Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul ( Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller )

Medeni Usul Hukukunda Davayı Kabul ( Mahkeme Huzurunda Yapılan Kabuller )Sayfa Sayısı
:  
196
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2009
ISBN NO
:  
978-605-4144-55-6

32,40 TL

GİRİŞ

Özel hukuk taraflara hakları üzerinde tasarruf etme yetkisi vermiştir. Özel hukukun taraflara tanıdığı tasarruf yetkisi taraflar arasındaki bir uyuşmazlığın mahkemeler vasıtası ile çözülmesi sırasında da devam eder. Kanunda açıkça belirtilen istisnalar dışında davacı dava açıp açmamakta serbesttir. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu-nu\′nun 79\′uncu maddesine göre, davacı hâkimin veya bir başkasının müdahalesi olmaksızın dilerse davasını açabilir; dilerse davasından feragat de edebilir. Ayrıca onu, davasını sonuna kadar devam ettirmeye de kimse zorlayamaz. Tarafların dava üzerinde tasarrufta bulunma yetkisinin bir sonucu olarak davacı davasından vazgeçebileceği gibi, davalı da davayı kabul edebilir; ya da davalı ve davacı karşılıklı fedakârlıklarda bulunarak dava üzerinde sulh olabilirler.


Tasarruf ilkesinin bir gereği olarak, hukuk yargılamasında çoğu zaman taraf iradelerine öncelik verilir. Bu hallerden birisini de yukarıda kendisine işaret edilmiş olan davaya son veren taraf işlemleri grubu oluşturur. Davaya son veren taraf işlemlerinin varlığı halinde davayı sona erdiren bizatihi taraf iradesidir; başkaca bir işleme gerek yoktur.


Davayı kabul, davalının davacının talep sonucuna mahkemeye yönelik tek taraflı irade beyanı ile rıza göstermesidir. Davalı, davacının talep sonucunun tamamını kabul edebileceği gibi, bir kısmını da kabul edebilir. Davalı, davacının talep sonucuna tamamen rıza göstermiş ise tam kabulden söz edilir ve bu kabul ile dava tamamen sona erer. Davalı, davacının talep sonucuna kısmen rıza göstermiş ise, kısmî kabulden söz edilir ve dava sadece kabul edilen kısım için sona erer. Kabul beyanının kapsamı dışında kalan kısım için ise dava devam eder. Ancak biz çalışmamızda bu ayrımın ayrıntılarına girmeyeceğiz. Sadece kısmî kabul açısından önem arzeden noktalara yeri geldiğince değinmekle yetineceğiz.


Davayı kabul yapıldığı yere göre mahkeme içi kabul ve mahkeme dışı kabul olmak üzere ikili bir ayrıma tabi tutulabilir. Mahkeme içi kabul davayı sona erdirirken; mahkeme dışında yapılan davayı kabulün bu bağlamda herhangi bir etkisi yoktur. Bizim incelememizin konusunu davayı kabul (mahkeme huzurunda yapılan kabuller) oluşturduğundan, mahkeme dışında yapılan kabuller incelememizin kapsamı dışında tutulacaktır.


Davayı kabulü monografik bazda bir incelemeye tabi tutmamızın temelinde, sözü edilen konu ile ilgili yapılmış olan bilimsel çalışmaların son derece sınırlı sayıda bulunması ve davayı kabulün uygulamada sorunların yoğunluk kazandığı bir alan olma özelliğini hâlâ muhafaza etmesidir.


Çalışmamız üç bölümden oluşacaktır. Çalışmamızın ilk bölümünde davayı kabulün tanımı, amacı, şartlan, benzer kavramlarla karşılaştırılması ve hukukî niteliği üzerinde durulacaktır. İkinci bölümünde ise, davayı kabulün yapılış şeklî, kimin tarafından yapılacağı, yapılacağı yer, yapılış zamanı ve davayı kabulden rücû edilip edilemeyeceği hususları ele alınıp incelenecektir. Çalışmamızın son bölümü olan üçüncü bölümde ise, davayı kabulün hüküm ve sonuçları, irade fesadı hallerinden birisine dayanılarak iptal edilip edilemeyeceği ve diğer bazı yargılamalarda davayı kabulün mümkün olup olmadığı konusu incelenecektir. Nihayet çalışmamız, bu inceleme neticesinde varmış olduğumuz sonuçlar ve bu bağlamda yapılan genel bir değerlendirme ile sona erecektir.


