Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (141)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verilerin KorunmasıSayfa Sayısı
:  
142
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-9944-794-04-6

15,00 TL

öNSöZ


Kişisel verilerin korunması konulu bu çalışma, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı′nda Prof. Dr. Lale SİRMEN′in danışmanlığında Yüksek Lisans tez çalışması olarak hazırlanmış olup Prof. Dr. Erden KUNTALP, Prof. Dr. Lale SİRMEN ve Prof. Dr. Vedat BUZ′dan oluşan jüri tarafından oybirliği ile başarılı bulunmuştur.


Kişisel verilerin korunması sorunu, günümüz bilgi toplumunun bir sonucudur. Bilgi çağı, bir yandan bilginin ekonomik değer kazanmasını sağlamış, diğer yandan ise kişisel verilerin elde edilmesini ve işlenmesini kolaylaştırarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin artan şekilde ihlâl edilmesine olanak tanımıştır. Veri sahipleri ile veri işleyen kimselerin çatışan menfaatleri nedeniyle, günümüzde kişisel verilerin korunması konusunun özel düzenlemelere konu edilmesi gereği doğmuştur. Bu çalışma, kişisel verilerin korunması konusunu medeni hukuk ve özellikle kişilik hakkı yönünden Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü İlkeleri, 108 sayılı Avrupa Konseyi Sözleşmesi, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Kararları, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu İlkeleri, başta 95/46/EC sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi olmak üzere İlgili Avrupa Birliği Direktifleri ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Tasarısı çerçevesinde ele almaktadır.


Hukuk Fakültesi′nin ikinci sınıfından beri hissettirdiği desteği ve güveni ile hayatımı değiştirecek kararlar vermemi sağlayan, sonsuz sevgi ve saygı duyduğum çok kıymetli Hocam Prof. Dr. Erden KUNTALP′e yalnızca tezimin değil, hukuk kariyerimin her aşamasında yanımda olduğu için en derin saygı ve teşekkürlerimi sunmayı bir borç bilirim.


Yüksek Lisans eğitimimin her aşamasında bana destek veren, tez danışmanlığımı da üstlenerek beni onurlandıran, değerli eleştirileri

ile beni yönlendiren ve yoğun programına rağmen bana vakit ayırarak çalışmama ışık tutan çok saygıdeğer Hocam Prof. Dr. Lale SİRMEN′e en içten saygı ve teşekkürlerimi sunarım.


Almanca kaynakların tercümesi dâhil olmak üzere, tezin en zorlu aşamalarında bana kelimelerle ifade edilemez yardım sağlayan, destek olan, yol gösteren ve sonsuz minnet duyduğum çok değerli Hocam Prof. Dr. Vedat BUZ′a şükran ve teşekkürlerimi sunarım.


Görüşleri ile tezimin şekillenmesinde önemli rol oynayan ve üç yıl süresince asistanlığını yaptığım ve kendisinden çok şey öğrendiğim Sayın Hocam, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Osman Berat GÜRZUMAR′a teşekkürü borç bilirim.


Bu çalışmanın yayımlanması aşamasında gösterdiği destek için Av. Mesut ÇAKMAK′a, Av. Çağdaş Evrim ERGÜN′e ve kitabın basımını üstlenen ÇAKMAK YAYINEVİ′nin tüm mensuplarına içtenlikle teşekkür ederim.


Son olarak, verdiğim her kararda yanımda olan annem Yıldız CELAYİR AKSOY′a, babam Fetih AKSOY′a, ablam Yelda Cansu AKSOY′a ve en büyük destekçim, sağduyum Pınar ÇAĞLAYAN′a sonsuz teşekkür ederim


Hüseyin Can AKSOY
Ankara, Ocak 2010İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ v

İÇİNDEKİLER vii

KISALTMA CETVELİ xi

GİRİŞ


§ 1- KİŞİSEL VERİ KAVRAMI 1

§ 2- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNU 1

I. GENEL OLARAK 1
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI SORUNUNUN
TARİHSEL GELİŞİMİ 2
III. GÜNÜMÜZDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
MESELESİNDE ULAŞILAN NOKTA 4
A. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA
ÖRGÜTÜ İLKELERİ 4
B. 108 SAYILI AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ 5
C. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GENEL KURULU İLKELERİ 6
D. AVRUPA KONSEYİ BAKANLAR KOMİTESİ
KARARLARI 6
E. İLGİLİ AVRUPA BİRLİĞİ DİREKTİFLERİ 7
1- Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Serbest Dolaşımı
Bakımından Bireylerin Korunmasına İlişkin
Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi Direktifi 7
2- Avrupa Birliğinin Konuya İlişkin Diğer Direktifleri 8
F. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU TASARISI 8

