Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (21)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan DavalarSayfa Sayısı
:  
1296
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2017
ISBN NO
:  
978-975-02-4336-3

295,00 TLİnşaat hukukunu ilgilendirdiği düzeyde İmar Kanunu ile ilgili açıklamaları, bedel karşılığı ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan davaları, bedel ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili davalarda ortak müesseseler ile bedel ve arsa payı karşılığı inşaat sözleşmeleri ile ilgili davalarda yargılama usulüne yönelik doyurucu açıklama ve güncel içtihatları bulacaksınız.


Kitabı hazırlarken teorik tartışmalar ve lüzumsuz ayrıntılardan kaçınılmış, Yargıtay'ın ilgili dairelerinin güncel ve istikrar bulmuş içtihatlarına yer verilmeye çalışılmıştır. Bir başka değişle, bu alanda çalışan hakim ve avukatlara "hazır ilaç" gibi net bilgi sunmak tek amaç edinilmiştir. Eserde, inşaat hukukunun tüm temel konularına yer verilmiş olması ve yazarının "konunun mutfağında" çalışan biri olması dikkate alındığında; eserin, uygulamacılara oldukça faydalı olacağı rahatlıkla söylenebilir...


Konu Başlıkları


İmar Mevzuatının İnşaat Hukuku İlgili Hükümleri


Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri


Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri


Bedel ve Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmelerinde Ortak Yönler


İnşaat Davalarında Yargılama Usulü


 


