Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (13)      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)

Makaleler

MakalelerSayfa Sayısı
:  
763
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-4396-35-1

125,00 TL

PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLUNUN ÖZGEÇMİŞİ

26.10.1934 tarihinde Gürün/Sivasta doğdu. Gürün Cumhuriyet İlkokulunu, Sivas 4 Eylül Lisesi orta kısmını, İstanbul Haydarpaşa Lisesini ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Avukatlık stajını yaptıktan sonra, 1960 yılında aynı fakültede Ticaret Hukuku Kürsüsü asistanlığına atandı. 1963-1966 yılları arasında Berlin Freie Universitât Hukuk Fakültesinde Prof. Dr. E. E. Hirschin yanında doktora tezini hazırladı. 1966 yılında Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının Hükümsüzlüğü konulu tezi ile hukuk doktoru, 1971 yılında Türk Ticaret Ka-nununa Göre Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı konulu tezi ile doçent ve 1978 yılında Özellikle Anonim ve Limited Ortaklıklarda Oy Sözleşmeleri konulu takdim tezi ile profesör oldu.

1966-1968 yılları arasında yedek subay ve 1974 yılında ihtiyat subayı olarak iki kez askerlik görevi yaptı. 1971 yılından beri İ. Ü. Hukuk Fakültesinde Ticaret Hukuku ve Banka Hukuku dersleri vermektedir. Bu dersleri 1972-1977 yılları arasında İ. Ü. İktisat Fakültesinde, 1975-1977 yılları arasında kuruluşunda da görev aldığı ve daha sonra Uludağ Üniversitesinin nüvesini oluşturan Bursa İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesinde ve 1984-1985 ders yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de verdi. 1995-1998 yılları arasında İ. Ü. Senatosunda Hukuk Fakültesini temsilen senatörlük görevi yaptı. Ayrıca, 1961 yılından beri İstanbul Barosuna kayıtlı olarak avukatlık, yurt içinde ve dışında birçok banka ve şirkette baş hukuk danışmanlığı, yönetim kurulu üyeliği ve 1995-1997 yılları arasında Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlık Danışmanlığı yaptı.

Ticaret Hukuku, Banka Hukuku ve Medeni Usul Hukuku dallarında yayınlanmış kitapları ve çok sayıda bilimsel incelemeleri vardır. Almanca ve Fransızca bilir. Evli ve iki çocukludur.
ÖNSÖZ

Daha önce çeşitli dergilerde, armağanlarda ve gazetelerde yayınlanmış olan 27 adet bilimsel makalemi 1999 yılında ( Makaleler I ) adlı kitapta ve bu tarihten sonra yayımlanmış olan 22 adet bilimsel makale ve iki tebliğ ile âdi ortaklığa giriş niteliğindeki bir ders notunu ise, 2006 yılında ( Makaleler II ) adlı kitapta toplamıştım.

Bu defa, anılan her iki kitapta yer alan yazılarım tek bir cilt halinde yayımlanmaktadır. Bu yazılara 2006dan sonra yayımlanmış olan iki makalem ile daha önce kitaba alınması hernasılsa unutulmuş olan şirketlerin bölünmesine ilişkin bir tebliğim ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısının genel olarak değerlendirilmesine ilişkin son tebliğim eklenmiştir.

Önceki baskılara yazdığım önsözlerde, bilimsel makale ve diğer yazıların bir veya birden çok kitapta toplanmasının araştırmacıların bu kaynaklara daha kolay ulaşmalarını sağlayacağını vurgulamıştım. Tüm yazıların tek bir ciltte toplanmasının, bu yazılardan yararlanmak isteyenlerin işlerini daha da kolaylaştıracağını umuyorum.

Kitabın yayına hazırlanmasında emeği geçen herkese, çalışanlarına ve sekreterim Naile Odabaşa çok teşekkür ederim.
Gümüşsüyü, Ekim 2010


PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLU
İÇİNDEKİLER :Önsöz......................................................................................................................VII

İçindekiler............................................................................................................... IX

Genel Kısaltma Cetveli..............................................................................XXXIII

Makale 1Şirketlerde Adlî Tebligat Kimlere Yapılır?
(İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XXVIII [1962], Sayı 2, sh. 382-406)


1-27
I. Giriş....................................................................................................................1
II. Ticaret Şirketlerinde Adlî Tebligat Kimlere Yapılır?.................................2
1. Genel Olarak.............................................................................................2
2. Kollektif Şirketlerde................................................................................8
3. Komandit Şirketlerde............................................................................12
a. Adî Komandit Şirket.......................................................................13
b. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket .......................14
4. Anonim Şirketlerde...............................................................................16
5. Limited Şirketlerde................................................................................21
6. Kooperatif Şirketlerde.......................................................................... 23
III. Adî Şirketlerde Adlî Tebligat Kimlere Yapılır?.........................................25
Makale 2Bonoda İmza
(Batider, Cilt IV [1968], Sayı 4, sh. 714-717)
29-32

I. Yargıtay Kararı................................................................................................29
II. Kararın İncelenmesi......................................................................................30


