Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ocak (148)      Aralık (153)      Kasım (137)      Ekim (55)

Makaleler II

Makaleler IISayfa Sayısı
:  
267
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
9944-322-09-1

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ


Daha önce çeşitli dergi ve kitaplarda yayınlanmış olan başlıca bilimsel incelemelerimden 27 adedini 1999 yılında \\\\\\\"Makaleler I\\\\\\\" başlığı altın¬da bir kitapta toplamıştım. Bu kitapta ise 1999-2006 yılları arasında yayınlanmış olan 22 makale ve iki tebliğim ile yayınlanmasında yarar gördüğüm âdi ortaklığa giriş niteliğinde bir \\\\\\\"ders notu\\\\\\\" yer almakta¬dır. Böylece, ilgililerin sözkonusu incelemelere de daha kolay ulaşa¬bilmeleri sağlanmış olmaktadır.


Değerli öğrencim ve değerli meslekdaşım Prof. Dr. Abuzer Kendigelen Birinci Kitap\\\\\\\′da olduğu gibi İkinci Kitap\\\\\\\′m yayına hazır¬lanmasında da önemli katkılarda bulundu. Değerli Sekreterim Naile Polat yazıları büyük bir dikkatle diskete geçirdi ve basımla ilgili dü-eltmelerini yaptı. Kendilerine teşekkür ediyorum.


İkinci Kitap\\\\\\\′da yer alan bilimsel incelemelerin önemli bir bölümü ağır sağlık sorunlarıyla uğraştığım bir dönemde kaleme alındı. Sevgili e-şim S. Nazan Moroğlu\\\\\\\′nun manevi yardım ve desteği olmasa bunu başaramazdım. Bu nedenle kitabı kendisine ithaf ediyorum.


PROF. DR. ERDOĞAN MOROĞLU

İÇİNDEKİLER


Önsöz VII
İçindekiler IX
Genel Kısaltma Cetveli XIX


MAKALE 1
SERMAYE PİYASASİ KANUNU DEĞİŞİKLÎĞÎ TASARİSİ\\\\\\\′NİN KAYDİ SİSTEMLE İLGİLİ DÜZENLEMESİ
(Dünya Gazetesi, 18 Ekim 1999)
1-5


MAKALE 2
BANKALAR KANUNU\\\\\\\′NUN GEÇİCİ 2/G MADDESİ UYGULANMASI
(Yaklaşım Dergisi, Yıl 7, Sayı 83, Kasım 1999, sh. 14-15)
7-10


1. Konu 7
2. İnceleme 8
3. Sonuç 9
MAKALE 3
ANONİM ORTAKLIK ANASÖZLEŞMESİ VE HUKUKİ NİTELİĞİ
(Prof. Dr. M. Kemal Oğuzman\\\\\\\′in Anısına Armağan, İstanbul 2000, sh. 515-529)
11-26


I. Tanımı, Şekli ve İçeriği 11
1. Tanımı 11

X

İÇİNDEKİLER


2. Şekli 12
3. İçeriği 12

a) Zorunlu Kayıtlar 12
b) Öngörülmeleri Koşuluyla Anasözleşmede Yer Almaları Zorunlu Kayıtlar 13
c) İhtiyarî Kayıtlar 14
d) Türk Ticaret Kanunu Hükümlerine Anasözleşmede Yer Verilmesi 15
e) Anasözleşmenin Zorunlu ve İhtiyari Kayıtları
Arasındaki Nitelik ve Hüküm Farkları 17
II. Anasözleşmenin Hukuki Niteliği 18
Yargıtay İlâmı 22


MAKALE 4
SERMAYE ARTİRİMİ YOLUYLA HALKA AÇİLMA VE İPTAL DAVALARİ


(Yaklaşım Dergisi, Yıl 9, Sayı 99, Mart 2001, sh, 35-37)
27-30
I. Konu 27
II. İnceleme 28
III. Sonuç 30MAKALE 5
ANONİM ORTAKLIK GENEL KURULUNU TOPLANTIYA
DAVET İÇİN AZİNLİK PAYSAHİPLERİNİ YETKİLENDİREN MAHKEME
KARARININ UYGULANMASININ ERTELENMESİ
(Prof. Dr. Hayri Domaniç\\\\\\\′e 80. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2001, sh. 355-364 )
31-39
I. Konu 31
II. İnceleme 32


