Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Eylül (180)      Ağustos (69)      Temmuz (109)      Haziran (79)

İş Hukuku Yeni İş Yasaları

İş Hukuku Yeni İş YasalarıSayfa Sayısı
:  
1750
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-975-464-734-1

165,00 TL

ÖNSÖZ4857 sayılı İş Kanunu ile yenilenen Türk İş Hukukunda bir boşluğu dol¬durmak üzere kaleme aldığım İş Yargısı, Ferdi ve Toplu İş Hukuku, İş Hu¬kukunda Faiz ile İş Yargısı ve mevzuatı kapsayan kitabımın ilk dört baskısı piyasada kalmamıştır. Beşinci baskıda kitap baştan 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu dikkate alınarak gözden geçirilerek ferdi iş hukuku kaleme alınmış¬tır. Özellikle toplu iş hukuku bölümü, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşme Kanununa göre yeniden hazırlanmıştır.


Okuyucunun kitabımın önceki basımlarına gösterdiği ilgi beni çok mutlu etmiştir. 4857 sayılı İş Kanununun yürürlüğe girdiği 10.6.2003 tarihinden çok kısa bir süre sonra 2.7.2003 tarihinde tamamladığım İş Hukuku kitabım¬da, ilk basıdan sonra yapılan bilimsel toplantı ve yayınlanan eserlerden ya¬rarlanıp, uygulamadaki gelişmeleri de takip ederek bazı konularda ekleme ve değiştirmeler yaparak kitabı tümüyle gözden geçirerek bu son basıyı hazır¬lamış bulunmaktayım.


Öte yandan 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununda 24.6.2004 tarihinde kabul edilip 6.7.2004 tarihinde 25514 sayılı Resmi Ga-zete\\\′de yayımlanarak yürürlüğe giren 5198 sayılı Kanun ile yapılan değişik¬liklere göre sistematik bölümde ve mevzuat kısmında değişiklikler kitaba işlenmiştir.


6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu esas alınarak iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili bölümde getirilen yeni düzenlemelere yer verilmiştir.


Dürüst yayıncılık ilkelerinden ödün vermeyen ve bu basıyı gerçekleşti¬ren Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticileri Y.Ziya Gülkök ve Muharrem Başer\\\′e kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan tüm çalışanlara ve özellikle Nilüfer Aydın Erdoğan\\\′a teşekkür ediyorum.


Akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların bu eserden yararlanması, ya¬zarı mutlu edecektir.

Gökkuşağı-Çankaya,
07.02.2013
Prof. Dr. Cevdet İlhan GünayİÇİNDEKİLERBİRİNCİ KİTAP İŞ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM GENEL BİLGİLER
BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ
I - İŞ HUKUKUNUN KONUSU 71
1- İŞ HUKUKUNUN TANIMI 71
2- İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ 72
II - İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI 73
1- BATI AVRUPA\\\′DA İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ... 73
a) Genel Olarak 73
b) Toplu İş İlişkilerinin Ortaya Çıkması 74
aa) Genel Olarak 74
bb) İngiltere\\\′de Toplu İş İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 76
2- TÜRKİYE\\\′ DE İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 81
İKİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKUNUN KAYNAKLARI
I- GENEL OLARAK 83
II- İŞ KANUNLARI 83
III - İŞ KANUNUNUN DİĞER İŞ KANUNLARI İLE İLİŞKİSİ 86
IV- İŞ KANUNUNDAKİ DÜZENLEME BOŞLUKLARININ
DOLDURULMASI 87
V- İŞ HUKUKUNUN ÖTEKİ KAYNAKLARI 89
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İŞ HUKUKUNUN TEMEL İLKELERİ, DEVLETİN GÖREVİ
I- İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ 90
1- GENEL OLARAK 90
2- İŞÇİNİN KORUNMASI 90
a) Genel Olarak 90
b) Eşit Davranma İlkesi 91
c) Sosyal Devlet İlkesi 97
d) Temel Haklar ve Ödevler 97
e) İşçilerin Korunması ve Ceza Yaptırımları 98
3- İŞÇİNİN KORUNMASINDA SINIR 104
a) İşçi Lehine Yorum İlkesi 104
b) İşçi Yararına Yorum İlkesinin Sınırlan 105
4- AKİT YAPMA SERBESTİSİ VE EMREDİCİ
HUKUK KURALLARI 106
a- Genel Olarak 106
b- Sözleşme Yapma Özgürlüğünün Sınırlandırılması -
Emredici Kurallar 106
II- YÖNETİME KATILMA İLKESİ 108
III- DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ 108
1- GENEL OLARAK 108
2- İŞ HAYATININ DENETİMİ 109
3- SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 110
4- İŞ VE İŞÇİ BULMAK 111
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELER
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TOPLU İŞ HUKUKUNA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 113
1- GENEL OLARAK 113
2- AVRUPA TOPLULUĞU DÜZEYİNDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ 114
a) Avrupa Düzeyinde İşçi ve İşveren Kuruluşları 114
b) Avrupa Toplu İş Sözleşmesi 114
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKININ TANINMASINA İLİŞKİN
ULUSLARARASI DÜZENLEMELER 116
TÜRKİYE\\\′DE TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 118
1- ANAYASAMIZDA SENDİKAL HAKLAR 118
2- ANAYASADA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKI 121
BEŞİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKUNDA FAİZ
I- GENEL OLARAK 124
II- FAİZ KAVRAMI VE NİTELİĞİ 125
1- FAİZ KAVRAMI 125
2- FAİZİN NİTELİĞİ 125
III- TEMERRÜT FAİZİ 126
1- GENEL OLARAK 126
2- BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA FAİZ 128
a) Ücret alacağı, Hafta Tatili, Fazla Çalışma Ücreti ve
Yıllık İzin Ücretinde Faiz 128
b) Tazminatlarda Faiz 132
aa) İhbar Tazminatında Faiz 132
bb) Kıdem Tazminatında Faiz 133
cc) Maddi ve Manevi Tazminatta Faiz 141
3- TOPLU İŞ HUKUKUNDA FAİZ 142
a) Sendika Aidat Faizi 143
b) Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Alacaklar Faizi 145
aa) Genel Olarak 145
bb) Toplu İş Sözleşmesinden Doğan Faizin Başlangıç Tarihi 146
cc) Toplu İş Sözleşmesi Faizinin Niteliği 147
dd) Hakkın toplu iş sözleşmesinden doğması 148
IV- SÖZLEŞME FAİZİ 150
I - BİREYSEL İŞ HUKUKUNDA 150
2- TOPLU İŞ HUKUKUNDA 151
ALTINCI BÖLÜM İŞ YARGISI
I- GENEL OLARAK 154
II- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN
İŞ DAVALARINA BAKMASI 157
III- İŞ DAVASININ TARAFLARI 158
1- GENEL OLARAK 158
2- İŞÇİ 158
3- İŞVEREN 165
4- İŞVEREN VEKİLİ 168
5- ALT İŞVEREN 169
IV- UYUŞMAZLIĞIN KONUSU 171
1- GENEL OLARAK 171
2- İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 172
3- YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 174
a) İş Kanunundan Kaynaklanan Uyuşmazlıklar 174
b) Öteki Yasalardan Doğan Uyuşmazlıklar 177
4- AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN
GÖREVLİ OLMASI 181
V- İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ 183
