Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Kollektif Ve Komandit Şirketler

Kollektif Ve Komandit ŞirketlerSayfa Sayısı
:  
665
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1960

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

İKİNCİ BASIYA öNSöZBu eserin 1956 tarihinde yayınlanmış olan I. Kısmı, 1.1.1957 tarihinde yürürlüğe giren Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre hazırlanmış ve gereken yerlerde genişletilm^tir. Meri Kanununa göre hazırlanmış bulunan U. Kısımda mühim değişiklikler yapamamıştır. Komandit Şirketler hakkındaki III. Kısım yenidir.


Aranılan herhangi bir hususun kolayca bulunmasını temin maksadı ile, kitabın arka tarafına tahlilî fihristle madde fihristi, metne de izah edilen bahisleri gösteren kenar başlıkları eklenmiştir.


Gerek mülga, grerek meri Ticaret Kanunlarının kollektif ve komandit şirketler hakkındaki hükümlerinin çoğu yabancı hukuk çevrelerinden alınmıştır. Bunun için her iki şirket nevinde başlıca gayemiz bu hükümlerin yabancı hukuk çevrelerinde hakim olan içtihad ve görüşlere göre ilmî ve sistematik tahlilini yapmak, hakikî mânalarını izah etmek olmuştur. 1945 tarihli içtihadı birleştirme kararında da belirtildiği gibi, kanunlarımızı yorumlarken \"bunların asıllarına bakmaktan da vazgeçemeyiz.


Fihristlerin ihzar ve tanziminde, tashihlerde azamî gayret sarfeden Kara Ticareti Hukuku Kürsüsü Asistanları Dr. Oğuz îmregün\′e, Ünal Tekinalp\′a, Ersin Çamoğlu\′na burada da teşekkür etmeği borç bilirim.Kadıköy, 1960

HALİL ABSLANLI

İÇİNDEKİLER


I. KISIM BİRİNCİ BÖLÜM


KOLLEKTİF VE KOMANDİT ŞİRKETLERİN TARİHÇESİ
I. İlk ve orta çağda şirketler
1. a. İnsan topluluklarında iştirak fikri, 3. — 2. Eski İslâm Hukukunda şirket, 3. — 3. Romalılarda şirket, 5. — 4. Lâtin Hukukunda şirket (Kumpanyalar), 8.
II. İslâm Hukukunda ve Mecellede şirketler
1. islâm Hukukunda şirketler, 8. — 2. Mecellede şirketler, 9. — a. Şirketi mülk, şirketi ibaha, 9. — b. Şirket akti, şirketi mü-faveze, 11. — c. Kâr ve sermaye nisbetlerine göre tefrik, 12.
— d. Sermayenin nevrine ve şirket mevzuuna göre tefrik, 13. —
aa. İdare hakları, 13. — bb. Mesuliyet, 15. — cc. Sermaye, 16. —
dd. R.ekabet memnuiyeti, 16. — ee. Fesih, 17. — 3. Müzarebe, 17.
III. \"Ordonnance de Cioiumerce\" de, kollektif ve komandit şirketler
1. Societe Generale, 20. — 2. Komandit şirketler, 21. — 3. Anonim şirketler, 21.
IV. 1808 tarihli Fransız Ticaret Kanunu ve 1850 tarihli Kanunnamei
Ticarette kolîektif ve komandit şirketler
1. Code de Commerce, 22. — 2. Kanunnamei Ticaret, 23.
— a. 1850 tarihli Kanunnamei Ticarette kollektif ve ko
mandit şirketler, 25. — b. Mukavelede yazılı şeklin mahiyeti,
25. — 3. Mukayese, 25.
İKİNCİ BÖLÜM

ŞİRKET AKDİ


A. Yabancı hukuk çevrelerinde şirket akdi
I. Fransız Hukuku, 30. — 1. Şahıs ve .mal birliği olarak şirket, 30. Kâr ve zarara iştirak, 30. — 3. Affectio Societatis, 31.
— II. Alman Hukuku, 32. — 1. Gaye unsuru, 32. — 2. Gayenin
takibinde vahdet, 33. — 3. Gayenin mahiyeti, 33. — III. İsviçre
Hukuku, 34. — IV. İngiliz Hukuku, 34.B. Türk Hukukunda Şirket Akdi ... Şirket akdinin muhtelif unsurları


I. Akdi unsur 36
1. Şirket aktinin inikat sureti, 36. — 2. Akidde şekil, 37. — 3. Şirket aktinde esaslı noktalar, 37. — 4. Şirket akdinin tesiri, 38. — 5. Şirketlere iki tarafa borç yükliyen akitlere mütedair hükümlerin tatbiki, 39. — a. Şeriklerin borçları arasındaki münasebet, 40. — b. İfa sırası bakımından bağlılık, 40. — c. Şirket akdinde imkânsızlık, 40. — d. Şirket akdinde temerrüt, 41. — 6. Şirket akti ile iki tarafa borç yükliyen akitler arasındaki farklar, 41. — a. Şirket akdinde maksat unsuru, 41. — b. Şirket akdinde sermaye, 42. — c. Şirket akdinde tarafların taaddüdü, 43, — d. Şirket akdinde edimler arasındaki muadelet, 43.
II. Şahsi unsur 45
III. Müşterek gaye 46
Dernek - şirket akdi
3. Şirket ve dernekleri tefrikde gayenin rolü, 47. — a. Kazanç paylaşmak unsuru, 48. — b. İktisadî gaye, 48. — Kazanç paylaşmak mefhumu, 51. — Kazanç paylaşmak mefhumunun tarifi, 53. — Kartel, —■ şirket akdi, 54. — 2. Aktif faaliyet, 55. — Zarara iştirak, 56. — 3. Affectio Societatis, 58. — 4. Zarara iştirak borcu, 58. — Müşterek mülkiyet, — Şirket akdi, 59. — 5. Müşterek mülkiyetin mahiyeti, 59. — 6. iştirak halinde mülkiyet. — Şirket akdi, 63. — ?. Ödünç akdi - şirket akdi, 66. — 8. Hizmet akdi - şirket akdi, 70.
IV. Sermaye Unsuru 74
1. Gayret ve vasıta mefhumlarının izahı, 74. — 2. İsviçre Borçlar kanunu ile mukayese, 75.
V. Ticaret şirketleri, ticarî ve adî şirketler 75
1. Mülga Ticaret Kanununun 120 inci maddesi, 75. — 2. Türk Ticaret Kanununda ticaret şirketleri, 77. — 3. Adi şirket, ticarî şirket, 78.
VI. Hükmî şahsiyet 71
1. Ticaret şirketlerinin hukukî ehliyeti, 80. — 2. a. İstifade ehliyetinde sair tahditler, 83. .— b. Tasfiye halinde ticaret şirketlerinin hukukî ehliyeti, 84. — 3. Hükmî şahsiyetin iktisabı, 85.ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


