Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (54)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

İşçiye Ödenecek Tazminatlar

İşçiye Ödenecek TazminatlarSayfa Sayısı
:  
261
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5929-40-4

25,00 TL

SUNUŞ


İş (hizmet) sözleşmesine göre çalışan herkes, ister mühendis ister amele olsun, hukuki konum olarak "işçi" sayılır ve İş Hukukunun ilgi alanına girer. Bu kişiler Sosyal Güvenlik Hukuku açısından da "sigortalı "dırlar. İşçi çalıştıranlar da, "işveren" olmaları sebebiyle, İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku bilgilerini öğrenmek durumundadırlar. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Vergi Hukuku bilgileri olmadan eksik kalır. Zira işçiye yapılacak her ödemenin Vergi Hukuku bakımından durumunu bilmek, özellikle işverenler için çok önemlidir.

Çalışan insanların İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukukundan doğan haklarını bilmesi, bugün dünkünden daha fazla önem taşır olmuştur. Zira anlaşılmaz ve yoruma açık hükümleriyle bir işçi için içinden çıkılmaz bir nitelik arz eden çalışma mevzuatı, adeta "demir leblebi"gibidir. Oysa sosyal yasalar, sadece okuması yazması olan bir işçinin okuduğunda anlayabileceği kadar yalın ve anlaşılır olmalıdır. Ne yazık ki yasalarımız böyle değildir. Giderek karmaşıklaşan çalışma mevzuatımızda artık her çalışanın haklarını danışacağı bir uzmana ihtiyacı vardır. Danışmadan atılacak bir adım, verilecek bir karar sürekli zarara uğramak sonucunu doğurabilir. Mesela, kulaktan dolma yarım bilgiyle, istifa edene hiç kıdem tazminatı ödenmeyeceğini zanneden, bu sebeple hakkının peşinden gitmeyen ya da her yıla bir net ücret üzerinden kıdem tazminatı ödendiğinde hakkını aldığını zanneden çok sayıda işçinin olduğu dikkate alınırsa konunun önemi daha iyi anlaşılacaktır.


Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, kötüniyet tazminatı, iş güvencesi tazminatı gibi konularda, uygulamada çalışanların ve işverenlerin en çok sordukları soruların hiç olmazsa bir kısmına bu kitapla cevap verebilmeyi umuyoruz. Kitabın faydalı olmaktan öte akademik bir iddiası yoktur. Muhtemel eksik ve hataların sorumluluğu da elbette bizlere aittir. Sonraki baskılarda dikkate alınmak üzere kitabımıza eleştiri ve katkılarım bildirecek okurlara şimdiden teşekkür ederiz.


Akademisyen bir aile olarak, eskiden beri hayalini kurduğumuz ortak bir kitap projesini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşarken, kitabın yayımını sağlayan Sayın Ekrem SARIŞ Uya, sayfa düzeni ve yayma hazırlama konusunda emeği geçen Sayın Cengiz ŞİMŞİR ′e, kitabın elinize geçmesi için her aşamada gayret gösteren Yaklaşım Yayıncılık ′m tüm yönetici ve emekçilerine sonsuz teşekkürlerimizi sunarız.Dr. Ayşe YİĞİT SAKAR
İstanbul Arel Üniversitesi
Vergi Hukuku Yrd. Doçenti
aysesakar@arel. edu. tr

Dr. Müjdat SAKAR
Marmara Üniversitesi
İş Hukuku Profesörü
msakar@marmara. edu. tr
İÇİNDEKİLER

