Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (54)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

İdare Hukukunda Mobbing

İdare Hukukunda MobbingSayfa Sayısı
:  
331
Kitap Ölçüleri
:  
16*24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-146-592-3

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

 

Çalışma hayatının kendisinden kaynaklanan bir takım zorluklar dışında, çalışanlar işyerinde amirleri ya da meslektaşları tarafından psikolojik tacize maruz kalabilmektedirler. Bir taraftan çalışma koşullarının ağırlığı diğer taraftan psikolojik tacizler, iş hayatını çekilmez hale getirebilmektedir. Kanun koyucu son yıllarda iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kanuni düzenlemelere gitmiş ve çalışma ortamının maddi olumsuzluklarını gidermeye çalışmıştır. Maddi olumsuzlukların yanında, çalışanın ruhsal sağlığı üzerinde etki eden çalışma hayatındaki ilişkiler de önem taşımaktadır. Özellikle çalışanın kendisini mutlu hissetmesi işyeri huzuru açısından önem taşımaktadır. Son yıllarda bu konuya ağırlık verilerek işyerindeki keyfi tutumlara karşı çalışanı koruma yolunda önemli adımlar atılmıştır.
Mobbing olarak adlandırılan ve ayrımcılık, baskı yıldırma gibi kişinin işyerindeki iletişimine yapılan menfi davranışlarla onu iş hayatından soğutmaya veya tamamen koparmaya yönelik davranışlara karşı mücadelede kanun koyucu pozitif düzenlemelere gitmiştir. Mobbingle ilgili çalışmalar ağırlıklı olarak iş hukuku alanında yapılmıştır. Ancak kamu görevlileri de mobbingin fail ya da mağdur tarafı olabilmektedir. Hatta istatistiki bilgiler Türkiye’de kamu görevlilerinin daha yoğun bir şekilde mobbinge maruz kaldığını göstermektedir. Bu çalışmada öncelikle mobbing kavramı üzerinde durularak, kamu görevlileri ve memurların mobbinge karşı korunmaları ele alınmıştır.

