Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Müsadere Ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi

Müsadere Ve Mülkiyetin Kamuya GeçirilmesiSayfa Sayısı
:  
104
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4378-52-4

23,00 TLYazar : Erdal YERDELEN 19 Temmuz 1971de Gaziantepte doğdu. Üniversite öğrenimine kadar Gaziantepte iken; 1989da Erciyes Üniversitesi İİBF işletme ve 1990da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi giriş sınavlarını kazandı. 1994te Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk, 1997 yılında Berlin Humboldt Üniversitesi Ticaret Hukuku Magister Legum, 2008de Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstititüsü Kamu Yönetimi bölümlerine girdi. Mart 2010da - Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi - konusunda tezini yazarak KMÜ Yüksek Lisans mezunu oldu. 1998 yılında katıldığı Hakimlik ve Savcılık Adaylığı sınavında başarılı oldu. Aynı yıl girdiği DPT sınavında da başarılı olmasına rağmen Cumhuriyet savcılığı mesleğini tercih etti. Gaziantep, İsparta, Ankara, Antalya Hakim-Savcı adaylığından sonra; Kofçaz, Uludere, Bor Cumhuriyet savcılığı görevlerinde bulundu. Halen Nevşehir Cumhuriyet savcısı olarak görev yapmaktadır. TÖMER, Berlin Dil Enstitüsü, Berlin Teknik Üniversitesi ve Potsdam Üniversitesi Alman Hukuk Dili Kurslarında Almanca dil eğitimi alan Erdal YERDELEN iyi derecede Almanca bilmektedir. Başlıca Eserleri: - Soruşturma ve Koruma Tedbirleri - isimli kitabı ve çeşitli hukuk sitelerinde yayınlanmış - Parmak izi ile Personel Takibinin insan Hakları Açısından Değerlendirilmesi -, -Avrup; insan Hakları Sözleşmesinin 5. Maddesi Kapsamında Kişi Özgürlüğü -,- Avrupa insan Hakları Sözleşmesinin 8. Maddesi Kapsamında Özel Hayat Hakkı - , - Avrupada Kadın Eşitliği Uzak Görünüyor Çeviri - , - İnsan Haklarının Özel Hukuka Etkisi (Üçüncü Etki Doktrini) Çeviri - , - İşe Alımlarda Kadın Kontenjan Uygulamasının AİHSne Uygunluğu Bir Olay incelemesi Çeviri - , - İsviçre Ceza Hukukunda Dolandırıcılık Suçu Çeviri - konulu makaleleri ve Alman Hukukundan çevirileri bulunmaktadır. Giriş Çağdaş hukuk sistemlerine sahip ülkelerde suç teşkil eden kanun ihlallerini aydınlatmak, suçların faillerini saptamak, delil, eser, iz ve emareleri toplayarak takip makamlarına sunmak, kendilerine sunulan bilgilere ve kendisinin toplayacağı delillere göre yargı otoritesine failleri sevk etmek, gönderilen işleri hukuk kurallarına göre çözüme ulaştırmak, böylece verilen hükümleri hukuka uygunlukları yönünde inceleyerek nihai çözümü belirlemek, hükmü kesinleştirmek, kesinleşen hükümlerin içerdiği yaptırımları yerine getirmekle görevli otoritelerden oluşmuş ve her aşamasında savunmaya yer veren resmi örgütlenmelerin meydana getirdiği sisteme ceza adalet sistemi denilmektedir1 . Ceza adaleti, suç adı verilen ve toplumdaki düzeni bozduğu varsayılan bir eylemin gerçekleşip gerçekleşmediğinin araştırıldığı, suç varsa bunun en kısa sürede tespiti ve suçlunun cezalandırılması, toplum düzeninin sağlanması için gerekli olan faaliyettir2. Ceza hukuku sistemlerinin hemen hemen tamamında, suçların ve toplum tarafından yaptırıma bağlanmış diğer anti sosyal davranışların karşılığı olarak hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezalarının yanı sıra, suçu işleyen veya suça katılan kişi tarafından suçta kullanılan veya suç neticesinde meydana gelen malvarlığına, belli şartlar altında devlet tarafından el konulması müessesesi öngörülmüştür. Bu müessesenin öngörülmesinin temelinde, suç işleyen kişiyi cezalandırmak amacından öte, suçlunun ve suçla doğrudan alakalı malvarlıklarının tehlikeliliği yatmaktadır. Bu sebeple müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi müesseseleri, klasik anlamda ceza değil, tehlikeliliği ortadan kaldırmaya yönelik tedbir niteliğindedirler3. Müsadere, mülkiyetin bir çeşit kaybı sonucunu doğurmakta ve mülkiyet sahibinden alınarak devlete geçirilmektedir. Suçta kullanılan bir eşya örneğinde mülkiyet