Makale 3Ticaret Ortaklıklarına Sermaye Olarak
Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Aynî
Hakkın Konulması Taahhüdü
(Batider, Cilt V [1969], Sayı 2, sh. 245-257)
33-47

I. Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Aynî Hak
Taahhüdünün Şekli........................................................................................34
II. Taşınmaz Mal veya Bunun Üzerindeki Bir Aynî Hak
Taahhüdünün Hükümleri............................................................................38
1. Kollektif ve Komandit Ortaklıklara Taşınmaz veya Bunun
Üzerindeki Diğer Bir Aynî Hak Konulması Taahhüdünün
Hükümleri.............................................................................................. 38
2. Anonim, Limited, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit
Ortaklıklara ve Kooperatiflere Taşınmaz Mal veya Bunun
Üzerindeki Bir Aynî Hak Konulması Taahhüdünün
Hükümleri.............................................................................................. 40


Makale 4Esas Sermaye Artırımı İçin Eski İştirak
Taahhütlerinin Ortaklığa Tamamen Ödenmiş
Olması Şartı
(İktisat ve Maliye Dergisi, Cilt XVII [1970], Sayı 3, sh. 129-134)
49-57

I. Genel Olarak...................................................................................................49
İçindekiler XI
II. Ayın, Hak ve Alacak Şeklindeki İştirak Taahhütlerinin Ne
Zaman İfa Edilmiş Sayılacağı.......................................................................52
III. Eski İştirak Taahhütlerinin Ödendiğinin Tevsiki....................................55
IV. Ticaret Kanunu’nun 391. Maddesindeki Ön Şarta
Uyulmamasının Sonuçları............................................................................55
V. Öneri................................................................................................................56


Makale 5Türk Ticaret Kanunu’na Göre Anonim
Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımının Hukukî
Niteliği
(Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi [1972], Sayı 9, sh. 31-40)
59-68

I. Çeşitli Görüşler..............................................................................................59
II. Hukukumuzda Durum.................................................................................63
III. Görüşüm..........................................................................................................64


Makale 6Anonim Ortaklıkta Özel Denetçi
(İ. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt XLII [1976], Sayı 1-4, Ord.
Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’e Armağan, Özel Sayı, sh. 341-378)
69-86

I. Giriş..................................................................................................................69
II. Genel Kurulca Özel Denetçi Atanması.....................................................71
III. Mahkemece Özel Denetçi Atanması.........................................................77
1. Usule İlişkin Şartlar.............................................................................. 77
2. Esasa İlişkin Şartlar.............................................................................. 82
3. Taraflar, Yetkili ve Görevli Mahkeme, Dava, Muhakeme
Usulü........................................................................................................ 82
4. Mahkemece Atanan Özel Denetçi ile Ortaklık Arasındaki
Hukukî İlişki.......................................................................................... 83
5. Özel Denetçinin Görevi ve Hakları.................................................. 83
a. Rapor................................................................................................. 83
XII Makaleler
b. Ücret.................................................................................................. 84
6. Kötü Niyetli Davacıların Sorumluluğu........................................... 84
IV. Sonuç................................................................................................................84


Makale 7Bankalar Kanunu’nun “Ödenmiş Sermaye”
Tanımının Kredi Hadleri ve Diğer Kanunî
Hadler Yönünden Anlam ve Kapsamı
(Batider, Cilt IX [1978], Sayı 3, sh. 735-740)
87-92


Makale 8Anonim Ortaklıkta Azınlık Paysahiplerinin
Korunması ve Haklı Nedenlerle Fesih
(Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın Anısına Armağan, İstanbul 1978, sh.463-477)
93-107

I. Giriş..................................................................................................................93
II. Haklı Nedenlerle Fesih ve Ticaret Kanunu’ndaki Durum.....................95
III. Haklı Nedenlerle Fesih Davası Hakkının Anasözleşmede
Düzenlenmesi Olanağı.............................................................................. 102
IV. Azınlık Paysahiplerinin Oyçokluğunu Elde Bulunduran
Ortaklara Karşı Korunması Gereği ve Haklı Nedenlerle Fesih......... 103


Makale 97129 Sayılı Bankalar Kanunu’nu Değiştiren 28
Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Hakkında
Düşünceler
(İ. Ü. İktisat Fakültesi Bankacılık Enstitüsü Dergisi,
Cilt I, Sayı 1 [1981], sh. 203-214)
109-120


Makale 10İcra ve İflâs Kanunu’nun Değiştirilmesi ve
İstanbul Ticaret Odası’nın Bu Konudaki
Çalışmaları
(İstanbul Ticaret Gazetesi, 21.10.1984, 28.10.1984, 04.11.1984)
121-135


Makale 11Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımının
Butlanı Davası ve Bir Aylık Hak Düşürücü
Süre
(Batider, Cilt XIII [1985], Sayı 2, sh. 2-9)
137-144


Makale 12Özel Finans Kurumları
(Banka ve Ekonomik Yorumlar Dergisi, Mayıs 1986, Sayı 5, sh. 29-33)
145-151