SUNUŞ


Bu kitap Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 10. 10. 2001 tarihinde savunarak tamamladığım yüksek lisans tezinin, daha sonraki çeşitli kanunlarda yapılan değişiklikler de dikkate alınarak yeniden düzenlenmiş halidir.


Davayı kabul medeni yargıda davaya son veren taraf işlemlerinden birisidir. Bu. kurumun özelliği, açılmış olan bir davanın varlığına rağmen, davayı bir mahkeme kararının değil taraf iradesinin sona erdirmesidir. Bu noktada dava taraf iradesi ile sona erdiğinden, davayı kabul halinde hem maddi hukuka hem de usul hukukuna ait hükümleri birlikte uygulamak mümkündür. Bu nedenle, davayı kabul karma karakterli bir işlemdir. Bu yönüyle görülmekte olan bir dava üzerinde hem maddi hukuk hem de usul hukuku alanında hüküm ve sonuç doğuran bir işlemin yapılması, ancak bir mahkeme kararının varlığını gerektiren, kanun yoluna başvurma, kesin hüküm teşkil etme ve ilamlı icraya konu olma gibi hallerin uygulanması bağlamında bir takım problemleri de beraberinde getirmektedir. Aynı şekilde davayı kabulün içeriğini hukuksal bir sonuca yönelmiş taraf iradesi oluşturduğuna göre, maddi hukuk alanında taraf iradesini sınırlandıran yaptırımların ve özellikle irade fesadı hallerinin davayı kabul halinde uygulanıp uygulanamayacağı da problemin diğer bir ayağını oluşturmaktadır.


Biz de çalışmamızda bu problemlere cevap bulmaya çalıştık. Bu çalışma esnasında özellikle medeni hukuk ve borçlar hukuku alanındaki bağlantılı konuları da ayrıntılı olarak inceledik. Bu bağlamda, tezin savunulmasından sonra yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5271 sayılı Ceza Muhakemeleri Kanunu ile getirilen yenilikler ve değişiklikler yeniden gözden geçirilerek gerekli düzenlemeler yapılmış ve ilgili bölümlere işlenmiştir. Bu noktada, eski Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununda yer alan şahsi dava ile ilgili hususlara yeni Ceza Muhakemeleri Kanununda yer verilmediğinden ilgili kısımlar tamamen metinden çıkarılmıştır. Ayrıca, bu dönem içerisinde hazırlanarak ilgili komisyona sunulan Hukuk Muhakemeleri Kanunu tasarısının ilgili hükümleri de karşılaştırma yapılması bağlamında ilgili konulara dipnot şeklinde eklenmiştir.


Dr.İbrahim ERMENEK

EMEK , MART 2009


İÇİNDEKİLER


• GİRİŞ-1


• BİRİNCİ BÖLÜM


• DAVAYI KABULÜN TANIMI, AMACI, ŞARTLARI, BENZER KAVRAMLARLA KARŞILAŞTIRILMASIVE HUKUKİ NİTELİĞİ


• 1--DAVAYI KABULÜN TANIMI VE AMACI-3


• A--Davayı Kabulün Tanımı-3
• B--Davayı Kabulün Amacı-5


• 2--DAVAYI KABULÜN ŞARTLARI-7


• A--Davalının Mahkemeye Yönelttiği Tek Taraflı ve Varması Gerekli Bir İrade Beyanının Varlığı-7
• B--Kayıtsız - Şartsız - Açık ve Kesin Bir İrade Beyanının Varlığı-12
• C--Davalının İrade Beyanının Davacının Talep Sonucunu Konu Alması-15
• D--Davayı Kabulün İlişkin Bulunuduğu Dava Üzerinde Tarafların Tasarruf Yetkisinin Varlığı-16
• I--Genel Olarak-16
• II--Ayrık Bazı Durumlarda Davayı Kabul-19
• 1--Boşanma Davalarında Davayı Kabul-19
• 2--İflas Davasında Davayı Kabul-25
• 3--Çift Taraflı Davalarda -Actio Duplex- Davayı Kabul-27


