Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (87)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi Hukuku

Nazari ve Uygulamalı Ceza Muhakemesi HukukuSayfa Sayısı
:  
896
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-975-02-5031-6

99,90 TL 


 


 


İÇİNDEKİLER


İçindekiler


Kısaltmalar  23


1. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI, TARİHÇESİ, KAYNAKLARI


§ 1. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TANIMI  27


I. Terim, Kavram  27


II. Amacı  29


III. Hukuk Sistematiğindeki Yeri  29


§ 2. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN TARİHÇESİ  30


§ 3. CEZA MUHAKEMESİ HUKUKUNUN KAYNAKLARI  32


2. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU, UYGULAMA ALANI, CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI VE ŞARTLARI


§ 1. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ YORUMU  35


§ 2. CEZA MUHAKEMESİ KURALLARININ UYGULAMA ALANI  37


I. Yer Bakımından Uygulama  37


II. Zaman Bakımından Uygulama  37


§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞ ŞEMASI  39


§ 4. CEZA MUHAKEMESİNİN ŞARTLARI  42


I. Genel Olarak  42


II. Dava Şartları  44


1. Çeşitleri  44


A. Şikâyet  44


B. Dava Süresi  49


C. İzin  51


D. Talep  53


E. Yargı Bulunmaması  54


F. Açık Dava Bulunmaması  54


G. Önödeme  55


H. Uzlaştırmanın Gerçekleşmemesi  57


2. Dava Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  66


III. Yargılama Şartları  68


1. Çeşitleri  68


A. Sanığın Hazır Bulunması  68


a. Gaiplik  68


b. Sanığın Yokluğu Halleri  70


aa. Kavram  70


bb. Sanığın Mahkemeden Uzaklaşması  71


cc. Sanığın Yokluğunda Duruşma  72


dd. Sanığın Duruşmadan Bağışık (Vareste) Tutulması  73


ee. Sanığın Duruşmadan Çıkarılabileceği Haller  74


c. Kaçaklık  75


aa. Kavram  75


bb. Kaçaklara Özgü Koruma Tedbirleri  77


aaa. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  77


bbb. Güvence (Teminat) Belgesi  77


ccc. Özel Elkoyma  79


ddd. Sanığın Müdafi Gönderme Hakkı  80


d. Eski Hale Getirme  80


B. Sanığın Akıl Hastası Olmaması  80


C. Bekletici Sorunun Çözümü  81


D. Geçici Yasama Dokunulmazlığının Bulunmaması  81


2. Yargılama Şartlarının Gerçekleşmemesinin Sonuçları  82


3. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARI VE


CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ


§ 1. KAVRAM  83


I. İnsan Hakları  83


II. İnsan Hakları Düşüncesinin Gelişimi  85


1. Batı’da  85


2. Türkiye’de  87


3. Yirminci Yüzyılda İnsan Haklarının Gelişimi  89


A. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Tarafından Yapılan Çalışmalar  89


a. Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  89


b. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (Beyannamesi)  90


c. Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi  91


d. İşkenceye Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi  93


B. Avrupa Konseyi Tarafından Yapılan Çalışmalar  93


a. İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi  93


b. İşkenceye Karşı Avrupa Sözleşmesi (İKAS)  98


C. AGİK Süreci  98


§ 2. GENEL İNSAN HAKLARI  99


I. Kişi Dokunulmazlığı  99


1. Kavram  99


2. Kişi Dokunulmazlığına İlişkin Bazı Sorunlar  102


A. Ölüm Oruçları  102


B. Göz Altında Ölümler  103


C. Silah Kullanma ve Silahlı Çatışma  104


D. Kayıp Kişiler  107


E. Faili Meçhul Öldürme ve Öldürmeye Teşebbüs Olayları  108


II. Kişi Hürriyeti ve Güvenliği  108


III. Kanun Önünde Eşitlik  109


IV. Din ve Vicdan Hürriyeti  109


V. Düşünce ve Kanaat Hürriyeti  110


VI. Mülkiyet Hakkı  110


§ 3. CEZA MUHAKEMESİNİN İLKELERİ  111


I. Hukuk Devleti İlkesi  111


1. İnsan Haklarının Gerçekleştirilmesi  111


2. Adaletin Sağlanması  112


3. Güvenliğin Temin Edilmesi  113


II. İnsan Haysiyetinin Korunması (Dokunulmazlığı) İlkesi  115


III. İşkence Yasağı  117


IV. Dürüst İşlem İlkesi (Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı)  121


1. Genel Olarak  121


2. CMK’da Adil Yargılama Yükümlülüğü, Adil Yargılanma Hakkı  122


A. CMK’da Adil Yargılamanın Unsurları  123


a. Bağımsızlık ve Tarafsızlık  123


b. Kanunla Kurulmuş Mahkeme  124


c. Makul Sürede Yargılama  124


d. Aleniyet  128


e. Denetim  128


f. Silahların Eşitliği  131


3. İlkeye İlişkin Diğer Düzenlemeler  134


V. Bağımsız ve Tarafsız Hakim İlkesi  135


VI. Meram Anlatma İlkesi  136


VII. Şüpheden Sanık Yararlanır İlkesi  137


VIII. Halka Açıklık İlkesi  138


IX. Özel Hayatın Gizliliği İlkesi  139


X. Maddî Gerçeğin Araştırılması İlkesi  143


XI. Davasız Yargılama Olmaz İlkesi  145


XII. Vasıtasızlık (Doğrudan Doğruyalık) İlkesi  145


XIII. Sözlülük İlkesi–Yazılılık İlkesi  149


XIV. Kovuşturma Mecburiyeti İlkesi – Maksada (Maslahata) Uygunluk İlkesi  149


XV. Öteki İlkeler  152


§ 4. MUHAKEMENİN YÜRÜYÜŞÜNE İLİŞKİN İNSAN HAKLARI  152


I. Hak Arama Hakkı  152


II. İsnadı ve Hakları Öğrenme Hakkı  153


1. İsnadı Öğrenme Hakkı  153


2. Hakları Öğrenme Hakkı  153


III. Muhakemenin Sonuna Kadar Suçsuz Sayılma Hakkı (Masumluk Karinesi)  154


IV. Kimse Kendisini ve Yakınlarını Suçlandırıcı Beyanlarda Bulunmaya Zorlanamaz İlkesi (Nemo Tenetur İlkesi)  154


V. Kimsenin Başkasının Fiilinden Dolayı Yargılanmaması Hakkı (Ceza Sorumluluğunun Şahsîliği İlkesi)  154


VI. Kanunda Suç Olarak Gösterilmemiş Bir Fiilden Dolayı Takibata Uğramama ve Kanunda Öngörülmemiş Bir Cezaya Çarptırılmama Hakkı (Suçların ve Cezaların Kanunîliği İlkesi)  154


VII. Savunma Hakkı  155


VIII. Kanunî (Olağan) Hâkim Tarafından Yargılanma Hakkı  156


IX. Tercüman Hakkı  156


X. Makul Süre İçinde Yargılanma Hakkı  156


XI. Sağlıklı Bir Ortamda Yargılama Hakkı  159


XII. Denetim Muhakemesine Başvurma Hakkı  159


XIII. Temel Hak ve Hürriyetlerin Korunması Hakkı  160


§ 5. CEZA MUHAKEMESİNDE İNSAN HAKLARININ, TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN İHLÂLİNİN SONUÇLARI  160