İÇİNDEKİLER


İçindekiler


Önsöz  5


Kısaltmalar  27


§1. İMAR KANUNUNUN İNŞAAT HUKUKUNU


İLGİLENDİREN YÖNLERİ


I. GENEL OLARAK  29


II. KORUMA AMAÇLI PLANLAMA  30


III. NAZIM İMAR PLANI  32


IV. UYGULAMA İMAR PLANI  32


İçtihatlar  33


V. DÜZENLEME ORTAKLIK PAYI (3194 s.K.m.18)  33


VI. İFRAZ VE TEVHİT İŞLERİ  34


VII. YAPI RUHSATI: (3194 s.K.m.21)  35


VIII. YAPI DENETİMİ (4708 s.K.m.2)  39


A. Kapsam  39


B. Yapı Denetim Kuruluşu  40


C. Yapı Denetim Kuruluşlarının Görevleri (4708 s.K.m.2/4)  40


D. Yapı Denetim Kuruluşlarının Sorumluluğu: (4708 s.K.m.3)  41


E. Yapı Denetimi Hizmet Sözleşmeleri: (4708 s.K.m.5)  42


IX. FENNİ MESUL: (3194 s.K.m.28)  42


X. YAPI KULLANMA İZNİ: (3194 s.K.m.30)  43


§2. BEDEL KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİ


I. GENEL OLARAK  47


A. Borç ve Borç İlişkisi  47


B. Edim  47


C. Eser Sözleşmesi  48


İçtihatlar  49


D. Sözleşmenin Yorumlanması  52


İçtihatlar  54


II. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  59


A. Tarafların gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişisi olması  59


İçtihatlar  59


B. Taraflardan Birinin Kamu Tüzel Kişisi Olması  68


1. Genel Olarak  68


2. Yapım İşleri Genel Şartnamesi  69


İçtihatlar  98


III. ESER SÖZLEŞMESİNİN KONUSU  105


A. Genel Olarak  105


B. Sözleşmenin Kanunun Emredici Hükümlerine Aykırılığı  105


C. Sözleşmenin Ahlaka Aykırı Olması  106


D. Sözleşmenin Kamu Düzenine Aykırılığı  107


E. Sözleşmenin Kişilik Haklarına Aykırı Olması  108


F. Sözleşmenin Konusunun İmkânsız Olması  108


G. Sözleşmenin Yokluğu veya Kesin Hükümsüzlüğü (Butlanı)  109


İçtihatlar  110


IV. ESER SÖZLEŞMELERİNDE ŞEKİL VE İSPAT  112


A. Genel Olarak  112


İçtihatlar  114


B. Şekle Aykırılığın İleri Sürülemeyeceği Haller  118


İçtihatlar  119


C. Sözleşmenin Değiştirilmesi  120


D. Sözleşme Olmamasına Rağmen, Eser Veya Fazla İş Yapılması  121


İçtihatlar  122


V. ESER SÖZLEŞMESİNİN BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI  126


A. Satış Sözleşmesinden Farkı  126


B. Vekâlet Sözleşmesinden Farkı  127


İçtihatlar  127


C. Hizmet Sözleşmesinden Farkı  131


VI. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  131


A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  131


İçtihatlar  133


B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  136


1. Yüklenicinin Özen Borcu  136


İçtihatlar  138


2. Yüklenicinin Sadakat Borcu  143


İçtihatlar  143


3. Eseri Bizzat Yapma Borcu  144


4. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  147


5. Malzeme Bakımından Yüklenicinin Borcu  148


İçtihatlar  148


6. İşe Zamanında Başlama Borcu (TBK.m.473)  151


İçtihatlar  154


7. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu  156


a. Teslimden Önceki Ayıp (TBK.m.473/2)  156


aa. İnşaatın Ayıplı Yapılması  156


İçtihatlar  158


bb. İnşaatın Hukuki Ayıplı (İmar Mevzuatına aykırı) Olması  162


İçtihatlar  163


b. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  170


aa. Genel Olarak  170


bb. Eserin İş Sahibince Kabulü  171


İçtihatlar  172


cc. Teslimden Sonra Deprem Nedeniyle Ortaya Çıkan Ayıplar  178


İçtihatlar  179


dd. Yüklenicinin Sözleşme İle Sorumluluktan Kurtulması  181


İçtihatlar  182


c. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  183


İçtihatlar  184


8. Eser Sözleşmesinde Ayıplı İfada İş Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  184


a. Genel Olarak  184


İçtihatlar  185


b. Sözleşmeden Dönme Hakkı (TBK.m.475/1–1)  188


İçtihatlar  189


c. Ayıp Oranında Bedelden İndirim Yapılmasını İsteme Hakkı: (TBK.m.475/1–2)  193


İçtihatlar  193


d. Onarım Yapılmasını İsteme Hakkı (TBK.m.475/3)  198


e. Tazminat İsteme Hakkı: (TBK.m.475/2)  198


İçtihatlar  199


9. Yüklenicinin Eseri Yapma ve Teslim Borcu  203


a. Genel Olarak  203


b. Teslim Zamanı ve Nasıl Yapılacağı  204


İçtihatlar  206


c. İfa Zamanının Uzatılması  208


İçtihatlar  211


d. Teslim Borcunu İfada Temerrüdün Şartları  214


e. Yüklenicinin Teslimde Temerrüdü Halinde, Kaza Ve Hasardan Sorumluluk  215


VII. YÜKLENİCİNİN TEMERRÜDÜ  216


A. Genel Olarak  216


B. Yüklenici Temerrüdünün Koşulları  217


1. Borç İstenebilir Olmalıdır  217


2. Yükleniciye İhtar Gönderilmiş Veya İfa Günü Birlikte Belirlenmiş Olmalıdır  218


3. İfa Mümkün Olmalıdır  219


a. Genel Olarak İfanın İmkânsız Olması  219


b. Özel İmkânsızlık Halleri  220


aa. Eserin Yok Olması (TBK.m.483)  220


bb. İş Sahibinden Kaynaklı İfa İmkânsızlığı (TBK m. 485)  221


cc. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK m. 486)  221


c. İfa Gerçekleşmemiş Olmalı  222


d. Temerrüde Engel Bir Neden Bulunmamalı  223


İçtihatlar  223


VIII. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE İŞ SAHİBİNİN HAKLARI (TBK.m.125)  226


