Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu

Kamu İhale Kanunu Ve Kamu İhale Sözleşmeleri KanunuSayfa Sayısı
:  
976
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2008
ISBN NO
:  
978-975-93853-1-6

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Kamu alımlarında izlenecek usul ve esaslar özünde rekabetin en etkin şekilde oluşturulması amacına yönelikliktir. Kuşkusuz rekabetin hangi ölçütler çerçevesinde gerçekleştirileceği temel bir sorun olarak karşımıza çıkar. Çünkü "ihtiyaç" kavramının her bir unsuru rekabet ölçüsü olabilir. Bu bağlamda ihtiyacın, fiyat unsuru, zaman unsuru, miktar unsuru, kaynak (ödenek) unsuru ve kaliteyi oluşturan nitelikle¬rin her biri üzerinde rekabet tesis edilebilir. Ürün kalitesinin tanımlan¬ması ise ayrı bir sorundur. Bu nedenle ihtiyacın miktar, zaman ve kalite unsurlarının belirlenerek, fiyat unsurunun rekabete açılması yaygın bir yöntem olarak kullanılır. Burada rekabet, en düşük fiyat esasına göre sağlanmaktadır. En düşük fiyat esasının mutlak olarak uygulanmasının mümkün olmadığı ya da bu esasın uygulanmasının kamu yararına yeterince hizmet etmeyeceğinin düşünüldüğü durum¬larda en düşük fiyat esası yerine firma deneyimi, mal ya da hizmetin garanti süresi, idare lehine özel durumlar gibi fiyat dışı unsurların da dikkate alınması söz konusu olabilir. Bunlardan başka; fiyat ve kalite¬nin belli edilip sadece işin tamamlanma süresi üzerine de rekabet tesisi mümkündür. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu rekabetin büyük ölçüde en düşük fiyat esasına göre sağlanmasını öngörmekte, bunun yanında bazı durumlarda fiyat dışı unsurları da karar alma sürecine dahil etmekte¬dir. Mevzuatla belirlenen usul ve esaslar aynı zamanda hukuka uy¬gunluk denetiminin de etkin bir aracıdır. Diğer bir ifade ile Kanunlar ve ikincil mevzuatla belirlenen usul ve esaslara riayet edildiği takdirde velev ki bir kamu zararı oluşsun kamu personelinin sorumlu tutulması mümkün değildir. Diğer bir ifadeyle; "usule riayet sorumluluğu ortadan kaldırır". Ortaya çıkan kamu zararı ise hizmet kusurundan kaynak¬lanmış sayılır ve tüm toplumun sorumluluğu olarak bütçeye maledilir. Buna karşın usule riayet edilmediği tespit edilirse, kamu zararı oluş¬masa bile kamu personelinin sorumlu tutulması mümkündür. Bu ne¬denle kamu alımları ile ilgili kamu görevlilerinin ilgili mevzuatı çok iyi bilmesi gerekmektedir. 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleş¬meleri Kanunu ve Kamu İhale Kurumu tarafından çıkarılan ikincil III mevzuat birlikte değerlendirildiğinde kamu alımlarıyla ilgili usul ve esasların geniş ve karmaşık olduğu kolayca anlaşılabilir. Sık sık yapı¬lan değişiklikler güncel olanın takibini uzman işi haline getirmiştir. Kanun hükümlerinin ve ikincil mevzuatın farklı kurumlar tarafından olaya münhasır da olsa farklı yorumları, hatta zaman zaman aynı kurumun aynı mevzuat düzenlemesi ile ilgili birbirine aykırı gelebile¬cek kararlar vermesi, ihale işlemlerini yürüten kamu personelinin işini daha da zorlaştırmıştır. Elinizdeki kitap, güncel kalma adına değiştirilebilir sayfalı ve üç cilt şeklinde, ilk olarak 2003 yılında bastırılan eserin üçüncü cildinin güncellenmiş halidir. Bu nedenle, Mali Yönetim ve Denetim yayını olan ve değiştirilebilir sayfalı "Açıklamalı Gerekçeli KAMU İHALE KANUNU VE KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU" kitabına abone olan okurlarımızın yeni çıkan bu kitabımızı edinmeleri kendilerine bilgi açısından ilave bir katkı sağlamayacaktır. Ancak bir çok okurumuzun sabit ciltli kitap kullanma alışkanlıkla¬rının olduğundan bahisle böyle bir kitabı talep etmeleri nedeniyle eli¬nizdeki kitabın sabit ciltli olarak yayınlanması gereği ortaya çıkmıştır. Okuyucularımıza faydalı olması dileğiyle.... İsmail Hakkı Sayın Mart 2008 IV itS Genel Açıklamalar 3 GENEL AÇIKLAMALAR 0.1-Giriş ihale; bir mal, hizmet ya da hakkın, rekabet ortamında isteklilerden en uygun teklifi veren kişiden alımını veya en uygun teklifi verene satımını içeren süreç olarak tanımlanabilir. Bu bakımdan ihale özünde bir karar alma yöntemidir. Doğrudan doğruya satın almak ya da satmak yerine ihale yolunun tercih edilmesindeki en önemli amaç satıcı veya alıcıların rekabeti sayesinde en uygun bedelin bulunmasıdır. Ancak en uygun be¬dele ulaşma amacına matuf olarak tasarlanan ihale, belli bir süreci ge¬rektirmekte olduğundan kırtasiyeciliği artırmakta ve zaman kaybı doğur¬maktadır. Bu nedenle, ihale süreci tasarlanırken usullerin basit ve uygu¬lanabilir olmasına dikkat edilmelidir. Aksi takdirde karar alma süresi ge¬reksiz yere uzatılmış olur. İhale prosedürleri, aynı zamanda ihale işlemle¬rinin denetiminin etkin bir aracı olarak kullanılmaktadır. 0.2-İhale Hukukumuzun Tarihçesi İhale sistemimizle ilgili ilk düzenlemeler 27 Ağustos 1340 (1857) tari¬hinde çıkarılan 834 sayılı, "1340 Senesi Muvazene-i Umumiye Kanunu¬nun 16′ncı Madde Mucibince Devair-i Devletçe Yapılacak Mubayaat ve ihalatın Suveri Tatbikiyesi Hakkında Talimatname" ile yapılmıştır. Söz konusu Talimatnamede Ahkamı Umumiye başlıklı giriş bölümün¬den sonra üç kısım bulunmakta; birinci kısımda Aleni Münakaşa Usulü (Açık Eksiltme Usulü) ve Kapalı Zarfla Münakaşa Usulü (Kapalı Zarfla Eksiltme Usulü) olmak üzere iki ihale yöntemi öngörülmekte idi. İkinci kısım ise Ahkamı Münakaşa başlığı altında eksiltmelerin ne şekilde yapı¬lacağını belirtmekte idi. Üçüncü ve son kısım ise Münakaşadan Müstes¬na Tutulan Mevat (Eksiltmelerden İstisna Edilen Hususlar) başlığı altında düzenlenmişti. Belirtilen üç kısımdan sonra Mevaddı Şetta (Çeşitli Mad¬deler) başlığı ile düzenlenmiş bir bölümü daha olan Talimatnamede daha sonra bir kısım değişiklikler yapılmıştır. 22 Nisan 1925 tarihinde, 661 sayılı Müzayede, Münakaşa ve ihalat Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Anılan Kanuna ek olarak 799, 878, 1300, 1540 ve 2338 sayılı Kanunlar çıkarılmıştır. Belirtilen kanunlardan sonra en kapsamlı düzenleme 2490 sayılı Ar¬tırma, Eksiltme ve İhale Kanunu ile yapılmış olup, söz konusu Kanun 10 Aralık 1934 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanundaki parasal sınırlar, 24 Nisan 1946 tarih ve 4876 sayılı Kanun ile yükseltilmiştir. Diğer yandan 26 Ocak 1979 tarihinde 22 sayılı KHK ile 2490 sayılı Kanunda önemli değişiklikler yapılmıştır. 2490 sayılı Kanun, yapılan bir çok değişikliğe rağmen 01.01.1984 ta¬rihinde yürürlüğe giren 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa kadar uygula¬mada kalmıştır. 1984 yılından 01.01.2003 tarihine kadar 2886 sayılı Kanun hem eksiltme hem de artırma ihalelerinde uygulanmıştır. Anılan Ka¬nunda 2990 sayılı Kanunla bir kısım değişiklikler yapıldığını da eklemek gerekir. Ancak, yeni yüzyılın değişen koşulları, ülkemizin Avrupa Birliği ile en¬tegrasyon çabaları ve küreselleşmenin beraberinde getirdiği uluslararası sermaye hareketleri, 2886 sayılı Kanunu uygulamada yetersiz hale ge¬tirmiştir. 