Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma Ücreti

Karayoluyla Eşya Taşımasında Taşıma ÜcretiSayfa Sayısı
:  
329
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-300-346-5

93,96 TL


Bu çalışma Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Doktora Programı kapsamında hazırlanmıştır. 20.09.2017 tarihinde Prof. Dr. Hayri Bozgeyik, Doç. Dr. Burak Adıgüzel, Doç. Dr. Cafer Eminoğlu, Yrd. Doç. Dr. Nurdan Orbay Ortaç ve Yrd. Doç. Dr. Ahmet Kılınç’tan oluşan jüri önünde savunularak oybirliğiyle başarılı bulunmuştur.


 


Bu çalışmanın tamamlanmasında birçok kişinin katkısı olmuştur. Onlara teşekkürü bir borç bilirim. Anabilim dalı başkanımız ve danışmanım olan, her zaman desteğini gördüğüm Prof. Dr. Hayri Bozgeyik’e teşekkür ederim. Kendisi taşıma hukuku alanında çalışmam konusunda beni teşvik etmiş ve bu çalışmanın ortaya çıkmasına vesile olmuştur. Kürsümüzün öğretim üyesi Doç. Dr. Cafer Eminoğlu da değerli görüşleriyle bu çalışmada beni yönlendirmiş ve bu çalışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Değerli mesai arkadaşım Arş. Gör. Mert Silahşör de çalışmayı gözden geçirerek çalışmaya katkıda bulunmuştur. 


İÇİNDEKİLER


ÖNSÖZ........................................................................................................................... VII


İÇİNDEKİLER ................................................................................................................... IX


KISALTMALAR.............................................................................................................. XVII


GİRİŞ................................................................................................................................ 1


BİRİNCİ BÖLÜM


TAŞIMA ÜCRETİ, HUKUKİ NİTELİĞİ,


KAYNAĞI VE KAPSAMI


§1. TAŞIMA ÜCRETİ KAVRAMI .................................................................................. 5


A. İktisadi Anlamda Ücret...................................................................................... 5


B. Hukuki Anlamda Ücret...................................................................................... 6


C. Taşıma Ücreti .................................................................................................... 7


D. Taşıma Ücreti ve Benzer Kavramlar .................................................................. 9


I. Bedel.......................................................................................................... 9


II. Navlun...................................................................................................... 11


§2. TAŞIMA ÜCRETİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ............................................................... 13


§3. TAŞIMA ÜCRETİNİN KAYNAĞI........................................................................... 16


A. Taşıma Sözleşmesi .......................................................................................... 16


I. Taşıma Sözleşmesinin Tanımı .................................................................. 16


II. Taşıma Sözleşmesinin Kurulması ............................................................. 17


III. Taşıma Sözleşmesinin Konusu ................................................................. 17


IV. Taşıma Sözleşmesinin Tarafları................................................................ 21


1. Gönderen.......................................................................................... 21


2. Taşıyıcı .............................................................................................. 22


V. Taşıma Sözleşmesiyle İlgili Diğer Kişiler ................................................... 27


1. Gönderilen........................................................................................ 28


2. Taşıma Konusu Eşyanın Sahipleri...................................................... 29


VI. Taşıma Sözleşmesinin Unsurları............................................................... 30


1. Taşıma İşinin Üstlenilmesi ................................................................ 30


2. Ücretin Üstlenilmesi ......................................................................... 33


a. Taşıma Sözleşmesiyle Taşıma Ücretinin Kararlaştırılmış


Olması........................................................................................ 36


b. Taşıma Sözleşmesiyle Taşıma Ücretinin


Kararlaştırılmamış Olması.......................................................... 36 


X İçindekiler


VII. Taşımanın Karayoluyla ve Taşıtla Yapılması............................................. 38


VIII. Taşıma Ücretinin Unsuru Olduğu Taşıma Sözleşmesinin


Tam İki Tarafa Borç Yükleyen Sözleşme Olmasının Sonuçları....................... 40


B. Taşıma İşleri Komisyonculuğu Sözleşmesi ...................................................... 41


§4. BİR TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN MEVCUT OLMADIĞI EŞYA TAŞIMALARI................44