§ 6. TEMEL HAK İHLALLERİNİN DENETİM MAHKEMESİ OLARAK ANAYASA MAHKEMESİ VE BU MAHKEMEYE BİREYSEL BAŞVURU  160


4. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİ TEŞKİLÂTI


§ 1. MAHKEMELER VE HAKİMLİKLER  163


§ 2. CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI  165


§ 3. BÖLGE ADLİYE MAHKEMELERİ  165


§ 4. YARGITAY  166


§ 5. TÜRKİYE CUMHURİYETİ BAŞSAVCILIĞI  167


5. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİNE KATILAN KİŞİLER


§ 1. HÂKİM  173


I. Hâkimlerde Bulunması Gereken Nitelikler  173


1. Tarafsızlık  174


A. Hâkimin Davaya Bakamayacağı Durumlar (Ret Sebepleri)  177


a. Görev Yasakları  177


b. Tarafsızlığı Şüpheye Düşüren Durumlar  180


B. Hâkimin Reddi Muhakemesi  181


a. İddia  181


b. Savunma  181


c. Yargılama  181


2. Bağımsızlık  183


II. Hâkimlerin Çeşitleri  196


III. Hâkimlerin Yetkileri  197


1. Madde Bakımından Yetki (Görev)  197


A. Genel Olarak  197


B. İstisnaen Madde Bakımından Yetkili Olma Durumları  201


a. İşin Yanlışlıkla Madde Bakımından Yetkisiz Mahkemeye Gelmesi  201


b. Bağlantı (İrtibat)  201


aa. Anlamı  201


bb. Çeşitleri  201


aaa. Sübjektif Bağlantı – Objektif Bağlantı  202


bbb. Dar ve Geniş Bağlantı  202


ccc. Tek Çeşit ve Karışık Bağlantı  202


ddd. Öteki Bağlantı Çeşitleri  203


cc. Bağlantı Bulunmasının Sonuçları  203


aaa. Birleştirme  203


bbb. Nispi Muhakeme Yapma  205


ccc. Bekletici Sorun (meselei müstehire) Sayma  206


2. Yer Bakımından Yetki (Yetki)  207


A. Genel Olarak  207


B. İstisnaen Yer Bakımından Yetkili Olma Durumları  210


a. Muhakemenin Nakli  210


b. İstinabe  212


c. Bağlantı  212


3. Kişi Bakımından Yetki  213


A. Genel Olarak  213


B. İstisnaen Kişi Bakımından Yetkili Olma Durumu: Bağlantı  213


4. Görev Bakımından Yetki (Fonksiyonel Yetki)  214


§ 2. SAVCI  215


I. Kavram  215


II. CMK’nın Yeni Savcı Modeli  218


1. Genel Olarak  218


2. Savcı–Adli Kolluk İlişkisi  218


3. Dava Açma Tekeli, İddia Görevinin Birliği İlkesi  222


4. Savcı Taraf Değildir  223


5. Savcı Özerktir  223


6. Yer Bakımından Yetki  224


7. Soruşturma Mecburiyeti  224


8. İddianamede Yer Alacak Hususlar  224


9. Kovuşturmaya Yer Olmadığı Kararının Denetimi  230


§ 3. MAĞDUR, SUÇTAN ZARAR GÖREN, KATILAN (MÜDAHİL)  233


I. Mağdur, Suçtan Zarar Gören  233


II. Katılan (müdahil)  236


§ 4. ŞÜPHELİ – SANIK  240


§ 5. MÜDAFİ  245


§ 6. ADLİ KOLLUK*  271


§ 7. ZABIT KATİBİ VE DİĞER KİŞİLER  279


6. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİ


§ 1. TANIMI  281


§ 2. ÇEŞİTLERİ  281


§ 3. SÜRELER  282


I. Çeşitleri  282


II. Eski Hale Getirme  283


§ 4. BİLDİRİLMESİ  284


§ 5. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLAR  287


§ 6. CEZA MUHAKEMESİ İŞLEMLERİNDEKİ HUKUKA AYKIRILIKLARIN GİDERİLMESİ  289


7. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİNDE İSPAT


§ 1. ESASLARI  291


§ 2. İSPAT ARAÇLARI (DELİLLER)  294


I. Sanık Açıklamaları, İkrar  294


II. Tanık Açıklamaları  296


III. Sanık ve Tanıktan Başka Kişilerin Açıklamaları  323


IV. Yazılı Açıklamalar (Belgeler)  324


V. Görüntü ve (veya) Ses Kaydeden Araçlarla Açıklama  326


VI. Belirtiler  330


§ 3. DELİLLERİN TOPLANMASI, MUHAFAZASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ  332