İÇİNDEKİLER

XI

III. Değerlendirme 34
1. Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 19.11.1985 gün ve E. 85/6941, K. 85/6691 sayılı kararı ile ilgili değerlendirme 34
2. Yargıtay 11.Hukuk Dairesinin 12.9.2000 gün ve E. 2000/ 7323, K. 2000/644 sayılı kararı ile ilgili değerlendirme 37
IV. Sonuç 38


MAKALE 6
ANONİM ORTAKLIĞA SERMAYE OLARAK TAŞINMAZ MAL
VEYA ÜZERİNDEKİ BİR AYNÎ HAKKIN KONULMASI TAAHHÜDÜNÜN
HUKUKİ SONUÇLARI VE YARGITAY KARARLARI
(Batider C. XXI, Sayı 1, sh. 5-17)
41-56


I. Taşınmaz Mal veya Üzerindeki Aynî Bir Hakkın Sermaye
Olarak Konulması Taahhüdü 41
II. Taahhüdün Şekli 42
III. Taahhüdün Hukuki Sonuçları 43
1. Öğreti 44
2. Yargıtay Kararları 49


MAKALE 7
ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM VE DENETİM KURULU ÜYELERİNİN İBRALARININ ZAMANI, KAPSAMI VE GERİ ALINMASI
(Batider, C. XXI, Sayı 2, sh. 5-12)
57-65
I. Sorumluluk ve İbra 57
II. İbranın Zamanı 58
III. İbranın Kapsamı 60
IV. İbranın Geri Alınması 63XII

İÇİNDEKİLERMAKALE 8
ANONİM VE LİMİTED ORTAKLIKLARDA FESİH KARARININ GERİ ALINMASI
(Prof. Dr. Ömer Teoman\\\\\\\′a 55. Yaş Günü Armağanı, C. I, İstanbul 2002, sh. 563-575)

67-79
I. Konu 67
II. II. Alman ve İsviçre Hukuku
1. Alman Hukuku
2. İsviçre Hukuku
Hukukumuzda Durum
1. Öğreti 67 67 68 70 70
2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi nin Kararı 72
3. Öğretinin ve 11. Hukuk Dairesi Kararının Eleştirisi 74
4. Sonuç ve Öneri 78
MAKALE 9
ANONİM ORTAKLIKLARIN TÂBİİYETİ VE TANINMASI


(Prof. Dr. Ergin Nomer\\\\\\\′e Armağan, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk Bülteni, Yıl 22, Sayı, 2/2002, sh. 413-419)
81-86
1. Tâbiiyeti 81
2. Tanınması 85


MAKALE 10
KAMBİYO SENETLERİNDE DÜZENLENME YERİ
(Prof. Dr. Fahiman Tekil\\\\\\\′in Anısına Armağan, İstanbul 2003, sh. 155-163)
1. Kanuni Düzenleme

İÇİNDEKİLER

XIII

a) Düzenlenme (Keşide) Yerinin Zorunlu ve Geçerlilik Koşulu Olması. 87
b) TTK.nun Düzenlemesindeki Yetersizlikler 91

2. Düzenlenme Yerinin Anlamı 92
3. Düzenlenme Yerinin Kısaltılmış Olarak Yazılabilmesi Sorunu 94


MAKALE 11 BANKALAR KANUNU DEĞÎŞİKLÎĞİ TASARİSİ
(Dünya Gazetesi, 12 Kasım 2003, sh. 11)
99-103


MAKALE 12
3167 SAYİLİ ÇEK KANUNU\\\\\\\′NDA 4814 SAYİLİ KANUN\\\\\\\′LA YAPİLAN DEĞİŞİKLİKLER
(Prof. Dr. Necip Kocayusufpaşaoğlu \\\\\\\′na Armağan, Ankara 2004, sh. 533-546)
105-122