1- GENEL OLARAK 183
2- DAVALI İKAMETGAHI VE İŞYERİ 183
a) Genel Olarak 183
b) İkametgah 186
c) İşyeri 187
aa) Genel Olarak 187
bb) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 188
cc) Eklentiler 192
3- YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 193
4- YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 194
VI- İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ 196
1- GENEL OLARAK 196
2- İŞ YARGILAMA USULÜ 197
a) Dava Açılması 197
b) Davaya Cevap 203
c) İş Yargılaması Usulünde Karşılık Dava 204
d) İş Yargılamasında Usul 205
VII- İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI 214
1- GENEL OLARAK 214
2- İŞ MAHKEMESİNDE TEMYİZ 224
a) Temyiz Hakkına Sahip Olunması 224
b) Temyiz Süresi 225
c) Temyiz Edilebilme Yönünden Kararlar 227
aa) Temyiz Edilebilen Kararlar 227
bb) Temyiz Edilemeyen Kararlar 229
d) Temyiz isteminin Reddi 230
e) Temyiz İncelemesinin Süresi 231
3- ÖTEKİ KANUN YOLLARI 232
a) Karar Düzeltme 232
b) Maddi Hata - Tavzih 238
c) Yargılamanın Yenilenmesi 239
VIII- İDARİ YOLDAN DAVA AÇMA 242
1- GENEL OLARAK 242
2- İDARİ MERCİYE BAŞVURU 242
3- İŞİN İŞ MAHKEMESİNE İNTİKALİ 244
4- UYUŞMAZLIĞIN DAVA HALİNE DÖNÜŞMESİ 246
a) Genel Olarak 246
b) Davanın Açılış Tarihi 246
c) Davanın Görülmesi 247
d) Görevsizlik ve Yetkisizlik Durumu 248
IX- İŞ YARGISINDA BOŞLUK DOLDURMA 249
1- GENEL OLARAK 249
2- BOŞLUK DOLDURMA 250
YEDİNCİ BÖLÜM İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI
I- İŞÇİ 256
!- İŞÇİ TERİMİ 256
2- İŞÇİ TANIMI 256
a) Ferdi İş Hukukunda 256
b) Toplu İş Hukukunda 257
3- İŞÇİLİK NİTELİĞİ 258
II- İŞVEREN 263
1- İŞVEREN TANIMI 263
a) Ferdi İş Hukukunda 263
b) Toplu İş Hukukunda 264
2- ÇALIŞTIRMANIN HİZMET SÖZLEŞMESİ GEREĞİ OLMASI 268
3- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ 270
4- İŞÇİ ÇALIŞTIRAN KİŞİ OLARAK İŞVEREN KAVRAMI 271
a) Genel olarak 271
b) İşverenin Belirlenmesi 27!
cj İşverenin Yönetim Hakkı 273
aa) Genel Olarak 273
bb) Ödünç İş İlişkisi 276
cc) Ödünç İş İlişkisinin İşçi Haklarına Etkisi 281
dd) Yararlananın İşveren Niteliğini Kazanması 282
d) İşverenin Yönetim Yetkisinin Farklı Kişilerde Toplanması 283
III- İŞVEREN VEKİLİ 284
1- İŞVEREN VEKİLİ TANIMI 284
a) Ferdi İş Hukukunda 284
b) Toplu İş Hukukunda 286
2- İŞVEREN VEKİLİNİN İŞVEREN NİTELİĞİ 287
3- İŞVEREN VEKİLİNİN ÖZELLİKLERİ 288
a) İşyerinde İşveren Adına Hareket Etmek 288
b) İşin ve İşyerinin Yönetiminde Görev Almak 289
c) Aynı Kişide İşçilikle İşveren Vekilliği Sıfatının Birleşmesi 291
d) Mahkemede Temsil 292
IV- ALT İŞVEREN 292
1- GENEL OLARAK 292
2- BİR İŞVERENDEN İŞ ALINMASI 295
3- MÜTEAHHİT - TAŞERON 297
4- ALT İŞ VEREN-ASIL İŞVEREN İLİŞKİSİ 301
V- İŞYERİ 313
1- İŞYERİNİN TANIMI 313
2- İŞYERİ KAVRAMI 314
3- İŞYERİ VE İŞYERİNDEN SAYILAN YERLER 315
a) Ferdi İş Hukukunda 315
b) Toplu İş Hukukunda 320
4- EKLENTİLER 323
5- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 323
VI- İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 324
1- GENEL OLARAK 324
2- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 325
a) Genel olarak 325
b) Belirli süreli iş sözleşmesi 326
3- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 328
a) Genel Olarak 328
b) Part-time Çalışanların Hukuki Durumu 329
c) Çağrı üzerine çalışma 330
4- TAKIM SÖZLEŞMESİ 331
a) Genel Olarak 331
b) Takım Sözleşmesinin Tarafları 331
c) Takım Sözleşmesinin Şekli 332
d) Takım Sözleşmesinin Hukuki Sonuçları 333
5- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 333
a) Genel Olarak 333
b) Deneme Süreli Hizmet Sözleşmelerinin Özellikleri 334
aa) Sürekli İş İçin Yapılabilmesi 334
bb) Deneme Süresi 334
cc) Deneme Süresinde Fesih 335
al) Fesih Yetkisinin Kullanılması 335
a2) Fesih Yetkisinin Kullanılmaması 336
c) Deneme Süresinin Hukuki Sonuçlan 336
aa) Deneme Süresinde Akdin Fesih Edilmemesi 336
bb) Deneme Süresinde Sözleşmenin Feshedilmesi 336
cc) Deneme Süresinin İspatı 337
SÜREKSİZ İŞLER 337
1- GENEL OLARAK 337
2- SÜREKSİZ İŞİN BELİRLENMESİ 338
3- SÜREKLİ-SÜREKSİZ İŞ AYIRIMININ SONUÇLARI 339
İKİNCİ KISIM FERDİ İŞ HUKUKU
BİRİNCİ BOLUM İŞ KANUNUNUN KAPSAMI
I - İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 341
1- GENEL OLARAK 341
2- UYGULAMA ALANI 342
a) Genel Olarak 342
b) İş Kanunu Uygulamasının Başlaması 343
3- İŞ KANUNUNUN UYGULANMASINDA
UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 344
II - İ Ş KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR 346
1 - GENEL OLARAK 346
2- İSTİSNALAR VE İSTİSNALARIN İSTİSNALARI 348
a) Deniz ve Hava Taşıma İşleri 348
aa) Deniz taşıma işleri 348
al) İstisna Kapsamında Olanlar 348
a2) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 349
bb) Hava taşıma işleri 349
al) İstisna Kapsamında Olanlar 349
a2) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 349
b) Tarım İşleri 349
aa) İstisna Kapsamında Olanlar 349
bb) İş Kanunu Kapsamında Bulunanlar 351
al) Genel Olarak 351
a2) Tarım Sanatları ile Tarım Aletleri Makina ve
Parçalarının Yapıldığı Atölye ve Fabrika İşyerleri 352
a3) Tarım İşletmelerindeki Yapı İşleri 352
a4) Halkın Faydalanmasına Açık veya İşyerlerinin Eklentisi Durumundaki Park ve Bahçelerde
Çalışanlar 352
a5) Denizlerde Çalışan Su Ürünleri Yetiştiricileri 352
c) Evlerde Yapılan El Sanatları İşleri 352
d) Ev Hizmetleri 353
e) 507 Sayılı Kanundaki Tanıma Uygun Olarak
Üç Kişinin Çalıştığı İşyerleri 353
f) Çıraklar 355
g) Aile Ekonomisi Sınırı İçinde Tarımla İlgili Yapı İşleri 356
h) Konutların Kapıcılık Hizmetleri 356
aa) Genel Olarak 356
bb) Kaloriferli Konut Kapıcıları 357
ccj Tek işveren veya Konuta Bağlı Çalışan Kapıcılar 357
dd) Kapıcılar ile İlgili Özel Düzenlemeler 358
al) Kapıcıların İşvereni 358
a2) Konutların İşveren Vekili 359
a3) Kapıcı Konutlarından Kira İstenememesi 360
a4) Kapıcıların Çalışma Şartlarının Düzenlenmesi 360
ı) Sporcular 361
j) Yardım Sevenler Derneği Merkez ve
Taşra Atölyelerinde Çalışanlar 361
k) Rehabilite Edilenler 362
III- SANAYİ. TİCARET VE TARIM İŞLERİ 362
İKİNCİ BOLUM İŞ SÖZLEŞMESİ
I- GENEL OLARAK 365
II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 366
III- İŞ SÖZLEŞMESİNİN UNSURLARI 370
1- BAĞIMLILIK 370
a) Ekonomik Bağımlılık 370
bj Kişisel Bağımlılık 37 i
c) Teknik bağımlılık 375
2- HİZMET AKDİ-İSTİSNA SÖZLEŞMESİ AYIRIMI 375
3- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN
