Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İş Sağlığı ve Güvenliği ( 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulama Rehberi Soru - Cevaplı )

İş Sağlığı ve Güvenliği ( 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Uygulama Rehberi Soru - Cevaplı )Sayfa Sayısı
:  
534
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-92134-4-2

65,00 TL

ÖNSÖZ


Çalışma hayatı; istihdamdan, çalışma şartlarına; sosyal güvenlikten, mesleki eğitime; iş sağlığı ve güvenliğinden, yurtdışında çalışan vatandaşlarımızın haklarının korunmasına kadar çok geniş bir alanı ve toplumun büyük bir kesimini kapsamakta¬dır. İş sağlığı ve güvenliği konusu ise sadece işyeri ve çalışan düzeyinde değil toplu¬mun genelini doğrudan ilgilendiren aynı zamanda ulusal ve uluslararası düzeyde ele alınması gereken bir önceliktir.


İş kazaları çalışma yaşamının en önemli sorunu olarak gündemde yer almak¬tadır. Kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği üzere Ülkemizde günde yaklaşık 176 iş kazası olmakta, iş kazası sonucu 3 işçi hayatını kaybetmekte ve 5 kişi iş göremez hale gelmektedir. Bu rakamların yanı sıra SGK istatistiklerine yansımayan, kapsam ve kayıt dışı iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kayıplar da ayrıca dikkate alın¬malıdır.


Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması ve uygulanması bakı¬mından en önemli düzenleme 30.06.2012 tarih,28339 sayılı Resmi Gazete\\\\\\\′de yayım¬lanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu\\\\\\\′dur. Kanunun birçok önemli mad¬desi 30.12.2012 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Kamu Kurumları dâhil bütün çalışanlar ve işyerleri kapsama alınmıştır. Kanun; işyerlerinde risk değerlendirmesi yapılmasını ve bununla bağlantılı olarak önleyici ve koruyucu tedbirlerin alınmasını, çalışan sayısı ile ilgili bir sınırlama olmaksızın tüm işyerlerinde iş sağlığı ve güven¬liği hizmetlerinin sağlanmasını, zorunlu kılmıştır.


4857 sayılı İş Kanunu \\\\\\\′nun, iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin hükümlerini yürür¬lükten kaldıran, iş sağlığı ve güvenliği hakkında çıkarılmış ilk ve tek kanun olan \\\\\\\"6331 SAYILI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU\\\\\\\" kamu ve özel tüm işyerleri¬ni ve çalışanları yakından ilgilendirmektedir.


Kitap, okuyucuların talebini karşılayacak şekilde; Soru-Cevap, Gerekçeli Ka¬nun, Yönetmelik ve Tebliğler olmak üzere üç bölüm halinde tanzim edilmiştir.


Kitabın kullanıcılara yararlı olmasını dilerim.


Kitabın sizlere ulaşmasını sağlayan başta Sn. İbrahim Tolga ESEN olmak üze¬re Maliye Postası Yayıncılık çalışanlarına teşekkür ederim.


Saygılarımla
Cumhur Sinan OZDEMIR İş Başmüfettişi
csnozdemir@gmail.com Ankara-Mart/2013İÇİNDEKİLER
BİRİNCİ BÖLÜM


