Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (68)      Nisan (89)      Mart (152)      Mart (152)

İflasın Ertelenmesi

İflasın ErtelenmesiSayfa Sayısı
:  
437
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2010
ISBN NO
:  
978-605-5633-66-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...SUNUŞ İflasın ertelenmesi adlı kitabımızın birinci baskısı yaklaşık on ay gibi kısa bir süre içerisinde tükendi. Kitabın birinci baskısının bu kadar kısa bir süre içerisinde tükenmesi, konunun hala güncelliğini koruduğunun da bir göstergesini oluşturmaktadır. Bu süre içerisinde de iflasın ertelenmesi müessesesinin amacı dışında ve kötü niyetli olarak kullanıldığına yönelik eleştiriler devam etti. Bu düşüncenin bir sonucu olarak iflasın ertelenmesi müessesesinin kaldırılması gerektiği yönünde ciddi görüşler ortaya çıktı. Bu müessesenin kötüye kullanılmasının temelinde, 2003 yılından önceki dönemlerde yeterince bilinmiyor olması ve buna bağlı olarak üzerinde yeterince bilimsel çalışma yapılmamış olması ve fazlaca Yargıtay incelemesine konu olmamış olmasının bir sonucu olarak; 2003 yılında 4949 ve 5092 sayılı Kanunlarla İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklerle hakime geniş bir takdir yetkisinin verilmiş olması yatmakta idi. Son sekiz yıl içerisinde biri yerel birisi de küresel olmak üzere karşılaştığımız iki önemli ekonomik kriz, bir taraftan iyi niyetli borçlular açısından bu müessesenin varlığını zorunlu kılarken diğer taraftan da kötü niyetli borçlular için bu yola başvuruyu tetikleyici bir unsura dönüşmüştür. İcra ve İflas Kanununda 2003 yılında yapılan değişikliklerden bu yana geçen altı yıllık dönem incelendiğinde, iflasın ertelenmesi müesse-sesinin yoğun biçimde bilimsel faaliyetlere ve Yargıtay incelemelerine konu olduğu görülmektedir. Bu ilginin bir sonucu olarak gerek doktrinde yapılan eleştiriler ve getirilen öneriler gerekse de Yargıtay kararları bu müessesenin şekillenmesinde ciddi ve olumlu yönde bir rol oynamıştır. Bu çerçevede, kanımızca iflasın ertelenmesi müessesesinin tamamen kaldırılması yerine Yargıtay kararları ve doktrinsel öneriler de dikkate alınarak yapılacak bir kanun değişikliği ile ıslah edilmesi daha yerinde olacaktır. Bu bağlamda özellikle istinaf kanun yoluna ilişkin hükümler de yürürlüğe girdiğinde, müessesenin varlığını devam ettirmesi menfa-atler dengesine daha da uygun olacaktır. İÇİNDEKİLER : • GİRİŞ-1 • A. -GENEL OLARAK İFLAS NEDENLERİ-3 • B. -DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLAS HALLERİ-4 • I. -Genel Olarak-4 • II. -Alacaklının Talebi İle Doğrudan Doğruya İflas-5 • 1--İcra ve İflas Kanunu Madde 177 de Sayılan Haller-6 • a--Konkordato Dışındaki Haller-6 • b--Konkordatoya İlişkin Haller-6 • 2--Şahıs Şirketi Ortaklarının Doğrudan Doğruya İflası-7 • III. -Borçlunun Talebi İle Doğrudan Doğruya İflas-7 • IV. -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflası-8 • C. -Doğrudan Doğruya İflasta Yargılama Usulü-9 • BİRİNCİ BÖLÜM SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN İFLASI, BORCA BATIKLIK BİLDİRİMİ VE BORCA BATIKLIKYARGILAMASININ GÖSTERDİĞİ ÖZELLİKLER • 1. -SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN İFLASI-15 • A. -SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN TAKİPLİ İFLAS HÜKÜMLERİNE GÖRE İFLASI-15 • B. -SERMAYE ŞİRKETLERİ VE KOOPERATİFLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLASI-16 • I. -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflasının Nedenleri-16 • II. -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Doğrudan Doğruya İflasının Talep Edilmesi-16 • 1--Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin İflas Ehliyeti-16 • a--Genel Olarak-16 • b--Anonim Şirketlerin İflas Ehliyeti-17 • c--Limited Şirketlerin İflas Ehliyeti-22 • d--Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketlerin İflas Ehliyeti-23 • e--Kooperatiflerin İflas Ehliyeti-24 • 2--Borca Batıklık Bildiriminde Bulunma Görev ve Yetkisi-25 • a--Genel Olarak-25 • b--Alacaklıların Borca Batıklık Bildiriminde Bulunması-25 • ı--Genel Olarak-25 • ıı--Şirket Ortaklarının Alacaklı Sıfatı-28 • ııı--İntifa Senedi ve Tahvil Sahiplerinin Alacaklı Sıfatıyla Bildirimde Bulunması-30 • c--Borçlu Tarafından Borca Batıklık Bildiriminde Bulunulması-32 • ı--Genel Olarak-32 • ıı--Yönetim Kurulunun Borca Batıklık Bildiriminde Bulunması-33 • ııı--Murahhasların Bildirimde Bulunma Yükümlülüğü-37 • ıv--Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildirimde Bulunması-38 • v--Bildirimde Bulunmamanın Müeyyidesi-39 • III. -Borca Batıklık Halinin Mahkemeye Bildirilmesi ve Mahkeme Tarafından İncelenmesi-42 • 1--Borca Batıklık Halinin Mahkemeye Bildirilmesi-42 • 2--Borca Batıklık Bildirimin Hukuki Niteliği-43 • 3--Borca Batıklık Bildiriminin Geri Alınıp Alınamayacağı Sorunu-48 • 4--Bildirimin Mahkeme Tarafından İncelenmesi-50 • a--Genel Olarak-50 • b--İlan Zorunluluğu-51 • c--Borca Batıklık Yargılamasının Hukuki Niteliği-54 • ı. -Genel Olarak-54 • ıı. -Borca Batıklık Yargılamasının Çekişmesiz Yargının Ayırt Edici Kriterlerine Göre Değerlendirilmesi-60 • ııı. -Sonuç-68 • d--Yargılama Sırasında Müdahale ve İtiraz-69 • ı. -Genel Olarak-69 • ıı. -Alacaklının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunması Üzerine Yargılamaya Müdahale ve İtiraz-70 • ııı. -Şirketi İdare ve Temsil Edenler veya Tasfiye Memurlarının Borca Batıklık Bildiriminde Bulunması Üzerine Yargılamaya Müdahale ve İtiraz-71 • ıv. -Görüşümüz-73 • ıv-1. -Genel Olarak-73 • ıv-2. -Takipli İflasta Müdahale ve İtiraz-74 • ıv-3. -Doğrudan Doğruya İflas Yolunda Müdahale ve İtiraz-77 • ıv-4. -Borca Batıklık Yargılamasında Müdahale ve İtiraz-79 • e--Mahkeme Kararı-82 • İKİNCİ BÖLÜM İFLASIN ERTELENMESİ KAVRAMI, İFLASIN ERTELENMESİMÜESSESESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ, AMACI, HUKUKİ NİTELİĞİVE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI • 2. -İFLASIN ERTELENMESİ KAVRAMI, İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ VE AMACI-83 • A. -İFLASIN ERTELENMESİ KAVRAMI-83 • B. -İSVİÇRE VE TÜRK HUKUKUNDA İFLASIN ERTELENMESİNİN TARİHİ GELİŞİMİ-86 • I. -İsviçre Hukukunda İflasın Ertelenmesi-86 • II. -Türk Hukukunda İflasın Ertelenmesi-90 • 1. -Genel Olarak-90 • 2. -4949 Sayılı Kanundan Önce İflasın Ertelenmesi-91 • 3. -4949 Sayılı Kanundan Sonra İflasın Ertelenmesi-93 • C. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN AMACI-94 • I. -İflasın Ertelenmesinin Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Menfaatlerini Koruduğunu Savunan Görüş-95 • II. -İflasın Ertelenmesinin Alacaklı Menfaatlerini Koruduğunu Savunan Görüş-97 • III. -İflasın Ertelenmesinin Kamu Menfaatlerini Koruduğunu Savunan Görüş-99 • IV. -Görüşümüz-101 • 3. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ VE BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI-106 • A. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ-106 • I. -Genel Olarak-106 • II. -İflasın Ertelenmesinin Bağımsız Bir Prosedür ve Bir Dava Olduğu Görüşü-107 • III. -İflasın Ertelenmesinin Bir Çekişmesiz Yargı İşi olduğu Görüşü-108 • IV. -İflasın Ertelenmesinin Bir Hadise Olduğu Görüşü-111 • V. -İflasın Ertelenmesinin Bir Adli Tedbir Olduğu Görüşü-115 • VI. -İflasın Ertelenmesinin Kendine Özgü Geçici Bir Hukuki Koruma Olduğu Görüşü-116 • VII. -Görüşümüz-122 • B. -İFLASIN ERTELENMESİNİN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI-128 • I. -Genel Olarak-128 • II. -İflasın Kaldırılması-129 • III. -Adi Konkordato-133 • IV. -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato-141 • V. -Sermaye Şirketleri ve Kooperatiflerin Borçlarının Uzlaşma Yolu ile Yeniden Yapılandırılması-145 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN ŞARTLARI VE İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ • 4. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN ŞARTLARI-153 • A. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN ŞEKLİ ŞARTLARI-153 • I. -İflasın Ertelenmesi Talebi-153 • 1--Genel Olarak-153 • 2--İflasın Ertelenmesi Talebinin İflas Yargılaması Bağlamında Değerlendirilmesi-158 • a--Borca Batıklık Nedenine Dayanmayan Derdest Bir İflas Yargılaması Sırasında İflasın Ertelenmesinin Talep Edilmesi-158 • b--İflasın Ertelenmesi Talebinden Sonra Açılan İflas Davalarının Borca Batıklık Nedenine Dayalı İflas Yargılamasına Etkisi-163 • 3--İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunma Görev ve Yetkisi-165 • a--Genel Olarak-165 • b--Şirketi idare ve Temsil Edenlerin İflasın Ertelenmesini Talep Etmesi-165 • ı. -Genel Olarak-165 • ıı. -Aynı Gruba Dahil Birden Çok Şirketin İflasın Ertelenmesini Birlikte Talep Etmesi-169 • c--Alacaklıların İflasın Ertelenmesini Talep Etmesi-175 • d--Tasfiye Memurlarının