Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (151)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamaları

Koruma Alanlarındaki İmar UygulamalarıSayfa Sayısı
:  
303
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-561-7

40,00 TL ( KDV Dahil )


Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen kültür ve tabiat varlıklarının korunarak gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir. Bu anlayış doğrultusunda kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu alanların özel bir statüye tabi tutulması bir zorunluluk olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışmada bu özel statünün hukuki boyutunun ortaya konulması amaçlanmaktadır. Bu çerçevede kamulaştırma, ifraz-tevhit, arazi ve arsa düzenlemesi gibi imar uygulamalarının koruma rejimine tabi tutulan alanlardaki görünümlerine yer verilmiştir.(TANITIM YAZISI)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


I. Koruma Hukukunun Genel Esasları


A. Kavramlara Kısa Bir Bakış


1. Koruma Kavramı


2. Koruma Alanı 


3. Kültür ve Tabiat Varlıkları


a. Tanımı


b. Hukuki Statü


c. Tespit ve Tescil


B. Koruma Hukukunun Tarihsel Arka Planı


1. Koruma Hukukunun Dünya'daki Gelişimi


2. Türkiye'de Koruma Hukukunun Kısa Tarihçesi


C. Koruma Hukukunun Anayasal Dayanakları


D. İnsan Hakları Bağlamında Kültür ve Tabiat Varlıklarının Korunması


E. Koruma Hukukuna İlişkin Başlıca İlkeler


1. Koruma-Kullanma Dengesinin Sağlanması ve Sürdürülebilir Kalkınma İlkesi


2. Derecelendirme İlkesi


3. Mülkiyet Hakkına Saygı Gösterilmesi İlkesi


4. Katılım İlkesi


F. Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamalarının Genel Özellikleri


G. Koruma Faaliyetinin İdari Faaliyetler Arasındaki Yeri


H. Koruma Amaçlı İmar Uygulamalarında Yetkili Olan İdari Makamlar


1. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları


a. Koruma Bölge Kurullarının Oluşumu


b. Koruma Bölge Kurullarının Kararlarının Niteliği 


2. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu


a. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun Oluşumu


b. Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu Kararlarının Niteliği


3. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu


a. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Oluşumu


b. Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonu Kararlarının Niteliği


4. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları


a. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonlarının Oluşumu


b. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonları Kararlarının Niteliği


5. Yenileme Alanları Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulları


6. Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları (KUDEB)


I. Ara Değerlendirme


 


II. Sit Kavramı ve Koruma Amaçlı İmar Planı


A. Koruma Rejiminin Ana Unsuru Olarak Sit Alanları


1. Genel Olarak Sit Kavramı


2. Sit Alanı İlan Edilme Usulü


3. Sit Kararının Hukuki Niteliği ve Sonuçları


4. Sit Türleri


a. Kentsel Sit 


b. Tarihi Sit


c. Arkeolojik Sit


d. Doğal Sit


e. Karma Sit


B. Koruma Amaçlı İmar Planı Kavramı ve Hazırlanış Usulü


1. Plan Öncesi Uygulama Kuralları


a. Sit Kararının Mevcut Planlar Üzerindeki Etkisi


b. Sit Kararının İnşaatı Devam Eden Yapılar Üzerindeki Etkisi


c. Geçiş Dönemi Koruma Esasları ve Yapılaşma Koşullarının Belirlenmesi


2. Koruma Amaçlı İmar Planı Kavramı


a. Planlama-Koruma İlişkisi


b. Koruma Amaçlı İmar Planının Gerekliliği Üzerine


c. Koruma Amaçlı İmar Planının Tanımı 


d. Koruma Amaçlı İmar Planının Niteliği


e. Koruma Amaçlı İmar Planının Kapsamı


3. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Yapım Süreci


a. Koruma Amaçlı İmar Planlarında Yetki


b. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Hazırlanışı


c. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Kesinleşmesi


4. Koruma Amaçlı İmar Planları Bağlamında Planlar Arası İlişki


a. Koruma Amaçlı İmar Planları Arasındaki İlişki


b. Koruma Amaçlı İmar Planlarının Diğer Planlarla İlişkisi


5. Koruma Amaçlı İmar Planlarında Tadilat Yapılması


C. Ara Değerlendirme


 


III. Koruma Amaçlı İmar Planı Doğrultusunda Gerçekleştirilen Uygulama İşlemleri


A. Kamulaştırma


1. Genel Olarak Kamulaştırma


2. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kamulaştırılması


a. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Kamulaştırılmasında Yetki


b. 2863 Sayılı Kanunda İdareyi Kamulaştırma Yapmaya Sevk Eden Nedenler


c. Kamulaştırma Bedelinin Tespit Edilmesi 


d. Kamulaştırılan Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Malikleri Tarafından Geri Alınması Sorunu


e. Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Bulunduğu Parsellerde Acele Kamulaştırma


3. Koruma İrtifakı


4. Kamulaştırmaya Alternatif Usuller


a. Takas


b. İmar Haklarının Aktarımı


5. Kamulaştırmasız El Koyma Kavramındaki Yeni Gelişmelerin Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıkları Üzerindeki Etkileri


B. Parselasyon Uygulamaları


1. İfraz ve Tevhit (İsteğe Bağlı Parselasyon) Uygulamaları


a. Genel Olarak İfraz ve Tevhit 


b. Koruma Alanlarındaki İfraz ve Tevhit Uygulamaları 


2. Arazi ve Arsa Düzenlemesi (Resen Parselasyon)


a. Genel Olarak Arazi ve Arsa Düzenlemesi


b. Koruma Alanlarında Gerçekleştirilecek Arazi ve Arsa Düzenlemeleri


C. Yapı Ruhsatı ve Yapı Kullanma İzni 


1. Yapı Ruhsatı


a. Genel Açıklamalar


b. Koruma Rejimine Tabi Yapılarda Ruhsat Süreci


c. Yapı Ruhsatının Düzenlenmesinde Koruma Kurulu/Komisyonu ve KUDEB İlişkisi


2. Yapı Kullanma İzni


D. Plana ve Ruhsata Aykırı Yapılara Uygulanacak İdari Yaptırımlar


1. Yapının Mühürlenmesi


2. İdari Para Cezası


3. Yıkım


E. Ara Değerlendirme 


IV. Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamalarının İdari ve Yargısal Denetimi


A. İdari Denetim


1. Koruma Alanlarındaki İmar Uygulamalarına İlişkin İdari Denetim Usulleri


a. Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Kararlarına İtiraz


b. Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu Kararlarına İtiraz


c. Koruma Amaçlı İmar Planına İtiraz


2. İdari İtirazların Dava Süresine Etkisi


B. Yargısal Denetim


1. Genel Olarak Yargı Süreci


2. Yargılama Usulü Müesseseleri Bakımından Değerlendirme 


a. Görev


b. Yetki


c. Ehliyet


d. Kesin ve Yürütülebilir İşlem


e. Husumet


f. Feragat


3. Yargısal Denetimde Bilirkişinin Rolü


4. Koruma Kurulu/Komisyonu Kararlarına Karşı İptal Davası Açılmasının Sonuçları


C. Ara Değerlendirme


SONUÇ


 


 


KAYNAKÇA