SORU VE CEVAPLAR


1. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununun
Genel Gerekçesi Nedir? 1
2. İş Hukukunun Yazılı Kaynaklan Nelerdir? 5
3. İş Mevzuatının Tarihçesi Nedir? 5
4. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu\′nun Özelliği Nedir? 7
5. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu\′nun Amacı Nedir? . 7
6. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kimleri Kapsar? ... 7
7. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kapsamına
Sadece 4857 Sayılı İş Kanununa Tabi
İşyerlerimi Girer? 7
8. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu Kimler
Hakkında Uygulanmaz? 7
9. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu\′nun
Uygulanmasından Hangi Bakanlık Sorumludur? .... 8
10. İşveren Kime Denir? 8
11. İşveren Vekili Kime Denir? 8
12. İşveren Vekili Hangi Durumda İşveren Sayılır? .... 8
13. İşyeri Neresidir? 8
14. Çalışan Kime Denir? 8
15. Çalışanların İşle İlgili Sağlık Ve Güvenli^
Sağlamakla Kim Yükümlüdür?
16. İşverenin, Çalışanın Sağlık Ve Güvenliğine İlişkin
Genel Yükümlülüğü Nedir?
17. İşyeri Dışındaki Uzman Kişi Ve Kuruluşlardan
Hizmet Alınması, İşverenin Sorumluluklarını
Ortadan Kaldırırını?
18. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği Alanındaki
Yükümlülükleri, İşverenin Sorumluluklarını
Etkilermi?
19. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerinin
Maliyetini Çalışanlara Yansıtabilirini?
20. İşverenin Genel Yükümlülüklerini Yerine
Getirmemesinin Cezası Nedir?
21. İşveren İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin
Yükümlülüklerini Yerine Getirirken Hangi
İlkeleri Dikkate Almak Zorundadır?
22. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine
Getirilmesinde Destek Sağlayacakmıdır? . . .
23. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\′nca
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine
Getirilmesinde Sağlanacak Destek Nereden
Karşılanacaktır?
24. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı\′nca İş
Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin Yerine
Getirilmesinde Sağlanacak Destekten Sigortasız
Personel Çalıştıran İşverende Yararlanırmı? . . .
25. Acil Durumlar İçin İşverenlerce Yapılması
Zorunlu Hususlar Nelerdir?
26. Acil Durum Planlan, Yangınla Mücadele Ve İlk
Yardıma İlişkin Yükümlülüklerini Yerine
Getirmeyen İşverene Uygulanacak Ceza Nedir?
27. Ciddi Ve Önlenemeyen Tehlikenin Meydana
Gelmesi Durumunda İşverenler Ne Yapacaktır?
28. Ciddi Ve Önlenemeyen Tehlikenin Meydana
Gelmesi Durumunda Çalışanlar Ne Yapacaktır? .... 12
29. Ciddi, Yakın Ve Önlenemeyen Tehlikenin
Meydana Gelmesi Durumunda Kanunun Tahliye\′ye
İlişkin Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşverene
Uygulanacak Ceza Nedir? 13
30. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Nedir? 13
31. Çalışan, Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Ne
Şekilde Kullanacaktır? 13
32. Çalışanların Çalışmaktan Kaçındığı Dönemde
Yasal Hakları Ödenecekmidir? 13
33. Çalışanlar İş Sağlığı Güvenliği Kuruluna Veya
İşverene Başvurmadan Çalışmaktan Kaçınma
Hakkını Kullanabilirlerini? 14
34. İş Sağlığı Ve Güvenliği Tedbirlerinin İşverence
Alınmaması Durumunda Çalışanlar İş
Sözleşmelerini Feshedebilirmi? 14
35. Çalışmaktan Kaçınma Hakkını Kullanan Kamu
Çalışanının Durumu Nedir? 14
36. Çalışmaktan Kaçınma Hakkı Hangi Halde
Uygulanamaz? 14
37. İş Kazası Nedir? 14
38. İşverenler İş Kazası Kaydı Tutmak Zorundamıdır? . . 15
39. İşverenler İş Kazalarını Sosyal Güvenlik
Kurumuna Bildirmek Zorundamıdır? 15
40. Sağlık Hizmet Sunucuları İş Kazalarını Sosyal
Güvenlik Kurumuna Bildirmek Zorundamıdır? 15
41. Meslek Hastalığı Nedir? 15
42. İşverenler Meslek Hastalığını Sosyal Güvenlik
Kurumuna Bildirmek Zorundamıdır? 15
43. Sağlık Hizmet Sunucuları Meslek Hastalıklarını
Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirmek
Zorundamıdır? 15
44. Meslek Hastalığı Tanısı Konulan Çalışan
İçin Yapılacak işlem Nedir? 15
45. Sağlık Hizmet Sunucuları Nedir? 16
46. İş Kazası İle Meslek Hastalıkları Kaydını Tutmayan
Veya Bildirimine İlişkin Yükümlülüklerini Yerine
Getirmeyen İşverene Uygulanacak Ceza Nedir? .... 18
47. İşverenler Çalışanların Sağlık Gözetimine
Tabi Tutulmalarını Sağlamak Zorundamıdır? 18
48. İşverenler Hangi Hallerde Çalışanların
Sağlık Muayenelerinin Yapılmasını
Sağlamak Zorundadır? 19
49. Hangi İşyeri Çalışanları Sağlık Raporu Olmadan
İşe Başlatılamaz? 19
50. Sağlık Raporu Ne Şekilde Alınır? 19
51. Sağlık Raporuna İtiraz Edilebilirini? 19
52. İşverenler Sağlık Gözetiminin Maliyetini
Çalışanlara Yansıtabilirini? 19
53. İşverenler Çalışanın Sağlık Bilgilerini
Açıklayabilirini? 19
54. Çalışanlarını Sağlık Gözetimine Tabi Tutmayan
Veya Sağlık Raporu Almadan Çalıştıran
İşverene Uygulanacak Ceza Nedir? 19
55. İşverenler Çalışanları Bilgilendirmek
Zorundamıdır? 20
56. İşverenler Çalışanları Hangi Konuda
Bilgilendirmek Zorundadır? 20
57. İşveren Çalışanlarını Hangi Durumlarda
Derhal Bilgilendirmek Zorundadır? 20
58. İşveren İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik
Bilgilere Kimlerin Ulaşmasını Sağlar? 20
59. İşyerinde İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Sağlanması
Amacıyla Çalışanını Bilgilendirmeyen İşverene
Uygulanacak Ceza Nedir? 21
60. İşveren Çalışanlarına İş Sağlığı Ve Güvenliğine
Yönelik Eğitim Vermek Zorundamıdır? 21
61. Çalışan Temsilcisinin İş Sağlığı Ve Güvenliğine
Yönelik Eğitimi Farklımıdır? 21
62. Mesleki Eğitim Aldığını Belgelemeyenler
Çalıştırılabilirini? 21
63. İlave Eğitim Kimlere Verilir? 21
64. Yenileme Eğitimi Kimlere Verilir? 22
65. Başka İşyerinden Çalışmak Üzere Gelen
Çalışanlar Hangi Durumda İşe Başlatılamaz? 22
66. Geçici İş İlişkisi Nedir? 22
67. Geçici İş İlişkisi Kurulan İşveren İş Sağlığı Ve
Güvenliğine İlişkin Eğitim Vermek Zorundamıdır? . . 22
68. İşveren İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Verilecek
Eğitim Masrafını Çalışandan isteyebilirini? 22
69. Eğitimde Geçen Süre Çalışma Süresinden
Sayılırını? 22
70. Eğitimde Geçen Süre Haftalık Çalışma Süresini
Aşarsa Ne Olur? 22
71. Çalışanların Eğitimine İlişkin Yükümlülüklerini
Yerine Getirmeyen İşverene Uygulanacak
Ceza Nedir? 23
72. İşveren Çalışanından Görüş Almak Ve Katılımı
