Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (46)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İflas Hukuku İlkeleri Cilt : 1 ( İflas )

İflas Hukuku İlkeleri Cilt : 1 ( İflas )Sayfa Sayısı
:  
230
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1978

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...ÖNSÖZ Bu kitap birkaç yıldır teksir şeklinde öğrencilerin istifadeleri¬ne sunulmuş notların genişletilmesi suretiyle vücuda getirilmiş¬tir. Bu notlarda bir dereceye kadar derinleştirmek imkânım bul¬duğumuz noktalar olduğu gibi bırakılmış, buna mukabil asgari bilgiler verilmekle yetinilmiş olan kısımlar tekrar ele alınarak ye¬niden işlenmiştir. Ancak şu veya bu suretle olsun, gaye, mevzua hâkim olan ana fikirleri belirtmek olmuş ve bu düşünceye uy¬gun olarak kitabımıza «iflâs Hukuku ilkeleri» başlığı verilmiş¬tir. Bunu yaparken İsviçre yayınlarından, gerek doktrin ve ge¬rek mahkeme içtihatları bakımından geniş mikyasta faydalan¬mak yoluna gidilmekle beraber Türk Kanununun mehazdan ay¬rılarak yaptığı tek tük değişiklikler, ezcümle 185 nci maddemiz ve bunun serpintileri üzerinde icap ettiği şekilde durulduğu gibi iflâs dâvası ve iflâs kararının temyizi, Türk adlî teşkilâtı ve bil¬hassa temyiz yolunun hususiyetleri çerçevesinde kendi sistemi¬miz bünyesinde müstakil bir incelemeye tabi tutulmuştur. İşte böyle bir çalışma anlayışı içinde tespit ettiğimiz ilkeleri haklı gösterecek ölçüde mahkeme içtihatları veya müellifleri zik¬retmekle yetinilmiş, bir dereceye kadar talî noktalarda değişik görüşlü müelliflerin düşüncelerine eksiksiz olarak yer vermek yoluna gidilmemiştir. Keza aynı nitelikte olan mahkeme içtihat¬ları kitabın dışında bırakılmıştır. Mamafih benimsediğimiz hal tarzları hakkında şahsî görüşümüze mesnet teşkil eden gerekçe¬leri imkân nispetinde belirtmeğe itina gösterilmiştir. Böylelikle tatbikat yönünden ehemmiyet arzeden ve tartış¬ma daveı eden meselelere, imkân nispetinde, gereği gibi dokunul¬muş ve bunlar üzerinde tafsilâta girmekten ve şahsî görüşlerimizi aksettirmekten çekinilmemiştir. Bu zihniyet içinde, ehemmiyetli gördüğümüz Federal Mahkeme kararlarının kitabımızda yer al¬masına gayret edilmiş ve gerekli gördüğümüz yerlerde de şahsî görüşlerimize ve eleştirilere yer verilmiştir. Bu suretle öğrencile¬rimizde hukukî tefekkür gayretinin gelişmesine müsait bir ze¬min hazırlamak istenmiştir. Kitabımızın bir hususiyetini de, izahların îcra ve îflâs Kanu¬nu çerçevesine sığdırılmakla yetinilmeyerek, iflâs hukukunun medenî hukuk ve yer yer ticaret hukuku ile ilgili problemlerinde bazı defa geniş izahlara yer verilmesi teşkil etmiştir. Bu vadide misâl vermek lâzım gelirse; müflisin veya üçüncü şahsın namı müstear olarak tasarruf ettikleri gaynmenkullerin iflâs masası¬na dahil olup olmadığı, azami had ipoteğinde temerrüt faizleri¬nin ne nispette rehnin şümulüne girdiği, poliçede karşılığın hâ¬mile iflâs çerçevesinde ne şartlar içinde geçtiği gibi noktalar zik-rolunabilir. Bu araştırmalarımızda başka yerde neşredilmemiş bazı