KOLLEKTİF ŞİRKET MUKAVELESİ

I. Kolfektif şirketin iktisadi ehemmiyeti 86
1. Sermaye nevileri, idare şekli, 87. — 2. Gayrı mahdut mesuliyet, 87. — 3. Mahzurları, 88.
H. Kollektîf şirketlere tatbik edilecek hükümler 86
III. Kolfektif şirket mukavelesinde yazdı şekjl 90
Mülg-a ticaret kanununda yazılı şekil, 90. — 1. ETK. 146 ncımadde, 90. — 2. İsviçre ve Alman Hukukunda, 91. — 3. Fransız Hukukunda, 92. — 4. ETK, 196 m. hakkındaki çeşitli görüşler, 92. — 5. a. Ticaret Kanunnamesi lâyihasında, 93. — b. Menfaatler vaziyeti bakımından, 93. — 6. a. İç ve dış münasebet bakımından, 94. — b. Fikrimiz, 96. — c. Dış ve iç münasebet bakımından, 98. Mer1! Ticaret Kanununda yazdı şekil, 96. — 1. İç münasebette yazılı şekle ademî riayetin neticeleri, 100. — 2. Dış münasebette yazılı şekle ademî riayetin neticeleri, 100. — 3. Şirket akdi bakımından aranan unsurların iç ve dış münasebette tesiri, 102. — 4. a. TTK. m. 14, 102, — b. TTK. m. 156 ile TTK. m. 14. 102.
IV. Kollektif Şirketin Tavsifi a. Şirket akdi, 104. — b. Kazanç sağlamak ve paylaşmak, 106. —
1. Yazılı şekil şartı, 106. — 3. Mukavelenin ihtiva etmesi gerekli
kayıtlar, 106. — 1. Ortakların ad ve soyadlariyle ikametgâhları ve
tâbiiyetleri, 107. — a. Ortakların muayyen olması, 107. — b. Tâ
biiyet, 108. — c. Ortakların sıfatı, 108. — d. Hükmî şahısların or
tak olması, 111. — 2. Şirketin kollektif olduğu,-111. — a. ETK. ile
TTK. nun mukayesesi, 111. — b. TTK. 245, 113. — c. Müteseîsil
mesuliyetin kendiliğinden- doğması, 114. — d. Gayrı mahdut me
suliyetin yüklenilmesi, 114. — e. Dış münasebet bakımından, 114.
— 3. Şirketin ticaret unvanı ve merkezi, 114. — Ticaret unvanı,
114. — a. Ticaret unvanının iç ve dış -münasebette mânası, 114. —
b. Ticaret unvanının terkibi, 115. — c. Dış münasebette ticaret un
vanının mahiyeti, 118. — d. Ticaret unvamndaki noksanın tescille
tamiri, 120. — Şirketin merkezi, 120. — a. Merkezin hukukî mahi
yeti, 121. — b. Mukavelede merkezin gösterilmemesi, 121. — 4.
Şirketin mevzuu, 122. — a. Kollektif şirkette ticarî işletme un
suru, 123. — b. Şirketin mevzuu, 124. — c. Dış münasebette şirket
mevzuu ve TTK. m. 14 ün tesiri, 125. — 5. Her ortağın sermaye
olarak koymayı taahhüt ettiği para miktarı, para mahiyetinde ol
mayan sermayenin değeri ve bu değerin ne suretle biçilmiş ol
duğu, eğer şahsî emek bahis konusu ise bu emeğin mahiyet ve
şümulü, 127. — a. TTK. m. 139, 127. — b. TTK. m. 155. 5, 127. —
c. Dış münasebetteki durum, 128. — 6. Şirketi temsile selâhiyetli
kimselerin ad ve soy adlarj, bunların yalnız başına mı, yoksa
birlikte mi imza koymaya selâhiyetli oldukları 128. — 7. Muka
velenin tanzimi tarihi, 129. — a. Dış münasebette başlangıç ta- .
rihi, 129. — b. Dış münasebette inikat tarihi, 129. — c. Başlan
gıç ve bitim tarihi, 130. — 8. Emredici hükümler, 131.
V. Kollektif şirket mukavelesinin akitleri
1. a. Yabancı hukuk çevrelerinde ortakların sıfatı, 135. — b. Türk hukukunda şeriklerin sıfatı, 136. — 2. Küçük ve mahcurların , < ortaklık sıfatı, 137. — a. İstimal ehliyeti, 138. — b. Ticarî işletmenin ortaklarca işletildiği, 138. —- c. MK. m. 406. 3,
139. — 3. a. Evli kadınların kollektif şirkete iştirak ehliyeti, ,
140. — b. Kollektif şirkette ortak olan kadının evlenmesi, 140.— c Evli kadının komanditer sıfatı, 140. — 4. Ticarî ehli
yet, 140. — 5. Aynı şahsın müteaddit kollektif şirketlere iş
tiraki, 142.
VI. Kollektif şirketin tesisi
1. a. İç münasebette kollektif şirketin doğumu, 143. — b. Şirket mukavelesinin iç münasebette icra ettiği tesir, 143. — c. Mukavelenin ecel veya şarta taliki, 143. — 2. Dış münasebette kollektif şirket olarak tanıtılma, 144. — a. TTK. m. 174, 144.
— b. Ortakların hareket tarzının kollektif şirketin tavsifi üze
rine tesiri, 149. — 3. Köîlektif şirket vasfının sonu, 149.

142VII.

Kollektif şirketin tescil ve ilânı 14&
1. Ortaklara tahmil edilen tescil mükellefiyeti, 149. — 2. Tescil mükellefiyetinin kamusal bir borç oluşu, 151. — 3. Tescil süresi, 151. — 4. Tescil dilekçesi, beyanname, şirket mukavelesi, 153. — 5. Şirket mukavelesinde tescile tâbi değişiklikler, 155. — 6. a. Tescili dâva hakkı, 165. — b. Sicil memurunun tescil se-lâhiyeti, 156. — c. Tescilin icra edilmemesi halinde ortakların şirketi fesih hakkı, 157. — 7. Tescil ve ilânın kollektif şirketlerde tesiri, 157. — a. Hükmî şahsiyetin iktisabı bakımından ihdâsi tesir, .157. — b. Unvanın iktisabı bakımından ihdasî tesir, 158. — c. Tescilin beyyine vasfı, 158. :— d. Tescilin şirketin vasfı üzerine tesiri, 158.Kollektif şirket mukavelesinde noksanlar
1. Bâtıl veya hükümsüz olan kollektif şirkette tasfiye veya haksız iktisap hükümlerinin tatbiki, 159. — 2. Haksız iktisap hükümlerinin tatbikinin neticeleri, 160. — a. Yalnız iki tarafın hukuk muhitinde hüküm ifade etmesi, 160. — b. Şirket faaliyetinin dış muhitteki tesiri, 160. — c. İki tarafa borç yükliyen akitlere dair hükümlerin tatbiki, 161. — 3. Haksız iktisap kaidelerinin tatbikinin menfaatler vaziyeti bakımından değerlendirilmesi, 161. — 4. a. Umumî hükümlerin tatbik edileceği haller, 166. — b. Batıl veya hükümsüz olup iç münasebette ifa edilen şirket akdine tatbik edilecek hükümler, 167. — c. Üçüncü şahıslarla münasebete girişilmesi halinde tasfiye hükümlerinin tatbik sahası, 169. — 5. Feshin tescil ve ilânına kadar şirketin ve ortakların mesuliyeti, 171. — 6. Önemsiz noksanlarda şirketin idamesi, 171. — 7. Fesih ve butlan sebeblerinin faaliyete başlandıktan sonra hasıl olması, 172.
159