hakkının toplum yararına aykırı kullanımı söz konusudur. Bu nedenle mülkiyet hakkı kamu yararı amacıyla ve kanunla sınırlanmaktadır. Ancak bunun için müsaderenin kanunda öngörülen usule uyularak yapılması gerekir4. Tarihi çok eskilere dayanan müsadere müessesesi, hukukun ve temel hak ve özgürlüklerin gelişimine paralel olarak evrim geçirmiş, suç ve suçlu ile mücadelede yeni ceza hukuku sistemlerinin en etkili yaptırımlarından biri haline gelmiştir5. Eski hukuk sistemlerinde, çok kapsamlı, mülkiyet hakkına açık müdahale oluşturan, işlenen suçla orantılı olmayan ve hatta suçla ilintili olma şartını dahi içermeyen, genel müsadere yaptırımı öngörülmüştür. Ancak temel hak ve özgürlüklerden mülkiyet hakkının açık ihlali niteliğinde olan genel müsadere yaptırımına çağdaş ceza hukuku sistemlerinde yer verilmemiştir. Bu doğrultuda evrensel insan hakları belgeleri ile temel hak ve özgürlüklerin ülke bazında güvencesini oluşturan anayasalarda, genel müsadere yaptırımına baş-vurulamayacağı net bir şekilde açıklanmıştır6. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi müessesesi ise, çağdaş ceza hukuku yaklaşımının bir sonucudur. Bu müessese para cezasını gerektiren hafif anti sosyal eylemlerin karşılığı olarak, idari para cezası verilmesi ve bu eylemlerde kullanılan veya eylem sonucunda oluşan malvarlıklarının, ilgili kamu kurumlarına geçirilmesi şeklinde uygulanan tedbir niteliğinde bir yaptırım türüdür. Bu müessesenin öngörülmesinde mahkemelerin iş yükünü azaltmak gayesi de etkili olmuştur. Mülkiyetin kamuya geçirilmesi müessesesi Türk Ceza Hukuku sistemine, 1 Haziran 2005 yürürlük tarihli, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile girmiştir. Genellikle idari yaptırım olarak uygulanması nedeniyle, bu müessese hakkında içtihat geliştirilmesi, adli bir yaptırım olarak öngörülen müsadere müessesesine nazaran daha zor ve daha fazla zamana ihtiyaç gösterecek bir süreçtir7. Türk Ceza Hukuku Sistemi\\\′nde müsadere müessesesi, 1 Haziran 2005 tarihinde yürürlüğe giren 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ile uluslararası hukuk belgeleri ve çağdaş ceza hukuku sistemlerindeki düzenlemelere paralel olarak yeniden yapılandırılmış ve 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu\\\′nun 54 ve 55 maddelerinde yerini bulmuştur. Yeni düzenlemenin 765 Sayılı Türk Ceza Kanunundaki düzenlemeye nazaran daha özgürlükçü olduğu söylenebilir. Bu çalışmanın temel amacı; kişinin temel hak ve özgürlüklerinden mülkiyet hakkının sınırlandırılması sonucunu doğuran müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi müesseselerinin, Türk Hukuk Sistemi\\\′ndeki ve uluslararası hukuktaki yerini açıklamak ve hukuk sistemlerindeki uygulamaları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatları çerçevesinde değerlendirmektir. Çalışma dört ana kısımdan oluşmaktadır. Birinci kısımda konu ile ilgili kavramlar açıklanmış, ikinci kısımda müsadere ve mülkiye- tin kamuya geçirilmesi genel olarak izah edilmiş, üçüncü kısımda ise Türk Hukuku\\\′nda müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi müesseseleri incelenmiş, son bölümde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi açısından müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi irdelenmiştir. Devletin yaptırım olarak mülkiyete müdahalesinin sadece müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi hususlarından ibaret olmadığı gerçektir. Bunların dışında birçok haksız fiil nedeniyle, bu haksız fiili gerçekleştiren gerçek ve tüzel kişilerin malvarlıklarına devlet tarafından müdahale edilmesi ve kamu kurum ve kuruluşları ya da kamu yararına çalışan tüzel kişilere devri hususları söz konusu olabilmektedir. Örneğin: Kapatılan siyasi partilerin malvarlıklarının hazineye devri, feshine karar verilen dernek ve vakıfların malvarlıklarının kendilerine en yakın görevi ifa eden dernek veya vakfa devri vs. Bu çalışmada amacımız, 765 sayılı TCK yürürlükte iken bu kanun kapsamında kalan cürümler ve kabahatler için kanunda düzenlenmiş olan ve mülkiyetin sahibinden alınıp devlete veya kamu yararına kuruluşa geçmesini sağlayan iki hukuki müesseseyi (Müsadere ve mülkiyetin kamuya geçirilmesi) incelemektir. 