Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İş Hukukunda Elektronik Gözetleme

İş Hukukunda Elektronik GözetlemeSayfa Sayısı
:  
228
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2011
ISBN NO
:  
978-605-4420-44-5

59,00 TLÖNSÖZ "İş Hukuku′nda Elektronik Gözetleme" başlıklı bu çalışmamızda, işve¬renin denetim hakkını kullanırken günümüzde gelişen teknolojik gelişmelerden faydalanmasına bağlı olarak işveren ile işçi arasında çıkan menfaat çatışma¬sında, çatışan menfaatler arasında bir dengenin bulunması için çözüm önerileri bulunmaya çalışılmıştır. Çalışmamız her ne kadar benim adım altında yayınlanıyor olsa da, bu çalışmanın arkasında benim kişi olarak bu aşamaya gelmemde emeği, katkıları ve destekleri olan birçok kişi ve kuruluşlar bulunmaktadır. Nitekim çalışma bu nedenle Annem, Babam ve rahmetli Amcam olmak üzere "bana emeği geçen herkese" armağan edilmiştir. Her ne kadar bana emeği geçenlerin hepsinin bu¬rada belirtilmesi mümkün değilse de, aldığım araştırma bursları çerçevesinde desteklerini belirtmek zorunda olduğum kişi ve kurumlar burada belirtilecektir. Bu kapsamda İsviçre Konfederasyonu Araştırma Bursu için İsviçre Hükü¬meti′ne ve bursun alınması için desteklerini esirgemeyen İsviçre Freiburg Üni¬versitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eroin Murer ile TÜBİTAK-DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft) işbirliği kapsamında aldığım burs için TÜBİTAK ve DFG kuruluşlarına ve gerek bursu almamda gerek diğer konularda her zaman desteğini esirgemeyen Münster Westfaelische-Wilhem Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Heinz Dietrich Steinmeyer′e içten teşek¬kürlerimi sunarım. Çalışmanın hazırlanması sırasında gösterdikleri sabır için sevgili eşim Dilek ve oğlum Kerem′e; çalışmanın düzenlemesinde destekleri için de dostla¬rım Yard. Doç. Dr. Hülya Taş Korkmaz ile Yard. Doç. Dr. Ömer KORK¬MAZ′a özel teşekkürlerimi sunmak isterim. Elbette kitabın basılmasında emeği geçen Legal Yayıncılık çalışanlarına yayınevi sorumlusu Av. Ramazan Çakmakçı nezdinde teşekkürlerimi sunarım. GİRİŞ İşverenin işyerini ve dolayısıyla işyerindeki işçileri gözetlemesi yeni bir olgu değildir. Ancak teknolojinin gelişmesi ve elektronik gözetlemeye ilişkin araç ve gereçlerin gelişimi ile birlikte, işyeri ve işçinin elektronik gözetlenmesi imkânları ve işçinin gözetlenmesine bağlı elde edilen kişisel verilerin işlenme olanakları artmış bulunmaktadır. Öte yandan bilgisayar, İnternet ve navigasyon sistemleri gibi gelişen teknolojinin işyerinde kullanılmaya başlanması ile işve¬renin gözetleme alanları da artmış; bir bakıma işverenin elektronik gözetlemesi ile işyeri ve işçi şeffaf hale getirilmiştir. Günümüzde işverenler teknolojik ge¬lişmelerden faydalanarak işçilerini hem işyerinde hem işyeri dışında gözetleme yoluna gitmektedirler. Teknik gözetleme olanakları olarak, sadece işçinin