Makale 13Yeni Bankalar Kanunu Üzerine Düşünceler
(Prof. Dr. Ernst E. Hirsch’in Anısına Armağan, Ankara 1986, sh. 165-180)
153-169

I. Giriş............................................................................................................... 153
II. Bankalar Kanunu’nun Aksayan ve Yetersiz Yanları.............................. 155
1. Bankaların Uğraş Konuları ve Tanımı........................................... 155
2. Özel Finans Kurumlarının Bankalar Kanunu’nun
Kapsamı Dışında Tutulması............................................................. 157
3. Banka Genel Kurullarında Vekâleten Oy Kullanılması
Konusundaki Sınırlamalar................................................................ 160
4. Genel Kurul Toplantı Tutanağının Hazine ve Dış Ticaret
Müsteşarlığı Temsilcisi Tarafından İmzalanması........................161
XIV Makaleler
5. Bankacılık Suçları Dolayısıyla Cumhuriyet Savcıları ve
Ceza Mahkemelerince Görevlendirilecek Bilirkişilerin
“Resmi Liste”den Seçilmeleri Zorunluluğu.................................. 162
6. Bankanın %10’dan Çok Paylı Ortakları ile Yöneticilerinin
İflâsına Hükmedilebilmesi............................................................... 163
7. Yönetim Kurulu ile Kredi Komitesi Kararlarının Karar
Defterlerine Kaydedilmesi................................................................ 166
8. Tasarruf Mevduatına İlişkin Düzenlemenin Yetersiz
Yanları.................................................................................................... 167
9. Taşınmaz Yapımı veya Ticareti ile Uğraşan Gerçek ve
Tüzel Kişilere Kredi........................................................................... 168
III. Sonuç............................................................................................................. 169


Makale 14Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Toplantıya
Daveti Merasimine Aykırılığın Genel Kurul
Kararına Etkisi ve Yargıtay Kararları
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu VII, Ankara 1990, sh. 37-59)
171-191

I. Genel Olarak................................................................................................ 171
II. Genel Kurulun Daveti Merasimine İlişkin Hükümler ve Bu
Hükümlere Aykırılığın Müeyyidesi......................................................... 175
1. Genel Kurulun Toplanması ve Toplantıya Davet Gereği ..........175
2. Davet Hangi Koşullarda Yapılmış (Mevcut) Sayılacaktır?........176
III. Konuya İlişkin Yargıtay Kararları............................................................. 181


Makale 15Bono ve Poliçelerde Yeni Şekil Koşullarının
Hukukî Anlamı
(Dünya Gazetesi, 4 Ekim 1991, sh. 4)
193-196Makale 16Anonim Ortaklıkta Esas Sermaye Artırımı
Kararlarının İptali Davasında Süre ve Bir
Yargıtay Kararı
(İ. Ü. Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt LIV [1991-1994], Sayı 1-4, sh. 255-260)
197-203

I. Giriş............................................................................................................... 197
II. Yargıtay 11. HD.nin 26.11.1993 Tarih ve E. 1993/3400, K.
1993/7766 Sayılı Kararı............................................................................ 198
III. Kararın Eleştirisi......................................................................................... 200
IV. Sonuç............................................................................................................. 203


Makale 17Karşılaştırmalı Reklâm ve Yargıtay
Kararları
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XI, Ankara 1994, sh. 1-21)
205-226

I. Giriş............................................................................................................... 205
II. Karşılaştırmalı Reklâm.............................................................................. 206
1. Genel Olarak .......................................................................................206
2. Türk Ticaret Kanunu’na Göre Karşılaştırmalı Reklâm ............207
III. Yabancı Hukukta Durum.......................................................................... 210
IV. Yargıtay Kararları........................................................................................ 212


Makale 18Anonim Ortaklıkta Çoğunluk
Paysahiplerinin Azınlık ve İmtiyazlı
Paysahiplerine Karşı Korunması
(Batider, Cilt XVII [1994], Sayı 3, sh. 47-55)
227-236

I. Konu.............................................................................................................. 227
II. Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerinin Ortaklığa ve Çoğunluk
Paysahiplerine Verebilecekleri Zararlar.................................................. 229
XVI Makaleler
III. Azınlık ve İmtiyazlı Paysahiplerinin Haklarını Kötüye
Kullanmalarına Karşı Hukukî Müeyyideler.......................................... 231
1. Türk Ticaret Kanunu’na Göre.......................................................... 232
2. Genel Hükümlere Göre.....................................................................234


Makale 19Anonim Ortaklıkta Azınlık Paysahiplerinin
Genel Kurulu Toplantıya Daveti ve
Mahkemenin Davete İzin Kararının
Uygulanmasının Durdurulması
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e Armağan, İstanbul 1995, sh. 175-188)
237-254