I. Delillerin Toplanması  332


1. Esasları  332


2. Kriminalistik (İz Bilimi)  334


A. Genel Olarak  334


B. İz Çeşitleri  334


a. Materyal İzleri  335


b. Şekil (Form) İzleri  335


c. Baskı İzleri  335


d. Durum İzleri  336


C. İzlerin Aranması  336


D. İzlerin Muhafaza Altına Alınması  336


E. Kan, Parmak İzi, Silâh, Zehir, Koku, Ses (CMK m. 75–81)  338


a. Kan  338


b. Parmak İzi (Daktiloskopi, Daktyloskopi)  339


c. Ateşli Silâh, Zehir  341


d. Koku (CMK m. 81)  343


e. Ses  345


F. Olay Yeri İncelemesi  346


a. Balistik Bölümü  351


b. Sahtecilik Bölümü  352


c. Patlayıcı Maddeler Bölümü  352


d. Kimya Bölümü  353


e. Teknik Fotoğraf Bölümü  354


f. Araştırma ve Geliştirme (AR–GE) Bölümü  354


3. Sorgu (İfade Alma) Teknik ve Taktikleri  357


A. Genel Olarak  357


a. Terim  357


b. Kavram  357


B. Sorgunun Görevi (Amacı)  360


C. Sorgunun Çeşitleri  360


D. Sorgunun Esasları  361


E. Beyanın Psikolojisi  362


F. Sorgunun Psikolojisi  364


G. Hazırlık Çalışmaları  366


a. Dosyadaki Bilgilerin Öğrenilmesi  367


b. Sanığın Karakteri, Suçtan Önceki Hayatı ve Çevresi Hakkında Bilgiler Toplanması  367


H. Sorgunun Yapılacağı Yer  368


I. Sorguya Çekilenin Tutumu  371


İ. Sorgu Taktikleri (Stratejileri)  372


J. Sorguda Dikkate Edilecek Diğer Hususlar  374


4. Keşif  376


A. Genel Olarak  376


B. Ölü Muayenesi ve Otopsi  378


a. Ölü Muayenesi  378


b. Otopsi  379


II. Delillerin Muhafazası  381


III. Delillerin Değerlendirilmesi  382


1. Esasları  382


2. Bilirkişi  384


3. Delil Yasakları  392


A. Kavram  392


B. Tarihsel Çıkış Noktası ve Bugünkü Durum  395


a. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi (CMK m. 147)  396


b. Yasak Sorgu Metodları (CMK m. 148)  396


c. Değerlendirme Yasakları (AY m. 38/6; CMK m. 217/2)  398


aa. Genel Olarak  398


bb. CMK m. 217/2’de Öngörülen Mutlak Değerlendirme Yasağının İncelenmesi  398


cc. AY m. 38/6’nın Mutlak Anlaşılmasının Sonuçları  402


C. Delil Yasağı Teorileri  404


a. Hak Alanı Teorisi  404


b. Koruma Amacı Teorisi  405


c. Değerler Tartımı Teorisi  406


D. Yargı Kararları Işığında Değerlendirme Yasakları  407


a. Faktörlerin Çokluğu Görüşü  407


b. Delil Yasağının İleri Sürülmesi ve İspat Yükü  408


c. Varsayıma Dayalı Nedensellik  409


E. Delil Yasaklarının Kapsamı  410


F. Bilirkişilik ve Delil Yasakları  418


G. Askerî Ceza Mahkemeleri ve Delil Yasakları  418


H. Yüce Divan ve Delil Yasakları  419


I. Özel Kişiler Tarafından Hukuka Aykırı Yollarla Elde Edilen Delillerin Değerlendirilmesi  419


İ. AİHM ve Anayasa Mahkemesi Kararlarında Delil Yasağı  421


8. Bölüm


KORUMA TEDBİRLERİ


§ 1. KAVRAM  435


I. Terim, Tanım  435


II. Koruma Tedbirlerinin Ortak Özellikleri  436


1. Yasal Dayanak  436


2. Suç Şüphelerinin Belli Bir Yoğunlukta Olması  436


A. Şüphe  436


B. Çeşitleri  436


a. Basit Şüphe (=Başlangıç Şüphesi)  436


b. Yoğun Şüphe  437


aa. Yeterli Şüphe  437


bb. Kuvvetli Şüphe  437


3. Hükümden Önce Temel Bir Hakkı Sınırlaması  437


4. Geçici Olması  438


5. Muhakemenin Yapılabilmesini Sağlamak ve/veya Verilecek Kararın Kâğıt Üzerinde Kalmasını Önlemek ve/veya Delil Temin veya Muhafaza Etmek Amacının Bulunması  438