gö¬zetlenmesine imkân veren bilgisayar programları değil, bunların yanında dijital ya da analog kullanımlı kamera ile gözetleme, elektronik ve biyometrik işye¬rine giriş kontrolü ve zaman kayıt sistemleri ve işyeri dışında olan işçinin GPS (Global Positioning System) üzerinden yerinin belirlenmesi gibi teknikler söz konusudur. Bunların yanında elektronik gözetleme uygulamaları en çok elekt¬ronik iletişimin gözetlenmesinde ortaya çıkmaktadır. Teknik gözetleme ola¬nakları, işverene, işçinin iş edimini kontrol etme, işyerinin güvenliğini sağlama, üretimin kalite ve miktarının arttırılması gibi imkânlar sunmaktadır. Öte taraf¬tan, bu olanakların kullanılması, işçinin, kişilik hakkına ve bu hak kapsamında kişisel verilerinin, özel yaşamının gizliliğinin korunması hakkı gibi haklarına ve daha birçok temel hak ve özgürlüğüne müdahale niteliğini taşımaktadır. İşçinin gözetlenmesine ilişkin teknik araçların kullanılması ile birçok hukuki sorun ortaya çıkmaktadır. Hukuki problemin merkezinde işverenin sözleşme özgürlüğü ve mülkiyet hakkına dayalı işçiyi gözetlemeye ilişkin hu¬kuken korunan menfaatleri ile işçinin kişiliğinin korunmasına ilişkin menfaat¬leri arasındaki çatışma vardır. Bu nedenle işveren ile işçinin çatışan hakları arasında hassas bir dengenin sağlanması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Söz konusu dengenin kurulabilmesi için tarafların yapacakları fedakârlıklar, yapılan işin niteliği ve iş ilişkisini çevreleyen ve etkileyen özel şartlara bağlı olarak değişmektedir. Bu çalışmada İş Hukuku′nda işverenin işçiyi elektronik gözetlemesi, iş¬veren bakımından denetim hakkı, işçi bakımından ise işverenin denetim hakkı¬nın sınırları olarak işçinin genel kişilik hakkının korunması bakımından incele¬necektir. Çeşitli hukuki boyutlara sahip olan bu konu, çalışmada yalnızca özel hukuk iş ilişkisi bakımından incelenmeye çalışılacaktır. Dolayısıyla işverenin işyerinde üçüncü kişileri (müşterileri, mal getirenleri vb.) elektronik gözetle¬mesi kapsam dışında tutulacaktır. Türk Hukuku′ndaki durum incelenecek ol¬masına ve bir karşılaştırmalı hukuk çalışması olmamasına rağmen, konu ile ilgili Hukukumuzda çalışmaların az olması nedeni ile özellikle Türk Borçlar Kanunu′na mehaz teşkil eden İsviçre Hukuku ile Fransa ve Alman Hukuk dü¬zenlerindeki hükümler ile ilgili literatür de inceleme konusu yapılacaktır. Ay¬rıca 04.02.2011 tarihinde Resmi Gazete′de yayımlanıp, 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girecek olan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK)′nun ilgili hü¬kümleri de irdelenecektir. Çalışma, başlıca 3 bölüm ve de çalışmanın genel değerlendirilmesinin yapıldığı bir sonuç bölümünden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde, ge¬nel olarak denetim, işverenin denetim hakkının hukuki dayanakları ve işverenin denetim hakkının sınırları incelendikten sonra, elektronik gözetlemenin