A. Genel Olarak  226


B. Borcun Aynen İfasını ve Gecikme Tazminatı İstemek  227


1. Aynen İfayı Beklemek ve Gecikme Tazminatı İstemek  227


2. Nama İfayı İstemek(TBK.m.113/1)  228


a. Genel Olarak  228


b. İfaya İzin (Nama İfa) Davası (TBK m. 113)  230


İçtihatlar  232


3. Gecikme Tazminatı  236


İçtihatlar  239


C. İfa ve Gecikme Tazminatından Vazgeçerek Müspet Zararı İstemek  243


1. Genel Olarak  243


İçtihatlar  245


2. Müspet Zararın Hesabı  247


İçtihatlar  248


D. Sözleşmeden Dönme (Geriye Etkili Fesih) (TBK.m.125/2)  253


1. Genel Olarak  253


İçtihatlar  254


2. Geriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  256


İçtihatlar  258


3. Sözleşmeden Dönmede Menfi Zarar  262


İçtihatlar  263


E. Sözleşmenin İleriye Etkili Feshi  266


İçtihatlar  268


F. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  272


1. Genel Olarak  272


İçtihatlar  274


2. Ceza Koşulunun Çeşitleri  275


a. Seçimlik Ceza (İfa Yerine İstenebilecek Sözleşme Cezası)  275


İçtihatlar  276


b. Gecikme cezası (İfaya ekli ceza)  277


İçtihatlar  279


aa. Ceza niteliğindeki teminatlar  282


bb. Gecikme Cezasında İndirim  282


İçtihatlar  283


c. Dönme Cezası ve Sözleşmenin Sona Ermesi: (TBK.m.179)  284


aa. Genel Olarak  284


bb. Dönme Cezası Ödenerek Sözleşmenin Sona Erdirilmesi (TBK.m.179)  286


İçtihatlar  287


3. Cezai Şartın Borçlunun Kusuru İle İlgisi  287


4. Cezai Şartın Alacaklının Zararı İle İlgisi  288


İçtihatlar  289


G. Tasfiye  289


1. Genel Olarak  289


2. Sürekli Edimli Sözleşmelerde Tasfiye(TBK.m.126)  290


3. Ani Edimli Sözleşmelerde Tasfiye  291


İçtihatlar  292


IX. İŞ SAHİBİNİN BORÇLARI VE TEMERRÜDÜ  293


A. Genel Olarak Bedel Ödeme Borcu  293


İçtihatlar  294


B. Bedelin Para Olması  303


İçtihatlar  304


1. Götürü Bedel (TBK.m.480)  308


İçtihatlar  310


2. Değere Göre Bedel (TBK.m.481)  315


a. Genel Olarak Yaklaşık Bedel  315


b. Yaklaşık Bedelin Aşırı Ölçüde Aşılması Nedeniyle Sözleşmeden Dönme (TBK.m.482)  316


İçtihatlar  316


C. Bedelin Ödenme Zamanı (TBK.m.479)  322


İçtihatlar  323


D. Bedelin Ödenme Yeri (TBK.m.89)  325


E. Ödemezlik Defi (TBK.m.97,98)  325


İçtihatlar  327


F. Bedelin Zamanaşımına Uğraması  330


İçtihatlar  332


G. Sözleşme Dışı Yapılan Fazla İşlerin Bedeli  335


İçtihatlar  337


H. Eksik Yapılan İşlerde Bedel  344


İçtihatlar  345


İ. İş Sahibinin Eseri Kabul Borcu Ve Temerrüdü  350


1. Eseri Kabulü  350


2. İş Sahibinin (Alacaklı) Temerrüdü (TBK.m.106)  351


a. İş Sahibinin Temerrüdünün Koşulları  352


b. İş Sahibi Temerrüdünün Sonuçları  352


İçtihatlar  353


X. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNİN DİĞER SONA ERME NEDENLERİ  355


A.Genel Olarak  355


İçtihatlar (Genel İçtihatlar)  356


B. İfa veya Anlaşma Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  358


C. İfa Güçsüzlüğü Veya İflas Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.98)  359


D. İfa İmkansızlığı Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.136,137)  360


İçtihatlar  362


E. Eserin Yok Olması (TBK m. 483)  364


F. İş Sahibinden Kaynaklanan Nedenle Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.485)  365


İçtihatlar  366


G. Yüklenicinin Ölümü Veya Yeteneğini Kaybetmesi (TBK.m.486)  367


İçtihatlar  370


Ğ. Bedel Nedeniyle Sözleşmenin Sona Ermesi  370


1. Götürü Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi Veya Uyarlanması (TBK.m.480)  370


İçtihatlar  372


2. Yaklaşık Bedelde Sözleşmenin Sona Ermesi (TBK.m.482)  373


H. Tazminat Karşılığı Sözleşmenin Sona Ermesi (Bâligan Mâbelag) (TBK.m.484)  374


İçtihatlar  377


İ. Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunundaki Fesih Hükümleri  378