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

ORTAKLAR ARASINDAKİ MÜNASEBETLERUmumî prensipler 173
1. İç ve dış münasebette ortaklara tanınan serbesti, 173. — 2. Sadakat prensibi, 173. — 2. Sadakat, prensibi gereğince mukavele

boşluklarını tamamlama, 174. — 3. Eşitlik prensibi, 174. — 4. Kollektif şirkette hak ve borçların kaideten gayrı kabili devir oluşu, 175. — 5. İhtimam ölçüsü, 175. JSJOA VASIFTA HAK VE BORÇLAR ■Sermaye borcu.
I. Kollektif şirkette sermaye
1. Şirket mameleki, 175. — 2, a. İştirak taahhüdü, 177. — b. Sermaye üzerindeki mülkiyet karinesi, 180. — c. Menkul ve gay-nmenkullepde mülkiyetin şirkete nakli, 182. — d. Hakların devri, 183. — e. Faydalanma ve kullanma hakları, 185. — f. Şah,\"\" emek, 185.
M. Sermaye borcunun hîifoikî vasıflan .„. ...
1. Umumî esaslar, 186. — a. Sermaye borcunun ifası, 187. — b. ermaye borcunun ifasını talep hakkı, 188. — 2. BK. m. 521, 188.
— 3. Sermayenin rolü, 188. —.4. Sermaye borcunun artırılması
veya eksiltilmesi, 190. — 5. Sermaye borcunun vazmdan sonra
■ortağm mesuliyeti, 191. — 6. Sermaye borcunun ademî ifası, 192.
— a. Paradan ibaret sermaye borçları, 193. — b. Paradan gay
rı sermaj\′e vecibesinde temerrüt, 194, — c. Fesih dâvası, 195.
. —- 7. Sermaye borçlarında temerrüdün neticeleri, 196. — a. İfa talebi ve gecikme tazminatı, 196. — b. Ademî ifa «ebebiyle tazminat, 196. — c. Fesih dâvası. 196. — d. Ortağı şirketten çıkarma. J97. — e. Hasarın intikali, 197. — f. Sair zararlar, 197. — 8. Kusur, 197. İştirak payı
1. Tarif
1. Umumî esasla;-, 199. — 2. Şirket mameleki, 201. — 3. Şirket mameleki ile iştirak payı arasındaki münasebet, 202.
TU. Tasfiyede iştirak paytrcn fonksiyona
1. İştirak paymm hesabı, 202. — 2. Tasfiye pasının tesbiti şekilleri, 203. — 3. Tatbikatta cari olan usul, 204. — 4. Zararın tasfiye payı üzerine tesiri, 204. — 5. para mahiyetinde olmıyan sermayelere takdir edilen değerlerin t safiye payı üzerine tesiri, 205. — 8. Sermaye payı, 206. — 7. Müsbet ve Tuenfi iştirak paylan, 207. — 8. Tasfiye paymm mahiyeti, 208.

175;
186,
JL99\′
202:ve zarar ve malî vasıfta sair taJep!e;r.
Kâr ve zararın tarifi
1. Kâr ve zararın tesbiti, 210. — 2. Kâr ve zarar devreleri, 211. — 3. Şirket mallarına kıymet takdiri, 211. — 4. Kâr ve zararın tayini, 214. — a. Kâr ve zararda nisbetler, 214. — b. TTK. m. 169, 215. — c. Kar ve zarar nisbetlerinin gösterilmemiş olması, 215. — d. Zarardan muafiyet, 216. — 5. a. Kân çekme hakkı,

210:

217. — b. Kâr talebi, 218. — 6. Kâr talebinin hukukî mahiyeti, 221.
II. Zarar
1- Zararı telâfi borcu, 221 \"_\"2 z\′r\′r \"t \′\′-\′. ,\" 2ât
\"-\" ^ \′ Zaıdli te)af» borcunun muacceli-
1. Zararı yeti, 222.
İÜ. Ücret, faiz ve masraf talepleri
223
1. Ücret, 223, — 2. Faiz, 224. — 3. a. Masraflar ve şirket lehine yapılan sair ödemeler, 225. — b. Şirket hesabına iitizam edilen borçlar, 226. — c. Şerikin şirket idaresi yüzünden uğradığı zararlar, 226. — d. Avanslar, 226. — 4. BK. m. 527 den doğan taleplerin mahiyeti, 227.
XV.
Şirketle şerikler arasında ortaklıktan doğan münasebetlerle or
taklık dışı münasebetler
237
1. Tavsif, 227. — 2. Ortaklık dışı münasebetler, 229. — 3. Malî vasıfta talepler, 228. — a. Şirket ait taleplerde haklan hamili, 230. — b. Ortaklara ait taleplerde hakkın hamili, 231. .
üekabet yasağı.
1. Kekabetin tarifi ve hiKİndu
232
1. Rekabet yasağının sebebi, 232. — 2. Rekabet yasağında taraflar, 233. — a. Rekabet yasağının şümul sahası, 233. — b. Rekabet yasağının hududu, 234. — c. Rekabet yasağının yer bakımından hududu, 235. — d. Rekabet yasağının zaman bakımından hududu, 235.
II. Memnu olan işler
235
1. Kendi hesabına iş yapma yasağı, 235. — 2. Başkası hesabına iş yapma yasağı, 235. — 3. Başka şirkete iştirak, 235. — 4. Ortakların muvafakati, 236.
III. Rekabet yasağının müeyyideleri ...... .:. ... ... ... 237
1. Şirketin seçim hakkı, 237. — 2. a. Tazminat talebi, 238. — b. Ortağın kendi namına yaptığı işlerde iştirak hakkı, 239. -^. c. Ortağın başkası hesabına yaptığı işlerde, iştirak hakkı, 239. — d. Ortağın diğer bir şirkete iştiraki halinde diğer ortakların haiz olduğu haklar, 240. — 3. Rekabetten içtinap talebi, 240. — 4. Fesih ve ihraç hakkı, 240. — 5. Zaman aşımı, 241. — 6. Rekabet yasağına tatbik edilecek hükümler, 243.
IV. Akdi rekabet yasağı
242
2. Akdi rekabet
1. Akdi rekabet yasağının şümul sahası, 242. yasağında tatbik edilecek hükümler, 243. \′ŞAHSİ VASIFTA HAK VE BOKÇLAJ4, İdare hakkı.
I. Koilektif şirketin idaresi
2441. İdare hakkı, 244. — 2. Mutad ve fevkalâde muamelelerde idari vasıf, 248. — 3. Temel muameleler, 248.