hukuki koşulları olarak işçinin kişilik haklarını ihlal eden uygulama niteliğinde olan elektronik gözetlemenin hukuka uygunluk sebepleri, elektronik gözetlemenin ölçülü olması ve elektronik gözetleme uygulamasının dürüstlük kurallarına uygun olarak yapılması incelenecektir. Çalışmanın ikinci bölümünde, elektronik gözetleme uygulamaları olarak işyerine giriş kontrolü sağlayan elektronik ve biyometrik giriş ve zaman belir¬leme kontrol sistemleri, kamera ile gözetleme sistemi, işyeri dışında işyeri aracı ile olan işçinin yerini belirleyen GPS yer belirleme sistemi ve elektronik ileti¬şimin gözetlenmesi hukuken değerlendirilmeye çalışılacaktır. Söz konusu sis¬temlerin hukuki değerlendirilmesi yapılırken sistemlerin tanımlanması, gözet¬leme uygulamasının işçide oluşturduğu kişilik haklan ihlâlinin yoğunluğu ve söz konusu uygulama için işverenin haklı menfaatleri bakımından incelenecektir. Üçüncü bölümde ise, hukuki sonuçlar olarak öncelikle işçinin işverenin hukuka uygun elektronik gözetleme uygulamasına uymamasının hukuki so¬nuçları incelenecek; daha sonra ise, işverenin hukuka aykırı elektronik gözet¬leme uygulamasının hukuki sonuçlan işçinin hukuki korunması bakımından bireysel iş hukuku, iş yargılaması hukuku-ispat hukuku ve ceza hukuku bakı¬mından ayrı ayrı incelenecektir. Çalışma, konunun genel bir değerlendirmesinin yapıldığı sonuç bölümü ile sonlandırılacaktır. İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM GENEL OLARAK İŞVERENİN DENETİM HAKKI VE SINIRLARI I. DENETİM KAVRAMI, DENETİM YÖNTEMLERİ, DENETİM MENFAATLERİ, DENETİMİN AMAÇ, KONU VE ÇEŞİTLERİ 21 A. DENETİM KAVRAMI 21 B. DENETİM YÖNTEMLERİ 21 1. Teknik Olmayan Denetim Yöntemleri 22 2. Teknik Denetim Yöntemleri 22 C. DENETİM MENFAATLERİ 24 D. DENETİMİN AMACI 25 E. DENETİMİN KONUSU 26 F. DENETİM ÇEŞİTLERİ 26 II. İŞVERENİN DENETİM HAKKI KAPSAMINDA ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMASINDA ORTAYA ÇIKAN HUKUKİ SORUNLAR 27 A. İŞVEREN VE İŞÇİNİN ÇATIŞAN MENFAATLERİ VE DENGE SORUNU 27 B. ELEKTRONİK GÖZETLEME KAYITLARININ HUKUKİ DELİL OLARAK KULLANILABİLİRLİĞİ 28 III. İŞVERENİN DENETİM HAKKININ HUKUKİ DAYANAKLARI 28 A. GENEL OLARAK 28 B. İŞVERENİN DENETİM HAKKININ ULUSAL HUKUK DAYANAKLARI 30 1. Anayasal Dayanaklar 30 a. Çalışma ve Sözleşme Hürriyeti 30 b. Mülkiyet Hakkı 31 2. Kanun , 32 a. İş Kanunu, Borçlar Kanunu ve Türk Borçlar Kanunu 32 aa. İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 32 bb. İşçinin Özen ve Sadakat Yükümlülüğü 34 cc. İşverenin Yönetim Hakkı 35 b. Türk Medeni Kanunu 36 3. Karayolları Trafik Yönetmeliği 37 4. Sözleşme 37 a. İş Sözleşmesi 37 b. Toplu İş Sözleşmesi 38 IV. İŞVERENİN DENETİM HAKKININ SINIRLARI 39 A. ULUSLARARASI HUKUKTA 39 1. Birleşmiş Milletler Teşkilatı Belgeleri 39 2. OECD Belgeleri 40 3. Avrupa Konseyi Belgeleri 41 4. Avrupa Birliği Hukuku Düzenlemeleri 43 a. Genel Olarak 43 b. Çalışma Grubunun