Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku

İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik HukukuSayfa Sayısı
:  
1748
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-975-464-397-8

125,00 TL

ÖNSÖZ


15.3.2003 tarihinde yürürlüğe giren 4773 sayılı Kanun ile 1475 sayılı İş Kanununa eklenen hükümler İş Hukukuna iş güvencesi uygulamasını getirmiştir. 10.6.2003 tarihinde yürürlüğe konulan 4857 sayılı İş Kanunu ile bir kısım değişikliklere uğrasa da iş güvencesi kurumsallaşmıştır. Yedi yıla yakın bir süredir iş güvencesi, esnek çalışma sistemi ve diğer konularda ortaya çıkan uygulama, sadece feshin geçersizliği ve işe iadeye ilişkin olmayıp bunun dışında 4857 sayılı İş Kanunu′nun diğer yeni müesseseleriyle de ilgili bulunmaktadır.


Bu kitapta onursal üyesi bulunduğum Yargıtay 9.Hukuk Dairesinin ve 10. Hukuk Dairesinin 2009 yılının yayımlanmamış son içtihatlarına ve yeni iş ve sosyal güvenlik(sosyal sigorta ve genel sağlık sigortası) kanunlarına yer vermiş bulunuyorum. Ayrıca hukuk uygulaması formatındaki bu eserde, sosyal güvenlik konularında Yargıtay′ın 1O.,21.Hukuk Daireleri ile Danıştay′ın ilgili Dairelerinin muhtelif kararlan değerlendirilmiştir. Öte yandan, sosyal güvenlik hukukunda uygulamacıya ışık tutmak amacıyla 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu ile 1479 sayılı Bağ-Kur Kanuna göre uygulama, bir sistematik dahilinde okuyucuya sunulmuştur.


Birinci kitapta önce iş yargısı açıklanmıştır. Daha sonra İş Hukuku anlatılmıştır. İkinci kitapta ise, esas olarak 30.4.2008 tarihinde yürürlüğe giren 5754 ve 5797 sayılı Kanun ile değişik 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu açıklanmaya çalışılmıştır. Anayasa Mahkemesinin 15.12.2006, 2006/111-112 sayılı iptal kararı, iptal kararı üzerine ortaya çıkan hukuk boşluğunu doldurmak amacıyla çıkarılan 5754 sayılı Kanun önemli değişiklikler getirmiştir. Öte yandan 4857 sayılı İş Kanunu 5538, 5763 sayılı Kanunlar ve 5754 sayılı Yasa ile değişikliğe uğradığından bunlarla ilgili konusuna göre düzenlemelere kitapta yer verilmiştir.


Bu baskıyı da yayın hayatına kazandıran Yetkin Yayınevi A.Ş. sahip ve yöneticileri Y.Ziya Gülkök ve Muharrem Başer′e, kitabın elinize en az hata ile ulaşmasını sağlayan tüm çalışanlara ve özellikle Nilüfer Aydın′a teşekkürlerimi sunuyorum.

Eserimin İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgilenenlere yararlı olması en büyük dileğimdir.


21.12.2009, Bilkent-Ankara

Cevdet İlhan Günay
İÇİNDEKİLER


Önsöz 7
Kısaltmalar 43
Kaynakça 47


BİRİNCİ KİTAP İŞ HUKUKU
BİRİNCİ KISIM GENEL BİLGİLER
BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ


I - İŞ HUKUKUNUN KONUSU 67
II - İŞ HUKUKUNUN NİTELİĞİ 67
II - İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKMASI 68
1- BATI AVRUPA′DA İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 68
2- TÜRKİYE′ DE İŞ HUKUKUNUN ORTAYA ÇIKIŞ SÜRECİ 69
III- İŞÇİNİN KORUNMASI İLKESİ 70
IV - İŞÇİNİN KORUNMASINDA SINIR 72
V- DEVLETİN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN GÖREVİ 72
1) İŞ HAYATININ DENETİMİ 72
2) SOSYAL GÜVENLİĞİN SAĞLANMASI 73
3) İŞ VE İŞÇİ BULMAK 73


İKİNCİ KISIM İŞ YARGISI
BİRİNCİ BÖLÜM İŞ DAVALARI


I- GENEL OLARAK 75
II - İŞ MAHKEMESİNİN YAPISI 76
III- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN
İŞ DAVALARINA BAKMASI 77


İKİNCİ BÖLÜM
İŞ DAVASININ TARAFLARI

I- GENEL OLARAK 79
II- İŞÇİ 79
1- İŞ SÖZLEŞMESİ İLE ÇALIŞMA 79
2- İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİ SAYILANLAR 83
3- İŞ KANUNUNA TABİ OLMAYAN İŞÇİLER 91
III- İŞVEREN 93
1- GENEL OLARAK 93
2- İŞVERENİN TANIMI 94
IV- İŞVEREN VEKİLİ 96
V- ALT İŞVEREN 97


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM UYUŞMAZLIĞIN KONUSU


I - GENEL OLARAK 103
II- İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 103
III- YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 112
1- İŞ KANUNUNDAN KAYNAKLANAN UYUŞMAZLIKLAR 112
2- BAZI YASALARDAN DOĞAN UYUŞMAZLIKLAR 116
VI- AYRIK DURUMLARDA İŞ MAHKEMESİNİN GÖREVLİ OLMASI.... 123
VII- ASLİYE HUKUK MAHKEMELERİNİN
İŞ DAVALARINA BAKMASI 126


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ MAHKEMESİNİN YETKİSİ


I- GENEL OLARAK 129
II- DAVALI İKAMETGAHI VE İŞYERİ 129
1- Genel Olarak 129
2- İkametgah 129
3- İşyeri 130

a) Genel Olarak 130
b) İşyeri ve İşyerine Bağlı Yerler 131
c) Eklentiler 134
III- İŞ MAHKEMELERİNİN YETKİSİ 136
1- GENEL OLARAK 136
2- YETKİ SÖZLEŞMELERİNİN GEÇERSİZLİĞİ 138
3- YETKİ İTİRAZININ ZAMANI 140


BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞ MAHKEMESİNDE YARGILAMA USULÜ


I- GENEL OLARAK 143
II- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ 144
1- GENEL OLARAK 144
2- DAVA AÇILMASI 145
3- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE İLK İTİRAZLAR 147
4- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE DAVAYA CEVAP 149
5- SÖZLÜ YARGILAMA USULÜNDE KARŞILIK DAVA 150


ALTINCI BÖLÜM
İŞ YARGISINDA KANUN YOLLARI


I- GENEL OLARAK 151
II- İŞ MAHKEMESİNDE TEMYİZ 151
1- TEMYİZ HAKKINA SAHİP OLUNMASI 151
2- TEMYİZ SÜRESİ 152
3- TEMYİZ EDİLEBİLME YÖNÜNDEN KARARLAR 154

a) Temyiz Edilebilen Kararlar 154
b) Temyiz Edilemeyen Kararlar 155
c) Temyiz İsteminin Reddi 156

4- TEMYİZ İNCELEMESİNİN SÜRESİ.... 156
5- ÖTEKİ KANUN YOLLARI 157

a) Karar Düzeltme 157
b) Tavzih 157
c) Yargılamanın Yenilenmesi 158


YEDİNCİ BÖLÜM
İDARİ YOLDAN DAVAAÇMA


I- GENEL OLARAK 160
II- İDARİ MERCİYE BAŞVURU 160
III- İŞİN İŞ MAHKEMESİNE İNTİKALİ 162
IV- UYUŞMAZLIĞIN DAVA HALİNE DÖNÜŞMESİ 163

1- GENEL OLARAK 163
2- DAVANIN AÇILIŞ TARİHİ 164
3- DAVANIN GÖRÜLMESİ 165
4- GÖREVSİZLİK VE YETKİSİZLİK DURUMU 166
SEKİZİNCİ BÖLÜM
İŞ YARGISINDA BOŞLUK DOLDURMA


I- GENEL OLARAK 167
II- BOŞLUK DOLDURMA 169


ÜÇÜNCÜ KISIM
FERDİ İŞ HUKUKU

BİRİNCİ BÖLÜM
İŞ HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARI


I - İŞÇİ 175
II- İŞVEREN 177
1- İŞVEREN KAVRAMI 177
2- İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEVRİ 178
3) İŞVERENİN YÖNETİM HAKKI 179
a) Genel Olarak 179
b) Geçici (Ödünç) İş İlişkisi 179
III - İŞVEREN VEKİLİ 181
IV- ALT İŞVEREN 181
V- İŞYERİ 184

1- İŞYERİ VE EKLENTİSİ KAVRAMI 184
2- İŞYERİNİN VEYA BİR BÖLÜMÜNÜN DEVRİ 187


İKİNCİ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ


I- GENEL OLARAK 189
II- BELİRLİ VE BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 189
ffl- KISMİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 192
IV- ÇAĞRI ÜZERİNE ÇALIŞMA 194
V- TAKIM SÖZLEŞMESİ 195
VI- DENEME SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ 195