01.01.2003 tarihinde yürürlüğe girenn4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 2886 sayılı Kanunun eksiltme ihalelerine ilişkin hükümlerini yürürlükten kaldırmıştır. Artırma ihaleleri ile ilgili hükümlerin yürürlüğü devam etmek¬tedir. Genel gerekçesinde belirtildiği üzere; 4734 sayılı Kanunda, ihalelerde saydamlığın, rekabetin, eşit muamelenin, güvenirliğin, gizliliğin, kamuoyu denetiminin, ihtiyaçların uygun şartlarla ve zamanında karşılanmasının ve kaynakların verimli kullanılmasının en geniş şekilde sağlanması, ka¬mu kurum ve kuruluşlarının, kullanımlarında bulunan her türlü kaynaktan yapacakları ihalelerde tek bir yasal düzenlemeye tâbi olmaları, tahmini bedel baz alınarak indirim yapılmak suretiyle ihaleye çıkılması yerine, işlerin istekliler tarafından piyasa rayiçlerine uygun fiyatlara göre tespit ve teklif edilen gerçekçi bedeller üzerinden ihale edilmesi amaçlanmıştır. 4734 sayılı Kanunun bir kısım maddeleri 12.6.2002 tarih ve 4761 sa¬yılı Kanun ile değiştirilmiştir. Ancak, bu Kanundaki köklü değişiklikler 30.07.2003 tarih ve 4964 sayılı Kanunla gerçekleştirilmiştir. Daha sonra özellikle Kanundan istisna edilen işleri genişleten bir çok değişiklik ya¬pılmıştır. Devlet, ihale işlemlerinin denetimini diğer alanlara nazaran daha yo¬ğun bir şekilde yapmak istemektedir. Bu istek özünde kamu personelinin davranışları ile ilgilidir. 0.3-Para Kimin Mal Kimin Matriksr ′ Para ödenmek suretiyle mal edinilmesi hususunda, insan davranışla¬rını "para kimin mal kimin matriksi" ile izah etmek mümkündür. Aşağıda yazılı bulunan çizelgeye göre; eğer bir kimse kendi ihtiyacı olan malın bedelini kendisi ödüyor ise en ucuza en kaliteli malı satın almak isteye¬cektir. Diğer bir ifade ile fiyat ve kalite arasında optimal dengeyi sağla¬mayı amaçlayacaktır. Eğer para kendisinin olduğu halde malı başkası için alıyorsa bu durumda kişi en az parayı ödemek isteyecek, alınan mal ya da hizmetin kalitesi ile ilgilenmeyecektir. Buna karşın mal kendisinin para başkasının ise en kaliteli malı elde etmek için çaba harcayacak Ancak Kanunun, Kamu ihale Kurumu′nun oluşturulması ve görevleriyle ilgili 53, Geçici 1 ve Geçici 5.nci maddeleri 22.01.2002 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Matriksin orjinali Amerikalı iktisatçı Milton Friedman tarafından tasarlanmış olup, çalışma¬mızda kamu ihaleleri esas alınarak yeniden düzenlenmiştir. Genel Açıklamalar 5 ucuzluk ya da pahalılıkla ilgilenmeyecektir. Devlet hizmetlerinin gereği olarak edinilmesi gereken mal ya da hizmetler açısından bakıldığında ise malın da paranın da satın alma işinde görevli kamu personeline ait ol¬madığı gerçeği ile karşılaşılır ki burada görevli hem paraya hem de malın kalitesine karşı kayıtsızdır. Eğer yozlaşma var ise görevli sadece kendi¬sine söz konusu alımdan ne kaldığına bakacaktır. Para Kimin Kendisinin Kendisinin Başkasının Başkasının Mal Kimin Kendisinin Başkasının Kendisinin Başkasının Davranış Biçimi Az Para Kaliteli Mal /LJptimaTN Vdenge^/ Az Para Kaliteye Kayıtsız Paraya kayıtsız Kaliteli Mal Hem Paraya hem kaliteye kayıtsız (t)zensiz ) İşte bu gerçek, ihale işlemlerinin yoğun şekilde denetlenmesi gereğini ortaya koyar. Devlet için durum neyse aslında büyük şirketler için de aynıdır. Elinizdeki eser, iki kitaptan oluşmaktadır. İlk kitap 4734 sayılı Kamu ihale Kanununa ilişkin açıklamaları, ikinci kitap ise 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile ilgili açıklamaları içermektedir. 0.4- Kamu İhale Kanununun Kısımları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu altı kısımdan oluşmaktadır. Birinci Kısım; "Genel Hükümler" başlığını taşımakta ve Kanunun uy¬gulanma ilkelerini ve ihaleye katılma kurallarını (eşik değerler, yaklaşık maliyet, yeterlilik) düzenlemektedir. İkinci Kısım; "İhale Usulleri ve Uygulaması" başlığını taşımakta ve açık ihale, belli istekliler arasında ihale ve pazarlık olmak üzere üç ihale usulü ile doğrudan temin yöntemini tek tek ele almaktadır. 4964 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle Doğrudan Temin yöntemi bir ihale usulü olmaktan çıkarılmıştır. Takip eden bölümlerde ise ihalenin ilanı, tekliflerin hazırlanması, sunulması ve değerlendirilmesi, teminatlar, danışmanlık hizmetleri ve benzeri konularla ilgili hükümler bulunmaktadır. Üçüncü Kısım; ihale sistemimize 4734 sayılı Kanunla getirilen Kamu ihale Kurumu ile ilgili düzenlemelere ayrılmıştır. Dördüncü Kısım; ihalelere katılmaktan yasaklanma, isteklilerin ceza sorumluluğu, görevlilerin ceza sorumluluğu, bilgi ve belgeleri açıklama yasağı konularını düzenlemekte ve "Yasaklar ve Ceza Sorumluluğu" başlığını taşımaktadır. 6 Genel Açıklamalar Beşinci Kısım; "Çeşitli Hükümler" başlığı altında, idarelerce uyulması gereken diğer kurallar, sürelerin hesabı, eşik değerler ve parasal limitle¬rin güncellenmesi konularını düzenlemektedir. Altıncı Kısım ise; diğer kanunlardaki uygulanmayacak hükümler ile geçici maddeleri ve yürürlük maddelerini içermektedir. 0.5- Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Kısımları 4735 sayılı Kanuna ilişkin ikinci kitapta yapılan izahlar Kanunun sis¬tematiğine uygun olarak şu şekilde kısımlara ayrılmıştır. Birinci Kısım; "Genel Hükümler" başlığını taşımakta ve Kanunun amacını, kapsamını, Kanundaki tanımları, gözetilmesi gereken ilkeleri belirleyen ilk bölüm ile, sözleşmelerin düzenlenmesi ile ilgili hükümler içeren ikinci bölümden oluşmaktadır. İkinci Kısım; "Sözleşmelerin Uygulanması" başlığını taşımakta olup, üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm Fiyat Farkı, Sigorta, Mücbir Sebepler, Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine ilişkin hükümleri; ikinci bölüm Kesin Teminata İlişkin hükümleri, Üçüncü bölüm ise, Sözleşmede Değişiklik, Sözleşmenin Devri ve Feshine ilişkin hükümleri içermektedir. Üçüncü Kısım; "Yasaklar ve Sorumluluklar" başlığını taşımakta, ya¬sak fiil ve davranışlar ile ihalelere katılmaktan yasaklanma ve gerek yük¬lenicilerin gerekse görevlilerin ceza sorumluluklarını düzenlemektedir. Dördüncü Kısım; "Çeşitli Hükümler"; Beşinci Kısım ise "Son Hü¬kümler" başlıklarını taşımaktadır. KAMU İHALE KANUNU Kanun No: 4734 Kabul Tarihi : 04.01.2002 Resmi Gazetede : 22.01.2002/24648 Değişiklik Yapan Kanunlar Kanun No Tarih Yayımlandığı Resmi Gazete 4761 12.06.2002 22.06.2002/24793 4964 30.07.2003 15.08.2003/2520O 5020 12.12.2003 26.12.2003/25328 5148 27.04.2004 07.05.2004/25455 5226 14.07.2004 27.07.2004/25535 5255 10.11.2004 13.11.2004/25642 5312 03.03.2005 11.03.2005/25752 5436 22.12.2005 24.12.2005/26033 5583 22.02.2007 28.02.2007/26448 5615 28.03.2007 04.04.2007/26483 5625 18.04.2007 26.04.2007/26504 5680 01.06.2007 07.06.2007/26545 5726 27.12.2007 O5.01.2008/26747 5737 20.02.2008 27!02.2008/26800 İÇİNDEKİLER Önsöz III içindekiler V GENEL AÇIKLAMALAR 0.1-Giriş 3 0.2-ihale Hukukumuzun Tarihçesi 3 0.3- Para Kimin Mal Kimin Matriksi 4 0.4-Kamu ihale Kanununun Kısımları 5 0.5- Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununun Kısımları 6 BİRİNCİ KİTAP KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Birinci Bölüm Uygulama İlkeleri Madde 1-Kanunun Amacı 7 1.1-Kamu Hukukuna Tabi Olmak 7 1.2- Kamunun Denetimi Altında Bulunmak 9 1.3- Kamu Kaynağı Kullanmak 9 1.4-ihale 11 Madde 2-Kanunun Kapsamı 12 2.1-Genel Açıklama 12 2.2-Kanunun Kapsam Maddesinde Yapılan Değişikliklerin Değerlendirilmesi 15 2.3-Her Türlü Kaynak Kavramı 16 2.4-Kanun Kapsamına Giren işler 17 2.5-Kanun Kapsamına Giren idareler 19 2.5.1- Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu idareleri 19 2.5.2-il Özel idareleri 25 2.5.3-Belediyeler 25 2.5.4- Döner Sermayeli Kuruluşlar. 