Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (145)      Şubat (207)      Ocak (115)      Aralık (118)

İşyeri Sendika Temsilciliği ve Güvencesi

İşyeri Sendika Temsilciliği ve GüvencesiSayfa Sayısı
:  
264
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2004
ISBN NO
:  
975-295-353-0

28,00 TLSUNUŞ İşyeri sendika temsilcileri, işyerinde işveren ile işyerinde örgütlenmiş bulunan işçi sendikası ve bunların üyeleri arasında, adeta bir "köprü" işlevini yüklenmiştir. Temsilcilerin sık sık işverenle tartışmak zorunda kalmaları, işyerindeki sendika üyesi işçilerin haklarını gözetme yükümü altında bulunmaları nedeniyle, yapılan işin bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır. Bu yüzden, işyeri sendika temsilcilerinin güvenceye kavuşturulmaları, doğal bir zorunluluktur. Türk hukuk sistemi, işyeri sendika temsilcilerinin güvencesi konusunda, 274 sayılı Sendikalar Kanunu′yla 1963 yılında son derece ileri bir adım atarak, temsilcilerin işe iadelerine yasal ortam hazırlamıştır. Daha sonra, 1983 yılından itibaren 2821 sayılı Sendikalar Kanunu, söz konusu güvenceyi sürdürmüştür.Bu dönemde, temsilcilerin çalışma yerlerinin değiştirilmesi suretiyle güvenceleri azaltılmaya çalışılması, sorun yaratmıştır. Ancak, buna karşı verilen yargı kararları, güvenceyi sürdürme yolunda gelişmiştir. 15 Mart 2003 tarihinde yürürlüğe giren ve kamuoyunda "iş güvencesi yasası" olarak bilinen 4773 sayılı Yasa ise, mevcut kırk yıllık güvenceyi zayıflatmış ve varolan durumu geriye götürmüştür. Yapılacak bir yasa değişikliğinde (de lege ferenda), bu güvencenin sıkılaştırılmasmı düşünmek, ülkemiz için yararlı olacaktır. Tüm bu gelişmeleri, Dr. Sabahattin Yürekli′nin hazırlamış ve sunmuş olduğu bu doktora tez çalışmasında, ayrıntılı ve bilimsel bir biçimde izlemek mümkündür. Kendisi, uzunca bir zamandan beri ve özverili bir çalışmayla, işyeri sendika temsilciliği kurumunu incelemiştir. Bunun için, Dr. Yürekli, işçi sendikalarıyla yakından ilgilenmiş ve bunların yaptıkları toplu iş sözleşmelerindeki güvence hükümlerini toplamıştır. Söz konusu hükümlerin toplanması sırasında, mevzuatta değişiklik gerçekleşmiş ve bunların da, teze aktarılması, yeniden değerlendirmelere gidilmesi gerekmiştir. Sonuçta, danışmanı olduğum Dr. Sabahattin Yürekli, elinizde tuttuğunuz bu yapıtıyla "hukuk doktoru" unvanını elde etti. "Danışman" olarak, genç bir doktora adayının daha ürün vermiş bulunmasının hazzını yaşamış bulunuyorum. Kendisini, bundan sonra da Türk iş hukukuna değerli yapıtlar kazandıracağı umuduyla, bir kez daha kutlayarak, gelecek mesleki yaşamı için en iyi dileklerimi sunmak istiyorum. Levent, 3 Nisan 2004 Prof.Dr. Tankut Centel İÇİNDEKİLER SUNUŞ V ÖNSÖZ VII İÇİNDEKİLER IX KISALTMALAR „ XV §1- GİRİŞ 1 I- Konunun Önemi 1 II- Konunun Sınırlandırılması 2 III- Konunun Sunulması 2 Birinci Bölüm GENEL BİLGİLER §2- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ KAVRAMI 5 I- Temsil Kavramı 5 II- İşyeri Sendika Temsilciliği İhtiyacının Doğuşu 6 III- İşyeri Sendika Temsilcisinin Tanımı 8 1- Yasal Tanımı 8 2- İşçi Gözüyle Tanımı 8 3- Sendika Gözüyle Tanımı 9 4- Öğretideki Tanımı 9 5- Yargıtay′a göre Tanımı 11 6- Görüşümüz 11 §3- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN ÖNEMİ 12 I- Temsilcilerin Sendika Özgürlüğü Açısından Önemi 12 II- Temsilcilerin Sağlıklı İşçi İşveren İlişkileri Açısından Önemi.... 