VEKALET AKDİNDEN AYRILMASI 378
IV- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 382
V- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 384
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU
I- GENEL OLARAK 385
II- İŞVERENİN ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ 387
1 - SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA
YÜKÜMLÜLÜĞÜ 387
2- MALULİYETİ ORTADAN KALKAN
İŞÇİLERİN İŞE ALINMASI 389
3- SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI 389
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ
I- GENEL OLARAK 392
II- HİZMET SÖZLEŞMELERİNİN BUTLANI 392
1- GENEL OLARAK 392
2- KANUNDAKİ YASAKLARA AYKIRI SÖZLEŞME 393
3- AHLAKA AYKIRI SÖZLEŞME 395
III- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İPTALİ 395
BEŞİNCİ BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR
I- İŞVERENİN BORÇLARI 397
1- ÜCRET ÖDEME BORCU 397
a) Genel Olarak 397
b) Ücretin Niteliği 398
c) Ücret Türleri 399
aa) Genel Anlamda Ücret 399
bb) Geniş Anlamda Ücret 400
d) Ücret Ekleri 400
aa) Genel Olarak 400
bb) İkramiye 400
cc)Prim 403
dd) Provizyon 403
ee) Kârdan Pay Alma 404
e) Ücretin Ödenmesi 405
aa) Ücretin Ödenme Biçimi 405
al) Para Olarak Ödeme 405
a2) Ayın Olarak Ödeme 405
bb) Ödeme Vakti 406
cc) Ödeme Mahalli 406
ff) Ücretin Ödeneceği Kişi 407
gg) Ücreti Ödeyecekler 408
f) Ücretin Ödenmemesi 408
g) Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı 412
aa) Genel Olarak 412
bb) Ücretin Miktarının İsbatı 412
cc) İşverenin Ücret Ödediğini İspat Yükü 413
al) Genel Olarak 413
a2) Makbuz 413
a3) Yüzdelerin ödenmesinin ispatı 414
a4) İbranameler 414
h) Ücreti Koruyucu Hükümler 415
aa) Genel Olarak 415
bb) Ücretin Saklı Kısmı 416
cc) Ücretin Güvenceye Alınması 418
al) Genel Olarak 418
a2) Kamu Sektöründe Sorumluluk 418
a3) Özel Sektörde Sorumluluk 422
dd) Ücret Hesap Pusulası 423
ff) Zarar Karşılığı Kesinti 424
gg) Ücret Kesintisi 425
hh) Asgari Ücret 426
al) Genel Olarak 426
a2) Asgari Ücret Tesbitinin Sonuçlan 428
jj) Yarım ücret 429
kk) Ücretten indirim yapılamıyacak haller 430
2- İŞÇİYİ GÖZETME VE YARDIM BORCU 430
3- ARAÇ GEREÇ TEMİN ETME BORCU 431
II- İŞÇİNİN BORÇLARI 431
1- SADAKAT BORCU 431
2- İŞİ BİZZAT GÖRME BORCU 432
3- İŞİ ÖZENLE GÖRME BORCU 432
4- İTAAT BORCU 433
ALTINCI BÖLÜM HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ
I- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 434
1- GENEL OLARAK 434
2- FESİH BİLDİRİMİ İLE İHBAR ÖNELLİ
BİLDİRİM ARASINDAKİ İLİŞKİ 437
3- FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI 438
4- FESİH BİLDİRİMİNDE ŞEKİL VE USUL 439
a) Fesih Bildiriminin Şekli 439
b) Fesih Bildiriminin Yapılma Usulü 439
5- İHBAR ÖNELLİ FESİH 440
a) Genel Olarak 440
b) İhbar Önelleri 441
aa) İş Kanunundaki Süreler 441
bb) İş Kanunundaki Sürelerin Lfzatılması 441
cc) Önel Süresi İçinde İş Arama İzni Verilmesi 442
dd) İhbar Önellerinin Bölünmezliği 443
ee) İhbar Önelleri Ücreti 443
c) İhbar Önellerine Uymamanın Sonuçlan 445
aa) İşçi Yönünden 445
bb) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçları 447
al) İhbar Tazminatı 447
a2) İhbar Tazminatında Sorumluluk 467
a3) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 468
aal) İhbar Tazminatının Hesabı 468
aa2) İhbar Tazminatının Tahsili 469
6- İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI 470
a) Kötüniyet Tazminatı 470
b) Kötiiniyet Tazminatının Hesabı 484
7- İŞÇİ AYARTMADA YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 485
II- İŞ GÜVENCESİ 486
1- GENEL OLARAK 486
2- İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 489
a) Genel Olarak 489
b) İşyerine İlişkin Koşullar 490
O İşçiye İlişkin Koşullar 493
aa) Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi ile Çalıştırılma Koşulu 493
bb) İşçinin en az altı aylık kıdeminin olması koşulu 493
cc) İşveren vekili olmama koşulu 495
3- GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ 495
4- GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 497
a) Genel Olarak 497
b) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 498
c) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 498
d) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden
Kaynaklanan Sebepler 499
aa) İşyeri dışından kaynaklanan sebepler 499
bb) İşyeri içi sebepler 499
5- İŞE İADE USULÜ 500
a) Genel Olarak 500
b) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvuru 501
aa) Başvuru Süresi 501
bb) Başvurunun Mahkemece İncelenmesi 502
c) İşçinin Özel Hakeme Başvurması 506
6- İŞE İADE KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 507
III- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA 512
1- GENEL OLARAK 512
2- İŞYERİNDEN AYRILIŞ SEBEBİNİN ORTADAN KALKMASI.... 514
3- ESKİ İŞÇİNİN İŞE .ALINMAMASININ SONUÇLARI 514
4- MEVSİM VE KAMPANYA İŞÇİLERİNİN İŞE DAVETİ 515
5- TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN ÖNLENMESİ 515
IV- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 517
1- GENEL OLARAK 517
2- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 517
3- İŞ ARAMA İZNİNİN SÜRESİ 519
V- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİNİN
SÜRESİNDEN ÖNCE FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 520
1- CEZAİ KOŞULU 520
2- EĞİTİM GİDERLERİ 522
VI- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ 523
1- GENEL OLARAK 523
2- İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI
İŞÇİNİN ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 526
a) Sağlık Sebepleri 526
aa) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına
Tehlikeli Olması 526
bb) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı veya
İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 527
b) İşverenin Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Halleri 528
aa) Genel Olarak 528
bb) işverenin İşçiyi Yanıltması 528
cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz 529
dd) İşverenin Evinde Oturan İşçi İçin İşverenin
Yaşayış Tarzının Düzgün Olmaması 532
ee) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi 532
ff) Ücretin Ödenmemesi 534
gg) Noksan İş Vermek ve İş Şartlarını Değiştirmek 536
c) Zorlayıcı Sebepler 544
d) Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 546
3- İŞVERENİN İHBARSIZ FESİH HALLERİ 546
a) Genel Olarak 546
b) Sağlık Sebepleri 550
