Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Noterlik Hukuku

Noterlik HukukuSayfa Sayısı
:  
402
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-543-030-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ

 

  "Noterlik Hukuku" isimli bu eserin Güncelleştirilmiş Üçüncü Baskısını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Çalışmanın bu baskısında öceki baskılardaki içeriğe bağlı kalınmış, mevzuatta yapılan değişiklikler işlenerek eser güncelleştirilmiş ve yeni kaynaklarla da desteklenmiştir. Öte yandan, eserin sonuna "Noterlik Kanunu" ile "Noterlik Kanunu Yö­netmeliği" eklenmiştir.   Eserin tashihlerine yardımcı olan Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Meltem ERCAN ÖZLER ve Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usul ve İcra-İflâs Hukuku Anabilim Dalı Arş. Gör. Ersin ERDOĞAN ile kitabın basım ve dağı­tımını gerçekleştiren MİMOZA Basım ve Dağıtım Ldt. Şti. ve onların de­ğerli yöneticilerine teşekkür ediyoruz.   Eserin öğrenci arkadaşlarımız ile bütün uygulayıcılara yararlı olma­sını diliyoruz.  

Ekim 2013, Konya

 

Prof. Dr. Ömer ULUKAPI

Doç. Dr. Murat ATALI


 

İÇİNDEKİLER

 

ÜÇÜNCÜ BASKIYA ÖNSÖZ...................................................................................... v

BİRİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ....................................................................................... vii

İÇİNDEKİLER........................................................................................................... ix

KİSALTMALAR.................................................................................................... xxi

NOTERLİK HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK NOTERLİK

§1. NOTER VE NOTERLİK KAVRAMLARI.............................................................. 5

A. TANIM...................................................................................................... 5

B.  NOTERLİĞİN TOPLUMSAL ÖNEMİ.......................................................... 5

C. NOTER VE NOTERLİĞİN HUKUKUMUZDAKİ STATÜSÜ......................... 6

§2. NOTERLİĞİN TARİHİ GELİŞİMİ...................................................................... 11

A.  YABANCI HUKUKLARDA...................................................................... 11

 1. Roma Hukukunda........................................................................ 11
 2. Alman Hukukunda........................................................................ 12
 
 • Fransız Hukukunda.................................................................... 13
 • isviçre Hukukunda...................................................................... 13

B.TÜRK HUKUKUNDA.............................................................................. 14

I. Tanzimattan Önceki Dönem....................................................... 14

II.  Tanzimattan Sonraki Dönem..................................................... 15

III.  Cumhuriyet Dönemi................................................................... 16 § 3. GÜNÜMÜZDE NOTERLİK SİSTEMLERİ....................................................... 18

A.LÂTİN NOTERLİK SİSTEMİ...................................................................... 18

B.  ANGLO SAKSON NOTERLİK SİSTEMİ................................................... 21

C.  DEVLETÇİ NOTERLİK SİSTEMİ............................................................. 22


 

İKİNCİ BÖLÜM

HUKUK SİSTEMİMİZDE NOTERLİK HUKUKU

  § 4. BİR HUKUK DALI OLARAK NOTERLİK HUKUKU............................................ 25

A. GENEL OLARAK.................................................................................... 25

B.  NOTERLİK HUKUKUNUN TANIMI............................................................ 25

C.  NOTERLİK HUKUKUNUN HUKUK SİSTEMİ İÇİNDEKİ YERİ....................... 25

B. NOTERLİK HUKUKUNUN DİĞER HUKUK DALLARIYLA

İLİŞKİSİ................................................................................................... 26 § 5. NOTERLİK HUKUKUNUN KAYNAKLARI......................................................... 26