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İŞ KANUNUNUN KAPSAMI


I - İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI 197
II - İŞ KANUNUNUN UYGULAMA ALANI DIŞINDA OLANLAR 197

1- İŞ KANUNUNUN TÜMÜYLE DIŞINDA OLANLAR 197
2- İŞ KANUNUNUN KISMEN UYGULANMASI DURMU 199


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İŞ SÖZLEŞMESİ


I - İŞ SÖZLEŞMESİNİN ÖZELLİKLERİ 200
II- İŞ SÖZLEŞMESİNİN BAĞIMLILIK UNSURU 201
III- İŞ SÖZLEŞMESİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 202
IV- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN ASKIYA ALINMASI 202
V - HİZMET AKDİ YAPMA ZORUNLULUĞU 202
1) SAKAT VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMA YÜKÜMLÜLÜĞÜ.... 202
2) MALULİYETİ ORTADAN KALKAN İŞÇİLERİN İŞE ALINMASI.. 204
3) SÖZLEŞME YAPMA YÜKÜMLÜLÜĞÜNÜN YAPTIRIMI 205
VI- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜ 205


BEŞİNCİ BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN BORÇLAR


I- İŞVERENİN BORÇLARI 206
1- ÜCRET ÖDEME BORCU 206
a) Genel Olarak 206
b) Ücretin Ödenmemesi 215
c) Ücretin Miktarı ve Ödendiğinin İspatı 224
d) Ücreti Koruyucu Hükümler 231
aa) Genel Olarak 231
bb) Ücretin Saklı Kısmı 231
cc) Ücretin Güvenceye Alınması 232
dd) Ücret Hesap Pusulası 234
ff) Ücret Kesintisi 234
gg) Asgari Ücret ., 235
hh) Yarım Ücret 237
ii) Ücretten İndirim Yapılamayacak Haller 237
2- İŞÇİYİ GÖZETME VE YARDIM BORCU 240
3- ARAÇ GEREÇ TEMİN ETME BORCU 240
II- İŞÇİNİN BORÇLARI 240
1- GENEL OLARAK 240
2- SADAKAT BORCU 240
3- İŞİ BİZZAT GÖRME BORCU 241
4- İŞİ ÖZENLE GÖRME BORCU 242
5- İTAAT BORCU 244


ALTINCI BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİ


I - BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN BİLDİRİMLİ FESHİ 245
1- GENEL OLARAK 245
2- FESİH BİLDİRİMİ İLE BİLDİRİM ÖNELİ ARASINDAKİ İLİŞKİ... 245
3- FESİH BİLDİRİMİNİN HÜKÜM DOĞURMASI 246
4- İHBAR ÖNELLİ FESİH 247
5- İHBAR ÖNELLERİNE UYMAMANIN SONUÇLARI 249
a) İşçi Yönünden 249
b) İşverenin Önellere Uymamasının Sonuçlan 251
aa) İhbar Tazminatı 251
bb) İhbar Tazminatında Sorumluluk 255
cc) İhbar Tazminatının Hesabı ve Tahsili 255
6- İŞVERENİN KÖTÜNİYETLİ FESHİNİN SONUÇLARI 256
a) Kötüniyet Tazminatı 256
b) Kötüniyet Tazminatının Hesabı 259
7- İŞÇİ AYARTMADA YENİ İŞVERENİN SORUMLULUĞU 259
II- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKİTLERİNİN SÜRESİNDEN ÖNCE
FESHİNİN HUKUKİ SONUÇLARI 260
1- CEZAİ ŞART 260
2- EĞİTİM GİDERLERİ 262


YEDİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENCESİ


I - GENEL OLARAK 263
II - İŞ GÜVENCESİNDEN YARARLANMA KOŞULLARI 263
1- İŞYERİNE İLİŞKİN KOŞULLAR 263
2- İŞÇİYE İLİŞKİN KOŞULLAR 268
a- Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi İle Çalıştırılma Koşulu 268
b- İşçinin En Az Altı Aylık Kıdeminin Olması Koşulu 268
c- İşveren Vekili Olmama Koşulu 269
3- BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİNİN
İŞVEREN TARAFINDAN FESHİ 270
II - GEÇERSİZ-GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 272
1- GEÇERSİZ FESİH NEDENLERİ 272
2- GEÇERLİ FESİH NEDENLERİ 275

a) Genel Olarak 275


b) İşçinin Yetersizliğinden Kaynaklanan Sebepler 276
c) İşçinin Davranışlarından Doğan Sebepler 279
d) Feshin Yazılı Olması ve İşçinin Savunmasının Alınması 293
e) İşletmenin, İşyerinin veya İşin Gereklerinden Kaynaklanan
Sebepler 295
3- İŞE İADE YÖNTEMİ 320
a) İşçinin İşten Çıkarılma Kararına Karşı Mahkemeye Başvuru 320
b) İşçinin Özel Hakeme Başvurması 328
4- İŞE İADE KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 329


SEKİZİNCİ BÖLÜM


TOPLU İŞÇİ ÇIKARMA VE
YENİ İŞ ARAMA İZNİ


I - TOPLU İŞÇİ ÇIKARMANIN ÖNLENMESİ 332
II- YENİ İŞ ARAMA İZNİ 335


DOKUZUNCU BÖLÜM
HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İHBAR ÖNELSİZ FESHİ


I- GENEL OLARAK 337
II- İŞVERENİN BORÇLARINA UYMAMASINA KARŞI
İŞÇİNİN ÖNELSİZ FESİH HALLERİ 338
1- SAĞLIK SEBEPLERİ 338
a) İşin Niteliğinin İşçinin Sağlık ve Yaşayışına Tehlikeli Olması 338
b) İşçinin Yakın İlişki İçinde Bulunduğu Kişilerin Bulaşıcı veya
İşi ile Bağdaşmayacak Şekilde Hastalığa Tutulması 339
2- İŞVERENİN AHLAK VE İYİNİ YET KURALLARINA
UYMAYAN HALLERİ 340
a) Genel Olarak 340
b) İşverenin İşçiyi Yanıltması 340
c) Şeref ve Namusa Dokunacak Hareketler, Cinsel Taciz 340
d) İşverenin İşçi ve Ailesi Aleyhine Suç İşlemesi 341
e) Ücretin Ödenmemesi 342
f) Noksan İş Vermek ve Çalışma Şartlarının Uygulanmaması,
Çalışma Şartlarında Değişiklik ve İş sözleşmesinin Feshi 343
3- ZORLAYICI SEBEPLER 349
4- ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER 350
III- İŞVERENİN İHBARSIZ FESİH HALLERİ 350
1- GENEL OLARAK 350
2- SAĞLIK SEBEPLERİ 351

3 - AHLÂK VE İYİNİYET KURALLARINA UYMAYAN
HALLER VE BENZERLERİ 352
a) Genel Olarak 352
b) İşçinin İşvereni Yanıltması 353
c) Şeref ve Namusa Dokunacak Söz, Davranışlar 353
d) İşçinin İşveren veya Ailesine veya Başka İşçisine Sataşması,
Cinsel Tacizi ve Sarhoşluğu 354
e) İşçinin Doğruluk ve Bağlılığa Uymayan Davranışları 356
f) İşçinin İşyerinde İşlediği Suçtan Hüküm Giymiş Olması 359
g) Devamsızlık 360
h) Hatırlatıldığı Halde İşçinin Görevini Yapmaması 364
i) İşin Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek ve Zarar Vermek 365
4- ZORLAYICI SEBEPLE FESİH 366
5- GÖZALTI VE TUTUKLULUK 367
6- İŞVERENE ÖNELSİZ FESİH HAKKI VEREN DİĞER HALLER 367
IV- AKDİ FESİH HAKKININ KULLANILMA SÜRESİ 367
V- SÜRESİNDE YAPILAN FESİHTE TAZMİNAT 369


ONUNCU BÖLÜM
KIDEM TAZMİNATI


I- GENEL OLARAK 370
II- KIDEM TAZMİNATINA HAK KAZANMA ŞARTLARI 370
1- GENEL OLARAK 370
2- BİR TAM YIL ÇALIŞMA ŞARTI 371
3- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN İŞ KANUNUNA TAB İ OLMASI 373
4- ERKEK İŞÇİNİN ASKERE GİTMESİ 373
5- İŞÇİNİN YAŞLILIK MALULÜK AYLIĞI VEYA TOPTAN
ÖDEME ALMAK AMACIYLA HİZMET AKDİNİ FESHİ 373
6- BAYAN İŞÇİNİN EVLENMESİ 375
7- İŞÇİNİN ÖLÜMÜ 375
8- HİZMET AKDİNİN İŞVERENİN HAKLI NEDENLE FESHİ
DIŞINDA İŞVEREN TARAFINDAN VEYA HAKLI NEDENLE
İŞÇİ TARAFINDAN FESHEDİLMİŞ OLMASI 375
III - İŞYERİNİN DEVRİNDE KIDEM TAZMİNATINDAN
SORUMLULUK 378
IV - KAMU KURULUŞLARINDAKİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 380
V- KIDEM TAZMİNATININ HESABI 385
VI- KIDEM TAZMİNATI TAVANI SORUNU 387