I. Ekonomik Suça Ekonomik Ceza İlkesi 105
II. Uygulamada Çekin \\\\\\\"Kredi Aracı\\\\\\\" Olarak Kullanılmasının
Önlenmesi Amacı 107
III. Mahkemelerin Karşılıksız Çek Davalarından Kaynaklanan Yüklerinin Hafifletilmesi Amacı 109
IV. Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hâmillerinin Korunması Amacı ve Getirilen Önlemlerin İrdelenmesi 110
1. Karşılıksız Çek Çekme Eylemi İçin İlke Olarak Hapis
Cezası Yerine Ağır Para Cezasının Getirilmesi 110
a) Ağır Para Cezasının Yerindeliğinin İrdelenmesi 110
b) Hapis Cezasının Anayasa \\\\\\\′ya Aykırılığı Savı 113
2. Bankalar Hakkında Getirilen Yükümlülükler 115
a) Yararlı Düzenlemeler 115
b) Yetersiz veya Hatalı Düzenlemeler 117 V. Diğer Eksiklikler ve Hatalı Düzenlemeler 119

XIV

İÇİNDEKİLER


VI. Hâmilin Sorumlulara Müracaat (İcra Takibi) Hakkı ile
Keşidecinin Düzeltme Hakkı Arasındaki İlişki 121

MAKALE 13
YENİ TÜRK LİRASI VE ANONİM ORTAKLIK PAYLARININ ASGARİ İTİBARİ DEĞERLERİ
(Dünya Gazetesi, 13 Eylül 2004, sh. 11)
123-125


MAKALE 14
ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURULUN DAVETİ
MERASİMİNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI VE
YARGİTAY 11. HUKUK DAİRESİ UYGULAMASİ
127-134
127 129 132
(Batider, C. XXII, Sayı 3, sh. 35-41)
1 Davet Merasimine Aykırılığın Yaptırımı
2. Yargıtay 11. Hukuk Dairesi\\\\\\\′nin Uygulaması
3. Değerlendirme


MAKALE 15 YENİ PARA BİRİMİNE UYUM İçiN
TÜRK TİCARET KANUNUNDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLE İLGİLİ KANUN TASARISI
(Dünya Gazetesi, 13 Eylül 2004, sh. 11)
135-141


MAKALE 16
YENİ TÜRK LİRASINA GEÇİŞTE HUKUKİ SORUNLAR
(Dünya Gazetesi, 26 Mart 2004, sh. 11)
143-154İÇİNDEKİLER

XV

1. Yeni Para Birimi Hakkında 5083 Sayılı Kanun 143
2. Kanun\\\\\\\′un Anonim ve Limited Ortaklıklar Bakımından Yeter¬siz Kalan Hükümleri 145

a) Payların Asgari İtibari Değerleri Bakımından 145
b) Yeni Para Birimine Geçiş İşlemlerinde Vergi, Resim ve
Harç Muafiyeti Süresi Bakımından 147
c) Yeni Para Birimine Geçişte Nihai Bir Süre Belirtilmemiş
Olması Bakımından 148
3. Yeni Kanun Tasarısı 148
4. Tasarı\\\\\\\′nın Değerlendirilmesi 150


MAKALE 17
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRMELER
(Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, Konferans, Bildirimler-Tartışmalar,
13-14 Mayıs 2005, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü Yayını, Ankara 2005, sh. 73-83)
155-167


MAKALE 18 TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI
(Dünya Gazetesi, 19 Mayıs 2005)
169-173


MAKALE 19
TÜRK TİCARET KANUNU TASARISI HAKKİNDA GENEL DEĞERLENDİRME
(Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. II, S. 1, 2005, sh. 341-351)
175-186


XVI

İÇİNDEKİLERMAKALE 20
BAŞBAKANLIĞA SUNULAN TÜRK TİCARET KANUNU TASARISINA İLİŞKİN GENEL DEĞERLENDİRME
(Türkiye Barolar Birliği Dergisi, Sayı 61, Kasım-Aralık 20005, sh. 35-46)
187-200
1. Dil ve İfade 188
2. Türk Borçlar Kanunu Tasarısıyla Uyum 189
3. İlgili Özel Kanunlarla Uyum 189
4. Sistematik 191
5. Tasan\\\\\\\′nın İçeriği 193