II. KoHekfîî şirketlerde idarenin hukukî mahiyeti
254
1. İdare hakkının hak ve borç vasfı, 248. — 2. İdare hakkı ve vekâlet, 249. — a. İdare vazifesini şahsen ifa borcu, 250. — b. İdare vazifesi ile mükellef ortağın durumu, 251. — c. Hesap verme borcu, 252.
İTİ. KcUdkti! j.irketierde idarenin hududu
i. a. Maksat ve mevzu, 254. — b. İcrası gereken mutad muameleler, 255. — c. Mutad muamele ölçüsü, 256. — 2. a. Fevkalâde muamelelerin tavsifi, 257. — b. Fevkalade muameleler hakkında karar, 258. — 3. a. Fevkalâde ve mutad muamelelerin hududumu te-sbit, 259. — b. Şirket mukavelesi ile verilen idare hakkının, karar ile daraltüamıyacağı, 260. — c. Ekseriyet kararı ile verilen idare hakkının tevsii 260. — d. Kanundan doğan idare hakkının tevsii, 260.
IV. Kollektif şirketin idaresi 260
1. a. Kanuni idare hakkı, 260. — b. İdare hakkını tek başına kullanma, 261. — c. Fayda ve mahzurları, 261. — 2. a. İdare hakkının teffizi, 261. — b. İdare haklarında birlikte hareket, 262. — 3. İdare hakkının kararla teffizi, 264.
264
V. İtiraz Hakkı
1. a. İtiraz hakkının istimali usulü, 264. — b. İtirazın neticeleri, 265. — 2. a. İtirazın hukukî mahiyeti, 265. — b. İtiraz müddeti, 266. — c. İtiraz vazifesi, 267. — 3. a. İdare hakkını haiz olmıyan ortakların itiraz hakkı, 267. — 3. b. Hileye müstenit muamelelerde müdahalenin şekli, 267. — 4. İtirazın dış münasebette tesiri, 268. — 5. İtiraz hakkının tefsiri vasfı, 268.
269
2!72
VI. Hariçten bir şahsın ticarî mümessil veya ticarî vekil tayini
VII. İdare hakkının nez ve tahdidi
1. Nez ve tahdid sebebleri, 272. — 2. a. Şerikin mukavele ile tayini halinde idare hakkının nez ve tahdidi, 273. — b. Azil ve tahdit, 273.
— c. Mukavele ile verilen idare hakkının nez ve tahdidi, 275.
— 3. a. Kararla verilen idare hakkının nez ve tahdidi, 275. —
b. Ortakların azil hakkı, 276. — 4. Kanundan doğan idare hak
kının nez ve tahdidi, 276. — 5. Ticarî mümessilin azli, 277. —
6. a. Azil üzerine ortaklar arasındaki münasebetler, 277. — b.
Kararla verilen idare hakkının nez ve tahdidi, 278. — c. Ücret
hakkının sakıt oluşu, 278. — 7. TTK. 161 ve 162. madde hü
kümleri, 279.
279
\"VIII. İdare hakkını haiz şerikin bilrıza ayrılması ve istifası
1. Şerikin rızası ile idare hakkından vazgeçmesi, 279. — 2. İstifa, 280.
ve karar. I. Rey
1. a. Reyin hukukî mahiyeti, 282. — b. Reyden rücu, 283. — c. Reyin iptali, 283. — d. İptalin neticeleri, 284. — 2. a. Rey hakkından mahrumiyet, 285. — b. Şahsî alâka, 285. — 3. Rey hakkını kullanma borcu, 287. — 4. Mukavele değişikliklerinde ekseriyet prensibi, 288.

282Karar
1. Kararın hukukî mahiyeti, 292. — 2. a. Kararda şekil, 293. — b. Reyde sekil, 293. — c. İttifak ve ekseriyet nisabları, 294. — d. Karara iştirak hakkı, 295. — e. Akdî nisab, 295. — 3. a. Karar alınmasını gerektiren kanunî haller, 296. — b. Mukavelenin karar alınmasını emrettiği haller, 296. — 4. Ekseriyet prensibinin şümul sahası, 297. — 5. a. Usule aykırılık bakımından kararın iptali, 301. — b. Muhteva bakımından kanun ve mukavele hükümlerine aykırı kararın iptali, 302. — c. Amir hükümlere aykırı kararlar, 303. — 6. İptalin dış ve iç münasebette tesiri, 303.

292\′:

.Mmrakabe hakkı.\′

Murakabe ve bilgi edinme
1. Murakabenin gayesi, 304. — 2. Murakabe hakkının hamili, 305. — 3. Murakabe hakkının muhtevası, 306. — 4. Murakabe hakkının hududu, 307, — 5. Murakabeye muhatap şahıslar, 308. — 6. Murakabenin icrasında ortağın göremediği yolsuzluklar, 308. — 7. Murakabe hakkının tahdidi, 308.

304,

II. Hesap verme
1. Hesap verme borcu, 309. — 2. İbra, 310.
BEŞİNCİ BÖLÜM


ŞİRKETİN VE ŞERİKLERİN. ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARLA OLAN MÜNASEBETLERİ
Koliektif şirketin temsili.
I. Koliektif şirketin istifade ve istimal ehliyeti 315:
1. Hukukî ehliyet, 311. — 2. a. İstimal ehliyeti, 312. — b. Temsil salâhiyetinin hukukî mesnedi, 313. — c. Temsil selâhiyetinin
ortak olmıyan bir şahsa tanınması, 313. — 3. Koliektif şirketin
temsili, 314.
II. OFemsiI selâhiyetînin hamili
1. a. Kanundan doğan temsil selâhiyeti, 316. —
b.
„_„, «^. — u. Temsil salâ
hiyeti ile idare hakkı arasındaki münasebet, 316. — 2. a. Tem
sil selâhiyetinin muayyen ortaklara tevdii, 318. — b. Temsil se~