6. Gecikmede Sakınca Bulunması  438


7. Hakim, Gecikemez Hallerde, Savcı Kararı Bulunması  438


8. Ölçülülük (Oranlılık İlkesi) Bulunması  439


§ 2. ÇEŞİTLERİ  439


I. Yakalama ve Gözaltına Alma  440


1. Tanım  440


2. Amacı ve Hukuksal Niteliği  441


3. Yakalamanın Koşulları  442


A. Herkes Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  442


B. Kolluk Görevlileri Tarafından Yapılan Yakalamanın Koşulları  445


4. Şikayete Bağlı Suçlarda Yakalama  446


5. Asker Kişiler Hakkında Yakalama  447


6. Yakalanan Kişi Hakkında Yapılacak İşlemler  448


A. Yakalanan Kişiye Yasal Haklarının Bildirilmesi  448


B. Yakalanan Kişinin Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  449


C. Yakalanan Kişinin Durumunun C. Savcısına Bildirilmesi  450


D. Yakalanan Kişi ile İlgili Alınacak Önlemler  450


E. Yakalama Tutanağı Düzenlenmesi  451


F. Yakalanan Kişinin Gözaltına Alınması  451


a. Genel Olarak  451


b. Koşulları  453


c. Gözaltı Süresi  453


G. Yakalama ve Gözaltı İşlemlerinin Denetimi  456


H. Yeniden Yakalama Yasağı  457


I. Yakalama Emrine Dayanarak Yakalama  457


II. Tutuklama  458


1. Tanım  458


2. Hukuksal Niteliği  460


3. Amacı  460


4. Koşulları  461


A. Şüpheli veya Sanığın Huzurda Olması  462


B. Somut Delillere Dayalı Kuvvetli Suç Şüphesinin Bulunması  463


C. Tutuklama Nedenlerinden En Az Birinin Var Olması  464


a. Kaçma, Saklanma ve Kaçma Şüphesini Uyandıran Somut Olguların Varlığı  464


b. Delilleri Karartma Tehlikesi  466


c. Tutuklama Nedenlerinin Varsayılması  466


D. Ölçülülük  468


a. Genel Olarak  468


b. Tutuklama Yasakları  469


E. Muhakeme Koşullarının Gerçekleşmesi  469


F. Adli Kontrol Tedbirlerinden Birine Hükmedilmesinin Mümkün Bulunmaması  469


5. Tutuklama Kararı  470


A. Hakim Kararı  470


B. Kararın Gerekçeli Olması  471


6. Tutuklama Süresi  472


7. Tutuklama Usulü  476


8. Tutuklama Kararının Gözden Geçirilmesi  477


9. İtiraz  478


10. Tutuklanan Kişinin Durumu  480


11. Tutuklananın Durumunun Yakınlarına Bildirilmesi  480


12. Kaçaklar Hakkında Tutuklama ve Güvence (Teminat) Belgesi  481


A. Kaçaklar Hakkında Tutuklama  481


B. Güvence (Teminat) Belgesi  481


13. Tutuklama Kararının Yerine Getirilmesi  482


A. Genel Olarak  482


B. Tutukluların Hakları  483


a. Müdafi Yardımından Yararlanma Hakkı  483


b. Ziyaretçi Kabul Hakkı  484


c. Haberleşme Hakkı  484


d. Çalışma Hakkı  485


C. Tutukluların Yükümlülükleri  485


III. Adli Kontrol  486


1. Tanım  486


2. Amacı  488


3. Adli Kontrolle Bağlantılı Yükümlülükler  488


4. Uygulanma Koşulları  490


A. Tutuklama Koşullarının Gerçekleşmiş Olması  490


B. Bir Suç Dolayısıyla Yürütülen Bir Soruşturma ve Kovuşturma Bulunması  491


5. Adli Kontrol Kararı  491


6. Sona Ermesi  492


7. Adli Kontrol Kararlarına Uyulmaması  493


8. Adli Kontrol Kararına İtiraz  494


9. Adli Kontrole Hukuka Aykırı Olarak Başvurulması  495


IV. Zorla Getirme  495


1. Şüpheli ve Sanığın Zorla Getirilmesi  495


2. Tanık ve Bilirkişilerin Zorla Getirilmesi  496


V. Arama  498


1. Tanım  498


2. Hukuksal Nitelik  498


3. Aramanın Koşulları  500


A. Makul Şüphe  500


B. Hakim Kararı veya Yetkili Merciin Yazılı Emri  501