İflasın Ertelenmesini Talep Edememesi-177 • 4--İflasın Ertelenmesi Talebinde Bulunma Süresi ve Erteleme Talebinin İlanı-178 • a--İflasın Ertelenmesi Talebinin Süresi-178 • b--İflasın Ertelenmesi Talebinin İlanı-181 • II. -Borca Batıklık Bilançonun Mahkemeye Sunulması-186 • III. -İyileştirme Projesinin Mahkemeye Sunulması-188 • IV. -Borca Batıklık Bilançosu ve İyileştirme Projesini Destekleyen Bilgi ve Belgelerin Mahkemeye Sunulması-189 • V. -Fevkalade Mühletten Yararlanılmamış Olması-191 • VI. -Masrafların Yatırılması-193 • 1--Borca Batıklık Bildirimi Halinde Masrafların Yatırılması-193 • 2--İflasın Ertelenmesi Taleplerinde Masrafların Yatırılması-198 • B. -İFLASIN ERTELENMESİ MÜESSESESİNİN MADDİ ŞARTLARI-200 • I. -İflasın Açılmasının Bir Şartı Olarak Borca Batıklığın Tespit Edilmiş Olması-200 • 1--Genel Olarak Borca Batıklık ve Borca Batıklık Halinin Tespiti-200 • 2--Borca Batıklık Halinin Benzer Müesseselerle Karşılaştırılması-209 • a--Borca Batıklık ve Aciz Hali-209 • b--Borca Batıklık ve Ödemelerin Tatili-212 • c--Borca Batıklık ve Sermaye Kaybı-213 • II. -Mali Durumun İyileştirilmesi Ümidinin Varlığı-215 • 1--Mali Durumun İyileştirilmesi-215 • 2--İyileştirme Projesinin Hazırlanması-221 • a--Genel Olarak-221 • b--Genel İyileştirme Tedbirleri ve Yapısal Tedbirler-222 • c--Alacaklı Haklarının Korunması-225 • d--İflasın Açılmasına Engel Olan Diğer Tedbirlerin İyileştirme Projesi Bağlamında Değerlendirilmesi-228 • ı. -Genel Olarak-228 • ıı. -Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması Projesinin İyileştirme Projesi Olarak Sunulması-228 • ııı. -Yeniden Yapılandırma Projesinin İyileştirme Projesi Olarak Sunulması-229 • ıv. -Konkordato Teklifinin İyileştirme Projesi Olarak Sunulması-231 • 5. -İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ, MAHKEME KARARI VE İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İLANI-235 • A. -İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNİN İNCELENMESİ-235 • I. -Görevli ve Yetkili Mahkeme-235 • II. -Öncelik ve İvedilik Şartı ile Duruşma Yapılması Sorunu-238 • III. -Yargılama Süresince Muhafaza Tedbirlerinin Alınması-242 • IV. -Borca Batıklığın Mahkeme Tarafından Tespiti-244 • V. -İyileştirme İmkanının Mahkeme Tarafından İncelenmesi-251 • B. -MAHKEMENİN İFLASIN ERTELENMESİ TALEBİNE İLİŞKİN KARARI-260 • I. -İflasın Ertelenmesi Talebinin Reddi-260 • II. -İflasın Ertelenmesi Kararı-263 • C. -İFLASIN ERTELENMESİ KARARININ İLANI-264 • D. -İFLASIN ERTELENMESİ KARARINA KARŞI KANUN YOLLARI-266 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM İFLASIN ERTELENMESİ TEDBİRLERİ VE KAYYIM ATANMASI, KAYYIMIN GÖREVLERİ, YETKİLERİ VE SORUMLULUĞU • 6. -İFLASIN ERTELENMESİ HALİNDE ALINACAK TEDBİRLER-275 • A. -MUHAFAZA TEDBİRLERİ-275 • I. -Muhafaza Tedbirlerinin Amacı-275 • II. -Muhafaza Tedbirlerinin Türleri-278 • 1--Defter Tutulması-278 • 2--Şirket veya Kooperatifin Tasarruf