Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Medeni Usul Hukuku Dersleri

Medeni Usul Hukuku DersleriSayfa Sayısı
:  
844
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1975

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ
1970 yılında beşinci basımızın .yapılmasından bu yana mahkemeler teşkilâtı ve hâkimler statüsü ile ilgili mevzuatta büyük değişiklikler olmuştur. Bu sebeple başta Anayasamızın ilgili hükümlerinde üzerinde ehemmiyetle durulması gereken prensip değişik-likleri yanında, Yüksek Hâkimler Kurulu Kanunu ile Yargıtay Teş-′kilâtı Kanununda yapılan değişiklikler bunlara ait izahların yenibaştan kaleme alınmasını gerektirmiştir.Diğer cihetten 1711 sayılı Kanun H.U.M.K. nun birçok. hükümlerinde, tatbikattan alman ilhamlardan esinlenmek suretiyle bilhassa mahkemelerin görevi ile ilgili hükümleri ile adlî tatilde b akiliması gereken işleri tanzim eden hükümlerinde ve yenilemeye bırakılmış dâvaların tabî olduğu hükümlerde ve Yargıtay ilâmlarınakarşı karar düzeltilmesi isteği rejiminde kayda değer tadilata yeıvermiştir. Bundan başka Noterlik Kanunu bütünü itibariyleyeni bir kanun olarak ısdar edilmiştir. Bu yönlerden de 1711sayılı Kanunla tâdile uğrayan maddelere ait bahislerin ve resmî
senetle ilgili izahların tamamen yeni baştan yazılması zarureti doğmuştur.

Bunlar yanında tabiatiyle ve ayrıca 1970 den bu yana Yargıtay içtihatlarında ve doktrinde beliren yeni temayül ve düşüncelere^ gereken yer verilmiştir. O suretle ki bütün bu sebeplerle kitabımızın, yarısından fazlasında her sahifesine dokunmak ve bunları yeniden işlemek ihtiyacı ile karşılaşılmıştır.
Bütün bunları yaparken kitabımızın dördüncü basısından beri ana hatları belirmiş çatısına, bu çatıda yer yer raslanan nisbetsiz-likleri belki daha da arttırarak sadık kaldık. Kitabımızın mimarisini haleldar etmek pahasına aynı üsluba ve aynı tutuma bağlı kalmamız sebepsiz değildir.
Gayemiz, evvelâ ve öteden beri olduğu gibi türk pozitif hukukunun ana hatlarını belirtmek ve kanun hükümlerinde ve mahkeme içtihatlarında ifadesini bulan hâl tarzlarını mümkün mertebe eksiksiz olarak yansıtmak olmuştur. Fakat bundan hemen sonra ta-kibettiğimiz gaye, Medeni Usul Hukuku sahasında her gün rasla-nan yeni problemlerin ne şekilde ele alınacağını ne yolda kagaya tabî tutulacağını göstermek ve öğrencilerimizi hukukî tefekküre alıştırmaktır. Sel gider, kum kalır. Hukuk hayatının akışı içinde bugün var, fakat yarın yok olabilecek muayyen hâl tarzlarını donmuş ve değişmez hakikatler gibi öğrenecek yerde bunların doğuş ve gelişiş seyrini görmek yeni hal tarzlarının daha iyi kav-ranmasma imkân vereceğinden hukukî düşünüş tarzının elde edil-1 meşine yarıyacak bu. kabil münakaşa ve izahların faydası üzerinde şüphe etmemek lâzımdır.
Öğrencilerimize asıl vermemiz gereken ,de bu hukuk anlayışıdır.Bundan dolayıdır ki, ilmî araştırma zihniyetine uygun hareket etmek için olduğu kadar, pedagojik diyebileceğimiz gayelerle, genç dimağlarda bir nevi kafa jimnastiğine imkân verecek şekilde, usul hukuku sahasında bazen yeni bazen öteden beri savunduğumuz′ dü-.şüncelere bir tepki olarak belirmiş düşüncelere ve bunların münakaşasına, bir ders kitabında alışılmış olan ölçünün ötesinde, yer vermeğe hususî bir itina göstermiş bulunuyoruz,
Farklı bir şey söylemek gibi bir saikle de olsa, yeni fikirlerin ileri sürülmesinde, değişik faydalar vardır. Ravel′in istihza ile hakikati, mezcedeh kendine has üslubu içinde ifade ettiği «sanatta bir parça suiniyete de ihtiyaç, vardır» sözü belki ilim sahasında da bir nispette gerçeğe tekabül etmektedir. Cidden böyle bir ruh haletinin ,yeni fikirlerin doğmasına ve gelişmesine muayyen bir ölçüde hizmet ettiği kabili inkâr değildir. Yeni fikirler hatalı eski fikirlerin düzeltilmesine imkân ve fırsat .verdiği ve hatalı olukları vakit de .eski. hal tarzlarmdaki. hakikat payını ve isabet derecesini daha iyi ,ortaya koymağa hizmet ettiği için ilmin gelişmesine daima faydalı olmuşlardır. Fakat bunun.için asgarî bir şart vardır. O da yeninin behemahal ve şaşmaz bir şekilde doğruya tekabül ettiği hakkında peşin bir fikre saplamlmaması ve eleştiri zihniyetinin daima uyanık tutulmasıdır.