Sağlamak Zorundamıdır? 23
73. İşveren Görüş Almak Ve Katılımı Sağlamak
İçin Çalışanına Hangi İmkânı Sağlamak
Zorundadır? 23
74. İşveren Öncelikle Hangi Çalışanından
Görüş Alınmasını Sağlamak Zorundadır? 23
75. Destek Elemanı Kime Denir? 23
76. Destek Elemanlarının Hakları Kısıtlanabilirmi? .... 24
77. İşveren Destek Elemanları ile Çalışan
Temsilcisinden Öncelikle Hangi Konuda
Görüş Alınmasını Sağlamak Zorundadır? 24
78. İş Sağlığı Ve Güvenliği Önlemi Yetersiz Olan
İşyerinde Çalışanın Yetkili Makama Başvurması
Haklarının Sınırlanmasına Neden Olurmu? 24
79. Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve
Katılımlarının Sağlanmasına İlişkin
Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen İşverene
Uygulanacak Ceza Nedir? 24
80. Çalışanın İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda
İşverene Karşı Bir Yükümlülüğü Varmıdır? 25
81. Çalışanların İşveren Tarafından Verilen Eğitim
ve Talimatlar Doğrultusunda Yükümlülükleri
Nelerdir? 25
82. Çalışan Temsilcisi Kime Denir? 25
83. İşveren İşyerinde Çalışan Temsilcisi
Görevlendirmek Zorundamıdır? 25
84. İşveren İşyerinde Kaç Çalışan Temsilcisi
Görevlendirmek Zorundadır? 26
85. Çalışan Temsilcisi Arasından Baş
Temsilci Nasıl Seçilir? 26
86. Çalışan Temsilcisi Hangi Hakka Sahiptir? 26
87. Çalışan Temsilcisinin Hakları Kısıtlanabilirim? .... 26
88. Yetkili Sendika Nedir? 26
89. İşyerinde Yetkili Sendika Varsa Çalışan
Temsilcisi Seçilirmi? 26
90. Çalışan Temsilcisine İlişkin Yükümlülüklerini
Yerine Getirmeyen İşverene Uygulanacak
Ceza Nedir? 27
91. Aynı Çalışma Alanını Birden Çok İşverenin
Paylaşması Halinde (Sanayi Bölgeleri, Alışveriş
Merkezleri, İş Hanları Vb.İşyerleri) İş Sağlığı
Ve Güvenliği Uygulaması Ne Şekilde Olur? 27
92. Birden Fazla İşyerinin Bulunduğu İş Merkezleri,
İş Hanları, Sanayi Bölgeleri Veya Siteleri Gibi
Yerlerde, İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki
Koordinasyon Kim Sağlar?
93. İş Merkezleri, İş Hanları, Sanayi Bölgel
Veya Site Yönetimlerinin İş Sağlığı Ve
Güvenliği Konusunda Görevi Nedir
94. Bildirim Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyen
İş Merkezleri, İş Hanları, Sanayi Bölgeleri Veya
Site Yönetimlerine Uygulanacak Ceza Nedir? . . .
95. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
Hükümlerinin Uygulanmasının İzlenmesi
Ve Teftişinde Kim Yetkilidir?
96. 4857 Sayılı İş Kanunu 92,93,96,97 Ve 107.
Maddeleri Neleri İçerir?
97. İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında
Ölçüm, İnceleme Ve Araştırma Yapmaya
Kim Yetkilidir?
98. İşyerlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında
Ölçüm, İnceleme Ve Araştırma Yapmaya Yetkili
Olanların Yükümlülükleri Nelerdir?
99. İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili Konularda
Ölçüm, inceleme Ve Araştırma Yapılmasına
Engel Olan İşverene Uygulanacak Ceza Nedir?
104.
İşin Durdurulmasına Neden Olan Hususları Gideren İşveren Ne Yanara^ı^
İşveren Ne Yapacaktır?
105. İşi Durdurulan İşverenin İşçilerine Kars, Yükümlülüğü Nedir? ...!..
100. İşyerlerinde İş Neden Durdurulur?
101. İşyerlerinde İşi Durdurma Yetkisi Kime Aittir? . . .
102. İşyerlerinde İşi Durdurma Kararı Ne Şekilde
İşleme Girer?
103. İşi Durdurulan İşverenin İtiraz Hakkı
Varmıdır?
106. İşin Durdurulmasına İlişkin Hükümlere
Uymayan İşverene Uygulanacak Ceza Nedir? .... 33
107. İdari Para Cezasının Niteliği Nedir? 33
108. İdari Para Cezaları Her Yıl Artınlırmı? 33
109. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununda
Hüküm Bulunmayan Durumlarda Ne Olur? 33
110. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa
Göre Düzenlenen Kâğıtlar Vergiye, İşlemler
Harca Tabimidir? 34
111. 6331 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanununa
Göre Belge Ve Bilgiler Elektronik Ortamda
Takip Edilebilirini? 34
112. Bağımlık Yapan Maddeleri Kullanma
Yasağı Nedir? 34
113. Hangi Çalışanlar İçin İçki Kullanma Yasağı
Uygulanmaz? 34
114. Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza
Önleme Politika Belgesi Nedir? 34
115. Güvenlik Raporu Hazırlama Yükümlülüğü
Bulunan İşveren İşyerlerini İşletmeye
Ne Şekilde Açabilir? 35
116. Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza Önleme
Politika Belgesi Hazırlamayan İşverene
Uygulanacak Ceza Nedir? 35
117. 4857 sayılı İş Kanunu\′nun Hangi
Maddeleri Yürürlükten Kaldırılmıştır? 35
118. Uygulama Ve Geçiş Süreci Ne Şekilde
Olacaktır? 41
119. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin Yayın
Zorunluluğu Nedir? 42
120. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşverenin
Yerine Getirmesi Gereken Hizmetler Nelerdir? ... 42
121. Kamu Kurum Ve Kuruluşları İş Sağlığı Ve
Güvenliğine Yönelik Hizmetleri Ne Şekilde
Temin Ederler? 43
122. İşyeri Hekimi Kime Denir? 43
123. İşveren, İşyeri Hekiminin Görevini
Kısıtlıyabilirmi? 43
124. İşyeri Hekimi, Hangi Durumda Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim Yapmak
Zorundadır? 43
125. İşyeri Hekiminin İşverene Karşı
Sorumluluğu Varmıdır? 43
126. Tam Gün İşyeri Hekim İstihdam Eden
İşyerleri Sağlık Personelini Çalıştırmak
Zorundamıdır? 43
127. İşyeri Hekiminin Yetki Belgesi Hangi
Durumda Askıya Alınır? 44
128. İşveren, İş Güvenliği Uzmanının Görevini
Kısıtlıyabilirmi? 44
129. İş Güvenliği Uzmanı Hangi Durumda Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bildirim
Yapmak Zorundadır? 44
130. Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında İşyeri
Hekimi Ve İş Güvenliği Uzmanı Ne
Şekilde İstihdam Edilir? 44
131. İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
İle İlgili Yükümlülükleri Nelerdir? 45
132. İşverenin İşyerinde İşyeri Hekimi, İş Güvenliği
Uzmanı Ve Diğer Sağlık Personeli
Görevlendirmesinde Amaç Nedir? 45
133. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi
(OSGB) Nedir? 45
134. İşveren, Yükümlülüklerini Ortak Sağlık
Ve Güvenlik Biriminden (OSGB) Hizmet
Satın Alarak Yerine Getirebilirmi? 46
135. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi
(ISGB) Nedir? 46
136. İşveren, İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimini
(ISGB) Hangi Durumda Kurar? 46
137. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden
(OSGB) Hizmet Satın Alması İşvereni
Yükümlülüklerden Kurtarırını? 46
138. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Biriminden