I. Genel Olarak................................................................................................ 237
II. Azınlığın Genel Kurulu Toplantıya Davet Edebilmesi Koşulları...... 239
1. Olağanüstü Genel Kurul................................................................... 239
2. Yönetim Kuruluna Yapılacak Başvuru...........................................240
3. Denetçilere Davet Başvurusu Yapılması........................................243
4. Esas Sermayenin 1/10’u Oranında Paysenetlerinin
Muteber Bir Bankaya Tevdii.............................................................244
III. Azınlığın Genel Kurulu Olağanüstü Toplantıya Davet İçin
Mahkemeden Yetki (İzin) İstemi............................................................. 246
1. Yetki (İzin) İsteminin Dava Niteliği ve Tarafları........................246
2. Davada Taraflar ve Yetkili ve Görevli Mahkeme.........................248
3. İnceleme ve Karar...............................................................................248
4. Temyiz İstemi ve İzin Kararının İcrasına Etkisi..........................249
IV. Mahkemenin Davet İzni Veren Kararının Yürütülmesinin
(İcrasının) Durdurulması.......................................................................... 250
V. Sonuç............................................................................................................. 254


Makale 20Nama Yazılı Paysenetlerinin Devri
ve Yargıtay Kararları
(Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu XIII, Ankara 1996, sh. 39-64)
255-284

I. Giriş............................................................................................................... 255
II. Hukukumuzda Nama Yazılı Paysenetlerinin Devri.............................. 256
1. Türk Ticaret Kanunu’ndaki Düzenleme........................................256
a. Ciro işlemi......................................................................................256
aa. Öğretide ileri sürülen görüşler .......................................... 257
bb. Yargıtay’ın görüşü .................................................................258
b. Paysenedinin teslimi...................................................................264
c. Pay defterine kayıt........................................................................265
d. Nama yazılı paysenedi devrinin kısıtlanması........................267
2. Menkul Kıymetler Borsaları Mevzuatına Göre Nama
Yazılı Paysenetlerinin Devri............................................................. 271
III. Genel Değerlendirme................................................................................ 273
1. Nama Yazılı Paysenetlerinin Ciro ile Devri Sorunu................... 273
2. Nama Yazılı Paysenetlerinin Temlik İşlemi Yoluyla Devri
İmkânı.................................................................................................... 277
3. Bağlı Nama Yazılı Paysenetleri........................................................280
IV. Sonuç............................................................................................................. 282


Makale 21Hukuk ve Yargı Reformu
(Yeni Türkiye Yargı Reformu Özel Sayısı, Temmuz-
Ağustos 1996, Yıl 2, Sayı 10, sh. 179-181)
285-290


Makale 22Anonim Ortaklıkta Genel Kurul
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, sh. 128-139)
291-304

XVIII Makaleler
I. Genel Kurul Toplantılarında Kurumsal Temsil.................................... 291
1. Banka Marifetiyle Temsil.................................................................. 292
2. Ortaklığın Belirleyeceği Temsilciler Marifetiyle Temsil........... 294
II. Halka Açık Ortaklıklar ve Taahhütlü Mektupla Davet........................ 295
III. Davet Süresi................................................................................................. 296
IV. Davet Mektupları ve İlânlarda Yeralacak Belgeler................................ 297
V. Paysahiplerine Özel Denetçi Raporlarını İnceleyebilme
İmkânının Tanınması................................................................................. 298
VI. Genel Kurulun Azınlık Tarafından Davetinde İlân ve
Mektupların İçeriği..................................................................................... 298
VII. Oy Sözleşmeleri.......................................................................................... 298
VIII. Üzerinde İntifa Hakkı Bulunan Payda Oy Hakkının Kime Ait
Olacağı.......................................................................................................... 299


Makale 23Anonim Ortaklıkta Genel Kurul Kararlarının
Hükümsüzlüğü
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, sh. 140-146)
303-310

I. Genel Kurul Kararlarının Mutlak Hükümsüzlüğü............................... 303
II. Paysahiplerinin İptal Davası Açabilmeleri Koşulları............................ 304
1. Kararın Paysahipleri veya Ortaklık İçin Zararlı Sonuçlara
Yolaçması...............................................................................................304
2. Toplantıya Alınmamış veya Toplantıdan Çıkarılmış
Paysahiplerinin Dava Hakları..........................................................304
3. Karara Olumsuz Oy Vermenin Kural Olarak Yeterli
Sayılması............................................................................................... 305
III. TTK.nun 361/III, 381/I No.1 Maddeleri Hükümleri
Arasındaki Uyumsuzluk............................................................................ 305
IV. İmtiyazlı Paysahipleri Kurulları ile Azınlığın Kararları....................... 306
V. İptal Davasında Süre................................................................................... 307
VI. İptaledilebilir Kararların Teyidi............................................................... 307
VII. İptal Davalarında Müddeabihin Değeri ve Nisbî Harç Sorunu......... 308
İçindekiler XIX
VIII. Kötü Niyetli Davacının Sorumluluğu..................................................... 309


Makale 24Anonim Ortaklıkta Fesih, İnfisah ve Tasfiye
(40. Yılında Türk Ticaret Kanunu, İstanbul 1997, sh. 204-211)
311-318