c) Ahlâk ve İyiniyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri 552
aa.) Genel Olarak 552
bb) İşçinin İşvereni Yanıltması 552
cc) Şeref ve Namusa Dokunacak Davranışlar 552
dd) işçinin Yaşayış Tarzının Uygun Olmaması 553
ee) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,
Cinsel Tacizi, Sarhoşluğu ve Uyuşturucu Madde Alarak
Gelmesi yahut Bunları İşyerinde Bulundurması 553
ff) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 555
gg) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 557
hh) Devamsızlık 559
ii) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 562
jj) İş Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 563
d) Zorlayıcı Sebeple Fesih 564
e) İşverene Önelsiz Fesih Hakkı Veren Diğer Haller 565
VII- AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 566
1- GENEL OLARAK 566
2- İHBAR ÖNELSİZ FESİHDE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE 566
a) Genel Olarak 566
b) Hak Düşürücü Sürenin Başlangıcı 567
c) Sürenin Niteliği Ve Hesaplanması 568
d) Hak Düşürücü Sürenin İşlemesi 568
ej Feshin Süresinde Yapıldığının İspatı 569
f) Süresinde Yapılan Fesihte Tazminat 570
YEDİNCİ BÖLÜM KIDEM TAZMİNATI
I- GENEL OLARAK 573
II- KIDEM TAZMİNATININ HUKUKİ NİTELİĞİ 574
1- GENEL OLARAK 574
2- ÜCRET GÖRÜŞÜ 574
3- TAZMİNAT GÖRÜŞÜ 575
4- İKRAMİYE- SİGORTA GÖRÜŞÜ 576
a) İkramiye Görüşü 576
b) Sigorta Görüşü 577
5- KENDİNE ÖZGÜ BİR KURUM OLDUĞU GÖRÜŞÜ 578
III- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 579
1- GENEL OLARAK 579
2- BİR TAM YIL ÇALIŞMA ŞARTI 579
a) Genel Olarak 579
b) Kıdeme Esas Sürenin Hesabı 581
aa) Tek İşyerinde Çalışma 581
bb) Bir İşyerinde veya Aynı İşverenin
Değişik İşyerlerinde Çalışma 585
c) Alınan Tazminatın İadesinde Kıdem Tazminatı Hesabı 586
3- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA TABİ OLMASI 587
4- ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ 589
5- İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA
TOPTAN ÖDEME ALMAK AMACIYLA
HİZMET AKDİNİ FESHİ 589
6- BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ 590
7- İŞÇİNİN ÖLÜMÜ 590
8- HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ
DIŞINDA İŞÇİ VEYA İŞVEREN TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ
OLMASI 590
a) Gene! Olarak 590
b) İşçinin Feshi 591
c) İşverenin Feshi 592
IV- İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN
SORUMLULUK 594
KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 597
KIDEM TAZMİNATININ HESABI 601
KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU 604
KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 605
KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ,
FON TESİSİ ESASLARI 609
KIDEM TAZMİNATINA İLİŞKİN CEZAİ YAPTIRIMLAR 610
SEKIZINCI BOLUM İŞİN DÜZENLENMESİ
I- İŞ SÜRELERİ 611
1- ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER 611
2- FAZLA ÇALIŞMA 613
a) Genel Olarak 613
b) Fazla Çalışma Sebepleri 617
c) Fazla Çalışmanın Sınırı 618
d) Fazla Çalışma Ücreti 620
aa) Genel Olarak 620
bb) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 626
cc) Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 628
e) Fazla Çalışma İzni Ve Çalıştırma Yasağı 631
II- TÜRK İŞ HUKUKU UYGULAMASINDA ÇALIŞMA
SÜRELERİNDE ESNEKLİK 633
1- GENEL OLARAK 633
2- ÇALIŞMA HAYATINDA ESNEKLİK 634
a) Esnekli Kavramı 634
b) İş Hukukunda Esneklik 636
3- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK 638
a) Genel Olarak 638
b) Çalışma Sürelerinde Esneklik Uygulamaları 639
aa) Genel Olarak 639
bb) Kayan İş Süresi 639
al) Basit kayan iş süresi 640
a2) Nitelikli Kayan İş Süresi 640
cc) Sıkıştırılmış İş Haftası 64i
dd) Yıllık İş Süresi 641
ee) Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme 642
al) Telafi Edici Çalışma 642
a2) Telafi Edici Dinlenme 642
ff) Esnek Vardiya Sistemi 642
4- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK İLE İLGİLİ
HUKUKİ UYGULAMA 642
a) Genel Olarak 642
b) Türk İş Hukuku Uygulamasında Çalışma Sürelerinde Esneklik.... 643
aa) Ortalama İş Haftası ve Fazla Çalışma Uygulaması 643
bb) Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme Uygulaması 645
cc) Yoğunlaştırılmış İş Haftası 650
dd) Görüş ve Önerilerimiz 652
III- TATİL VE İZİN ÜCRETLERİ 653
1- CUMARTESİ GÜNÜ ÜCRETİ 653
a) Genel Olarak 653
b) Cumartesi Ücretinin Niteliği 654
c) Cumartesi Günü Ücreti Ödenmesi 654
2- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 655
a) Genel Olarak 655
bj Hafta Tatiline Hak Kazanma 657
c) Hafta Tatili Ücreti 659
3- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 660
a) Genel Olarak 660
b) Genel Tatil Ücreti 663
4- YILLIK ÜCRETLİ İZİN 664
aj Genel Olarak 664
b) Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma 665
c.t Yıllık Ücretli İzin Kullanma Zamanını Belirleme 667
d) Yıllık İznin Uygulanması 669
aa) İzin Süreleri 669
bb) İzin Hakkından Vazgeçilememesi 670
cc) İzin Sürelerinin Bölünmesi 671
dd) İzinde Çalışma Yasağı 672
e; İzin Ücreti 672
aa) Çalışırken İzin Ücreti 672
bb) Hizmet Akdinin Feshinde İzin Ücreti 674
cc) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı 675
dd) İbranameler 676
ee) Zamanaşımı 676
f) Ceza Yaptırımları 677
DOKUZUNCU BÖLÜM İŞ GÜVENLİĞİ
I- GENEL OLARAK 678
II- İŞVERENİN SORUMLULUĞU 680
III- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI 687
1- İŞ KAZASI 687
a) İş Kazasının Unsurları 687
b) İlliyet Bağı 689
2- MESLEK HASTALIĞI 690
a) Meslek Hastalığının Unsurları 690
b) İlliyet Bağı 691
IV- KUSURUN BELİRLENMESİ 692
V- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT 693
1- MADDİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEKLER 693
2- MADDİ TAZMİNAT İSTENEBİLECEKLER 693
3- TAZMİNAT HESABI 694
4- MANEVİ TAZMİNAT 695
5- MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN İBRANAMELERİN
DEĞERLENDİRİLMESİ 696
6- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA MADDİ VE
MANEVİ TAZMİNAT FAİZİ 697
ÜÇÜNCÜ KISIM TOPLU İŞ HUKUKU
BİRİNCİ BÖLÜM SENDİKALAR
I- GENEL BİLGİLER 701
I- İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARI 701
a) Amaç 701
b) Sendikanın Tanımı ve Unsurları 702
aa) Sendikanın Tanımı 702
bb) Sendikanın Unsurları 702
al) Ortak Amaç 702
■al) Tüzel Kişilik 703
2- SENDİKA TÜRLERİ 705
a) İşçi Sendikası 705
b) İşveren Sendikaları 705
aa) Genel Olarak 705
bb) Özel Kesim İşveren Sendikaları 706
cc) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 706