Çalışmaları 45 aa. Çalışma Grubu′nun "Çalışanların Kişisel Verilerinin İşlenmesi" Kararı 45 bb. Çalışma Grubu′nun "İşyerinde Elektronik İletişimin Gözetlenmesi ve Kontrolü"ne İlişkin Kararı 46 cc. Çalışma Grubu′nun "Video Gözetleme Yolu İle Kişisel Nitelikli Verilerin İşlenmesi" Karan 49 5. ILO Düzenlemeleri 50 B. MUKAYESELİ HUKUKTA 53 C. ULUSAL HUKUKTA 57 1. İşverenin Denetim Hakkının Anayasadan Doğan Sınırları 57 a. Temel Hak ve Özgürlüklerin Anayasa′da Düzenlenmesinin Hukuki Sonuçlan 57 b. Genel Kişilik Hakkı 59 aa. Genel Olarak 59 bb. İşçinin Ruhsal Bütünlüğü Üzerindeki Hakkı 60 cc. İşçinin Görünümü Üzerindeki Hakkı 62 dd. İşçinin Sözlerine İlişkin Hakkı 63 c. İşçinin Özel Yaşamının Gizliliğinin Korunması Hakkı 63 aa. Genel Olarak 63 bb. İşyerinde Özel Yaşam 65 d. İşçinin Haberleşmesinin Gizliliği Hakkı 66 2. İŞVERENİN DENETİM HAKKININ YASALARDAN DOĞAN SINIRLARI : 67 a. İş Hukuku′nda İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcu 67 aa. Tanım 67 bb. Hukuki Düzenlemeler 68 cc. Borcun Hukuki Niteliği 69 dd. İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcunun Kapsamı 70 ee. İşverenin İşçinin Kişiliğini Koruma Borcunun Sınırı 72 b. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hakkı 73 aa. Kişisel Veriler Hukukuna İlişkin Kavramlar 73 aaa. Kişisel Veri Kavramı 73 bbb. Kişisel Verilerin İşlenmesi 75 bb. İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Hukuki Düzenlemeler 75 cc. İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Düzenlemelerin Hukuki Niteliği 77 dd. İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesine İlişkin Hukuki Düzenlemelerin Amacı 78 ee. İşçinin Kişisel Verilerinin İşlenmesinin Sınırları 78 aaa. İşçinin İşe Yatkınlığının Açıklanması 80 bbb. Hizmet Sözleşmesinin İfası İçin Zorunlu Olması 81 ccc. Elektronik Gözetleme Alanında Gözetlemeye İlişkin Menfaat 81 c. İşverenin İşçiye Eşit Davranma Borcu 82 3. Sözleşmeden Kaynaklanan Sınırlar 84 V. ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMASININ HUKUKİ KOŞULLARI 85 A. ELEKTRONİK GÖZETLEMENİN HUKUKA UYGUNLUK SEBEPLERİNE DAYANMASI 85 1. Temel İlke 85 2. İşçinin Onayı 87 a. Geçerli Onayın Özellikleri 87 aa. Onayda Yetkili Kişi 87 bb. Onayın Zamanı 87 cc. Onayın Şekli 88 dd. Onayın Açıklığı 88 ee. İşçinin Önceden Bilgilendirilmesi Zorunluluğu 89 ff. Onayın Serbest İrade İle Verilmesi 90 gg. Onayın Geri Alınabilirliği 91 b. Onayın Sınırları 91 aa. Genel Sınırlar 91 bb. İş Hukuku′ndaki Sınırlamalar 92 c. Geçersiz Onayın Hukuki Sonuçlan 92 3. Kanunun Verdiği Yetkinin Kullanılması 93 4. İşverenin Üstün Nitelikli Özel Menfaati 96 a. Genel Olarak 96 b. İşverenin İşçiyi Denetlemesine İlişkin Üstün Nitelikli Menfaat Oluşturacak Durumlar 97 aa. İşverenin İşçinin Sözleşme Yükümlülüklerinin İhlalinin Tespitine İlişkin Menfaati 97 aaa. İşçinin İş Görme Borcunun Kontrolü 98 bbb. Talimatların Takip Edilmesi 98 ccc. Sadakat Yükümlülüğünün İfasının Kontrolü 99 bb. İşverenin İşletmesel ve Ekonomik Anlamda Gelişime İlişkin Menfaati 99 aaa. Genel Olarak 99 bbb. İşletmenin Sorunsuz İşleyişi ve Kalite Güvencesi.... 