26 2.5.5-Birlikler 28 2.5.6- Kamu iktisadi Teşebbüsleri 29 2.5.7- Sosyal Güvenlik Kurumları 31 2.5.8-Fonlar. 31 2.5.9- Özel Kanunlarla Kurulmuş ve Kendilerine Kamu Görevi Verilmiş Tüzel Kişiliğe Sahip Kuruluşlar 31 2.5.10- Bağımsız Bütçeli Kuruluşlar. 32 2.5.11- Kamu idarelerinin Sermayesinin Yarısından Fazlasına Sahip Bulundukları Kuruluş Müessese, Birlik, işletme ve Şirketler 32 2.5.12- 4603 sayılı Kanun Kapsamındaki Bankalar. 32 2.5.13- Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ve Bu Fonun Hisselerine Kısmen veya Tamamen Sahip Olduğu Bankalar 33 2.5.14- Enerji, Su, Ulaştırma ve Telekomünikasyon Sektörlerinde Faaliyet Gösteren Kuruluşlar 33 2.6- Kamu ihale Tebliğinde Yapılan Açıklamalar 33 Madde 3-İstisnalar 40 3.1-Genel Açıklama 42 V 3.2- Maddenin (a) bendi: Tarım, Orman ve Hayvancılıkla İlgili İstisnalar 42 3.2.1- Tarım ve Hayvancılıkla ilgili Ürün Alımları 42 3.2.2-Orman Köylülerini Korumaya Yönelik istisna 43 3.3- Maddenin (b) bendi: Savunma, güvenlik ve istihbaratla ilgili alımlar 44 3.3.1- Savunma, Güvenlik ve istihbaratlarla ilgili Mevzuat Gereğince Yapılacak Alımlar...45 3.3.2- Devlet Güvenliği ve istihbaratı Kapsamındaki Alımlar. 45 3.3.3- istisna Hükmünün Gereği için Çıkartılan Bakanlar Kurulu Kararları 46 3.4- Maddenin (c) bendi: Dış Finansman ile ilgili istisnalar ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasının Banknot ve Kıymetli Evrak Basımı 47 3.4.1- Dış Finansmanla Yaptırılacak işler 47 3.4.2- Uluslararası Sermaye Piyasasından Borçlanmalar 47 3.4.3- Merkez Bankasının Banknot ve Kıymetli Evrak Basımı 47 3.4.4-Özelleştirme Uygulamaları için Yapılacak Danışmanlık Hizmet Alımları 48 3.4.5- Hava Taşımacılığına ilişkin istisna 49 3.5- Maddenin (d) bendi: idarelerin Yabancı Ülkelerdeki Kuruluşlarının Alım ve Yapım işleri ile Yurt Dışında Bulunan Nakil Vasıtaları için Yapılacak Alımlar 50 3.6- Maddenin (e) bendi: Çeşitli Kamu Kuruluşlarından Yapılan Alımlar 51 3.6.1-Birinci Grup 51 3.6.2- Devlet Malzeme Ofisinden yapılacak Alımlar (ikinci Grup) 54 3.6.3-Üçüncü Grup 56 3.7- Maddenin (f) bendi: AR-GE Projeleri için Gereken Alımlar 56 3.8- Maddenin (g) bendi: Belli Kuruluşların Ticari ve Sınai Faaliyetleri Çerçevesinde Yaptıkları Alımlar 60 3.8.1-Parasal Limit 60 3.8.2- istisna Kapsamındaki işler. 60 3.8.3-Kamu ihale Genel Tebliğindeki Konuyla ilgili Açıklamalar 61 3.8.4-Maddenin (g) Bendi ile ilgili Özellikli Durumlar 66 3.8.5 Kurumların Mevzuatı 67 3.9- Maddenin (h) bendi: Sağlıkla ilgili Mal ve Hizmet Alımları 69 3.10-Maddenin (i) bendi: Kültür ve Tabiat Varlıklarını Korumaya Yönelik Alımlar 69 3.11-Maddenin (j) bendi: Deniz Çevresinin Korunmasına Yönelik Alımları 70 3.12- 5583 sayılı Kanunla Eklenen (k) bendi: Sportif Faaliyetlere ilişkin Mal ve Hizmet Alımları 71 3.13- Vakıflar Kanunu ile Eklenen (k) bendi: Vakıf Kültür Varlıkları ile ilgili Alımlar 71 3.14- Maddenin (I) bendi: Tanık Koruma Kanunu ile Getirilen istisnalar 71 3.15- Geçici Süreli Olarak Getirilen istisnalar 72 3.16- istisnanın Sınırı 72 Madde 4-Tanımlar 73 4.1.- Mal Kavramı 75 4.1.1-ihtiyaç maddeleri 75 4.1.2-Taşınır Mallar 75 4.1.3- Taşınmaz mallar 76 4.1.4-Haklar 77 4.2-Hizmet Kavramı 79 4.3-Yapım Kavramı 81 4.4- Mal Hizmet ve Yapım Kavramlarıyla ilgili Somut Örnekler „...82 4.4.1-Ağaçlandırma, Erozyon Kontrolü ve Fidan Dikim işlerinin Niteliği 82 4.4.2- Kiralama Faaliyetlerinin Niteliği 83 4.4.3-Küçük Onarım Faaliyetleri 84 4.4.4-Atıksu Arıtma Tesisinde Çıkan Çamurun Nakliyesi 85 4.4.5-Sıcak Asfalt Alımı, Nakliyesi, Serilmesi 85 4.4.6-Telefon Santralinin Montajı 86 4.4.7- Kapalı Devre Kayıt ve izleme Sisteminin Kurulumu 87 4.4.8- Asli ve Sürekli Kamu Hizmetleri. 88 4.4.9-Zabıta Hizmetleri 88 VI 4.4.10- Otokorluluk Malzemesinin Üretimi 90 4.4.11- Belediyenin Sağlık Hizmeti Satınalması 92 4.4.12- Fen işleri Hizmetlerinde Kazma, Kürek ve inşaat işçiliği 93 4.4.13-Agrega Nakliyesi 93 4.4.14-PVC Yer Döşeme işi 94 4.4.15- işgal Harcı Tahsilatı 94 4.5-istekli Kavramı ve Türleri 94 4.6-Yerli istekli 96 4.7-ihale Dokümanı 97 4.8-Projeler 97 4.9-ihale ve ihale Usulleri 98 4.10-Doğrudan temin 98 4.11-ihale Yetkilisi 98 4.11.1- 5018 Sayılı Kanuna Tabi Kurum ve Kuruluşlarda ihale Yetkilisi 99 4.11.2- Harcama Yetkilileri Hakkında Genel Tebliğ 100 4.11.3-Mahalli idarelerde ihale Yetkilisi 107 4.11.4-KİT′lerde ihale Yetkilisi 113 Madde 5-Temel ilkeler 114 5.1-Saydamlık 114 5.2-Rekabet 116 5.3-Eşit Muamele 119 5.4-Güvenirlik 120 5.5-Gizlilik 120 5.6-Kamuoyu Denetimi 121 5.7- ihtiyaçların Uygun Şartlarla ve Zamanında Karşılanması 121 5.8-Kaynakların Verimli Kullanılması 121 5.9- ihtiyaçların Sınıflandırılarak ihale Edilmesi 123 5.10-Kısımlara Bölmeme 125 5.11-ihalelerde Açık ihale Usulünün Esas Olması 126 5.12-Ödenek Olmaksızın ihaleye Çıkılamaması 126 5.13- ÇED Raporu Alınması 136 5.14-Diğer ilkeler 136 Madde 6-İhale Komisyonu 137 6.1-Genel Açıklama 137 6.2-ihale Komisyonlarının Kuruluşu 138 6.3-ihale Komisyonlarının Çalışma Usulü 141 6.4-Kamu ihale Tebliğinde Yapılan Açıklama 142 6.5- İhale Komisyonlarının Görevleri 143 6.5.1- ihale işlem Dosyasının incelenmesi 143 6.5.2- Pazarlık Usulü ile Yapılacak ihalelerde isteklilerle Görüşülmesi 144 6.5.3- Tekliflerin Alınması ve Açılması 144 6.5.4- Teklif Sahiplerinden Ek Bilgi istenmesi 144 6.5.5- Eksikliklerin Tamamlattırılması Ve Hataların Düzeltilmesi 145 6.5.6- Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde Tekliflerin Değerlendirilmesi ve ihalenin Yapılması 145 6.5.7-Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi. 147 6.5.8- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve ihalenin iptali 148 6.5.9-1′halenin Karara Bağlanması ve Onaya Sunulması 148 6.6-ihale Komisyonlarının Sorumlulukları 149 6.6.1-Yüklenicilere Karşı Sorumluluk 149 6.6.2-idareye Karşı Sorumluluk 149 Madde 7-İhale İşlem Dosyası 150 VII İkinci Bölüm İhaleye Katılım Kuralları Madde 8-Eşik Değerler 151 8.1-Genel Açıklama 151 8.2-Eşik Değerlerin Güncellenmesi 151 8.3-Eşik Değerlerin Kullanılacağı Yerler 152 8.3.1- İlan Sürelerinin Belirlenmesinde 152 8.3.2- Yerli isteklilere Avantaj Sağlanmasında 152 Madde 9-Yaklaşık Maliyet 153 9.1. Genel Açıklama 153 9.2-Kanunda Yaklaşık Maliyetle ilgili Olarak Getirilen Hükümler 154 9.3-Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 155 9.3.1- Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 156 9.3.1.1-Birim Fiyat Üzerinden Hizmet Alımlarında 156 9.3.1.2-Götürü Bedel Üzerinden Hizmet Alımlarında 156 9.3.1.3- Personel istihdam Edilen Hizmet Alımlarında 156 9.3.1.4-Esas Alınacak Fiyatlar 157 9.3.1.5-Fiyat Tespitinde Dikkat Edilecek Hususlar 161 9.3.1.6-Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Hizmet Alımında Yaklaşık Maliyet 162 9.3.1.7-Yıllara Yaygın Hizmet Alımlarında 162 9.3.1.8- Bütçe Hazırlanırken Tespit Edilen Yaklaşık Maliyetin Güncellenmesi 163 9.3.2- Mal Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 163 9.3.2.1-Yaklaşık Maliyeti Hazırlanırken Kullanılacak Yöntemler 163 a-Araştırma yapmak 163 b- Önceki yıl ihalelerine bakmak 164 c-Bilgi kütüğü oluşturmak 165 d-Karma yöntem 165 9.3.2.2- Yaklaşık maliyetin bütçenin hazırlanmasında kullanılması ve