I. Fesih ve İnfisah............................................................................................ 311
1. Anonim Ortaklıkların Haklı Nedenlerle Feshi İmkânının
Kanunla Düzenlenmesinin Gerekli Olup Olmadığı...................311
2. Türk Ticaret Kanunu’nun 299. Maddesinin Yürürlükten
Kaldırılmasıyla Ortaya Çıkan Boşluk.............................................316
3. Sermayesinin 2/3’ünün Zıyaı Nedeniyle Şirketin İnfisahı
ve Feshi...................................................................................................317
II. Tasfiye........................................................................................................... 318


Makale 25Sermaye Piyasası Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu
(Sermaye Piyasası Kurulu, 15. Yıl Sempozyumu, Ankara 1998, sh. 15-21)
319-329

I. Giriş............................................................................................................... 319
II. Sermaye Piyasası Faaliyetleri ve Sermaye Piyasası Kanunu............... 320
III. Sermaye Piyasası Kanunu’nun Özel Hukuk Hükümlerini
İçermesinin Sakıncaları.............................................................................. 322
IV. Sonuç ve Öneriler....................................................................................... 328


Makale 26Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kâr Payı
Talep Hakları ve Yargıtay Kararları
(Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Armağan, İstanbul 1998, sh. 397-467)
331-405

I. Kurucu İntifa Hakları................................................................................. 331
XX Makaleler
II. Kurucuların Kâr Payları............................................................................. 336
III. Kurucuların Kâr Payları ve Yargıtay Kararları....................................... 339
1. Kurucu İntifa Hakkı Sahiplerinin Kâr Payları Dolayısıyla
Ortaklığa karşı Dava Hakları...........................................................340
2. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Kuruluş
Sermayesine Düşecek Kâr Payı ile Sınırlı Olarak
Belirlenmesi Sorunu...........................................................................340
a. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Dayandığı Gerekçeler....... 341
b. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Dayandığı Gerekçelere
Katılmama Nedenlerimiz..........................................................343
3. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Sınırlandırılması
ve Kısmen veya Tamamen Kaldırılması Sorunu......................... 350
4. Kurucuların Kâr Payı Talep Haklarının Muaccel Olma
Zamanı................................................................................................... 355
5. Ortaklığın Kâr Payı Borcu Nedeniyle Temerrüde Düşme
Zamanı................................................................................................... 357
6. Kurucuların Kâr payı Alacaklarının Zamanaşımı Süresi..........360
7. Kurucuların Kâr Payı Alacakları ve İcra İnkâr Tazminatı........ 362
IV. Sonuç............................................................................................................. 363
Kurucu İntifa Hakları ile İlgili Yayınlanmamış Yargıtay Kararları......... 367


Makale 27Anonim Ortaklık Yönetim Kurulu Üyeleri ile
Denetçilerinin Görev Süreleri
(Cumhuriyetin 75. Yılı Armağanı, İstanbul 1998, sh. 721-731)
407-418

I. Konu.............................................................................................................. 407
II. Hukukumuzdaki Durum........................................................................... 408
1. Öğreti ....................................................................................................408
2. Uygulama ..............................................................................................411
III. İsviçre ve Alman Hukukunda Durum..................................................... 414
1. İsviçre Hukuku ....................................................................................414
2. Alman Hukuku ....................................................................................416
IV. Görüşümüz.................................................................................................. 416


Makale 28Sermaye Piyasası Kanunu Değişikliği
Tasarısı’nın Kaydi Sistemle İlgili
Düzenlemesi
(Dünya Gazetesi, 18 Ekim 1999)
419-423Makale 29Bankalar Kanunu’nun Geçici 2/g Maddesi
Uygulaması
(Yaklaşım Dergisi, Yıl 7, Sayı 83, Kasım 1999, sh. 14-15)
425-428

I. Konu.............................................................................................................. 425
II. İnceleme....................................................................................................... 426
III. Sonuç............................................................................................................. 428


Makale 30Anonim Ortaklık Anasözleşmesi ve
Hukuki Niteliği
(Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh. 515-529)
429-444

I. Tanımı, Şekli ve İçeriği............................................................................... 429
1. Tanımı................................................................................................... 429
2. Şekli........................................................................................................ 430
3. İçeriği..................................................................................................... 430
a. Zorunlu kayıtlar........................................................................... 430
b. Öngörülmeleri koşuluyla anasözleşmede yer almaları
zorunlu kayıtlar............................................................................ 432
c. İhtiyarî kayıtlar............................................................................. 433
d. Türk Ticaret Kanunu hükümlerine anasözleşmede yer
verilmesi.........................................................................................434
e. Anasözleşmenin zorunlu ve ihtiyari kayıtları
arasındaki nitelik ve hüküm farkları........................................ 435
II. Anasözleşmenin Hukuki Niteliği............................................................. 437


Makale 31Sermaye Artırımı Yoluyla Halka Açılma ve
İptal Davaları
(Yaklaşım Dergisi, Yıl 9, Sayı 99, Mart 2001, sh. 35-37)
445-448