c) Kamu Görevlileri Sendikası 709
3- SENDİKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI 714
a) İşkoluna Göre Sendikalaşma 714
b) Sendika Çokluğu 718
c) Sendikaların Şube Açması 719
II- SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 719
III- İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA 722
1- GENEL OLARAK 722
2- İŞKOLU TESBİTİNE KARŞI DAVA AÇILMASI 723
a) Genel Olarak 723
b) İşkolu Tesbitine İtiraz Davasının Tarafları 724
c) İşkolu Tesbiti İtirazında Yetkili Mahkeme 724
d) İşkolu İtirazının Sonuçlandırması Süresi 725
e) İtirazın İncelenme Yöntemi 725
IV- İŞÇİ SENDİKASININ KURULMASI 727
1- GENEL OLARAK 727
2- İŞKOLUNDA FİİLEN ÇALIŞMA 728
3- DİĞER ŞARTLAR 729
V- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN TÜZÜKLERİ 730
VI- SENDİKANIN TÜZEL KİŞİLİK KAZANMASI
SONRASI İŞLEMLER 732
İKİNCİ BÖLÜM SENDİKA ORGANLARI
I- GENEL KURUL 734
1- GENEL OLARAK 734
2- GENEL KURULUN GÖREVİ 735
3- GENEL KURUL TOPLANTISI 736
a) İlk Genel Kurulun Toplanması 736
b) Genel Kurulun Toplanması 736
c) Sendika Genel Kurulunun Oluşumu 738
aa) Delege Esası 738
bb) Delegeliğin Süresi 740
cc) Delege Seçiminin İptali 742
d) Seçimlerde Uyulacak Esaslar 742
e) Seçim Sonuçlarına İtiraz 745

4- İŞVEREN SENDİKASI GENEL KURULU 747
5- KONFEDERASYON GENEL KURULU 747
6- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ
TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 748
7- GENEL KURULUN İPTALİ 751

a) Genel Olarak 751
b) Seçimlerin İptali 753
II- YÖNETİM KURULU 754
1- GENEL OLARAK 754
2- SENDİKA YÖNETİCİSİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI 754
3- YÖNETİM KURULUNDAN AYRILMALAR 755
4- PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI VE
GÜVENCEDEN YARARLANMA KOŞULLARI 75
a) Sendika Yöneticiliği Kavramı 756
b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşullan 758
aa) Profesyonel Yöneticiliğe Geçiş ve İşe Dönme 758
al) İşyerinden Ayrılma 758
a2) Profesyonel Sendika Yöneticiliği Görevinden Ayrılma 760
a3) Bir Ay İçerisinde İşverene Başvurulması 761
c) Yeniden İşe Almamanın Hukuki Sonuçlan 761
III- DİSİPLİN KURULU 762
IV- DENETLEME KURULU 765
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM SENDİKA ÜYELİĞİ
I- GENEL OLARAK 767
II- SENDİKA ÜYELİĞİNİ KAZANMA ŞARTLARI 768
III- SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR 769
i- GENEL OLARAK 769
IV- BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 770
1 - AYRI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİ 770
2- AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 770
V- ASIL İŞE GÖRE SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI 771
1- GENEL OLARAK 771
2- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SENDİKAYA ÜYELİĞİ 77i
3- İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 772
4- ÜYELİK AİDATI 774
5- SENDİKA ÜYELİĞİNİN DEVAMI 775
6- SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI 777
7- KONFEDERASYONA ÜYELİK-ÇEKİLME 778
S- SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI 779
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ GÜVENCESİNİN KAPSAMI
I- GENEL OLARAK 781
II- İŞYERİ NAKLEDİLENLERİN GÜVENCESİ 782
III- KAPANAN İŞYERİNDEKİ TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ 785
IV- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN
TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ 786
V- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİYLE ÇALIŞAN
İŞYERİ TEMSİLCİSİNİN GÜVENCESİ 786
BEŞİNCİ BÖLÜM BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SONUÇLARI
I- GENEL OLARAK 789
13- SENDİKA ÜYELİĞİ VE FAALİYETE
KATILMANIN GÜVENCESİ 791
1- İŞE .ALINMA AŞAMASİNDA ÜYELİĞİN KORUNMASI 791
a) Türk Hukukunda 791
bi Batı Hukukunda 794
e) İşe Alınma Aşamasında Sendika Özgürlüğüne Aykırı
Sözleşmelerin Hukuki Durumu 796
2- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA SENDİKA
ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 797
a) Sendikal Faaliyetin Korunması 797
b) Sendika Üyeliğinin Korunması 798
3- HİZMET SÖZLEŞMESİ\\\′NİN SONA ERDİRİLMESİNDE
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 801
III- BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN
ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 803
1 - SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNDE AYKIRILIĞIN
ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 803
a) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi 803
b) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 804
2- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SENDİKA
ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 807
a) Sendikal Tazminat-Kötüniyet Tazminatı İlişkisi 807
b) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 808
aa) Sendikal Tazminatı Gerektiren Haller 808
bb) Sendikal Tazminatın İspatı 8İ7
cc) Sendikal Tazminatın Niteliği 823
dd) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı 823
ALTINCI BÖLÜM
SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ
I- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLAMAK 824
II- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV 824
III- DAVA AÇMAK VE HUSUMETE EHİL OLMAK 825
IV- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN SOSYAL
FAALİYETLERİ 826
V- İŞLETMEDEKİ İŞYERLERİ İÇİN AYRI TEMSİLCİ ATANMASI 827
VI- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREVLERİ VE SÜRESİ 831
VII- İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE YASAKLAR 833
VIII- MAL BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 834
IX- ÜYELİK MASRAFLARININ SENDİKA TARAFINDAN
KARŞILANMASI 835
YEDİNCİ BÖLÜM GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ
I- GENEL OLARAK 838
II- ÜCRET .ALABİLECEKLERİN KAPSAMI 839
III- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ 840
SEKİZİNCİ BOLUM
SENDİKALARIN DENETLENMESİ VE FAALİYETİNİN DURDURULMASI
I- SENDİKALARIN DENETLENMESİ 842
II- YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
FAALİYETİN DURDURULMASI 843
1 - YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN
DURDURULMASI 843
2- TÜZÜK VE BELGELERDEKİ EKSİKLİKLERDEN DOLAYI
FAALİYETİN DURDURULMASI 844
3- KONFEDERASYON VE SENDİKALARIN KAPATILMASI 845
DOKUZUNCU BÖLÜM CEZA DÜZENLEMELERİ
CEZA DÜZENLEMELERİ 846-850
ONUNCU BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