A. Ücretsiz Gerçekleştirilen Eşya Taşımaları........................................................ 44


B. Ücretsiz Gerçekleştirilen Eşya Taşımalarının Tabi Olduğu Hükümler............. 45


§5. TAŞIMA ÜCRETİNİN KAPSAMI ...........................................................................48


A. Giderler ........................................................................................................... 49


B. Tazminat ......................................................................................................... 52


C. Ek Uygun Ücret ............................................................................................... 53


D. Bekleme Ücreti ............................................................................................... 54


I. Genel Olarak Bekleme Ücreti................................................................... 54


II. Yükleme ve Boşaltma............................................................................... 55


1. Gönderenin Yükleme ve Boşaltma Yükümlülüğü.............................. 56


2. Yükleme veya Boşaltma Yükümlüsünün Sözleşmeyle


Kararlaştırılması ................................................................................ 59


3. Yükleme veya Boşaltma Yükümlüsünün Durumun Gereği


Olarak Belirlenmesi........................................................................... 59


4. Yükleme veya Boşaltma Yükümlüsünün Ticari Teamülün


Gereği Olarak Belirlenmesi ............................................................... 60


5. Gönderilenin Boşaltma Yükümlülüğü ............................................... 60


III. Yükleme ve Boşaltma Süresi .................................................................... 61


IV. Yükleme ve Boşaltma Süresinin Aşılması................................................. 64


V. Bekleme Ücretine Hak Kazanılması.......................................................... 65


1. TTK’da Yüklemede ve Boşaltmada Bekleme Ücretine Hak


Kazanılmasına İlişkin Düzenlemeler.................................................. 67


2. Yüklemede Bekleme Ücreti............................................................... 68


3. Boşaltmada Bekleme Ücreti ............................................................. 70


VI. Riziko Alanı (Risikobereich) İlkesi............................................................. 70


1. Genel Olarak Taşıma Hukukunda Riziko Alanı .................................. 70


2. Türk Taşıma Hukukunda Riziko Alanı Teorisi .................................... 72


3. Alman Taşıma Hukukunda Riziko Alanı Teorisi ................................. 73


a. Alman Doktrinde Riziko Alanı Teori ........................................... 73


b. Alman Mahkeme Kararlarında Riziko Alanı Teorisi.................... 74


4. Riziko Alanı Teorisinde Riziko Alanları .............................................. 75


a. Taşıyıcının Riziko Alanı............................................................... 75


b. Gönderenin Riziko Alanı ............................................................ 77


c. Nötr Alan ................................................................................... 78 


İçindekiler XI


VII. Bekleme Ücretinin Hukuki Niteliği........................................................... 79


VIII. Bekleme Ücretinin Hesaplanması............................................................ 81


İKİNCİ BÖLÜM


TAŞIMA ÜCRETİNDEN DOĞAN SORUMLULUK


§1. TAŞIMA ÜCRETİNDEN SORUMLULUĞUN BAŞLANGICI...................................... 83


§2. TEK BİR TAŞIYICININ BULUNDUĞU DURUMLARDA TAŞIMA ÜCRETİNİ


ÖDEME BORCU................................................................................................. 86


A. Taşıma Ücretine Borçlanılması........................................................................ 86


B. Gönderenin Taşıma Ücretinin Borçlusu Olması .............................................. 87


C. Gönderilenin Taşıma Ücretinin Borçlusu Olması ............................................ 88


I. Eşyayı Teslime Almaya Yetkili Bir Gönderilenin Bulunması ..................... 89


II. Eşyanın Teslimini (Tazminatı) Talep Hakkının Kullanılması...................... 90


1. Talep Hakkını Kullanma Zamanı........................................................ 90


2. Teslimi Kabul (Tazminatı Talep) Açıklaması ...................................... 92


III. Gönderilenin Taşıma Ücretinin Borçlusu Olmasının Geçerlilik


Şartları ..................................................................................................... 95


IV. Temsil ...................................................................................................... 96


V. Gönderilenin Taşıma Ücretinin Borçlusu Olmasının Kaynağı................... 97


VI. Gönderilen Dışında Bir Üçüncü Kişinin Taşıma Ücretinin Borçlusu


Olması.................................................................................................... 102


