Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

Kamu Kuruluşlarının İşçilik Haklarından Sorumluluğu

Kamu Kuruluşlarının İşçilik Haklarından SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
138
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-300-184-3

41,04 TL

Bilindiği üzere iş hukukunda işverene yüklenmiş en önemli görev, işçilerin hak ve alacaklarını eksiksiz bir biçimde alabilmelerinin sağlanmasıdır. Bu noktada her ne kadar özel kesim işverenleri ile kamu kesimi işverenleri arasında zaman zaman düzenleme farklılıkları olsa da hukuk düzenini ana hedefi gerek özel sektörde çalışan gerekse kamu sektöründe çalışan işçilerin hak ve alacakları noktasında hukuken tatmin olmalarıdır.
Son yıllarda kamu hizmetinin gördürülmesinde bir takım işlerinin ihale yoluyla firmalar aracılığıyla gördürülmesi ve kamu işverenlerinin çeşitli düzenlemeler ve yargı kararları ile bu firmaların işçilerinin hak ve alacaklarından sorumlu tutulması kamu işverenlerinin sorumluluklarının her bir hak ve alacak bakımından spesifik olarak incelenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmaktadır. Nitekim Mayıs 2016 tarihi itibariyle DPB rakamlarına göre kamuda 344. 711 işçinin görev yaptığı; hizmet alımı kapsamında kamu sektöründe çalıştırılan işçi sayısının ise önemli bir kısmı belediyelerde, hastanelerde ve üniversitelerde olmak üzere 900. 000’e yaklaştığı görülmektedir. Sayının büyüklüğüne bakıldığında ise kamunun istihdam ettiği veya ettirdiği bu işçiler üzerindeki sorumluluğunun önemi göze çarpmaktadır.
Kamu işverenlerinin işçilik hak ve alacaklarındaki sorumluluğunu inceleyen bu eser üç bölümden teşekkül etmektedir. Birinci bölümde kamu hukuku ve iş hukuku hükümleri çerçevesinde kamu kuruluşu, kamu işyerleri kavramları ele alınmış ve bu çerçevede kamuda istihdam türleri, kamu işçileri ve hizmet alımı kapsamında çalışan işçilerin statü hukukları tetkik edilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda yine bu bölümde hizmet alım kapsamında çalışan işçilerin asıl işveren-alt işveren ilişkisi bağlamında hukuki durumları irdelenmiştir.
İkinci bölümde iş ilişkisinin devamı sırasında kamu işverenlerine yüklenmiş olan ücret ödeme, fazla mesai, eşit işlemde bulunma, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alma ve sendikal özgürlükleri sağlama gibi borçlar ayrı ayrı incelenmeyi gayret edilmiştir.
Üçüncü ve son bölümde ise iş ilişkisinin sona ermesi halinde işçinin talep edebileceği iş güvencesi hükümlerinden doğan haklar ile kıdem ve ihbar tazminatı ile yıllık izin ücreti gibi feshe bağlı haklar bakımından kamu işverenlerinin sorumlulukları tetkik edilmiş ve bu işçilerin söz konusu haklarını ödeyen kamu kuruluşları bakımından yüklenici firmalara rücu hakkının kapsamı irdelenmiştir.
Tüm çalışmamız boyunca 6552 sayılı Kanun gibi kamu işverenlerinin sorumlulukları düzenleyen hükümler özel olarak ele alınmaya çalışılmış, yüksek mahkeme kararları ile uluslararası düzenlemeler çerçevesinde konuyla ilgili görüş ve önerilerimiz sunulmuştur.

BİRİNCİ BÖLÜM
KAMU KURULUŞLARI AÇISINDAN
İŞÇİ-İŞVEREN İLİŞKİSİ
1. Kamu Kuruluşları Kavramı-3
I. Genel Olarak-3
II. Yasal Düzenlemeler Bakımından Kamu Kuruluşları-5
1. Devlet Memurları Kanunu Bakımından-5
2. İş Kanunu Bakımından-5
3. Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Bakımından-6
2. Kamu Kuruluşlarında Çalışanlar-7
I. Genel Olarak-7
II. Kamu Kuruluşlarındaki İstihdam Şekilleri-8
1. Memurlar-Sözleşmeli Personeller-Geçici Personeller-8
2. Kamu İşçileri-11
III. Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan İşçiler-13
IV. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisi Bakımından Kamu Kuruluşlarının Durumu-20
1. Genel Olarak Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi-20
2. Muvazaa Hali-22
3. Kamu Kuruluşları Bakımından Konunun Değerlendirilmesi-27
İKİNCİ BÖLÜM
İŞ AKDİNİN DEVAMI SIRASINDA SORUMLULUK
3. Ücret Ödeme Borcu Bakımından Sorumluluk-35
I. Genel Olarak-35
II. Kamu Kuruluşları Tarafından Ücretlerin Müteahhit ve Alt İşveren Hakedişlerinden
Ödenmesi-36
III. 6552 Sayılı Kanun Gereğince Ücretlerin Alt İşverenlere Yapılacak Ödemelerden
Kesilmesi-38
IV. 657 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışanlar İle Hizmet Alımı Kapsamında Çalışanlar
Arasındaki Ücret Farkı-40
V. İlave Tediye Ücreti Borcu-41
4. İşçiyi Gözetme Borcu Bakımından-43
I. Genel Olarak-43
II. İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu Bakımından-44
III. İş Sağlığı ve Güvenliği Önlemlerini Alma Borcu Bakımından-50
1. Genel Olarak-50
2. İş Sağlığı ve Güvenliğine Dair Ödevler ve İlkeler-54
3. Yükümlülüğe Aykırılık Halinde Sorumluluk-56
4. Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisi Bakımından Konunun Değerlendirilmesi-62
5. Eşit Davranma Borcu Bakımından-66
I. Genel Olarak-66
II. Sendikal Özgürlükler Bakımından-70
6. Çalışma Süreleri ve İzin Hakkı Bakımından-75
I. Çalışma Süresinin Düzenlenmesi-75
II. Fazla Mesai-77
III. Yıllık Ücretli İzin-81
IV. Tatil Ücreti-89
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ AKDİNİN BİTİMİNDE SORUMLULUK
7. İş Güvencesi Kapsamında Sorumluluk-93
I. İşe İade-93
II. Sendikal Tazminat-96
III. İhbar Tazminatı-98
IV. Kıdem Tazminatı-100
1. Kıdeme Esas Sürelerin Belirlenmesi-104
A. Kamu İşçileri Bakımından-104
B. Hizmet Alımı Kapsamında Çalıştırılan İşçiler Bakımından-107
a)-Aralıksız Olarak Aynı Kamu Kuruluşunda Çalışan İşçilerin Durumu-107
b)-Aynı Yüklenici Tarafından ve Aynı İş Sözleşmesi Çerçevesinde Farklı Kamu Kurum veya
Kuruluşlarında Çalıştırılmış Olan İşçilerin Durumu-108
c)-Yüklenici Tarafından Kamu Kuruluşlarında Çalıştırıldıktan Sonra Kamu İdareleri Dışında
Bir İşyerinde Çalışmaya Devam Edenlerin Durumu-109
2. Kıdeme Esas Ücretin ve Tazminat Miktarının Belirlenmesi-109
8. İşçilik Haklarını Ödeyen Kamu Kuruluşlarının Rücu Hakkı-112
I. Asıl İşveren Alt işveren Arasındaki Rücu İlişkisi-112
II. Yargıtay’ca Belirlenen Diğer İlkeler-123
GENEL DEĞERLENDİRME-129
KAYNAKÇA-135