A. GENEL OLARAK.................................................................................... 26

B.  ASLİ KAYNAK....................................................................................... 27

C.  YARDIMCI KAYNAKLAR....................................................................... 27

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

NOTERLİKLERİN KURULMASI, MESLEĞE GİRİŞ VE SONA ERME

  § 6. NOTERLİKLERİN KURULMASI VE YETKİ ÇEVRESİ......................................... 33

A. NOTERLİKLERİN KURULMASI................................................................ 33

B.  NOTERLİKLERİN YETKİ ÇEVRESİ........................................................... 34

I.  Genel Olarak.................................................................................. 34

II.  Noterliklerin Yetki Çevresinin Belirlenmesinde

Esas Alınan Kriter............................................................................. 34

III. Noterliklerin Özel Yetkisi.......................................................... 35

IV.  Noterliklerin Yetki Çevresinin Genişlemesi........................ 36

V. Yetkisiz Bir Noterlikte Yapılan İşlemler................................. 37 § 7. NOTERLİKLERİN VE NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI.................................. 39

A. GENEL OLARAK.................................................................................... 39

B.  NOTERLİKLERİN SINIFLANDIRILMASI..................................................... 39

C.  NOTERLERİN SINIFLANDIRILMASI.......................................................... 41

§8. NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ................................................................................ 43

A.  GENEL OLARAK......................................................................................... 43

B.  NOTERLİK MESLEĞİNE GİRİŞ ŞARTLARI........................................................... 43

C.  NOTERLİK STAJI........................................................................................ 44

I.Stajiyerlik Şartları................................................................................. 45

ll.Stajiyerlikiçin Başvuru........................................................................... 45

 1. Stajın Başlaması................................................................................ 47
 2. Stajiyerin Hak ve Yükümlülükleri........................................................... 47

1.  Stajiyerin Haklan........................................................................... 47

 1. Ücret Hakkı............................................................................. 48
 2. izin Hakkı................................................................................ 48

2.  Stajiyerin Yükümlülükleri................................................................. 49

 1. Stajiyerin Sorumluluğu......................................................................... 50
 2. Stajiyerlikle Birleşmeyen işler............................................................... 52
 
 • Stajın Tamamlanması....................................................................... 52
 • Stajiyerin Defterden Kaydının Silinmesi................................................ 54

D.  NOTERLİK STAJINA TABİ OLMAYANLAR................................................. 54

§ 9. NOTERLİĞE ATAMA, ATANAN NOTERİN GÖREVE

BAŞLAMASI VE NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ................................... 55

A.  GENEL OLARAK.......................................................................................... 55

B.  NOTERLİĞİ ATAMA................................................................................. 56

 1. Boş ve Boşalacak Noterliklerin ilân Edilmesi............................................. 56
 2. isteklilerin Başvurması.......................................................................... 57

III. Atamanın Yapılması........................................................................... 57

C.  ATANAN NOTERİN GÖREVE BAŞLAMASI................................................. 59

D. NOTERLİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ.................................................... 61

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

NOTERLERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ İLE GELİR VE GİDERLERİ

  § 10. NOTERLERİN HAKLARİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ.............................................. 65

A. GENEL OLARAK........................................................................................... 65

B.  NOTERLERİN HAKLARI......................................................................... 65
 1. Ücret Hakkı..................................................................................... 65
 2. İzin Hakkı......................................................................................... 66

III.   Hastalık İstirahatı........................................................................ 67

C.  NOTERLERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ........................................................ 68

I.  Yemin Etmek................................................................................... 68

II.  Teminat Yatırmak......................................................................... 68

 1. İmza ve Mühür Örneklerini Göndermek.................................... 70
 2. Harç ve Vergi Toplamak.............................................................. 71
 3. Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmak...................................... 73
 4. Bölge Çalışma ve Sosyal Sigortalar Kurumu Bölge
  Müdürlüklerine Bildirimde Bulunmak....................................... 74

VII.  Kâtip ve Hizmetlileri Sigorta Ettirmek..................................... 75

 1. Sır Saklamak................................................................................. 75
 2. Emredici Hükümlere Uymak...................................................... 77