iâhiyetinin hariçten bir şahsa tanınması, 318. — c. Birlikte temsil, 318.
Bil Temsil selâhiyetinin hududu
■ 1. a. Temsil selâhiyetinin işletme mevzuu ile tahdidi, 325. — b. İşletme mevzuunun tayini, 326. — c. İşletme mevzuunun tahdidi, 327. — 2. Mukavelenin tescil ve ilânından önce işlere başlanması, 329. — 3. a. Tenisi] selâhiyetinin fiilen takip edilen mevzu ile tahdidi, 329. — b. Bazı muayyen muamelelerde tevkil, 329. — c. Temsil selâhiyetinin şube İşlerine hasrı, 330.
IV. Üçüncü şahsın hüsnüniyeti ... ... 331
1. Tescil ve ilân edilen mukavele hükümlerinin üçüncü şahısların hüsnüniyeti üzerine tesiri, 331. — a. Üçüncü şahsın vukufu, 333. — b. Tescil ve ilâna tâbi olnruyan hususlarda üçüncü şahsın hüsnüniyeti, 334. — 2. a. Fevkalâde muamelelerde üçüncü şahsm hüsnüniyeti, 335. — b. Ortaklar arası münasebetlerden doğan tahditler, 337. — 3. a. Üçüncü şahsın vukufu ve şirketin icazeti, 338. — b. Mevzuu aşan muamelelerde üçüncü şahsın mümessile müracaat hakkı, 338. — c. İşletme mevzuu dışında yapılan muameleler, 338.
Y. Şirketin iç münasebette temsilî 339
1. İç münasebette temsil selâhiyetine konulan tahditlerin ortak-îara tesiri, 339. — 2. Ortağın şirketle üçüncü şahıs gibi yaptığı muamelelerde hüsnüniyeti, 340.
VI. Temsil selâhiyetinin ref\′i ve hitamı 340
1. Temsil selâhiyetinin ref\′i keyfiyetinin tescil ve ilânı, 340. —
2. Temsil selâhiyetinin vazife vasfı, 340. — 3. Temsil salâhiyeti
nin sona ermesi, 340.
RoHektif şirketin ve crtaklarinm şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı mesuliyeti .
I. Kollektif şirketin mesuliyeti 343
H. Ortakların mesuliyeti
1. Malî ve şahsî mesuliyet, 343. — a. Ticaret kanununun sistemi, 344. — b. Fikrimiz, 347. — 3. Mesuliyetin mahiyeti, 349.
III. Ortağın ikinci ve birinci derecede mesuliyeti
1. İkinci derecede mesuliyet, 350. — 2. Birinci derecede mesuliyet halleri, 352. — a. Şirkete karşı icra takibinin semeresiz kalması,
352. — b. Şirketin sona ermesi, 352. — c. Şirketin iflâsı, 354. — d. Ortağın iflâsı, 356. — 3. Ortaklara müracaat, 356. — 4. Çıkan ortağın mesuliyeti, 357. — 5. Gayrı mahdut mesuliyet, 358. — b. Müteselsil mesuliyet, 359.
IV. Defiler
1. Def\′ileri dermeyan borcu, 360. — 2. Şahsi def iler, 364. — 3. a. Takas, 364. — b. Takasın dermeyan edilebildiği haller, 365.


V. Şerikin rücu hakkı 386
1. a. §irket iflâs etmemişse ortakların rücu hakkı, 366. — b. Şirket iflâs etmişse ortakların rücu hakkı, 367.
VI. Kollektif şirketin ve ortakların iflâsı 367
. 1. a. Şirketin iflâsı ile ortakların iflâsı arasındaki münasebet, 367.
— b. Ortağın iflâsı, 367. — c. Ortaklar hakkında iflâs talebinin
tâbi olduğu şartlar, 368. — 2. a. Şirketin iflâsında idare ve tem
sil, 369. — b. Ortakların iflâs masasına iştiraki, 36S. — 3. a.
Ortaklardan birinin şahsî alacaklısının takibi üzerine iflâsı, 371.
— b. Ortaklardan birinin şirketin borcuna binaen iflâsı, 371. —
c. Ortakla birlikte şirketin iflâsı, 371. — d. İmtiyaz hakkı, 371.


II. KISIM

ALTINCI BÖLÜM

ORTAKLAR ARASINDA DEĞİŞİKLİK KOLLEKTİF ŞİRKETTE ŞERİKİN ORTAKLIKTAN ÇIKMASI


I. Çıkma ve çıkarılma 375
1. Çıkma ve çıkarılma arasındaki fark, 375. — 2. Çıkmanın şirket hükmî şahsiyeti üzerine tesiri, 376.
II. Çıkma halleri , 376
1. a. Rızaî çıkma, 376. — b. Muayyen şartlara bağlı çıkma, 377.
— 2. Kendiliğinden vâki çıkma, 377.
III. Mukavelede hüküm olmıyan hallerde ortağın şirketten çıkması 378 Kollektif şirkette bir ortağın ölümü.
I. Ticaret Kanununun sistemi 378
1. Ölümün şirketin devamına tesiri, 378. — 2. TTK. m. 195. 1, 379. — 3. Ortakların ve mirasçıların kararları, 381. — 4. Şirketin sağ kalanlar arasında devamı halinde payın ödenmesi, 382.
— 5a. Devam kararı, 382. — b. Kararın tebliği, 382. — 6. Ölüm
tarihinden anlaşma tarihine kadar mirasçıların mesuliyeti, 383.
II. Mukavelede hüküm bulunan hallerde mirasçıların durumu ... 383
1. Mirasçılara tanınan muhtariyet, 383. — 2. Mirasçıların seçim hakkı, 385.
> III. Mukavelede hüküm bulunan hallerde mirasçının kollektif ortak
sıfatı ile şirkete iştiraki 3&5
1. a. Mirasçıların kollektif ortak sıfatını iktisaparı, 385. — b. İştirakin ortakların kabulüne bağlı oluşu, 387. — c. Mirasçının mesuliyeti, 387. — 2. Mirasçıların taaddüdü, 388. — 3. Mirasçı-çımn şirkete kollektif ortak sıfatı ile girmesi, 388. — 4. Mukavelenin tadili tescil ve ilân, 390.