güncellenmesi 165 9.3.3- Yapım işlerinde Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 166 9.3.3.1-Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Miktar Tespiti 166 9.3.3.2- Yaklaşık Maliyet Hesabına Esas Fiyat ve Rayiçleri 167 9.3.3.3-Yaklaşık maliyetin hesaplanması 168 9.3.3.4- idarece malzeme, araç, makine, teçhizat gibi unsurların verilmesi halinde yaklaşık maliyetin hesabı 168 9.3.3.5- Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi 168 9.3.4- Danışmanlık Hizmet Alımlarında Yaklaşık Maliyetin Hazırlanması 169 9.3.4.1-Yaklaşık Maliyet Hesabında Esas Alınacak Fiyatlar 169 9.3.4.2-Fiyat Tespitinde Uyulması Gereken Hususlar 170 9.3.4.3- Yaklaşık Maliyetin Hesabı 170 9.3.4.4-Yaklaşık Maliyet Hesap Cetvelinin imzalanması 171 9.3.4.5- Yaklaşık maliyetin bütçenin programlanmasında kullanılması ve güncellenmesi 171 9.3.5-Yaklaşık Maliyetin ihale Yoluyla Tespit Ettirilmesi 171 9.4-Yaklaşık Maliyetin Gizliliği 172 9.5-Yaklaşık Maliyetin Kullanılacağı Yerler 173 9.5.1- Yaklaşık Maliyetin Bütçenin Hazırlanmasında Kullanılması 173 9.5.2- Tekliflerin Değerlendirilmesinde Yaklaşık Maliyet 174 9.5.2.1-Aşırı Düşük Teklifin Belirlenmesinde Yaklaşık Maliyet 174 9.5.2.2-Bütün Tekliflerin Reddedilmesinde Yaklaşık Maliyet 175 9.5.2.3- ihale Yetkilisinin ihale Kararını Onay Veya Reddinde Yaklaşık Maliyet 176 9.5.2.4- Yaklaşık Maliyetin Üzerindeki Tekliflerin Durumu 176 9.5.3-Yaklaşık Maliyetin ilanların Yapılmasında Kullanılması 176 VI fi 9.5.4- Yerli istekliler Lehine Sağlanacak Avantajda Yaklaşık Maliyet 177 9.6-Yaklaşık Maliyet Sisteminin Değerlendirilmesi 177 9.7- Yaklaşık Maliyetin Hatalı Hazırlanması Ve Sorumluluk 178 Madde 10-İhaieye katılımda yeterlik kuralları 179 10.1-Genel Açıklama 181 10.2- Ekonomik Ve Mali Yeterliğin Tespitine ilişkin Belgeler 182 10.2-M- Mal Alımı İhalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belgeler 184 10.2.M.1-Yeterlik Belgelerinin idareye Veriliş Şekli 185 10.2.M.2-Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 189 10.2.M.3- isteklinin Bilançosu veya Eş Değer Belgeleri 189 10.2.M.4- isteklinin iş Hacmini Gösteren Belgeler 190 10.2.H- Hizmet Alımı ihalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belgeler 192 10.2.H.1- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 192 10.2.H.2-isteklinin Bilançosu veya Eş Değer Belgeleri 193 10.2.H.3- isteklinin iş Hacmini Gösteren Belgeler 194 10.2. Y- Yapım işleri ihalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belgeler 196 10.2.Y.1-Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 196 10.2.Y.2- isteklinin Bilançosu veya Eş Değer Belgeleri 196 10.2.Y.3- isteklinin iş Hacmini Gösteren Belgeler 197 10.2.D- Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde Ekonomik ve Mali Yeterliğe ilişkin Belgeler 199 10.2.D.1- Bankalardan Temin Edilecek Belgeler 200 10.2.D.2- isteklinin Bilançosu veya Eş Değer Belgeleri 200 10.2.D.3.- isteklinin iş Hacmini Gösteren Belgeler 201 10.3- Mesleki ve Teknik Yeterliğin Belirlenmesine ilişkin Belgeler 202 10.3.M- Mal Alımı ihalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler 203 10.3.M.1- isteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğü ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 203 10.3.M.2- Mal Alımı ihalelerinde iş Deneyim Belgeleri 204 a- iş Deneyim Belgesi Türleri 205 b- Benzer iş Kavramı 207 c- istenecek iş Deneyimi Miktarı 207 d- iş Deneyim Belgelerinin Değerlendirilmesi 208 e- iş Deneyim Belgelerinin Geçerliliği 209 f-Belgelerin Güncellenmesi 210 g-Komisyonların inceleme Yetkisi 211 10.3.M.3.- Üretim, imalat Kapasitesi, Araştırma- Geliştirme Faaliyetlerini Belirlemeye Yönelik Belgeler 211 10.3.M.4.- isteklinin Organizasyon Yapısına Ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler211 10.3.M.5.- Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler 212 10.3.M.6.- Kalite Kontrolden Sorumlu Olan ilgili Teknik Personel Veya Teknik Kuruluşlara ilişkin Belgeler 212 10.3.M.7.- Kalite Kontrol Kuruluşları Tarafından Verilen Sertifikalar 212 10.3.M.8.- Tedarik Edilecek Malların Numuneleri, Katalogları, Fotoğrafları 214 10.3.H.- Hizmet Alımı ihalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler. 214 10.3.H.1.- isteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğun Gösteren Belgeler 214 10.3.H.2.-iş Deneyim Belgeleri 215 a) Genel Açıklama 215 b) iş deneyimini gösteren belgeler 216 c) Benzer iş kavramı 216 d) iş Deneyiminin Aranmaması 216 e) Hizmet Alımlarında iş Deneyim Belgesinin Düzenlenmesi 216 10.3.H.3- isteklinin Personel Durumuna ilişkin Belgeler 218 10.3.H.4- Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler 219 IX 10.3.H.5- Kalite ve Standart ile Kapasiteye İlişkin Belgeler 219 10.3.Y. Yapım işleri ihalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler 220 10.3.Y.1- İsteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 221 10.3.Y.2- iş Deneyim Belgeleri 222 a) İş deneyimini gösteren belgeler 222 b) Benzer iş Kavramı 222 10.3.Y.3- isteklinin Organizasyon Yapısı Personel Durumu ve Kaliteye ilişkin Belgeler 224 10.3.Y.4- Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler 225 10.3.D- Danışmanlık Hizmet Alımı ihalelerinde Mesleki ve Teknik Yeterliğe ilişkin Belgeler 226 10.3.D.1- isteklinin Mesleki Faaliyetini Sürdürdüğünü Ve Teklif Vermeye Yetkili Olduğunu Gösteren Belgeler 226 10.3.D.2- iş Deneyim Belgeleri 227 a) istenecek iş Deneyiminin Tutarı 227 b) iş deneyimini gösteren belgeler 228 c) Benzer iş Kavramı 228 d) iş Deneyiminin Aranmaması 228 10.3.6.3- isteklinin Organizasyon Yapısına ve Personel Durumuna ilişkin Belgeler.228 10.3.D.4- Makine ve Diğer Ekipmana ilişkin Belgeler 229 10.3.D.5- Araştırma-Geliştirme, Standart ve Kaliteye ilişkin Belgeler 230 10.4-isteklinin Yetersiz Kabul Edileceği Durumlar 231 10.5- Yeterlik Belgelerinin ve Kriterlerinin isteklilere Önceden Duyurulması Zorunluluğu 245 10.6- Ortak Girişimlerde Yeterlik Belgeleri 247 10.7-Kısmi Tekliflerde Yeterlik Belgeleri 247 10.8- Belli istekliler Arasında ihale Usulü veya Pazarlık Usulü ile Yapılan ihalelerde Yeterlik Kriterlerinin Belirlenmesi 247 10.9- ihaleden Önce Aslı idareye Sunulan Belgelerin idarelerce Onaylanması 248 10.10-Yabancı Ülkelerden Temin Edilen Belgelerin idareye Sunulması 249 10.11- Tekliflerin Hangi Dille Düzenleneceği 250 10.12- Ticaret Sicil Gazetesi Suretleri 250 10.13- Elektronik Ortamdan Temin Edilen Sigorta Belgeleri 251 10.14 - iş Deneyim Belgesinin Başkasına Kullandınlmayacağına ilişkin Taahhütname 251 10.15- isteklilerin Ortaklık ve/veya Hisseleri için Verecekleri Beyanname 252 10.16- Özel Güvenlik Hizmet Alımı ihalelerinde Yeterlik Belgeleri 254 10.17-Deneyime ilişkin Referans 255 Madde 11-İhaleye Katılamayacak Olanlar 256 11.1-Genel Değerlendirme 256 11.2-ihaleye Katılmaktan Yasaklananlar 258 11.2.1- Kamu ihale Kanununda Yasaklama Hükümleri 258 11.2.2- Kamu ihale Sözleşmeleri Kanununda Yasaklama Hükümleri 260 11.2.3- Kamu Görevlerinden Ayrılanların Yapamayacakları işler Hakkında Kanun 260 11.3- Terörle Mücadele Kanunu Kapsamına Giren Suçlardan Ve Organize Suçlardan Hüküm Giyenler 261 11.3.1-Terör Kavramı 261 11.3.2-Örgüt Kavramı 262 11.3.3-Terör Suçlusu ve Terör Suçları 262 11.3.4-Organize Suçlar : 263 11.4- Hileli