İçtihatlar  378


§3. ARSA PAYI KARŞILIĞI


İNŞAAT SÖZLEŞMESİ


I. SÖZLEŞMENİN KONUSU  379


İçtihatlar  381


II. SÖZLEŞMENİN NİTELİĞİ  383


III. SÖZLEŞMENİN ŞEKLİ  385


İçtihatlar  385


A. Sözleşme Yapılırken Şekil  391


İçtihatlar  393


B. Sözleşmenin Değiştirilmesinde Şekil  394


İçtihatlar  396


C. Şekle Aykırılığın Hukuki Sonuçları  403


İçtihatlar  405


D. Sözleşmenin Resmi Şekilde Yapılmamasına Rağmen Geçerlilik Koşulları  409


İçtihatlar  411


IV. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI  413


A. Arsa Sahibi  413


B. Yüklenici  415


İçtihatlar  416


V. ÖNSÖZLEŞME (TBK.m.29)  421


İçtihatlar  422


VI. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİK SINIRLARI (KESİN HÜKÜMSÜZLÜK)  424


A. Başlangıçtaki Hükümsüzlük  424


İçtihatlar  426


B. Sözleşme Kurulduktan Sonraki İmkansızlık  431


1. Borçlunun Kusurunun Bulunmaması (TBK.m.136)  431


İçtihatlar  433


2. Borçlunun Kusurlu Olması (TBK.m.112)  437


İçtihatlar  437


VII. ARSA SAHİBİNİN BORÇLARI  440


A. Yapı Ruhsatı Alma ve Yapı Denetim Sözleşmesi Yapma Borcu  440


İçtihatlar  441


B. Arsanın İnşaat Yapılabilir Durumda Ayıpsız Teslim Borcu  443


1. Arsanın Fiziki Olarak Ayıpsız Teslim Borcu  443


2. İnşaat Yapabilmek İçin Vekaletname Vermesi  444


3. Arsanın Hukuki Sınırlamalardan Temiz Olarak Teslimi  444


İçtihatlar  445


C. Arsa Veya Bağımsız Bölüm Tapu Kaydının Devir Borcu  449


1. Genel Olarak  449


İçtihatlar  452


2. Tapu Devri İçin Dava Açılması  459


İçtihatlar  462


3. Arsa Payı Devrinde Birlikte İfa Kuralının Uygulanması (TBK.m.97)  465


İçtihatlar  466


D. Fazladan Veya Daha İyi Vasıfta Yapılan İmalat  469


1. Fazladan Bağımsız Bölüm Yapılması  469


İçtihatlar  471


2. Bağımsız Bölüm Alanlarının Büyük Veya Daha Kaliteli Yapması  476


İçtihatlar  477


3. Ortak Alanlarda Fazladan İş Yapılması  481


İçtihatlar  482


4. Arsa Sahibi İçin Fazladan Veya Yüksek Nitelikte İmalat Yapılması  485


İçtihatlar  486


5. İmardaki Değişiklik Nedeniyle Küçük Veya Eksik Yapı Yapılması  493


İçtihatlar  493


VIII. ARSA SAHİBİNİN TEMERRÜDÜ HALİNDE YÜKLENİCİNİN HAKLARI  494


İçtihatlar  497


IX. YÜKLENİCİNİN BORÇLARI  505


A. İnşaata Başlamadan Önceki Borçlar  505


İçtihatlar  506


B. İnşaata Başladıktan Sonraki Borçlar  509


1. Eseri Bizzat Yapma Borcu  509


2. Sadakat ve Özen Borcu  511


İçtihatlar  514


3. Araç ve Gereçleri Sağlama Borcu  518


4. Malzeme Bakımından Yüklenici Borçları  519


İçtihatlar  519


5. Ayıplı Arsa Tesliminde Yüklenici Borcu  520


İçtihatlar  521


6. İşe Zamanında Başlama ve Teslim Borcu (TBK.m.473)  522


a. Genel Olarak  522


İçtihatlar  523


b. İşe Başlamada Gecikme  524


İçtihatlar  526


c. Teslimde Gecikme  532


İçtihatlar  537


d. İfa Zamanının Uzatılması (Ek Süre)  547


aa. Arsa Sahibinden Kaynaklanan Haller  547


İçtihatlar  548


bb. Yükleniciden Kaynaklanan Haller  551


İçtihatlar  551


cc. Taraflardan Kaynaklanmayan Haller  553


İçtihatlar  554


e. Cezalı Süre  556


İçtihatlar  557


f. Erken İfa (TBK.m.96)  559


C. Yüklenicinin Ayıpsız Eser Yapma Borcu (TBK.m.474– 478)  559


İçtihatlar  561


1. Teslimden Önceki Ayıp  562


a. İnşaatın Ayıplı Yapılması  562


b. İnşaatın Hukuki Ayıplı Olması  562


İçtihatlar  564


2. Eserin Tesliminden Sonraki Ayıbı  575


a. Açık ve Gizli Ayıp– İhbar Süresi ve İspatı  575


b. Ayıp İhbarına Gerek Olmayan Haller  579


c. Eserin İş Sahibince Kabulü  580


İçtihatlar  581


3. Ayıbın İş Sahibinden Kaynaklanmış Olması (TBK.m.476)  595


İçtihatlar  597


D. Arsa Sahibinin Bağımsız Bölümleri Satması Halinde Ayıptan Sorumluluk  598


İçtihatlar  599


E. Katma Değer Vergisi ve Sigorta Giderlerinden Sorumluluk  599


İçtihatlar  600


F. Sözleşme ile Kararlaştırılan Ek Edimler  602


İçtihatlar  603


X. YÜKLENİCİ TEMERRÜDÜNDE ARSA SAHİBİNİN HAKLARI  605


A. Yüklenicinin Temerrüdü  605


İçtihatlar  608


B. Yüklenici Temerrüdünün Hukuki Neticeleri (TBK.m.125)  610


1. Genel Olarak  610


İçtihatlar  613