VII- KIDEM TAZMİNATI FAİZİ 388

VII- KIDEM TAZMİNATININ SİGORTA ETTİRİLEMEMESİ,
FON TESİSİ ESASLARI
ONBIRINCI BOLUM
İŞİN DÜZENLENMESİ


I- İŞ SÜRELERİ 391
II- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK 392
1- GENEL OLARAK 392
2- ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK UYGULAMALARI 392

a) Genel Olarak 392
b) Kayan İş Süresi 393
aa) Basit kayan iş süresi 393
bb) Nitelikli Kayan İş Süresi 393
c) d)
Sıkıştırılmış İş Haftası 394
Yıllık İş Süresi 394
e) Telafi Edici Çalışma ve Dinlenme 395
aa) Telafi Edici Çalışma 395
bb) Telafi Edici Dinlenme 395
c) Esnek Vardiya Sistemi 395
3 - ÇALIŞMA SÜRELERİNDE ESNEKLİK İLE
İLGİLİ HUKUKİ UYGULAMA 395
a) Fazla Çalışma 395
b) Zorunlu Sebeple -Olağanüstü Sebeple Fazla Çalışma 398
4- FAZLA ÇALIŞMA ÜCRETİ 398
a) Genel Olarak 398
b) Fazla Mesai Ücretinin Hesabı 400
c) Fazla Çalışma Ücretinin Ödenmesi 408
III- TATİL VE İZİN ÜCRETLERİ 410
1- HAFTA TATİLİ ÜCRETİ 410
2- ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL ÜCRETİ 415
3-
YILLIK ÜCRETLİ İZİN 416
a) Genel Olarak 416
b) Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma 417
c) Yıllık İzin Kullanma Zamanını Belirleme 419
d) Yıllık İznin Uygulanması 420
aa) İzin süresi 420
bb) İzin hakkından vazgeçilememesi 420
cc) İzin sürelerinin bölünmesi 421
dd) İzinde çalışma yasağı 421

e) İzin Ücreti 421
aa) Çalışırken İzin Ücreti 421
bb) Hizmet Akdinin Sona Ermesinde İzin Ücreti 423
cc) İzin Ücretinin Ödendiğinin İspatı ve Faizi 424
dd) İbranameler 425
ee) Ceza Yaptırımları 425


ONİKİNCİ BÖLÜM
İŞ GÜVENLİĞİ


I- GENEL OLARAK 426
II- İŞVERENİN SORUMLULUĞU 428
III- İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞI 432
1) İŞ KAZASI 432
a) İş Kazasının Unsurları 432
b) İlliyet Bağı 434
2) MESLEK HASTALIĞI 437
a) Meslek Hastalığının Unsurları 437
b) İlliyet Bağı 438
IV- KUSURUN BELİRLENMESİ 439
V - İŞ KAZASI-MESLEK HASTALIĞINDAN DOĞAN TAZMİNAT 440
1) MADDİ TAZMİNAT İSTEYEBİLECEKLER 440
2) MADDİ TAZMİNAT İSTENEBİLECEKLER 440
3) TAZMİNAT HESABI 440
4) MANEVİ TAZMİNAT 443
5) MADDİ-MANEVİ TAZMİNATA İLİŞKİN
İBRANAMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 443
6) İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞINDA MADDİ VE
MANEVİ TAZMİNAT FAİZİ 444


BİRİNCİ BÖLÜM
SENDİKALAR HUKUKU
I- GENEL OLARAK 445
II- SENDİKANIN TANIMI UNSURLARI VE TÜRLERİ 446
1- SENDİKANIN TANIMI 446
2- SENDİKANIN UNSURLARI 446
DÖRDÜNCÜ KISIM
TOPLU İŞ HUKUKU
a) Ortak Amaç 446
b) Tüzel Kişilik 446
3- SENDİKA TÜRLERİ 447
a) İşçi Sendikası 447
b) İşveren Sendikaları 447
aa) Genel Olarak 447
bb) Özel Kesim İşveren Sendikaları 448
cc) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 448
c) Kamu Görevlileri Sendikası 449
III- SENDİKALARIN KURULUŞ ŞARTLARI 453
1- TÜRKİYE ÇAPINDA FAALİYET 453
2- İŞKOLUNA GÖRE SENDİKALAŞMA 453
3- SENDİKA ÇOKLUĞU 455
4- SENDİKALARIN ŞUBE AÇMASI 455
IV- SENDİKAL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 456
1- GENEL OLARAK 456
2- İŞÇİ SENDİKASININ KURULMASI 457

a) Genel Olarak 457
b) İşkolunda Fiilen Çalışma 458
c) Diğer Şartlar 458
d) Sendika ve Konfederasyonların Tüzükleri 459
e) Sendikanın Tüzel Kişilik Kazanması Sonrası İşlemler 459


İKİNCİ BÖLÜM
SENDİKA ORGANLARI


I- GENEL KURUL 460
1- GENEL OLARAK 460
2- GENEL KURULUN GÖREVİ 461
3- GENEL KURUL TOPLANTISI 461

a) İlk Genel Kurulun Toplanması 461
b) Genel Kurulun Toplanması 462
c) Sendika Genel Kurulunun Oluşumu 463
aa) Delege Esası 463
bb) Delegeliğin Süresi 463
cc) Delege Seçiminin İptali 465
d) Seçimlerde Uyulacak Esaslar 465
aa) Genel Olarak 465
bb) Seçimlerde Uyulması Gereken Esaslar 466cc) Seçim Sonuçlarına İtiraz 468
4- İŞVEREN SENDİKASI GENEL KURULU 468
5- KONFEDERASYON GENEL KURULU 469
6- SENDİKA GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ
TOPLANTIYA ÇAĞRILMASI 469
7- GENEL KURULUN İPTALİ 472

a) Genel Olarak 472
b) Seçimlerin İptali 473
II- YÖNETİM KURULU 474
1- GENEL OLARAK 474
2- SENDİKA YÖNETİCİSİ SEÇİLEBİLME KOŞULLARI 474
3- YÖNETİM KURULUNDAN AYRILMALAR 475
4- PROFESYONEL SENDİKA YÖNETİCİLİĞİ KAVRAMI VE
GÜVENCEDEN YARARLANMA KOŞULLARI 475

a) Sendika Yöneticiliği Kavramı 475
b) Yöneticilik Teminatından Yararlanma Koşulları 476
c) Yeniden İşe Almamanın Hukuki Sonuçlan 478
d) Tazminatın Hesabı 479
III- DİSİPLİN KURULU 480


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SENDİKA ÜYELİĞİ


I- GENEL OLARAK 483
II- SENDİKA ÜYELİĞİNİ KAZANMA ŞARTLARI 484
III- SENDİKA ÜYESİ OLAMAYACAKLAR 485
IV- BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 485

1- AYRI İŞKOLLARINDA BİRDEN ÇOK SENDİKA ÜYELİĞİ 485
2- AYNI İŞKOLUNDA BİRDEN ÇOK SENDİKAYA ÜYELİK 485
V- ASIL İŞE GÖRE SENDİKAYA ÜYE OLUNMASI 486
1- GENEL OLARAK 486
2- ALT İŞVEREN İŞÇİLERİNİN SENDİKAYA ÜYELİĞİ 486
3- İŞÇİ SENDİKASI ÜYELİĞİNİN KAZANILMASI 486
4- ÜYELİK FİŞLERİNİN İLGİLİLERE VERİLMESİ 488
5- ÜYELİK AİDATI 488
6- ÜYELİK AİDATI DIŞI KESİNTİ 489
7- SENDİKA ÜYELİĞİNİN DEVAMI 489

a) İşyerinden Ayrılanlar 489
b) Geçici İşsizlik 489

8- SENDİKA ÜYELİĞİNİN ASKIYA ALINMASI 491


9- KONFEDERASYONA ÜYELİK-ÇEKİLME 492
10-SENDİKANIN BİR BAŞKA SENDİKAYA KATILMASI 492


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

SENDİKA İŞYERİ TEMSİLCİSİ
GÜVENCESİNİN KAPSAMI


I- GENEL OLARAK 494
II- İŞYERİ NAKLEDİLENLERİN GÜVENCESİ 495

III- KAPANAN İŞYERİNDEKİ TEMSİLCİNİN GÜVENCESİ 495
IV- BELİRLİ SÜRELİ HİZMET AKDİYLE ÇALIŞAN TEMSİLCİNİN
GÜVENCESİ 496


BEŞİNCİ BÖLÜM
BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜ VE SONUÇLARI