 • GİRİŞ-1
 • BİRİNCİ BÖLÜM
 • MOBBİNG, STRAİNİNG VE UYGULANMASI
 • I. -MOBBİNG KAVRAMI VE TARİHSEL GELİŞİMİ-7
 • A. -Mobbing Kavramı-7
 • B. -Tarihsel Gelişimi-11
 • C. -Mobbing Tanımları-13
 • 1. -Doktriner Tanımlar-13
 • 2. -Kanuni Tanımlar-17
 • 3. -Değerlendirme-19
 • II. -MOBBİNGİN NEDENLERİ VE AMAÇLARI-20
 • III. -MOBBİNGİN UYGULANMA ŞEKLİ VE SÜRECİ-23
 • A. -Mobbingin Uygulanma Şekli-23
 • 1. -Leymann Tipolojisine Göre Mobbingin Uygulanması-24
 • a. -Çalışanın İletişimine Yönelik Saldırılar-24
 • b. -Sosyal İlişkilere Yönelik Saldırılar-25
 • c. -Kişinin İtibarına Yönelik Saldırılar-26
 • d. -Kişinin Meslek ya da Yaşam Kalitesine Yönelik Saldırlar-27
 • e. -Sağlığa Yönelik Saldırılar-28
 • 2. -Mobbing Davranışlarını Belli Bir Sayı İle Sınırlamayan Görüşler-28
 • B. -Kamu Görevlileri Açısından Mobbingin Uygulanma Şekli-29
 • 1. -Hiyerarşik Amirlerin Çalışan Personel Üzerinde İdari Tedbir Gibi Görünen Mobbing Uygulamaları-30
 • 2. -Kamu Görevlisinin Sosyal Olarak Dışlanması-32
 • 3. -Kamu Görevlisinin Görevi İle İlgili Konularda Küçük Düşürülmesi-32
 • 4. -Tehdit ve Fiziksel Saldırı Yapılması-33
 • C. -Mobbing Uygulanmasında Özel Türler-34
 • 1. -Mobbing Aracı Olarak Cinsel Taciz-34
 • a. -Cinsel Taciz Yoluyla Mobbing Uygulama-39
 • b. -Cinsiyet Nedeniyle Mobbing Uygulama-40
 • c. -Yakınlaşma Amacıyla Mobbing Uygulama-41
 • 2. -Üçüncü Kişilerin Kamu Görevlilerine Mobbing Uygulaması-42
 • 3. -Kamu Görevlisinin Görevi Sebebiyle Bireylere Mobbing Uygulaması-42
 • 4. -İnternet Üzerinden Yapılan Mobbing-44
 • D. -Mobbingin Uygulanma Süreci-45
 • E. -Mobbingin İş Hayatında Alışılagelmiş Davranışlardan Ayırt Edilmesi-47
 • F. -Mobbingin Sonuçları-52
 • 1. -Sağlık ve Sosyal Çevre Üzerindeki Sonuçları-52
 • 2. -Kamu Hizmeti Üzerindeki Sonuçları-55
 • 3. -Ekonomi Üzerindeki Sonuçları-56
 • 4. -Hukuki Sonuçları-57
 • a. -Özel Hukuk Açısından Hukuki Sonuçları-57
 • b. -Ceza Hukuku Açısından Hukuki Sonuçları-57
 • c. -İdare Hukuku Açısından Hukuki Sonuçları-60
 • IV. -STRAİNİNG KAVRAMI-60
 • A. -Strainingin Uygulanma Şekli ve Süreci-61
 • B. -Strainingin Varlığı İçin Gerekli Şartlar-62
 • İKİNCİ BÖLÜM
 • MOBBİNGİN KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ YERİ
 • I. -GENEL OLARAK-65
 • II. -AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKUNDA MOBBİNG-66
 • A. -Avrupa Sosyal Şartı-67
 • B. -Avrupa Birliği Konseyinin 1989/391 Sayılı Direktifi-68
 • C. -Avrupa Birliğinin 1992/131 Sayılı Tavsiye Kararı-70
 • D. -Avrupa Birliğinin 2000/43 ve 2000/78 Sayılı Direktifi-71
 • E. -Avrupa Birliğinin 2002/73, 2004/113 ve 2006/54 Sayılı Direktifi-72
 • F. -Avrupa Birliği Memurları Statüsüne İlişkin Avrupa Konseyinin 723/2004 Sayılı Kararnamesi-74
 • III. -İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ VE ÇALIŞMA ORTAMINA İLİŞKİN 155 SAYILI SÖZLEŞME-76
 • IV. -ANTİ-MOBBİNG KANUNU OLMAYAN BAZI ÜLKELERDE MOBBİNGE KARŞI HUKUKİ KORUMA-76
 • A. -Almanya-76
 • 1. -Kanuni Düzenlemeler-77
 • 2. -Alınacak Tedbirler ve Cezai Müeyyideler-83
 • 3. -Mağdurun Hakları ve Tazmin Sorumluluğu-83
 • 4. -Yargı Mercilerinin Yaklaşımı-86
 • B. -Avusturya-88
 • 1. -Kanuni Düzenlemeler-89
 • 2. -Alınacak Tedbirler ve Cezai Müeyyideler-91
 • C. -İngiltere-92
 • D. -İsviçre-95
 • 1. -Kanuni Düzenlemeler-95
 • 2. -Alınacak Tedbirler ve Cezai Müeyyideler-96
 • 3. -Tazmin Sorumluluğu-98
 • V. -ANTİ-MOBBİNG KANUNU OLAN BAZI ÜLKELERDE MOBBİNGE KARŞI HUKUKİ KORUMA-99
 • A. -İsveç-99
 • 1. -İşyerinde Mobbingle Mücadele Kararnamesi-100
 • 2. -Alınacak Tedbirler ve Cezai Müeyyideler-100
 • B. -Fransa-101
 • 1. -Kanuni Düzenlemeler-101
 • a. -İşçilere Yönelik Anti-Mobbing Hükümleri-103
 • b. -Memurlara Yönelik Anti-Mobbing Hükümleri-107
 • c. -Ceza Kanununda Anti-Mobbing Hükümleri-109
 • 2. -Yargı Mercilerinin Yaklaşımı-110
 • C. -Belçika-111
 • 1. -Anti-Mobbing Hükümleri-111
 • 2. -Diğer Hükümler-113
 • D. -Sırbistan-114
 • 1. -Kanuni Düzenlemeler-114
 • 2. -İşverene Başvuru ve Arabuluculuk Müessesesi-116
 • 3. -Yargısal Koruma-118
 • E. -Karşılaştırmalı Hukukta Mobbing Düzenlemelerinin Değerlendirilmesi-119
 • ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 • MOBBİNGİN TÜRK HUKUKUNDAKİ YERİ VEKAMU GÖREVLİLERİNİN MOBBİNGE KARŞI KORUNMASI