IV. Mirasçının şirkete komanditer sıfatiyle iştiraki 390
1. Mirasçıların komanditer sıfatiyle iştirak teklifi, 390. — 2. a. İştirak teklifinin kabulü, 391. — b. İştirak teklifinin müddeti içinde intaç edilmemesi halinde mirasçının durumu, 392. — 3. Komanditer mirasçının hak ve borçları, 393. ■— 4. Teklifin reddi halinde mirasçının hakları, 395. — 5. a. Mirasçının kollek-tif ortak sıfatı ile mesuliyeti, 397. — b. Miras hükümlerine göre mesuliyet, 397. — c. Çıkan mirasçının mesuliyeti, 397. — 6. Mirasçının komanditer sıfatiyle iştirakine dair mukavele hükmü, 398.
V. Ölüm ile infisah ... 398
1. Mukavelede hüküm bulunması- halinde şirketin infisahı, 399.
— 2. Mirasçıya terettüp eden idare ve temsil. 399. — 3. Ortak
lara terettüp eden idare ve temsil, 400. — 4. Muvakkat idare
nin devamı müddetince kollektif şirketin durumu, 400.
Kollektif şirketteki payın devri.
I. Ortakların muvafakati He payın devri ... 400
1. Ortaklığın devri, 401. — 2. a. Devirde diğer ortakların muvafakati, 401. — b. Tatbikatta devrin icra sureti, 402.\′— 3. a. Devrin hukukî mahiyeti, 403. — b. Devralanın iç münasebette hak ve borçları, 405. — c. Devralanla devredenin dış münasebetteki mesuliyeti, 405.
Tl. Diğer ortakların muvafakati olmaksızun payın devri ve paya
diğer bir şahsın teşriki 406
1. Devralanın hakları, 406. — 2. Paya ortak olma, 407.
Bir şahsın kollektif şirkete ortak alınması.
I. İltihak mukavelesi 407
1. Üçüncü bir şahsın şirkete ortak alınması, 407. — 2. İltihak mukavelesi, 408. — 3. a. Karar nisabı, 409. — b. Ekseriyete tanınan karar hakkının mahiyeti, 410. — c. Karara muhalif kalan ortağın durumu, 411. — 4. İltihak mukavelesinin şekli, 411. — 5. Tescil ye ilân, 412. — 6. İltihak mukavelesindeki noksanlar, 412.
II. İltihakın hükümleri 412
1. a. İltihakın hükmî şahsın bünyesi üzerindeki tesirleri, 412.
— b. İltihakın sermaye ve iştirak payı nisbetlerine tesiri, 413.
— 2. a. İltihak eden ortağın mesuliyeti, 413. — b. İltihak akti
nin batıl olması halinde mesuliyet, 414. — c. Mesuliyetin şü
mulü, 414.
Ortağın şirketten çıkarılması.
I. İflâs halinde ortakların ihraç hakkı 416
1. İflâs ve mahcuriyetin şirketin devamına tesiri, 417. — a. Ortağın iflâsında ihraç hakkı, 417. — b. İhraç kararı, 417. — c.
446
d. İh-
İhraç kararının dış ve İÇ münasebette başlangıcı, 418. raç hakkının mukavele ile kaldırılması, 418.
II. Bir ortağın şahsî alacaklısının şirketi fesin talebi üzerine şerik
lerin ihraç hakkı
1. Şahsî alacaklıya tanınan fesih hakkının şartlan, 419. — 2. a. Feshi ihbarın muhatabı, 421. — b. Feshi ihbar müddeti, 422. — 3. Ortaklara tanınan imkânlar, 424.
III. Muayyen olmiyan müddetli şirketlerde ortakların çıkarma hakla
1. a. İhraç hakkının mesnedi, 425. — b. Şirketin ortakların hayatı müddetince akdi, 426. — c. Zımnî ve sarih temdit, 427. — 2. a. Belli olmıyan müddetli şirketlerde ortakların fesih hakkı ve hakkın tâbi olduğu müddet, 428. — b. Feshi ihbar, 428. — 3. İdame kararı, 430.
IV. Bir ortağın şahsî alacaklısının şirket müddetinin temdidine iti
raz etmesi üzerine diğer ortaklarını çıkarma
V. Mahkeme karan ile ihraç
1. TTK. 197 nci madde hükmünün tahlili, 433. — 2. İhraç için haklı sebeb, 436. — 3. Fesih talebi ve ortağın ihracı, 437. — 4. İhraç kararı, 440.
VI. İki kişilik ortaklıkta çıkarma hakkı
1. a. Mahkeme kararı ile ihraç, 442. — b. 190, 191, 198 inci maddeler gereğince diğer ortağın ihracı talep hakkı, 443. — c. Ortağın iflâsı halinde diğer ortağın ihracı talep hakkı, 444. — 2. İhraç hakkının tanziminde mukas\′ele serbestisi, 444. — 3. Şirket mamelekinin kalan ortağa intikali, 444.
Çıkan veya çıkarılan ortağın hak ve borçlark.
I. İhracın hükmî şahsın bünyesine tesiri
2. Çıkma ve
1. Hükmî şahsın hüviyetini muhafaz aetmesi, 446.
çıkarılmanın şirketin iç bünyesine tesiri, 447.
II. Çıkma ve çıkarılmanın ortaklar arasındaki münasebetlerde do
ğurduğu değişiklikler
448
1. Ortaklık sıfatının ziyaı, 448. — 2. a. Tasfiye payı talebinin muhtevası, 448. — b. İştirak payı talebinin değerlendirilmesi. 450. — c. Nihaî alacağın tesbiti, 451. — d. Tasfiye payının tesbitine esas olan tarih, 452. — 3. Çıkan ve çıkarılan ortağın şirketteki payının diğer ortaklar arasında taksimi, 455.
III. Ayrılan ortağın mesuliyeti
455
1. Ayrılan ortağın üçüncü şahıslara karşı mesuliyeti, 455. — 2. Ticaret kanununa esas olan sistemin tenkidi, 456.
IV. İhraçtan önce başlanmış işlerin tasfiyesi
456
1. Başlanmış olan işlere iştirak, 457. — 2. Başlanan işlerin tas fiyesi, 457.


YEDİNCİ BÖLÜM

KOLLEKTIF ŞİRKETİN FESHİ

I. Feshin mahiyeti ve neticeleri 459
1. Feshin mahiyeti, 459. — 2. Feshin neticeleri, 480.
II. Fesih sebebierj 463
III. İnfisah sebebieri ... 466
1. Müddet, 466. — 2. İflâs, 468. — 3. Kollektif şirket akdinde maksut olan gayenin elde edilmesi yahut elde edilmesinin imkânsız hale gelmesi, 471. —;\′4. Sermayenin kısmen veya tamamen ziyaı 473. —.5. Birleşme, 476: — 6. Ortaklardan birinin iflâsı, 479.
— 7. Akdi infisah sebebieri, 480.
IV. Mahkeme karariyle fesih 480
1. Haklı sebeb, 480. — a. Haklı sebebin mahiyeti, 482. — b. Fesih dâvası, 487. — c. Fesih kararı, 489. — d. Kararın mahiyeti,
489. — 2. Tescil ve ilân merasimi, 489. — a. ETK. daki vaziyet,
490. — b. TTK. daki durum, 491. — 3. Alacaklının talebi ile
fesih, 491. — a. Fesih ihtarının mahiyeti, 491. — b. Alacaklının
hakları, 492. — c. Ortaklara tanınan haklar, 493. — d. Şahsî ala
caklı, 493.
V. İradî fesih sebebieri 495
1. Umumî esaslar, 495. — 2. Kararla Fesih, 497. — 3. a. Müddeti muayyen clmıyan şirketlerde ortakların fesih hakkı, 499. •—
b. Feshi ihbar müddeti, 501.
VI. Mukavele serbestisi 503
1. Fesih hallerinin mukavele ile tanzimi, 503. — 2. Fesih hallerinin mukavele ile tahdidi, 504. — a. Amir vasıfta fesih sebebieri, 504. — b. Ticaret kanununun 186 ncı madde hükmünün mânası, 509.
\"VII. Fesinden sonra kollektif şirketin devamı 511
1. Fesihten sonra devam kararının mahiyeti 511. — 2. Devanı kararının doğurduğu neticeler, 512. — 3. Devam kararının ortakların alacak ve borçları üzerine tesiri, 513. — 4. Sarih ve zımnî devam kararı, 514. — 5. Muayyen hallerde devam, 514.
— a. Kararın tabi olduğu şartlar, 515. — b. Ortağın iflâsı se-
besiyle veya şahsî alacaklının talebi ile şirketin infisahı, 515. —
c. Şirketin iflâsı, ortakların fesih hakkı, 515. — d. Ortağın feshi
ihbar selâhiyeti, 515. — 6. Tescil ve ilân, 516.
VIII. Feshin tescii ve ilânı 516