D. NOTERLERİN YAPMAKTAN YASAKLI OLDUKLARI İŞLER...................... 78 § 11. NOTERLERİN GELİRLERİ VE GİDERLERİ.................................................... 79

A.  GENEL OLARAK.................................................................................... 79

B.  NOTERLERİN GELİRLERİ..................................................................... 79

I.  Ücretler............................................................................................ 80

 1. Noter Hissesi................................................................................ 83
 2. Ortak Câri Hesap Geliri............................................................... 83

C.  NOTERLERİN GİDERLERİ.................................................................... 85

I.  Gelir Vergisi Kanununa Göre Meslekî Giderler........................ 85

II.  Noterlik Kanununa Göre Gider Kaydedilecek

Olan Masraflar................................................................................ 87

III.        Gelir Vergisi Matrahından indirilecek Giderler            

KURULUŞLARI VE İŞLEYİŞLERİ

§ 12. NOTERLİK DAİRELERİ VE MESLEK KURULUŞLARI...................................... 91

A. GENEL OLARAK.................................................................................... 91

B. NOTERLİK DAİRESİ...................................................................................... 91

 1. Noterlik Dairesinin Yerinin Tespiti ve Değiştirilmesi................................... 92
 2. Noterlik Dairesinin Kiralanması ve Döşenmesi.......................................... 93

III.  Noterlik Dairesinin Bölümleri................................................................ 94

 1. Noter Çalışma Bölümü................................................................... 95
 2. Servisler Bölümü............................................................................ 95
 3. Bekleme Bölümü............................................................................ 95
 4. Arşiv Bölümü................................................................................. 95

IV.  Noterlik Dairesinde Tutulması Gereken Defter,

Dosya ve Kartonlar............................................................................ 96

 1. Yevmiye Defteri............................................................................ 96
 2. Emanet Defteri.............................................................................. 98
 3. Tescil Defterleri............................................................................ 98
 4. Muvazene Defteri.......................................................................... 99
 
 • Teftiş Defteri................................................................................. 99
 • Muhabere Defteri........................................................................... 99
 • Zimmet Defteri.............................................................................. 99
 • Personel Sicil Defteri.................................................................... 100
 
 • izin Defteri............................................................................... 100
 • Demirbaş Eşya Defteri............................................................... 100

V.  Noterlik Dairesinde Çalışan Görevliler.................................................. 102

 1. Noter......................................................................................... 102
 2. Stajiyerler................................................................................... 102
 3. Noterlik Personeli........................................................................ 102

a)   Noterlik Personelini Oluşturan Görevliler..................................... 102

aa) Kâtipler............................................................................ 102

aaa) Kâtiplerin Atanması................................................... 103

bbb) Kâtiplerin Çalıştığı Servisler....................................... 105

b)   Noterlik Personelinin Hukuki Statüsü......................................... 108

VI. Noterin imza Yetkisi Vermesi.............................................................. 118

VII.   Noterlik Dairesinin Devri.................................................................. 119

1.   Noterliğin Boşalması.................................................................... 119
 1. Noterliğin Kesin Olarak Boşalması............................................. 119
 2. Noterliğin Geçici Olarak Boşalması............................................ 120
 3. Noterliğin Engel Nedeniyle Boşalması........................................ 120
 
 • Noterliğin Boşalmasının Bildirilmesi................................................ 120
 • Boşalan Noterliğe Vekil Tayini....................................................... 120
 
 • Kesin ve Geçici Boşalmalarda.................................................... 120
 • Engel Nedeniyle Boşalmalarda................................................... 122
 • Dördüncü Sınıf Noterliğin Boşalması.......................................... 122

4.   Boşalan Noterlik Daire ve Eşyalarının Vekile Devri........................... 123

 1. Devrin Tarafları....................................................................... 123
 2. Devrin Şekli............................................................................ 124
 3. Devrin Konusu......................................................................... 125
 4. Devredilen Eşya ve Malzemeye Bedel ve

