Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ekim (25)      Eylül (220)      Ağustos (117)      Temmuz (128)

İkale Sözleşmesi

İkale SözleşmesiSayfa Sayısı
:  
399
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2019
ISBN NO
:  
9789750257902

122,00 TL

Bir dava açarken belki şerhlerden ve monografilerden 'ne' sorusuna cevap bulabilirsiniz ama 'nasıl' sorusunu cevaplayamazsınız. iş Davaları Dizisi tam da bu sorunu çözmeyi hedefliyor, size hem 'ne' hem de 'nasıl' sorusunun cevabını vermek istiyor. Dava sürecinde sadece bilgiyi verip bir kenara çekilmiyor, sürecin her aşamasında sizin yanınızda, adeta özel asistanınız gibi.

Dizi 7 kitaptan oluşuyor. Ama şimdilik.

Dizinin bu kitabı; bir borçlar hukuku kurumu olan ikale sözleşmesinin iş hukuku yönünden incelenmesini içermektedir. Unutulmaya yüz tutmuş bu sözleşme tipi 2003 yılında iş güvencesi sisteminin hukukumuzda düzenlenmesiyle adeta canlanmıştır, ikaleyle ilgili yasal bir düzenlemenin bulunmaması iş hukuku alanında konuya tereddütle yaklaşmayı gerektirmiştir. Zira iş ilişkisinin sona ermesi hususu her daim tartışılmıştır, iş hukuku ikale sözleşmesini dışlamamıştır. Ancak denetim kısmı yönünden farklı uygulamalar getirilmiştir. Borçlar hukuku denetimi iş hukuku kapsamında yer alan ikale sözleşmeleri bakımından yetersiz kabul edilmiştir. Bunun sonucunda iş hukuku, yapısına uygun ölçütlerle ikale sözleşmelerini denetlemeye başlamıştır. Bu kitapta ikale kavramı iş hukuku çatısı altında, tüm yönleri ile incelenmeye çalışılmıştır.

