Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Haziran (33)      Mayıs (171)      Nisan (126)      Mart (207)

İdari Reform ve Politika Transferi ( Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı )

İdari Reform ve Politika Transferi ( Yeni Kamu İşletmeciliğinin Yayılışı )Sayfa Sayısı
:  
267
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2014
ISBN NO
:  
978-605-4798-99-5

20,00 TL


 


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ 


 


Kitabın birinci baskısının zaman içerisinde tükenmesi, ikinci baskıyı bir zorunluluk haline getirmiştir. Ayrıca, Türkiye'nin özellikle 2000'li yıllardan itibaren deyim yerindeyse bir refonn laboratuvan olması ve idari reform olgu¬sunun ülkenin gündeminden hiç düşmemesi, söz konusu olguyu teorik ve pratik boyutlarıyla ele alan bu kitabın ikinci baskısına yönelik ihtiyacı daha da güç¬lendirmiştir. Bu nedenlerle, kitabın ikinci baskısı gerçekleştirilmiş, böylece kitabın gözden geçirilmesi ve bazı yazım hatalarının düzeltilmesi için fırsat doğmuştur.


Kitabın ikinci baskıya hazırlanmasında emeği geçenlerin başında Dora Yayınevi'nin değerli çalışanları gelmektedir. Kendilerine teşekkür ederim. Ayrıca, onları ihmal etmeme rağmen, kitabın ikinci baskısının hazırlık sürecin¬de de sabırlarını benden esirgemeyen ailemin tüm fertlerine şükranlarımı suna¬rım.


Kitabın lisans ve lisansüstü öğrencilerine, idari reform ve politika trans¬feri konularına odaklanan akademisyenlere, karar alıcılara ve ilgi duyan herke¬se faydalı olmasını dilerim.


 


Mehmet Zahid SOBACİ Bursa, 2014


 


 


İÇİNDEKİLER 


 


ÖNSÖZ v


İKİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ vii


İÇİNDEKİLER ix


GİRİŞ 1


BİRİNCİ BÖLÜM


İDARİ REFORM VE KÜRESELLEŞEN KAVRAM VE İLKELER


I. İDARİ REFORM. KURAMSAL ÇERÇEVE 5


A. KAVRAMSAL AÇILIM 5


1. Kavram ve Tanım 6


2. Yönetimi Geliştirme, Yeniden Düzenleme ve idari Reform 9


3. idari Reformun Amaçları 11


4. idari Reformun Özellikleri 14


5. idari Reformun Alanı 15


B. İDARİ REFORMA İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR 17


1. Amaçcı/iradeci Yaklaşımlar 17


2. Çevreci Yaklaşımlar 18


3. Kurumsal Yaklaşımlar 19


C. İDARİ REFORMA İLİŞKİN STRATEJİLER 21


D. İDARİ REFORM SÜRECİ 23


1. Reform ihtiyacının Farkına Varmak ve idari Reforma Karar Vermek 24


2. Doğru Teşhis ve Reformun Formülasyonu 25


3. Uygulama 27


4. izleme ve Değerlendirme 28


E. İDARİ REFORMUN POLİTİK BOYUTU VE REFORMA DİRENÇ 29


1. Bürokrasinin Reforma Direnci 30


2. Politikacının idari Reforma Direnci 32


F. GÜNÜMÜZDE İDARİ REFORMUN NEDENLERİ 34


G. GÜNÜMÜZ İDARİ REFORM UYGULAMALARINDA ORTAK FİKİR VE KAVRAMLAR. 39


1. Piyasa 40


2. Katılım 41


3. Adem-i Merkeziyetçilik 43


4. Hesap Verebilirlik 44


5. Açık Yönetim ve Şeffaflık 46


6. Etkinlik ve Verimlilik 48


 


 


7. Esnek Yönetim 49


II. İDARİ REFORMA İLİŞKİN KAPSAYICI BİR ANLAYIŞ: YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİ 50


A. GELENEKSEL KAMU YÖNETİMİNDEN YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNE:


DEĞİŞİMİN GENEL HATLARI 50


B. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİ ORTAYA ÇIKARAN NEDENLER 54


1. Ekonomik ve Mali Nedenler 55


2. Toplumsal Nedenler 57


3. Politik Nedenler: Yeni Kamu işletmeciliğinin ideolojik Boyutu 57


C. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN KURAMSAL ARKA PLANI 60


D. TEMEL ÖZELLİKLER VE İLKELER ÇERÇEVESİNDE YENİ


KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN İÇERİĞİ 62


İKİNCİ BÖLÜM


POLİTİKA TRANSFERİ VE YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN YAYILMASI


POLİTİKA TRANSFERİ 67


A. KAVRAMSAL AÇILIM 67


1. Tanım ve Terminoloji 68


2. Politika Transferiyle ilişkili Kavramlar 73


a. Politika Yayılması 73


b. Politika Yakınsaması 74


c. Ders Çıkarma 76


3. Politika Transferinin Benzer Kavramlarla ilişkisi 77


B. POLİTİKA TRANSFERİNİN NEDENLERİ 80


1. Gönüllü Transfer 81


2. Zorlayıcı Transfer 84


C. POLİTİKA TRANSFERİNİN AKTÖRLERİ 86


1. Devlet ve Devletin Resmi Aktörleri 87


2. Devlet-Dışı Aktörler 90


3. Uluslararası Aktörler 92


4. Politika Ağları 94


D. POLİTİKA TRANSFERİNİN NESNELERİ 95


E. POLİTİKA TRANSFERİNİN KAYNAĞI 98


F. POLİTİKA TRANSFERİNİN DERECELERİ 100


G. POLİTİKA TRANSFERİNİ KOLAYLAŞTIRICI VE ENGELLEYİCİ KOŞULLAR 101


H. POLİTİKA TRANSFERİ VE POLİTİKA BAŞARISIZLIĞI İLİŞKİSİ 104


. YENİ KAMU İŞLETMECİLİĞİNİN TRANSFER SÜRECİ:


YAPI VE AKTÖR TEMELLİ BİR ANALİZ 105


A. İÇSEL FAKTÖRLERE DAYALI YAKLAŞIMLAR 107


B. DIŞSAL FAKTÖRLERE DAYALI YAKLAŞIMLAR 108


 


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM


SEÇİLMİŞ ÜLKELERDE İDARİ REFORM UYGULAMALARI


I. ÜLKELERİN SEÇİMİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR 115


II. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE İDARİ REFORM 118


A. AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİNDE YÖNETSEL KÜLTÜR VE İDARİ REFORM.. 118


B. ULUSAL PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 121


1. Ulusal Performans Değerlendirmesi Girişiminin Hazırlık Aşaması 122


2. Ulusal Performans Değerlendirmesinin içeriği 126


3. Clinton Yönetiminin Reformlarına Yönelik Eleştiriler -. 133


4. Ulusal Performans Değerlendirmesi Girişiminin Başarısı Üzerine Tartışmalar 136


C. GEORGE W. BUSH DÖNEMİ İDARİ REFORMLARI: PMA 142


III. YENİ ZELANDA'DA İDARİ REFORM 145


A. YENİ ZELANDA'DAKİ İDARİ REFORMLARA GENEL BİR BAKIŞ 146


B. REFORM ÖNCESİ EKONOMİK VE SOSYAL DURUM: REFAH DEVLETİNİN KRİZİ... 149


C. 1980 SONRASI YENİ ZELANDA'DA İDARİ REFORM 151


1. Kamu Yönetiminde Ticarileşme, Şirketleşmeye Özelleştirme 151


2. Yeni Zelanda'da Sözleşmecilik Kültürü ve Yetki Devri 152


3. Yeni Zelanda'da Kamu Mali Yönetimi Reformu: Performans ve Çıktı Odaklılık 155


4. Yeni Zelanda'da Stratejik Yönetim 158


IV. FRANSA'DA İDARİ REFORM 161


A. FRANSIZ İDARİ SİSTEMİNİN KENDİNE HAS ÖZELLİKLERİ 162


B. 1980 SONRASI FRANSA'DA İDARİ REFORMLAR 164


1. Fransa'da Adem-i Merkeziyetçi Çabalar 165


2. Fransa'da Bürokrasinin Modernizasyonu ve Neo-Liberalizmin Etkileri:


Rocard ve Juppe Sirkülerleri 168


3. Fransız Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Sonuç-Odaklı Yönetim 175


V. MALEZYA'DA İDARİ REFORM 178


A. MALEZYA'DA 1980 ÖNCESİ İDARİ REFORMLAR 179


B. MALEZYA'DA 1980 SONRASI İDARİ REFORMLAR 181


1. Özelleştirme ve Kamu Yönetiminin Küçültülmesi 183


2. Kamu Yönetiminde Kalite ve Verimliliğe Vurgu 184


3. Kırtasiyeciliğin Azaltılması ve Hizmet Süreçlerine ilişkin Değişiklikler 185


4. Kamu Yönetiminde Müşteri Odaklılık 186


5. Kamu Mali Yönetiminin Geliştirilmesi ve Performans-Temelli Bütçeleme 187


6. Kamu Yönetiminde Performans Değerlendirme ve Hesap Verebilirlik 188


7. Malezya'da E-Devlet Girişimleri 189


VI. TÜRKİYE'DE İDARİ REFORM 190


A. TÜRKİYE'DEKİ İDARİ REFORM ÇALIŞMALARINA GENEL ŞİR BAKIŞ 191


B. GÜNÜMÜZDE TÜRKİYE'DEKİ İDARİ REFORM GİRİŞİMLERİ 196


1. Kamu Yönetimi Temel Kanun Tasarısı ve Öngörüleri 197


2. Türkiye'de Adem-i Merkeziyetçi Reformlar: Yerel Yönetim Kanunları 204


 


3. Türk Kamu Yönetiminde Stratejik Yönetim ve Performans Esaslı Bütçeleme:


5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 210


4. Türkiye'de Kalkınma Ajansları'nın Kurulması: 5449 Sayılı Kanun 214


5. Türkiye'de Kamu Denetçiliği Kurumu (Ombudsman): 6328 Sayılı Kanun 215


6. Türkiye'de Bilgi Edinme Hakkı: 4982 Sayılı Kanun 216


7. Türk Kamu Yönetiminde Etik Kuralların Güçlendirilmesi: 5176 Sayılı Kanun 217


8. Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar Hakkında Kanun Tasarısı 218


VII. ÜLKELERİN İDARİ REFORM GİRİŞİMLERİNİN POLİTİKA TRANSFERİ


AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ 219


SONUÇ 235


KAYNAKLAR 241


DİZİN 263