Eğer kitabimiz bu yeni hüviyeti ile dahi bugünün genç öğrencileri ve yarının olgun hukukçularında bu hasletlerin yerleşmesinebir ölçüde yardımcı olabilecekse, gayesine kat kat erişmiş sayılma
lıdır (*)İstanbul 9.4.1975


-(*} Bu basımızın matbaa tashihleri .yorucu kürsü işleri arasında -asistanımız Dr.; Metin Tuluay tarafından yapılmıştır.- Kendisine teşekkürü bir vazife bilirim.TAHLİLÎ FİHRÎST

BİRİNCİ KISIM ... Giriş ve adliye teşkilâtı .;....;...,...,.:>.. ,1 — 110
§ 1. Giriş ′. ;....,;, ; 1—30
I.′ Hukuk ve müeyyide i .1-=- 2
II. Taraflar, kaza kuvveti ′2 — 4
III. Şeklî Hukuk kavramı 4— 7
IV. Nizaların konusu 7 — 11
V. Medenî Usul Hukukunun Hukuk dalları içinde yeri 11 — 13
VI. Medenî Usul Hukukunun yer ve zaman yönünden •′ ′ ; ■′
uygulanması 13 — 19
VII. Medenî Usul Hukukumuzun kaynaklan ; .- 19 — 22
VIII. Mahkemelerin faaliyeti ′ 22 — 30
1. Kazaî tasarruflar 22 — 26
2. İdarî tasarruflar ve nizasız kaza ....26— 30
§ 2. Hâkimlerin statüsü .30 — 89
I. Hâkimlerin bağımsızlığı ..,,..-. 30 — 32
II. Hâkimlerin tâyini ve terfii , •..′.„.:.,.′ 32 — 53
1. Bu konudaki sistemler 32 — 35
2. Türk sistemi 36— 53
a)- Yüksek Hâkimler Kurulu , 36 — 43
to) Türk Hukukunda Hâkimlerin tayini ......... 43 — 47
aa) Namzetlik devresi ...;.. ′43 — 47
bb) Hâkim yardımcılığı 45 — 47
e) Türk Hukukunda hâkimlerin terfii .,..■ 47 — 52
d) Yargıtay üyeliğine geçme usulü .■„ 52 — 53
III. Hâkimlerin azli, nakli ve.hâkimler hakkında disiplin
cezaları : ..;.... 53 — 64
1. Azil ve nakil ..: ..; ;.. 53 — 55
2. Disiplin cezaları :.......,t 56 — 61
. 3. Disiplin işlerinde prosedür 61 — 64
IV. Hâkimlik mesleğinin diğer özellikleri 64 — 66
V. Hâkimlerin cezaî sorumluluğu ■ 66 — 68
VI. Hâkimlerin hukukî sorumluluğu 68 — 77
; 1. Giriş ; 68 — 70
2. Sorumluluk halleri ; 70 — 75
3. Prosedür ■„-. .. 75— 77

