – 11 (Karşılıklı Taahhütleri İhtiva Eden Akitlerde)  155
Örnek Tevdi Mahalli Tayini Kararı  156
Örnek Tevdi Mahalli Tayini Talebinin Reddine Dair Kararı  158
İtiraz Dilekçesi (Kabul Halinde)  160
İtiraz Dilekçesi (Ret Halinde)  162
Örnek İtirazın Kabulüne İlişkin Karar – 1  164
Örnek İtirazın Kabulüne İlişkin Karar – 2  166
Örnek İtirazın Reddine İlişkin Karar  170
Örnek İtirazın Kabulü ve Tevdi Mahallinin Değiştirilmesine İlişkin Karar  172
Tavzih (Açıklama) Dilekçesi  174
Yararlanılan Yargıtay Kararları  177
Kavramlar Dizini  179