BİRİNCİ BOLUM

KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI VE HASSAS VERİLER


§ 3- KİŞİSEL VERİLERİN TANIMI 11


I. GENEL OLARAK 11
II. KİŞİSEL VERİ KAVRAMININ UNSURLARI 13
A. BİLGİ 13
B. KİMLİĞİ BELİRLİ VEYA BELİRLENEBİLİR
BİR KİŞİ 17
1- Kişi Kavramı 18
2- Kimliği Belirli Veya Belirlenebilir Olmak 21
C. BİLGİNİN KİŞİYE İLİŞKİN OLMASI 28


§ 4- HASSAS VERİLER 30


I. GENEL OLARAK 30
II. HASSAS VERİ TÜRLERİ 30


İKİNCİ BÖLÜM
KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİ


§ 5- KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE
İLİŞKİN GÖRÜŞLER 37


I. KİŞİSEL VERİLERİN ÖZÜ OLARAK KİŞİLİK HAKKI 37


A. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKI 37
1- Kişilik Hakkı Kavramı 37
2- Kişilik Hakkının Sınır ve Çevresi 39
3- Kişilik Hakkının Nitelikleri 43
4- Kişilik Hakkı Türlerinin Sınıflandırılması 45
B. KİŞİSEL VERİLERİN KİŞİLİK HAKKI İÇİNDEKİ YERİ 47
1- Mahremiyet ve Özel Hayat Kavramları 47
a- Mahremiyet 47
b- Özel Hayat 49i- Ortak Yaşam Alanı 50
ii- Dar Anlamda Özel Yaşam Alanı 51
iii- Sır Alanı 52
2- Kişisel Verilerin Özel Hayat İçindeki Yeri 54
II. KİŞİSEL VERİLERİN ÖZÜ OLARAK
MÜLKİYET HAKKI 57
III. KİŞİSEL VERİLERİN ÖZÜ OLARAK FİKRİ
MÜLKİYET HAKKI 60


§ 6- KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKİ NİTELİĞİNE
İLİŞKİN GÖRÜŞLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 61I. KİŞİLİK HAKKI GÖRÜŞÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ 61
II. MÜLKİYET HAKKI GÖRÜŞÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ 64
III- FİKRİ MÜLKİYET HAKKI GÖRÜŞÜNÜN
DEĞERLENDİRİLMESİ 66
IV-GÖRÜŞÜMÜZ 68ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE KORUMA YOLLARI


§ 7- KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI 75


I. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINDAKİ AMAÇ 75
II.TEKNOLOJİK GELİŞMELER ÇERÇEVESİNDE
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İHTİYACI 77


§ 8- KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA YOLLARI 80


I. GENEL KORUMA 80
A. GENEL OLARAK KİŞİLİK HAKKI 80
1- Kişilik Hakkı Kavramı 81
2- Kişilik Hakkının Sınır Ve Çevresi 82
a- Genel olarak 82
b- Kişiliğin savunma davaları ile korunması 85
c- Kişiliğin tazminat davaları ile korunması 87


i- Maddi tazminat davası 87
ii- Manevi tazminat davası 88
iii- Saldırıdan elde edilen kazancın verilmesi davası 90
B. DİĞER DÜZENLEMELER 92
1- Anayasa 92
2- İnsan Haklarının Korunmasına İlişkin
Uluslararası Sözleşmeler 93
a- 1948 Tarihli İnsan Haklan Evrensel Bildirgesi 93
b- 1950 Tarihli Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi 94
C. GENEL KORUMA YOLLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ 97
II. ÖZEL KORUMA 99
A. EKONOMİK İŞBİRLİĞİ VE KALKINMA
ÖRGÜTÜ İLKELERİ 99
B. 108 SAYILI AVRUPA KONSEYİ SÖZLEŞMESİ 99
C. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE
SERBEST DOLAŞIMI BAKIMINDAN
BİREYLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN
AVRUPA PARLAMENTOSU VE
AVRUPA KONSEYİ DİREKTİFİ 101
1- Kişi Temel Hak Ve Özgürlüklerinin Korunmasına
İlişkin Hükümler 101
2- Kişisel Verilerin Serbest Dolaşımının Sağlanmasına
İlişkin Hükümler 104
D. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
KANUNU TASARISI 106
E. ÇEŞİTLİ YASAL DÜZENLEMELER 112
F. ÖZEL KORUMA YOLLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 115


SONUÇ 120


KAYNAKÇA 123