Kira Takdiri............................................................................. 125

aa) Kira Takdir Edilecek Eşya ve Malzemeler.............................. 125

bb) Kira Takdirinin Yapılması.................................................... 126

cc) Takdir Edilen Kiranın Ödenmesi........................................... 127

e)  Devir Ücreti............................................................................ 128

 1. Eşya ve Malzemenin Yeni Atanan Notere Devri............................ 128
 2. Devrin Noterlik Personelinin Hizmet
  Sözleşmelerine Etkisi............................................................... 128
 
 • Noter Vekillerinin Denetimi............................................................ 132
 • Noter Vekillerinin Görev ve Yetkileri................................................ 132

VIII. Noterlik Dairesinin Çalışma Saatleri.................................................... 133

C. TÜRKİYE NOTERLER BİRLİĞİ.......................................................................... 135

I. Türkiye Noterler Birliğinin Kuruluşu ve Konumu......................................... 135

 1. Türkiye Noterler Birliğinin Görevleri........................................................ 136
 2. Türkiye Noterler Birliğinin Organları....................................................... 138
 
 • Türkiye Noterler Birliği Başkanı...................................................... 138
 • Türkiye Noterler Birliği Başkanlık Divanı.......................................... 139
 
 • Türkiye Noterler Birliği Yönetim Kurulu........................ 141
 • Türkiye Noterler Birliği Disiplin Kurulu.......................... 144
 • Türkiye Noterler Birliği Kongresi.................................... 145
 • Noter Odaları........................................................................ 146
 
 • Noter Odalarının Kuruluşu ve Konumu..................... 146
 • Noter Odalarının Yapısı ve Görevleri.................................... 147

aa) Noter Odası Başkanı ve Görevleri..................... 148

bb) Noter Odası Yönetim Kurulu ve Görevleri....... 149

cc) Noter Odası Genel Kurulu ve Görevleri........... 150

c) Noter Odalarında Tutulması Gereken Defterler...... 151

V. Türkiye Noterler Birliğinin ve Noter Odalarının

Denetimi....................................................................................... 152

 

ALTINCI BÖLÜM

NOTER İŞLEMLERİ

  §13. NOTER İŞLEMLERİNİN ÇEŞİTLERİ........................................................... 155

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 155

B.  NOTERLERİN GENEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER........................ 156

I. Defter Tasdik işlemleri............................................................... 157

1.  Tasdike Tâbi Defterler......................................................... 157

a)  Türk Ticaret Kanunu Gereğince Tutulması

Gereken Defterler............................................................. 157

b)  Vergi Usul Kanunu Gereğince Tutulması

Gereken Defterler............................................................. 158

c)  Diğer Özel Kanunlar Gereğince Tutulması

Gereken Defterler............................................................. 159

2.  Defter Tasdikinde Uyulması Gereken Esaslar............... 159

 1. Tasdik Makamı................................................................. 159
 2. Tasdik Edilecek Defterlerde Aranan Hususlar........... 162
 3. Tasdik Zamanı ve Çeşitleri............................................. 163
 4. Tasdikin Şekli................................................................... 164
II.  Protesto İşlemleri....................................................................... 166
 1. Mülkiyeti Muhafaza Kaydıyla Satış........................................... 167
 2. Gayrimenkul Satış Vaadi.......................................................... 168
 3. Çeviri İşlemleri........................................................................... 169
 
 • İhtarname ve ihbarname işlemleri........................................ 170
 • Tescil işlemleri.......................................................................... 171

VIII.  Örnek Verme İşlemi............................................................... 171

C.  NOTERLERİN ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI İŞLER........................... 173

I.  Tespit işleri................................................................................... 174

II.  Emanet işleri............................................................................... 177

İli. Vasiyetname ve Ölüme Bağlı Tasarruflarla İlgili İşler......... 180

 1. Resmi Vasiyetname Düzenlemek.................................... 180
 2. Ölüme Bağlı Tasarruflarla ilgili işler................................. 182