iflas Ettiğine ilgili Mercilere Karar Verilenler 263 11.5- ihaleyi Yapan idarenin ihale Yetkilisi Kişileri ile Bu Yetkiye Sahip Kurullarda Görevli Kişiler 265 11.6-ihale işlemlerinde Görevli Olanlar 265 11.7- İhalede Söz Sahibi Olanların Akrabaları ve Eşleri 265 11.7.1-Kan hısımlığı 266 X 11.7.2-Kayın hısımlığı 267 11.7.3-Evlat Edinme 268 11.7.4- Evliliğin Sona Ermesi Halinde Daha Önce Kurulan Hısımlığın ihale Mevzuatı Açısından Durumu 268 11.8-Ortaklık ilişkisi Bulunan Gerçek ve Tüzel Kişiler 268 11.9-Danışmanlık Hizmeti Sunanlar 269 11.10- ihaleyi Yapan idare Bünyesinde Bulunan veya idare ile ilgili Vakıf, Dernek, Birlik, Sandık Gibi Kuruluşlar 270 11.11- ihaleyi Yapan idarenin Kurmuş Olduğu veya Ortak Olduğu Şirketlerin Durumu 270 11.12- ihaleye Katılamayacakları Belirtilenlerin Teklif Vermeleri Halinde Uygulanacak Müeyyide 273 11.13- Devlet Memurları Kanunu ile Getirilen Sınırlama 274 Madde 12-Şartnameler 275 12.1-Genel Açıklama 276 12.2- Şartnamelerin ihale Edilerek Hazırlattırılması 276 12.3-Teknik Şartnamelerin Niteliği 277 12.4- Şartnamelerde Yer Alamayacak Hususlar 278 Madde 13- İhale İlân Süreleri ve Kuralları 282 13.1-Genel Açıklama ′. 283 13.2- ilandan Önce Kayıt Numarası Alınması 284 13.3- Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerlere Eşit Veya Bu Değerleri Aşan ihalelerin ilanı 289 13.4- Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerlerin Altında Kalan ihaleler 290 13.5-Kamu ihale Kurumu Tarafından Yapılacak Belirleme 291 13.6- ihalenin Yapılacağı Yerde Gazete Çıkmaması 291 13.7- idarelerin isteğine Bağlı Olarak Ayrıca Yapacakları ilanlar 292 13.8-ilan Türleri 293 13.8.1-Ön Yeterlilik ilanı 293 13.8.2-ihale ilanı 294 13.8.3- ihale Sonuçlarının ilanı 295 13.8.4-Tasarım Yarışmalarının ilanı 296 13.9- Usule Uygun Yapılmayan ilanlar 296 13.10- ihale Dokümanında Değişiklik Yapılması Nedeniyle ilan 297 13.11-ilanlarla ilgili Diğer Hususlar 297 13.12- Kamu ihale Genel Tebliğinde Yapılan Açıklama 297 Madde 14-Ortak girişimler 300 14.1-Genel Açıklama 300 14.2-Ortak Girişim Yöntemleri 300 14.3-Ortak Girişim Anlaşması 301 14.4-Ortak Girişimle Sözleşme Yapılması 302 14.5- Yabancı Ortak ile Ortak Girişim Yapılması 302 14.6-Ortak Girişimin ihaleye Teminat Vermesi 302 14.7- Ortak Girişime Dahil Ortakların Ölümü, iflası, Ağır Hastalık, Tutukluluk ve Mahkumiyet Halleri 302 14.8- iş Ortaklığında Pilot Ortağın Hisse Durumu 302 14.9- iş Ortaklığını Oluşturan Ortaklardan Birinin Yasak Fiil ve Davranışlarda Bulunduğunun Ortaya Çıkması 303 Madde 15-Alt yükleniciler 308 15.1-Genel Açıklama 308 15.2- Alt Yüklenici Çalıştırmada idarenin Yetkisi 308 15.3- Alt Yüklenici Olarak Çalıştıramayacak Olanlar 309 15.4-Alt Yüklenicilerin idarenin Onayına Sunulması 309 15.5-Alt Yüklenicilerin Sorumlulukları 309 XI 15.5.1- Yapım işlerinde Yüklenicilerin ve Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu 310 15.5.2-Danışmanlık Hizmetlerinde Alt Yüklenicilerin Sorumluluğu 310 15.6- Altyüklenici ile Yüklenici ve idare Arasındaki ilişkiler 310 15.7- Altyüklenicinin Çalıştırdığı işçiler 311 15.8-Altyükleniciliğin iş Deneyimine Etkisi 312 Madde 16- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesi 313 16.1-Genel Açıklama 313 16.2- ihalenin iptali Halinde Yapılacak işler 313 Madde 17- Yasak Fiil Veya Davranışlar 315 17.1-Genel Açıklama 315 17.2-Yasaklanmış Olan Fiil ve Davranışlar 315 17.3.- Yasak Fiil ve Davranışta Bulunmanın Müeyyidesi 319 17.3.1- ihalelerle Katılmaktan Yasaklanma 319 17.3.2-isteklilerin Ceza Sorumluluğu 320 17.3.3- Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 320 17.4- Yasak Fiil ve Davranışların Varlığının Sözleşmenin Uygulanması Aşamasında Tespit Edilmesi 321 İKİNCİ KISIM İHALE SÜRECİ Birinci Bölüm İhale Usulleri ve Uygulaması Madde 18- Uygulanacak İhale Usulleri 322 Madde 19-Açık İhale Usulü 323 19.1-Genel Açıklama 323 19.2-Açık ihale Usulünde Teklif Sayısı 323 Madde 20-Belli İstekliler Arasında İhale Usulü 327 Madde 21- Pazarlık Usulü 330 21.1-Genel Açıklama..... 331 21.2-Pazarlık Usulünde ihale işlemlerinin Yürütülmesi 331 21.2.1- Mal Alımı ihalelerinde Şartnameye Yazılacak Hüküm 332 21.2.2- Hizmet Alımı ihalelerinde Şartnameye Yazılacak Hüküm 333 21.2.3-Yapım işi İhalelerinde Şartnameye Yazılacak Hüküm 333 21.3-Pazarlık Usulüyle ihale Edilebilecek işler 334 a) Açık ihale Usulü Veya Belli istekliler Arasında ihale Usulü ile Yapılan İhale Sonucunda Teklif Çıkmaması 334 b) Mücbir Sebepler Nedeniyle ihalenin ivedi Olarak Yapılması Gereken Durumlar. 335 c) Savunma ve Güvenlikle ilgili Özel Durumların Ortaya Çıkması Üzerine ihalenin ivedi Olarak Yapılmasının Zorunlu Olması „ 336 d) ihtiyacın, Araştırma ve Geliştirme Sürecine ihtiyaç Gösteren ve Seri Üretime Konu Olmayan Nitelikte Olması 337 e) ihtiyacın Özgün Nitelikte ve Karmaşık Olması Nedeniyle Teknik ve Malî Özelliklerinin Gerekli Olan Netlikte Belirlenememesi 337 1) Yaklaşık Maliyeti Elli Milyar Türk Lirasına Kadar Olan Mal ve Hizmet Alımları 338 21.4- Davetin Şekli ve En Az Üç istekli Davet Edilmesi ile ilgili Hususlar 339 Madde 22-Doğrudan Temin 341 22.1-Genel Açıklama 341 22.2- Doğrudan Temin Yönteminin Uygulanabileceği Durumlar 343 XII 22.2.a) Maddenin (a) bendi ile ilgili açıklamalar 343 ihtiyacın Sadece Gerçek Veya Tüzel Tek Kişi Tarafından Karşılanabilecek Olması 22.2.b) Maddenin (b) bendi ile ilgili açıklamalar 345 Gerçek veya Tüzel Tek Kişinin ihtiyaç ile ilgili Özel Bir Hakka Sahip Olması 22.2.c) Maddenin (c) bendille ilgili açıklamalar 346 Mevcut Mal, Ekipman, Teknoloji veya Hizmetlerle Uyumun ve Standardizasyonun Sağlanması için ilk Alım Yapılan Gerçek veya Tüzel Kişiden Alınması 22.2.d) Maddenin (d) bendille ilgili açıklamalar 347 Büyükşehir Belediyesi Sınırları Dahilinde Bulunan idarelerin Onbeş Milyar Türk Lirası, Diğer idarelerin Beş Milyar Türk Lirasını Aşmayan ihtiyaçları ile Temsil Ağırlama Faaliyetleri Kapsamında Yapılacak Konaklama, Seyahat ve iaşeye ilişkin Alımlar 22.2.e) Maddenin (e) bendiüe ilgili açıklamalar 350 idarelerin ihtiyacına Uygun Taşınmaz Malın Alımı Veya Kiralanması 22.2.f) Maddenin (f) bendi ile ilgili açıklamalar 351 ilaç, Tıbbi Sarf Malzemeleri ile Test ve Tetkik Sarf Malzemesi Alımları 22.2.g) Maddenin (g) bendi′ıle ilgili açıklamalar 352 Milletlerarası Tahkim Davaları için Alınacak Hizmetler 22.2.h) Maddenin (h) bendi\e ilgili açıklamalar 352 4353 Sayılı Kanunun 22 ve 36 ncı Maddeleri Uyarınca Türk ve Yabancı Uyruklu Avukatlardan Hizmet Alımları 22.3- Doğrudan Temin ile ilgili Diğer Hususlar 353 22.3.1-Onay Belgesi 353 22.3.2- Yaklaşık Maliyet Hazırlanması 354 22.3.3-Şartname ve/veya Sözleşme Düzenlenmesi 355 22.3.4-ilan 355 22.3.5-Teminat 356 22.3.6-ihale Yetkilisince Yapılacak Görevlendirmenin Şekli ve Yöntemi 356 22.3.7- Piyasa Fiyat Araştırmasının Yöntem ve Esasları 356 22.3.8- Piyasa Fiyat Araştırma Sonuçlarının ihale Yetkilisinin Onayına Sunulması 357 22.3.9- ihaleye Katılamayacaklarla ilgili Hükümler ve Doğrudan Temin 358 22.3.10- Kanunun ihale Dışı Bırakmayla ilgili Hükümleri ve Doğrudan Temin 359 22.3.11- Yasaklılık teyidi 359 22.3.12- Kamu Kurumlarının Birbirlerinden Doğrudan Teminle Alım Yapmaları 359 22.3.13- Danışmanlık Hizmet Alımlarının Pazarlık Usulü veya Doğrudan Teminle Karşılanabilmesi 359 22A- Doğrudan Temin Yöntemiyle Yapılacak Alımlarda Şikayet Süreci 360 Madde 23-Tasarım Yarışmaları 362 İKİNCİ BÖLÜM İhalenin ve Ön Yeterliğin İlanı, İhale Dokümanının Verilmesi Madde 24- İhale ilânlarında bulunması zorunlu hususlar 363 24.1-Genel Açıklama 363 24.2- ilanda Bulunması Zorunlu Hususlarla ilgili Açıklama 364 24.2.a- ihaleyi Yapan idare ile ilgili Bilgiler 364 24.2.b-ihale ile ilgili Bilgiler 364 24.2.C-Malın Teslim Yeri veya işin Yapılacağı Yer 365 24.2.d-işe Başlama ve Bitirme Tarihi 365 24.2.e- ihaleye Katılabilme Şartları, ihale Usulü, istenen Belgeler 366 24.2.f-Yeterlik Kriterleri ilanda Belirtilmelidir 366 24.2.g- Yerli isteklilere Avantajlar , 366 XIII 24.2.h-ihale Dokümanının Görülebileceği Yer ve Satış Bedeli. 