I- GENEL OLARAK 497
II- SENDİKA ÜYELİĞİ VE FAALİYETE KATILMANIN GÜVENCESİ.... 497
1- İŞE ALINMA AŞAMASINDA ÜYELİĞİN KORUNMASI 497
a) Batı Hukukunda 498
b) İşe Alınma Aşamasında Sendika Özgürlüğüne Aykırı
Sözleşmelerin Hukuki Durumu 499
2- HİZMET SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SIRASINDA
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 499
a) Sendikal Faaliyetin Korunması 499
b) Sendika Üyeliğinin Korunması 500
3- HİZMET SÖZLEŞMESİ′NİN SONA ERDİRİLMESİNDE
SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI 501
III- BİREYSEL SENDİKA ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN
ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 502
1- SÖZLEŞMESİNİN DEVAMI SÜRESİNDE AYKIRILIĞIN
ÖNLENMESİ VE YAPTIRIMI 502
a) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Önlenmesi 502
b) Sendika Özgürlüğüne Aykırılığın Yaptırımı 502
2 - HİZMET SÖZLEŞMESİNİN FESHİNDE SENDİKA
ÖZGÜRLÜĞÜNE AYKIRILIĞIN YAPTIRIMI 503
a) Sendikal Tazminatın İspatı 503
b) Sendikal Tazminatın Niteliği 505
c) Sendikal Tazminatta Zamanaşımı.. 507


ALTINCI BÖLÜM

SENDİKALARIN ÇALIŞMA HAYATINA İLİŞKİN FAALİYETLERİ


I - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ BAĞITLAMAK 508
II - TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARINDA GÖREV 508
III - DAVA AÇMAK VE HUSUMETE EHİL OLMAK 508
IV- SENDİKA VE KONFEDERASYONLARIN
SOSYAL FAALİYETLERİ 510
1- GENEL OLARAK 510
2- ÜYELERİNE VE MİRASÇILARINA ADLİ YARDIMDA
BULUNMAK 510
3- KANUN VE ULUSLARARASI ANLAŞMALAR UYARINCA
OLUŞTURULAN KURULLARA TEMSİLCİ GÖNDERME 510
4- SOSYAL GÜVENLİĞE YÖNELİK SANDIKLAR VE
KOOPERATİFLER KURULMASINA YARDIMCI OLMA 510
V- İŞLETMEDEKİ İŞYERLERİ İÇİN AYRI TEMSİLCİ ATANMASI 511
1- GENEL OLARAK
511
İŞYERİNDE İŞÇİ SAYISINDAKİ DEĞİŞİKLİĞİN TEMSİLCİ SAYISINA ETKİSİ.
511
3- İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİSİNİN GÖREV SÜRESİ 513
VI- İŞÇİ VE İŞVEREN İLİŞKİLERİNDE YASAKLAR 513
VII- MAL BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ 514
VIII - ÜYELİK MASRAFLARININ SENDİKA TARAFINDAN KARSn AMMA OT
KARŞILANMASI.
.515

YEDİNCİ BÖLÜM

GÖREVLİLERİN ÜCRETLERİ


I- GENEL OLARAK 516
II- ÜCRET ALABİLECEKLERİN KAPSAMI 517
III- SENDİKA YÖNETİCİLERİNİN HİZMET ÖDENEĞİ 517

SEKİZİNCİ BÖLÜM

SENDİKALARIN DENETLENMESİ VE FAALİYETİNİN DURDURULMASI


I - SENDİKALARIN DENETLEMESİ
519
.519
1- YARDIM ALINMASI SEBEBİ İLE FAALİYETİN DURDURULMASI.
.519
II - YARDIM ALMAK VE MAHKUMİYET NEDENİ İLE
FAALİYETİN DURDURULMASI


2- MAHKUMİYET HALİNDE FAALİYETİN DURDURULMASI 520


DOKUZUNCU BÖLÜM
CEZA DÜZENLEMELERİ

CEZA DÜZENLEMELERİ 522


ONUNCU BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ


I- GENEL OLARAK 525
II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAVRAMI 526
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SINIRI VE AMACI 527
IV- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN KAPSAMI 527
V- İŞÇİLERİN BİR KISMININ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
KAPSAMI DIŞINDA BIRAKILMASI 528
VI- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KURALLARININ TASNİFİ 529
1- GENEL OLARAK 530
2- HİZMET AKDİNİN YAPILMASINA İLİŞKİN KURALLAR 530
3- HİZMET AKDİNİN MUHTEVASI VE SONA ERMESİNE
İLİŞKİN HÜKÜMLER 530
4- TARAFLARIN HAK VE BORÇLARI İLE SÖZLEŞMENİN
UYGULANMASININ DENETİMİ VE UYUŞMAZLIKLARIN
ÇÖZÜMÜ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 531
VIII - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TÜRLERİ 531
1- İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 531
2- GRUP TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 531
3- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 533
4- İŞKOLU TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 534
5- SEKTÖREL TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ 535
IX- İŞLETME UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ 535
1- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMININ TESPİTİ 535
2- İŞLETME UYUŞMAZLIKLARINDA YETKİLİ MAHKEME 537
X- BİR İŞYERİNDE BİRDEN FAZLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YAPILAMAMASI 537

ONBİRİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET
SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ


I - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ-HİZMET SÖZLEŞMESİ İLİŞKİSİ 538


II- TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİNİN EMREDİCİ ETKİSİ
1- GENEL OLARAK
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE AYKIRI HİZMET
AKİDLERİNİN DURUMU 539
a) Hizmet Sözleşmesinin Hükümsüzlüğü ""
b) Toplu İş Sözleşmesi Hükümleri ile Hizmet Aktinin İşçi Aleyhine
Hükümlerinin Geçerli Sayılması
HİZMET AKDİNİN İŞÇİ LEHİNE OLAN ŞARTLARININ GEÇERLİLİĞİ
.539 .539
539
3-
540
_yv. ^xxi^c UİVVJN ŞARTLARININ
GEÇERLİLİĞİ
542 .543
.544
HİZMET AKDİ OLARAK YÜRÜRLÜĞÜ. 1- GENEL OLARAK
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DOĞRUDAN ETKİSİ
IV- SONA EREN TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN
544
2- YÜRÜRLÜĞÜN ETKİSİ VE SÜRESİ 545
V- ESKİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İLE YENİ TOPLU İŞ
VI-VII-
SÖZLEŞMESİ İLİŞKİLERİ 546
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 546
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI ^
547 547 547
548
1- GENEL OLARAK
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI
3- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN DEĞİŞEN ŞARTLARA
UYARLANMASI SORUNU
.550
ONİKİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİ
I- GENEL OLARAK
II- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ TARAFLARI
1 - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP İŞÇİ
KURULUŞLARI
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYETİNE SAHİP
İŞVEREN TARAFI
a) Gerçek - Tüzel Kisii^ ^ ^~— " ■ -
.551 551
551
VIII- FAALİYETLERİ BİR YILDAN AZ SÜREN İŞLERDE
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPILMASI
552
Tüzel Kişiler ve Kamu Kuruluşları 552
b) Kamu Kuruluşları 552
c) İşveren Sendikaları 553
aa) Özel Kesim İşveren Sendikaları 553
bb) Kamu Kesimi İşveren Sendikaları 553
3-
.553
İŞÇİ VE İŞVEREN KURULUŞLARININ EHLİ YETİNİN YİTİRİLMESİa) İşçi Sendikaları Yönünden 553
aa) Sendikanın Sona Ermesi 553
bb) Sendikanın Tip Değiştirmesi 555
cc) Sendikaların Katılması veya Birleşmesi 555
b) İşveren Tarafı Yönünden 557
c) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmaması ve
Yitirilmesinin Sonuçlan 557
aa) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Bulunmamasının Sonuçları... 557
bb) Toplu İş Sözleşmesi Ehliyetinin Yitirilmesinin Sonuçları 558
III - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN TESBİT ZAMANI 558
1- İŞYERİ TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İÇİN BAŞVURU ZAMANI 558
2- İŞLETME TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMAK İÇİN
BAŞVURU ZAMANI 560
IV- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİSİ 560
1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNİN
HUKUKİ NİTELİĞİ 560
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ EHLİYET VE YETKİSİ AYRIMININ
SONUÇLARI 561
V- TÜRK HUKUKUNDA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ
YETKİSİNE İLİŞKİN DÜZENLEME 561
1- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA YETKİSİNE İLİŞKİN
KOŞULLAR 561
a) İşçi Sendikaları Yönünden Yetkiye İlişkin Koşullar 561
aa) İşkolunda yüzde onluk barajın aşılması 561
bb) İşyeri, işyerleri veya işletmede çoğunluğun temsili 563
b) İşveren veya İşveren Sendikasının Toplu İş Sözleşmesi
Yapma Yetkisi 564
aa) Sendikaya Üye Olmayan İşverenin Yetkisi 564
bb) İşveren Sendikasının Yetkisi 564
2- BAKANLIĞIN YETKİ TESPİTİ 565
a) İşçi Sendikasının Başvurusu 565
b) Bakanlığın İşçi Sendikasının Başvurusu Üzerine Yetki Tespiti 567
aa) Genel Olarak 567
bb) Bakanlığın Çoğunluk Tesbiti Esasları 568
cc) İşkolu İstatistiğinin Esas Alınması 568
dd) İşyeri veya İşletmede Yarıdan Fazla İşçinin Temsili 570
ee) Başvuru Tarihindeki Durumun Esas Alınması 575
3- BAKANLIĞIN YETKİ TESBİTİ İŞLEMİNİ TAMAMLAMASI 576
4- BAKANLIK TESPİTİNİN İLGİLİLERE BİLDİRİLMESİ 577