(OSGB) Hizmet Satın Alan İşverenin Yetki
Belgesine Sorumluluğu Varıradır? 46
139. Tam Süreli İşyeri Hekimi Görevlendirilen
İşyerlerinde, Diğer Sağlık Personeli
Görevlendirilmesi Zorunlumudur? 46
140. İşverenin Katılım Sağlama Ve
Bilgilendirme Yükümlülüğü Nedir? 47
141. Onaylı Defter Nedir? 47
142. Onaylı Deftere İlişkin İşveren
Yükümlülüğü Nedir? 47
143. İşveren Sağlık Ve Güvenlik Kayıtlarını
Saklamak Zorundamıdır? 48
144. Çalışanın İşyerinden Ayrılarak Başka
Bir İşyerinde Çalışmaya Başlaması Halinde
Yeni Ve Eski İşverenin Sorumluluğu Nedir? 48
145. İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik
Çalışanların Hakları Nelerdir? 48
146. İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik
Çalışanların Yükümlülükleri Nelerdir? 48
147. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik
Hizmetlerin Maliyetini Çalışandan Talep
Edebilirmi? 49
148. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB)
Ne Şekilde Oluşturulur? 49
149. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB)
Kurul umunda Aranacak Şartlar Nelerdir? 49
150. İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik 50 Ve
Daha Fazla Çalışanı Olan İşyerlerinde
İşveren Yükümlülüğü Nedir? 50
151. İş Sağlığı Ve Güvenliğine Yönelik 50\′ Den
Az Çalışanı Olan İşyerlerinde İşveren
Yükümlülüğü Nedir? 50
152. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi
(OSGB) Ne Şekilde Kurulur? 50
153. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi
(OSGB) Ne Şekilde Oluşur? 50
154. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri (OSGB)
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini
Ne Şekilde Yürütür? 50
155. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) Kuruldukları İl Dışında
Faaliyette Bulunabilirlerini? 51
156. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) Görevlendirilenler, Başka Bir
OSGB\′ De Görev Alabilirlerini? 51
157. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) Adres Ve Unvan Değişikliği
Halinde Ne Olur? 51
158. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) Şirket Ortağının Değişmesi
Halinde Ne Olur? 51
159. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri (OSGB)
İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini
Devredebilirlerini? 51
160. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin
(OSGB) Faaliyetine Son Vermesi
Halinde Ne Olur? 52
161. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) İle
Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin
(OSGB) Sorumlulukları Nelerdir? 52
162. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine
İlişkin Kimlerle Sözleşme İmzalar? 53
163. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinde
Görevlendirilen Kişilerin Değişmesi
Halinde Ne Olur? 53
164. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Sözleşme Ne Şekilde Düzenlenir? 53
165. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmet Görevini
İşverenin Kendisinin Üstlenmesi Halinde
Sözleşme Düzenlenirmi? 54
166. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine
İlişkin Sözleşme Veya Görevlendirme
Belgeleri İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel
Müdürlüğünce Ne Kadar Sürede Onaylanır? 54
167. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Sözleşme Veya Görevlendirme Belgeleri
Onaylanmaza Ne Olur? 54
168. İşveren, İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi
Ve Diğer Sağlık Personeline Başka Görev
Verebilirmi? 54
169. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Sözleşme Veya Görevlendirme Belgelerinin
Geçerliliğini Yitirmesi Halinde Ne Olur? 54
170. İşyeri Sağlık Ve Güvenlik Birimi (İSGB) İle
Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) Görevli Personelin Ayrılması
Halinde Ne Olur? 55
171. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Yetki Belgesi Almak İçin Başvuru işlemleri
Nelerdir? 55
172. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Yetki Belgesi Almak İçin Kamu
Kuruluşlarından Hangi Belgeler İstenir? 55
173. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Yetki Belgesi Almak İçin Mekanı Kendisine
Ait Olmayan Kamu Kuruluşlarından Hangi
Belgeler istenir? 56
174. Organize Sanayi Bölgelerinde Kurulacak
Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) için Hangi Belgeler İstenir? 57
175. İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne
Verilen Belgelerin Noter Onaylı
Olması Şartmıdır? 57
176. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Tarafından Hazırlanan Başvuru Dosyası
Ne Şekilde İncelenir? 57
177. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Yetki Belgesi Ne Şekilde Düzenlenir?
178. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimi (OSGB)
Yetki Belge Vizesi Nedir? 58
179. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) Yetki Belgesi Almadan
Çalışabilirlermi? 58
180. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin
(OSGB) Uymak Zorunda Olduğu
Hususlar Nelerdir? 58
181. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) Faaliyette Bulundukları
Binada Değişiklik Yapabilirlerini? 59
182. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) Sorumlu Müdürünün
Sorumlulukları Nelerdir? 59
183. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde (OSGB)
Görevli İşyeri Hekimleri Veya İş Güvenliği
Uzmanları Sorumlu Müdür Olabilirlerini? 59
184. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimleri
(OSGB) Sorumlu Müdürünün Önemi Nedir? 59
185. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinde
(OSGB) Sorumlu Müdürün Görevinden
Ayrılması Halinde Ne Olur? 60
186. Ortak Sağlık Ve Güvenlik Birimlerinin
(OSGB) Vize İşlemleri Ne Şekilde Olur? 60
187. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin
Yasal Hükümlere Uymamanın Cezası Nedir?
188. Risk Nedir?
189. Önleme Nedir?
190. Ramak Kala Olay Nedir?
191. Kabul Edilebilir Risk Seviyesi Nedir?
192. Risk Değerlendirmesi Nedir?
193. İşveren Risk Değerlendirmesi Yapmak
Zorundamıdır?
194. İşverenler Hangi Tarihten İtibaren Risk Değerlendirmesi Kapsamındadır?
195. Risk Değerlendirmesi Yapılırken İşverence
Dikkate Alınacak Hususlar Nelerdir?
196. Risk Değerlendirmesi Yapılmış Olması
İşverenin Yükümlülüğünü Kaldırırını? .
197. Risk Değerlendirmesi Sonucuna Göre