2. Aynen İfa Talebi  620


İçtihatlar  621


a. Aynen İfa (Pasif Aynen İfa) ve Gecikme Tazminatı İsteme (TBK.m.125/1)  623


aa. Aynen İfa  623


bb. Gecikme Tazminatı  624


aaa. Genel Olarak  624


bbb. Kira Tazminatı  626


İçtihatlar  630


b. Nama İfa (TBK.m.113)  649


İçtihatlar  654


c. Eksik İşler Bedelinin Tahsili Suretiyle Aynen İfa  668


İçtihatlar  670


d. Aynen ifa Taleplerinin Birlikte Talep Edilmesi Veya Değiştirilmesi  679


İçtihatlar  680


3. Aynen İfadan Vazgeçip Müspet Zararın Tazmini Talebi  683


4. Sözleşmenin İleriye Yönelik Feshi  685


a. Genel Olarak  685


b. İleriye Yönelik Feshin Şartları  688


c. İleriye Etkili Feshin Uygulanması  688


İçtihatlar  690


d. İleriye Etkili Feshin Hukuki Sonuçları  693


aa. Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Tapu Kaydı İstemi  693


bb. Gecikme Tazminatı (Kira) İstemi  694


cc. Diğer Zararların Tazmin İstemi  694


dd. İfaya Ekli Cezai Şart İstemi  694


İçtihatlar  695


5. Sözleşmeden Dönme (Geriye yönelik fesih)  701


a. Genel Olarak  701


b. Sözleşmeden Dönme Nedenleri  703


aa. İşe Zamanında Başlamama Veya İşi Geciktirme Nedeniyle Dönme  703


bb. Ayıp Veya Sözleşme Hükümlerine Aykırılık Nedeniyle Dönme  703


c. Sözleşmeden Dönmenin Şartları  704


İçtihatlar  706


d. Sözleşmeden Dönme İçin Mahkeme Kararı  710


İçtihatlar  711


e. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları  713


aa. Genel Olarak  713


İçtihatlar  714


bb. Arsa Sahibinin Yükleniciye İntikal Ettirdiği Arsa Paylarını Geri Alması  717


İçtihatlar  722


cc. Arsa Sahibinin Menfi Zarar İstemi:  724


İçtihatlar  728


dd. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinin İade Borcu  735


İçtihatlar  737


6. Sözleşmenin Geriye Etkili Feshi İle İleriye Etkili Feshinin Karşılaştırılması  744


İçtihatlar  747


7. Cezai Şart (TBK.m.179–182)  750


a. Genel Olarak  750


İçtihatlar  751


b. Seçimlik Ceza (TBK.m.179/1)  753


İçtihatlar  755


c. İfaya Ekli Ceza (TBK.m.179/2)  760


aa. Genel Olarak  760


bb. İfaya Ekli Cezai Şartın İstenebilme Koşulları  761


İçtihatlar  764


d. İfaya Ekli Cezai Şartın Butlanı Veya Tenkisi  768


İçtihatlar  770


e. Seçimlik Ceza ile İfaya Ekli Cezanın Karşılaştırılması  773


İçtihatlar  774


f. Seçimlik Cezai Şart ile Cayma Cezasının Karşılaştırılması  775


İçtihatlar  776


g. Cezai Şart İle Gecikme Tazminatı Arasındaki Fark  777


İçtihatlar  778


C. Eserdeki Ayıp Nedeniyle Arsa Sahibinin Hakları (TBK.m.475)  781


1. Genel Olarak  781


İçtihatlar  785


2. Sözleşmeden Dönme  786


İçtihatlar  788


3. Eseri Alıkoyup Ayıp Oranında Bedelden İndirim İsteme  790


İçtihatlar  791


4. Eserin Ücretsiz Onarılmasını İsteme Hakkı  793


5. Tazminat İsteme Hakkı  794


İçtihatlar  795


6. İmara Aykırılık Halinde İş Sahibinin Hakları  796


İçtihatlar  797


7. Yüklenicinin Garanti Vermesi  799


D. Yüklenicinin İflas Veya Aczi Halinde Sözleşmeden Dönme  800


İçtihatlar  802


XI. ALACAĞIN DEVRİ VE SÖZLEŞMEYE KONU BAĞIMSIZ BÖLÜMLERİN SATILMASI  804


A. Genel Olarak Alacağın Devri  804


İçtihatlar  806


B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Alacağın Devri ve Taşınmazın Satılması  810


1. Genel Olarak (TBK.m.183–194)  810


2. Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  811


a. Genel Olarak  811


İçtihatlar  812


b. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Almanın Şekli  813


İçtihatlar  815


c. Arsa Sahibinden Arsa Payı/Bağımsız Bölüm Satın Alanın Yükleniciden Talepte Bulunması  815


İçtihatlar  817


d. Sözleşmeden Dönme Halinde Arsa Sahibinden Bağımsız Bölüm Satın Alanın Hakları  819


İçtihatlar  819


e. Arsa Sahibinin Birden Fazla Satış Vadi (Temliki) Sözleşmesi Yapması  820


İçtihatlar  821


f. Arsa Sahibinin Borcundan Dolayı Haciz  823


İçtihatlar  824


3. Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Hakları  825


a. Genel Olarak  825


İçtihatlar  827


b. Tapu Arsa Sahibi Adına İken Yüklenicinin Kendisine Düşecek Bağımsız Bölümleri Satması  827


