Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (222)      Ağustos (118)      Temmuz (128)      Haziran (104)

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması

Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında KorunmasıSayfa Sayısı
:  
528
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
978-975-02-5424-6

115,00 TL

 

Son yıllarda başta internet olmak üzere birçok teknolojik ilerleme insanların birbiriyle iletişim kurma ve bilgiye ulaşma olanaklarını hiç olmadığı kadar arttırmıştır. Önceleri arşivlerde, tozlu dosyalarda saklanan, kısıtlı sayıda kişinin ulaşabildiği birçok kişisel bilgiye, günümüzde dünyanın her köşesinden birkaç saniyede erişilebilmektedir. Bu durum, bir yandan bireylerin yaşam kalitesini arttırıp gündelik yaşamlarını kolaylaştırırken, bir yandan da çeşitli yerlerdeki verilerin bir araya getirilmesi ile verilerin sahibi bireyi, bu bilgileri elinde bulunduranlara karşı korumasız duruma düşürmektedir. Kişisel verilerin korunması ile ilgili normlar, kişilerin toplumun bir bireyi olmasını engelleyen bu tip baskılar altında kalmalarını engellemek ve gözetleyen ve gözetlenen arasındaki güç dengesini eşitlemek açısından önemlidir.
"Kişisel Verilerin Ceza Hukuku Kapsamında Korunması" isimli bu eserde, karşılaştırmalı hukuktan da yararlanarak, Avrupa Birliği'n de ve ülkemizde kişisel verilerin korunmasıyla ilgili güncel düzenlemeler, en son Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay kararları göz önünde bulundurularak ceza hukuku açısından incelenmiştir.
Konu Başlıkları
    Kişisel Veriler ve Korunması
    Karşılaştırmalı Hukukta Kişisel Verilerin Korunması
    Türk Hukukunda Kişisel Verilerin Korunması

İÇİNDEKİLER

İçindekiler
ÖNSÖZ  5
Kısaltmalar  17
Giriş  21
Birinci Bölüm
KİŞİSEL VERİLER VE KORUNMASI
I. KİŞİSEL VERİ VE İLGİLİ KAVRAMLAR  25
A. Kişisel Veri  25
B. Kişisel Verinin Unsurları  30
1. Bir Veri Bulunması  30
2. Kimliği Belirli veya Belirlenebilir Bir Kişi Bulunması  35
3. Bilginin Kişiye İlişkin Olması  46
C. Hassas Veriler  50
1. Kapsam  50
2. Hassas Verilerin Ayırt Edilmesi  53
3. Hassas Verileri İşleme Yasağının İstisnaları  58
D. Özel Yaşamın Gizliliği, Mahremiyet  62
E. Diğer Önemli Bazı Kavramlar  62
II. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI GEREKLİLİĞİ  66
A. Gözetim Teknolojilerindeki Gelişmeler  67
B. Kişisel Verilerin Gözetim Teknolojileri Karşısında Korunması Kaygıları  73
III. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKI  78
A. Genel Bilgiler  78
1. Tarihsel Gelişimi  79
2. Koruma Alanı  82
3. Hukuki Niteliği  84
a. Mülkiyet Hakkı Görüşü  85
b. Fikri Mülkiyet Hakkı Görüşü  87
c. İnsan Hakkı Görüşü  89
4. Diğer Hak ve Özgürlüklerle İlişkisi  102
a. Düşünceyi Açıklama Özgürlüğü, Toplantı Özgürlüğü  102
b. Bilgi Edinme Hakkı  105
c. Özel Haberleşmenin Gizliliği  108
d. Bilim Özgürlüğü  113
e. Din ve İnanç Özgürlüğü  115
5. Sınırları  116
IV. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINA ÖZGÜ İLKELER  120
A. Genel Bilgiler  120
B. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Olarak İşleme  121
C. Amaca Bağlılık  123
D. Doğru ve Eğer Gerekli İse Güncel Olarak Tutulma  126
E. Amacın Gerektirdiğinden Daha Uzun Süre Tutulmama  126
F. Toplanma ve Sonrasında İşlenme Amaçlarına Uygun, İlgili Bulunma, Aşırı Olmama  127
G. Güvenliklerini Sağlama  128
V. İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI  133
A. Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında İlgili Kişinin Bilgilendirilmesi Hakkı  133
B. İlgilinin Verilerine Erişim Hakkı  136
C. İlgili Kişinin Verilerini Düzeltme, Silinmesini Talep Hakkı  138
D. İlgili Kişinin İşlemenin Sınırlandırılmasını İsteme Hakkı  141
E. Veri Taşınabilirliği Hakkı  142
F. İlgili Kişinin İtiraz Hakkı  143
G. İlgili Kişinin Otomatik Kararların Konusu Olmama Hakkı  144
VI. İLGİLİ KİŞİNİN RIZASI  145
A. Rıza Beyanının Niteliği  146
1. Açık ve Kesin Olması  148
2. Özgür İradenin Yansıması Olması  149
3. Amaçla Bağlı, Ölçülü Olması  149
4. Genel Olmaması, Belli Bir Durum İçin Verilmiş Olması  150
5. Aydınlatılmış Olması  150
B. Rıza Beyanında Bulunma Ehliyeti  152
İkinci Bölüm
KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. ULUSLARARASI DÜZENLEMELER  155
A. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)  155
B. Birleşmiş Milletler Örgütü  158
C. Avrupa Konseyi  160
1. Genel Bilgiler  160
2. 108 Sayılı Kişisel Verilerin Otomatik İşleme Tabi Tutulması Sırasında Gerçek Kişilerin Korunmasına İlişkin Sözleşme  162
3. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi  169
4. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Kişisel Veriler İle İlgili Verdiği Kararlar  171
a. Kişisel Verilere Erişim  172
b. İfade Özgürlüğü ve Bilgi Edinme Hakkı ile Kişisel Verilerin Korunması Hakkının Dengelenmesi, Fotoğraflar  178
c. İlgili Kişinin Rızası  179
d. Haberleşme  180
e. DNA Veritabanı  182
f. GPS Verisi  182
g. Sağlık Verileri  185
h. Kimlik, Etnik Köken  187
i. İletişimin Engellenmesi  188
j. İşteki Özel Yaşam  188
k. Kişisel Verilerin Kolluk Güçleri Tarafından İşlenmesi  189
l. Gözetim Yöntemleri  191
m. Video Gözetimi  197
n. Diğer Konular  198
D. Avrupa Birliği  203
1. Genel Bilgiler  203
2. Avrupa Birliği Temel Haklar Şartı  207
3. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin Yürürlükten Kaldırılan 95/46/AT Sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Sırasında Gerçek Kişilerin Korunması ve Serbest Veri Trafiğine İlişkin Yönergesi  209
4. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2002/58/AT Sayılı Elektronik Haberleşme Sektöründe Özel Alanın Korunması ve Kişisel Bilgilerin İşlenmesi Yönergesi  226
5. Avrupa Parlamentosu ve Konseyi’nin 2006/24/AT Sayılı İletişim Trafik Verilerinin Saklanması Yönergesi  230
6. Avrupa Konseyi’nin Yürürlükten Kaldırılan 2008/977/JHA sayılı Adli Konularda Polis ve Adli İşbirliği Çerçevesinde İşlenen Kişisel Verilerin Korunması Konulu Çerçeve Kararı  232
7. 2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü  234
8. 2016/680 sayılı Avrupa Birliği Kolluk Faaliyetlerinde Kişisel Verilerin Korunması Yönergesi  242
9. 2016/681 sayılı Avrupa Birliği Terör Suçlarının ve Ciddi Suçların Önlenmesi, Tespiti, Soruşturulması ve Kovuşturulması İçin Yolcu İsmi Kaydı (PNR) Verilerinin Kullanılması Yönergesi  246
E. Asya – Pasifik Ekonomik İşbirliği Örgütü  248
F. Batı Afrika Ülkeleri Ekonomik Topluluğu  252
II. DİĞER ÜLKELERDE KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  252
A. Genel Bilgiler  252
B. Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerde Kişisel Verilerin Korunması  253
1. Fransa  253
a. Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Temel Düzenlemeler  253
