Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Kasım (86)      Ekim (223)      Eylül (284)      Ağustos (63)

Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal Davası

Milletlerarası Ticari Tahkim Hukukunda İptal DavasıSayfa Sayısı
:  
138
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2016
ISBN NO
:  
978-605-146-983-6

46,44 TLMilletlerarası Ticarî Tahkim Hukukunda İptal Davası


Tahkim, tarafların iradeleri doğrultusunda yalnızca kanunun izin verdiği uyuşmazlıkların çözümünün, özel kişilere bırakılarak millî mahkemelerin yargı yetkilerine alternatif bir uyuşmazlık çözüm yoludur. 


Ülkemizde de tahkime ilişkin yasal düzenlemeler bulunmaktadır. Türk tahkim hukuku bakımından milletlerarası tahkim, 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nda düzenlenmiştir. Ayrıca Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve İcrası hakkındaki 10 Haziran 1958 tarihli New York Sözleşmesi’ne, Milletlerarası Ticarî Hakemlik Konusundaki 21 Haziran 1961 tarihli Avrupa- Cenevre Sözleşmesi ile Devletler ve Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi hakkında ICSID Sözleşmesi’ne taraf olunmuştur. 


Tahkim sonucu verilen kararlar adeta devlet yargısındaki gibi sonuç doğururlar ve icraî kabiliyete haizdirler. Tahkim yargılaması sonucu verilen hakem kararları nihaî ve bağlayıcıdır ancak tarafların feragat etmemesi durumunda hakem kararları denetime tabîdir. 


Milletlerarası tahkimin niteliği gereği, hakem kararının esasını inceleme yasağı bulunduğundan oldukça sınırlı ve şeklî nedenlere dayanarak kararın iptali istenebilecektir. İptal davası yoluna başvurulabilecek haller Kanun’un 15. maddesinde sınırlı şekilde sayılmıştır. İptal nedenleri UNCITRAL Model Kanun esas alınarak belirlenmiştir. Tahkim sonucu verilen karar aleyhine olan taraf iptal davası açmaz ya da iptal davasını kazanamazsa, tenfizine karşı koyma imkânı bulunmaktadır.


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ-1


I. KONU-1


II. KONUNUN ÖNEMİ-1


III. SUNUŞ PLANI VE KONUNUN SINIRLANDIRILMASI-4


BİRİNCİ BÖLÜM


KANUN YOLLARI VE


HAKEM KARARLARININ DENETİMİ


I. GENEL OLARAK KANUN YOLLARI-7


A. Önemi-7


B. Kanun Yolu Kavramı-11


C. Kanun Yolu Çeşitleri-16


1. İstinaf ve Temyiz-19


2. İptal-20


II. HAKEM KARARLARININ DENETİMİ-23


A. Tahkim Merkezleri-23


B. Millî Mahkemeler-29


1. Genel Olarak-29


2. Tanıma ve Tenfiz-32


3. İptal Davası-36


a)-Niteliği / Özellikleri-36


b)-Diğer Kanun Yolları İle Karşılaştırılması-38


C. Karşılaştırmalı Hukukta Hakem Kararlarının Denetimi-40


İKİNCİ BÖLÜM


TÜRK TAHKİM HUKUKU


I. GENEL OLARAK-45


A. Türk Tahkim Hukukuna İlişkin Pozitif Düzenlemeler-45


B. Hakem Kararının İptaline İlişkin Hüküm İçeren Düzenlemeler-46


II. KAVRAMSAL DEĞERLENDİRME-49


III. MTK’DA KABUL EDİLEN KANUN YOLU: İPTAL DAVASI-51


A. Genel Olarak-51


B. İptal Davasına Konu Hakem Kararları (Yerlilik Meselesi)-55


C. İptal Nedenleri-59


D. İptal Davası Açma Hakkından Feragat-62


E. Yetkili ve Görevli Mahkeme-70


F. İptal Davası Açma Süresi-76


G. İptal Davasında Harç-78


H. İptal Davasının Hakem Kararının İcrasına Etkisi-81


1. İptal Davası Açılması ve Hakem Kararının İcrası-81


2. İptal Davası Açılmaması ve Hakem Kararının İcrası-84


I. İptal Davasında İnceleme Usulü-85


İ. İptal Davasında İspat Yükü-85


J. İptal Davasının Sonuçları-86


1. İptal Davasının Kabulü-87


2. İptal Davasının Reddi-88


3. Kısmî İptal Kararı-89


K. İptal Davası Hakkında Verilen Kararın Temyizi-93


SONUÇ-97


KAYNAKÇA-105


EKLER-115


EK 1: -4686 SAYILI MİLLETLERARASI TAHKİM KANUNU-115


EK 2: -SWISS PRIVATE INTERNATIONAL LAW ACT


(IPRG Federal Statute on Private International Law)


İSVİÇRE DEVLETLER ÖZEL HUKUKU FEDERAL KANUNU


 

İPTAL DAVASINA İLİŞKİN HÜKÜMLER-133