I- GENEL OLARAK 851
II- TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNİN ORTAYA ÇIKMASI 854
1- GENEL OLARAK 854
2- BATI ÜLKELERİNDE TOPLU İŞ İLİŞKİLERİNİN
TARİHÎ GELİŞİMİ 856
- İngiltere\\\′de Toplu İş İlişkilerinin Tarihi Gelişimi 856
III- TOPLU İŞ HUKUKUNA İLİŞKİN DÜZENLEMELERE BAKIŞ 862
1- AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA TOPLU İŞ HUKUKUNA
İLİŞKİN DÜZENLEMELER 862
a) Genel Olarak 862
b) Avrupa Topluluğu Düzeyinde
Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi 863
aa) Avrupa Düzeyinde İşçi ve İşveren Kuruluşları 863
bb) Avrupa Toplu İş Sözleşmesi 863
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ HAKKININ TANINMASINA İLİŞKİN
ULUSLARARASI DÜZENLEME 865
3- TÜRKİYE\\\′DE TOPLU İŞ HUKUKUNA GİRİŞ 867
a) Anayasamızda Sendikal Haklar 867
b) Anayasa\\\′da Toplu İş Sözleşmesi Hakkı 870
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 873
IV- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN AMACI 876
V- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 876
VI- İŞÇİLERİN BİR KISMININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASI 878
VII
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KURALLARININ TASNİFİ 879
GENEL OLARAK 879
2-3-
HİZMET AKDİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 879
HİZMET AKDİNİN MUHTEVASI VE
SONA ERMESİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 879
4- TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI İLE SÖZLEŞMENİN UYGULANMASININ DENETİMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 881
VIII-
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 881
1- İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 881
2- GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 885
3- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 891
4- İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 895
5- SEKTÖREL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 898
IX-
İŞLETME UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ 899
1- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMININ TESPİTİ 899
2- İŞLETME UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME 901
X-
BİR İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YAPILAMAMASI 902
ONBjRINCI BOLUM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ
I- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 904
II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN EMREDİCİ ETKİSİ 905
1- GENEL OLARAK 905
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI
HİZMET AKİDLERİNİN DURUMU 906
a) Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü 906
b) Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile Hizmet Aktinin
İşçi Aleyhine Hükümlerinin Geçerli Sayılması 906
3- HİZMET AKDİNİN İŞÇİ LEHİNE OLAN
ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİ 907
III- SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İŞ SÖZLEŞMESİ
OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ 909
1- GENEL OLARAK 909
2- YÜRÜRLÜĞÜN ETKİSİ VE SÜRESİ 910
IV- ESKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE YENİ TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ 912
V- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 915
VI - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 917
1- GENEL OLARAK 917
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI 918
3- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA
UYARLANMASI SORUNU 919
VIL FAALİYETLERİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI 923
ONIKINCI BOLUM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ
I- GENEL OLARAK 924
II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI 924
1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP
İŞÇİ KURULUŞLARI 924
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP
İŞVEREN TARAFI 925
a) Gerçek - Tüzel Kişiler ve Kamu Kuruluşları 925
b) Kamu Kuruluşları 926
c) İşveren Sendikaları 927
aa) Özel Kesim İşveren Sendikaları 927
bb) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 927
3- İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ EHLİYETİNİN
YİTİRİLMESİ 930
a) İşçi Sendikaları Yönünden 930
aa) Sendikanın Sona Ermesi 930
bb) Sendikanın Tip Değiştirmesi 932
cc) Sendikaların Katılması veya Birleşmesi 932
b) işveren Tarafı Yönünden 933
c) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmaması ve
Yitirilmesinin Sonuçları 934
aa) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmamasının Sonuçları... 934
bb) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Yitirilmesinin Sonuçlan 935
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN
TESBİT ZAMANI 935
1- GENEL OLARAK 935
2- İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI 938
3- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN
BAŞVURU ZAMANI 940
IV- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ 942
1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ 942
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA EHLİYET VE
YETKİSİ ARASINDAKİ İLİŞKİ 944
3- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYET VE YETKİSİ AYRIMININ
SONUÇLARI 946
V- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİNE
İLİŞKİN DÜZENLEME 947
1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
KOŞULLAR 947
a) İşçi Sendikaları Yönünden Yetkiye İlişkin Koşullar 947
aa) İşkolunda yüzde onluk barajın aşılması 947
bb) İşyeri, işyerleri veya işletmede çoğunluğun temsili 953
b) İşveren veya İşveren Sendikasının
Toplu İş Sözleşmesi Yapma Yetkisi 956
aa) Sendikaya Üye Olmayan İşverenin Yetkisi 956
bb) İşveren Sendikasının Yetkisi 957
2- BAKANLIĞIN YETKİ TESPİTİ 958
a) İşçi Sendikasının Başvurusu 958
b) Bakanlığın İşçi Sendikasının Başvurusu Üzerine Yetki Tespiti 963
aa) Genel Olarak 963
bb) Bakanlığın Çoğunluk Tesbiti Esasları 964
cc) İşkolu İstatistiğinin Esas Alınması 965
dd) İşyerinde Yarıdan Fazla İşçinin Temsili 968
al) Genel Olarak 968
a2) Alt İşveren İşçilerinin Çoğunluk Tesbitinde
Hukuki Durumları 971
ee) İşletmede En Fazla Temsil 975
ff) Başvuru Tarihindeki Durumun Esas Alınması 975
3- BAKANLIĞIN YETKİ TESBİTİ İŞLEMİNİ TAMAMLAMASI 977
4- BAKANLIK TESPİTİNİN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ 978
a) Olumlu Tespit Bildirimi 978
b) Olumsuz Tespit Bildirimi 978
ONÜÇÜNCÜ BOLUM YETKİ TESBİTİNE İTİRAZ