12 III- Temsilcilerin Sendikal Örgütlenme Açısından Önemi 14 §4- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN TARİHİ GELİŞİMİ 17 I- 3008 sayılı Kanun Dönemi 17 II- 274 sayılı Kanun Dönemi 18 III- 2821 Sayılı Sendikalar Kanunu 21 IV- 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu′ndaki Düzenleme 22 V- Anayasada Yer Alan Düzenlemeler 23 VI- Sendika Tüzüklerinde İşyeri Sendika Temsilciliğiyle İlgili Hükümler 24 §5- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN AYRILDIĞI KURUMLAR 26 I- îşçi Temsilciliği 26 1- İşçi Temsilciliğinin Tarihi Gelişimi 26 a- Tatil-i Eşgal Kanunu 26 b- 3008 Sayılı Kanun Dönemi 27 c- 274 Sayılı Kanun Dönemi 28 2- Mevzuatımızda İşçi Temsilciliğine İlişkin Düzenlemeler 28 a-b-c-d-e-f- g- h-ı- 4773 sayılı Kanun 28 İş Kanunu′nun 55. Maddesi 29 İş Kanunu′nun 78. Maddesi 29 İş Kanunu′nun 79. Maddesi 30 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük. 30 İş Teftiş Tüzüğü 31 İşyerlerinde İşin Durdurulması veya İşyerlerinin Kapatılması Tüzüğü 31 Yılık Ücretli İzin Yönetmeliği 32 Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Yönetmeliği 33 3- Avrupa Birliği Yönergelerinde İşçi Temsilciliği 34 a- İşçilerin İşte Sağlıklarının Korunması ve İş Güvenliklerinin İyileştirilmesine Yönelik Tedbirlerin Uygulanması Yönergesi 34 b- Toplu İşçi Çıkarma Yönergesi 34 c- İşletmelerin veya İşlerin Bir Bölümünün Naklinde Çalışanların Haklarının Güvenceye Alınmasına Dair Üye Ülkeler Mevzuatlarının Uyumlaştırılması Yönergesi 35 4- İşçi Temsilciliği Sisteminin Değerlendirilmesi 36 II- İşyeri Komite, Birim ve Kurulları 42 III- İşyerinde İşverenle Olan Ortak Kurullar 44 IV- Sendikalı-Sendikasız İşçilerin Ortak Kurulları 44 §6- ULUSLARARASI SÖZLEŞMELERDE İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ 45 I- 135 Sayılı İşçi Temsilcilerinin Korunması ve Onlara Sağlanacak Kolaylıklar Hakkında Sözleşme 45 II- 158 Sayılı Hizmet İlişkisine İşveren Tarafından Son Verilmesi Hakkında Sözleşme 48 III- 87 Sayılı Sendika Özgürlüğüne ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme 49 IV- 98 Sayılı Teşkilatlanma ve Kollektif Müzakere Hakkı Prensiplerinin Uygulanmasına Mütallik Milletlerarası Çalışma Sözleşmesi V- Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı 50 52 İkinci Bölüm İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN NİTELİKLERİ, ATANMALARI, SAYILARI,. HAKLARI, GÖREVLERİ VE GÖREV SÜRESİ §7- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNDE ARANILAN NİTELİKLER ′. 53 I- II- III- IV- V- VI- Genel Olarak 53 Türk Vatandaşı Olmak 54 Medeni Hakları Kullanmaya Ehil Olmak 57 Sendikanın Kurulu Olduğu İşkolunda Fiilen Çalışır Olmak.... 