b. Ceza Hukuku Kapsamında Yapılan Düzenlemeler  255
2. Almanya  259
a. Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Temel Düzenlemeler  259
b. Ceza Hukuku Kapsamında Yapılan Düzenlemeler  263
3. İtalya  268
a. Kişisel Verilerin Korunması ile İlgili Temel Düzenlemeler  268
b. Ceza Hukuku Kapsamında Yapılan Düzenlemeler  272
C. Anglo – Saxon Ülkelerde Kişisel Verilerin Korunması  273
1. Amerika Birleşik Devletlerinde Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Düzenlemeler  273
a. ABD’de Kişisel Verilerin Devlete Karşı Korunması  276
aa. Özel Hayat Kanunu  276
ab. Elektronik İletişimde Özel Hayatın Korunması Kanunu  277
ac. Özel Hayatın Korunması Kanunu  278
ad. Aile Öğrenim Hakları ve Özel Hayat Kanunu  279
ae. Sürücülerin Özel Hayatının Korunması Kanunu  280
af. Mali Bilgilerin Korunması Hakkı Kanunu  281
b. ABD’de Kişisel Verilerin Özel Sektöre Karşı Korunması  281
ba. Adil Kredi Bildirim Kanunu  281
bb. Finansal Modernizasyon Kanunu  282
bc. Kimlik Hırsızlığı ve Gaspını Önleme Kanunu  283
bd. Kablolu İletişimin Düzenlenmesi Kanunu  284
be. Video Bilgilerinin Korunması Kanunu  286
bf. Telefon Müşterilerinin Korunması Kanunu  286
bg. Telekomünikasyon Kanunu  287
bh. Sağlık Sigortası Taşınabilirliği ve Sorumluluğu Kanunu  288
bı. Çocukların Kişisel Verilerinin İnternette Korunması Kanunu  289
bi. Terörizmi Engellemek ve Müdahale Etmek İçin Uygun Yöntemler Kullanarak Amerika’yı Birleştirme ve Güçlendirme Kanunu  290
2. İngiltere’de Kişisel Verilerin Korunması İle İlgili Düzenlemeler  292
a. 1984 Tarihli Veri Koruma Kanunu  292
b. 1998 Tarihli Veri Koruma Kanunu  294
Üçüncü Bölüm
TÜRK HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
I. GENEL OLARAK  303
II. 1982 ANAYASASINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  304
III. TÜRK CEZA HUKUKU DIŞINDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  317
A. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu  317
1. Genel  317
2. Kanun’un Amacı, Kapsamı ve Tanımlar  319
3. Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili İlkeler, Haklar ve Yükümlülükler  322
4. Suçlar ve Kabahatler  325
5. İstisnalar  327
6. Denetim ve Yaptırım Sistemi  328
7. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Çıkarılan Yönetmelikler  332
a. Kişisel Verilerin Silinmesi, Yok Edilmesi veya Anonim Hale Getirilmesi Hakkında Yönetmelik  332
b. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik  334
c. Veri Sorumluları Sicil Hakkında Yönetmelik  335
d. Kişisel Verileri Koruma Uzmanlığı Yönetmeliği  336
e. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Teşkilat Yönetmeliği  337
f. Kişisel Verileri Koruma Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği  337
8. Kişisel Verileri Koruma Kurulu Kararları  338
a. Banko, Gişe, Masa gibi Hizmet Alanlarında Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/62 Sayılı İlke Kararı  338
b. Rehberlik Hizmeti Veren İnternet Sitelerinde/Uygulamalarda Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 21/12/2017 Tarihli ve 2017/61 Sayılı İlke Kararı  338
c. "Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Veri Sorumlularınca Alınması Gereken Yeterli Önlemler" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 31/01/2018 Tarihli ve 2018/10 Sayılı Kararı  339
d. "Veri Sorumluları Siciline Kayıt Yükümlülüğünden İstisna Tutulacak Veri Sorumluları" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 02/04/2018 Tarihli ve 2018/32 Sayılı Kararı  340