IV. Tebligat işleri............................................................................. 185

D. NOTERLERİN YAPACAKLARI DİĞER İŞLER........................................ 188 § 14. NOTER İŞLEMLERİNDE ŞEKİL................................................................... 190

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 190

B.  DÜZENLEME YOLUYLA SENET.......................................................... 191

I.  Düzenleme Yoluyla Senedin Yapılışı....................................... 191

II.   Düzenleme Yoluyla Senet Şeklinde Yapılması

Gereken İşlemler........................................................................ 192

III.  Düzenleme Yoluyla Yapılan Senetlerin

Hukukî Sonuçları........................................................................ 195

C.  ONAYLAMA YOLUYLA SENET.............................................................. 196

I. Onaylama Yoluyla Senedin Yapılışı......................................... 196

M. Onaylama Yoluyla Yapılan Senetlerin

Hukukî Sonuçları........................................................................ 196

§ 15. NOTER İŞLEMLERİNDE UYULMASI GEREKEN

GENEL HÜKÜMLER................................................................................. 197

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 197

B.  NOTER İŞLEMİNİN İLGİLİSİ.................................................................. 198

 
 • ilgili Kavramı................................................................................. 198
 • ilgilinin Kimlik ve Adresinin Tespiti.......................................... 198
 
 • ilgilinin Ehliyetinin Tespiti......................................................... 199
 • ilgilinin Gerçek iradesinin Tespiti........................................... 200
 • İlgilinin Özel Durumları.............................................................. 200
 
 • ilgilinin Sağır, Kör veya Dilsiz Olması............................... 200
 • ilgilinin Türkçe Bilmemesi.................................................. 201
 • imza Yerine işaret, Mühür veya Parmak izi
  Kullanılması.......................................................................... 201

C.  NOTER İŞLEMLERİNDEN YASAKLILIK................................................ 202

D.  NOTER İŞLEMİNİ HUKUK HAKİMİNİN YAPMASI.................................... 203

E.  BAŞKALARI ADINA İŞLEM YAPTIRILMASI.............................................. 204

F.  FOTOĞRAF YAPIŞTIRILMASI................................................................ 205

G.  NOTER İŞLEMLERİNDE ÇIKINTI, DEĞİŞTİRME, FESİH,

İPTAL VE DÜZELTME.......................................................................... 206

H. NOTER İŞLEMİNİN YAPILACAĞI YER.................................................... 208

i. NOTER İŞLEMLERİNİN HÜKÜMLERİ..................................................... 209 §16. YABANCI ÜLKELERDE NOTER İŞLEMLERİ............................................... 211

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 211

B.  YETKİLİ VE GÖREVLİ MERCİ................................................................ 211

C.  KONSOLOSLARIN NOTER İŞLEMLERİNİ YAPMALARI......................... 211

 1. Konsolosların Yapabileceği Noter işlemleri.......................... 211
 2. Noterlik Kanununun Noter işlemleri Bakımından
  Konsoloslar Hakkında da Uygulanacak Hükümleri.............. 212

III.  Konsolosların Yaptıkları Noter işlemlerinden
Sorumluluğu............................................................................... 213

D. NOTER İŞLEMİNİN YABANCI ÜLKE NOTERİ

HUZURUNDA YAPILMASI.................................................................... 213


 
 

 

YEDİNCİ BÖLÜM

NOTERLERİN SORUMLULUĞU VE DENETİMİ

  § 17. NOTERLERİN HUKUKİ SORUMLULUĞU................................................... 217

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 217

B.  KAPSAM.............................................................................................. 217

C.  SORUMLULUĞUN NİTELİĞİ............................................................... 218

D. SORUMLULUĞUN ŞARTLARI............................................................. 222

I.  Fiil.................................................................................................... 222

 1. Hukuka Aykırılık........................................................................... 224
 2. Zarar............................................................................................. 224