C. Arama Yapılacak Kişiye İlişkin Koşullar  503


a. Şüpheli veya Sanık Hakkında Yapılan Arama  504


b. Diğer Kişiler Hakkında Yapılan Arama  504


D. Aramanın Zamanına İlişkin Koşullar  504


E. Arama Yapılacak Yere İlişkin Koşullar  505


a. Üstte Arama  505


b. Eşyada Arama  505


c. Konutta Arama  505


d. İşyerinde Arama  506


e. Araçta Arama  512


4. Arama Kararı veya Emri  512


5. Aramanın Yerine Getirilmesi  513


6. Bilgisayarlarda, Program ve Kütüklerinde Arama  515


VI. Elkoyma  516


1. Tanım  516


2. Amaç ve Hukuksal Nitelik  516


3. Koşulları  517


A. Kişi Bakımından Aranan Koşullar  517


B. Madde Bakımından Aranan Koşullar  517


4. Elkoyma Kararı  517


5. Çeşitleri  518


A. Basit Elkoyma  519


B. Özel Elkoyma  520


a. Postada Elkoyma  520


b. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma  521


c. Avukat Bürolarında Elkoyma  524


d. Şirket Yönetimine Kayyım Atanması  525


e. Bilgisayarlara Elkoyma  526


f. Kaçaklara İlişkin Elkoyma  527


6. Yargısal Denetim  527


A. Hakim Tarafından Verilen Elkoyma Kararının Denetimi  527


B. Cumhuriyet Savcısı ya da Adli Kolluk Amiri Tarafından Elkoyma Kararı Verilmesi Durumunda Denetim  528


7. Sona Ermesi  528


VII. Yeni Koruma Tedbirleri  528


1. Beden Muayenesi ve Bedenden Örnek Alınması  529


A. Tanım  529


B. Amaç  529


C. Hukuksal Nitelik  530


D. Şüpheli veya Sanığın Beden Muayenesi  531


a. Dış Beden Muayenesi  531


b. İç Beden Muayenesi  532


aa. Uygulanma Koşulları  532


bb. Tedbirin Uygulanması  536


cc. Elde Edilen Bilgilerin Değerlendirilmesi  537


dd. Denetim Muhakemesi  537


E. Şüpheli veya Sanık Dışındaki Diğer Kişilerin Beden Muayenesi  537


2. Fizik Kimliğin Tespiti  539


3. Yer Gösterme  541


4. Telekomünikasyon Yoluyla Yapılan İletişimin Denetlenmesi  544


5. Gizli Soruşturmacı Görevlendirilmesi  567


6. Teknik Araçlarla İzleme  573


§ 3. KORUMA TEDBİRLERİ NEDENİYLE TAZMİNAT  577


I. Dayanak  577


II. Tazminat Nedenleri  578


1. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama, Tutuklama veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  579


A. Koşulları Gerçekleşmeden Yakalama Kararı Vermek  579


B. Koşulları Gerçekleşmeden Tutuklamaya veya Tutukluluğunun Devamına Karar Vermek  579


2. Gözaltı Süresi İçinde Şüpheliyi Hakim Önüne Çıkarmamak  580


3. Yasal Hakları Hatırlatmamak veya Hatırlatılmasına Rağmen Bu Haklardan Yararlandırmadan Tutuklamak  580


4. Kanuna Uygun Olarak Tutuklandığı Halde Makul Sürede Hakim Önüne Çıkarmamak veya Bu Süre İçinde Hüküm Vermemek  581


5. Yakalama veya Tutuklama Nedenleri ve Suçlamalar Hakkında Açıklama Yapmamak  583


6. Yakalamayı veya Tutuklamayı Kişinin Yakınlarına Bildirmemek  584


7. Arama Kararını Ölçüsüz Biçimde Gerçekleştirmek  584


8. Koşulları Oluşmadığı Halde Bir Başkasının Eşyasına veya Diğer Malvarlığı Değerlerine Elkoymak veya Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Elkonulan Eşyayı veya Diğer Malvarlığı Değerlerini Amaç Dışı Kullanmak veya Zamanında Geri Vermemek  585


A. Koşulları Gerçekleşmediği Halde Eşya veya Malvarlığı Değerlerine Elkoymak  585


B. Elkonulan Eşya veya Malvarlığı Değerlerinin Korunması İçin Gerekli Tedbirleri Almamak ya da Bunları Amaç Dışı Kullanmak  585