SEKİZİNCİ BÖLÜM

TASFİYE


I. Tasfiye gayesinin şirket münasebetleri üzerine tesiri 5171. a. Hükmî şahsiyet, 517. — b. Tasfiye gayesi ile tahdidin tenkidi, 518. — 2. Ticaret şirketi sıfatı, 519. — 3. Tasfiye gayesinin ortaklar arasındaki münasebetlere tesiri, 549. — a. Mukavele ve kanun hükümleri, 520. — b. Ortakların hak ve borçları, 520. — c. İdare hakkı] 520. — d. Rey hakkı, 521. — e. Murakabe hakkı, 523. — f. Rekabet yasağı, 524.
524.\′
II. Tasfiye memurlarının seçim ve tayini
1. Tasfiye memurunun seçimi, 524. — 2. Üçüncü şahsın tasfiye memuru tayini, 525. — 3. a. Kanunen tasfiye memuru sıfatını haiz olanlar, 525. — b. Tasfiye memurlarında değişiklik, 526. — 4. Mahkemece tasfiye memuru tayini, 527.
III. Tasfiye memurlarının azli 523
. 1. Tasfiye memurluğu sıfatının ziyaı, 529. — 2. a. Tasfiye memuru tayin edilen ortağın azli, 530. — b. Ortak olmıyan tasfiye rnemurunun azli, 531. — c. Mahkemenin tayin ettiği tasfiye memurunun azli, 531. — d. Ekseriyet kararı ile azil, 531. — c. Azil karan, 531. — 3. Azil için haklı sebeb, 531. — 4. Tahdid, 534. — 5. İstifa, 534.

IV. Tescil ve ilân
V.
Tasfiye memurlarının idare Iiaklariyle temsil selâhiyetleri ve
mesuliyetleri
1. İdare ve temsil, 536. — 2. İdare hakkının tahdidi, 536. — 3. Temsil selâhiyeti, 538. — a. Hududu, 538. — b. Temsil selâhiye-tinin tahdidi ve tevsii, 539. — c. TTK. sisteminin tenkidi, 540.
— 4. Birlikte idare ve temsil, 541. — 5. Ortakların talimatına
riayet, 543. — 6. Ücret, 544. — 7. Müteselsil mesuliyet, 544.
VI. Tasfiye memurlarının vazifeleri
1. Bitirilmemiş olan iş ve muamelelerin tamamlanması, 548. — a. Eski taahhütleri ifa, 548. — b. Sürekli akitlerin feshi, 549.
— c. Derdest dâvalar: 549. — 2. Borç ve taahhütlerin yerine
getirilmesi, 549. — a. Para borçları, 550. — b. Tasfiye memur-
-\".; larınm ortaklara müracaat hakkı, 551. — 3. Şirket alacaklarını tahsil, 553. — 4. Şirketin mevcut mallarını paraya çevirmek,
554. — 5. Safî mevcudu elde etmeğe yanyan iş ve muameleler,
555. — 6. Muvakkat ödemeler, 555. — 7. Son dağıtma, 556. —
a. Son bilanço, 556. —: b. Nihaî dağıtma, 558. — c. Dağıtmanın
sonu, 559. — d. Defter ve vesaikin tevdii, 560.
VII. Tasfiye muamelesine başlanmaksizm kollektif şirketin sona er-
mesi
1. Tasfiye usulünün değiştirilmesi, 561. — 2. Şirketin tasfiyesiz son bulması, 562. — 3. Şirketin tasfiyesiz hitam bulduğu muhtelif haller, 563. — 4. îflâs eden kollektif şirketin tasfiyesi, 564. VIII. Tasfiye payı hesapları ve ortaklar arasındaki riicu münasebetleri 1. Rücu münasebetlerinin başlangıcı, 565. — a. Bakiyenin hesabı,
565. — b. Zararın hesabı, 56b. — c. İştirak payı hesaplan, 566. — d. Alacak bakiyeleri, 567. — 2. a. İç münasebette ortakların birbirlerine karşı talep hakları, 568. — b. Dış münasebette alacaklıların müracaat hakkı, 568. — c. Rucü hakkı, 569.
IS. Zaman aşnm
X. Birleşme
1. a. Birleşmenin iktisadî gayesi, 569. —-. b. Birleşmenin revaç bulduğu şirket şekli, 570. — c. Türk Ticaret Hukukunda birleşme, 570. — 2. a. Birleşmenin hukukî mahiyeti, 571. — b. Külli ha-lefiyet prensibinin şirketin üçüncü şahıslardaki hak ve borçlarına hasrı, 573. — c. Fikrimiz, 573. — 3. a. Birleşmenin muhtelif safhaları, 574. — b. Üç aylık bekleme müddeti, 576. — c. Borçların ödenmesi, 576. — d. Birleşmenin hüküm ifade ettiği an, 577. — 4. a. Birleşmenin hükümleri, 578. — b. Ortakların mesuliyeti bakımından birleşmenin hükümleri, 578. — 5. Aynı neviden olmıyan şirketler arasında birleşme, 579.
XI. Nev\′i değiştirme
1. a. Nev\′i değiştirmesine dair TTK, nun muhtelif hükümleri,
579. — b. Nevi değiştirmenin hukukî mahiyeti, 580. —: c. TTK. sistemi, 581. — 2. a. Nev\′i değiştirme, 585. — b. Kollektif şirketin anonim şirkete tahvili, 586. — 3. a. Tahvilin hükümleri, 587. -— ta. Yeni şirketin eski şirketin devamı olduğu prensibi, 588.


III. KISIM
DOKUZUNCU BÖLÜM


KOMANDİT ŞİRKETLER

I. Komandit şirketlere tatbik edilecek hükümler
1. Komandit şirketin hususiyeti, 593. — 2. Komandit şirketlere tatbik edilecek hükümlerin sırası, 593.
II. Komandit şirketlerin tarif ve tavsifi
1. Komandit şirketin mümeyyiz vasıfları, 594. 2. Ticarî işletme, 594. — 3. a. Komandit şirketin unvanı, 594. — b. Unvanda ko-mandite\′nin adının muhafazası, 595. — 4. Mesuliyet, 595. — a. Mesuliyetin sermaye ile tahdidi, 596. — b. Mesuliyetin tahdidi ve tahdit keyfiyetinin tanıtılması, 596. — c. Mesuliyetin hududu, 597. — d. 2. inci derecede mesuliyet, 598. — 5. a. Komandit şirkette ortaklar, 598. — b. Komandite\′lerin hakikî şahıs olmaları mecburiyeti, 599.
IH. Komandit şirket mukavelesi ... , 599
1. Yazılı şekil, 599. — 2. Komandit şirket mukavelesinde noksanlıklar, 600.