I. Konu ............................................................................................................. 445
II. İnceleme....................................................................................................... 446
III. Sonuç............................................................................................................. 448Makale 32Anonim Ortaklık Genel Kurulunu
Toplantıya Davet İçin Azınlık Paysahiplerini
Yetkilendiren Mahkeme Kararının
Uygulanmasının Ertelenmesi
(Prof. Dr. Hayri Domaniç’e 80. Yaş Günü Armağanı,
C. I, İstanbul 2001, sh. 355-364 )
449-457

I. Konu ............................................................................................................. 449
II. İnceleme....................................................................................................... 450
III. Değerlendirme............................................................................................ 452
1. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.11.1985 gün ve E.
85/6941, K. 85/6691 sayılı Kararı ile İlgili Değerlendirme...... 452
2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 12.9.2000 gün ve
E. 2000/7323, K. 2000/644 sayılı Kararı ile İlgili
Değerlendirme..................................................................................... 455
IV. Sonuç............................................................................................................. 456


Makale 33Anonim Ortaklığa Sermaye Olarak Taşınmaz
Mal veya Üzerindeki Bir Aynî Hakkın
Konulması Taahhüdünün Hukuki Sonuçları ve
Yargıtay Kararları
(Batider C. XXI, Sayı 1, sh. 5-17)
459-474

I. Taşınmaz Mal veya Üzerindeki Aynî Bir Hakkın Sermaye
Olarak Konulması Taahhüdü................................................................... 459
II. Taahhüdün Şekli......................................................................................... 460
III. Taahhüdün Hukuki Sonuçları.................................................................. 462
1. Öğreti.....................................................................................................462
2. Yargıtay Kararları................................................................................467


Makale 34Anonim Ortaklıkta Yönetim ve Denetim
Kurulu Üyelerinin İbralarının Zamanı,
Kapsamı ve Geri Alınması
(Batider, C. XXI, Sayı 2, sh. 5-12)
475-483

I. Sorumluluk ve İbra..................................................................................... 475
II. İbranın Zamanı............................................................................................ 477
III. İbranın Kapsamı.......................................................................................... 479
IV. İbranın Geri Alınması................................................................................ 482


Makale 35Anonim ve Limited Ortaklıklarda Fesih
Kararının Geri Alınması
(Prof. Dr. Ömer Teoman’a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, sh. 563-575)
485-497

I. Konu.............................................................................................................. 485
II. Alman ve İsviçre Hukuku.......................................................................... 485
1. Alman Hukuku....................................................................................486
2. İsviçre Hukuku....................................................................................487
III. Hukukumuzda Durum.............................................................................. 489
1. Öğreti.....................................................................................................489
2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Kararı...........................................490
3. Öğretinin ve 11. Hukuk Dairesi Kararının Eleştirisi.................492
4. Sonuç ve Öneri ....................................................................................496


Makale 36Anonim Ortaklıkların Tâbiiyeti ve Tanınması
(Prof. Dr. Ergin Nomer’e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası
Özel Hukuk Bülteni, Yıl 22, Sayı 2/2002, sh. 413-419)
499-505

I. Tâbiiyeti........................................................................................................ 499
II. Tanınması..................................................................................................... 503


Makale 37Kambiyo Senetlerinde Düzenlenme Yeri
(Prof. Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul 2003, sh. 155-163)
507-517

I. Kanuni Düzenleme..................................................................................... 507
1. Düzenlenme (Keşide) Yerinin Zorunlu ve Geçerlilik
Koşulu Olması.....................................................................................507
2. TTK.nun Düzenlemesindeki Yetersizlikler...................................511
II. Düzenlenme Yerinin Anlamı.................................................................... 512
III. Düzenlenme Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılabilmesi Sorunu......... 514


Makale 38Bankalar Kanunu Değişikliği Tasarısı
(Dünya Gazetesi, 12 Kasım 2003, sh. 11)
519-523


Makale 393167 Sayılı Çek Kanunu’nda 4814 Sayılı
Kanun’la Yapılan Değişiklikler
(Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu’na Armağan, Ankara 2004, sh. 533-546)
525-543

I. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi.................................................. 525
II. Uygulamada Çekin “Kredi Aracı” Olarak Kullanılmasının
Önlenmesi Amacı....................................................................................... 527
İçindekiler XXV
III. Mahkemelerin Karşılıksız Çek Davalarından Kaynaklanan
Yüklerinin Hafifletilmesi Amacı.............................................................. 529
IV. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin
Korunması Amacı ve Getirilen Önlemlerin İrdelenmesi .................. 531
1. Karşılıksız Çek Çekme Eylemi İçin İlke Olarak Hapis
Cezası Yerine Ağır Para Cezasının Getirilmesi........................... 531
a. Ağır Para Cezasının Yerindeliğinin İrdelenmesi.................. 531
b. Hapis Cezasının Anayasa’ya Aykırılığı Savı.......................... 533
2. Bankalar Hakkında Getirilen Yükümlülükler............................. 535
a. Yararlı Düzenlemeler................................................................... 535
b. Yetersiz veya Hatalı Düzenlemeler........................................... 538
V. Diğer Eksiklikler ve Hatalı Düzenlemeler............................................. 539
VI. Hâmilin Sorumlulara Müracaat (İcra Takibi) Hakkı ile
Keşidecinin Düzeltme Hakkı Arasındaki İlişki..................................... 542


