Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Köy ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Hukuk Kitabı

Köy ve Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyeti Hukuk KitabıSayfa Sayısı
:  
336
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-975-464-958-1

70,00 TL

Köy ve mahalle muhtar ve ihtiyar heyetleri ile köyü ilgilendiren kanun, tüzük ve yönetmeliklerde yer alan aşağıdaki işlerle ilgili hükümler, güncel Türkçe ve güncelleştirilmiş biçimiyle kitaba konu edilmiştir:  

►Askerler, askerlik ve asker ailelerine yardımlar
►Bütçe, bağış ve yardımlar ile gelir aktarılması
►Harita ve planlara ait işaretlerin korunması
►İlanların yayımlanması ve tebligat 
►İlkokul ve ortaokullar ile eğitim ve öğretim
►Jeotermal kaynaklar, mineralli sular ve madenler
►Kamu idareleri ve mülki amirliklerle ilişkiler
►Kamu idarelerinin bütçelerine göre isim listeleri 
►Kamulaştırma ve bedelsiz tahsis yoluyla taşınmaz edinme
►Köylerin taşınmazları ile tapu ve kadastro
►Köy muhtarlarının evlendirme memurluğu
►Köy orta malları, korunması ve işgallerinin giderilmesi
►Köy ve mahallelerin kurulması ve kaldırılması
►Köy ve mahallelerin yönetilmesiyle ilgili genel konular
►Liman, iskele, rıhtım, mendirek ve barınaklar 
►Mahallî idare birlikleri ve köylere hizmet götürme birlikleri
►Muhtarların aylıkları, sosyal güvenlikleri ve emeklilikleri
►Nüfus ve kimlik bildirimi
►Olağanüstü hâller, sivil savunma ve afetler
►Ormanlar ile kültür ve tabiat varlıkları
►Sağlığın korunması ve uyuşturucu maddeler
►Sosyal yardımlaşma ve sosyal hizmetler
►Su temini, sulama ücretleri, yol yapımı, imar ve inşaat
►Su ürünleri ve kara avcılığı
►Tarım, çiftçi mallarının korunması ve ziraat odaları seçimleri
►Uygulamayla ilgili kavramlar ve açıklamaları
►Vakıflar, kooperatifler, siyasi partiler, şirketler
►Vergi, resim ve harçlarla ilgili muafiyet ve istisnalar
►Vergi, resim ve harçlar ile kamu alacaklarının tahsili
►Yargılamalar, mahkemeler, icra ve cezalar
►Yerel, genel ve Cumhurbaşkanlığı seçimi ile halk oylaması

 

İÇİNDEKİLER

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Kavramlar ve Kuruluşlar

1. Köy ve Köy Tüzel Kişiliği 17
2. Mahalle 17
3. Muhtar 17
4. İhtiyar Meclisi ve İhtiyar Heyeti 17
5. Köy Derneği 18
6. Mahallî İdareler 18
7. Köy ve Mahallî İdareler Kavramı ile Kamu Kurum ve Kuruluşları Kavramı İlişkisi 19
8. Kamu Kurum ve Kuruluşları 19
8.1. Genel Yönetim Kapsamındaki İdarelerin Bütçeleri 20
8.2. Genel Bütçeli Kamu İdareleri (Hazine) 20
8.2.1. Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun Ekindeki (I) Sayılı Cetvelde Yer Alan Kuruluşlar 20
8.2.2. Genel Bütçe İçindeki Kuruluşların Bütçesinde Gösterilenler 21
8.3. Özel Bütçeli Kamu İdareleri 22
8.3.1. Yükseköğretim Kuruluşları ve Bulundukları Yerler 22
8.3.2. Özel Bütçeli Diğer İdareler 25
8.4. Düzenleyici ve Denetleyici Kurum Bütçeli Kamu İdareleri 26
8.5. Sosyal Güvenlik Kurumu Bütçeli Kamu İdareleri 26
8.6. Mahallî İdare Bütçeli Kamu İdareleri 27
8.6.1. Su ve Kanalizasyon İdareleri 27
8.6.2. Diğerleri 28
8.7. Bağımsız Bütçeli Kamu Kurum ve Kuruluşları 28
8.7.1. Mesleklerle İlgili Kamu Kurumları 29
8.7.2. Vakıf Üniversiteler ve Kurulduğu Yerler 29
8.7.3. Diğerleri 31
8.8. Uygulamadan Kaldırılan Katma Bütçe İçindeki Kuruluşlar 32
8.9. Meslek Kuruluşları, Vakıf Üniversiteler ve Sulama Birliklerinin Özel Durumu 32
9. Kanunla Kurulmuş Kurum ve Kuruluşlar 33
10. Kanunla Kurulmuş Dernekler 34
11. Kanunla Kurulmuş Vakıflar 34