İşveren Ne Yapacaktır?
198. Hangi İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
Yapılmayacaktır?
199. Risk Değerlendirmesi Hangi
İşyerlerinde Yapılacaktır?
200. Risk Değerlendirmesi Yapılacak İşyerinde
İşçi Sayısı Önem Arzedermi?
201. Risk Değerlendirmesi Çalışmalarında İşverenin
Bilgi, Belge Temin Etme Yükümlülüğü Nedir? .
202. İşverence Bilgi Ve Belge Teslim Edilen Kişilerin
Yükümlülüğü Nedir?
203. Risk Değerlendirmesi Çalışmalarında İşveren
Çalışanların Yetkisini Kısıtlayabilirmi?
204. Risk Değerlendirmesi Ekibi Kimlerden Oluşur? .
205. İşveren, Risk Değerlendirmesi Ekibine
Yardımcı Olmak için Dışarıdan
Hizmet Alabilirmi?
206. Risk Değerlendirmesi Aşamaları Nelerdir? 65
207. Risk Değerlendirmesinde Çalışanların
Görüşü Alınacakmı? 65
208. Risk Değerlendirmesinde Tehlike
Tanımlanırken Çalışma Ortamına, Çalışanlara
Ve İşyerine İlişkin Hangi Bilgiler Toplanacaktır? . . 65
209. Risk Değerlendirmesinde Tehlike
Tanımlanırken Çalışma Ortamına, Çalışanlara
Ve İşyerine İlişkin Toplanan Bilgiler Ne Şekilde
Değerlendirilecektir? 66
210. Risklerin Belirlenmesi Ve Analizi Ne Demektir? .. 67
211. Risk Kontrol Adımları Nelerdir? 68
212. Risk Kontrol Adımlarından Planlama
Ne Demektir? 68
213. Risk Kontrol Adımlarından Risk Kontrol
Tedbirlerinin Kararlaştırılması Ne Demektir? 68
214. Risk Kontrol Adımlarından Risk Kontrol
Tedbirlerinin Uygulanması Ne Demektir? 68
215. Risk Kontrol Adımlarından Uygulamaların
İzlenmesi Ne Demektir? 69
216. Risk Kontrol Adımları Uygulanırken
Dikkat Edilecek Hususlar Nelerdir? 69
217. Risk Değerlendirmesinin Dökümante
Edilmesi Ne Demektir? 69
218. Risk Değerlendirmesi Dokümanının
Niteliği Nedir? 69
219. Risk Değerlendirmesi Ne Kadar Sürede
Yenilenir? 70
220. Hangi Durumlarda Risk Değerlendirmesi
Tamamen Veya Kısmen Yenilenir? 70
221. Birden Fazla İşyerinin Bulunduğu İş
Merkezleri, İş Hanları, Sanayi Bölgeleri
Veya Siteleri Gibi Yerlerde Risk
Değerlendirmesi Ne Şekilde Yapılacaktır? 70
222. Asıl İşveren Ve Alt İşveren İlişkisinin
Bulunduğu İşyerlerinde Risk Değerlendirmesi
Ne Şekilde Yapılacaktır? 71
223. İşyerindeki Riskler Konusunda Çalışanlar
Bilgilendirilecekmi? 71
224. İşverenlere, Risk Değerlendirmesi İle İlgili
Yükümlülükleri Bakımından Yardımcı Olmak
Veya Yol Göstermek Amacıyla Risk
Değerlendirmesi Rehberleri Hazırlanabilirini? .... 71
225. Apartmanlar Risk Değerlendirmesi
Yaptıracakmı? 72
226. Apartmanların Risk Değerlendirme Ekibinde
İş Güvenliği Uzmanı Ve İşyeri Hekimi
Olacakını? 72
227. Risk Değerlendirmemesi Yaptırmamanın
Cezası Nedir? 72
228. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyinin
Kuruluş Amacı Nedir? 72
229. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi
Kimlerden Oluşur? 73
230. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyinin
Görevleri Nelerdir? 73
231. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konsey
Başkanının Görevleri Nelerdir? 74
232. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konsey
Sekreteryasını Kim Yürütür? 75
233. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konsey
Sekreteryasının Görevleri Nelerdir? 75
234. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyinin
Çalışma Usul Ve Esasları Nelerdir? 75
235. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi
Kararları Ne Şekilde Alır? 76
236. Hangi İşyerlerinde İşverenler İş Sağlığı Ve
Güvenliği Kurulu Oluşturmak Zorundadır? 76
237. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkisinin Bulunduğu
Hallerde İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Ne
Şekilde Oluşur? 76
238. Aynı Çalışma Alanında Birden Fazla İşveren ile
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Bulunması
Halinde Ne Olur? 77
239. İşverenler İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Kararlarına Uymak Zorundamıdır? 77
240. Birden Çok İşyeri Bulunan Şirketlerde İş
Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Ne Şekilde Oluşur? . . 77
241. Birden Çok İşyeri Bulunan Şirketlerde İş
Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarının Çalışma
Usulleri Ne Şekilde Düzenlenir? 77
242. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Kimlerden Oluşur? 77
243. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kuruluna Kim
Başkanlık Eder? 78
244. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Üyelerine Eğitim Vermek Zorundamıdır? 78
245. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üyelerine
Verilecek Eğitim Konuları Nelerdir? 78
246. Asıl İşveren Alt İşveren İlişkilerinde
Ortak Kurul Oluşumunda Eğitimden
Kim Sorumludur? 78
247. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Görev
Ve Yetkileri Nelerdir? 79
248. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Üyelerinin
Hakları Kısıtlanabilirmi? 80
249. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun
Çalışma Usulü Nedir? 80
250. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Toplantılarında
Geçecek Süreler Çalışma Süresinden Sayılırmı? . . 81
251. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu Toplantılarında
Alınan Kararlar Çalışanlara Duyurulurmu? 81
252. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun Hangi
Kararlan İşvereni Ve Çalışanı Bağlar? 81
253. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulunun
Toplanmasında 1 Aylık Süre Ne Zaman
Dikkate Alınmaz? 81
254. İşverenin Veya İşveren Vekilinin İş Sağlığı
Ve Güvenliği Kuruluna İlişkin
Yükümlülüğü Nedir? 81
255. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarının
Yükümlülüğü Nedir? 81
256. Çalışanların İş Sağlığı Ve Güvenliği
Kurullarına Karşı Yükümlülüğü Nedir? 82
257. İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu
Kurulmamasının Cezası Nedir? 82
258. İş Güvenliği Uzmanı Kime Denir? 82
259. İşveren Kendi İşyerinde İş Güvenliği
Uzmanlığı Görevini Üstlenebilirini? 83
260. Teknik Eleman Kime Denir? 83
261. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin
Kapsamı Nedir? 83
262. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin
Sunulmasında İşverenin Yükümlülüğü Nedir? .... 83
263. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin
Sunulmasında İşveren Hizmet Satın Alabilirini? .. 84
264. İşverenin İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusunda
Uzman Görevlendirmesi Veya Hizmet Satın
Alması Sorumluluğunu Etkilermi? 84
265. İşveren, İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri
İle İlgili Maliyeti Çalışanlara Yansıtabilirini? 84
266. İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesinin
Sınıfları Nelerdir? 84
267. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
Kimlere Verilir? 84
268. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
Kimlere Verilir? 85
269. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi
Kimlere Verilir? 85
270. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine
Sahip Olanlar Hangi İşyerlerinde Çalışabilirler? . . 85
271. B Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine
Sahip Olanlar Hangi İşyerlerinde Çalışabilirler? . . 85
272. C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesine
Sahip Olanlar Hangi İşyerlerinde Çalışabilirler? . . 85
273. Birden Fazla İş Güvenliği Uzmanının
Görevlendirilmesinin Gerektiği İşyerlerinde
Hangi Belgeye Sahip Olmak Gerekir? 85
274. Çalışma Süreleri Bölünerek Birden Fazla İş
Güvenliği Uzmanına İş Verilebilirini? 86
275. 31.01.2013 Tarih.28545 Sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Değişikliği
İle Getirilen Düzenleme Nedir? 86
276. 10\′dan Az Çalışanı Olan Ve Az Tehlikeli Sınıfta
Yer Alan İşyerlerinde İş Güvenliği Uzmanının
Çalışma Süresi Nedir? 86
277. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde
İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Nedir? ... 86
278. Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde
İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Nedir? ... 87
279. Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde
İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Süresi Nedir? ... 87
280. Az Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 1000 Ve Daha
Fazla Çalışanı Olan İşyerlerinde İş Güvenliği
Uzmanı Ne Şekilde Görevlendirilir? 87
281. Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 750 Ve Daha Fazla
Çalışanı Olan İşyerlerinde İş Güvenliği
Uzmanı Ne Şekilde Görevlendirilir? 87
282. Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan 500 Ve
Daha Fazla Çalışanı Olan İşyerlerinde İş
Güvenliği Uzmanı Ne Şekilde Görevlendirilir? ... 87
283. İş Güvenliği Uzmanının Hizmet Sunumunda
Sözleşmenin Önemi Nedir? 87
284. Birden Fazla İşyeri İle Kısmi Süreli İş
Sözleşmesi Yapan İş Güvenliği Uzmanının
Yolda Geçen Süresi Çalışma Süresinden
Sayılırını? 88
285. İş Güvenliği Uzmanının Görevleri Nelerdir? 88
286. İş Güvenliği Uzmanının Rehberlik
Görevi Nedir? 88
287. İş Güvenliği Uzmanının Risk Değerlendirmesi
Görevi Nedir? 88
288. İş Güvenliği Uzmanının Çalışma Ortamı
Gözetimi Görevi Nedir? 89
289. İş Güvenliği Uzmanının Eğitim, Bilgilendirme
Ve Kayıt Görevi Nedir? 89
290. İş Güvenliği Uzmanının İlgili Birimlerle
İşbirliği Görevi Nedir? 89
291. İş Güvenliği Uzmanının Yetkileri Nelerdir? 90
292. İş Güvenliği Uzmanının Eğitim, Seminer
Ve Panel Gibi Organizasyonlara Katılma
Hakkı Nedir? 90
293. İş Güvenliği Uzmanlarının Yükümlülükleri
Nelerdir? 90
294. İş Güvenliği Uzmanının İşverene Karşı
Sorumluluğu Varmıdır? 91
295. İş Güvenliği Uzmanının Yetki Belgesi Hangi
Durumda Askıya Alınır? 91
296. İş Kazası Veya Meslek Hastalığının Meydana
Gelmesinde ihmali Nedeniyle Yetki Belgesi
Altı Ay Süreyle Askıya Alınan İş Güvenliği
Uzmanı İçin Hangi Kriterler Esas Alınır? 91
297. Eğitim Kurumu Nedir? 91
298. Eğitim Kurumu Başvuru İşlemleri Nelerdir? 91
299. Eğitim Kurumu Yeri Ve Yerleşim Planında
Aranacak Şartlar Nelerdir? 92
300. Eğitim Kurumu Dersliklerinde Aranacak
Şartlar Nelerdir? 93
301. Eğitim Kurumu Bölümlerinde Aranacak
Diğer Şartlar Nelerdir? 93
302. Eğiticilerin Eğitim Belgesi Nedir? 94
303. Eğiticilerin Eğitim Belgesinin Önemi Nedir? 94
304. Eğitim Kurumlarının Eğitici Kadrosu
Ne Şekilde Belirlenir? 94
305. Eğitim Kurumlarının Yetkilendirilme
Şekli Nedir? 94
306. Yetki Belgesi Almadan Eğitim Kurumları
Katılımcı Kaydı Yapabilirini? 95
307. Eğitim Kurumlarının Uymak Zorunda
Olduğu Hususlar Nelerdir? 95
308. Eğitim Kurumlarının Vize İşlemi Ne
Şekilde Olur? 95
309. Eğitim Kurumları Vize İşlem Süresini
Geçirirse Ne Olur? 95
310. Faaliyetini Sona Erdiren Eğitim
Kurumlarının Yetki Belgesi Ne Olur? 95
311. Gerçeğe Aykırı Belge İbraz Eden Veya
Beyan Bulunan Eğitim Kurumlan Hakkında
Ne Şekilde İşlem Yapılır? 96
312. Eğitim Kurumları Eğitim Hizmetlerini
Devredebilirmi? 96
313. Eğitim Kurumları Hizmet Sunmada
Sınırsız Hareket Edebilirlerini? 96
314. Eğitim Kurumlarının Görev Ve
Sorumlulukları Nelerdir? 96
315. Eğitim Kurumlarında Görev Yapan
Eğiticilerin İşten Ayrılması Halinde Bildirim
Yükümlüğü Varmıdır? 97
316. İSG-KATİP Nedir? 98
317. Eğitici Sözleşme Süreleri Nedir? 98
318. Sorumlu Müdür Kime Denir? 98
319. Sorumlu Müdürün Önemi Nedir? 98
320. Sorumlu Müdürün Görev Ve
Sorumlulukları Nelerdir? 98
321. Eğitim Programı Nedir? 98
322. Eğitim Programlarının Niteliği Nedir? 99
323. Eğitim Programlarına Katılmak İsteyen
Adayların Eğitim Kurumlarına Başvuru
Şekli Nedir? 99
324. Eğitim Programlarını Tamamlayan
Adayların Sınavları Ne Şekilde Yapılır? 100
325. İş Güvenliği Uzmanlarının Eğitimleri
Ne Şekilde Olur? 100
326. İş Güvenliği Uzmanlarının Yenileme
Eğitimleri Ne Şekilde Olur? 101
327. İş Güvenliği Uzmanlığına İlişkin Yasal
Hükümlere Uymamanın Cezası Nedir? 101
328. Asbest Nedir? 101
329. Asbest Söküm Çalışanı Kime Nedir? 102
330. Asbest Söküm Uzmanı Kime Nedir? 102
331. Zaman Ağırlıklı Ortalama Değer
(ZAOD/TWA) Nedir? 102
332. Asbest Kullanımı Hususunda Uyulacak
Hükümler Nelerdir? 102
333. Asbestli Çalışmalarda Risk Değerlendirmesi
Ne Şekilde Yapılır? 102
334. Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım Ve
Uzaklaştırma İşleri Ne Şekilde Yapılır? 103
335. Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım Ve
Uzaklaştırma İşlerinde Çalışanların Korunması
İçin Alınacak Önlemler Nelerdir? 103
336. Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım Ve
Uzaklaştırma İşini Yapmaya Yetkili
Kişiler Kimlerdir? 103
337. Asbestli Çalışmalarda İşverenin Bildirim
Yükümlülüğü Nedir? 104
338. Asbestli Çalışmalarda İşverenin İş Planında
Belirteceği Hususlar Nelerdir? 104
339. Asbestli Çalışmalarda İşverenin Çalışma Ve
İş Kurumu İl Müdürlüğüne Bildireceği