a) Olumlu Tespit Bildirimi 577
b) Olumsuz Tespit Bildirimi 577ONÜÇÜNÇÜ BÖLÜM

YETKİ TESBİTİNE İTİRAZ


I- GENEL OLARAK 579
II- BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNE İTİRAZ 579
I- İTİRAZIN YERİ, SÜRESİ VE YÖNTEMİ 579
a) Yetkili İş Mahkemesi 579
b) İtirazın Süresi 581
c) İtirazın Yöntemi 582
2- İTİRAZIN İNCELENMESİ 584
a) İtirazın Hukuki Niteliği 584
b) İtirazın Maddi Hata ve Sürelere İlişkin Olması 584
c) İtirazın İşkolu ile İlgili Olması 584
d) İtirazın İşletmeye İlişkin Olması 587
e) İtirazın Çoğunluğa İlişkin Bulunması 590
3- MAHKEME KARARININ HUKUKİ SONUÇLARI 598
a) Mahkemeye İtirazın Yetki İşlemlerini Durdurması 598
b) Mahkeme Kararının Niteliği 598
c) Yetki Belirlemesine Karşı İtirazların Ayrı Bir Tespit
Davasına Konu Olamaması 599
III- BAKANLIĞIN OLUMSUZ TESPİTİNE KARŞI İTİRAZ 600
1- GENEL OLARAK 600
2- YETKİ İSTEMİ REDDEDİLEN TARAFIN İTİRAZININ
İNCELENMESİ 601
3- İTİRAZIN YÖNTEMİ 601

a) Yetkili Mahkeme 601
b) İtirazın Süresi 602

4- İTİRAZ DAVASININ TARAFLARI VE SONUÇLARI 602
5- MAHKEME KARARININ YETKİ TESPİTİNDE
DEĞERLENDİRİLMESİ 603

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

YETKİ BELGESİ


I- GENEL OLARAK 605
II- YETKİ BELGESİ 605
III- YETKİ BELGESİNİN HUKUKİ DURUMU 606
IV- KESİN YETKİNİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN İLERİ SÜRÜLMESİ 607
J - BAKANLIĞIN OLUMLU TESPİTİNİN
HÜKÜMSÜZLÜĞÜNÜN DAVA EDİLMESİ 607
2- MAHKEME KARARININ YARGILAMANIN YENİLENMESİ
YOLUYLA ORTADAN KALDIRILMASI 608


V- YETKİ BELGESİ ALINMADAN YAPILAN TOPLU
İŞ SÖZLEŞMESİNİN HUKUKİ DURUMU 609
1 - EHLİYETSİZLİK - YETKİSİZLİK AYRIMI 609
2- DAVA AÇMA SÜRESİ 610
3- DAVA AÇMA KOŞULLARI 610
VI- HÜKÜMSÜZLÜK KARARI VERİLEB İLME KOŞULU 611
VII- MAHKEME KARARININ SONUÇLARI 613
Vffl- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN GEÇERSİZ HÜKÜMLERİ 614
1- GENEL OLARAK 614
2- EMREDİCİ KURALLARA AYKIRILIĞIN SONUÇLARI 615


ONBEŞİNCİ BÖLÜM
TOPLU GÖRÜŞME ÇAĞRISI


I- GENEL OLARAK 617
II- ÇAĞRI SÜRESİ 617
III- SÜRESİNDE ÇAĞRI YAPILMAMASININ SONUÇLARI 618
IV- ÇAĞRININ BİÇİMİ 618

1- ÇAĞRI YAZISINA ÖNERİLERİN TÜMÜNÜN EKLENMESİ 618
2- ÇAĞRI YÖNTEMİ 620
V- TOPLUGÖRÜŞME 622
1- GENEL OLARAK 622
2- TOPLU GÖRÜŞME GÜNÜNÜN TESBİTİ 623
3- TARAFLARIN GÜN TESPİTİNDE ANLAŞAMAMASI 623
4- TOPLU GÖRÜŞMEYE GELMEMENİN SONUÇLARI 624
VI- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN İMZALANMASI 625
1- GENEL OLARAK 625
2- SÖZLEŞMENİN TEVDİ EDİLMEMESİ 625
3- SÖZLEŞMENİN VE DEĞİŞİKLİKLERİN ORTAYA ÇIKMASI 625
VII- TOPLU GÖRÜŞMENİN YAPILMAMASI 626
VIII- TARAFLARIN ANLAŞAMAMASI 626


ONALTINCI BÖLÜM
UZLAŞTIRMA VE ARABULUCULUK

I- GENEL OLARAK 627
II- ARABULUCULARIN NİTELİĞİ VE ARABULUCULUK 627
1- GENEL OLARAK 627
2- ARABULUCULUK VE TAHKİM 628
3- İHTİYARİ ARABULUCULUK 628

III- RESMİ ARABULUCU ATANMASI 629
1- GENEL OLARAK 629
2- ARABULUCUNUN GÖREV SÜRESİ 630
3- ARABULUCUNUN ÇALIŞMA YÖNTEMİ 631
4- GÖREVLİ MAKAMIN ARABULUCU TUTANAĞINI TEBLİĞİ 631

ONYEDİNCİ BÖLÜM

TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN UYGULANMASI


I- GENEL OLARAK 633
II - TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİ SONA ERDİRMEYEN HALLER 633
1- GENEL OLARAK 633
2- SENDİKANIN SONA ERMESİ 633
3- İŞVERENİN DEĞİŞMESİ 634
III- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 635
1- GENEL OLARAK 635
2- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA 636

a) Taraf Sendikaya Üye Olmak 636
b) Sözleşme Tarafı İşverenin İşçisi Olmak 636
c) Sözleşme Kapsamında Bulunma 637
IV- SÖZLEŞMEDEN YARARLANMANIN BAŞLANGICI 638
1- SÖZLEŞMENİN GEÇMİŞE ETKİLİ YÜRÜRLÜĞÜ 638
2- SENDİKA ÜYELİĞİNİN BİLDİRİM TARİHİNDEN
YARARLANMA 639
V - DAYANIŞMA AİDATI ÖDEYEREK SÖZLEŞMEDEN
YARARLANMA 640
1- GENEL OLARAK 640
2- DAYANIŞMA AİDATI İLE SÖZLEŞMEDEN YARARLANMA 640

a) Sözleşmeden Dayanışma Aidatı Ödeyerek Yararlanacak İşçiler 640
b) Sözleşmeden Yararlanma Zamanı 641
c) Dayanışma Aidatının Miktarı 641
VI- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI OLMAKSIZIN
SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMA 642


1- GENEL OLARAK 642
2- ÜYELİK VE DAYANIŞMA AİDATI ÖDEMEYEN İŞÇİNİN
SÖZLEŞMEDEN YARARLANDIRILMASININ SONUÇLARI 642
3- KAPSAM DIŞI İŞÇİLERİN DURUMU 642

ONSEKİZİNCİ BÖLÜM
TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TEŞMİLİ

I- GENEL OLARAK 643
II- TEŞMİLİN HUKUKİ NİTELİĞİ 643
III- TEŞMİLİN GEÇMİŞE ETKİLİ OLMAMASI 644
IV- TEŞMİLİN KOŞULLARI VE SONUÇLARI 644

1- EN FAZLA ÜYEYE SAHİP SENDİKANIN SÖZLEŞMESİ 644
2- TEŞMİL EDİLECEK İŞYERİNDE SÖZLEŞME BULUNMAMASI... 645
3- TEŞMİL TALEBİ 645
4- YÜKSEK HAKEM KURULU′NDAN GÖRÜŞ ALINMASI 646
5- TEŞMİL KARARININ KAPSAMI 646
6 - TEŞMİLİN SONA ERMESİ 647


ONDOKUZUNCU BÖLÜM
GREV VE LOKAVT


I- GENEL OLARAK 648
II- TÜRK HUKUKUNDA GREV 648
1- GREVİN UNSURLARI 648
2- YASAL VE YASADIŞI GREV 649
III - TÜRK HUKUKUNDA LOKAVT 652
1- GENEL OLARAK 652
2- LOKAVTIN UNSURLARI 653
3- KANUNİ LOKAVT- KANUN DIŞI LOKAVT 654
IV- GREV VE LOKAVT KARARLARININ İLANI 655
1- GENEL OLARAK 655
2- GREV VE LOKAVT KARARLARININ TEBLİĞ VE İLANI 655
V- GREV GÖZCÜLERİ 656
VII- GREV VE LOKAVTIN KÖTÜYE KULLANILMASI 657
1- GENEL OLARAK 657
2- LOKAVTIN İŞYERİNİ KAPATMAK AMACIYLA YAPILMASI 658
3- GREV SIRASINDAKİ MADDİ ZARARDAN SENDİKANIN
SORUMLULUĞU 659
4- GREV VE LOKAVTIN SONA ERDİRİLMESİ 659

a) Genel Olarak 659
b) Grev ve Lokavtı Sona Erdiren Durumlar 659
aa) Taraflarca Grev ve Lokavtın Sona Erdirilmesi 659
bb) Sendikanın Son Bulması veya Faaliyetinin Durdurulması 660
cc) İşçi Sendikasının Üyelerini Kaybetmesi 660
c) Grev-Lokavtın Sona Ermesi ve Sonuçlan 661