Konu Başlıkları
    İkale Kavramı, İkalenin Hukukî Dayanağı ve Benzer Hukukî İşlemlerden Ayrılması
    İkale Sözleşmesinin Kurulması
    İkalenin Hukukî Denetimi
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
İkinci Baskıya Önsöz  7
Önsöz  9
Kısaltmalar  17
Giriş  19
Birinci Bölüm
İKALE KAVRAMI, İKALENİN HUKUKÎ DAYANAĞI VE
BENZER HUKUKÎ İŞLEMLERDEN AYRILMASI
I. İKALE KAVRAMI VE İKALENİN HUKUKÎ DAYANAĞI  21
II. İKALENİN TÜRK HUKUKUNDA YERİ, TARAFLARCA TERCİH EDİLME NEDENLERİ VE TARAFLAR AÇISINDAN RİSKLERİ  25
A. Türk Hukukunda Yeri  25
B. Taraflarca Tercih Edilme Nedenleri  28
1. İşçi Açısından Tercih Nedenleri  29
2. İşveren Açısından Tercih Nedenleri  35
C. Taraflar Yönünden Riskleri  39
D. Zorunlu Arabuluculuk Karşısında İkalenin Durumu  42
III. İKALEDE İŞÇİ LEHİNE YORUM  47
IV. İKALENİN HUKUKÎ NİTELİĞİ  54
A. Sözleşme Niteliği  54
B. Tasarruf İşlemi Niteliği  56
C. İkale Sözleşmesinin Borç Altına Giren Tarafları Bakımından Niteliği  57
V. İKALENİN BENZER HUKUKÎ İŞLEMLERDEN FARKI  59
A. İkale ve Fesih  59
B. İkale ve İbra Sözleşmesi  61
C. İkale ve Sulh Sözleşmesi  63
D. İkale ve Tasfiye Sözleşmesi  67
E. İkale ve Diğer Örnekler  69
VI. YARGITAY KARARLARI  75
İkinci Bölüm
İKALE SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI
I. İKALE SÖZLEŞMESİNİN KURULMASI  81
A. Sözleşmede Düzenlenen Hususlar  81
1. Sözleşmede Asgari Bulunması Gereken Hususlar  82
2. Sözleşmede Düzenlenmesi Tarafların Lehine olan Hususlar  85
a. İşveren Lehine Hükümler  86
b. İşçi Lehine Hükümler  89
3. İkale Sözleşmesindeki Diğer Hükümler  96
a. İkalede İşçilik Alacaklarına İlişkin Hükümler ve Makul Yarar Ölçütü Kapsamında Yapılan Ödemeler  96
aa. Sözleşmede Belirtilen İşçilik Alacakları  99
bb. Makul Yarar Kapsamında Yapılan Ödemenin Hukukî Durumu  108
cc. Makul Yarar Kapsamında Yapılan Ödemenin Sosyal Güvenlik ve Vergi Mevzuatı Bakımından Değerlendirilmesi  116
b. Rekabet Yasağı Hükümleri  121
c. İbra ve Feragat Hükümleri  128
II. TBK IŞIĞINDA İKALENİN KURULMASI  131
A. Karşılıklı Açık İrade Beyanları  132
1. İkale Önerisi ve Kabul  133
a. Bireysel ve Herkese Açık İkale Önerisi  135
b. Önerinin Bağlayıcılığı, Süresi, Öneri ve Kabulün Geri Alınması  136
c. İkale Önerenin veya Kabul Edenin Ölmesi  139
B. Örtülü İrade Beyanları  140
1. Feshe İlişkin Beyanların Yorumlanması  143
2. Devamsızlık, Eylemli Fesih ve İş Değişikliği Örneklerinin Yorumlanması  155
3. Diğer Örtülü İrade Örnekleri  160
C. İkalenin Kurulması, Hüküm ve Sonuçlarını Doğurması  162
III. İKALEDE EHLİYET VE ŞEKİL  163
A. İkalede Ehliyet  163
B. İkalede Şekil  166
IV. İKALENİN İŞ İLİŞKİSİNE ETKİSİ VE DOĞURDUĞU HUKUKÎ SONUÇLAR  170
A. İkalenin İş İlişkisini Sona Erdirmesi  170
1. İkalenin İş İlişkisini Sona Erdirme Bakımından Hükmü  170
2. İkale ile Sona Ermenin Zaman Bakımından Etkisinin İncelenmesi  171
3. İş İlişkisinin Sonrasına Sarkan Bazı Yükümlülükler Bakımından İkalenin Hükmü  179
a. İşçinin Kişisel Verilerinin Korunması Hususu  180
b. Sır Saklama Yükümlülüğü  183
c. Çalışma Belgesi  185
d. Geri Verme Yükümlülüğü  185
e. Yeni İş Arama İzni  186
f. Rekabet Etmeme Yükümlülüğü  187
4. İkale ile İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Feshe Karşı Koruyucu Hükümlerin Hukukî Sonuçları Kapsamında İncelenmesi  187
a. İhbar, Kıdem ve Kötü Niyet Tazminatı Yönünden Sonuçlar  188
b. İş Güvencesi Yönünden Sonuçlar  189
c. İşsizlik Sigortası Yönünden Sonuçlar  190
5. İkale ile İş Hukukunda Feshi Sınırlandıran Özel Hükümlerin Karşılaştırılması  192
a. İkalenin Eşit İşlem Borcu Bakımından Değerlendirilmesi  192
b. İkalenin İşyeri Devri Kuralları Yönünden Değerlendirilmesi  197