MAKALE 21
ANONİM ORTAKLIKTA GENEL KURULUN İBRAYI KALDIRAN KARARI
HAKKINDA AÇILAN İPTAL VEYA GEÇERSİZLİĞİN TESPİTİ DAVASININ
DİNLENEBİLİRLİĞİ SORUNU
(Prof. Dr. Tuğrul Ansay\\\\\\\′a Armağan\\\\\\\′da yayınlanacaktır)
201-216
I. Giriş 201
II. İbranın Kaldırılmasına İlişkin Genel Kurul Kararının İptali ve¬
ya Geçersizliğinin Tespiti Davasının Dinlenebilmesi Sorunu 203
1. Yargı Kararları 203
2. Değerlendirme 204
a) İbranın Kaldırılması Kararının Geçersizliğinin Tespiti
veya İptali Davasının Dinlenebilmesi Sorunu 204
b) İbra Kararlarının Geçersizliği ve Bunun İleri Sürülmesi 206
III. Sonuç 208
Ek No. 1 - İstanbul Asliye 8. Ticaret Mahkemesi Kararı 206
Ek No. 2 -Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı 212
Ek No. 3 -Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı 214

İÇİNDEKİLER

XVII
MAKALE 22
TÜRK BORÇLAR KANUNU VE TÜRK TİCARET KANUNU TASARILARI
(İstanbul Barosu Dergisi, C. 80, S. 2006/1, sh. 3-9)
217-225
1. Dil ve Kavram Uyumsuzluğu 217
2. Sistem ve İçerik Uyumsuzluğu 218
3. Ortak Konuların Düzenlenmesinde Uyumsuzluk 219

a) Faiz düzenlemesi 219
b) Haksız rekabet düzenlemesi 222

4. \\\\\\\"Butlan\\\\\\\" Yerine Kullanılan \\\\\\\"Kesin Hükümsüzlük\\\\\\\" Terimi 223
5. Yaygın Sözleşme Türlerine Tasarıda Yer Verilmemiş Olması 224
6. Türk Borçlar Kanunu Tasarısı\\\\\\\′nın 646 ncı Maddesi Hükmü 224
7. Sonuç Olarak 225


TEBLİĞ 1
HALKA AÇİK ORTAKLİKLAR
(Halka Açık Ortaklıklar ve Halk Sektörü Açık Oturumuna sunulan bil¬diri ve sorulara cevaplar, Banka ve Ticaret Hukuku Enstitüsü Yayını, No. 116, Ankara 1975, sh. 16-24, 43-45, 67-71)
227-245
TEBLİĞ 2
HUKUKİ AÇIDAN SERMAYE PİYASASI VE
MENKUL KİYMETLER BORSASİ
(İstanbul Menkul Kıymetler Borsası ile Türk Hukukçu Kadınlar Derneği tarafından 25 Kasım 1995\\\\\\\′te düzenlenen panelde yapılan ko¬nuşma, Ekonomik ve Hukuki Açıdan Sermaye Piyasası ve Menkul Kıymetler Borsası, İstanbul 1996, sh. 49-50, 73-80)
246-256XVIII

İÇİNDEKİLERDERS NOTU ADİ ŞİRKETE DAİR
(2001 yılından önce hazırlanmış ve yayınlanmamış ders notları)
257-267
1. Hukuki Önemi 257
2. Kanuni Düzenleme 258
3. Türleri 258
4. Tanımı 258
a) Genel olarak 258
b) Tanımın unsurları 259
aa) Kişi unsuru 259
bb) Sözleşme unusur 261
cc) Katılma (iştirak) payı unsuru 263
dd) Ortak amaç 264
ee) Amacı birlikte gerçekleştirme iradesi (affectio
societatis) 265
5. Âdi Ortaklığın Kurulması 265
6. Âdi Ortaklık Sözleşmesinin Yorumlanması 266
7. Âdi Ortaklık Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ve Bunun Hukuki Sonucu 266