1. Sözleşmenin Nisbiliği İlkesi Karşısında Üçüncü Kişinin Taşıma


Ücretini Borçlanması ...................................................................... 102


2. Ödemeli Kayıtları ............................................................................ 104


§3. BİRDEN FAZLA TAŞIYICININ BULUNDUĞU DURUMLARDA TAŞIMA


ÜCRETİNİ ÖDEME BORCU ................................................................................106


A. Alt Taşımada Taşıma Ücreti .......................................................................... 106


I. Alt Taşıma Sözleşmesi............................................................................ 106


II. Alt Taşıma İlişkisi.................................................................................... 108


III. Alt Taşıma Sözleşmesinde Taşıma Ücreti............................................... 108


B. Fiili Taşıyıcının Taşıma Ücreti ........................................................................ 114


C. Bölünmüş Taşımada Taşıma Ücreti............................................................... 116


D. Müteakip Taşımada Taşıma Ücreti ............................................................... 116


I. Genel Olarak Müteakip Taşıma.............................................................. 116


II. Müteakip Taşımanın Hukuki Niteliği...................................................... 117


III. Müteakip Taşıyıcının Ücret Hakkı .......................................................... 120


§4. TAŞIMA ÜCRETİNİN İFASI ................................................................................122


A. İfanın Konusu ................................................................................................ 122


B. Taşıma Ücretinin Muacceliyeti ..................................................................... 127 


XII İçindekiler


C. Aynı Anda Karşılıklı İfa Kuralı......................................................................... 130


D. Taşıma Ücretinin Ülke Parası veya Yabancı Para ile Ödenmesi..................... 133


I. Taşıma Ücretinin Ülke Parası ile Ödenmesi ........................................... 133


II. Taşıma Ücretinin Yabancı Para İle Ödenmesi ........................................ 135


III. Taşıma Ücretinin İfa Yeri........................................................................ 137


E. Taşıma Ücreti İçin Hapis Hakkının Kullanılması............................................. 138


I. Taşıma Konusu Eşya Üzerinde Hapis Hakkı............................................ 138


II. Refakat Belgelerini Teslimden Kaçınma Hakkı ....................................... 144


F. Taşıma Ücretinde Temerrüt.......................................................................... 145


§5. TESLİMDE ÖDEME ŞARTLI TAŞIMA ..................................................................147


A. Teslimde Ödeme Kavramı............................................................................. 148


B. Teslimde Ödemede Sözleşmesel İlişkiler ...................................................... 150


C. Teslimde Ödeme Şartı................................................................................... 151


D. Teslimde Ödeme Şartının Talimat Verme Yetkisi İle Öngörülmesi................ 154


E. Teslimde Ödeme Şartının Kapsamı ............................................................... 155


I. TTK’nın Uygulama Alanı Bakımından ..................................................... 156


II. CMR’nin Uygulama Alanı Bakımından ................................................... 159


F. Teslimde Ödeme Şartından Doğan Sorumluluk ............................................ 161


I. Teslimde Ödeme Şartından Doğan Sorumluluğun Var Oluş Şartları...... 162


1. Bir Taşıma Sözleşmesinin Bulunması .............................................. 162


2. Taşıma Sözleşmesinde Teslimde Ödeme Şartına Yer Verilmesi..... 162


3. Kararlaştırılan Bedel Tahsil Edilmeksizin Eşyanın Gönderilene


Teslim Edilmesi ............................................................................... 163


4. Teslimde Ödeme Şartına Aykırılığın Zarara Yol Açması................... 166


II. Teslimde Ödeme Şartından Doğan Sorumluluğun Hukuki Niteliği......... 166


§6. TAŞIMA İŞİNİN GEREĞİ GİBİ İFA EDİLMEMESİ HALİNDE TAŞIMA ÜCRETİ.........168


A. Zıya veya Hasar ile Gecikme Halinde Taşıma Ücreti...................................... 169


I. Zıya veya Hasarın Varlığı ........................................................................ 171


1. Taşıma Hukukunda Zıya .................................................................. 171


2. Tam Zıya- Kısmi Zıya........................................................................ 172


3. Zıya Karinesi.................................................................................... 174


4. Taşıma Hukukunda Hasar ............................................................... 177


5. Tam Hasar- Kısmi Hasar .................................................................. 179


II. Zıya veya Hasarın Varlığı Halinde Taşıma Ücreti .................................... 180


1. Dar Anlamda Taşıma Ücreti ............................................................ 180


a. Kısmi Zıya Halinde Taşıma Ücreti............................................. 186