• 3--DAVAYI KABULÜN BENZER KURUMLARLA KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKİ NİTELİĞİ-29


• A--Davayı Kabulün Benzer Kurumlarla Karşılaştırılması-29
• I--Mahkeme İçi İkrarla Karşılaştırılması-29
• II--Davayı Kabulün İbra İle Karşılaştırılması-31
• III--Davayı Kabulün Davadan Feragatla Karşılaştırılması-32
• IV--Davayı Kabulün Mahkeme İçi Sulh İle Karşılaştırılması-33
• B--Davayı Kabulün Hukuki Niteliği-35
• I--Davayı Kabulün Salt Bir Usul Hukuku işlemi Olduğu Görüşü-35
• II--Davayı Kabulün Salt Bir Maddi Hukuk İşlemi Olduğu Görüşü-38
• III--Çift Vakıa Görüşü-39
• IV--Karma Görüş-40
• V--Görüşümüz-41


• İKİNCİ BÖLÜM


• DAVAYI KABULÜN YAPILMASI, ŞEKLİ, ZAMANI VE DAVAYI KABULDENRÜCU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU


• 4--DAVAYI KABULÜN YAPILMASI, ŞEKLİ, ZAMANI VE DAVAYI KABULDEN RÜCU EDİLİP EDİLEMEYECEĞİ SORUNU-45


• A--Davayı Kabulde Taraf Problemi-45
• I--Genel Olarak-45
• 1--Kanuni Temsilcinin Davayı Kabul Etmesi-46
• a--Sınırlı Ehliyetliler Açısından Davayı Kabulün Yapılması-46
• b--Sınırlı Ehliyetsizler Açısından Davayı Kabulün Yapılması-51
• c--Tam Ehliyetsizler Açısından Davayı Kabulün Yapılması-54
• 2--Vekilin Davayı Kabulü-55
• 3--Tüzel Kişilerin Davayı Kabul Etmesi-59
• 4--İflas İdaresinin Davayı Kabul Yetkisi-62
• II--Özel Bazı Durumlarda Davayı Kabulün Yapılması-62
• 1--Davaya Müdahale Halinde Davayı Kabul-62
• a--Asli Müdahale Halinde Davayı Kabul-63
• b--Feri Müdahale Halinde Davayı Kabul-65
• 2--Dava Arkadaşlığı Hallerinde Davayı Kabul-66
• a--İhtiyari Dava Arkadaşlığı Halinde Davayı Kabul-66
• b--Mecburi Dava Arkadaşlığı Halinde Davayı Kabul-67
• i--Maddi Mecburi Dava Arkadaşlığının Varlığı Halinde Davayı Kabul-67
• ii--Şekli Mecburi Dava Arkadaşlığının Varlığı Halinde Davayı Kabul-69
• 3--Kümülatif Dava Yığılmasında Davayı Kabul-70
• 4--Seçimlik Dava Yığılmasında Davayı Kabul-70
• 5--Terditli Davalarda Davayı Kabul-71
• 6--Kısmi Dava Açılması Halinde Davayı Kabul-72
• B--Davayı Kabulün Yapılacağı Yer-73
• I--Davayı Kabulde Görevli ve Yetkili Mahkeme-73
• II--Naip veya İstinabe Hakimi Önünde Davayı Kabul-77
• III--Keşif Sırasında Davayı Kabul-77
• IV--Memnu veya Reddedilen Hakim Önünde Davayı Kabul-77
• 1. -Memnu Hakim Önünde Davayı Kabul-77
• 2. -Reddedilen Hakim Önünde Davayı Kabul-79
• C--Davayı Kabulün Şekli-80
• I--Genel Olarak-80
• II--Sözlü Kabul-80
• III--Yazılı Kabul-82
• D--Davayı Kabulün Zamanı ve Davayı Kabulden Rücu Edilememesi-83
• I--Davayı Kabulün Zamanı-83
• 1--Hükmün Verilmesinden Önce Davayı Kabul-84
• 2--Hükmün Verilmesinden Sonra Davayı Kabul-85
• a--Hüküm Kesinleşmeden Önce Davayı Kabul-85
• b--Hüküm Kesinleştikten Sonra Davanın Kabul Edilebilirliği Sorunu-89
• II--Davayı Kabulden Rücu Edilememesi-91


• ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

• DAVAYI KABULÜN HÜKÜMLERİ VE DİĞER BAZI YARGILAMALARDA DAVAYI KABUL


• 5--DAVAYI KABULÜN HÜKÜMLERİ-93


• A--Davanın Sona Ermesini Sağlaması-93
• I--Genel Olarak-93
• 1--Davanın Mahkeme Tarafından Verilecek Bir Hükümle Sona Ereceğini Öngören Görüş-94
• 2--Davanın Bizatihi Davalının Kabul Beyanında Bulunması İle Sona Erdiğini Savunan Görüş-97
• 3--Görüşümüz-99
• II--Davalının Kabul Beyanı Üzerine Mahkemece Yapılacak İşlem-102
• III--Davayı Kabul Halinde Kanun Yollarına Gidilip Gidilemeyeceği Sorunu-109
• 1--Olağan Kanun Yollarına Gidilip Gidilemeyeceği Sorunu-109
• 2--Yargılamanın İadesi Davası Açılıp Açılamayacağı Sorunu-115
• IV--Davayı Kabul Halinde Yargılama Harç ve Giderleri-117
• 1--Davayı Kabul Halinde Yargılama Giderleri-117
• 2--Davayı Kabul Halinde Vekalet Ücreti-122
• 3--Davayı Kabul Halinde Karar ve İlam Harcı-124
• B--Davayı Kabulün Cebri İcra Yolu İle Yerine Getirilmesi-124
• C--Davayı Kabulün Kesin Hüküm Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu ve Davayı Kabul ile Sona Eren Davanın Yeniden Açılması Halinde Durum-129
• I--Davayı Kabulün Kesin Hüküm Oluşturup Oluşturmayacağı Sorunu-129
• 1--Davayı Kabulün Maddi Anlamda Kesin Hüküm Oluşturacağını Öngören Görüş-129
• 2--Davayı Kabulün Kesin Hüküm Oluşturmayacağını Öngören Görüş-130
• a--Davayı Kabulün Hiç Bir Şekilde Kesin Hüküm Oluşturmayacağını Öngören Görüş-131
• b--Davayı Kabulün Şekli Anlamda Kesin Hükmün Hukuki Sonuçlarını Doğuracağını Öngören Görüş-131
• 3--Görüşümüz-133
• II--Davayı Kabul İle Sona Eren Davanın Tekrar Açılması-140
• D--Davayı Kabulün İrade Fesadı Hallerinden Birine Dayanarak İptal Edilip Edilemeyeceği Sorunu-145


• 6--DİĞER BAZI YARGILAMALARDA DAVAYI KABUL-155


• A--Hakem Yargılamasında Davayı Kabul-155
• B--İdari Yargıda Davayı Kabul-160
• I--Genel Olarak-160
• II--İptal Davalarında Davayı Kabul-161
• 1--Düzenleyici İdari İşlemler Açısından Davayı Kabul-163
• 2--Birel İdari İşlemler Açısından Davayı Kabul-164
• III--Tam Yargı Davalarında Davayı Kabul-165

• SONUÇ-167

• SUMMARY-173

• KAYNAKÇA-177


• KAVRAM DİZİNİ-193