I- GENEL OLARAK 980
II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YETKİSİNE İTİRAZ 981
1- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ 981
a) İtirazın Yeri, Süresi ve Yöntemi 981
aa) Yetkili İş Mahkemesi 981
bb) İtirazın Süresi 983
cc) İtirazın Yöntemi 985
b) İtirazın İncelenmesi 987
aa) İtirazın Hukuki Niteliği 987
bb) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması 988
cc) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması 990
dd) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması 991
ee) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması 993
c) Mahkeme Kararının Hukuki Sonuçları 1002
aa) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması 1002
bb) Mahkeme Kararının Niteliği 1002
cc) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit
Davasına Konu Olamaması 1004
2-BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ 1004
a) Genel Olarak 1004
b) Yetki İstemi Reddedilen Tarafın İtirazının İncelenmesi 1005
c) İtirazın Yöntemi 1006
aa) Yetkili Mahkeme 1006
bb) İtirazın Süresi 1007
d) İtiraz Davasının Tarafları ve Sonuçlan 1007
e) Mahkeme Kararının Yetki Tespitinde Değerlendirilmesi 1008
III- İNGİLİZ HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YETKİSİNE İTİRAZ 1009
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM YETKİ BELGESİ
I- GENEL OLARAK 1016
II- YETKİ BELGESİ 1016
III- YETKİ BELGESİNİN HUKUKİ DURUMU 1017
IV- KESİN YETKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN İLERİ SÜRÜLMESİ... 1019 I - BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN
DAVA EDİLMESİ 1019
2- MAHKEME KARARININ YARGILAMANIN YENİLENMESİ
YOLUYLA ORTADAN KALDIRILMASI 1020
V- YETKİ BELGESİ ALINMADAN YAPILAN TOPLU İŞ
SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ DURUMU 1021
1- EHLİYETSİZLİK - YETKİSİZLİK AYRIMI 1021
2- DAVA AÇMA SÜRESİ 1022
3- DAVA AÇMA KOŞULLARI 1023
VI- HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLEB İLME KOŞULU 1024
VII- MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 1027
VIII- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ HÜKÜMLERİ 1029
1-GENEL OLARAK 1029
2- EMREDİCİ KURALLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 1030
ONBEŞİNCİ BÖLÜM TOPLU GÖRÜŞME ÇAĞRISI
I- GENEL OLARAK 1032
II- ÇAĞRI SÜRESİ 1032
III- SÜRESİNDE ÇAĞRI YAPILMAMASININ SONUÇLARI 1034
IV- ÇAĞRININ BİÇİMİ 1035
1- ÇAĞRI YAZISINA ÖNERİLERİN TÜMÜNÜN EKLENMESİ 1035
2- ÇAĞRI YÖNTEMİ 1039
V- TOPLU GÖRÜŞME 1040
1- GENEL OLARAK 1040
2- TOPLU GÖRÜŞME GÜNÜNÜN TESBİTİ 1041
3- TARAFLARIN GÜN TESPİTİNDE ANLAŞAMAMASI 1042
4- TOPLU GÖRÜŞMEYE GELMEMENİN SONUÇLARI 1042
VI- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI 1043
1- GENEL OLARAK 1043
2- SÖZLEŞMENİN TEVDİ EDİLMEMESİ 1044
3- SÖZLEŞMENİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN ORTAYA ÇIKMASI... 1044
VII- TOPLU GÖRÜŞMENİN YAPILMAMASI 1045
VIII- TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI 1045
ONALTINCI BÖLÜM UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK
I- GENEL OLARAK 1047
II- ARABULUCULARIN NİTELİĞİ VE ARABULUCULUK 1047
1- GENEL OLARAK 1047
2- ARABULUCULUK VE TAHKİM 1048
3- ARABULUCULUK 1050
III- RESMİ ARABULUCU ATANMASI 1051
1- GENEL OLARAK 1051
2- ARABULUCUNUN GÖREV SÜRESİ 1051
3- ARABULUCUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ 1053
4- GÖREVLİ MAKAMIN
ARABULUCU TUTANAĞINI TEBLİĞİ 1053
ONYEDİNCİ BÖLÜM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI
I- GENEL OLARAK 1055
II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER 1055
1 - GENEL OLARAK 1055
2- SENDİKANIN SONA ERMESİ 1056
3- İŞVERENİN DEĞİŞMESİ 1057
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 1058
1- GENEL OLARAK 1058
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 105
a) Taraf Sendikaya Üye Olmak 1059
b) Sözleşme Tarafı İşverenin İşçisi Olmak 1060
aa) Genel Olarak 1060
bb) Alt İşyeri İşçilerinin Sendikaya Üyeliği 1062
cc) Asıl İşyeri ile Alt İşverenin İşini Yaptığı Yerin,
Aynı İşyeri Sayılıp Sayılamayacağı Sorunu 1063
c) Sözleşme Kapsamında Bulunma 1065
IV- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMANIN BAŞLANGICI 1066
1- SÖZLEŞMENİN GEÇMİŞE ETKİLİ YÜRÜRLÜĞÜ 1066
2- SENDİKA ÜYELİĞİNİN BİLDİRİM TARİHİNDEN
YARARLANMA 1068
V - DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK SÖZLEŞMEDEN
YARARLANMA 1070
1- GENEL OLARAK 1070
2- DAYANIŞMA AİDATI İLE SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA.. 107!
a) Sözleşmeden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanacak İşçiler. 1071
b) Sözleşmeden Yararlanma Zamanı 1071
c) Dayanışma Aidatının Miktarı 1072
VI- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI OLMAKSIZIN
SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMA 1072
1 - GENEL OLARAK 1072
2- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEYEN İŞÇİNİN
SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMASININ SONUÇLARI.... 1073
3- KAPSAM DIŞI İŞÇİLERİN DURUMU
ONSEKIZINCI BOLUM TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ
GENEL OLARAK 1075
TEŞMİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ 1077
TEŞMİLİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI 1078
TEŞMİLİN KOŞULLARI VE SONUÇLARI 1079
1- EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKANIN SÖZLEŞMESİ 1079
2- TEŞMİL EDİLECEK İŞYERİNDE
SÖZLEŞME BULUNMAMASI 1080
3-TEŞMİL TALEBİ 1080
4- YÜKSEK HAKEM KURULU\\\′NDAN GÖRÜŞ ALINMASI 1081
5- TEŞMİL KARARININ KAPSAMI 1081
6 - TEŞMİLİN SONA ERMESİ 1082
ONDOKUZUNCU BÖLÜM GREV VE LOKAVT
I- GENEL OLARAK 1083
II- TÜRK HUKUKUNDA GREV 1084
1- GREVİN UNSURLARI 1084
2- YASAL VE YASADIŞI GREV 1085
3- TÜRK BORÇLAR KANUNUNUN 97. MADDESİNİN
UYGULANMASI SORUNU 1088
III- KARŞILAŞTIRMALI HUKUKDA GREV VE LOKAVT 1092
1-İNGİLİZ HUKUKUNDA 1092
2- BELÇİKA HUKUKUNDA 1096
3-FRANSIZ HUKUKUNDA 1097
IV- LOKAVT 1097
I-GENEL OLARAK 1097
2- LOKAVTIN UNSURLARI 1098
3- KANUNİ LOKAVT-KANUN DIŞI LOKAVT 1099
V- GREV VE LOKAVT KARARLARININ UYGULANMASI 1100
1- GENEL OLARAK 1100
2- GREV VE LOKAVT KARARLARININ ALINMASI VE
UYGULAMAYA KONULMASI 1100
VI- GREV GÖZCÜLERİ 1102
VII- GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI 1104
1- GENEL OLARAK 1104
2- LOKAVTIN İŞYERİNİ KAPATMAK AMACIYLA
YAPILMASI 1105
3- GREV SIRASINDAKİ MADDİ ZARARDAN
SENDİKANIN SORUMLULUĞU 1106