İçtihatlar  828


aa. Yüklenicinin Noterde Satış Vadi Sözleşmesiyle Bağımsız Bölüm Satması  830


İçtihatlar  830


bb. Yüklenicinin Adi Yazılı Senetle Bağımsız Bölüm Satması  831


İçtihatlar  833


cc. Yüklenicinin Birden Fazla Temliki Veya Satış Vadi  837


İçtihatlar  838


c. Yüklenicinin Kendi Adına Olan Tapulu Bağımsız Bölümü Satması Veya Rehnetmesi  840


aa. Genel Olarak  840


İçtihatlar  842


bb. Sözleşmeden Dönme Halinde Yükleniciden Bağımsız Bölüm Alanların Durumu  847


aaa. Yargıtay Uygulaması  847


bbb. Yüklenicinin Satış Vadi Ve Yüklenici Borcundan Dolayı Haciz  849


İçtihatlar  850


ccc. Yargıtay Uygulamalarına Eleştiri  851


İçtihatlar  854


ddd. Üçüncü Kişinin Ödediği Bedeli Talep Etmesi  855


eee. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölüme Yaptığı Masraf Ve Zararları Talep Etmesi  856


İçtihatlar  856


cc. Yükleniciden Tapu Kaydı İle Devralan Üçüncü Kişilerin İnşaattaki Eksiklikleri Tamamlamaları  863


İçtihatlar  863


4. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinin İleriye Etkili Feshinin Üçüncü Kişilere Etkisi  865