b. Kısmi Hasar Halinde Taşıma Ücreti .......................................... 187


c. Zıya Karinesinin Varlığı Halinde Taşıma Ücreti......................... 187 


İçindekiler XIII


2. Geniş Anlamda Taşıma Ücreti......................................................... 189


III. Gecikmenin Varlığı................................................................................. 192


1. Taşıma Hukukunda Gecikme .......................................................... 193


2. Taşıma Süresi.................................................................................. 194


a. Taşıma Süresinin Sözleşmeyle Belirlenmiş Olması .................. 194


b. Taşıma Süresinin Sözleşmeyle Belirlenmemiş Olması ............. 197


3. Gecikme Halinde Taşıma Ücreti...................................................... 199


a. Zararın Mevcut Olmadığı Durumlarda Taşıma Ücreti.............. 199


b. Zararın Mevcut Olduğu Durumlarda Taşıma Ücreti................. 204


IV. Taşıyıcının Sorumluluktan Kurtuluş İmkânının Bulunmaması ............... 209


1. Genel Sorumluluktan Kurtulma İmkânı .......................................... 209


2. Gecikme Halinde Taşıma Ücretine İlişkin Sorumluluktan


Kurtuluş Hükümlerinin Değerlendirilmesi ...................................... 213


3. Özel Sorumluluktan Kurtuluş İmkânları .......................................... 214


B. Diğer Yükümlülüklerin İhlali Halinde Taşıma Ücreti...................................... 215


I. Refakat Belgelerinin Eksikliği Halinde Taşıma Ücreti ............................. 215


II. Yetersiz Ambalajlama veya İşaretleme Halinde Taşıma Ücreti ............. 217


III. Yükleme veya Boşaltmaya İlişkin Yükümlülüklerin İhlali Halinde


Taşıma Ücreti......................................................................................... 220


IV. Tehlikeli Eşyayı Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde Taşıma


Ücreti ..................................................................................................... 220


1. Tehlikeli Eşyayı Bildirim Yükümlülüğü............................................. 220


2. Tehlikeli Eşyayı Bildirim Yükümlülüğünün İhlali Halinde


Taşıma Ücretine İlişkin Sonuçlar..................................................... 221


§7. KANUNUN ÖNGÖRDÜĞÜ DURUMLARDA TAŞIYICININ TAŞIMA ÜCRETİ


HAKKI ..............................................................................................................224


A. Talimatı Yerine Getirmesi Halinde Taşıyıcının Taşıma Ücreti........................ 224


I. Talimat Verme Yetkisi ............................................................................ 224


II. Talimatı Yerine Getirmesinin Taşıyıcının Taşıma Ücretine Etkisi ........... 230


1. Talimatın Yerine Getirilmesinden Doğan Uygun Ücret................... 230


2. Talimatın Yerine Getirilmesi İçin Talep Edilebilecek Avans............. 236


3. Talimat Verme Yetkisinin Kullanılması İle Gönderilenin Taşıma


Ücretinin Borçlusu Olması İlişkisi.................................................... 237


B. Kısmi Taşımayı İstem Hakkının Kullanılması Halinde Taşıma Ücreti ............. 239


I. Kısmi Taşımayı İstem Hakkı................................................................... 239


II. Kısmi Taşımaya İlişkin İstemin Yerine Getirilmesinde Taşıyıcının


Taşıma Ücreti......................................................................................... 241


1. Dar Anlamda Taşıma Ücreti ............................................................ 241


2. Geniş Anlamda Taşıma Ücreti......................................................... 245 


XIV İçindekiler


C. Yükleme Süresine Uyulmaması Nedeniyle Tanınan Süre İçerisinde Kısmi


Yükleme Yapılmasından Dolayı Kısmi Taşımayı Talep Hakkında Taşıma


Ücretine İlişkin Hükümlerin Uygulanması..................................................... 247