VIII - GREV VE LOKAVT YASAĞI 661
1- GENEL OLARAK 661
2- GREV VE LOKAVT YASAĞI OLAN İŞLER 662

a) Can ve Mal Kurtarma İşleri 662
b) Cenaze ve Tekfin İşleri 663
c) Su, elektrik, havagazı, termik santrallarını besleyen
linyit üretimi, doğal gaz ve petrol sondajı, tasfiye,
dağıtım-üretimi, petro-kimya işleri 663
d) Banka ve Noterlik Hizmetlerinde 663
e) İtfaiye ve Şehiriçi Ulaştırma Hizmetlerinde 663
3- YASAK KAPSAMINDAKİ İŞYERLERİ 664
a) Sağlık İşyerleri 664
b) Eğitim ve Öğretim Kurumlarında, Çocuk Bakım Yerlerinde ve
Huzurevlerinde 664
c) Mezarlıklarda 664
d) Milli Savunma Bakanlığı ile Jandarma Genel Komutanlığı ve
Sahil Güvenlik Komutanlığı Tarafından Doğrudan İşletilen
İşyerlerinde 664
IX- GREV VE LOKAVTIN YASAKLANMASI 665
1- GENEL OLARAK 665
2- BAKANLAR KURULUNCA GEÇİCİ YASAKLAMA HALLERİ 665

a) Savaş, Genel veya Kısmi Seferberlik Süresince 665
b) Afet Halleri..... 666

3- ÖZEL KANUNLARDAKİ YASAKLAR 667
4- SEYİR HALİNDEKİ ULAŞIM ARAÇLARINDA YASAK 668
X- GREV VE LOKAVTIN ERTELENMESİ 669
1- GENEL OLARAK 669
2- ERTELEME SEBEPLERİ VE BAKANLAR KURULU KARARI 669
3- GREVİN ERTELENMESİNDE UYUŞMAZLIĞIN ÇÖZÜMÜ 670

a) Genel Olarak 670
b) Bakanın Çabasıyla 671
c) Özel Hakem Aracılığıyla 671
XI- GREV OYLAMASI 672
1- GENEL OLARAK 672
2- OYLAMA SONUÇLARININ BELİRLENMESİ 672
3- OYLAMAYA İTİRAZIN SONUÇLARI 673
4- GREVİN UYGULANMAMASI KARARININ SONUÇLARI 674
XII- GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 675
1- GENEL OLARAK 675
2- GREV VE LOKAVTIN UYGULANMASI 676
3- SÜRELERE UYMAMANIN SONUÇLARI 678


XIII- GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 678
1- GENEL OLARAK 678
2- GREVE KATILMA SERBESTİSİ VE SONUÇLARI 680

a) Genel Olarak 680
b) İşverenin Çalıştırdığı İşçilerin Durumu 681
c) İşverenin Çalıştırmadığı İşçilerin Durumu 682
d) Greve Kısmen Katılan İşçilerin Durumu 683
e) Grev Dışı Sebeblerle Çalışamayanların Durumu 684
aa) İş Kazası veya Hastalığın Sebep Olduğu
Çalışamama Durumu 684
bb) Yıllık Ücretli İzin Hakkını Kullanmanın Sebep Olduğu
Çalışamama Durumu 684
3- GREVE KATILMAMANIN HÜKÜM VE SONUÇLARI 685
a) Toplu İş Sözleşmesinden Kural Olarak Yararlanamama 685
b) Toplu İş Sözleşmesinden Ayrık Hüküm ile Yararlandırma 686

4- GREV SIRASINDA STOKLARIN İŞVERENCE DIŞARI
ÇIKARILMASI 686
5- GREV VE LOKAVTA KATILAMAYACAK İŞÇİLER 687

a) Genel Olarak 687
b) Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçiler 687
c) Grev ve Lokavta Katılamayacak İşçilerin Tespiti 688
d) Greve Katılamamanın Sonuçları 689
6- GREV VE LOKAVTIN HİZMET AKİDLERİNE ETKİSİ 690
a) Genel Olarak 690
b) Grev ve Lokavtın Hizmet Akitlerine Etkisi 690
aa) Hizmet Akitlerinin Grev Sebebiyle Feshediletnezliği 690
bb) Hizmet Akitlerinin Askıda Kalması 691
c) İşverenin Başka İşçi Alamaması-İşçinin Başka İş Tutamaması 692
7) YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN SONUÇLARI 693
a) Genel Olarak .′ 693
b) Yasadışı Grev ve Sonuçlan 694
aa) Yasadışı Grev 694
bb) Yasadışı Grevin Sonuçlan 694
c) Kanundışı Lokavt ve Sonuçlan 696
8- YASADIŞI GREV VE LOKAVTIN TESBİTİ 697
a) Genel Olarak 697
b) Tesbit Davası 698


YİRMİNCİ BÖLÜM


TOPLU HAK VE ÇIKAR
UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜ


I- GENEL OLARAK 699
II- TOPLU İŞ UYUŞMAZLIKLARININ ÇÖZÜMÜNDE
UYGULANAN SİSTEMLER 700
1- SERBESTLİK SİSTEMİ 700
2- MECBURİLİK SİSTEMİ 700
3- KARMA SİSTEM 700
IV- TOPLU HAK - MENFAAT(ÇIKAR) UYUŞMAZLIĞI 703
1- TOPLU HAK UYUŞMAZLIĞI 703
2- TOPLU ÇIKAR (MENFAAT) UYUŞMAZLIĞI 704
V- HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ 705
1 - HUKUKUMUZDA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜNDE GREV VE LOKAVT 705
2- TAHKİM YOLUYLA TOPLU HAK UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ 709
VI- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN YORUMU 712
1- GENEL OLARAK 712
2- YORUM DA VASİ 713
-3- YORUM DAVASININ AÇILMASI 720
4- YORUM DAVASININ YANLARI 721
a) İşçi Yanı: İşçi Sendikası 721
b) İşveren Yanı: İşveren-İşveren Sendikası 722
5- YORUM DAVASINDA GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME 722
a) Görevli Mahkeme 722
b) Yetkili Mahkeme 724
6- YORUM KARARI VE KESİNLEŞMESİ 724
a) Yorum Kararının Verilmesi 724
b) Yorum Kararının Niteliği 725
c) Yorum Kararının Kesinleşmesi 725
VII- TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNE DAYANAN EDA DAVASI 726
1- GENEL OLARAK 726
2- EDA DAVASININ YANLARI 727

a) İşçi Yanı 727
b) İşveren Yanı 727
3- EDA DAVASININ SONUÇLARI 728


a) Temerrüt Faizi 728
aa) Genel Olarak 728
bb) Temerrüt Tarihi 728
cc) Temerrüt Faizinin Niteliği 730
b) Ayni Taahhüdün Yerine Getirilmesi 732


İKİNCİ KİTAP
SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU

BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER


I - SOSYAL GÜVENLİK HUKUKUNUN KONUSU 735
1- GENEL OLARAK 735
2- UNİVERSAL SOSYAL GÜVENLİK MODELİ 736
3- SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİNE DAYALI SİSTEM 737
II - SOSYAL SİGORTA TEKNİĞİ 738
1- GENEL OLARAK 738
2- SOSYAL SİGORTANIN NİTELİKLERİ 738

a) Mecburi Olması 738
b) Kamu Sigortası Olma 739
c) Primli Sistem Olması 739
3- SOSYAL SİGORTALARDA FİNANSMAN YÖNTEMLERİ VE
KAYNAKLARIN KULLANIMI 740
a) Finansman Yöntemleri 740
b) Aktüeryal Denge ve Karşılıklar 741
III - TÜRK SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİ 744
1- ANAYASA′DA SOSYAL GÜVENLİK 744
2- SOSYAL YARDIMLAR 757

a) Genel Olarak 757
b) Sosyal Yardımlar 760
3- SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 765
IV- SOSYAL GÜVENLİK REFORMU 772
V - SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU UYUŞMAZLIKLARININ
ÇÖZÜMÜ 783