VİII ■■.■•"■: ; İ
VII. Hâkimlerin dâvaya bakmaktan memnuiyeti ve reddi 77 — 89
1. Hâkimlerin memnuiyeti 78 — 80
2. Hâkimlerin reddi 80 — 88
a) Red sebepleri 80 — 81
b> Red prosedürü 81 — 89
S 3. Adliye Teşkilâtı 89 — 110
I. Asliye Mahkemeleri, Sulh. Mahkemeleri ve istisnaî
mahkemeler 89 — 95
1. Asliye Mahkemeleri 89 — 91
2. Sulh Mahkemeleri ..., fil— 92
3. Diğer istisnaî mahkemeler 92 — 95
II. Yargıtay 95 — 101
III. İçtihatların birleştirilmesi ;... 101 — 110
1. Prosedür 103 — 105
2. İçtihatları birleştirme kararlarının hüküm ve
tesirleri , 105 — 110
İKİNCİ KISIM... Vazife ve selâlüyet 111 — 178
5 4. Sulh. Hukuk, ve Asliye Hukuk Mahkemeleri arasında va
zife ayırımi 111 — 14&
I. SUlh. Hukuk Mahkemelerinin vazifesi 112 — 122
1. Genel olarak! 112 — 122
II. Vazife ayırımının mahiyeti, bu ayırımı düzenleyen
prensipler ve vazife ayırımının sonuçları 123 — 148
1. Vazife ayırımının mahiyeti 123 — 124
2. İhtilâf konusu şeyin değerine nazaran vazife ayı
rımını düzenleyen prensipler 124 — 133
3. Vazife ayırımının neticeleri ,.. 133 — 143
4. Vazifesiz mahkemece yapılan tahkik işlemlerinin
akıbeti 143 — 144
5. Bekletici mesele 144 — 148
5 5. Selâhiyet (Yer itibariyle selâhiyet 148 — 178
I. Kavram 148 — 149
II. Selâhiyet konusunda ana kaide 1491 — 153
III. Ana kaideyi bertaraf eden selâhiyet kaideleri 153 — 159
IV. Ana kaidenin yanında hüküm ifâde eden selâhiyet
kaideleri ve selâhiyet anlaşmaları 15& — 167

1. Genel olarak 159 — 160
2. Selâhiyet anlaşmaları 160 — 164
3. Tâli yetki kaideleri 164 — 167
V. Dâvâlının ikametgâhının bilinmediği hallerde uygu
lanacak selâhiyet kaideleri 168
VI. Selâhiyet ayırımının neticeleri ′ 168^174
VII. Adliye teşkilatındaki değişikliklerin yetkiye tesiri 174
VIII. Mahkemeler arasında vazife ve selâhiyet ihtilâfları
ve bunların çözümü (merci tâyini) , ′.. 175 — 178

ÜÇÜNCÜ KISIM... Dâva 179 T- 718
§ 6. Dâva hakkının teorisi (dâva teorisi) 179 — 231
I. Giriş ve dâva hakkı kavramı 179 — 180
II. Hak ile dâva hakkı arasındaki münasebet 180 — 186
III. Dâva hakkının unsurları (şartları) 186—r 230
1. Birinci unsur: hak .,, 186 — 195
2. ikinci unsur: menfaat 195 — 205

a) Menfaatin hukukî ve meşru olması lüzumu ... 195 — 198
b) Menfaatin şahsî ye doğrudan doğruya olması
lüzumu ... 198 — 203
• c) Menfaatin hâlen mevcut bulunması lüzumu 203 — 205
3. Üçüncü unsur: ehliyet 205 — 218
a) Girig ve kavramlar 205 — 206
b) istifade (hak) ehliyeti , 206 — 209
c) İstimal veya kullanma (fiil) ehliyeti 210 — 214
d) Ehliyet unsurunun yokluğuna terettüp eden
müeyyide 215 — 218
4. Dördüncü unsur: Sıfat 218 — 230
a) Kavram ve tatbik sahası 218 — 223
b) Boşanma dâvasında sıfat .....′ 223 — 225
c) Kollektil menfaatlerin temsilinde sıfat 225 — 230
IV. Dâva hakkının unsurları konusundaki tasarı hüküm--
leri 230 — 231
V. Terminoloji meselesi ............ 231
S 7. Dâvanın konusu, hukuki sebep ve neticei talep 232 — 272
I. Kavramlar 232 — 234
II, Maddî vakıalar ve.hukukî sebep muvacehesinde hâ
kimin rolü, , 234 — 246
1. Maddî vakıalar bakımından hâkimin rolü 234 — 235
2. Hukukî sebep bakımından hâkimin rolü 235 — 241
3. Hukukî sebep bakımından hâkimin rolü konusun
daki Türk sistmeinin tenkidi ve Fransadaki gö
rüşler 241 — 246