100 ccc. İş Organizasyonu ve Personel Verimliliğinin Geliştirilmesi 100 ddd. İşletmesel Malvarlığının Korunması 101 eee. Üçüncü Kişilerle Yapılan Sözleşmenin İspatı 101 cc. İşverenin Hukuki Sorumluluklarının Önlenmesine İlişkin Menfaatler 101 aaa. Adam Çalıştıranın Hukuki Sorumluluğu 102 bbb. Tüketici Hakları Kanunu′na Göre Sorumluluk 103 ccc. Sigara İçme Yasağının Denetlenmesi 103 ddd. İşverenin İşçiye Çalışma Belgesi Verme Yükümlülüğü 104 eee. Ticari Defterleri Saklama Yükümlülüğü 104 B. ELEKTRONİK GÖZETLEME UYGULAMASININ ÖLÇÜLÜ OLMASİ GEREKLİLİĞİ 105 1. Uygunluk ilkesi 106 2. Gereklilik ilkesi 107 3. Orantıhhk İlkesi 107 C. ELEKTRONİK GÖZETLEMENİN DÜRÜSTLÜK KURALLARINA UYGUN OLARAK YAPILMASI 108 1. Genel Olarak 108 2. Elektronik Gözetlemenin Şeffaf Olması 109 3. İşçinin Elektronik Gözetlenme Konusunda Önceden Bilgilendirilmesi Zorunluluğu 109 İKİNCİ BOLUM ELEKTRONİK GÖZETLEME SİSTEMLERİNİN HUKUKEN DEĞERLENDİRİLMESİ I. ELEKTRONİK VE BİYOMETRİK GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİ 111 A. İŞYERİNE GİRİŞİ GÖZETLEMEYE İLİŞKİN SİSTEMLERİN ÇEŞİTLERİ 111 1. Elektronik Giriş Kontrol Sistemleri 112 2. Biyolojik Tanıma Sistemi (Biyometri) 113 B. ELEKTRONİK VE BİYOMETRİK GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİN KULLANILMASINDA İŞÇİDE OLUŞAN KİŞİLİK İHLALİNİN YOĞUNLUĞU 114 1. Elektronik Giriş Kontrol Sistemleri Bakımından 114 2. Biyometrik Giriş Kontrol Sistemleri Yönünden 114 C. İŞVERENİN ELEKTRONİK VE BİYOMETRİK GİRİŞ KONTROL SİSTEMLERİNİ KULLANMASINA İLİŞKİN HAKLI MENFAATLERİ 116 1. İşverenin Güvenlik Menfaati 116 2. İşverenin Ekonomik Menfaati 116 D. İŞVEREN VE İŞÇİLERİN MENFAATLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 117 1. Elektronik Giriş Kontrol Sistemleri 117 2. Biyometrik Giriş Kontrol Sistemleri 118 II. KAMERA İLE GÖZETLEME 119 A. GENEL OLARAK 119 B. KAMERA İLE GÖZETLEMEDE MEYDANA GELEN KİŞİLİK İHLALİNİN YOĞUNLUĞU 121 C. KAMERA İLE GÖZETLEMEYE İLİŞKİN YASAKLAR 123 1. Daha Az Müdahale Sağlayan Denetim Yöntemlerinin Varlığında Kamera İle Gözetlemenin Yapılamaması 123 2. Gizli Kamera İle Gözetlemenin Yasaklılığı 124 3. İşçinin Kamera İle Sürekli Gözetlenmesinin Kural Olarak Yasaklılığı 125 4. İşçinin Davranışlarının Kamera ile Gözetlenememesi 126 5. Dinlenme, Giyinme, Duş Yerleri ile Tuvaletlerin Kamera İle Gözetlenememesi 127 D. İŞVERENİN İŞÇİYİ KAMERA İLE GÖZETLEYEBİLECEĞİ DURUMLAR 129 1. Kamuya Açık Olmayan İşyerlerinde Kamera İle Gözetleme 129 a. İşyerine Girişin Kontrol Edilmesi 130 b. İşyerinde Tehlikeli Durumların ve Faaliyetlerin Gözetlenmesi. 