Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (63)      Mayıs (171)      Nisan (125)      Mart (207)

Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi Kabahatleri

Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi KabahatleriSayfa Sayısı
:  
546
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-605-152-621-8

85,00 TL


Suç olmaktan çıkarma eğilimi neticesinde 2005 yılında suçlar ve kabahatler birbirinden ayrılmış, kabahatlere ilişkin düzenlemeler 5326 sayılı Kabahatler Kanunu ile yapılmıştır. Ancak aradan geçen zamana rağmen hala bir kabahat sistemi oturtulamamış, Kabahatler Kanunu ile içeriklerinde kabahat olan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu gibi kanunların beraber nasıl uygulanacağı konusunda görüş farklılıkları meydana gelmiştir. "Kabahat Genel Teorisi Açısından Vergi Kabahatleri" isimli bu çalışmanın hazırlanması fikri de vergi hukukunun ve hatta ceza hukukunun en temel konularından biri olan kabahatler hukuku alanında yaşanan belirsizlik ve özellikle de vergi kabahatleri alanında yaşandığı düşünülen hukuksuzlukların çokluğu nedeniyle ortaya çıkmıştır. Konunun bir doktora tezi olarak bilimsel bir yöntemle incelenmesinde fayda görülmüştür. Bu kapsamda bu çalışmanın temel amacı da sistematik, etkili ve adil bir vergi kabahatleri sistemini, mevcut sistem eleştirileri etrafında sistemdeki aksaklıkların neler olduğu ve sistemde nelerin olması gerektiğinin tespiti ve özellikle karşılaştırmalı hukuktan yararlanılarak bu sisteme nelerin katkı sağlayabileceğini belirleyerek, oluşturmaya çalışmaktır.(ARKA KAPAKTAN)


 


İÇİNDEKİLER


 


GİRİŞ


Birinci Bölüm 


SUÇ, KABAHAT VE İDARİ YAPTIRIM KAVRAMLARI, KABAHATLERİN SINIFLANDIRILMASI, TÜRK HUKUKU VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ KABAHATLERİ 


I. SUÇ, KABAHAT VE İDARİ YAPTIRIM KAVRAMLARI, SUÇ VE KABAHAT AYRIMI


A. Suç Kavramı


B. Ceza Kanunlarında Suç Ayrımları


C. Kabahat Kavramı


1. Alman Hukukunda Kabahat Kavramı


2. Kabahat Kavramının Tarhiçesi


D. Suç ve Kabahat Ayrımı


1. Suç Politikası Açısından Bir Fiilin Suç veya Kabahat Olarak Belirlenmesi-Esasa İlişkin Ayrımlar


2. Suç ve Kabahat Ayrımına İlişkin Değerlendirme


3. Vergi Suçları ve Kabahatleri Ayrımına İlişkin Değerlendirme


E. İdari Yaptırım Kavramı


1. Genel Olarak


2. İdari Yaptırım Kavramının Benzer Diğer Kavramlardan Ayırt Edilmesi


F. Vergi Kabahati Kavramı


1. Vergi Kabahatlerinin Tespiti


2. Vergi Kabahatlerine Uygulanacak Olan Kanun Normları


II. KABAHATLERİN SINIFLANDIRILMASI


A. Kabahatlerin Sınıflandırılması Gereği


B. Kabahatlerin Sınıflandırılmasına İlişkin Görüşler


C. İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve Avrupa Adalet Divanı Uygulaması


D. Değerlendirme-İdari Kurulların/Bağımsız Kurulların Yetkili Olduğu Kabahatler ve Mahkemelerin-Kolluğun Yetkili Olduğu Kabahatler


E. Vergi Kabahatlerinin Sınıflandırılması


III. KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA VERGİ KABAHATLERİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER


A. Yönteme İlişkin Genel Açıklamalar


B. Kara Avrupası Ülkeleri


1. Almanya


2. Finlandiya


3. Hollanda


4. Fransa


5. İtalya


6. İspanya


7. Rusya


C. Anglo-Sakson Ülkeleri


1. İngiltere


2. Amerika Birleşik Devletleri


 


İkinci Bölüm 


VERGİ KABAHATLERİNİN KABAHATLERİN GENEL İLKELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 


I. GENEL OLARAK


II. KABAHATLERE İLİŞKİN TEMEL İLKELER VE VERGİ KABAHATLERİ UYGULAMASININ İLKELER BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ


A. Kanunilik İlkesi


1. Kabahatlerde Kanunilik İlkesinin Temelleri


2. Kanunilik İlkesi Açısından Vergi Kabahatlerine Uygulanacak Hüküm, Hükmün Uygulaması ve Kabahatler Kanunu'nun 4. Maddesinin Anayasa'ya Aykırılığı Sorunsalı