İçtihatlar  868


5. Üçüncü Kişinin Bağımsız Bölümü Cebri İcradan Satın Alması  873


İçtihatlar  874


6. İİK’nın 94/2. Fıkrasına Göre Açılan Tescil Davası  876


a. Yetki Alınması  876


b. Dava Açılması  877


c. Yargılama ve Hüküm  878


d. Hükmün İcrası  879


e. İİK’nın 94/2 Fıkrası Yerine Tasarrufun İptali Davası Açılması  879


İçtihatlar  880


7. Yükleniciden Alacaklı Olanın İİK Açısından Diğer İmkanları  886


İçtihatlar  886


XII. İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDE KARŞILIKLI EDİMLERİN GÜVENCELERİ  888


A. Yüklenicinin İnşaatı Teslim Etmekten Kaçınma Hakkı  888


İçtihatlar  888


B. Sözleşmenin Tapuya Şerhi  889


1. Genel Olarak  889


2. Sözleşmenin Tapuya Şerhinin Sonuçları  891


İçtihatlar  893


C. Yükleniciden Teminat İpoteği Veya Teminat Mektubu Alınması  894


1. Arsa Sahibinin Kanuni İpotek Hakkı  894


2. Yüklenicinin Başka Taşınmazını Arsa Sahibi Lehine İpotek Etmesi  895


3. Yüklenicinin Verdiği Teminat Senedi, Teminat Mektubu Ve Ceza Niteliğindeki Teminatlar  896


4. Kamu İhale Sözleşmelerinde Teminatın İrat Kaydedilmesi  897


İçtihatlar  899


§4. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE


ÖZEL DURUMLAR


I. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE ZAMANAŞIMI  907


A. Genel Olarak  907


İçtihatlar  909


B. Zamanaşımı Süresinin Başlangıcı  912


İçtihatlar  913


C. Zamanaşımının Kesilmesi(TBK.m.154–161)  919


İçtihatlar  920


D. Zamanaşımının Hükümleri  923


E. Bazı Dava Türlerinde Zamanaşımı Süreleri  924


1. Olumsuz Zararda Zamanaşımı  924


İçtihatlar  925


2. Olumlu Zararda Zamanaşımı  929


İçtihatlar  930


3. Kira Tazminatı, Ecrimisil ve Ceza Koşulunda Zamanaşımı  933


İçtihatlar  934


4. Fazla İşlerde Zamanaşımı  937


İçtihatlar  938


5. Yükleniciden Pay Satın Alanların Taleplerinde Zamanaşımı  939


İçtihatlar  940


6. Sözleşmenin Haksız Feshi Üzerine Doğan Alacaklarda Zamanaşımı  941


İçtihatlar  941


7. Rücu ve Halefiyette Zamanaşımı  943


8. Yapı Denetim Kuruluşlarının, Yüklenicinin Kusurundan Dolayı Sorumluluğunda Zamanaşımı  944


9. Haksız Fiilde Zamanaşımı  944


İçtihatlar  946


10. Zamanaşımının İleri Sürülme Aşaması  948


İçtihatlar  950


II. MANEVİ TAZMİNAT  951


A. Genel Olarak  951


B. Şartları  951


1. Kişilik Haklarına Yönelik Hukuka Aykırı Bir Saldırı Bulunmalıdır  951


2.Manevî Zarar Bulunmalıdır  952


3. İlliyet Bağı Bulunmalıdır  952


4. Davalının Sorumlu Olmasını Gerektiren Kusur Veya Bir Kusursuz Sorumluluk Hâli Bulunmalıdır  953


5. Manevi Tazminat Davasında İspat  953


İçtihatlar  954


III. BORCUN NAKLİ (TBK.m.195–200)  956


İçtihatlar  957