VI. illiyet Bağı.................................................................................... 225

E.  NOTERİN HUKUKİ SORUMLULUĞUNUN HÜKÜM

VE SONUÇLARI................................................................................... 226

I.  Genel Olarak................................................................................ 226

 1. Zarar ve Tazminatın Hesaplanması................................. 226
 2. Zamanaşımı.......................................................................... 227
 3. Davacı ve Davalı.................................................................... 227
 4. Yetkili ve Görevli Mahkeme................................................. 227

II.  Noterin Rücu Hakkı.................................................................... 228

F.   SORUMLULUĞA KARŞI GÜVENCE..................................................... 230

I.  Genel Olarak................................................................................ 230

II.  Güvence Çeşitleri....................................................................... 230

 1. Noterlik Kanununun 38 inci Maddesi............................... 230
 2. Hukuki Sorumluluk Fonu.................................................... 232
 3. Mâli Sorumluluk Sigortası.................................................. 233

§ 18. NOTERLERİN CEZAİ SORUMLULUĞU...................................................... 233

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 233

B.  KAPSAM............................................................................................... 234

C.  GÖREVLE İLGİLİ SUÇLAR................................................................... 234

I.  Türk Ceza Kanununda Düzenlenen Suçlar............................ 234

II.  Noterlik Kanununda Düzenlenen Suçlar............................... 235

 
 • noter işlemlerinde Tahrifat............................................... 235
 • Yasaklara Aykırı Hareket.................................................. 236
 • Noterlikler Ortak Câri Hesabıyla ilgili Yükümlülükleri
  Yerine Getirmemek.............................................................. 237
 • Gözetim ve Denetim Görevinin ihlâli.............................. 238

D. GÖREVLİLERE KARŞİ İŞLENEN SUÇLAR............................................ 238

E. SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA...................................................... 238

I.  Noterler Hakkında....................................................................... 238

 1. Soruşturma........................................................................... 238
 2. Kovuşturma........................................................................... 239
 
 • Kovuşturma izni.............................................................. 239
 • Kovuşturma Usulü.......................................................... 239
 • itiraz Hakkı............................................................................ 240
 
 • Ağır Cezayı Gerektiren Suçüstü Hali........................................ 240
 • Geçici Olarak işten El Çektirme....................................... 240

II. Noter Dışındaki Görevliler Hakkında..................................... 242

§ 19. NOTERLERİN DİSİPLİN SORUMLULUĞU................................................... 242

A. KAPSAM.............................................................................................. 242

B.  DİSİPLİN CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR.......................................... 242

C.  DİSİPLİN CEZALARI............................................................................. 244

D.  USUL HÜKÜMLERİ............................................................................... 247

I.  Disiplin Mercii.............................................................................. 247

II.  Kovuşturma Usulü..................................................................... 247

1. Şikâyet ve ihbar.................................................................. 247

 1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararı........................... 247
 2. Kovuşturma Açılması Kararı................................................ 248
 
 • Disiplin Kurulunun Kararı.................................................. 249
 • Disiplin Kurulu Kararına itiraz......................................... 250
 • Disiplin Kurulu Kararının Yerine Getirilmesi................ 250
 • Disiplin Kurulu Başkan ve Üyelerinin Reddi ve

istinkâfı................................................................................... 250 § 20. NOTERLİKLERİN DENETİMİ....................................................................... 251

A.  GENEL OLARAK.................................................................................. 251

B.  DENETİM MERCİLERİ......................................................................... 251

I.  Adalet Bakanlığı........................................................................... 251

II.  Türkiye Noterler Birliği................................................................ 252

C.  DENETİM ZAMANI............................................................................ 252

D.  DENETİM USULÜ................................................................................ 252 NOTERLİK KANUNU............................................................................................ 255 NOTERLİK KANUNU YÖNETMELİĞİ...................................................................... 327 BİBLİYOGRAFYA.................................................................................................. 337