Makale 40Yeni Türk Lirası ve Anonim Ortaklık
Paylarının Asgari İtibari Değerleri
(Dünya Gazetesi, 26 Mart 2004, sh. 11)
545-547


Makale 41Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun Daveti
Merasimine Aykırılığın Yaptırımı ve Yargıtay
11. Hukuk Dairesi Uygulaması
(Batider, C. XXII, Sayı 3, sh. 35-41)
549-556

I. Davet Merasimine Aykırılığın Yaptırımı................................................ 549
II. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin Uygulaması.......................................... 551
III. Değerlendirme............................................................................................ 554


Makale 42Yeni Para Birimine Uyum İçin Türk Ticaret
Kanunu’nda Yapılacak Değişiklikle İlgili
Kanun Tasarısı
(Dünya Gazetesi, 13 Eylül 2004, sh. 11)
557-563


Makale 43Yeni Türk Lirasına Geçişte Hukuki Sorunlar
(Yaklaşım Dergisi, Yıl 12, Sayı 143, (Kasım 2004), sh. 18-25)
565-576

1. Yeni Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun........................... 565
2. Kanun’un Anonim ve Limited Ortaklıklar Bakımından
Yetersiz Kalan Hükümleri................................................................. 567
a. Payların Asgari İtibari Değerleri Bakımından...................... 567
b. Yeni Para Birimine Geçiş İşlemlerinde Vergi, Resim ve
Harç Muafiyeti Süresi Bakımından.........................................569
c. Yeni Para Birimine Geçişte Nihai Bir Süre
Belirtilmemiş Olması Bakımından ......................................... 570
3. Yeni Kanun Tasarısı............................................................................ 570
4. Tasarı’nın Değerlendirilmesi............................................................ 572


Makale 44Türk Ticaret Kanunu Tasarısına İlişkin
Değerlendirmeler
(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildirimler-
Tartışmalar, 13-14 Mayıs 2005, Banka ve Ticaret Hukuku
Araştırma Enstitüsü Yayını, Ankara 2005, sh. 73-83)
577-589


Makale 45Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
(Dünya Gazetesi, 19 Mayıs 2005)
591-595


Makale 46Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Hakkında
Genel Değerlendirme
(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, sh. 1, 2005, sh. 341-351)
597-608


Makale 47Başbakanlığa Sunulan Türk Ticaret Kanunu
Tasarısına İlişkin Genel Değerlendirme
(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 61, Kasım-Aralık 2005, sh. 35-46)
609-622

I. Dil ve İfade................................................................................................... 610
II. Türk Borçlar Kanunu Tasarısıyla Uyum................................................ 611
III. İlgili Özel Kanunlarla Uyum.................................................................... 611
IV. Sistematik..................................................................................................... 613
V. Tasarı’nın İçeriği.......................................................................................... 615


Makale 48Anonim Ortaklıkta Genel Kurulun İbrayı
Kaldıran Kararı Hakkında Açılan İptal
veya Geçersizliğin Tesbiti Davasının
Dinlenebilirliği Sorunu
(Prof. Dr. Tuğrul Ansay’a Armağan, Ankara 2006, sh. 227-247)
623-639

I. Giriş............................................................................................................... 623
II. İbranın Kaldırılmasına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali veya
Geçersizliğinin Tesbiti Davasının Dinlenebilmesi Sorunu................ 625
1. Yargı Kararları...................................................................................... 625
2. Değerlendirme..................................................................................... 627
a. İbranın Kaldırılması Kararının Geçersizliğinin Tesbiti
veya İptali Davasının Dinlenebilirliği..................................... 627
b. İbra Kararlarının Geçersizliği ve Bunun İleri
Sürülmesi....................................................................................... 629
III. Sonuç............................................................................................................. 630Makale 49Türk Borçlar Kanunu ve
Türk Ticaret Kanunu Tasarıları
(İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, Sayı 2006/1, sh. 3-9)
641-649

I. Dil ve Kavram Uyumsuzluğu................................................................... 641
II. Sistem ve İçerik Uyumsuzluğu ................................................................ 642
III. Ortak Konuların Düzenlenmesinde Uyumsuzluk............................... 643
1. Faiz düzenlemesi.................................................................................643
2. Haksız rekabet düzenlemesi.............................................................646
IV. “Butlan” Yerine Kullanılan “Kesin Hükümsüzlük” Terimi................. 648
V. Yaygın Sözleşme Türlerine Tasarıda Yer Verilmemiş Olması............ 648
VI. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı’nın 646 ncı Maddesi Hükmü............. 649
VII. Sonuç Olarak............................................................................................... 649Makale 50Türk Ticaret Kanunu Tasarısı
(Güncel Hukuk Dergisi, Ocak 2007/1, sh. 44-47)
651-661

I. Giriş .............................................................................................................. 651
II. Tasarı’nın Kanunlaştırılmamasını Gerektiren Yetersizlikleri............. 653


