Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (114)      Eylül (288)      Ağustos (64)      Temmuz (98)

İnternet ve Ceza Hukuku

İnternet ve Ceza HukukuSayfa Sayısı
:  
160
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2001
ISBN NO
:  
975-486-442-X

20,00 TL

SUNUŞ
Yeni bir kitle iletişim aracı olarak yaşamımıza giren internet, bir dizi sorunu da beraberinde getirmiştir. Teknik, ekonomik, yönetsel sorunların yanısıra doğrudan doğruya kullanıcılarla ilgili etik ve hukuksal sorunlar da ortaya çıkmıştır.

İnternet kullanıcılarının, servisleri, sistemleri kullanma konusundaki sorumluluklarının bilincinde olmaları gerekmektedir. Buna uyulmazsa, bu olağanüstü kitle iletişim aracının işlev görmesi olanaksızlasın Örneğin, bu sistemdeki bilgilerin hileli yollarla alınması, kötü, anlaşılmaz, ahlaka aykırı mesajlarla başkalarının rahatsız edilmesi, dengesiz kullanılarak sistemin yavaşlatılması, ardarda mesajlarla başkalarının e-posta kutularının doldurulması, başkalarının fikirlerinin bilgisayardan çalınarak kendisine mal edinmesi gibi davranışlar sözü geçen sorumluluk bilinciyle bağdaşmayan ve bilgisayar ahlakına aykırılık olarak nitelendirilen hareketlerdendir.

İnternet kullanımında sorumluluk bilinci ile davranılmaması bilgisayar etiğine aykırılığı sonuçladığı gibi, hukuk normlarını ihlale de yol açabilir. Örneğin, aldatıcılık, pornografi, şiddete yönelik içerik, hakaret, telif haklarına aykırılık, haksız rekabet gibi konularda sorumluluğun nasıl saptanacağı sorunu ortaya çıkmakta, özellikle de, internet servis sağlayıcıları ile internet erişim sağlayıcılarının sorumluluklarının boyutları tartışmalara konu olmaktadır. Böylece, \"internet\′te işlenen suçlar ve ceza sorumluluğu\" internet hukuku\′nun önemli konularından birini oluşturmaktadır.

Burada belirtmek isterim ki, internet ile ilgili ceza hukuku sorunları, ülkemizde sanırım ilk kez İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı ve Ceza hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde gündeme getirilerek tartışılmıştır.*

Yine 1998-99 öğretim yılından itibaren, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde \"İnternet Yoluyla İşlenen Suçlardan Doğan Ceza Sorumluluğu\" isimli dersimiz Yüksek Lisans ve Doktora programları içinde yer almıştır. Lisanüstü programlara katılan genç hukukçuların, internet ve ceza hukuku alanında karşılaştırmalı hukuktaki gelişmeleri gözönüne alarak hazırladıkları

Bkz. Kayıhan İçel, Kitle Haberleşme Hukuku, (Basın, Radyo-Televizyon, Sinema, İnternet), 4. Bası, İstanbul, Beta Yayınevi, 1998, s. 411 ve son; Kayıhan İçel - Füsun Sokullu-Akmcı - Yener Ünver - R. Barış Erman - Hasan Sınar, Avrupa Birliği\′ne Uyum Sürecinde Türk Ceza Hukuku, İstanbul, Beta Yayınevi, 2000, s, 117 vd.

çalışmaların başarı düzeylerinin yüksek olduğunu burada kıvançla ifade etmek isterim. İnternet ve Ceza Hukuku kitabının yazarı olan Araş. Gör. Hasan Sınar
da sözü geçen Yüksek Lisans programlarında başarılı çalışmalar yapmış gençlerden birisidir.

Hasan Sınar\′ın Yüksek Lisans Tezi olan \"İnternet ve Ceza Hukuku\" kitabında konu tüm boyutları ile incelenmiştir.

Sınar\′ı kutlar, kitabın hukuk çevresine yararlı olmasını dilerim.