130 c. Üretimin Gözetlenmesi 132 d. İşletme Malvarlığının Korunması 133 2. Kamuya Açık İşyerlerinde Kamera İle Gözetleme 134 III. İŞYERİ DIŞINDA ELEKTRONİK YER BELİRLEME SİSTEMLERİ: GPS (GLOBAL POSITIONING SYSTEM) ....136 A. GENEL OLARAK 136 B. KİŞİLİK İHLALİNİN YOĞUNLUĞU 137 C. İŞVERENİN YER BELİRLEME SİSTEMLERİNİ KULLANMASINA İLİŞKİN HAKLI MENFAATLERİ 139 1. İşçiye Sadece İş Amaçlı Kullanım İçin Verilen İş Aracının Gözetilmesi 139 a. Güvenlik Kontrolü 139 aa. Hırsızlığa Karşı Koruma 139 bb. İşçinin Korunması 140 b. İşin Organizasyonunda Gözetleme Menfaati 140 c. İşe Özgülenmiş İşyeri Aracının Özel Amaçlı Kullanımının Denetiminde 141 2. Hizmet Aracının Özel Amaçlı Kullanımına İzin Verilmesinde Menfaat Durumu 141 D. MENFAAT DENGESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI 142 IV. ELEKTRONİK İLETİŞİMİN GÖZETLENMESİ 142 A. ELEKTRONİK İLETİŞİM KAVRAMI VE ÇEŞİTLERİ 142 1. İnternet/E-mail 143 2. Telefon 145 B. İŞÇİNİN İŞYERİ ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANIM ŞEKLİ 145 1. İş Amaçlı Kullanım 146 2. Özel Amaçlı Kullanım 147 C. İŞÇİNİN İŞYERİ ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANIM KAPSAMI 147 1. İş Amaçlı Kullanımın Kapsamı 147 2. Özel Amaçlı Kullanımın Kapsamı 148 a. Özel Amaçlı Kullanıma İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunmadığı Durumlarda 148 aa. İşyeri Telefonu 148 bb. İnternet ve E-mail 149 b. Özel Amaçlı Kullanıma İlişkin Bir Düzenlemenin Bulunduğu Durumlarda 150 aa. Özel Amaçlı Kullanımın Yasaklanmış Olması İhtimalinde 151 aaa. Telefon 151 bbb. İnternet/E-mail 151 bb. Özel Amaçlı Kullanıma İzin Verilmiş Olması İhtimalinde 154 aaa. Genel Olarak 154 bbb. Özel Amaçlı Kullanım İzninin Kapsamı 157 aaaa. Açık İzinde Kapsam 157 bbbb. İşyeri Uygulamasında Kapsam 157 ccc. Özel Amaçlı Kullanım İznine İlişkin Sınırlamalar 158 aaaa. Kullanım Zamanına İlişkin Sınırlamalar 158 bbbb. Kullanım Yerine İlişkin Sınırlamalar 159 cccc. Kullanım Şekline İlişkin Sınırlamalar 160 dddd. Kullanım Ücreti Ödenmesine İlişkin Sınırlamalar 161 D. İŞÇİNİN ELEKTRONİK İLETİŞİM ARAÇLARINI KULLANIMININ GÖZETLENMESİNDE OLUŞAN KİŞİLİK İHLALİNİN YOĞUNLUĞU 161 1. Haberleşmenin gizliliği hakkının ihlâli 162 2. Gözetleme Baskısı 162 3. Özel Yaşamın Gizliliği Hakkının İhlali 163 E. İŞVERENİN İŞYERİNDE İŞÇİNİN ELEKTRONİK İLETİŞİMİNİ GÖZETLEMESİNE İLİŞKİN HAKLI NİTELİKTEKİ MENFAATLERİ 163 1. Elektronik İletişim Sisteminin Korunması 163 2. Özel Amaçlı Kullanımın Kontrolü 164 3. Kullanım Ücretinin Hesap Edilmesi 164 4. İş Ediminin Kontrol Edilmesi 164 5. İspat Amaçlı Görüşmelerin Kayıt Altına Alınması 164 6. Ticari Kayıtların Saklanma Mecburiyeti 165 7. Çalışanların Suç Niteliğindeki Fiillerinin Önlenmesi 165 8. İşyeri Çalışanları Arasında Hukuka Aykırı Fiillerin Engellenmesi 165 9. Yardımcı Şahsılardan Dolayı Hukuki Sorumluluk Durumlarının Önlenmesi 166 F. ÖZELLİK GÖSTEREN BELLİ İŞÇİ GRUBUNUN ELEKTRONİK İLETİŞİMİNİN GÖZETLENMESİ 166 G. İŞÇİNİN BİLGİSAYARININ KONTROLÜ 167 H. İNTERNET VE E-MAİL KULLANIMININ GÖZETLENMESİ.... 