Yetkisinin Kısıtlanması-282 • 3--Diğer Muhafaza Tedbirleri-288 • a--Genel Olarak-288 • b--İşletme Faaliyetlerinin Durdurulup Durdurulamayacağı Sorunu-289 • c--Hacizli Malların Durumu-291 • 4--İflasın Ertelenmesi İle Bağdaşmayan Tedbirler-294 • B. -KAYYIM ATANMASI-298 • 7. -KAYYIM ATANMASI, KAYYIM OLMANIN ŞARTLARI, KAYYIMIN BENZER MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI VE HUKUKİ STATÜSÜ-299 • A. -KAYYIM ATANMASI-299 • B. -KAYYIM OLARAK ATANMANIN ŞARTLARI-303 • C. -KAYYIMIN HUKUKİ STATÜSÜ-307 • I. -Genel Olarak Kayyımın Hukuki Statüsü-307 • II. -Kayyımın Denetimi-310 • D. -KAYYIMIN GÖREV VE YETKİLERİ-314 • E. -KAYYIMLIK ÜCRETİ-321 • F. -KAYYIMIN SORUMLULUĞU-324 • I--Hukuki Sorumluluğu-324 • 1. -Genel Olarak-324 • 2. -Sorumluluğun Şartları-327 • 3. -Tazminat Davası-328 • II--Cezai Sorumluluğu-329 • G. -KAYYIMIN BENZER HUKUKİ MÜESSESELERLE KARŞILAŞTIRILMASI-329 • I. -Konkordato Komiseri İle Karşılaştırılması-329 • II. -Ara Dönem Denetçisi ve Proje Denetçisi İle Karşılaştırılması-334 • III. -Malvarlığının Terki Suretiyle Konkordato Tasfiye Memurları İle Karşılaştırılması-338 • IV. -Anonim Şirketlerde Tasfiye Memurları İle Karşılaştırılması-341 • V. -İflas İdaresi İle Karşılaştırılması-343 • BEŞİNCİ BÖLÜM ERTELEME KARARININ ETKİLERİ, ERTELEME SÜRESİ, ERTELEMENİN SONA ERMESİ VEİFLASIN ERTELENMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR • 8. -ERTELEME KARARININ ETKİLERİ-347 • A. -GENEL OLARAK-347 • B. -İFLASIN ERTELENMESİNİN İCRA TAKİPLERİNE ETKİSİ-349 • I. -Haciz Yolu İle Yapılan Takiplere Etkisi-349 • 1--Yeni Takip Yapma Yasağı-350 • 2--Mevcut Takiplerin Durumu-354 • II. -Üçüncü Kişilerdeki Mal, Alacak ve Haklar Bakımından Etkisi-356 • III. -Rehinli Alacaklara Etkisi-359 • 1--Genel Olarak-359 • 2--Faizlere Etkisi ve Teminat Gösterme Zorunluluğu-363 • a--Genel Olarak-363 • b--Taşınır Rehni Bakımından Ek Teminat Gösterme Zorunluluğu-366 • c--Taşınmaz Rehni Bakımından Ek Teminat Gösterme Zorunluluğu-368 • ı. -Genel Olarak-368 • ıı. -Ana Para İpoteği Bakımından Ek Teminat Gösterme Yükümlülüğü-368 • ııı. -Azami Had İpoteği Bakımından Ek Teminat Gösterme Yükümlülüğü-369 • IV. -İflasın Ertelenmesinin İmtiyazlı Alacaklara Etkisi-370 • C. -İFLASIN ERTELENMESİNİN ZAMANAŞIMI VE HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRELERE ETKİSİ-372 • D. -İFLASIN ERTELENMESİNİN TASARRUFUN İPTALİ DAVALARINA ETKİSİ-374 • E. -İFLASIN ERTELENMESİNİN TAKAS BAKIMINDAN ETKİSİ-375 • F. -İFLASIN ERTELENMESİNİN ERTELEME KARARINDAN SONRA DOĞAN ALACAKLARA ETKİSİ-377 • 9. -ERTELEME SÜRESİ-382 • 10. -İFLASIN ERTELENMESİNİN SONA ERMESİ-388 • 11. -İFLASIN ERTELENMESİNDE BAZI ÖZEL DURUMLAR-392 • A. -SERMAYE PİYASASI KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER-392 • B. -BANKACILIK KANUNUNDAKİ DÜZENLEMELER-395 • C. -İŞVERENİN ACZİ HALİNDE İFLASIN ERTELENMESİNİN ETKİSİ-399 • SONUÇ-403 • KAYNAKÇA-409 • KAVRAM DİZİNİ-433