Hususlar Nelerdir? 104
340. Asbest Söküm, Yıkım, Tamir, Bakım Ve
Uzaklaştırma İşi Bittiğinde İşveren
Ayrıca Bildirimde Bulunmak Zorundamıdır? 105
341. Asbestli Çalışmalarda, Çalışanlar İşverence
Yapılan Bildirime İlişkin Belgeleri Görme
Hakkına Sahipmidir? 105
342. Asbest Ölçümleri Ne Şekilde Yapılır? 105
343. Havadaki Asbestin Ölçümünde Kriter Nedir? 106
344. Asbestli Çalışmada Sınır Değer Nedir? 106
345. İşveren, Asbestli Çalışmada Sınır Değerlerin
Aşılmaması İçin Hangi Önlemleri Almak
Zorundadır? 106
346. Asbestli Çalışmada Sınır Değer Aşılması
Halinde Ne Olur? 107
347. Asbestli Çalışmada Sınır Değer Aşılması
Halinde Çalışanlara Bilgi Verilirmi? 107
348. Asbest Olduğu Belirlenen Çalışma Alanlarında
Alınacak Önlemler Nelerdir? 107
349. Asbestli Çalışmalarda İşyerlerinde Alınacak
Önlemler Nelerdir? 108
350. Asbestle Çalışmada Alınacak Önlemlerin
Maliyetini İşveren Çalışana Yansıtabilirini? 108
351. Asbestli Çalışmalarda İşverenin Çalışanı
Bilgilendirme Yükümlülüğü Nedir? 108
352. Asbestli Çalışmalarda Çalışanlara Hangi
Konularda Bilgi Verilir? 108
353. Asbestli Çalışmalarda Çalışanlar Ne
Şekilde Sağlık Gözetimine Tabi Tutulur? 109
354. Asbestli Çalışmalarda İşveren Hangi Kayıtları
Tutmakla Sorumludur? 109
355. Asbestli Çalışmalarda Tutulan Kayıtları
İşveren Ne Kadar Süre Saklamak Zorundadır? .... 109
356. Asbestle Çalışılan İşyerinin Devri Halinde
Tutulan Kayıtlar Ne Olur? 110
357. Asbestle Çalışılan İşyerinin Kapanması
Halinde Tutulan Kayıtlar Ne Olur? 110
358. Asbestoz Ve Mezotelyoma Kayıtlarını
Kim Tutar? 110
359. Asbestle İlgili Yasal Hükümlere Uymamanın
Cezası Nedir? 110
360. İş Müfettiş Yardımcılığına Giriş
Şartları Nelerdir? 110
361. İş Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınav
Şekli Nedir? 111
362. İş Müfettiş Yardımcılığına Giriş Sınavı
Ne Şekilde İlan Edilir? 111
363. İş Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına
Başvuru Ne Şekilde Yapılır? 111
364. İş Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavına
Başvurulan Ne Şekilde Değerlendirilir? 112
365. İş Müfettiş Yardımcılığına Giriş Yazılı
Sınav Konuları Nelerdir? 113
366. İş Müfettiş Yardımcılığına Atanma
Ne Şekilde Olur? 114
367. İş Müfettişleri\′nin Görev Ve Yetkileri
Nelerdir? 114
368. İş Müfettişleri\′nin Uyacakları Hususlar
Ve Etik Kurallar Nelerdir? 117
369. İş Müfettişleri\′nin Faaliyette
Bulunamayacakları Başka Görev
Yasağı Kapsamındaki İşler Nelerdir? 118
370. Teftişe Tabi Olanların Ve Diğer İlgililerin
Yükümlülükleri İle Sorumlulukları Nelerdir? 118
371. Tehlike Nedir? 119
372. Tehlike Sınıfı Nedir? 119
373. İşyeri Tehlike Sınıflarının
Tespitinde Kriter Nedir? 120
374. Asıl iş Değişikliğini İşverenin
Bildirim Zorunluluğu Varmıdır? 120
375. Asıl İşin Tespitinde Tereddüt Halinde Ne Olur? ... 120
376. İşyerinde Birden Fazla Asıl İş Tanımına Uygun
Faaliyetin Yürütülmesi Halinde Ne Olur? 120
377. İşyeri Tehlike Sınıflarına İtiraz Edilebilirini? 120
378. İşyeri Tehlike Sınıfları Hangi Durumda
Yeniden Belirlenebilir? 120
379. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Tarım,
Ormancılık Ve Balıkçılık\" Alt
Sınıfları Nelerdir? 121
380. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Madencilik Ve
Taş Ocakçılığı\" Alt Sınıfları Nelerdir? 121
381. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"İmalat\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 121
382. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Elektrik, Gaz,
Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve
Dağıtımı\" Alt Sınıfları Nelerdir? 122
383. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Su Temini;
Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve İyileştirme
Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 122
384. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"İnşaat\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 122
385. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Toptan Ve
Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının
Ve Motosikletlerin Onarımı\" Alt Sınıfları
Nelerdir? 123
386. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Konaklama Ve
Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 123
387. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Bilgi Ve İletişim\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 123
388. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Finans Ve Sigorta
Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 124
389. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Gayrimenkul
Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 124
390. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Mesleki, Bilimsel
Ve Teknik Faaliyetler\" Alt Sınıfları Nelerdir? 124
391. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"İdari Ve Destek
Hizmet Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 124
392. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Kamu Yönetimi
Ve Savunma; Zorunlu Sosyal Güvenlik\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 125
393. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Eğitim\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 125
394. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"İnsan
Sağlığı Ve Sosyal Hizmet Faaliyetleri\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 125
395. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Kültür, Sanat,
Eğlence, Dinlence Ve Spor\" Alt Sınıfları
Nelerdir? 125
396. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Diğer Hizmet
Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 125
397. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Hanehalklarının
İşverenler Olarak Faaliyetleri; Hanehalkları
Tarafından Kendi Kullanımlarına Yönelik
Olarak Ayrım Yapılmamış Mal Ve Hizmet
Üretim Faaliyetleri\" Alt Sınıfları Nelerdir? 125
398. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Uluslararası
Örgütler Ve Temsilciliklerinin Faaliyetleri\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 126
399. İşyeri Tehlike Sınıflarından \"Kendi Adına
Menkul Sermaye İradı Faaliyetleri (Temettü,
Banka Faizi, İştirak Kazançları Vb.)\"
Alt Sınıfları Nelerdir? 126
400. Çok Bilinen Mesleklerin İşyeri Tehlike
Sınıfları Nelerdir? 126


