Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Leasing İşlemleri ve Muhasebesi

Leasing İşlemleri ve MuhasebesiSayfa Sayısı
:  
157
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-6392-23-1

15,00 TL

ÖNSÖZ


E
konomik ve sosyal koşullardaki yetersizlikler işletmeleri kaynak sıkıntısıyla karşı karşıya bırakmıştır. Bu sıkıntıyı ortadan kaldırmak için işletmeler farklı finansman teknikleri arayışına girmiştir. Ülkemizde yatırımlarını finanse etmeye çalışan firmalar, daha az kaynak ayırmak, borçlarını uzun vadeye yaymak ve sağlamış olduğu birtakım vergi avantajlarını da kullanmak suretiyle çeşitli kiralama türlerini sıklıkla kullanmaktadırlar.


Ülkemizde kiralama türlerinden sadece finansal kiralama, mevzuatımıza 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu ile girmiştir. Ancak, yasal düzenlemelerin uygulamadan önce yapılmış olması, bu alanda bazı sorunlar yaşanmasına sebep olmuştur.


Finansal kiralama işlemlerinin işletmeler açısından artan önemi, bu işlemlerin muhasebeleştirilmesini, mali tablolara etkilerinin ayrıntılı olarak irdelenmesini ve raporlanmasının önemini de arttırmıştır. Ülkemizde vergi uygulamalarının muhasebe uygulamaları üzerindeki önemli etkisi finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde de kendini olumsuz yönde göstermiştir. Finansal kiralama işlemlerinin mali tablolara yansıtılmasında yaşanan bu olumsuzluk vergi yasaları açısından 4842 sayılı yasanın yürürlüğe girmesi ile ortadan kalkmıştır. Bu yasa hükmü ile finansal kiralama işlemleri kiracı ve kiraya veren açısından Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına yakın ve muhasebenin temel kavramlarından özün önceliği kavramına uygun bir hal almıştır. Bu yakınlaşma, SPK tebliği, TMS 17 ve BDDK tarafından yayımlanan Muhasebe Uygulama Yönetmeliğine İlişkin 4 Sayılı Tebliğ ile iyice belirginleşmiştir.


Bu kapsamda:

Birinci bölümde kiralama, kiralamanın genel yapısı ve çeşitleri finansman yönleriyle açıklanmış, ikinci bölümde ise Türkiye′de yapılan finansal kiralama sözleşmelerinin hukuki boyutu irdelenmiştir. Üçüncü bölümde, kiralama işlemlerinin gerek kiracı, gerekse kiraya veren açısından vergi mevzuatı ve SPK çerçevesinde ne şekilde muhasebeleştirileceği açıklanmış, son bölümde önceki bölümlerde yapılan açıklamalar çerçevesinde hem

III

vergi hem de SPK tebliği çerçevesinde yapılan kiralama işlemleri ile ilgili uygulamalara yer verilmiştir. Eklerde ise, Türkiye′de finansal kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi üzerinde etkili olan kanun ve tebliğlere yer verilmiştir.

Finansal kiralama işlemlerine ilişkin muhasebe uygulamalarının Uluslararası Finansal Raporlama Standartları′na paralel bir şekilde düzenlenmesi, işletmelerin yatırım, finansman ve faaliyet sonuçlarına ilişkin durumlarının finansal raporlarda doğru ve gerçek olarak yer almasını sağlayacaktır.

Konunun gerek uygulayıcılar, gerekse akademisyenlere yararlı olması dileği ile.

Yrd.Doç.Dr. Barış SİPAHİ
Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. İşletme
Bölümü Muhasebe -Finansman
Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
İstanbul, 2004
iv

İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ III

Kısaltmalar, Tablolar, Şekiller Ve Grafikler
Listesi VIII

1. LEASING HAKKINDA GENEL
BİLGİLER 3

10. LEASING NEDİR ? 3
11. DÜNYADA VE TÜRKİYE DE LEASING 5
12. LEASING ÇEŞİTLERİ 9

120. Dolaylı - Doğrudan Kiralama 10
121. Tam Ödemeli -Tam
Ödemesiz Kiralama 12
122. Finansal - Faaliyet Kiralamaları 12
123. Taşınır - Taşınmaz, Yatırım - Tüketim Malları Kiralamaları 19
124. Vergi Kiralamaları 19
125. Sat ve Geri Kirala 20
126. Net - Brüt Kiralama 24
127. Kaldıraçlı Kiralamalar 24
128. Uluslararası Kiralamalar 26
129. Alt Kiralama 27
130. Adi Kiralama 27
131.
2. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNİN TEMEL
ÖZELLİKLER 29

20. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLAR 30
21. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLAR.. 31
22. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN
ŞEKLİ 32
v

23. FINANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN
KİRACININ HAK VE
YÜKÜMLÜLÜKLERİ 32
24. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ 33
25. İCRA VE İFLAS TAKİBİNİN FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNE ETKİSİ 34
26. FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİNİN
SONA ERMESİ 35

3. KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 37

30. VERGİ HUKUKU AÇISINDAN FİNANSAL KİRALAMA
İŞLEMLERİNDE DEĞERLEME VE
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 39
300. 01.07.2003 Tarihinden Önce Yapılan
Finansal Kiralama Sözleşmelerinde Finansal
Kiralama İşlemlerinde Değerleme ve
Muhasebeleştirilmesi 39
3000. Kiraya Veren Açısından
Muhasebeleştirilmesi 40
3001. Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi 45
301. 01.07.2003 Tarihinden Sonra Yapılan Finansal
Kiralama Sözleşmelerinde Finansal Kiralama İşlemlerinde
Değerleme Ve Muhasebeleştirilmesi 49
3010. Kiraya Veren Açısından Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi 49
3011. Kiracı Açısından Değerlemesi ve Muhasebeleştirilmesi 55
31. SERMAYE PİYASASI HUKUKU AÇISIDAN
KİRALAMA İŞLEMLERİNİN
MUHASEBELEŞTİRİLMESİ 62
310. Kiraya Veren Açısından
Muhasebeleştirilmesi 63
3100. Finansal Kiralama İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi 63
VI

3101. Faaliyet Kiralamalarının
Muhasebeleştirilmesi 65
3102. Sat ve Geriye Kirala İşlemlerinin
Mu hasebeleşti ri Imesi 68
311. Kiracı Açısından Muhasebeleştirilmesi 71
3110. Finansal Kiralama İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 71
3111. Faaliyet Kiralamasının Muhasebeleştirilmesi 72

3112. Sat ve Geri Kirala İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi 74
4. UYGULAMALAR 80

40.FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMİNE İLİŞKİN
UYGULAMA 80
41. FAALİYET KİRALAMASINA İLİŞKİN
UYGULAMA 83
42. SAT VE GERİ KİRALA İŞLEMİNE AİT
UYGULAMA 88

5. YARARLANILAN KAYNAKLAR 95

EKLER 98
VII