e. Veri Sorumlusu Nezdindeki Kişisel Verilere Erişim Yetkisi Bulunan Personelin Yetkisi ve Amacı Dışında Söz Konusu Verileri İşlemesi Hususunun Değerlendirilmesine İlişkin 31/05/2018 Tarih ve 2018/63 Sayılı İlke Kararı  341
f. "Gümrük Müşavirlerinin Sicile Kayıt İstisnası Hakkında Görüş Talebi" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/68 Sayılı Kararı  342
g. "Arabulucuların Veri Sorumluları Siciline Kayıt Zorunluluğundan İstisna Tutulması" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/07/2018 Tarihli ve 2018/75 Sayılı Kararı  342
h. "Sicile Kayıt Yükümlülüğünün Başlama Tarihleri" ile ilgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 19/07/2018 Tarihli ve 2018/88 Sayılı Kararı  342
ı. "Veri Sorumluları ve Veri İşleyenler Tarafından İlgili Kişilerin e–posta Adreslerine veya SMS ya da Çağrı ile Cep Telefonlarına Reklam Bildirimleri/Aramaları Yönlendirilmesinin Önüne Geçilmesi" ile İlgili Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 16/10/2018 Tarihli ve 2018/119 Sayılı İlke Kararı  343
i. “Sicil Dosyalarındaki Kişisel Verilerin, İşlenmelerini Gerektiren Sebeplerin Ortadan Kalkmaması Sebebiyle, İmha Edilmemesi Gerektiği Hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 28/06/2018 Tarihli ve 2018/69 Sayılı Kararı  344
j. “Kişisel Verilere Hukuka Aykırı Erişilmesini Önleme” Yükümlülüğünü Yerine Getiremeyen Veri Sorumlusu Hakkında Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 26/07/2018 Tarihli ve 2018/91 Sayılı Kararı  345
k. Kamuoyu Duyurusu (Veri Sorumlusuna Başvuru ve Kurula Şikayet Sürelerinin Hesaplanmasına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 Tarih ve 2019/9 Sayılı Kararı)  346
l. Kişisel Veri İhlali Bildirim Usul ve Esaslarına İlişkin Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 24.01.2019 Tarih ve 2019/10 Sayılı Kararı  346
m. “Sağlık Verilerini Kanunun 6’ncı Maddesinde Yer Alan İşleme Şartlarından Birine Dayanmadan Üçüncü Bir Kişiye Aktaran Veri Sorumlusu Hakkında” Kişisel Verileri Koruma Kurulunun 05/12/2018 Tarihli ve 2018/143 Sayılı Kararı  348
9. Kişisel Veri Koruma Kurumu Tebliğleri  348
a. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ  348
b. Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ  349
B. Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunu  351
C. İş Kanunu  353
D. Bankacılık Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu  354
E. Vergi Usul Kanunu  355
F. Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu  356
G. Devlet İstihbarat Hizmetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı Kanunu  357
H. Noterlik Kanunu  359
I. Adli Sicil Kanunu  359
İ. Nüfus Hizmetleri Kanunu  361
J. Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu  362
K. Elektronik Haberleşme Kanunu  363
L. İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında kanun  368
M. Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun  372
IV. TÜRK CEZA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI  375
A. Genel  376
B. Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilere Dolaylı Yönden Koruma Sağlayan Suçlar  378
1. Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu  378
2. Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması Suçu  379
3. Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu  380
4. Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu  382
5. Bilişim Sistemine Girme, Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme Suçları  383
C. Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu  385
1. Temel Açıklamalar  385
2. Korunan Hukuki Değer  389
3. Suçun Unsurları  389
a. Maddi Unsurlar  390
aa. Fiil  390
ab. Fail  398
ac. Mağdur  398
ad. Suçun Konusu  400
b. Manevi Unsur  405
c. Hukuka Aykırılık  407
ca. Genel Olarak  407
cb. Hukuka Uygunluk Sebepleri  411
cba. İlgili Kişinin Rızası  411
cbb. Kanun’un Hükmü veya Amirin Emrinin Yerine Getirilmesi  413
cbc. Zorunluluk Hali  418
cbd. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  419
cbe. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi ve İcrası İçin Zorunlu Olması  419
cbf. Kişisel Verilerin Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin İşlenmesi  420
cbg. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması  420
cbh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  421
cbı. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  421
cbi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller  422
cc. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  423
cca. Teşebbüs  423
ccb. İştirak  424
ccc. İçtima  425
cd. Suçun Nitelikli Halleri  431
cda. Özel Nitelikli Kişisel Verilerin Kaydedilmesi  431
cdb. Kamu Görevlisi Tarafından ve Görevinin Verdiği Yetki Kötüye Kullanılmak Suretiyle Kaydedilmesi  433
cdc. Belli Bir Meslek ve Sanatın Sağladığı Kolaylıktan Yararlanmak Suretiyle Kaydedilmesi  436
ce. Yaptırım  439
cf. Yargılama Usulü  440
D. Verileri Hukuka Aykırı olarak Verme veya Ele Geçirme Suçu  442
1. Temel Açıklamalar  442
2. Korunan Hukuki Değer  446
3. Suçun Unsurları  446
a. Maddi Unsurlar  447
aa. Fiil  447
ab. Fail  458
ac. Mağdur  460
ad. Suçun Konusu  460
b. Manevi Unsur  462
c. Hukuka Aykırılık  463
ca. Genel Olarak  463
cb. Hukuka Uygunluk Sebepleri  463
cba. İlgili Kişinin Rızası  463
cbb. Kanun Hükmünün Yerine Getirilmesi  467
cbc. Zorunluluk Hali  469
cbd. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Sözleşmenin İfası İçin Gerekli Olması  470
cbe. Kişisel Verilerin İşlenmesinin Bir Hakkın Tesisi ve İcrası İçin Zorunlu Olması  471
cbf. Kişisel Verilerin Hukuki Yükümlülüğün Yerine Getirilmesi İçin İşlenmesi  471
cbg. Kişisel Verilerin İlgili Kişi Tarafından Alenileştirilmiş Olması  472
cbh. Veri Sorumlusunun Meşru Menfaatleri İçin Veri İşlenmesinin Zorunlu Olması  472
cbı. Sağlık ve Cinsel Hayata İlişkin Kişisel Verilerin İşlenmesi İle İlgili Hukuka Uygunluk Sebebi  473
cbi. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda Kanun Kapsamı Dışında Tutulan Haller  473
cc. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  473
cca. Teşebbüs  473
ccb. İştirak  475
ccc. İçtima  476
cd. Suçun Nitelikli Halleri  485
ce. Yaptırım  486
cf. Yargılama Usulü  486
E. Verileri Yok Etmeme Suçu  489
1. Temel Açıklamalar  489
2. Korunan Hukuki Değer  493
3. Suçun Unsurları  494
a. Maddi Unsurlar  495
aa. Fiil  495
ab. Fail  498
ac. Mağdur  498
ad. Suçun Konusu  499
b. Manevi Unsur  500
c. Hukuka Aykırılık  500
4. Suçun Özel Görünüş Şekilleri  502
a. Teşebbüs  502
b. İştirak  502
c. İçtima  502
5. Suçun Nitelikli Halleri  503
6. Yaptırım  505
7. Yargılama Usulü  506
Sonuç  507
Kaynakça  509
İnternet Siteleri  524
Kavramlar Dizini  525