III. Neticei talep muvacehesinde hâkimin rolü 246 — 249
IV. Neticei talebin mâhiyeti bakımından dâva çeşitleri 259 — 267

1. Edâ dâvaları .,. 249 — 252
2. Tesbit dâvaları 252 — 264
3. İnşaî dâvalar 264 — 267
V. Davacının birden çok hukukî sebebe dayanması: mü-
telâhik ve terditli dâvalar 267 — 272
S 8. Müdafaa nevileri ve mütekabil dâva 272 — 284
I. Müdafaa nevileri ve bunlar karşısında hâkimin rolü 272 — 280
1. inkâr ; 272 — 274
2, İtirazlar ve defiler 274 —-280
"3. Usule müteallik müdafaa sebepleri 280
İL Mütekabil dâva 280 — 284

X
:′9. Dâvanın tarafları 285 — 335
: ′′ I. Tarafların taaddüdü ve dâvaların birleştirilmesi hak
kında umumî mülâhazalar 285 -
r ′ II. Dâvaların ihtiyarî olarak birleştirilmesi 285 — 296
1. Buna cevaz bulunan- haller 285 — 288
′İ: Dâvaların ihtiyarî olarak birleştirilmesinin hü-
■"′ kümleri 288 — 293
3. İhtiyarî birleştirmenin gerçekleştirme tarzı ve
dâvaların ayrılması prosedürü 293 — 296
III. Birlikte dâvanın mecburî olduğu haller 296ı — 297
.IV. Mecburî husumet ortaklığının hükümleri 297 — 304
: V. Üçüncü şahsm dâvaya müdahalesi 305 — 316
1. Dâvaya müdahalenin hangi hallerde caiz olduğu 305 — 312.
2. Dâvaya müdahalenin hükümleri 312 — 316
"VI. Dâvanın üçüncü şahsa ihbarı 316 — 319
VII. İki taraf vekilleri ■ , 319 — 335
′ . 1. Giriş 319 — 321
2^ Dâvaya vekâletin şümulü , ....:.... 321 — 326
3. Vekâlet ücreti ., 326 — 332
′4, Vekil sıfatının ispatı j 333 —335
10. Usul muameleleri teorisi w..: 335 — 372
I. Usul muamelesi kavramı 335—336
II. Usul muamelelerinde şekle riayet mecburiyeti ,:... 336; — 341
III. Tebligat 341 — 355
1. Medenî usul hukukunda tebligatın yeri ve önemi 341 — 342
2. Tebligatın kimler tarafından yapılacağı 342 -^ 343
■ 3. Tebligatın kime karşı ve nasıl yapılacağı 343 — 348
4- Divanhaneye, evrakın asılması suretiyle yapılan
tebliğler ve ilân suretiyle vâki tebliğler 348 — 350
5. Yabancı memleketlerde oturanlara tebligat 350 — 351
6. Tebligatın ne zaman yapılabileceği ve usulsüz
tebliğin hükümleri , 351 — 354
7. Cezaî hükümler ;.....′ ; 354 -— 355
■ IV. Müddetlerin çeşitleri, fonksiyonları ve hükümleri 355 — 359
İ. Müddetlerin çeşitleri, fonksiyonlar: ve hükümleri 335 — 359
2) Müddetlerin hesaplanması 359 — 3601
3. Hâl-i sabıka irca (eski hâle getirme) ′. 360 — 364
V. Tatiller ve adliye tatili ′ ′. 365 — 370
VI. Muhakeme celseleri, zabıtlar (tutanaklar) ve dos
yalar 370 — 372
1. Muhakeme celseleri ; 370 — 371
2. Zabıtlar ve dosyalar ". 371 — 372
11. Dâvanın açılması 4 373 — 407
I. Dâvanın açılış tarihi ve dâva harçları 373 — 377
II.′ Dâvanın açılış tarihinin ispatı , 377 — 380