59 Temsilcinin Atanacağı İşyerinde Çalışıyor Olması 59 Sendika Üyesi Olmak 60 VII- Türkçe Okur-Yazar Olmak 64 VIII- Kamu Hizmetlerinden Mahrum Edilmemiş Olmak 64 IX- Kanunda Belirtilen Suçlardan Mahkum Olmamak 66 §8- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN ATANMASI 68 I- Genel Olarak 68 II- Temsilci Atama Yetkisi 68 III- Temsilci Atanması Esası 75 1- İşletme Toplu İş Sözleşmesi Uygulanan İşyerlerinde Temsilci Atanması 76 2- Teşmil Halinde Temsilci Atanması 79 IV- Sendikanın, Temsilci Atamaya Yetkili Organı 82 V- Sendikanın Atama Yetkisini Kullanma Serbestisi 84 VI- Temsilci Atamasında İşçilerin Etkisi 85 VII- Temsilci Atamasında İşverenin Etkili Olamaması 91 VIII- Sendikanın Atadığı Temsilciyi Bildirme Yükümlülüğü 94 IX- Temsilci Atanmasına İtiraz Hakkı 96 §9- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SAYISI 98 I- Temsilcilerin Sayısı 98 II- İşçi Sayısındaki Değişikliğin Temsilci Sayısına Etkisi 105 §10- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN HAKLARI 109 I- Genel Olarak 109 II- Sendikayı ve Üyeleri Temsil Etme Hakkı 109 III- İşyerinde Toplantı Yapabilme Hakkı 110 IV- Sendikal Faaliyetler İçin İzin Hakkı 110 V- İşyerinde Dolaşma ve İşçilerle Görüşme Hakkı 113 VI- Haberleşme Araçlarını Kullanma Hakkı 114 VII- İşyeri Yönetimine Ulaşma ve Başvurma Hakkı 114 VIII- Sendikal Yayınları ve Duyuruları Dağıtma Hakkı 115 IX- Temsilcilik Odası, Evrak Dolabı ve İlan Tahtası Kullanma Hakkı 116 X- Toplu İşçi Çıkarmada Bilgilendirilme Hakkı 117 XI- Görüşlerini Serbestçe Açıklama Hakkı 118 §11- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREVLERİ 119 I- Genel Olarak 119 II- Temsilcilerin Sendikalar Kanunu′ndan Doğan Görevleri 120 1- İşçilerin Dileklerini Dinlemek, Şikâyetlerini Çözümlemek 121 a- Temsilcilerin Sorunu Çözmeden Önce Yapacakları Çalışmalar 123 b- Temsilcilerin Sorunları Çözme Aşaması 124 c- Temsilcilerin Sorunları Çözmede Dikkat Edeceği Konular 125 d- Temsilcilerin Sorun Çözümlemede Yararlanacakları Kaynaklar 126 e- Uyuşmazlık Konusu Olamayacak Sorunlar 127 2- İşçi-İşveren Arasında İşbirliği ve Çalışma Ahengiyle Çalışma Barışını Devam Ettirmek 127 3- İşçilerin Hak ve Menfaatlerini Gözetmek 128 4- Çalışma Şartlarının Uygulanmasına Yardımcı Olmak 129 III- Temsilcilerin İş Kanunu, Tüzük ve Yönetmeliklerde Öngörülen Görevleri 130 1- Toplu İşçi Çıkarmadaki Görevi 130 2- İzin Kurulundaki Görevleri 134 3- Temsilcilerin İşçi Sağlığı Ve İş Güvenliği Kurulundaki Görevleri 135 a- Temsilcilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulu Çalışmalarında İzleyecekleri Yöntemler 137 b- Temsilcilerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Konusunda Üzerinde Durmaları Gerekenler 139 4- Yüzdelerden Toplanan Paraların İşçilere Dağıtılması Hakkındaki Yönetmelik′te Belirtilen Görevi 139 5- İş Teftiş Tüzüğünde Öngörülen Görevi 140 IV- Temsilcilerin Sendika Tüzüklerinde Öngörülen Görevleri 140 V- Temsilcilerin Temsilci Yönetmeliklerinde Öngörülen Görevleri 141 XIII VI- Temsilcilerin Toplu İş Sözleşmesi Sürecindeki Görevleri 141 1- Toplu İş Sözleşmesi Çalışmalarındaki Görevleri 142 2- Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri Sırasındaki Görevleri.... 