3. Kanunilik İlkesinin Sonuçları ve Vergi Uygulamasının Sonuçlar Açısından Değerlendirilmesi


B. Ne Bis In Idem İlkesi


1. Genel Olarak


2. Vergi Kabahatleri Açısından Ne Bis In Idem İlkesinin Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi


C. Masumiyet İlkesi


1. Vergi Hukukundaki Suçluluk-Sorumluluk Karineleri ve Değerlendirilmesi


2. İçeriğinde Vergi veya Ceza Tarhı Öngörmeyen Bu Nedenle Kesin ve Yürütülebilir Bir İşlem Olmadığı Gerekçesiyle Aleyhine Dava Açılması Kabul Edilmeyen İnceleme Raporları ve Değerlendirilmesi


3. Vergi Usul Kanunu 153/A-11 Maddesinin Değerlendirilmesi


4. Vergi İdaresinin Vergi Borcu ve Cezası Kesinleşmiş Mükellefleri İlan Etmesinin Lekelenmeme Hakkı Değerlendirilmesi


5. Özel Esaslara Tabi Mükellef Uygulamasının ve Kod Listelerinin Masumiyet İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


D. Kişisellik İlkesi


1. Görevlinin İkazına Rağmen Durmayan Aracın Sahibi Adına Kesilen Özel Usulsüzlük Cezasının Değerlendirilmesi


2. Tüzel Kişilerin Failliklerinin Kişisellik İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi


3. Eski Dönem Limited Şirket Ortaklarının Sorumluluğunun Kişisellik İlkesi Uyarınca Değerlendirilmesi


E. Ölçülülük İlkesi


1. Maktu Vergi Cezalarının Ölçülülük İlkesine Uygunluğunun Değerlendirilmesi


2. Özel Usulsüzlük Kabahatinin Orantılılık İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


3. Vergi Ziyaı Kabahatinin Orantılılık İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


4. Vergi Ziyaı Kabahatinin Elverişlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


5. Usulsüzlük Kabahatlerinin Elverişlilik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


F. Eşitlik İlkesi


1. Uzlaşma Kurumunun Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


2. Vergi Aflarının Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


3. Genel Usulsüzlük Cezalarının Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


4. İzaha Davet Uygulaması ve Eşitlik İlkesi Açısından Değerlendirilmesi


5. Eşitliğe Aykırı Vergi Uygulamaları ve Değerlendirilmesi


G. Kusur İlkesi 


H. Hümanizm İlkesi


I. Unutulma Hakkı


1. Genel Olarak


2. Unutulma Hakkı Açısından Vergi İdaresinin Yapmış Olduğu İlanların Değerlendirilmesi


 


Üçüncü Bölüm 


VERGİ KABAHATLERİNİN YAPISAL UNSURLARI VE ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ 


I. VERGİ KABAHATLERİNİN YAPISAL UNSURLARI


A. Maddi Unsurları


1. Vergi Kabahatlerinin Faili


2. Vergi Kabahatlerinin Konusu ve Korunan Hukuki Değer


3. Vergi Kabahatlerinde Mağdur 


4. Vergi Kabahatlerinin Hareket Unsuru


5. Vergi Kabahatlerinin Netice Unsuru


6. Vergi Kabahatlerinin Nedensellik Bağı


7. Objektif İsnadiyet


B. Manevi Unsurları


1. Manevi Unsurun Türleri


2. Vergi Ziyaı Kabahatinin Nitelikli Halinin Manevi Unsuru Sorunu


3. Vergi Ziyaı Kabahatinin Nitelikli Halinin Manevi Unsurunun Tespiti Sorunu


4. Ekonomik Yaklaşım İlkesi Uyarınca Uygulanan Vergi Ziyaı Cezalarında Manevi Unsur Sorunu


C. Hukuka Aykırılık Unsuru 


1. Genel Olarak


2. Hukuka Uygunluk Nedenleri


II. KUSUR


A. Kusur Kavramı ve Kabahatler Hukuku Açısından Uygulanabilirliği


B. Kusuru Etkileyen Nedenler


1. Kusuru Ortadan Kaldıran Nedenler


2. Mazeret Nedenleri


3. Kusurluluğu Etkileyen Hata


III. CEZALANDIRILABİLİRLİĞİN DİĞER ŞARTLARI


A. Objektif Cezalandırılabilme Şartları


B. Şahsi Cezasızlık Sebepleri


1. Yasama Dokunulmazlığı


2. Cumhurbaşkanının Dokunulmazlığı


3. Diplomatik Dokunulmazlık


4. Hakim ve Savcıların Durumu


IV. VERGİ KABAHATLERİN ÖZEL GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ


A. Teşebbüs


1. Vergi Kabahatleri Açısından Değerlendirme


2. Gönüllü Vazgeçme


B. İştirak


1. Tek Tip Faillik Sistemi


2. Kabahate İştirakin Şartları


3. Vergi Kabahatleri Açısından Değerlendirme ve Özellikli Durumlar


C. İçtima


1. Fiil Tekliği-Fiil Çokluğu


2. Aynı Vergi Kabahatinin Birden Fazla Kez İşlenmesi


3. Fikri İçtima


4. Vergi Kabahatleri ile Vergi Suçları Arasında İçtima


SONUÇ


 


 


KAYNAKÇA