I. Yükleme Süresine Uyulmaması Nedeniyle Tanınan Süre İçerisinde


Kısmi Yükleme Yapılmasından Dolayı Taşıyıcının Yüklenen Eşyayı


Taşıma Hakkı.......................................................................................... 247


II. Kısmi Yükleme Yapılmasından Dolayı Taşıyıcının Yüklenen Eşyayı


Taşıması Sebebiyle Taşıma Ücreti.......................................................... 248


D. Taşıma veya Teslim Engellerinin Varlığı Halinde Taşıma Ücreti ................... 250


I. Taşıma veya Teslim Engeli ..................................................................... 250


II. Taşıma veya Teslim Engeli Halinde Talimat Vermeye Yetkili Kişiler...... 251


III. Talimat Vermeye Yetkili Kişilerden Talimat Alınamaması...................... 252


IV. Taşıma veya Teslim Engellerinin Varlığı Halinde Hak Kazanılan


Taşıma Ücreti ......................................................................................... 253


V. Taşıma veya Teslim Engellerinin Varlığı Halinde Talep Edilebilen


Ek Ücret ve Giderler............................................................................... 259


§8. TAŞIMA SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE TAŞIMA ÜCRETİ ...............................264


A. Taşıma Sözleşmesinin Gönderen Tarafından Feshedilmesi ......................... 264


B. Gönderenin Taşıma Sözleşmesini Feshetmesi Halinde Taşıyıcının Talep


Edebileceği Taşıma Ücreti............................................................................. 268


C. Gönderenin Taşıma Sözleşmesini Feshetmesi Halinde Taşıyıcının Talep


Edebileceği Taşıma Ücretinin Hukuki Niteliği................................................ 273


D. Yükleme Süresine Uyulmaması Sebebiyle Taşıyıcının Taşıma


Sözleşmesini Feshetmesi Halinde Taşıma Ücreti.............................................. 274


I. Taşıma Sözleşmesinin Taşıyıcı Tarafından Feshedilmesi........................ 274


II. Taşıyıcının Taşıma Sözleşmesini Feshetmesi Halinde Taşıma


Ücreti ..................................................................................................... 275


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


TAŞIMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI VE İSPATI


§1. TAŞIMA ÜCRETİNİN HESAPLANMASI ...............................................................277


A. Taşıma Ücretinin Miktarının Açıkça Kararlaştırılması Halinde Taşıma


Ücretinin Hesaplanması................................................................................ 277


I. Taşıma Ücretinin Genel İşlem Şartı İle Kararlaştırılması ........................ 279


II. Ücret Tarifeleri....................................................................................... 282


B. Taşıma Ücretinin Miktarının Kararlaştırılmaması Halinde Taşıma


Ücretinin Hesaplanması................................................................................ 284


I. Piyasadaki Ücret .................................................................................... 285


II. Makul Ücret ........................................................................................... 286 


İçindekiler XV


§2. TAŞIMA ÜCRETİNİN İSPATI ..............................................................................288


A. Taşıma Senedinde Taşıma Ücretine Yer Verilmesi........................................ 288


I. Taşıma Senedinde Taşıma Ücretinin Hesaplanmasına İlişkin


Ölçülerin Varlığı ..................................................................................... 292


II. Gönderilenin Taşıma Ücretini Taşıma Senediyle Sınırlı Olarak


Ödemesi................................................................................................. 293


III. Taşıma Senedinde Uluslararası Teslim Şekillerinin Öngörmüş


Olduğu Kayıtlara Yer Verilmesi .............................................................. 295


B. Yük Senedinde Taşıma Ücretine Yer Verilmesi ............................................. 297


C. Taşıma Ücretinin Diğer Belgelerle İspatı....................................................... 299


§3. ZAMANAŞIMI ..................................................................................................300


A. Taşıma Ücretine İlişkin Doğrudan Talepte Zamanaşımı................................ 300


B. Taşıma Ücretine İlişkin Dolaylı Talepte Zamanaşımı..................................... 305


§4. GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME .......................................................................308


SONUÇ ...................................................................................................................311


 


KAYNAKÇA .............................................................................................................317