Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (13)      Şubat (202)      Ocak (191)      Aralık (151)

İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu )

İdari Yaptırımlar Hukuku (Kabahatler Kanunu Yorumu )Sayfa Sayısı
:  
299
Kitap Ölçüleri
:  
21x18 cm
Basım Yılı
:  
2006
ISBN NO
:  
975-9091-87-9

0,00 TLGİRİŞ İnsanların bir arada yaşamaları, belli bir düzenin varlığına ve bu düzenin öngördüğü kurallara uyulmasını zorunlu kılmaktadır. Hukuk düzenini ihlâl edici eylemler, suç ya da kabahat olarak nitelendirilip belli bir müeyyideye bağlanmaktadır. İhlâl gerçekleştiğinde ise, günümüzde cezalandırma yetkisine sahip olan Devlet, bu müeyyideyi uygulamaktadır. Hukuk düzenini ihlâl eden fiilin, suç ya da kabahat olarak nitelendirilmesi, o ülkede geçerli olan suç politikası ile ilgili bir husustur. Suç ile kabahat arasında, temelde bir nitelik farkından ziyade bir ağırlık farkı bulunmaktadır. Daha ağır ihlâller suç olarak nitelendirilmekte, ve ceza hukuku ilkelerine göre işlem yapılmaktadır. İdari düzeni ihlal edici daha hafif ihlâller ise, günümüzde artık İdare tarafından uygulanan idari yaptınmlar şeklindeki müeyyidelere tabi kılınmaktadır. Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması, günümüz hukuk sistemlerinde kabul gören bir eğilimdir. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu da bu eğilimi benimseyerek büyük ölçüde kabahatleri suç olmaktan çıkarmıştır. Kabahatlerin suç olmaktan çıkarılması, bunların müeyyidesiz kalması anlamına gelmeyeceği için, hemen akabinde Kabahatler Kanunu yapılmıştır. Kabahatler Kanununda, idari yaptırımlara ilişkin genel düzenlemeler yanında bazı kabahatlere de yer verilmiştir. Kuşkusuz idari yaptırımlar, Kabahatler Kanunda belirtilenlerden ibaret değildir. İdarenin faaliyet alanının çeşitliliği ve genişliği, idari yaptırımların da genişliğini ve çeşitliliğini ortaya koymaktadır. İdari yaptırımların, kişilerin temel hak ve özgürlüklerine müdahale niteliğini de dikkate aldığımızda, idari yaptırımlar konusunun önemi ortaya çıkmaktadır. Nitekim doğumdan ölüme kadar bir çok alanda kişi ile İdare karşı karşıya gelmekte, İdare kişiler üzerinde idari yaptırım yetkisini kullanmaktadır. İdari yaptırımlar konusunun bu denli önemine rağmen, bu konuya ilişkin çalışmalar hukukumuzda çok az sayıdadır. İdare hukuku açısından konuya yaklaşan ve idari yaptınmlar genel teorisini ortaya koyan çalışma, İl Han ÖZAY′m "İdari Yaptınmlar" (İstanbul 1985) isimli eseridir. Bu konunun uygulama yönünü ve yargısal denetim yollannı incelen çalışma ise, Yücel OĞURLU′nun "İdari Yaptırımlar Karşısında Yargısal Korunma" (Ankara 2000) adlı eserdir. Bu iki çalışma dışında, idari yaptırımlan kapsamlı bir biçimde ele alan idari hukuku çalışmaları bulunmamaktadır. 2005 yılında Kabahatler Kanununun yürürlüğe girmesi, idari yaptırımlar alanında önemli bir aşamayı ifade etmektedir. Bu yüzden konunun, yeni düzenlemeler açısından bir daha ele alınması gerekiyordu. Biz de, bu çalışmada yeni düzenlemeler çerçevesinde konuyu incelemeye çalıştık. İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER V KISALTMALAR IX GİRİŞ 1 BİRİNCİ BÖLÜM İDARİ YAPTIRIMLAR GENEL TEORİSİ I. SOSYAL DİSİPLİN VE MÜEYYİDE ZORUNLULUĞU 3 II. HUKUK KURALINA AYKIRILIĞIN MÜEYYİDELERİ 5 A. HUKUK VE MÜEYYİDE KAVRAMLARI 5 1.Hukuk Kavramı 5 a.Günlük Dilde Hukuk Kavramı 5 b.Bilimsel Açıdan Hukuk Kavramı 5 c.Hukukun Amaçları 9 2. Müeyyide Kavramı 10 B. MÜYYEDE TÜRLERİ 12 1. Özel Hukuk Müeyyideleri 12 a. Cebri İcra 12 b. Tazminat 13 c. Hükümsüzlük 14 2. Kamu Hukuku Müeyyideleri 15 a. Ceza Hukuku Müeyyideleri 16 b. Anayasa Hukuku Müeyyideleri 16 c. Uluslararası Hukuk Müeyyideleri 17 d. İdare Hukuku Müeyyideleri 17 III. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 19 A. İDARİ CEZA HUKUKU TARTIŞMASI 19 B. İDARİ YAPTIRIM KAVRAMI 22 C. İDARİ YAPTIRIM- CEZAİ MÜEYYİDE (CEZA) AYIRIMI 24 1. Amaçları Açısından Farklar 27 2. Müeyyide Türleri Açısından Farklar 28 3. Usul Açısından Farklar 29 4. Neticeleri Açısından Farklar 32 5. Hukuksal Niteliği Açısından Farklar 34 a. Kişisellik İlkesi 36 b.Yasalhk İlkesi 37 c. Ne Bis İn İdem Kuralı 42 d.Geriye Yürümezlik Kuralı 46 e. Savunma Hakkı 46 f. Gerekçe Gösterme Zorunluluğu 47 IV. İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ 48 A. MALİ YAPTIRIMLAR 52 1.İdari Parasal Yaptırımlar 53 2.Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 58 3.Elkoyma 60 4. Yıkım Kararları 61 5.DiğerMali Yaptırımlar 61 B. KİŞİSEL YAPTIRIMLAR 62 V. İDARİ YAPTIRIMA KARAR VERME YETKİSİ 63 l.Özel kanunlarda Düzenlenen Kurul ve Makamlar 63 2.Mülki İdare Amirleri 63 3. Kolluk 63 4.Cumhuriyet Savcısı 63 5. Mahkeme 64 VI. YARGISAL KORUNMA 65 A. İDARİ YAPTIRIMLARDA YARGISAL KORUNMA 68 1. İdari Yaptırımın İdari İşlem Kimliği 68 2. İdari Yaptırımlarda Görevli Mahkeme 72 B. YARGISAL DENETİMİN İÇERİĞİ 80 1. İdari Yaptırımlar İçin Öngörülen Yargısal Denetim Yöntemi 80 a. Başvuru(İtiraz) Davası 80 b. Başvuru (İtiraz )Davasının Açılması 85 c. Başvuru (İtiraz )Davasında İlk İnceleme 85 d. Başvuru (İtiraz )Davasmda Esastan İnceleme Usulü 86 2. Hukuka Uygunluk Denetimi 87 a.Ceza Hukuku Yaklaşımı 87 b.İdare Hukuku Yaklaşımı 95 c.Kabahatin Özel Gerçekleşme Şekilleri 107 3. İdari Yaptırımlarda Geçici Yargısal Korunma 111 4. İdari Yaptırım Kararının İptali 116 5.İdari Yaptırımlarda Tam Yargı Davası 118 6. İdari Yaptırımlarda Kanun Yolları 119 İKİNCİ BÖLÜM KABAHATLER KANUNU VE YORUMU BİRİNCİ KISIM: KABAHATLER KANUNU YORUMU 123 I. GENEL HÜKÜMLER 127 B. KABAHATİN TANIMI 129 C.GENEL KANUN OLMA NİTELİĞİ 130 D. KANUNİLİK İLKESİ 132 E. ZAMAN VE YER BAKIMINDAN UYGULAMA 134 1. Zaman Bakımından Uygulama 134 2. Yer bakımından Uygulama 138 F. KABAHATİN İŞLENİŞİNDE HAREKET 141 G. ORGAN VEYA TEMSİLCİNİN SORUMLULUĞU 142 H. KABAHATİN MANEVİ UNSURU VE KUSURLULUĞU ETKİLEYEN DURUMLAR 144 1. Kast veya Taksir 144 2. Hata 146 3. Sorumluluk 147 I. KABAHATİN ÖZEL İŞLENİŞ ŞEKİLLERİ 150 l.Teşebbüs 150 2.İştirak 152 3.İçtima 154 K. İDARİ YAPTIRIM TÜRLERİ 156 1.İdarî Para Cezası 157 2.Mülkiyetin Kamuya Geçirilmesi 161 L. ZAMANAŞIMI SÜRELERİ 170 1.Soruşturma Zamanaşımı 170 2.Yerine Getirme Zamanaşımı 171 N. KARAR VERMEYE YETKİLİ MERCİLER 173 1. İdarî Yaptırım Kararı Verme Yetkisi 173 2. Cumhuriyet Savcısının Karar Verme Yetkisi 176 3. Mahkemenin Karar Verme Yetkisi 178 P. İDARİ YAPTIRIM KARARI 178 l.İdarî Yaptırım Kararının İçeriği 178 2. Kararların Tebliği 179 R. YARGISAL DENETİM 181 1. Başvuru Yolu 181 2. İtiraz Yolu 198 II. BU KANUNDA YER ALAN KABAHATLER 202 1. Emre Aykırı Davranış 202 2. Dilencilik 204 3. Kumar 206 4. Sarhoşluk 207 5. Gürültü 208 6. Rahatsız Etme 210 7. İşgal 211 8. Tütün Mamullerinin Tüketilmesi 212 9. Kimliği Bildirmeme 215 lO.Çevreyi Kirletme 217 11. Afiş Asma 221 12. Silah Taşıma 223 İKİNCİ KISIM: KABAHATLER KANUNU İLE BAĞLANTILI DÜZENLEMELER 229 5252 SAYILI TÜRK CEZA KANUNUNUN YÜRÜRLÜK VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN 229 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ 230 YAKALAMA, GÖZALTINA ALMA VE İFADE ALMA YÖNETMELİĞİ....- 245 ADLİ VE ÖNLEME ARAMALARI YÖNETMELİĞİ 261 ADLİ KOLLUK YÖNETMELİĞİ 281 EKLER 289 KAYNAKÇA 294