İKİNCİ BÖLÜM


İŞ SAĞLIĞI Ve GÜVENLİĞİ KANUNU


1. Madde: Amaç 133
2. Madde: Kapsam Ve İstisnalar 136
3. Madde: Tanımlar 137
4. Madde: İşverenin Genel Yükümlülüğü 142
5. Madde: Risklerden Korunma İlkeleri 144
6. Madde: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri 146
7. Madde: İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerinin
Desteklenmesi 149
8. Madde: İşyeri Hekimleri Ve İş Güvenliği Uzmanları 152
9. Madde: Tehlike Sınıfının Belirlenmesi 152
10. Madde: Risk Değerlendirmesi, Kontrol, Ölçüm
Ve Araştırma 154
11. Madde: Acil Durum Planları, Yangınla Mücadele
Ve İlk Yardım 155
12. Madde: Tahliye 156
13. Madde: Çalışmaktan Kaçınma Hakkı 156
14. Madde: İş Kazası Ve Meslek Hastalıklarının
Kayıt Ve Bildirimi 157
15. Madde: Sağlık Gözetimi 158
16. Madde: Çalışanların Bilgilendirilmesi 160
17. Madde: Çalışanların Eğitimi 161
18. Madde: Çalışanların Görüşlerinin Alınması Ve
Katılımlarının Sağlanması 162
19. Madde: Çalışanların Yükümlülükleri 164
20. Madde: Çalışan Temsilcisi 166
21. Madde: Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi . . . 167
22. Madde: İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu 169
23. Madde: İş Sağlığı Ve Güvenliğinin Koordinasyonu . 170
24. Madde: Teftiş, İnceleme, Araştırma, Müfettişin
Yetki, Yükümlülük Ve Sorumluluğu 171
25. Madde: İşin Durdurulması 172
26. Madde: İdari Para Cezaları Ve Uygulanması 174
27. Madde: Hüküm Bulunmayan Haller Ve Muafiyet . . 176
28. Madde: Bağımlılık Yapan Maddeleri Kullanma
Yasağı 177
29. Madde: Güvenlik Raporu Veya Büyük Kaza
Önleme Politika Belgesi 177
30. Madde: İş Sağlığı Ve Güvenliği İle İlgili
Çeşitli Yönetmelikler 178
31. Madde: Belgelendirme, İhtar Ve İptaller 180
32. Madde: Değiştirilen Hükümler 181
33. Madde: - 182
34. Madde: -
35. Madde: -
36. Madde: -
Ek 2.Madde:Yayın Zorunluluğu
37. Madde: Yürürlükten Kaldırılan Hükümler 183
38. Madde: Yürürlük 183
39. Madde: Yürütme 184
Geçici 1.Madde: Atıflar 184
Geçici 2.Madde: Mevcut Yönetmelikler 184
Geçici 3.Madde: Sağlık Raporları 185
Geçici 4.Madde: İş Güvenliği Uzmanı Görevlendirme
Yükümlülüğü 185
Geçici 5.Madde: Mevcut Sertifika Ve Belgeler İle
İhtar Puanları 186
Geçici ö.Madde: İşyeri Hekimliği Yapan Kurum
Tabiplerine Yapılan Ücret Ödemeleri . . 187
Geçici 7.Madde:- 187
Geçici 8.Madde:- 187
I-IV Sayılı Liste:- 188-189ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


YÖNETMELİKLER-TEBLİĞLER


1. İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği
191
2. İş Sağlığı Ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi
Yönetmeliği 223
3. Ulusal İş Sağlığı Ve Güvenliği Konseyi
Yönetmeliği 233
İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında
Yönetmelik 239
5. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki,
Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik . . . 247
6. Asbestle Çalışmalarda Sağlık Ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik 281
7. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş
Teftiş Kurulu Yönetmeliği 293
8. İş Sağlığı Ve Güvenliğine İlişkin İşyeri
Tehlike Sınıfları Tebliği 335