■ . " xi
III. Dâva dilekçesinin tebliği için posta masraflarının
ödenmesi lüzumu 380 ,
IV. Dâva ikamesinde teminat mecburiyetinin bulunduğu
haller 381 —385
1. Teminat gösterme mecburiyeti ile ilgili mevzua
tımız j 381 — 384
2. HUMK′nun teminat konusundaki hükümleri ... 384 — 385
V. Dâva dilekçesinin muhtevası 385 — 396
1. Tebligat Kanunu m. 9′da gösterilen kayıtlar ... 38S> — 396
VI. Dâva ikamesinin neticeleri , 396 — 407
.1. Medenî Hukuk bakımından 396 — 401
2. Medenî Usul Hukuku bakımından ,...:... 401 — 407
§ 11. bis Dâva arzuhalinin tebliği 407 — 408
§12. Cevap lâyihası , 408 — 425
I. Cevap lâyihasının muhtevası 408
II. İptidaî itirazlar ■...!.......; 408 — 416
1. İptidaî itiraz sebepleri′ ....... 408 — 412
2.′ iptidaî itirazların nasıl ve ne zaman öne sürü
leceği 412 — 413
3. İptidaî itirazların incelenmesi prosedürü 413 — 416
III. Esasa cevap ....: ; ■. 417 — 425
1. Cevap müddeti 417
2. Cevap müddetine riayetsizliğin müeyyidesi 418 — 423
3. Cevap lâyihasının düzenlenmesinde dâvâlının uy
ması gereken mükellefiyetler 424 — 425
§ 13. Lâyihalar teatisi, iddia ve müdafaanın genişletileme-
mesi r. 425 — 453
I. Lâyihalar, teatisi ′ : 425 — 427
II. iddia ve müdafaanın genişletilememesi ′. 427 —453
1. Giriş ve bu konudaki HUMK hükümleri 427 — 429
2. Birinci kaide: neticei talebin değiştirilmesi caiz
değildir ■. 430 — 432
3. İkinci kaide: ne zaman tevsi vardır? . 432 — 434
4. Üçüncü kaide: ne zaman tevsi yoktur? 434 — 436
5. Hukukî sebep′ değişmeden yeni maddî vakıaların
dermeyanı ..-. 435 — 443
6. Hal tarzlarının isabet derecesinin tartışılması 443 — 448
7. Tasarı hükümleri , ′.. 4491— 453
§ 14. Islâh 453 — 464
I. Islâhın amacı .:... ■ 453
II. Islâhın şartlari- ; ■ .■ 453 — 458
^ III. İslahın hükümleri 458 — 459
: ■-■< IV.′ ′Dâva dilekçesinin ıslâhı ′., ;..,.. 459 — 464