144 3- Toplu İş Sözleşmesinin İmzalanmasıyla Başlayan Görevleri 146 4- Toplu İş Sözleşmesinin Uygulanması Sürecinde Görevleri 147 VTI- Temsilcilerin Toplu İş Sözleşmeleriyle Belirlenen Görevleri... 147 VIII- Temsilcilerin Toplu İş Sözleşmesiyle Öngörülen Kurullardaki Görevleri 148 1- Disiplin Kurulu .*. 149 2- Hasar Bedelinin Tespiti (Hasar Tespit Komisyonu) 150 3- Sınav Kurulu 150 4- Uzlaştırma Kurulu 151 5- Endüstriyel İlişkiler Kurulu 151 6- İşyeri İşletme Kurulu 152 IX- Temsilcilerin Grev Sırasındaki Görevleri 152 X- Temsilcilerin Görev Alanı 153 XI- Temsilcilerin Görevlerini Yerine Getirme Usulü 154 §12- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN SORUMLULUĞU 157 §13- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÖREV SÜRESİ 160 I- Sendikanın Yeniden Yetki Alamaması Durumu 162 II- Sendika Tüzüklerinde Öngörülen Görev Süresi 165 III- İşyerinin Devrinde Temsilcilerin Görev Süresi 166 Üçüncü Bölüm İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ VE TEMSİLCİLİĞİN SONA ERMESİ §14- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLERİNİN GÜVENCESİ 167 I- Genel Olarak 167 II- Temsilcilik Güvencesinin Kapsamı 175 1- Temsilcinin İş Sözleşmesinin Feshi Usulü 178 2- Temsilcinin Dava Açma Süresi 183 a- Temsilcinin Mahkemeye Başvurması 183 aa- Davanın Konusu 185 bb- İspat Yükümlülüğü 186 cc- Karar Verme Süresi 188 dd- Mahkeme Kararının Niteliği 188 ee- Mahkeme Kararının İçeriği 189 aaa- Mahkemenin Davayı Reddetmesi 189 bbb- Mahkemenin Davayı Kabulü 190 b- Temsilcinin Özel Hakeme Başvuru Yapması 193 3- Temsilcinin İşverene Başvuru Süresi 197 a- Temsilcisinin İşverene Başvuruda Bulunması 197 aa- İşverenin Temsilciyi İşe Başlatması 197 bb- İşverenin Temsilciyi İşe Başlatmaması 199 b- Temsilcinin İşverene Başvuruda Bulunmaması 201 4- Kanun Hükmünün Niteliği 202 III- Temsilcilere Sözleşmeyle Sağlanan Ek Güvenceler 203 IV- Temsilcinin, Temsilcilik Görevinden Sonra Güvencesi 207 V- Temsilcilerin İşyeri Değişikliğinde Güvenceleri 209 1- İşyeri Değişikliğinde Temsilcilerin Durumu 211 2- 4773 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikle Temsilcilerin İş ve İşyerlerinin Değiştirilmesi 217 §15- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİNİN SONA ERMESİ 220 I- Taraf Sendikanın Yetkisini Kaybetmesi 220 II- İş Sözleşmesinin Sona Ermesi 221 1- İşçinin Ölümü 221 2- Tarafların anlaşması 222 3- Sözleşme Süresinin Sona Ermesi 223 4- Sözleşmenin Feshi 224 III- Sendika Üyeliğinin Sona Ermesi 224 IV- İşçi Sendikasında Meydana Gelen Değişiklikler 225 1- Sendikanın Katılması veya Birleşmesi 226 2- Sendikanın Faaliyetlerinin Durdurulması 228 3- Sendikanın Faaliyetinin Sona Ermesi 229 4- İşkolu Değişikliği 229 V- Temsilcinin, Temsilcilik Görevinden Ayrılması 230 VI- Toplu İş Sözleşmesinin Sona Ermesi ve İptali 230 VII- Temsilcinin Görevinden Alınması 231 VIII- Temsilcinin İşyerinin Değişimi Durumu 233 IX- Temsilcinin Kanunun Aradığı Nitelikleri Yitirmesi 233 SONUÇ 235 KAYNAKÇA 243