367 24.2.İ- ihalenin Nerede Hangi Tarih ve Saatte Yapılacağı 367 24.2.J- Tekliflerin Nereye Verileceği 367 24.2.k-Teklif ve Sözleşme Türü 367 24.2.1-Geçici Teminat Verileceği Hususu 367 24.2.m-Tekliflerin Geçerlik Süresi 367 24.2.n- ihaleye Konsorsiyumların Teklif Verip Veremeyeceği 367 Madde 25- Ön Yeterlilik İlanında Bulunması Zorunlu Hususlar 368 25.1-Genel Açıklama 368 25.2- Ön Yeterlik ilanında Bulunması Zorunlu Hususlar 369 MADDE 26 - İlânın Uygun Olmaması 371 26.1-Genel Açıklama 371 26.2-ihalenin Yapılmasından Sonra Hatanın Tespit Edilmesi 372 26.3-Düzeltme ilanı 372 MADDE 27- İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının İçeriği ve İdari Şartnamede Yer Alması Zorunlu Hususlar 375 27.1-Genel Açıklama 376 27.2-idari Şartnamelerin Düzenlenişi 377 27.3-idari Şartnamede Yer Alması Gereken Hususlar 377 27.3.a- işin Adı, Niteliği, Türü ve Miktarı, Hizmetlerde iş Tanımı 377 27.3.b- idarenin Adı, Adresi, Telefon ve Faks Numarası 378 27.3.C- ihale Usulü, ihale Tarih ve Saati ile Tekliflerin Nereye Verileceği 378 27.3.d-isteklilere Talimatlar. 380 27.3.e- isteklilerde Aranılan Şartlar, Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 380 27.3.1- ihale Dokümanı için Açıklama isteme ve Yapılma Yöntemleri 380 27.3.g- Tekliflerin Geçerlik Süresi 381 27.3.h- Konsorsiyumların Durumu, Kısmi Teklif ve Alternatif Teklif Verilebilmesi 381 h.1-ihaleye Konsorsiyumların Teklif Verip Veremeyeceği 382 h.2- Kısmi Teklif Uygulaması 382 h.3- Yapım işlerinde Karma Teklif 387 h.4- Alternatif Teklif Uygulaması 388 27.3.İ-Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar. 389 27.3.J- Tekliflerin Alınması, Açılması ve Değerlendirilmesi 390 27.3.k- ihale Kararının Alınmasından Sözleşmenin imzalanmasına Kadar Uygulanması Gereken Kurallar. 391 27.3.1- ihalenin Sadece Yerli isteklilere Açık Olup Olmadığı ve Yerli istekliler Lehine Sağlanacak Avantajlar 391 27.3.m-Teklif ve Sözleşme Türü 393 27.3.n-Geçici ve Kesin Teminat ile ilgili Hükümler 397 27.3.0- ihale Saatinden Önce idarenin ihaleyi iptal Edebileceği 399 27.3.p- idarenin Bütün Teklifleri Reddederek ihaleyi iptal Edebileceği 399 27.3.r- işin Başlama ve Bitiş Tarihi, Yapılma Yeri, Teslim Şartları ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar 400 27.3.S- Ödeme Yeri ve Şartları, Avans ve Fiyat Farkına ilişkin Hususlar 401 s.1- Ödeme Yeri ve Şartları 401 s.2-Avans Verilip Verilmeyeceği, Verilecekse Şartları 401 s.3- Fiyat Farkına ilişkin Hususlar 403 27.3.1- Süre Uzatımı, iş Artış ve Eksilişlerine ilişkin Hususlar. 403 t.1- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları 403 t.2- Sözleşme Kapsamında Yapılacak iş Artışları ile iş Eksilişi Durumunda Karşılıklı Yükümlülükler 404 27.3.U- Vergi, Resim ve Harçlar ile Diğer Sözleşme Giderlerinin Kimin Tarafından Ödeneceği 405 XIV 27.3.v- Yapım işlerinde İş ve İşyerinin Sigortalanması ile Yapı Denetimi 406 27.3.y- Denetim Muayene ve Kabul işlemlerine ilişkin Şartlar 406 27.3.Z-Anlaşmazlıkların Çözümü 406 Madde 28- İhale ve Ön Yeterlik Dokümanının Verilmesi 407 28.1- ihale Dokümanını Bedelsiz Görme imkanı 407 28.2-ihaleye Katılacakların Dokümanı Satın Alma Zorunluluğu 407 28.3-Doküman Bedelinin Tespiti 407 28.4- Doküman Satın Alanların Kaydı 408 Madde 29- İhale Dokümanında Değişiklik veya Açıklama Yapılması 409 29.1-Genel Açıklama 409 29.2- Zorunluluk Nedeniyle ihale Dokümanında Değişiklik Yapılması ve Yeniden ilan 410 29.3- Yeniden ilan Yapılmasını Gerektirmeyen Doküman Değişiklikleri ve Zeyilname 410 29.4- ihale Dokümanında Açıklama Yapılması 412 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TEKLİFLERİN VE BAŞVURULARIN SUNULMASI Madde 30- Tekliflerin Hazırlanması ve Sunulması 413 30.1-Genel Açıklama 413 30.2- Teklif Kavramı ve içerdiği Belgeler 414 30.2.1-Teklif Mektubu 414 30.2.2- Geçici Teminat Belgeleri 415 30.2.3-ihaleye Katılabilme Şartı Olarak istenen Diğer Belgeler 416 30.2.4- Bütün Belgelerin içine Konulduğu ZARF/PAKET. 417 30.3-Tekliflerin Sunuluş Şekli 418 30.4-Teklif Mektuplarının Hazırlanışı 419 30.5-Alternatif Tekliflerin Sunuluşu 419 30.6-Tekliflerin Sunulma Şekli 420 Madde 31- Başvuru Belgelerinin Sunulması 422 31.1-Genel Açıklama 422 31.2-Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Sunulması 422 31.3- Ön Yeterlik Başvuru Belgelerinin Alınması ve Açılması 423 Madde 32- Tekliflerin Geçerlilik Süresi 424 32.1-Genel Açıklama 424 32.2- Teklif Geçerlik Süresinin ihale Dokümanında Gösterilme Zorunluluğu 424 32.3-Teklif Geçerlik Süresinin Uzatılması 424 32.4- Teklif Geçerlilik Süresinin Dolmasından Sonra Sözleşme Yapılması 425 Madde 33- Geçici Teminat 426 33.1-Genel Açıklama 426 33.2- Geçici Teminatın Matrahı ve Oranı 427 33.3-Geçici Teminatın Teslim Yeri 427 33.4-Geçici Teminatın iadesi 427 Madde 34- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler 428 34.1-Genel Açıklama 429 34.2-Teminat Olarak Kabul Edilebilecek Değerler 429 34.3-Teminatların Teslimi 433 34.4-Geçici Teminatın iadesi 433 34.5- Geçici Teminatın Gelir Kaydedileceği Durumlar 434 XV Madde 35-Teminat Mektupları 442 35.1-Genel Açıklama 442 35.2-Teminat Mektuplarının Şekli 444 35.3-Teminat Mektuplarının Süresi 446 35.3.1-Geçici Teminat Mektupları 446 35.3.2-Kesin Teminat Mektupları 447 35.4- Teminat Mektubunun Geçerlik Şartları 447 35.5-Teminat Mektuplarının Hukuki Niteliği 448 Dördüncü Bölüm TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Madde 36- Tekliflerin Alınması ve Açılması 449 36.1-Genel Açıklama 449 36.2- Tekliflerin ihale Saatine Kadar Verilmesi 450 36.3-Teklif Sayısının Tespiti ve Duyurulması 450 36.4-Zarfların Ön incelenmesi 451 36.5-Zarfların Açılması 451 36.6- Belgelerin Tanrılığının Kontrolü 451 36.7- Teklif Mektubu ve Geçici Teminatın Tamamlığının Kontrolü 452 36.8-Teklif Fiyatların Açıklanması 452 36.9-Oturumun Kapatılması 452 36.10- Kamu ihale Genel Tebliğinde Yapılan Açıklama 452 Madde 37-Tekliflerin Değerlendirilmesi 454 37.1- Genel Açıklama 455 37.2- isteklilerden Açıklama istenmesi 455 37.3-Belgesi Noksan Olan Teklifler 456 37.4-Teklifler Üzerinde Ayrıntılı inceleme 457 37.5- Maddi Hata Kontrolü ve Düzeltme Yapılması 462 Madde 38- Aşırı Düşük Teklifler 464 38.1-Genel Açıklama 464 38.2- Aşırı Düşüklüğün Anlamı 464 38.3-Aşırı Düşük Tekliflerin Değerlendirilmesi 466 Madde 39- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptali 477 39.1-Genel Açıklama 477 39.2. Bütün Tekliflerin Reddi Halinde Yapılacak işlemler 477 Madde 40- İhalenin Karara Bağlanması ve Onaylanması 479 40.1-Genel Açıklama 479 40.2- ihalenin Karara Bağlanmasında En Düşük Fiyat Esası 480 40.3- En Avantajlı Teklifin Belirlenmesinde Fiyat Dışı Unsurlar 481 40.3.1- işletme ve bakım maliyeti 482 40.3.2-Maliyet etkinliği 482 40.3.3-Verimlilik 483 40.3.4-Kalite 483 40.3.5-Teknik değer 483 40.3.6-Özel ilave kriterler 483 40.4- Yerli istekliler Lehine Sağlanacak Avantajın ihale Üzerindeki Etkisi 483 40.5-Teklif Fiyatların Aynı Olması 484 40.6- ihale Komisyonu Kararının Yazılması :;. 