Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Miras Bırakanın Muvazaası mı, Tasarruf Hakkı mı?

Miras Bırakanın Muvazaası mı, Tasarruf Hakkı mı?Sayfa Sayısı
:  
144
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-6809-34-5

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Türk hukukçularını yargıda ve doktrinde ikiye ayıran 1.4.1974 ve 22.5.1987 tarihli içtihadı birleştirme kararları ve bu kararlarla benimsenen görüşleri teyit eden 16.3.1990 tarihli birleştirme kararı ile ortaya çıkan "mirasbırakanın muvazaası" konusu üzerinde 12 yıldanberi gerektikçe ve fırsat buldukça çalışıyorum. Bu konudaki görüşlerimi önce 1988 yılında Yargıtay′ın 120. yılı Sempozyumuna sunduğum bildiride, 1991 yılında Prof. Dr. Jale Akipek Armağanında yayınladığım incelemede ve geçen yıl yayınlanan Prof. Dr. Selâhattin S. Tekinay′ın Armağanına gönderdiğim incelemede açıklamaya gayret ettim. Bu üçüncü inceleme Prof. Dr. İsmet Sungurbey′in karşı %OTO^e,Tun değerlendirmek, tenkitlerine cevap vermek amacıyla hazırlanmıştır. Mirasbırakanın muvazaası konuları özellikle geçen yıl Birinci Hukuk Dairesi Başkanı sayın Eraslan Özkaya′nm "inançlı işlem ve muvazaa davaları " (s. 293-695), II. Hukuk Dairesi Üyesi sayın Ali İhsan Özuğurun "Tenkis, muvazaa, miras ... davaları" adlı kitaplarında (s. 863-1192) ayrıntılı bir şekilde incelenmiş ve ilgili kararlarla birlikte, yayınlanmıştır. Ancak bu yeni yayınlarda mirasbırakanın muvazaası konusunda birleştirme kararlarında benimsenen görüşler ve bu konudaki karşı görüşler tartışılmamıştır. Osman Kiper′in 1995 yılında yayınladığı "Muvazaa (mirasçıdan satış görünümüyle mal kaçırma)" adlı kitabı bu konuda bir istisna sayılabilir (s. 56-58). Bu durum karşısında 1989, 1991 ve 1999 yıllarında yayınladığım üç incelemeyi biraraya getirerek ve bunlara bir de yeni bir bölüm ilâve ederek -önemli gördüğüm bazı karar metinleriyle birlikte- yayınlamak gerektiği sonucuna vardım. Bu alandaki içtihadı birleştirme kararlarında yer alan görüşleri doktrinde sayın Prof. Dr. ismet Sungurbey desteklemekte, karşı görüşler ve gerekçeleri ise 1974, 1987 ve 1990 tarihli birleştirme kararlarının karşı oylarında ve bu kitapta yer almaktadır. Mirasbırakanın muvazaası konusu ilk defa Yargıtay İçtihatları Birleştirme Kurulu′nda 1.4.1974 tarihinde görüşülürken çoğunluğun kararına -aralarında yargı hayatımızın çok tanınmış şahsiyetleri de bulunan- 39 üye karşı çıkmış; fakat bu konuda ilk karşı oyu sayın Feridun Müderrisoğlu yazmıştır. Bu alanda ikinci önemli birleştirme kararı olan 22.5.1987 tarihli kararda sayın Teoman Ozanoğlunun, aynı konuda üçüncü birleştirme kararı olan 16.3.1990 tarihli kararda yine sayın Teoman Ozanoğlu ile Resul Aslanköylü′nün kapsamlı karşı oyları yer almıştır. Bu birleştirme kararlarını, karşı oylarla birlikte, elinizdeki kitapda kısaltmadan yayınlıyorum. Bütün meslektaşlarımın bu güçlü karşı oyları benim gibi tekrar tekrar, zevkle ve iftiharla okuyacaklarından eminim. Mirasbırakanın muvazaası konusu ile yakından ilgilenen ve problemin doğru çözümünü merak eden meslekdaşlarım 1988′den bugüne kadar süren akademik tartışmanın özelliklerini, inceliklerini ve diğer yönlerini bu kitapta toplu olarak bulabileceklerdir. İncelemenin yayınlandığı eserlerdeki sahife numaraları kitapta parantez içinde verilmiştir. 20.6.2000 Prof. Dr. Yaşar Karayalçın İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ V I MİRASÇININ MUVAZAA NEDENİ İLE İPTAL DAVASI AÇMA HAKKI VAR MIDIR? (7.10.1953, 1.4.1974 ve 22.5.1987 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararları) 1- Doğru Çözüm Arayışları 1 2- İlgileniş 2 3- Amaç 2 4- Hukukî Problem .3 ,5- İçtihat Ayrılığı 3 6- İki Çıkış Noktası 4 7- Mirasçının Miras Hakkı 5 8- a-22.5.1987 Tarihli Birleştirme Kararı: Tenkis Davası-Muvazaa Nedeni İle İptal/Tescil Davası 7 9- Muvazaa Nedeniyle Tapu Kaydının İptalini Dava Etme Hakkı 8 10- Muvazaa mı? - Şekle Aykırılık