C. El Konulan Eşyayı veya Malvarlığı Değerlerini Zamanında Geri Vermemek  585


9. Yakalama veya Tutuklama İşlemine Karşı Başvuru Olanaklarından Yararlandırmamak  586


10. Gözaltında ve Tutuklulukta Geçen Sürenin Hükümlülük Süresinden Fazla Olması  586


11. Kanuna Uygun Olarak Yakalandıktan ve Tutuklandıktan Sonra Kovuşturmaya Yer Olmadığı veya Beraat Kararı Verilmesi  586


12. Yargılamanın Yenilenmesi Sonucunda Beraat veya Ceza Verilmesine Yer Olmadığı Kararı Verilmesi  587


III. Tazminatın Kapsamı  587


IV. Yargılama  588


1. Görevli ve Yetkili Mahkeme  588


2. Taraflar  588


3. Süre  589


4. İstem  592


5. İnceleme  592


V. Tazminatın Geri Alınması  592


VI. Rücu  593


9. Bölüm


CEZA MUHAKEMESİNİN YÜRÜYÜŞÜ


§ 1. GENEL OLARAK  595


§ 2. SORUŞTURMA EVRESİ  596


I. Kavram  596


II. Soruşturma Evresinin Başlaması  596


III. Soruşturma Evresinde Yetkili Olanlar  599


1. Genel Olarak  599


2. Savcının Soruşturma Evresinde Görev ve Yetkileri  600


3. Soruşturma Evresinde Adli Kolluğun Görev ve Yetkileri  602


4. Soruşturma Evresinde Sulh Ceza Hakiminin Görev ve Yetkileri  604


5. Soruşturma Evresinde Valinin Görev ve Yetkileri  605


IV. Delillerin Toplanması ve Muhafaza Altına Alınması  606


V. Soruşturma Evresi Gizlidir  606


VI. Soruşturma İşlemleri  606


1. Kovuşturmaya Yer Olmadığı (=Takipsizlik) Kararı  608


2. İddianame Düzenlenmesi  612


§ 3. ARA MUHAKEME EVRESİ  614


I. Genel Olarak  614


II. İddianame Düzenlenmesi  615


III. İddianamenin İncelenmesi  617


1. Şekli Yönden İnceleme  617


2. Delillerle Olayların İlişkilendirilmesi Yönünden İnceleme  619


IV. İnceleme Süresi  622


V. İtiraz Üzerine Düzenlenen İddianamenin İadesi Mümkün müdür?  623


VI. İade Üzerine C. Savcısının Görevi  623


VII. Denetim Muhakemesi (İtiraz)  624


VIII. İddianamenin Kabulü ve Duruşma Hazırlığı  624


§ 4. KOVUŞTURMA EVRESİ  625


I. Duruşma Hazırlığı Devresi  625


II. Duruşma Devresi  627


III. Son Karar Devresi  637


10. Bölüm


DENETİM MUHAKEMESİ (KANUN YOLLARI)


§ 1. DENETİM MUHAKEMESİ HAKKINDA GENEL BİLGİ  655


I. Kavram ve Tanım  655


II. Amacı  655


III. Denetim Muhakemesi Yolunun Öngörülmüş Olması  656


IV. Denetim Muhakemesinin Konusu: Karar  657


V. Başvuru Koşulu Olarak Hukuksal Yararın İhlal Edilmesi  658


VI. Denetim Muhakemesi Yollarına Gidebilecekler  661


1. Genel Açıklama  661


2. C. Savcısı  661


3. Şüpheli veya Sanık  663


4. Katılan Sıfatını Almış Olanlar İle Katılma İsteği Karara Bağlanmamış, Reddedilmiş veya Katılan Sıfatını Alabilecek Surette Suçtan Zarar Görmüş Bulunanlar  664