486 40.7- ihalenin Onayı veya Reddi 486 40.8-ihale Üzerinde Kalan isteklinin Yasaklı Olmadığının Teyidi 487 XVI Madde 41- Kesinleşen İhale Kararlarının Bildirilmesi 489 41.1-Genel Açıklama 489 41.2-ihale Sonucunun Bildirilmesi 489 41.3- isteklilerin Açıklama Talepleri 490 Madde 42-Sözleşmeye Davet 491 42.1-Genel Açıklama 491 42.2- Sözleşmeye Davet Süreci 491 Madde 43- Kesin Teminat 493 43.1- Kesin Teminatın Alınma Amacı 493 43.2- Kesin Teminatın Oranı ve Zamanı 493 43.3- Danışmanlık Hizmet ihalelerinde Kesin teminat 494 43.4-Ek Kesin Teminat 494 43.5- Kesin Teminat ve Ek Kesin Teminatların Geri Verilmesi 494 43.6- Kesin Teminat Mektuplarının Süresi 495 43.7- Yüklenici Borçlarının Kesin Teminattan Mahsubu 495 43.8- iade Edilemeyen Teminatların Durumu 495 Madde 44- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev Ve Sorumluluğu 496 44.1-Genel Açıklama 496 44.2- isteklinin Yapması Gerekenler 497 44.3- ikinci En Avantajlı Teklif Sahibini Sözleşmeye Davet 498 Madde 45- Sözleşme Yapılmasında İdarenin Görev Ve Sorumluluğu 499 45.1-Genel Açıklama 499 45.2- Sözleşme Yapılmasında idarenin Sorumluluğu 499 45.3- idarenin Görevini Yapmaması Halinde isteklinin izleyeceği Yol 500 Madde 46- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması 501 Madde 47- İhale Sonucunun İlânı 503 47.1-Genel Açıklama 503 47.2- Hangi İhalelerin Sonuçları ilan Edilecektir? 504 47.3- ihale Sonuçlarının ilanı Ne Zaman Yapılacaktır? 504 47.4- ihale Sonuçları Nerede ilan Edilecektir? 505 47.5- ihale Sonuçlarına ilişkin ilanlarda Hangi Hususlara Yer Verilecektir? 505 Beşinci Bölüm Danışmanlık Hizmet İhaleleri ile İlgili Özel Hükümler Madde 48-Danışmanlık Hizmetleri 506 48.1-Genel Açıklama 506 48.2- Danışmanlık Hizmet Alımı Olarak ihale Edilebilecek işler 507 48.3- Danışmanlık Hizmet ihalelerinde Uygulanacak Mevzuat 509 Madde 49- Ön Yeterlik Ve İsteklilerin Belirlenmesi 511 49.1-Genel Açıklama 511 49.2- Danışmanlık Hizmet ihalelerinde Ön Yeterlik ilanları 511 49.3-Ön Yeterlik ilanlarının Düzenlenmesi 512 49.4- Ön Yeterlik ilanında Bulunması Gereken Hususlar 512 49.5-Kısa Liste Oluşturulması 513 Madde 50-İhaleye Davet 515 50.1. Genel Açıklama 515 XVII 50.2- Kısa Listeye Giren Adaylara Davet Mektubu Gönderilmesi 516 50.3- Kısa Listeye Alınmayan Adaylara Bildirimde Bulunulması 516 50.4- ihale Dokümanında Açıklama Yapılması 516 50.5-ihale Dokümanında Değişiklik Yapılması 517 Madde 51- Tekliflerin Hazırlanması Ve Verilmesi 518 51.1-Genel Açıklama 518 51.2-Mali Teklif 518 51.3-Teknik Teklif 519 51.4-Teknik ve Mali Teklif Zarflarının Birleştirilmesi 520 Madde 52- Tekliflerin Değerlendirilmesi Ve İhalenin Yapılması 521 52.1-Genel Açıklama 523 52.2- Tekliflerin idare Tarafından Alınması 523 52.3- Tekliflerin ihale Komisyonu Tarafından Teslim Alınması 524 52.4-Tekliflerin Değerlendirilmesi 524 52.4.1-Teknik değerlendirmede dikkate alınacak kriterler 526 52.4.2- Teknik Puanlama 527 52.4.3- Mali tekliflerin açılması ve puanlama 527 52.4.4- Toplam puanların belirlenmesi ve görüşmeye davet 529 ÜÇÜNCÜ KISIM KAMU İHALE KURUMU ŞİKAYETLERİN İNCELENMESİ VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ Birinci Bölüm KAMU İHALE KURUMU Madde 53- Kamu İhale Kurumu 531 53.1-Genel Açıklama 538 53.2- Kamu ihale Kurumunun Niteliği 538 53.3-Kamu ihale Kurumumun Oluşumu 539 53.3.1-Kamu ihale Kurulu 539 53.3.2-Hizmet Birimleri 542 53.3.3-Başkan 543 53.4-Kamu ihale Kurumumun Görev ve Yetkileri 544 53.5-Kurumun Gelirleri 545 53.6-Kurumun Bütçesi 550 53.7-Kurum Bütçesinin Denetimi 550 İKİNCİ BÖLÜM İnceleme Talebinde Bulunulması ve Şikayetlerin İncelenmesi Madde 54- İnceleme Talebinde Bulunma 551 54.1 Genel Açıklama 551 54.2 inceleme Talebinin Konusu 551 54.3 inceleme Talebinde Bulunabilecekler -..552 54.4-Şikayete Gerekçe Olabilecek Genel Haller 552 Madde 55-İdare tarafından inceleme 554 55.1-Genel Açıklama 555 55.2- idarece, inceleme Yapılabilmesinin Şartları 555 55.3- idarece Şikayet Başvurusu Üzerine Yapılacak işlemler 558 55.4-idarece Verilecek Kararlar 558 55.5- idarenin Karar Almaması veya Alınan Kararın Uygun Bulunmaması 559 XVIII ′ 55.6-Şikayet Üzerine İhale Sürecinin Durdurulması 559 55.7- idareye Yapılan Başvurularda ihale Yetkilisinin Yetki ve Sorumluluğu 560 Madde 56- Kamu İhale Kurulu Tarafından İnceleme 561 56.1-Genel Açıklama 562 56.2- Kamu ihale Kurumuna Yapılacak Müracaatın Türleri 562 56.2.1- itirazen Şikayet Başvurusu 562 56.2.2- iddiaların incelenmesi istemi 562 56.3- Kamu ihale Kurumuna Müracaatın Şartları 562 56.3.1-Şekli Şartlar 562 56.3.2-Asli Şartlar 563 56.4-Kurul Tarafından Alınan Kararlar 565 56.4.1- Ön inceleme Sonucu Alınan Kararlar 565 56.4.2- Kurula Müracaat Yapıldıktan Sonra ihale Sürecinin Durdurulması 565 56.4.3- Esastan inceleme Sonucunda Verilen Kararlar. 566 56.5- Kamu ihale Kurumunun Karar Verme Süresi 566 56.6-Kurul Kararlarının Yerine Getirilmesi 567 56.6.1- itirazen şikayet başvuruları üzerine verilen kararlar uygulanması 567 56.6.2- iddiaların incelenmesi kapsamında verilen kararların uygulanması 567 Madde 57-Yargısal İnceleme 568 DÖRDÜNCÜ KISIM YASAKLAR VE CEZA SORUMLULUĞU Madde 58- İhalelere Katılmaktan Yasaklama 570 58.1-Genel Açıklama 571 58.2- Yasaklama Kararı Verilmesini Gerektiren Fiil ve Davranışlar 572 58.3-Yasaklama Kararını Verme Yetkisi 572 58.4-Yasaklanmanın Süresi 574 58.5- Yasaklama Kararının Kapsamı 574 58.6-Yasaklama Kararı Verilmesinde Süreler ve Sorumluluklar 575 Madde 59- İsteklilerin Ceza Sorumluluğu 589 59.1-Genel Açıklama 589 59.2- Suç Duyurusunda Bulunma Yükümlülüğü 590 59.3- Mahkeme Kararı ile ihalelere Katılmaktan Yasaklanma 590 59.3.1- Geçici Nitelikteki Yasaklama 590 59.3.2-Sürekli Nitelikteki Yasaklama 591 59.4- Mahkeme Kararı ile Yasaklananların Kamu ihale Kurumuna Bildirilmesi 591 59.5- Yasak Fiil ve Davranışlar Nedeniyle Haklarında Kamu Davası Açılanlar 591 Madde 60- Görevlilerin Ceza Sorumluluğu 592 60.1-Genel Açıklama 592 60.2- Ceza Sorumluluğu Yükletilen Kamu Görevlileri 593 60.3- Ceza Sorumluluğu Gerektiren Haller 593 60.4-Uygulanacak Müeyyideler 593 60.4.1-Disiplin Cezası 594 60.4.2-Ceza Kovuşturması 594 60.4.3- Tarafların Zarar ve Ziyanını Tazmin 594 60.4.4- ihale işlemlerinde Görevlendirilmeme 595 Madde 61- Bilgi ve Belgeleri Açıklama Yasağı 600 61.1-Genel Açıklama 600 61.2-Gizliliği Korumakla Yükümlü Olanlar 600 XIX 61.3. Gizliliği Korunacak Bilgi ve Belgeler 601 61.4.-Gizliliği ihlal Edenler Hakkında Uygulanacak Müeyyideler 601 BEŞİNCİ KISIM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER Madde 62- İdarelerce Uyulması Gereken Diğer Kurallar 603 62.1-Genel Açıklama 604 62.2- Maddenin (a) bendi: Yıllara Yaygın inşaat işlerinde Ödenek Şartı 606 62.2.1-Proje Maliyeti Nedir? 