168 1. Gözetleme Şekilleri 168 a. Genel Olarak 168 b. İnternet ve E-mailin Dış Bağlantı Bilgileri İle İçerik Bilgileri.. 170 aa. İnternet ve E-mail İletişiminin Dış Bağlantı Bilgileri 170 bb. İnternet ve E-mail İletişiminin İçerik Bilgileri 170 2. E-mail Kullanımının Gözetlenmesi 170 a. İş Amaçlı E-mail Kullanımının Gözetlenmesi 170 aa. Sadece İş Amaçlı Kullanım İçin İzin Verilen E-mail Kullanımında 170 aaa. Gönderilen E-mail 171 bbb. Alman E-mil 172 bb. Şirket E-mail Adresinin Özel Amaçlı Kullanım İzni Verilen Durumlarda 172 b. Özel Amaçlı E-mail Kullanımının Denetlenmesi 173 aa. Özel Amaçlı E-mail′in İçerik Denetimi 173 bb. E-mail′in Dışsal Bilgilerinin Denetimi 173 aaa. Sınırsız Kullanım İzninde 173 bbb. Sınırlı Özel Amaçlı Kullanım İzninde 174 3. İnternet Kullanımının Gözetlenmesi 175 a. Özel Amaçlı İnternet Kullanımının Yasak Olduğu Durumda Gözetim 175 b. Özel Amaçlı Kullanıma İzin Verildiği Durumda İnternet Kullanımının Kontrolü 176 aa. Sınırsız Özel Amaçlı İnternet Kullanım İzninde 176 bb. Sınırlı Özel Amaçlı İnternet Kullanım İzninde 176 I. TELEFON İLETİŞİMİNİN GÖZETLENMESİ 177 1. Gözetleme Şekilleri 177 a. Telefon Görüşmesinin Dinlenmesi ve Kaydedilmesi 177 b. Telefon Görüşmesinin Bağlantı Bilgilerinin Değerlendirilmesi 178 2. Sadece İş Amaçlı Kullanım İçin Tahsis Edilen Telefonla Yapılan Görüşmelerin Gözetlenmesi 178 a. Telefon Görüşmesinin Dış Bağlantı Bilgilerinin Değerlendirilmesi 178 b. Telefon Görüşmesinin Telefon Görüşmesi İçeriğinin Gözetlenmesi 179 3. Özel Amaçlı Kullanıma İzin Verildiği Durumlarda 181 a. Telefon Görüşmesinin Dış Bağlantı Bilgilerinin Değerlendirilmesi 181 aa. Sınırsız Özel Amaçlı Kullanım İzninde 181 bb. Sınırlı Özel Amaçlı Kullanım İzninde 181 b. Telefon Görüşmesinin İçerik Denetimi 182 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM DENETİM HAKKININ UYGULANMASINDA HUKUKA AYKIRILIKLARIN SONUÇLARI I. İŞÇİNİN İŞVERENİN HUKUKA UYGUN DENETİMİNE KATLANMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN HUKUKİ SONUÇLARI 183 A. İŞ SÖZLEŞMESİNİN FESHİ 183 B. TAZMİNAT 185 II. İŞVERENİN HUKUKA AYKIRI DENETİM UYGULAMASININ HUKUKİ SONUÇLARI 185 A. BİREYSEL İŞ HUKUKU BAKIMINDAN SONUÇLARI 185 1. Sözleşmeden Kaynaklanan Talep Haklan 185 a. İşçinin Çalışmama Hakkı 186 b. İş Sözleşmesinin Feshi 187 c. Maddi ve Manevi Tazminat 189 aa. Maddi Tazminat 190 bb. Manevi Tazminat 190 d. İşçinin Bilgi Edinme Hakkı 192 e. Kaydedilen Bilgilerin Düzeltilmesini ve Silinmesini Talep Etme Hakkı 192 2. Sözleşme Dışı Talep Haklan 193 a. Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası 193 b- Saldırıya Son Verilmesi Davası 194 c- Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti 195 d. Hükmün Üçüncü Kişilere Bildirimi ve İlanı 196 e. Malvarlığı Davaları 196 B. HUKUKA AYKIRI ELEKTRONİK GÖZETLEME SONUCU ELDE EDİLEN DELİLLERİN KULLANILAMAZLIĞI 196 C-CEZAÎ SONUÇLARI 199 SONUÇ NİTELİĞİNDE DEĞERLENDİRME 201 KAYNAKÇA 213