1 Haziran 2005 tarihinden itibaren cürüm ve kabahatler ayrı kanunlarla düzenlenmiş olup, bu iki yaptırım şekli ceza hukuku ve idari ceza hukukunun konusu kapsamında kalan yaptırımlardır. Teşekkür Çalışmalarımı yönlendiren, araştırmalarımın her aşamasında bilgi, öneri ve yardımlarını esirgemeyerek akademik ortamda olduğu kadar beşeri ilişkilerde de engin fikirleriyle katkıda bulunan Danışman Hocam Sayın Yrd. Doç. Dr. Mehmet İNCEye, her türlü mesleki ve bilimsel çalışmalarıma destek veren ve imkan sağlayan Sayın Cumhuriyet Başsavcım Necmettin SAYGINa, metnin düzeltilmesinde yardımcı olan Mümtaz ŞAHİNe, kitabın yayınlanmasında emeği geçen başta Hakan KARAASLAN olmak üzere Adalet Yayınevi çalışanlarına, tüm çalışma arkadaşlarıma ve çalışmalarım süresince fedakârlık göstererek beni destekleyen eşim ve çocuklarıma en derin duygularımla teşekkür ederim. Erdal YERDELEN Nevşehir, Haziran 2010 İçindekiler GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM KAVRAMSAL ÇERÇEVE 1. Suç 5 2. Yaptırımlar 10 2.1. Cezalar 10 2.1.1. Hapis Cezaları 11 2.1.2. Adli Para Cezası 11 2.1.3. Seçenek Yaptırımlar 11 2.2. Güvenlik Tedbirleri 12 2.2.1. Müsadere 14 2.2.2. Diğer Güvenlik Tedbirleri 17 3. Muhafaza Altına Alma 18 4. El Koyma 19 5. Kabahat 20 6. İdari Yaptırımlar 22 6.1. İdari Mali Yaptırımlar 26 6.1.1. İdari Para Cezası 27 6.1.2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 28 6.2. Bireysel İdari Yaptırımlar 29 İKİNCİ BÖLÜM MÜSADERE VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 1. Müsadere Kavramı 31 2. Müsadere Çeşitleri 32 2.1. Genel Müsadere 32 2.2. Özel Müsadere 33 3. Müsaderenin Hukuki Niteliği 34 4. Karşılaştırmalı Hukukta Müsadere 35 4.1. Almanya 35 4.2. İsviçre 36 4.3. İtalya 37 5. Müsaderenin Tarihsel Gelişimi 38 6. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kavramı 39 6.1. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Tarihsel Gelişimi 40 6.2. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Hukuki Niteliği 41 6.3. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Müsadereden Farkı 41 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRK HUKUKUNDA MÜSADERE VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ 1. Türk Ceza Kanunu\\\′nda Müsadere 43 1.1. Eşya Müsaderesi 46 1.1.1. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesi 46 1.1.1.1. Suçla İlgili Eşyanın Müsaderesinin Şartları 47 1.1.2. Suç Teşkil Eden Eşyanın Müsaderesi 57 1.1.3. Ortak Mülkiyete Konu Eşyanın Müsaderesi 58 1.1.4. Kısmi Müsadere 59 1.2. Kazanç Müsaderesi 60 1.3. Kazanç Müsaderesinin Şartları 61 1.4. Kaim Değer Müsaderesi 62 2. Kabahatler Kanunu\\\′nda Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 63 2.1. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Şartları 66 2.2. Kaim Değerin Mülkiyetinin Kamuya Geçirilmesi 67 2.3. Eşyaya Elkoyma ve Muhafazası 68 2.4. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesinin Geciktirilmesi 69 2.5. Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Kararının Kesinleşmesi ve İnfazı 71 2.6. Kararların Yargısal Denetimi 74 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM MÜSADERE VE MÜLKİYETİN KAMUYA GEÇİRİLMESİ HUSUSLARININ ANAYASA VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. Anayasa Uygunluk Açısından Değerlendirme 77 1.1. Mülkiyet Hakkının Tarihsel Gelişimi 77 1.2. 1982 Anayasasında Mülkiyet Hakkı 79 1.3. Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Hükümlerinin Anayasaya Uygunluğu 83 2. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine Uygunluk Açısından Değerlendirme 84 2.1. AİHS\\\′nin Türk Hukukuna Etkisi 84 2.2. AİHS ve AİHM Kararlarına Göre Mülkiyet Hakkı ve Sınırlanması 86 2.3. Müsadere ve Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi Hükümlerinin AİHS\\\′ne Uygunluğu 90 SONUÇ 93 KAYNAKÇA 97