606 62.2.2- Programlanmış Ödenek Dilimlerinin Sonraki Yıllarda Azaltılmaması 607 62.2.3- işin Süresinin isteklilerin Tekliflerini Etkilemesi 608 62.3- Maddenin (b) bendi: İhalelerin Ödeneklerin Harcanmasına imkan Verecek Zamanda Sonuçlandırılması 608 62.3.1-Yılı içinde Tamamlanacak işler 608 62.3.2- Yıllara Yaygın Yapım işleri 609 62.3.3-Süreklilik Arzeden Mal ve Hizmet Alımları 611 62.4- Maddenin (c) Bendi: Yapım işlerinde ihale Öncesi Gerekli Hazırlıkların Yapılması 611 62.5-Maddenin (d) Bendi: Yaklaşık Maliyetin Duyurulmaması 619 62.6- Maddenin (e) Bendi: Bu Kanunda Belirtilen Hizmetlerin İhaleleri 619 62.7- Maddenin (f) Bendi: ilanlarla ilgili Kurallar 620 62.8- Maddenin (g) Bendi: ihale Günü ile ilgili Kurallar 620 62.9- Maddenin (h) Bendi: Mühendis ve Mimarların iş deneyimleri 620 62.10- Maddenin (ı) bendi: Doğrudan Temin ve Pazarlık Usulündeki Parasal Limite Bağlı Alımlara Getirilen Sınırlama 621 62.11-Bu Madde ile Getirilen ilkelere Uyulmamasının Müeyyidesi 625 Madde 63- Yerli İstekliler İle İlgili Düzenlemeler 626 63.1-Genel Açıklama 626 63.2-Yerli istekli Kimdir? 626 63.3-Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Altında Olan ihalelerin Durumu 627 63.4-Yaklaşık Maliyeti Eşik Değerin Üzerindeki ihalelerin Durumu 627 63.5-Yerli Malı Kavramı 628 63.6-Avantajın Uygulanması 632 Madde 64-Sürelerin Hesabı 638 I-Muaccel borç 638 II-Müeccel borç 638 III- işlere tahsis olunan saatlerde ifa 639 IV-Ecelin uzatılması 639 V-Vaktinden evvel ifa 639 Madde 65-Tebligat 641 Madde 66-Değişiklik Yapılması 642 Madde 67- Eşik Değerler Ve Parasal Limitlerin Güncellenmesi 643 ALTINCI KISIM SON HÜKÜMLER Madde 68-Uygulanmayacak Hükümler 644 EK MADDE 1 645 XX EK MADDE 2 Çerçeve Sözleşme Kapsamında Mal Ve Hizmet Alımı 645 Ek: 2.1- Çerçeve Sözleşme ile Alım Yapılmasının Şartları 646 Ek: 2.2-Uygulanacak Usuller 646 Ek: 2.3-Çerçeve Sözleşme imzalanan Kişilerden Teklif Alınması 647 Ek: 2.4- Çerçeve Sözleşme imzalanan Kişilerin Yükümlülükleri 647 Ek: 2.5- idarenin Alım Serbestliği 647 GEÇİCİ MADDE 1- Standart ihale dokümanları ve yönetmelikler 648 GEÇİCİ MADDE 2- Başlanmış olan ihaleler 649 GEÇİCİ MADDE 3- Güncelleme 651 GEÇİCİ MADDE 4- İstisnalara ilişkin esas ve usuller 652 GEÇİCİ MADDE 5- Kamu İhale Kurumunun kurulması 654 GEÇİCİ MADDE 6-... 654 GEÇİCİ MADDE 7- 655 Madde 69-Yürürlük 655 Madde 70-Yürütme 655 4964 SAYILI KANUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNA İŞLENEMEYEN MADDELERİ GEÇİCİ MADDE 1 656 XXI İKİNCİ KİTAP KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Giriş BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Kanunun Amacı 661 1.1-Sözleşme Kavramı 661 1.2-Sözleşmenin Kurulması 662 1.2.1. irade Açıklaması 662 a) İcap 663 b) Kabul 664 1.2.2-Sözleşmenin Kurulma Anı 666 1.3-Sözleşmenin Şekli 666 1.3.1-Şekil Sorunu 666 1.3.2-Şeklin Çeşitleri 667 a) Kanuni Şekil- iradi Şekil (rızai şekil) 667 b) Yazılı Şekil-Resmi Şekil-Tescil 668 Madde 2-Kanunun Kapsamı 670 2.1-Kanun Kapsamındaki Kuruluşlar 670 2.2-Kanun Kapsamındaki işler 670 2.3-Kanundan istisna Edilen işler 670 Madde 3-Tanımlar 673 Madde 4-İlkeler 676 4.1. Genel Açıklama 676 4.2. ihale Dokümanının Esas Olması 676 4.3. Sözleşme Hükümlerinde Değişiklik Yapılamaması 676 4.4. Tarafların Eşitliği 677 Madde 5-Tip sözleşmeler 678 5.1. Genel Açıklama 678 5.2. Tip Sözleşmelerin Esas Alınma Zorunluluğu 679 5.3. Tip Sözleşmenin Kullanılmayabileceği Durumlar 679 Madde 6-Sözleşme türleri 682 6.1-Genel Açıklama 682 6.2.- Kanuna Göre Sözleşme Türleri 682 6.2.1- Yapım işlerinde Anahtar Teslimi Götürü Bedel Sözleşme 683 6.2.2- Yapım işlerinde Birim Fiyat Sözleşme 684 6.2.2.1- Birim Fiyat Sözleşme Şekilleri 685 6.2.2.2- Sözleşmede Bulunmayan işlerin Birim Fiyatının Tespiti 685 6.2.3- Mal ve Hizmet Alımlarında Götürü Bedel Sözleşme .,..686 6.2.4- Mal ve Hizmet Alımlarında Birim Fiyat Sözleşme 686 6.2.5-Çerçeve Sözleşme 687 6.2.6-Kısa Sözleşme 687 Madde 7- Sözleşmede yer alması zorunlu hususlar 688 7.1-Genel Açıklama 689 7.2-Sözleşmelerde Yer Alması Zorunlu Hususlar 689 a) işin adı, niteliği, türü ve miktarı, hizmetlerde iş tanımı 689 b) idarenin adı ve adresi 690 c) Yüklenicinin adı veya ticaret unvanı, tebligata esas adresi 690 XXII ... d) Varsa alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumlulukları 691 e) Sözleşmenin bedeli, türü ve süresi 691 f) Ödeme yeri ve şartlarıyla avans verilip verilmeyeceği, verilecekse şartları ve miktarı... 692 g) Sözleşme konusu işler için ödenecekse fiyat farkının ne şekilde ödeneceği 693 h) Ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderlerinden hangisinin sözleşme bedeline dahil olacağı 693 i) Vergi, resim ve harçlar ile sözleşmeyle ilgili diğer giderlerin kimin tarafından ödeneceği 693 j) Montaj, işletmeye alma, eğitim, bakım-onarım, yedek parça gibi destek hizmetlerine ait şartlar 693 k) Kesin teminat miktarı ile kesin teminatın iadesine ait şartlar 694 I) Garanti istenilen hallerde süresi ve garantiye ilişkin şartlar 695 m) işin yapılma yeri, teslim etme ve teslim alma şekil ve şartları 695 n) Gecikme halinde alınacak cezalar 695 o) Mücbir sebepler ve süre uzatımı verilebilme şartları, sözleşme kapsamında yaptırılacak iş artışları ile iş eksilişi durumunda karşılıklı yükümlülükler 696 p) Denetim, muayene ve kabul işlemlerine ilişkin şartlar 697 r) Yapım işlerinde iş ve işyerinin sigortalanması ile yapı denetimi ve sorumluluğuna ilişkin şartlar 697 s) Sözleşmede değişiklik yapılma şartları 697 t) Sözleşmenin feshine ilişkin şartlar 698 u) Yüklenicinin sözleşme konusu işde çalıştıracağı personele ilişkin sorumlulukları 698 v) ihale dokümanında yer alan bütün belgelerin sözleşmenin eki olduğu 698 y) Anlaşmazlıkların çözümü 699 İKİNCİ KISIM SÖZLEŞMELERİN UYGULANMASI Madde 8-Fiyat Farkı Verilebilmesi 702 8.1-Genel Açıklama 702 8.2-Yapım işlerinde Fiyat Farkı Uygulamaları 702 8.2.1- Fiyat Farkı Uygulamalarında Geçerli Olan Tanımlar 703 8.2.2- Yapım işlerinde Fiyat Farkı Hesabı 704 8.2.3- Fiyat Farkı Ödemesinde Dikkat Edilecek Hususlar 707 8.2.4- İş Programı ve Ödenek Dilimi 708 8.2.5-ihzarat Uygulaması 709 8.2.6-imalat Artış ve Azalışları 709 8.2.7- Cezalı Çalışılan işlerdeki Uygulama 709 8.2.8- Fiyat Farkı Verilmesi Öngörülmeyen işlerde Uygulama 710 8.2.9- Uygulanacak Fiyat indeksleri 710 8.3-.Hizmet Alımlarında Fiyat Farkı Uygulamaları 715 8.3.1- Hizmet Alımları Fiyat Farkı Uygulamasında Geçerli Olan Tanımlar 715 8.3.2-Fiyat Farkının Hesaplanması 717 a) Fiyat Farkı Formülü 717 b) Formülde yer alan katsayıların anlamları 718 c)a1 Katsayısının özelliği 719 8.3.3- Asgari Ücret ve Sigorta Primi Alt Sınır Artışından Kaynaklanan Fark 719 8.3.4- Fiyat Farkı Uygulama Esasları 720 a) Fiyat Farkı Hesap Esaslarının Değişmezliği 720 b) Yabancı Para Cinsinden Ödeme Yapılan işler 720 c) indeksin Belirlenmemiş Olması 720 d) Hesaplamanın Tüm Fiyat Artışlarını Kapsaması 720 e) Avans Verilen işlerde Fiyat Farkı 720 f) iş Programı, Fiyat Farkı ilişkisi 720 g) Yeni Birim Fiyat Tesbiti Halinde Fiyat Farkı 721 8.3.5-iş Programı Ve Ödenek Dilimi 721 XXIII 8.3.6- Hakediş Düzenleme Tarihi 723 8.3.7- Personel Ücretleri ile ilgili Fiyat Farkı Hesabı 723 8.3.8- Hizmet Miktarındaki Artış Ve Azalışlar 724 8.3.9- Cezalı Çalışılan işlerdeki Uygulama 725 8.3.10- Fiyat Farkı Verilmesi Ö