BİRİNCİ BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI


I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI 15
II. KIDEM TAZMİNATININ TANIMI VE ŞARTLARI 18
1. Tanımı 18
2. Kıdem Tazminatına Hak Kazanma Şartları 19
III. KIDEM TAZMİNATININ MİKTARI VE HESAPLANMASI 25
1. Kıdem Tazminatının Miktarı ve Tavanı 25
2. Kıdem Tazminatının Hesaplanması 28
IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN KIDEM
TAZMİNATI 33
V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN KIDEM TAZMİNATI 33
VI. ZAMANAŞIMI VE FAİZ 35
VII. İŞ SÖZLEŞMESİNİN İKALE SÖZLEŞMESİ İLE SONA
ERDİRİLMESİ HALİNDE KIDEM TAZMİNATININ DURUMU 36
1. İş Hukuku Açısından İkale Sözleşmeleri 36
2. Vergi Hukuku Açısından İkale Sözleşmeleri 39
VIII. KIDEM TAZMİNATI UYGULAMASINDAKİ AKSAKLIKLAR 43
IX. KIDEM TAZMİNATI FONU 44
1. Fon Bireysel Emeklilik Şirketleriyle İlişkilendirilecek 45
2. İşveren Kayıtdışma İtilecek 46
3. İş Güvencesi Etkisiz Kılınacak 46
4. İşveren Nitelikli İşçiyi İşyerinde Zor Tutacak 46
5. Kıdem Tazminatı Her Durumda Ödenmeyecek 47
6. Kıdem Tazminatı Miktarı Düşecek 47
X. KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 48
XI. KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN ÖZELGELER 64


İKİNCİ BÖLÜM

İHBAR TAZMİNATI

I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI 75
II. İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESİH BİLDİRİM
SÜRESİ VERİLMESİ 76
1. Fesih Bildirim Süresinin Amacı 76
2. Fesih Bildirim Süreleri 76
3. Sözleşmenin Sona Ereceği Tarihin Hesaplanması 77
4. Fesih Bildirim Süresi İçinde İşçiye Yeni İş Arama İzni Verilmesi 78
III. BİLDİRİM SÜRELERİNE UYULMAMASININ HUKUKÎ
SONUCU 791. Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin Ödenmesi 79
2. İhbar Tazminatı 79
3. "Bildirim Sürelerine İlişkin Ücretin İşçiye Peşin
Ödenmesi" İle "İhbar Tazminatı"nın Hesaplanması 80
4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından İhbar Tazminatı 81
5. Vergi Hukuku Bakımından İhbar Tazminatı 82
6. Zamanaşımı ve Faiz 83
IV. ÇALIŞMA KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİK VE İŞ
SÖZLEŞMESİNİN FESHİ HALİNDE İHBAR
TAZMİNATININ DURUMU 83
V. TOPLU İŞÇİ ÇIKARMADA BİLDİRİM SÜRELERİ 86
VI. İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 88
VII. İHBAR TAZMİNATINA İLİŞKİN DANIŞTAY
KARARLARI VE ÖZELGELER 97ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNATI. KÖTÜNİYET TAZMİNATI 105
1. Tazminatın Yasal Dayanağı 105
2. Kötüniyet Tazminatı Alabilme Şartları 106
3. Kötüniyet Tazminatının Hesaplanması 106
4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından Kötüniyet
Tazminatı 107
5. Vergi Hukuku Bakımından Kötüniyet Tazminatı 108
6. Zamanaşımı ve Faiz 108
II. SENDİKAL TAZMİNAT 108
1. Tazminatın Yasal Dayanağı 108
2. Sendikal Tazminat Alabilmenin Şartları 110
3. Sendikal Tazminatın Hesaplanması 110
4. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından Sendikal Tazminat 110
5. Vergi Hukuku Bakımından Sendikal Tazminat 111
6. Zamanaşımı ve Faiz 111
III. KÖTÜNİYET TAZMİNATI VE SENDİKAL TAZMİNATA
İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 111


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

CEZAİ ŞART TAZMİNATI


I. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI 119
II. CEZAİ ŞART TAZMİNATI ALABİLME ŞARTLARI 120
III. CEZAİ ŞART TAZMİNATININ HESAPLANMASI 121
IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN CEZAİ
ŞART TAZMİNATI 122


V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN CEZAİ ŞART
TAZMİNATI 122
VI. CEZAİ ŞART TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 123BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI


I. TAZMİNATININ YASAL DAYANAĞI 135
II. İŞ GÜVENCESİ KAVRAMI 137
III. İŞ GÜVENCESİ HÜKÜMLERİNDEN YARARLANANLAR 138
IV. FESHİN GEÇERLİ BİR SEBEBE DAYANMASI 140

1. Genel Olarak 140
2. İşçinin Yetersizliğinden ve Davranışlarından
Kaynaklanan Geçerli Sebepler 141
3. İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden
Kaynaklanan Sebepler 142
V. SÖZLEŞMENİN FESHİNDE USUL VE FESHE İTİRAZ 142
VI. İŞE BAŞLATMAMA TAZMİNATI VE DİĞER ÖDEMELER 143
1. İşe Başlatmama Tazminatının Hesaplanması 143
2. Sosyal Sigorta Primleri Bakımından İşe Başlatmama
Tazminatı 145
3. Vergi Hukuku Bakımından İşe Başlatmama Tazminatı 145
4. Hesaplama örnekleri 148
VII. İŞE İADE DAVASINI KAZANAN İŞÇİNİN ALACAĞI
FARK ÖDEMELER 151
VIII. YARGITAY KARARLARINDAN ÇIKAN İLKELER 154
1. Fesih Son Çare Olmalıdır ("ultima ratio") 154
2. İş İlişkisinin Sürdürülmesinin Beklenemeyeceği
Durumlarda, Feshin Geçerli Sebeplere Dayandığı Kabul
Edilmelidir 154
3. İşçinin Verimliliğinin Tespiti Teknik Bilirkişi Yoluyla
Mümkündür .....155
4. İşe İade Davası Devam Ederken İşçinin İşe Başlatılmış
Olması, Aksi İleri Sürülmedikçe Davalı İşverenin Feshin
Geçerli Bir Sebebe Dayanmadığını Kabul Ettiği
Şeklinde Değerlendirilmelidir 155
5. İş Güvencesi Hükümlerinden İşçinin Önceden Feragati
Geçerli Değildir 155
IX. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN ANAYASA MAHKEMESİ
KARARLARI 156
X. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 172
XI. İŞ GÜVENCESİNE İLİŞKİN 272 SERİ NO′LU GELİR
VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 223
XII. İ$ GÜVENCESİNE İLİŞKİN DANIŞTAY KARARI 225


ALTINCI BÖLÜM

SÜRESİ BELİRLİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE GERİYE KALAN SÖZLEŞME SÜRESİNE İLİŞKİN TAZMİNATI. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI 229
II. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT ALABİLME
ŞARTLARI 229
III. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNATIN
HESAPLANMASI 231
IV. SOSYAL SİGORTA PRİMLERİ BAKIMINDAN GERİ
KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT 231
V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN GERİ KALAN SÜREYE
İLİŞKİN TAZMİNAT 231
VI. ZAMANAŞIMI VE FAİZ 232
VII. GERİ KALAN SÜREYE İLİŞKİN TAZMİNAT
KONUSUNDAKİ YARGITAY KARARLARI 232


YEDİNCİ BÖLÜM

İŞ KAZASI TAZMİNATII. TAZMİNATIN YASAL DAYANAĞI 235
II. İŞVERENİN SORUMLULUĞU 237
1. İşverenin Hukukî Sorumluluğu 237
2. İşverenin Hukuki Sorumluluğunun Çerçevesi 240
3. İşverenin Cezaî Sorumluluğu 241
III. TAZMİNATIN HESAPLANMASI 242
1. İş Göremezlik Tazminatı 243
2. Destekten Yoksun Kalma Tazminatı 243
IV. ZAMANAŞIMI VE FAİZ 245
V. VERGİ HUKUKU BAKIMINDAN İŞ KAZASI TAZMİNATI 245
VI. İŞ KAZASI TAZMİNATINA İLİŞKİN ÖZELGELER 248
VII. İŞ KAZASI TAZMİNATINA İLİŞKİN YARGITAY KARARLARI 250


YARARLANILAN KAYNAKLAR 259