İKİNCİ KISIM SOSYAL SİGORTA HÜKÜMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTALARA İLİŞKİN BİLGİLERI- SİGORTALI SAYILANLAR 787
2 - SİGORTALI SAYILMIYANLAR 798
a) Sosyal Sigortalar Kanununun Kısa ve Uzun Sigorta Kolları
Hükümleri Dışında Tutulanlar 798
b) Hakkında Uzun Ve Kısa Vadeli Bazı Sigorta Kolları
Uygulanmayanlar 800
3 - SİGORTALILIĞIN BAŞLANGICI. TESCİLİ VE SONA ERMESİ 802
a) Sigortalılığın Başlangıcı 802
b) Sigortalı Bildirimi ve Tescili 806
c) Sigortalılığın Sona Ermesi 809
4- SİGORTALILARIN İŞLERİ NEDENİYLE GEÇİCİ OLARAK
YURT DIŞINDA BULUNMALARI 815
5- İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILIK 817
a) İsteğe Bağlı Sigortalılık ve Koşulları 817
b) İsteğe Bağlı Sigortalılığın Başlaması ve Sona Ermesi 821
c) İsteğe Bağlı Sigorta Primleri ve Ödenmesi 827


İKİNCİ BÖLÜM İŞYERLERİ VE İŞVERENLER
i - İŞYERİ, İŞYERİNİN BİLDİRİLMESİ 829
II - İŞYERİNİN NAKLİ, DEVRİ VE İNTİKALİ 829
III- İŞVEREN, İŞVEREN VEKİLİ, GEÇİCİ İŞVEREN VE ALT İŞVEREN.. 831
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KISA VADELİ SİGORTA KOLLARI VE HÜKÜMLERİ


I - İŞ KAZASLMESLEK HASTALIĞI. HASTALIK ANALIK HALLERİ ... 833
1 - İŞ KAZALARI-MESLEK HASTALIKLARI SİGORTASI 833
a) Genel Olarak 833
b) İş Kazası ve Meslek Hastalığı 834
c) İş Kazaları ile Meslek Hastalıklarında Sağlanan Yardımlar 840
aa) Sosyal Sigortalar Kurumunca Yapılacak Yardımlar 840
bb) İşverenin Sorumluluğu 851

2- HASTALIK VE ANALIK HALLERİNDE SAĞLANAN HAKLAR... 852
a) Genel Olarak 852


b) Hastalık Halinde Sağlık Yardımları 853
c) Analık Sigortası 859
3- ÖDENEK VE GELİRLERE ESAS TUTULACAK
GÜNLÜK KAZANÇ 862
II- GEÇİCİ VE SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 864
1- GENEL OLARAK 864
2- GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK ÖDENEĞİ 869
3- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİNE HAK KAZANMA,
HESAPLANMASI, BAŞLANGICI VE BİRDEN ÇOK
İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI HALİ 870
4 - HAK SAHİPLERİNE GELİR BAĞLANMASI, EVLENME VE
CENAZE ÖDENEKLERİ 872
III- İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI İLE HASTALIK
BAKIMINDAN İŞVERENİN VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN
SORUMLULUĞU 875
a) Genel Olarak 875
b) Rücu Davaları 875
aa) Genel Olarak 875
bb) Rücu Davasının Hukuki Dayanağı 878
cc) Rücu Davasının Tarafları 885
dd) Sorumluluk Şartlan 888
ee) İşverenin Sorumluluktan Kurtulması 892
c) Sağlık Raporu Alınmadan Hasta İşçinin Çalıştırılması Nedeniyle
Hastalık Dönemi Ödemelerinin İşverene Rücu 902
1- Sigortalının Kendisinden Kaynaklanan Sebeplerle
Tedavi Süresinin Uzaması, İş Göremezliğinin Artması 902
2- Süresinde Bildirilmeyen Sigortalılıktan Doğan Sorumluluk 904
3- Yersiz Ödemelerin Geri Alınması 904
IV- KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA DİKKATE ALINMAYAN
SÜRELER 905


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
UZUN VADELİ SİGORTA HÜKÜMLERİ


I - MALULİYET AYLIĞI ALMA KOŞULLARI 907
1 - GENEL OLARAK 907
2 - MALÛL SAYILMA 908
3 - MALÛLLÜK SİGORTASINDAN YARARLANMA
ŞARTLARI VE SAĞLANAN HAKLAR 914
a) Malullük Sigortasından Yararlanma Şartları 920
b) Malullük Sigortasından Sağlanan Haklar 920
4- MALÛLLÜK AYLIĞININ DEĞİŞMESİ VE KESİLMESİ 925


II - YAŞLILIK SİGORTASI.
930 930
1- GENEL OLARAK
2- YAŞLILIK AYLIĞINDAN YARARLANMA ŞARTLARI 935
* .İTM.1 i.tJ>i
a) Aylığın Başlangıcı
b) Aylığın Kesiimesi-Sosyal Güvenlik Destek Primi
Ödeyerek Çalışma 964
c) Yaşlılık Toptan Ödemesi ve İhya 965
III - ÖLÜM SİGORTASI 971
1- ÖLÜM SİGORTASINA HAK KAZANMA 972
2- AYLIĞIN HESAPLANMASI
3 - ÖLÜM AYLIĞININ BAŞLAMASI VE SONA ERMESİ
952 952
980 983
. .T ^uı VE JUİNA tJKMESI
4- ÖLÜM AYLIĞININ HAK SAHİPLERİNE PAYLAŞTIRILMASI 985
5- TOPTAN ÖDEME 990
6- EVLENME VE CENAZE ÖDENEĞİ
T T7TTKT T T . —-— -
3 - YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMASI
991
IV- UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA İLİŞKİN
GENEL HÜKÜMLER
993
1 - UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN
SİGORTALILIK SÜRESİ
993
2 - UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI BAKIMINDAN


3. 4-5
ÜÇÜNCÜ KİŞİNİN SORUMLULUĞU 994
! - FİİLÎ HİZMET SÜRESİ ZAMMI 994
I- SİGORTALILARIN BORÇLANABİLECEĞİ SÜRELER 1010
i - BİLDİRİM VE İTİRAZ 1011


BEŞİNCİ BÖLÜM
İŞSİZLİK SİGORTASI


I - GENEL OLARAK 1012
II - İŞSİZLİK SİGORTASININ KAPSAMI 1015
1- GENEL OLARAK 1015
2- İŞSİZLİK RİSKİNİ TAZMİN ÖZELLİĞİ 1016
3- ZORUNLULUK ÖZELLİĞİ 1016
4- PRİMLİ OLMA ÖZELLİĞİ 1017
III - İŞSİZLİK SİGORTASI PRİMLERİ İLE SAĞLIK
SİGORTASI PRİMLERİ 1019
İŞSİZLİK ÖDENEĞİNİN; MİKTARI. ÖDEME SÜRELERİ VE ZAMANI İLE SAĞLIK PRİMLERİ VE GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
DURUMU
i - İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA KOŞULLARI
i 024
1025

1- GENEL OLARAK 1019


IV - İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ÖDENMESİNDE HAK DÜŞÜRÜCÜ
NEDENLER 1027
V - İŞSİZLİK SİGORTASI FONU 1028
VI - İŞSİZLİK SİGORTASINA İLİŞKİN İDARİ PARA CEZALARI İLE
İDARİ İŞLEMLERE KARŞI İTİRAZLAR 1029


ALTINCI BÖLÜM
STATÜ HUKUKUNA TABİ OLAN SİGORTALILAR


I - KAMU GÖREVLİLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER 1030
1 - CUMHURBAŞKANLIĞI, TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET
MECLİSİ BAŞKANLIĞI VE BAŞBAKANLIK GÖREVİNDE
BULUNANLARIN AYLIKLARI 1030
2- BAZI KAMU GÖREVLİLERİNE YAŞLILIK AYLIĞI
BAĞLANACAK HALLER 1031
3 - KANUNLARI GEREĞİNCE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILANLAR,
TUTUKLANANLAR VEYA GÖREVİNE SON VERİLENLERİN
SİGORTALILIKLARI VE PRİMLERİ 1033
4 - BAZI KAMU GÖREVLİLERİNİN PRİME ESAS
KAZANÇLARI VE PRİME ESAS KAZANÇ ÜST SINIRI 1034
5- VAZİFE MALÛLLÜĞÜ, HARP MALÛLLÜĞÜ İLE HARP MALÛLLERİNE VERİLECEK MALÛLLÜK ZAMMI VE VAZİFE MALÛLLERİNE VERİLECEK SÜREKLİ İŞ
GÖREMEZLİK GELİRİ KARŞILIĞI 1035
6 - KAMU GÖREVLİLERİNİN EMEKLİYE SEVK ONAYLARI 1040
7- İTİBARÎ HİZMET SÜRELERİ VE İTİBARÎ HİZMET
SÜRESİ PRİMİ 1040


YEDİNCİ BÖLÜM
KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINA VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASINA İLİŞKİN
ORTAK HÜKÜMLER


I- GELİR VE AYLIKLARIN BİRLEŞMESİ VE TOPTAN ÖDEME 1042
1 - UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARINDA 1042
2 - KISA VADELİ SİGORTA KOLLARINDA 1042
II - GELİR VE AYLIKLARIN DÜZELTİLMESİ, YÜKSELTİLMESİ,
ALT SINIRI, ÖDENMESİ VE YOKLAMA İŞLEMLERİ 1046
III - GELİR VE AYLIK BAĞLANMAYACAK HALLER 1047
IV - YAŞ İLE İLGİLİ HÜKÜMLER 1048
V - SOSYAL SİGORTA YÜKSEK SAĞLIK KURULU 1051
VI - KURUMUN DENETLEME VE KONTROL YETKİSİ 1053
VII- SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ ORTAK HÜKÜMLER 1056