c. İkalenin Toplu İşçi Çıkarma Hükümleri Yönünden Değerlendirilmesi  198
6. Örnek İkale Sözleşmesi  200
V. YARGITAY KARARLARI  204
Üçüncü Bölüm
İKALENİN HUKUKÎ DENETİMİ
I. İŞÇİNİN İRADESİNİ KORUMA AMACI İLE YAPILAN DENETİMLER  236
A. İkalenin Olumsuz Sonuçları ile İlgili İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğü  237
1. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğünün Hukukî Temeli  239
2. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğünün Kapsamı  241
3. İşçinin Bilgilendirilmesi Yükümlülüğüne Aykırılığın Hukukî Sonuçları  248
B. İkale ve Cayma Hakkı  253
1. Genel Olarak  253
2. İkalede Cayma Hakkının Kullanılmasının Hukukî Sonuçları  255
C. İkalenin İrade Sakatlıkları Bakımından Denetimi  256
1. Genel Olarak  256
2. Yanılma  258
a. Kavram  258
b. Beyanda Esaslı Yanılma  259
c. Saik Yanılması  262
3. Aldatma  264
a. Kavram  264
b. Aldatmanın Unsurları  265
aa. Aldatma Fiili  265
bb. Aldatma Kastı  267
cc. Nedensellik Bağının Bulunması  268
c. Üçüncü Kişinin Aldatması  269
4. Korkutma  270
a. Kavram  270
b. Korkutmanın Hukuken Dikkate Alınması için Gerekli Unsurlar  271
c. İşçinin Fesih veya Tazminatları ile İşçilik Alacaklarının Ödenmeyeceği ile Korkutulması  273
d. İşverenin İşçiyi Yasal Makamlara Şikâyet Etmekle Korkutması  283
5. İkalenin İrade Sakatlığı Nedeniyle İptali ve Hukukî Sonuçlar  287
a. İptal Hakkı  287
b. İptal Hakkının Kullanılması, Süresi ve İptalin Hukukî Sonucu  288
D. İkalede Aşırı Yararlanma (Gabin)  292
1. Kavram  292
2. Aşırı Yararlanmanın Unsurları  294
3. Aşırı Yararlanmanın Sözleşmeye Etkisi  296
4. İkalede Aşırı Yararlanma  297
II. İKALENİN SÖZLEŞME DÜZENLEME ÖZGÜRLÜĞÜ BAKIMINDAN İÇERİK DENETİMİ  298
A. İkale İçeriğinin Hukuka Uygun Olması  298
1. Genel Olarak  298
2. Emredici Hükümlere Aykırılık  299
3. Kanuna Karşı Hile  299
a. Genel Olarak  299
b. Unsurları  300
c. Yaptırımı  300
d. İkalede Kanuna Karşı Hile ve Makul Yarar Ölçütü  300
aa. Feshe Karşı Koruma Hükümlerini Dolanma Amacı İkale Sözleşmesi Yapılması  305
bb. Makul Yarar Ölçütünün Kanuna Karşı Hile Yorumunda Kullanılması  307
cc. Koşula (Şarta) Bağlı İkale  309
aaa. Genel Anlamda Koşul (Şart)  309
bbb. İkalenin Koşula Bağlanması  311
ccc. Geciktirici Koşula Bağlı İkale ile Kanuna Karşı Hile Yapılması  314
dd. İkalede İş Sözleşmesinin Sona Ermesinin Uzak Bir Tarih Olarak Belirlenmesi Sonucunda Belirli Süreli İş Sözleşmesi Sınırlamalarını Dolanma  315
ee. İkale ve İşyeri Devrinde Fesih Yasağı  317
B. Ahlâk Kurallarına Uygunluk  320
III. İKALE VE MUVAZAA  320
A. Genel Olarak  320
B. Muvazaanın Çeşitleri ve Unsurları  321
C. Muvazaanın Hüküm ve Sonuçları  323
D. Muvazaanın İspatı  324
E. İkalede Muvazaa  325
IV. İKALE VE AŞIRI İFA GÜÇLÜĞÜ  327
A. Kavram  327
B. İkalede Aşırı İfa Güçlüğü  329
C. İkaleye Karşı Aşırı İfa Güçlüğü Talebinin Hukukî Sonuçları  331
V. İKALENİN GEÇERSİZLİĞİNİN DAVA EDİLMESİ VE GEÇERSİZLİĞİN SONUÇLARI  332
A. İş Hukukunda Geçersizlik Yaptırımının Yorumu  332
B. Fesih Olarak Nitelendirme Yaptırımı  335
C. İkalenin Geçersizliğinin Dava Yolu ile İleri Sürülmesi  336
1. Dava Türü  336
2. Dava Açma Süresi  338
3. Görevli, Yetkili Mahkeme ve Yargılama Usulü  340
4. Davada İspat Yükü  341
a. İşçinin İspat Yükü  342
b. İşverenin İspat Yükü  343
5. Yenilenen İş Mahkemeleri Kanunu Kapsamında Durum  344
D. İkalenin Geçersizliğinin veya İptal Edilmesinin Sonuçları  345
1. İş İlişkisi Yönünden Sonuçlar  345
2. İşe İade Davasında İkalenin Geçersizliğinin İleri Sürülmesi  348
VI. ANAYASA MAHKEMESİ KARARI  349
VII. YARGITAY KARARLARI  350
Sonuç  383
Kaynakça  385
İçtihat Dizini  389
Kavram Dizini  395