Prof. Dr. Kayıhan İÇEL

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku
Anabilim Dalı Başkanı

Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü


İÇİNDEKİLER

İÇİNDEKİLER 5
KISALTMALAR 15
GİRİŞ 17

BİRİNCİ BÖLÜM
İNTERNETİN TEKNİK VE İŞLEVSEL ÖZELLİKLERİ

§. 1. İNTERNET KAVRAMI - İNTERNETİN TARİHÇESİ -
İNTERNETİN TEKNİK YAPISI VE YÖNETİMİ 21
I. KAVRAM 21
II. İNTERNETİN TARİHÇESİ 22
III. İNTERNETİN TEKNİK YAPISI VE YÖNETİMİ 24
1. İnternet\′in Temel Yapısal Unsurları 24
a. TCP/IP Protokolü 24
b. World-Wide-Web Teknolojisi 25
aa. World-Wide-Web Kavramı 25
bb. Web Tarayıcısı 25
cc. Web Sayfası 26
aaa. HTML Dili 26
bbb. HTTP Protokolü 27
dd. URL Adresi 27
ee. Adreslerin Gruplandırılması 27
2. İnternet\′in Altyapısı 28
3. İnternet\′in Yönetimi 30
§. 2. İNTERNET\′İN BAŞLICA İŞLEVLERİ - İNTERNET
İŞLEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 33
I. İNTERNETİN BAŞLICA İŞLEVLERİ 33
1. Genel Olarak 33
2. Elektronik Posta 34
3. Forumlar ve Usenet 35

10
a. Forumlar 35
aa. Genel Olarak 35
bb. Posta Listeleri 35
cc. Haber Grupları 36
b. Usenet 36
4. Sohbet (IRC) 38
5. FTP (Dosya Aktarma Protokolü) 39
6. Telnet 39
II. İNTERNET İŞLEVLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ 40
1. Genel Olarak 40
2. İnternet İşlevlerini Yerine Getiren Süjeler 41
a. İçerik Sağlayıcı 41
b. Servis Sağlayıcı 41
c. Erişim Sağlayıcı 42
d. Usenet İşleteni 42

İKİNCİ BÖLÜM
İNTERNET REJİMİ

§ 1. İNTERNETİN HUKUKİ DÜZENLEME
ALTINA ALINMASI 45
I. KONUYA TEMEL YAKLAŞIM 45
II. İNTERNET VE İLETİŞİM ÖZGÜRLÜĞÜ 47

1. İletişim Özgürlüğü Kavramı 47
2. İletişim Özgürlüğünün Yeni Bir Boyutu Olarak
İnternet Özgürlüğü 48
III. HUKUKİ DÜZENLEMEYE İLİŞKİN BAŞLICA SORUNLAR 48
1. Ulusal Düzenlemelerin Yetersiz ve Etkisiz Kalması 48
2. Etkin Bir Yönetim ve Denetim Mekanizması Kurulmasının
Olanaksızlığı 49
IV. ÇÖZÜM ÖNERİLERİ 50
§. 2. İNTERNET YAYINLARI KARŞISINDA ÖZEL HAYATIN
GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI 54
I. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI KAVRAMI 54
1. Tanımı 54
2. Hukuki Niteliği 55
II. ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİ VE KORUNMASI KAVRAMİ İLE
KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI İLİŞKİSİ 55
1. Genel Olarak 55

112. Özel Hayatın Gizliliği ve Korunması İle İnternet İlişkisi 57
a. Genel Olarak 57
b. Şifreleme (Encyrption) Teknolojisi ve Anonimlik
(Anonymity) Hakkı 58
aa. Şifreleme Teknolojisi 58
bb. Anonimlik Hakkı 61
c. Carnivore Örneği 63
aa. Genel Olarak 63
bb. Sisteme Yönelik Değerlendirmeler 63
cc. Kanaatimiz 66
§. 3. İNTERNETLE ORTAYA ÇIKAN BAŞLICA HUKUKİ
SORUNLAR 67
I. GENEL OLARAK 67
II. CEZA HUKUKU YÖNÜNDEN 68

1. Genel Olarak 68
2. Siber Suç Olgusu 69
a. Kavram 69
b. Siber Suç - Geleneksel Suç Ayırımı 70
aa. Siber Suçların Geleneksel Suçların Bir Görünümü
Olduğu Görüşü 70
bb. Siber Suçlan İkiye Ayıran ve Saf Siber Suçların
Bağımsız Bir Kategori Olduğunu Savunan Görüş 73
cc. Kanaatimiz 76
c. İnternet Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler 78
d. İnternet\′e Özgü Eylemler 80
e. Siber Suçlara Uygulanacak Yaptırım Rejimi 84
3. İnternet İşlevlerini Yerine Getiren Süjelerin Ceza
Sorumluluğu 86
a. Genel Olarak 86
b. İçerik Sağlayıcı\′nm Ceza Sorumluluğu 86
c. Servis Sağlayıcı\′nm Ceza Sorumluluğu 87
d. Erişim Sağlayıcı\′nm Ceza Sorumluluğu 89
e. Usenet İşleteni\′nin Ceza Sorumluluğu 91
4. Karşılaştırmalı Hukuktaki Durum 92
a. A.B.D 92
b. Federal Almanya 96
c. Fransa 98
d. İtalya 99
e. Avrupa Birliği 101
5. İnternet\′in Engellenmesi Ya da Sınırlandırılması Sorunu 104
a. Genel Olarak 104

12
b. Engelleme Ya da Sınırlamaya Başvuran Bazı Ülkeler 105
aa. Belarus (Beyaz Rusya) 105
bb. Burma 105
cc. Çin 106
dd.Irak 106
ee. İran 107
ff. Kuzey Kore 107
gg. Küba 107
hh.Libya 108
ii. Orta Asya Cumhuriyetleri ve Azerbaycan 108
jj. Sierra Leone 109
kk. Sudan 109
11. Suriye 109
mm. Suudi Arabistan 109
nn.Tunus 110
oo. Vietnam 110

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
İNTERNET VE TÜRK CEZA HUKUKU

§. 1. TÜRKİYE\′DE İNTERNET 111
I. TÜRKİYE\′DE İNTERNETİN GELİŞİMİ 111
1. Genel Olarak 111
2. Akademik Kuruluşlar ve ULAKNET 112
3. Ticari Kuruluşlar ve TTNet 113
II. TÜRKİYE\′DE İNTERNET HİZMETİNİ YÖNLENDİREN
KURULUŞLAR 113
1. Genel Olarak 113
2. İnternet Üst Kurulu 114
a. Amaçları 114
b. Görevleri 115
aa. Planlama 115
bb. Koordinasyon 115
cc. İzleme 115
dd. Uygulama Önerileri Oluşturmak 115
ee. Diğer Görevleri 115
c. İnternet Üst Kurulu\′na İlişkin Kanaatimiz 116


13§. 2. TÜRK CEZA HUKUKU AÇISINDAN İNTERNET REJİMİ 118
I. GENEL OLARAK 118
II. TÜRK CEZA HUKUKU\′NDA SİBER SUÇUN YERİ 119

1. Genel Olarak 119
2. İnternet Aracılığıyla Gerçekleştirilen Eylemler Yönünden 120
a. Genel Olarak 120
b. TCY\′deki Durum 121
c. Diğer Yasalarımızdaki Durum 122
3. İnternete Özgü Eylemler Yönünden 125
III. SİBER SUÇLARA İLİŞKİN BAZI YETKİ SORUNLARI 127
1. Genel Olarak 127
2. Suçun İşlendiği Yer Sorunu 127
3. Suçun İşlendiği Zaman Sorunu 129
IV. SİBER SUÇLARA İLİŞKİN CEZA MUHAKEMESİ
SORUNLARI 129
1. Genel Olarak 129
2. Yetkili Mahkemenin Belirlenmesi 130
3. Siber Suçlara Uygulanacak Muhakeme Yöntemleri 131

V. İNTERNET İŞLEVLERİN YERİNE GETİREN SÜJELERİN
DURUMU 132
VI. İNTERNET YAYINLARI İLE BASIN YASASI ARASINDAKİ
İLİŞKİ 133
1. Genel Olarak 133
2. Basın Suçları Yönünden İnternet Yayınları 134
a. Basın Suçu ve Özellikleri 134
aa. Basın Suçu Kavramı 134
bb. Basın Suçunun Unsurları 135
aaa. Basılmış Eser Unsuru 135
bbb. Yayın Unsuru 137
b. İnternet Yayınlarının Basın Suçu ve Unsurları
Yönünden Değerlendirilmesi 138
3. İnternet Yayınlarına Karşı Cevap ve Düzeltme Hakkının
AtMÜamkTasr. f/fif
a. Cevap ve Düzeltme Hakkı Kavramı 145
aa. Genel Olarak 145
bb. Cevap ve Düzeltme Hakkının Türk
Hukuku\′ndaki Yeri 147
b. İnternet Yayınlarına Karşı Cevap ve Düzeltme Hakkı 148

SONUÇ 151

KAYNAKLAR 155