5. Sanık ya da Şüphelinin Yasal Temsilcisi ve Eşi (CMK m. 262)  665


6. Müdafi veya Katılan Vekili Olarak Avukat (CMK m. 261)  666


7. Eşya veya Diğer Malvarlığı Değerleri Üzerinde Hak Sahibi Olan Kişiler (CMK m. 256, m. 257/2)  668


8. Diğer Kişiler  668


VII. Denetim Muhakemesine Başvurmanın Etkileri  669


1. Aktarma Etkisi  669


2. Yayılma Etkisi  669


3. Durdurma Etkisi  670


VIII. Başvuruda Yanılma  671


IX. İstem  674


X. Başvurudan Vazgeçme ve Başvurunun Geri Alınması  676


XI. Aleyhe Değiştirme Yasağı  680


XII. Çeşitleri  683


§ 2. İTİRAZ  684


I. Tanım  684


II. İtirazın Konusu  684


III. İtiraz Nedenleri  685


IV. Yoluna Gidebilecek Kişiler  686


V. İtiraz Süresi  686


VI. İtirazı İnceleyecek Merci  686


VII. İtiraz İncelemesi  687


§ 3. İSTİNAF  689


I. Genel Olarak  689


II. İstinafın Konusu: Hüküm  696


III. İstinaf Nedenleri ve İstinaf Başvurusunda İstinaf Nedenlerinin Gösterilmesi  698


IV. İstinafa Başvurma Hakkı Olanlar  701


V. İstinaf İstemi  701


VI. İstinaf Süresi  703


VII. İstinaf İsteminin Biçimi  707


VIII. İstinaf Başvurusunun Etkileri  710


IX. İstinaf Muhakemesi  713


1. İstinaf Koşullarının Hükmü Veren Mahkeme Tarafından Araştırılması  713


2. İstinaf İsteminin Tebliği ve Tarafların Görüşlerinin Alınması  716


A. Öninceleme  718


a. Ön İncelemenin Kapsamı  718


aa. Yetki Bakımından  718


bb. Başvuru Koşulları Bakımından  719


b. Öninceleme Sonucunda Verilebilecek Kararlar  720


aa. İstinaf Başvurusunun Reddi Kararı  720


bb. İstinaf İsteminin Esastan Reddi Kararı  720


cc. Bozma Kararı  721


dd. Düzeltme Kararı  723


3. İlk Derece Mahkemesi Kararının Kaldırılması  724


A. Duruşma Hazırlığı  724


B. Duruşma  725


a. İlk Derece Yargılamasında Duruşma İçin Geçerli Kuralların Uygulanması  725


b. Rapor ve Gerekçeli Kararın Okunması  726


c. Tanıkların İfadesini İçeren Tutanakların Anlatılması  727


C. İstinaf Dilekçesinin Reddi  729


4. Duruşma Sonucu Verilebilecek Kararlar  731


X. BAM Kararına Karşı Yasa Yolları  733


1. İtiraz  733


2. Temyiz  733


3. Olağanüstü Kanun Yolu  736


§ 4. TEMYİZ  736


I. Genel Bilgi  736


II. Temyizin Konusu  736


III. Başvuru Koşulları  738


IV. Ön İnceleme  739


V. Temyiz Nedenleri  741


VI. Temyiz İncelemesi  742


VII. Temyiz İncelemesi Sonunda Verilen Kararlar  743


§ 5. KANUN YARARINA BOZMA  746


§ 6. OLAĞANÜSTÜ İTİRAZ  748


§ 7. YARGILAMANIN YENİLENMESİ  753


§ 8. YARGILAMANIN TEKRARLANMASI  757


§ 9. ANAYASA MAHKEMESİNE VE AİHM’E BİREYSEL BAŞVURU HAKKI VE CEZA MUHAKEMESİNE ETKİSİ  758


11. Bölüm


MUHAKEME MASRAFLARI MUHAKEMESİ, MÜSADERE MUHAKEMESİ, İNFAZ MUHAKEMESİ VE YASAK HAKLARIN


GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ


§ 1. YARGILAMA GİDERLERİ (MUHAKEME MASRAFLARI) MUHAKEMESİ  763


§ 2. MÜSADERE MUHAKEMESİ  765


I. Genel Olarak  765


II. Denetim Muhakemesi (Kanun Yolu)  766


§ 3. İNFAZ MUHAKEMESİ  766


§ 4. YASAK HAKLARIN GERİ VERİLMESİ MUHAKEMESİ  767


12. Bölüm


ÖZEL CEZA MUHAKEMELERİ


§ 1. MEMURLARIN CEZA MUHAKEMESİ (SORUŞTURMASI)  769


I. Genel Olarak  769


II. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun (MvDGKYK)  770


1. MvDKGYK Hakkında Genel Bilgi  770