İKİNCİ BÖLÜM
Köy Muhtarıyla İlgili Hükümler

1. Köy Kanunu Hükümleri 35
2. Askerlik Kanunu Hükümleri 64
3. Kanun, Tüzük ve Diğer Mevzuatın Halka Duyurulması 64
4. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 65
5. Köylerde Haciz İşlemi Yapan Memura Yardım Mecburiyeti 65
6. Tapu Kanunu Hükümleri 65
7. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 65
8. Millî Korunma Kanunu Hükümleri 65
9. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 65
10. Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu Hükümleri 65
11. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Hükümleri 65
12. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 68
13. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 68
14. Orman Kanunu Hükümleri 68
15. Ziraat Odalarıyla İlgili Görevler 68
16. Sivil Savunma Kanunu Hükümleri 68
17. Tebligat Kanunu Hükümleri 68
18. Harita ve Planlara Ait İşaretlerin Korunması Görevi 68
19. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 69
20. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 75
21. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 75
22. Su Ürünleri Kanunu Hükümleri 76
23. Kimlik Bildirme Kanunu Hükümleri 76
24. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Hükümleri 76
25. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümleri 77
26. Sosyal Hizmetler Kanunu Hükümleri 81
27. Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu Hükümleri 81
28. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 82
29. Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümleri 82
30. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri 82
31. İmar Kanunu Hükümleri 82
32. Üretilen Madenin Sevkiyatı 82
33. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Görevi 82
34. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Hükümleri 84
35. Kadastro Kanunu Hükümleri 84
36. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Hükümleri 88
37. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 89
38. Mera Kanunu Hükümleri 89
39. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümleri 89
40. Türk Medeni Kanunu Hükümleri 89
41. Kara Avcılığı Kanunu Hükümleri 107
42. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri 107
43. İl Özel İdaresi Kanunu Hükümleri 107
44. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Hükümleri 107
45. Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümleri 107
46. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hükümleri 107
47. Hukuk Mahkemelerince Verilen İhtiyati Tedbir Kararının
Uygulanmasında Yardım 107

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Köy İhtiyar Meclisiyle İlgili Hükümle

1. Köy Kanunu Hükümleri 109
2. Sular Hakkında Kanun Hükümleri 109
3. Askerlik Kanunu Hükümleri 109
4. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 109
5. Çeltik Ekimi Kanunu Hükümleri 111
6. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 112
7. Millî Korunma Kanunu Hükümleri 116
8. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 116
9. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında
Kanun Hükümleri 125
10. Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu Hükümleri 128
11. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 129
12. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 129
13. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce Sulama ve Kurutma Ücretlerinin Tahsili 129
14. Orman Kanunu Hükümleri 130
15. Ziraat Odalarıyla İlgili Görevler 130
16. Tebligat Kanunu Hükümleri 130
17. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 130
18. Köy İçme Suları Hakkında Kanun Hükümleri 135
19. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 136
20. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 136
21. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 136
22. Damga Vergisinden İstisna Hükümleri 136
23. Su Ürünleri Kanunu Hükümleri 136
24. Tarım Kredi Kooperatifleriyle İlgili Hükümler 138
25. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 138
26. Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümleri 138
27. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri 138
28. Kara Avcılığı Kanunu Hükümleri 138
29. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri 139
30. Belediye Kanunu Hükümleri 139

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Köy Tüzel Kişiliğiyle İlgili Hükümler