IV. Komandit şirke tin kuruluşu 601
1. Tescil ve ilânı gereken kayıtlar, 601. — 2. Hükmî şahsiyetin\′ ihrazı, 601. — 3. TTK. 158. m. gereğince komanditer\′in mesuliyeti 602.
V. Ortaklar arasındaki münasebetlerde ortakların şahsî vasıfta hak
ve borçları 6Ö2
İdare hakkı.
1. a. İdare hakları bakımından komanditerin durumu, 602. — b. İtiraz hakkı bakımından komanditerin durumu, 604. — 2. Rey hakkı bakımından komanditerin durumu, 604. — a. Komanditerin rey hakkını haiz olmadığına delâlet eden hükümler, 605. — b. Yabancı hukuk çevrelerinde cari olan sistemler, 605. c. Tenkid, 606. — d. Rey hakkının mukavele ile tahdidi, 607. — 3. Ortaklık münasebetinden doğan muamelelerde komanditerin rey hakkı, 607. — 4. Komanditenin idare hakkı, 607.
Murakabe hakta 607
1. a. Alelade murakabe hakkı, 608. — b. Bilirkişi marifetiyle
tetkikat, 608. — c. Bilanço tanzimini talep hakkı, 608. — d. •
Alelade murakabe hakkının sona ermesi, 609. — 2. a. Fevkâ-İade murakabe hakkı, 609. — b. Delillerin tesbiti, tedbir talebi, 609. — 3. Murakabe haklarının tevsi ve tahdidi, 609. — 4. Komanditenin murakabe hakkı, 610.
Rekabet yasağı 616
1. Rekabet yasağının müeyyidesi, 610. — 2. Ortaklık sıfatından doğan rekabet yasağı, 610. — 3. Komanditenin rekabetten sakınma borcu, 611.
VI. Ortaklar arasındaki münasebetlerde, ortakların malî vasıfta hak
ve borçlan ... ,., ,.. ... ... ... 611
Komanditerin sermaye borcu.
1. a. Sermaye borcuna tatbik edilen hükümler, 611. — b. Sermaye ile mesuliyet arasındaki münasebet, 611. — c. Sermayenin tescil ve ilâm, 612. — d. Sermayenin mesuliyetten tefriki, 613.
— 2, Sermayeyi istirdat memnuiyeti, 614. — 3. Sermayenin
iadesi kararı, 614. — a. Tescil ve ilâna kadar vaziyet, 614. —
615 b.
— b. Mesuliyetin devamı hali, 614. \′
Kâr ve zarar ;
1. a. Zarara iştirak borcunun sermaye ile tahdidi, 615. — fc Sermayeyi aşan zararlarda komanditerin durumu, 616. — 2. Kâr ve faiz, 616. — a. Kâr payının talep hakkı, 616. —■ b. Sermayenin ödenmemiş olması halinde kâr payını taiep hakkı,


617. — c. Ilüsününiyetle alman faiz ve kâr paylan, 618. — 3. Ko-manditenin k^r ve zarar durumu, 619.
VII. Temsil selâhiyeti 619
1. Kanunî mümessiller, 619. — 2. Şirketi temsil bakımından komanditere tanınabilen selâhiyetler, 620. — a. Ticarî mümessil, 620. — b. Komanditerin azil hakkı, 621 — c. Komanditerin azli, 621. — 3. a. Mümessil sıfatının açıklanması 621, — b. Mümessil sıfatı açıklanmaksızm yapılan muamelelerin netice^ leri, 622. — c. Komanditerin selâhiyeti olmaksızın şirket adına hareket etmesi 622. — 4. Komanditerin tâli hizmetlerde istihdamı, 623.
VIII. Komandite ve komanditerlerin şirket alacaklılarına karşı me
suliyetleri 623
Mesuliyetin mahiyeti
1. Komanditenin mesuliyeti, 623. — 2. a. Komanditerin mesuliyeti, 623. — b. Müteselsil mesuliyet, 624. — c. Sermaye ile mahdut olmak üzere bütün mallarla mesuliyet. 624. — d. Mesuliyetin muhtevası, 625. — e. Mesuliyetin hudut ve mevzuu, 625.
Komanditerin mesuliyetini kaldıran haller G21
1. a. Sermayenin şirkete vazı ile mesuliyetin kalkması, 626. — b. Sermaye borcunun ifası, 627. — c. Muacceliyet bakımından sermaye ile mesuliyet arasındaki münasebet, 628. — d. Mesuliyet mikdarınm sermayeden ziyade olması, 629. — 2. Şirket alacaklısının alacağını tediye, 629. — a. Şirket borcunu ödeme, 629 — b. Ödemede komanditere tanınan muhtariyet, 630. — c. Alacaklıya tediyenin sermaye borcu üzerine tesiri, 630. — d. Ödenen paranın sermayeye mahsubu, 631. — e. Defiler, 632.
Mesuliyetin avdet ettiği haller 632
1. Sermayenin azalması halinde kâr ve faiz talebi, 632. — a. İştirak payı hesabında sermaye hesabı, 632. — b. Mesuliyet mikdarınm sermaye payından ziyade olması halinde komanditerin durumu, 634. — c. Hüsnüniyetle çekilen kâr ve faiz, 635. — Sermayenin geri çekilmesi, 635.
Mesuliyetin genişlediği haller 636
1. Beyan veya ilân yoluyla mesuliyetin tevsii, 636. — a. Diğer ortakların muvafakati, 636. — b. Beyan veya ilâna muhatap olan alacaklılar muhiti, 637. — 2. Mesuliyetin şirket mukavelesi ile tevsii, 637. — 3. Karşılıksız sağlanan menfaatlerin iadesi, 637.
1 Mesuliyetin Hudutsuz olduğu haller 63?
1. Şirket unvanında komanditerin adı, 637. — 2. Dâva ve takip
masrafları, 638. — 3. Tescilden önce şirket adına hareket, 638. \′
4. Tescilden önce müşterek unvan altında yapılan muameleler,
: 638. — 5. TTK. m. 260. 2, 638.

TK. Komandit şirketin, komandite ve komanditerin iflâsı . 638
1. Komandit şirketin iflâsı, 638. — 2. Komanditerin iflâsı, 63EL — 3. Komanditenin iflâsı, 641.
X. Komanditere ait payın devri, komandit şirkete bir şahsın ortak
olarak aJuıma*,, komandit şirketten ayrılma, komanditerin ölümü 641
1. Payın devri, 641. _ 2. Komandit şirkete bir şahsın ortak alınması, 642. - 3. şirketten ayrılma, 643. _ 4. Komanditerin ölümü, 643.

XI. Komandit şirketin fesih ve tasfiyesi
1. Fesih sebebleri, 644. — 2. Tasfiye, 645.