XII
15. Dâvâlı şeyin Ye hakkın temliki 464 — 476
I. Mes′elenin ortaya konması >... 464 !
II. Mukayeseli hukuka kısa bir bakış 465
′: III. Türk Hukukunun sistemi 465 — 474
IV. Türk sisteminin değerlendirilmesi ve tasarının hü
kümleri İ 474 — 476,
-′ 16. Dâvaya, son veren taraf muameleleri: Feragat, kabul ve
sulh.. ■ 476 — 487
I, Giriş , 476
. ′ II. Feragat ve kabul 476 — 484
III. Sulh I : 484 — 487
17. İhtiyatî tedbirler ve delillerin tesbiti 487—499
" I. İhtiyati tedbirler 487 — 497
1, Genel olarak 487 — 488
; 2. İhtiyatî tedbir kararlarının mahiyeti 488
3İ İhtiyatî tedbir kararlarının bürünebileceği şe
killer j 488 — 492
• ■ 4. İhtiyatî tedbir prosedürü 492 — 494
5. İhtiyatî tedbir kararma itiraz 494 — 495
- . -6. İhtiyaç tedbir kararının icrası ve sona ermesi 495 — 497
II. Delillerin tesbiti 497 — 499
18. Tahkikat ve hâdise 500 — 505
I. Tahkikat 500 — 502
II. Hâdise ′ 502 — 605
19. Gıyabi muhakeme usûlü 505 — 527
I. Tarafların muhakemede hazır bulunması lüzumu ve
bunu temin eden çâreler hakkında tarihî bilgi 505 — 506
II. Gıyabî muhakeme usûlünün tatbik şartları _506 — 511
III. Gıyap kararının kaldırılması ve gıyabî muhakeme ′"
usûlünün hükümleri 511 — 520
• IV. Dâva dosyasının muameleden kaldırılması ......... 520 — 527
20. ispat teorisi , 527 — 567
I. Adlî isbatın mahiyet ve hükümleri 527 — 533
II. îsbat yükü 533 — 553
1. Kavram , 533 — 536
2. İsbat yükünün paylaştırılmasmda ana kaide ... 536^ — 538
3. Tâli kaideler , 538 — 540
■ 4. Kaidelerin müşahhas faraziyelere tatbiki 540 — 546
5. îsbat yükü konusunda Federal Mahkeme içti
hatları 546 — 548
. , 6. Fransız içtihatları : 548 — 549

XIH-
7. Norm teorisi ve tenkidi ı, 549 —551
8. Menfî vakıaların isbatı 551 — 553
III. İkrar S54 — 565
1. îkrar çeşitleri ve ikrarın bölünüp bölünemiyeceği 554 — 564
2. ikrarın isbat kuvveti 564 — 565
3. Mahkeme hâricinde ikrar 565
IV. îki tarafın isticvabı ,. 565.—- 567
21. Kanunî deliller 568 — 596
I. Kavram. 568 — 569
II. Kanunî delillerle isbat mecburiyetiyetinin bulunduğu
haller 569— 596
1. Kanunî delille isbat kaidelerinin hukukî mahiyeti 569 — 572
2. Birinci kaide (HUMK m. 288) ,.. 572 — 577
3. Birinci kaidenin istisnaları ; 577 — 580
4. ikinci kaide (HUMK. m. 290) 580 — 593
5. Delil anlaşmaları ...593 —.5.98..
22. Senetler -. 596 — 637
I. Senet kavramı, hususî ve resmî senetler .596 — 604
II. Hususî senetlerin isbat kuvveti ,604 — 612
1. Hususî senetteki imzanın sıhhatini tesbit lüzumu
ve imza tahkiki prosedürü 604 — 609
2. Mühürlü senetlerin isbat kuvveti 609 — 612
III. Tahriri beyyine başlangıcı , 612 — 615
IV. Resmî senetlerin isbat kuvveti • 615^626
V. Senetlerin üçüncü şahıslara karşı isbat kuvveti 626 — 630
VI. Senetlerin ibraz sekli ve ibraz mecburiyeti ı....,.., 630—-632
VII. Ticarî defterlerin isbat kuvveti .. 632 — 635
VIII. Senetlerin zlyaı ..". ..:.....-...:..′ 635 — 637
23. Yemin 637 — 647
I. Yeminin mahiyeti „„′.._ 037 — ©38
II. Kafiyemin (taraf yemini) 639—642
IIL Yeminin edası ; ′642 — 644
IV. Re′sen teklif olunan yemin ′..,...′...644′.77- 645
V. Yalan yere yeminin neticeleri ve isbat şekli 645 — 647
24. Takdirî deliller ,...„ :...:..;:.;■..,.*..• 647.-~ 656
I. Şahadet T 647 — 651
II. Kesif ; 651 — 652
III. Bilirkişi (ehlivukuf) 652 — 656
1. Ön bilgiler 652 — 654
2. Bilirkişi incelemesi ..., 854 — 6S6
3. Bilirkişinin sorumluluğu 656