1. Köy Kanunu Hükümleri 141
2. Sular Hakkında Kanun Hükümleri 141
3. Askerlik Kanunu Hükümleri 144
4. Umumi Hıfzıssıhha Kanunu Hükümleri 144
5. Tapu Kanunu Hükümleri 144
6. Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkında Kanun Hükümleri 146
7. Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 147
8. Asker Ailelerinden Muhtaç Olanlara Yardım Hakkında Kanun Hükümleri 147
9. Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat Kanunu Hükümleri 148
10. Köy Ormanlarının Devletleştirilmesi 148
11. İl İdaresi Kanunu Hükümleri 150
12. Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümleri 153
13. Limanlar İnşaatı Hakkında Kanun Hükümleri 155
14. Orman Kanunu Hükümleri 156
15. Ziraat Odalarıyla İlgili Görevler 163
16. Sivil Savunma Kanunu Hükümleri 169
17. Tebligat Kanunu Hükümleri 170
18. Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun Hükümleri 179
19. Köy İçme Suları Hakkında Kanun Hükümleri 179
20. Yer Altı ve Kaynak Suları Kira Bedellerinden Köylere Pay Verilmesi 179
21. Gelir Vergisi Kanunu Hükümleri 180
22. Basın-İlan Kurumu Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 182
23. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 184
24. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 184
25. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 192
26. Motorlu Taşıtlar Vergisinden İstisna Hükümleri 197
27. Tapu ve Kadastro Harcından İstisna Hükümleri 198
28. Emlak Vergisi Kanunu Hükümleri 198
29. Su Ürünleri Kanunu Hükümleri 199
30. Belediye Gelirleri Kanunu Hükümleri 199
31. Su ve Kanalizasyon İdareleriyle İlgili Hükümler 200
32. Vergi Mahkemeleriyle İlgili Hükümler 201
33. İdari Yargılama Usulü Kanunu Hükümleri 201
34. Siyasi Partilere Yardım ve Bağış Yasağı 201
35. Devlet İhale Kanununun 75’inci Maddesi Hükümleri 202
36. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 202
37. Katma Değer Vergisinden İstisna Hükümleri 217
38. Taşınmaz Mal Zilyetliğine Yapılan Tecavüzlerin Önlenmesi Hakkında Kanun Hükümleri 217
39. İmar Kanunu Hükümleri 221
40. Köye Yönelik Hizmetler Hakkında Kanun Hükümleri 224
41. Kadastro Kanunu Hükümleri 228
42. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Hükümleri 228
43. Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun Hükümleri 228
44. Millî Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu Hükümleri 229
45. Mera Kanunu Hükümleri 229
46. Hazine Taşınmazlarının Satış ve Kira Bedellerinden Köylere Pay Verilmesi 260
47. Özel Tüketim Vergisinden İstisna Hükümleri 261
48. Kara Avcılığı Kanunu Hükümleri 261
49. Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Köylere Tahsis Edilmesi 262
50. Türk Ceza Kanunu Hükümleri 263
51. Mahallî İdare Birlikleri Kanunu Hükümleri 264
52. Belediye Kanunu Hükümleri 265
53. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Hükümleri 270
54. Kurumlar Vergisi Kanunu Hükümleri 271
55. İskân Amacıyla Kullanılmak Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Taşınmaz Tahsisi 273
56. Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sulardan Tahsil Edilen Gelirlerden Köye Ödenen Pay 273
57. Vakıf Kültür Varlıklarının Devri 274
58. Tapu İşlemlerinden Döner Sermaye Hizmet Bedeli Alınmaması 274
59. Türk Ticaret Kanunu Hükümleri 275

BEŞİNCİ BÖLÜM
Mahalle Muhtarıyla İlgili Hükümler

1. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 277
2. Taşkın Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Korunma Kanunu Hükümleri 277
3. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 277
4. Orman Kanunu Hükümleri 283
5. Ziraat Odalarıyla İlgili Görevler 283
6. Sivil Savunma Kanunu Hükümleri 284
7. Tebligat Kanunu Hükümleri 284
8. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 284
9. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 284
10. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 284
11. Kimlik Bildirme Kanunu Hükümleri 284
12. Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkında Kanun Hükümleri 284
13. Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasası Hükümleri 284
14. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 284
15. Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümleri 285
16. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Görevi 285
17. Uyuşturucu Maddelerle İlgili Kanun Hükümleri 285
18. Kadastro Kanunu Hükümleri 285
19. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu Hükümleri 285
20. Mera Kanunu Hükümleri 285
21. Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Hükümleri 285
22. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri 285
23. İl Özel İdaresi Kanunu Hükümleri 286
24. Belediye Kanunu Hükümleri 287
25. Nüfus Hizmetleri Kanunu Hükümleri 287
26. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Hükümleri 289

ALTINCI BÖLÜM
Mahalle İhtiyar Heyetiyle İlgili Hükümler

1. Askerlik Kanunu Hükümleri 293
2. Millî Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu Hükümleri 293
3. Şehir ve Kasabalarda Mahalle Muhtar ve İhtiyar Heyetleri Teşkiline Dair Kanun Hükümleri 293
4. Ziraat Odalarıyla İlgili Görevler 293
5. Tebligat Kanunu Hükümleri 293
6. Vergi Usul Kanunu Hükümleri 293
7. İlköğretim ve Eğitim Kanunu Hükümleri 293
8. Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun Hükümleri 293
9. Tarım Kredi Kooperatifleriyle İlgili Hükümler 294
10. Kamulaştırma Kanunu Hükümleri 294
11. Mahallî İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun Hükümleri 294
12. Ceza Muhakemesi Kanunu Hükümleri 296
13. Belediye Kanunu Hükümleri 296

RESMÎ EVRAK ÖRNEKLERİ (EK: 1-13) 297
KİTABA KONU EDİLEN KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELER

Kanunlar 315
Kanun Hükmünde Kararnameler 332

Yararlanılan Kaynaklar 333
Yazarın Öz Geçmişi ve Yayımlanmış Kitapları 335