IV. BORCA, SÖZLEŞMEYE KATILMA VE SÖZLEŞMENİN DEVRİ  959


A. Borca Katılma: (TBK.m.201)  959


B. Sözleşmeye Katılma: (TBK.m.206)  960


C. Sözleşmenin Devri: (TBK.m.205)  961


D. Üçüncü Kişi Yararına Sözleşme: (TBK.m.129)  962


İçtihatlar  963


V. YÜKLENİCİ VEYA ARSA SAHİBİNİN FİİLİNİN TAAHHÜT EDİLMESİ (TBK.m.128)  967


İçtihatlar  970


VI. SÖZLEŞMENİN DEĞİŞEN KOŞULLARA UYARLANMASI (TBK.m.480/2)  971


İçtihatlar  974


VII. ESER SÖZLEŞMELERİNDE VERGİLERDEN SORUMLULUK  977


A. Katma Değer Vergisi  977


B. Arsa Payı Karşılığı İnşaat İşlerinin KDV’ye Tabi Olup Olmadığı  978


İçtihatlar  979


C. Emlak Vergisi  983


D. Sigortadan Sorumluluk  983


E. Damga Vergisinden Sorumluluk  983


İçtihatlar  984


VIII. ESER SÖZLEŞMESİNDE VADE FARKI  987


İçtihatlar  988


IX. ESER SÖZLEŞMELERİNDE FAİZ  989


A. Genel Olarak  989


İçtihatlar  992


B. Yasal Temerrüt Faiz Oranı  994


1. Ticari Olmayan İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994


2. Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Oranı  994


İçtihatlar  996


C. Bileşik Faiz  999


D. Yabancı Para Alacağı İçin Faiz  1000


E. Faizin Başlangıcı ve Yargılama  1000


İçtihatlar  1003


X. AŞKIN ZARAR (MUNZAM ZARAR)(TBK.m.122)  1011


İçtihatlar  1014


XI. YAPI (İNŞAATÇI) İPOTEĞİ (TMK.m.893/3)  1017


A. Genel Olarak  1017


B. Koşullar  1017


C. İnşaatçı İpoteğinin Hükümleri  1019


D. İnşaat İpoteğinin Terkini  1020


İçtihatlar  1021


XII. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDE KAZA VE ZARARLARDAN SORUMLULUK  1024


A. Genel Olarak  1024


B. Kaza Neticesinde İşçinin Zarar Görmesinden Sorumluluk  1025


C. Üçüncü Kişilere Verilen Zarardan Sorumluk  1027


D. İş Sahibine Verilen Zarardan Sorumluluk  1027


E. İş (Arsa) Sahibinin Eser Maliki Olarak Sorumluluğu  1028


İçtihatlar  1029


§5. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN


DAVALARDA YARGILAMA USULÜ


§– İnşaat Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalarda Yargılama Usulü  1039


I. DAVANIN TARAFLARI  1039


A. Genel Olarak  1039


İçtihatlar  1041


B. Bedel Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Davanın Tarafları  1053


İçtihatlar  1055


C. Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Kaynaklanan Davanın Tarafları  1060


1. Genel Olarak  1060


İçtihatlar  1062


2. Sözleşmeden Dönmede Husumet  1075


İçtihatlar  1077


3. Yüklenici Veya Ondan Satın Alanların Açacağı Tapu İptal Ve Tescil Davasında Husumet  1082


İçtihatlar  1083


II. İNŞAAT SÖZLEŞMELERİNDEN KAYNAKLANAN DAVANIN İTİRAZIN İPTALİ DAVASI OLARAK AÇILMASI  1086


A. Genel Olarak  1086


İçtihatla