Yargıtay kararlarına da yer vermek imkânı hasıl olmuştur. Bu itibarla esas fonksiyonu öğrencilere hitap etmek olan ki¬tabımızın, mahdut da olsa bazı noktalarda, doktrinin ve tatbikatın ihtiyaçlarma da bir ölçüde cevap verebileceğini düşünüyoruz. Bu düşünce ve ümidimizde haklı olduğumuz anlaşılırsa, ne mutlu bi¬ze. 15.5.1978 Güt I İflâsın incelenmesine tahsis olunmuştur; Cilt II İptal dâvası, konkordato ve iflâs suçlarını ihtiva etmektedir. TAHLİLÎ FİHRİST BÎP.tNCİ FASIL CEBRİ İCRA SİSTEMİNE VE BU SİSTEM İÇİNDE İFLÂSIN İŞGAL ETTİĞİ YERE UMUMİ BİR BAKIŞ L— 8 ÎKlNCİ FASIL İFLÂS TEŞKİLÂTI , 9— 11 ÜÇÜNCÜ FASIL İFLÂSIN TATBİKİNİ GEREKTİREN ŞARTLAR 12— 17 DÖRDÜNCÜ FASIL ALACAKLININ TAKİBİ ÜZERİNE İFLÂS 18— 39 Alacaklı vekiline iflâs prosedüründe hükmedilecek vekâlet ücreti ve bunun prosedüre inikası 23 Borçlunun borçlu olmadığı halde itiraz etmemesi faraziyesine terettüp eden neticeler 24 ödeme emrine itirazın varlığı halinde iflâs davası ... 25 İflâs dâvasının takibin bir hâdisesi olduğu 26 İflâs dâvasında muhafaza tedbirleri 28 ödeme emrine itiraz halinde depo emri 31 İflâs kararı ". 33 İflâs kararının temyizi ve temyizin neticeleri 34 BEŞÃŽNCÎ FASIL DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS HALLERİ <İİK. Md. 177) 40— 46 özellikleri 40 Borçlunun müracaatı üzerine iflâs 43 Haciz yolundan iflâsa dönüş 44 Reddolunaa miraslarla tasfiyesi ■„..»..*.. 46 VI ALTINCI FASIL KAMBİYO SENETLERİNE MÜSTENİDEN İFLÂS YOLU ÎLE TAKİP 47— 49 > .′] : ′■′′:■′ YEDİNCİ FASİL İFLÂSIN TASFİYESİ VE ORGANLARIN VAZİFELERİ 50— 87 Adi Tasfiye 50 Basit Tasfiye 51 İflâs Dairesi 52 Birinci alacaklılar toplantısı (LA.T.) 53 İflâs idare memurları (iflâs İdaresi) 55 İflâs idare memurlarının T.C- Kanunu muvacehesinde memur sayılıp sayılamayacağı 62 Masaya karşı istihkak iddiaları konusunda iflâs idaresi 70 Alacakların tahkiki 73 Sıra cetveline şikâyet ve itiraz : 79 İflâs masasına karşı alacaklılar 83 İkinci alacaklılar toplantısı , 84 SEKİZİNCİ FASIL İFLÂSIN HÜKÜMLERİ 88— 98 İflâsın açılmasiyle ilânı arasındaki rejim 91 DOKUZUNCU FASIL İFLÂS MASASI ′. 99—139 Masaya dahil olması beklendiği halde masa dışında kalan mallar ve haklar 131 Satıcının alıcıya gönderdiği malı geri almak hakkı 131 Müflisin başkası hesabına fakat kendi namına iktisap ettiği mallar da masaya girmez 133 Başkasına ait malın satış bedeli de masaya girmez (M. 189) 137 ONUNCU FASIL İFLASIN ALACAKLAR ÜZERİNE TESÎRİ 140—164 ONBİRtNCİ FASIL ALACAKLININ MÜFLİS YANINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARDAN DA ALACAKLI OLMASI DURUMUNA TERETTÜP EDEN HÜKÜMLER 165—168 VII ONÎKÎNCÎ FASIL İFLÂSIN TASFİYESİ VE PARAYA ÇEVRİLME 169—219 Münazaalı hakların münferit alacaklılara devri 178 245 nci maddenin tatbik şartları 179 Münazaalı hakkın devrinin husule getirdiği neticeler 186 Sıralar ..,,,. 189 Birinci Sıra 194 İkinci Sıra 198 üçüncü Sıra 197 Dördüncü Sıra 197 Beşinci Sıra 197 Paraların Paylaştırılması 198 Aciz Vesikası 206 İflâsın Kapatılması 215 İflâsın Kaldırılması 217 Ekler 221 BİRÎNCÎ CÎLDÎN SONU