4- GREV VE LOKAVTIN SONA ERDİRİLMESİ 1106
a) Genel Olarak 1106
b) Grev ve Lokavtı Sona Erdiren Durumlar 1107
aa) Taraflarca Grev ve Lokavtın Sona Erdirilmesi 1107
bb) Sendikanın Kapatılması, Son Bulması 1107
cc) İşçi Sendikasının Üyelerini Kaybetmesi 1108
c) Grev-Lokavtın Sona Ermesi ve Sonuçları 1109
VIII- GREV VE LOKAVT YASAĞI 1110
1- GENEL OLARAK 1110
2- GREV VE LOKAVT YASAĞI OLAN İŞLER 1111
a) Can ve Mal Kurtarma İşleri 1111
b) Cenaze İşlerinde 1111
c) Şehir Şebeke Suyu, Elektrik, Doğal Gaz, Petrol Üretimi,
Tasfiyesi ve Dağıtımı, Petro-kimya işleri 1111
d) Bankacılık Hizmetlerinde 1112
e) İtfaiye ve Şehiriçi Toplu Taşıma Hizmetlerinde 1112
3- YASAK KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ 1112
a) Sağlık İşyerleri 1112
b) Mezarlıklarda 1113
c) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Doğrudan İşletilen
İşyerlerinde 1113
IX- GREV VE LOKAVTIN YASAKLANMASI 1113
1- GENEL OLARAK 1113
2- BAKANLAR KURULUNCA GEÇİCİ YASAKLAMA HALLERİ. 1114
a) Savaş, Genel veya Kısmi Seferberlik Süresince 1114
b) Afet Halleri 1115
3- ÖZEL KANUNLARDAKİ YASAKLAR 1117
a) Olağanüstü Hal Kanunu Uyarınca 1117
b) Sıkıyönetim Halinde 1118
4- SEYİR HALİNDEKİ ULAŞIM ARAÇLARINDA YASAK 1119
X- GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 1121
1- GENEL OLARAK 1121
2- ERTELEME SEBEPLERİ VE BAKANLAR KURULU KARARI.. 1122
3- GREVİN ERTELENMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ 1124
a) Genel Olarak 1124
bj Bakanın Çabasıyla 1125
c) Özel Hakem Aracılığıyla 1126
XI- GREV OYLAMASI 1127
1- GENEL OLARAK 1127
2- OYLAMA SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 1127
3- OYLAMAYA İTİRAZIN SONUÇLARI 1128
4- GREVİN UYGULANMAMASI KARARININ SONUÇLARI 1130
XII- GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 1131
1- GENEL OLARAK 1131
2- GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 1132
3- SÜRELERE UYMAMANIN SONUÇLARI 1135
XIII- GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 1135
1- GENEL OLARAK 1135
2- GREVE KATILMA SERBESTİSİ VE SONUÇLARI 1138
a) Genel Olarak 1138
b) İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Durumu 1139
c) İşverenin Çalıştırmadığı İşçilerin Durumu 1140
d) Greve Kısmen Katılan İşçilerin Durumu 1142
e) Grev dışı sebeblerle çalışamayanların durumu 1143
aa) İş Kazası veya Hastalığın Sebep Olduğu
Çalışamama Durumu 1143
bb) Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullanmanın Sebep Olduğu
Çalışamama Durumu 1143
3- GREVE KATILMAMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 1144
a) Toplu İş Sözleşmesinden Kural Olarak Yararlanamama 1144
b) Toplu İş Sözleşmesinden Ayrık Hüküm ile Yararlandırma 1145
4- GREV SIRASINDA STOKLARIN İŞVERENCE DIŞARI
ÇIKARILMASI 1145
5- GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER 114
a) Genel Olarak 1147
b) Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçiler 1147
c) Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçilerin Tespiti i 149
d) Greve Katılamamanın Sonuçlan 1151
6- GREV VE LOKAVTIN HİZMET AKİDLERİNE ETKİSİ 1152
a) Genel Olarak 1152
b) Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi 1152
aa) Hizmet Akitlerinin Grev Sebebiyle Feshedilemezliği 1152
bb) Hizmet Akitlerinin Askıda Kalması 1153
c) İşverenin Başka İşçi Alamaması-İşçinin Başka İş Tutamaması... 1154
7- YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 1156
a) Genel Olarak 1156
b) Yasadışı Grev ve Sonuçlan 1157
aa) Yasadışı Grev 1157
bb) Yasadışı Grevin Sonuçlan 1157
al) İşçilerin Hizmet Akitlerinin Feshi 1157
a2) Zararların Tazmini 1160
c) Kanundışı Lokavt ve Sonuçları 1160
8- YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN TESBİTİ 1161
a) Genel Olarak 1161
b) Tesbit Davası 1163
aa) Konusu ve Tarafları 1163
bb) Yetkili Mahkeme 1163
cc) Davanın Sonuçları 1164
YİRMİNCİ BÖLÜM TOPLU HAK VE ÇIKAR UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ
I- GENEL OLARAK 1166
lî- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE
UYGULANAN SİSTEMLER 1167
1- SERBESTLİK SİSTEMİ 1167
2- MECBURİLİK SİSTEMİ 1168
3- KARMA SİSTEM 1168
III- YASAKLARDA ZORUNLU TAHKİM 1169
IV- TOPLU HAK - MENFAAT (ÇIKAR) UYUŞMAZLIĞI 1171
1- TOPLU HAK UYUŞMAZLIĞI 117!
2- TOPLU ÇIKAR (MENFAAT) UYUŞMAZLIĞI 1172
V- HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ 1173
1 - HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜNDE GREV VE LOKAVT..... 1173
2- TAHKİM YOLUYLA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ 1178
VI- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 118!
1- GENEL OLARAK 1181
2- YORUM DAVASI 118
a) Genel Olarak 1183
b) Yorum Davasının Açılma Süresi ! !84
e) Toplu İş Sözleşmesinin Yorumu 1185
aaj Toplu İş Sözleşmesinin Bölümlerine Göre Yorumu 1185
bb) Toplu İş Sözleşmesinin Borç Doğurucu Bölümünün
Yorumu 1186
cc) Toplu İş Sözleşmesinin Düzenleyici Bölümünün Yorumu.... 1187
3- YORUM DAVASININ AÇILMASI 1196
4- YORUM DAVASININ YANLARI 1198
a) İşçi Yannİşçi Sendikası 1198
b) İşveren Yanı:İşveren-İşveren Sendikası 1200
5- YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME.... 1201
a) Görevli Mahkeme 1201
b) Yetkili Mahkeme 1203
6- YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ 1203
a) Yorum Kararının Verilmesi 1203
b) Yorum Kararının Niteliği 1204
c) Yorum Kararının Kesinleşmesi 1205
VII- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN EDA DAVASI 1205
1- GENEL OLARAK 1205
2- EDA DAVASININ YANLARI 1206
a) İşçi Yanı 1206
b) İşveren Yanı 1207
3- EDA DAVASININ SONUÇLARI 1207
a) Temerrüt Faizi 1207
aa) Genel Olarak 1207
bb) Temerrüt Tarihi 1208
cc) Temerrüt Faizinin Niteliği 1210
b) Ayni Taahhüdün Yerine Getirilmesi.
1210
İKİNCİ KİTAP YENİ İŞ YASALARI
> 4857 SAYILI İŞ KANUNU 1215
- 4857 sayılı İş Kanunu Tasarısı (Genel Gerekçe, Madde Gerekçeleri
ve Komisyon Raporları 1261
> DENİZ İŞ KANUNU 1297
> BASIN KANUNU 1315
y İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 1325
> SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 1329
- Sendikalar ve Toplu iş Sözleşmesi Kanunu Tasarısı
(Genel Gerekçe, Madde Gerekçeleri, Komisyon Raporları) 1361
5- İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNU 1517
- iş Sağlığı ve Güvenliği Kanun Tasarısı (Genel Gerekçe, Madde
Gerekçeleri, Komisyon Raporları) 1539
y TÜRK BORÇLAR KANUNU (İlgili Maddeler) 1667
y İŞKOLLARI YÖNETMELİĞİ 1697
Kavram Dizini i 737