J - KONTROL MUAYENESİ 1056
2- SAĞLIK RAPORLARININ USÛL VE ESASLARININ
BELİRLENMESİ 1057
VIII- YERSİZ ÖDEMELERİN GERİ ALINMASI 1058
IX- ZAMANAŞIMI, HAKKIN DÜŞMESİ VE AVANS 1059
X- ÜCRETLERDEN KESİNTİ YAPILMAMASI, ÖZEL
SİGORTALARA İLİŞKİN HÜKÜMLER VE SOSYAL GÜVENLİK
SÖZLEŞMELERİNİN YÜRÜTÜLMESİ 1059
XI- BİLGİ VE BELGE İSTEME HAKKI, BİLGİ VE
BELGELERİN KURUMA VERİLME USÛLÜ 1060
XII- KURUMCA İDARÎ PARA CEZALARI VERİLMESİ 1061
XIII- YÖNETMELİKLER 1064


ÜÇÜNCÜ KISIM GENEL SAĞLIK SİGORTASI
BİRİNCİ BÖLÜM KAPSAMDAKİ KİŞİLER VE TESCİLİ


I - GENEL OLARAK 1065
II- GENEL SAĞLIK SİGORTALISI SAYILANLAR 1072
III - GENEL BAĞLIK SİGORTALILIĞININ BAŞLANGICI,
BİLDİRİMİ VE TESCİLİ 1074
IV - SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER HAKLAR İLE
BUNLARDAN YARARLANMA 1074
1- GENEL OLARAK 1074
2- SAĞLANAN SAĞLIK HİZMETLERİ VE DİĞER HAKLAR 1078
a) Finansmanı sağlanan sağlık hizmetleri ve süresi 1078
b) Sosyal Güvenlik Kurumunca sağlanmayacak sağlık hizmetleri .... 1081

3- YOL GİDERİ, GÜNDELİK VE REFAKATÇİ GİDERLERİ 1081
4- YURT DIŞINDA TEDAVİ., 1082


İKİNCİ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA
ŞARTLARI VE KATILIM PAYI

I - SAĞLIK HİZMETLERİNDEN YARARLANMA ŞARTLARI 1084
1- GENEL OLARAK 1084
2- KATILIM PAYI ALINMASI 1086
3- KATILIM PAYI ALINMAYACAK HALLER,
SAĞLIK HİZMETLERİ VE KİŞİLER 1088
4- HİZMET BASAMAKLARI VE SEVK ZİNCİRİ 1089


5 - KİMLİK TESPİTİ VE ACİL HALLER 1089
6 - SAĞLIK HİZMETLERİNE ÖDENECEK BEDELLERİN
BELİRLENMESİ 1092


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SAĞLIK HİZMETLERİNİN SAĞLANMA YÖNTEMİ VE SAĞLIK GİDERLERİNİN


I- GENEL OLARAK 1094
II - GENEL SAĞLIK SİGORTASI GELİRLERİNİN KULLANIM AMACI,
KISA VE UZUN VADELİ SİGORTA KOLLARI İÇİN YAPILAN
SAĞLIK HARCAMALARI DOĞAL AFET HALLERİ 1096
III - İŞVERENİN, GENEL SAĞLIK SİGORTALISININ VE
ÜÇÜNCÜ KİŞİLERİN SORUMLULUĞU 1096
IV - SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARI 1097
1 - SÖZLEŞMELİ SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ
DUYURULMASI VE SAĞLIK HİZMET SUNUCUSUNU
SEÇME SERBESTİSİ , 1097
2 - SAĞLIK HİZMETİ SUNUCULARININ KAYIT VE
BİLDİRİM ZORUNLULUĞU VE KONTROL YETKİSİ 1098
3 - İDARÎ YAPTIRIMLAR VE FESİH 1098


DÖRDÜNCÜ KISIM PRİMLER
BİRİNCİ BÖLÜM SİGORTA PRİMLERİ


I- GENEL OLARAK 1101
II- PRİME ESAS ÜCRETLER 1101
1 - GENEL OLARAK 1102
2 - PRİME ESAS KAZANÇLAR 1105
3 - ÖDENMEYEN PRİMLER VE VERİLEN CEZALAR İÇİN
KURUMCA DÜZENLENECEK BELGELER 1110
4 - PRİM BORÇLARINA HALEF OLMA, GECİKME CEZASI VE
GECİKME ZAMMI İLE İADESİ GEREKEN PRİMLER 1112
5 - TEMİNATIN VE HAKEDİŞLERİN PRİM BORCUNA
KARŞILIK TUTULMASI 1113
6 - YERSİZ OLARAK ALINAN PRİMLERİN GERİ VERİLMESİ 1113


İKİNCİ BÖLÜM
PRİM ORANLARI VE TAHSİLİ


I- GENEL OLARAK 1114
II- PRİM BELGELERİ VE PRİMLERİN ÖDENMESİ 1120
1 - PRİMBELGELERİ 1120
2- HİZMET TESPİTİ DAVALARI 1125
a) Genel Olarak 1125
b) Hizmet Tespiti Davalarının Özelliği 1126
c) Hizmet Tesbiti Davalarının Açılması 1131
d) Hizmet Tesbiti Davalarında Hak Düşürücü Süre 1133
e) Hizmet Tesbiti Davalarının Görülmesi 1136

3- PRİM ÖDEME YÜKÜMLÜSÜ 1157
4- PRİMLERİN ÖDENMESİ 1161
5- PRİM VE İDARİ PARA CEZASI BORÇLARININ
HAKEDİŞLERDEN MAHSUBU, ÖDENMESİ VE
İLİŞİKSİZLİK BELGESİNİN ARANMASI 1170
6- AFET DURUMUNDA BELGELERİN VERİLME SÜRESİ VE
PRİMLERİN ERTELENMESİ 1175
7- ASGARÎ İŞÇİLİK UYGULAMASI 1175
III - İŞ KAZALARIYLA MESLEK HASTALIKLARI
PRİM ORANININ TESBİTİ 1177
1- GENEL OLARAK 1177
2- TEHLİKE SINIF VE DERECELERİNİN BELLİ EDİLMESİ VE
DEĞİŞTİRİLMESİ 1178


ÜÇÜNCÜ KİTAP İLGİLİ MEVZUAT


• 4857 sayılı İŞ KANUNU (GENEL GEREKÇE) 1181
• 5763 sayılı DEĞİŞİKLİK KANUNU (GENEL GEREKÇE) 1185
• (4857 sayılı) İŞ KANUNU 1187
• BASIN İŞ KANUNU 1279
• DENİZ İŞ KANUNU 1289
• MESLEKİ EĞİTİM KANUNU 1307
• YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN 1325
• TÜRK SOYLU YABANCILARIN TÜRKİYE′DE MESLEK VE
SANATLARINI SERBESTÇE YAPABİLMELERİNE, KAMU, ÖZEL
KURULUŞ VEYA İŞYERLERİNDE ÇALIŞTIRILABİLMELERİNE
İLİŞKİN KANUN 1335

• ÖĞLE DİNLENMESİ KANUNU 1337


• HAFTA TATİLİ HAKKINDA KANUN 1339
• ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİLLER
HAKKINDA KANUN 1343
• DEVLET VE ONA BAĞLI MÜESSESELERDE ÇALIŞAN
İŞÇİLERE İLAVE TEDİYE YAPILMASI VE 6452 SAYILI
KANUNLA 6212 SAYILI KANUNUN 2 NCİ MADDESİNİN
KALDIRILMASI HAKKINDA KANUN 1345
• İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATLARINA DAİR KANUN
HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜNE
DAİR KANUN 1347
• UMUMİ HIFZISSIHHA KANUNU (İLGİLİ HÜKÜMLER) 1349
• TERÖRLE MÜCADELE KANUNU 1351
• SENDİKALAR KANUNU 1353
• KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU 1383
• TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU 1405
• İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU 1435
• TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU t 1453
• 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ
MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ
MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA
CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ 1472
• MESLEKÎ YETERLİLİK KURUMU KANUNU 1475
• MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK VE USUL
HUKUKU HAKKINDA KANUN 1487
• İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 1489
• SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU GENEL GEREKÇE 1493
• (5510 sayılı) SOSYAL SİGORTALAR VE
GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 1505
• (5754 SAYILI) SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK
SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
KANUNUNUN MADDE GEREKÇELERİ 1637
• 506 sayılı SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
(YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLERİ) 1653
• ESNAF VE SANATKARLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ
ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
(YÜRÜRLÜKTE OLAN HÜKÜMLERİ) 1659
• TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU 1663YURT DIŞINDA BULUNAN TÜRK VATANDAŞLARININ YURT DIŞINDA GEÇEN SÜRELERİNİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ
BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ HAKKINDA KANUN J683
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU GENEL GEREKÇE 1689
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU 1691