Makale 51Bankaların İhtiyari Birleşmesi
(Batider, C. XXIII, Sayı 4, sh. 15-32)
663-685

I. Kavram.......................................................................................................... 663
II. Birleşmenin Önemi.................................................................................... 665
III. Birleşmede Geçerli Olan Temel İlkeler.................................................. 665
1. Birleşmenin İhtiyari Olması Kuralı................................................666
2. Küllî Halefiyet...................................................................................... 667
3. Birleşmeden Etkilenenler ile Kamu Çıkarlarının Korunup
Dengelenmesi Gereği......................................................................... 667
İçindekiler XXIX
a. Genel Olarak................................................................................. 667
b. Borçların Ödenmesi veya Teminat Gösterme
Zorunluluğu Bulunmaması Borçlar veya Alacakların
Muaccel Olmaması......................................................................668
IV. Banka Birleşmelerine Uygulanacak Hükümler..................................... 669
1. Tarihçe ..................................................................................................669
2. Son Durum........................................................................................... 670
3. Diğer Mevzuat..................................................................................... 671
V. İhtiyari Birleşme Merasimi....................................................................... 672
1. Devralma Suretiyle Birleşme Merasimi......................................... 672
a. Ön Hazırlık.................................................................................... 672
b. BDDKurulu’nun İzni................................................................... 672
c. Sermaye Piyasası Kurulu’ndan İzin Alınması....................... 673
d. Birleşmeye Esas Olan Bilânçolarla Devir (Birleşme)
Sözleşmesi Taslağının Hazırlanması....................................... 673
e. Genel Kurulların Bilânçoları ve Devir (Birleşme)
Sözleşmesi Taslağını Onaylamaları......................................... 673
f. Devir (Birleşme) Sözleşmesinin İmzalanması...................... 674
g. Rekabet Kurulu’nun İzni............................................................ 675
h. BDDK’nun Onayı......................................................................... 676
i. Genel Kurulların Kararları........................................................ 676
j. Genel Kurullar Kararları İçin BDDK’ndan Onay
Alınması ve Bunun Resmi Gazete’de Yayımlanması........... 677
k. Birleşmenin Tescil ve İlânı......................................................... 677
l. Devralınan Bankanın Devralan Bankanın Paylarına
Sahip Bulunması.......................................................................... 678
m. Devralınıp Sona Eren Banka Ortaklarının Devralan
Banka Ortağı Olmaları............................................................... 678
2. Birden Çok Bankanın Birleşerek Yeni Bir Banka
Oluşturmaları Merasimi................................................................... 679
VI. Birleşme ve Vergi......................................................................................... 682
1. “Devir” Halinde Vergi........................................................................682
2. “Birleşme” Halinde Vergi..................................................................684
Tebliğ 1


Halka Açık Ortaklıklar


(Halka Açık Ortaklıklar ve Halk Sektörü Açık Oturumuna sunulan
bildiri ve sorulara cevaplar, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü
Yayını, No. 116, Ankara 1975, sh. 16-24, 43-45, 67-71)
687-706

Tebliğ 2Hukuki Açıdan Sermaye Piyasası ve Menkul
Kıymetler Borsası


(İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Türk Hukukçu Kadınlar
Derneği tarafından 25 Kasım 1995’te düzenlenen panelde yapılan
konuşma, Ekonomik ve Hukuki Açıdan Sermaye Piyasası ve Menkul
Kıymetler Borsası, İstanbul 1996, sh. 49-50, 73-80)
707-717
Teblig 3Sermaye Şirketlerinin Bölünmesi
(TUSİAD Vergi Çalışma Grubu tarafından 24.10.2002 tarihinde
düzenlenen “Kurumların Yeniden Yapılandırılmasında Vergisiz
Alternatifler” konulu Panelde Yapılan Konuşma)
719-731

Teblig 4Türk Ticaret Kanunu Tasarısı’nın Genel
Olarak Değerlendirilmesi
(Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dr. Nusret - Semahat Arsel
Uluslararası Ticaret Hukuku Uygulama ve Araştırma
Merkezi tarafından yayımlanacak)
733-752

Ders Notu
Adi Şirkete Dair
(2001 yılından önce hazırlanmış ve yayınlanmamış ders notları)
753-763

I. Hukuki Önemi............................................................................................ 753
II. Kanuni Düzenleme..................................................................................... 754
III. Türleri............................................................................................................ 754
IV. Tanımı........................................................................................................... 755
1. Genel olarak.......................................................................................... 755
2. Tanım’ın unsurları.............................................................................. 755
a. Kişi unsuru.................................................................................... 755
b. Sözleşme unsuru............................................................................757
c. Katılma (iştirak) payı unsuru.................................................... 760
d. Ortak amaç.....................................................................................761
e. Amacı birlikte gerçekleştirme iradesi (affectio
societatis)....................................................................................... 762
V. Âdi Ortaklığın Kurulması......................................................................... 762
VI. Âdi Ortaklık Sözleşmesinin Yorumlanması........................................... 763
VII. Âdi Ortaklık Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ve Bunun Hukuki
Sonucu.......................................................................................................... 763