mı? 9 11- b-7.10.1953 Tarihli Birleştirme Kararı 9 12- c-İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay′ın 7.10.1953 Tarihli Birleştirme Kararı: İsviçre ve Türkiye′deki Gelişmeler 10 13- Sonuç 15 Tartışmalar 17 "16.3.1990 TARİH VE K. 1990/2 SAYILI İÇTİHADI BİRLEŞTİRME KARARI" - "SAKLI PAYI İHLÂL EDİLMEMİŞ MİRASÇI MUVAZAA NEDENİYLE DAVA AÇABİLİR GÖRÜŞÜ" VE DİĞER PROBLEMLER 1 - Yeni İçtihadı Birleştirme Kararından Önceki Durum 20 2- İnceleme Plânı 22 A. Hukuk Açısından 16.3.1990 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı 3- Halledilmesi Gerektiği Kabul Edilen Sosyal Problemler 22 4- Bu Sosyal Problemler Açısından Türk Hukukunda Durum 24 5- Hukuk Açısından Büyük Genel Kuruldaki Görüşler: a- Genel olarak 26 6- b- Miras Hukuku Açısından Durum aa- İsviçre Miras Hukukundaki Durum 27 7- bb- Türk Miras Hukukundaki Durum 29 8- c- Borçlar Hukuku Açısından Durum aa- Olay 30 9- bb- Birleştirme Kararı 31 10- cc- Klâsik Mutlak Butlan Görüşü 31 11- ç- Yeni Görüşler : 32 12- d- Temel Problem: Davacı-Mirasçının Hukukî Menfaati 33 B. İçtihadı Birleştirme ve Yargıtay 13- İçtihadı Birleştirme Kararının Değiştirilmesi veya Kaldırılması 36 14- İçtihadı Birleştirme ve Yargıtay 37 15- Büyük Kurul Tuzağı 39 16- Yargıtay′da Araştırma Kadrosu 40 17- Dışa Açılma, İşbirliği ve Tartışma 41 18- Akademik Sorumluluk 41 19- Sonuç ve Öneri 42 III MUVAZAA (DANIŞIK) - HİLELİ ANLAŞMA - MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI Konuya girmeden bazı açıklamalar 44 I. Muvazaa (Danışık) 1. Giriş: Gizli Sözleşmeler ve Üçüncü Kişiler 47 2. Terim 49 3. Tanım 49 4. Ayrımlar 51 5. Görüşüm 52 II. Taraflar Arasında (İç İlişki Açısından) Muvazaa 6. Özelliği 54 7. Gizli Sözleşme ve Resmî Şekil 56 8. Niçin Bağış Sözleşmesi Değil de Satış Sözleşmesi? 57 III. Üçüncü Kişi Aleyhine Hileli Anlaşma 9. Üçüncü Kişilerin Korunması - Hileli Anlaşma (Kollusion - Fraude Kavramları) 58 10. Hileli Anlaşmanın Özelliği 60 11. Uygulama 61 12. İç ilişki 64 13. Alacaklının Üçüncü Şahıs Olarak Özel Korunması 64 14. Saklı Pay Açısından Mirasçının ve Alacaklısının Korunması...66 IV. Mirasbırakanın Muvazaası 15. İçtihadı Birleştirme Kararının Özeti 68 16. Özetlemenin Sebebi 69 17. Hileli Anlaşma Görüşü 69 18- Miras Hukuku Bakımından Durum 70 19. İsviçre Miras Hukuku Bakımından Durum 72 20. Eşya Hukuku Bakımından Durum 74 21. Sonuç 77 Ek. Yeni Yargıtay Kararları 78 XI IV GENEL BİR DEĞERLENDİRME 1- Niçin Bu Bölüm? 80 2- ′Miras Hakkı′ Kavramı a- Anayasada 80 3- b- Medenî Kanunda 81 4- c- Birleştirme Kararlarında 82 5- Miras Hukukunda Süreler 82 6- Miras Hukukunda Önemli İki Safha a- Terekenin, Mirasçıların ve Payların Tesbit Edilmesi Safhası 83 7- b- Paylaşma Safhası 84 8- Tenkis Davasında Zamanaşımı/Hak Düşürücü Süre Problemi 84 9- "İade" Davasında Durum 85 10- Özet ve Sonuç 86 EK SEÇİLMİŞ YARGITAY KARARLARI I MİRASÇILAR ARASINDA ZAMANAŞIMI 1- 27.4.1949 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı 91 2- 26.5.1954 Tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı 94 3- 25.1.1999 Tarihli XVI. Hukuk Dairesi Karan 96 II MİRASBIRAKANIN MUVAZAASI 4- 1.4.1974 tarihli İçtihadı Birleştirme Karan 97 (Aykırı Görüş: Feridun Miiderrisoğlu) 101 5- 22.5.1987 tarihli İçtihadı Birleştirme Kararı 103 (Karşı Oy Yazısı: Teoman Ozanoğlu) 105 6- 16.3.1990 tarihli içtihadı Birleştirme Kararı 109 (Karşı Oy Yazısı: Teoman Ozanoğlu-Resul Aslanköylü) 111 7- Muris Muvazaası - Tapusuz Taşınmaz (I. HD.-29.3.1991) 121 8- Muris Muvazaası - Örtülü Bağış (HGK 30.12.1992) 122 9- Muris Muvazaası-Tapusuz Taşınmaz (XVI. HD.-6.5.1997) 124 10- Muris Muvazaası - Evlât Edinilenin Durumu-Kollusion (?) (HGK 6.11.1996). 125 (Karşı Oy Yazısı: Teoman Ozanoğlu) 128 (Karşı Oy Yazısı: Tahsin Türkçapar-M. Handan Surlu) 129 III MUVAZAA-HAKSIZ FİİL-KOLLUSİON 11- Danışıklı (Muvazaalı) îşlem - Haksız Fiil (IV. HD.-21.3.1995)... 131 12- Muvazaa-Haksız Fiil (IV. HD.-16.6.1998) 132