XIV
§ 25. Hukukî muhakeme usûlleri 65-7 — 666
I. Seri muhakeme usûlü ,..>... 657 — 658
II. Basitmu hakeme usûlü : 658 — 663
. ■■ III. Şifahi muhakeme usulü /.i 663 — 664
IV. Taksim ve izalei şüyu 664 — 666
§ 26. Muhakeme masrafları : i.. 666 — 677
I. Umumi esaslar, dâva harçları ........ 686.— 675
II. Adlî müzaheret 675 — 677
§ 27. Kaziyei muhkeme (kesin hüküm) 677 — 709
I. Kavram ve. kesin hükmün fonksiyonları 677 — 679
II. Kaziyei muhkemeniri unsurları V...′.. 679 — 706
: III. Ceza mahkemesi kararlarının hukuk mahkemesine
tesiri .′ .■.′„....:..>;...:.:...′ ■.. 706 — 709
IV. Hukuk mahkemesi kararlarının ceza mahkemesine
tesiri :.......::....;: 709
S 28. Muhakeme ve hüküm ..,: ;....... 709 — 718
I. Tahkikatın kapanması ve muhakeme ::. 709—710
II. Hüküm ve muhtevası! :....,.. 710 — 715-
! III. Hükmün sakatlıklarının ancak .kanun yolları içinde
düzeltilebileceği : 715 — 717
IV. Hükmün tavzihi .-... ,-..,.′. , 717 — 713
■DÖRDÜNCÜ KISIM... Kanun Yollan -.......′. :.... 719 — 782
§ 29. Temyiz -. . 719 — 766
I. Giriş temyiz edilebilen kararlar 719 — 722
II. Temyiz sebepleri ′. ′. 723 — 725
1. Kanunun yalnız tatbiki 723
2. Mahkemenin vazifesiz olması ■. 723
3. Usulü muhakemeye muhalefet . ..." 723
4. Mesaili maddiyenin takdirinde hata edilmesi 724 — 725

III. Temyiz yoluna nasıl başvurulacağı ...,/..".■ ....... 725 — 727
IV. Temyiz talebinin dinlenme şartlan- „... .727 v- 732
V. Yargıtay incelemesi 732 — 7491
VI. Yargıtayın hükmü bozmasının neticeleri 74& — 756
VII. Usulî müktesep hak mes′elesi ve zfmnî hükümler ... 756 — 766
1. Usulî müktesep hakkın ne zaman mevcut olabile
ceği 756 — 757
2. Zımnî hükümden ne zaman bahsedilefaileeeği ... 757 — 759
; t 3. Usulî müktesep hak ve zımnî hüküm konusun
daki Yargıtayın görüşü 759 — 766

XV
§ 30. Karar Düzeltme (Tashihi karar) ... 767 — 77ff
I. Karar düzeltme yolunun mahiyeti 767
II. Karar düzeltme sebepleri 767 — 771
III. Karar düzeltme prosedürü 771 — 775
§ 31. Muhakemenin iadesi ..′....■ 776 — 782
I. Muhakemenin iadesi sebepleri 776 — 780
II. Prosedür 780 — 782
BEŞİNCİ KISIM... Tahkim 783 — 811
§ 32. Tahkim akdi 783 — 792
I. Kavramlar, tahkim akdi ve tahkim şartı■ 783 — 784
II. Tahkim akdinin sıhhat şartları ve yorumlanmasına ■
ilişkin özel hükümler , 784 — 786
III. Tahkim akdinin konusu 786 — 792
§ 33. Tahkim prosedürü 793 — 811
I. Hakemlerin tâyini 793 — 796
II. Hakemlerin takip edeceği prosedür 797 — 892
III. Hakem kararlarına karşı kanun yolları , 802 — 809
IV. Hakera kararlarının tasdik ve icrası 809
V. Yabancı hakem kararlarının icrası 810 — 811
Ek 1 , 812
Ek 2 : 813
BİBLİYOGRAFYA 814 — 818
MEFHUM İNDEKSİ 819ı — 822
KANUN MADDELERİNE GÖRE ARAMA İNDEKSİ 823 — 829
YANLIŞ - DOĞRU CETVELİ