 • I. -MOBBİNGİN HUKUKTAKİ YERİ VE VARLIĞI İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR-121
 • A. -Mobbingin Genel ya da Hukuki Bir Kavram Olup Olmadığı Tartışması-121
 • B. -Mobbingin Hukukta Tanımı ve Şartları-124
 • 1. -Mobbingin Kasten ya da İhmal Suretiyle Yapılması-128
 • 2. -Davranışların Sistematik Bir Şekilde Tekrarlanması-130
 • a. -Mobbing Davranışlarının Bir Bütün Olarak Ele Alınması-130
 • b. -Mobbing Davranışlarının Belli Bir Süre Devam Etmesi-131
 • 3. -Mağdurun Kişi Varlığına İlişkin Haklarının İhlal Edilmesi-133
 • a. -Kişilik Hakkının İhlali-133
 • b. -Sağlık Hakkının İhlali-136
 • 4. -İş ve Meslekle İlgili Menfi Sonuçların Doğması-136
 • 5. -İlliyet Bağı-136
 • 6. -Hukuka Aykırılık-137
 • II. -MOBBİNGE KARŞI KORUYAN KANUNİ DÜZENLEMELER-138
 • A. -Anayasal Düzenlemeler-138
 • B. -Kanuni Düzenlemeler-139
 • 1. -Kişilik Hakkının İhlali-140
 • 2. -İşçinin Kişilik Hakkının İhlali-141
 • a. -Borçlar Kanunu-141
 • b. -İş Kanunu-142
 • 3. -İşverenin Çalışanı Koruma Yükümlülüğü-146
 • a. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu-146
 • b. -Genel Düzenleyici İşlemler-150
 • III. -MOBBİNG VE KAMU GÖREVLİLERİ MEVZUATI-150
 • A. -Kamu Hizmeti İfa Etme Yükümlülüğü-153
 • 1. -Memurun Görevini Düzgün Bir Şekilde İfa Etme Yükümlülüğü-154
 • 2. -Memurun İtibarlı Davranış Yükümlülüğü-155
 • B. -Sadakat Yükümlülüğü-156
 • C. -Tarafsızlık ve Devlete Bağlılık Yükümlülüğü-157
 • D. -Amirin Memuru Koruma Yükümlülüğü-157
 • E. -Devlet Memurlarında Liyakat ve Kariyer İlkesi-160
 • F. -Güvenlik Hakkı-161
 • G. -Uygulamayı İsteme Hakkı-163
 • IV. -MOBBİNGLE MÜCADELEDE HİZMET İÇİ EĞİTİMİN ÖNEMİ-164
 • V. -MOBBİNGİN KAMU HİZMETİNİN İFASINDA KAMU GÖREVLİLERİNE YÖNELİK ETKİLERİ-166
 • DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 • MOBBİNGE KARŞI HUKUKİ KORUNMA VEBAŞVURU YOLLARI
 • I. -YARGI DIŞI BAŞVURU YOLLARI-171
 • A. -Türkiye Büyük Millet Meclisine Siyasi Başvuru-172
 • 1. -TBMM Dilekçe Komisyonuna Başvuru-172
 • 2. -TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna Başvuru-173
 • 3. -TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonuna Başvuru-175
 • B. -Kamu Denetçiliği Kurumuna Başvuru-176
 • 1. -Şikayet Başvurusu-179
 • 2. -İdari Başvuru Yollarının Tüketilmesi-180
 • 3. -Şikayet Konusunun İncelenme Usulü ve Kararların Niteliği-183
 • C. -İdari Başvuru-185
 • 1. -Hiyerarşik Başvuru-187
 • 2. -Kamu Görevlileri Etik Kuruluna Başvuru-190
 • a. -Şikayet Başvurusu-191
 • b. -İnceleme Süreci ve Karar-192
 • 3. -Psikolojik Tacizle Mücadele Kurulu-193
 • 4. -Türkiye İnsan Hakları Kurumuna Başvuru-195
 • a. -Şikayet Başvurusu-195
 • b. -İnceleme Süreci ve Kararların Niteliği-198
 • 5. -Başbakanlık İletişim Merkezine Başvuru-201
 • 6. -İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Başvuru-202
 • II. -İDARİ BAŞVURULAR VE BUNLARIN ETKİLİLİĞİ-204
 • III. -İDARİ BAŞVURU YOLUNDA MOBBİNGİN TESPİTİ VE ALINACAK TEDBİRLER-207
 • A. -İdarece Alınacak Tedbirler-207
 • 1. -Mobbing Aracı Olarak Tesis Edilen İşlemlerin Geri Alınması-207
 • a. -Hukuka Uygun İdari İşlemlerin Geri Alınması-209
 • b. -Hukuka Aykırı İdari İşlemlerin Geri Alınması-210
 • aa. -Hukuka Aykırı Hak Doğurucu İdari İşlemlerin Geri Alınması-210
 • bb. -Hukuka Aykırı Hak Doğurmayan İşlemlerin Geri Alınması-212
 • B. -Mobbing ve Disiplin Sorumluluğu-213
 • 1. -Disiplin Hukukuna Hakim Olan İlkeler-213
 • 2. -Devlet Memurları Kanununda Disiplin Suç ve Cezaları-216
 • 3. -Mobbing Disiplin Suçuna Konu Olması ve Uygulanacak Ceza-218
 • C. -Mağdurun Hakları-221
 • 1. -Çalışmaktan Kaçınma Hakkı-221
 • 2. -Şikayet Hakkı-223
 • 3. -Tazminat Hakkı-224
 • 4. -Memurun Başka Bir Yere Naklen Atanmayı İsteme Hakkı-224
 • IV. -MOBBİNGİN İŞ KAZASI VE MESLEK HASTALIĞI KARŞISINDAKİ DURUMU-225
 • A. -İş Kazası-226
 • B. -Meslek Hastalığı-228
 • V. -Mobbing ve İdarenin Sorumluluğu-231
 • A. -İdarenin Sorumluluğunun Türleri-234
 • 1. -Hizmet Kusuru-235
 • a. -Görev Kusuru-237
 • b. -Kişisel Kusur-238
 • c. -Mobbing Nedeniyle Tazmin Sorumluluğu-245
 • 2. -Kusursuz Sorumluluk-246
 • B. -Sorumluluğun Şartları-246
 • VI. -MOBBİNGE KARŞI YARGISAL KORUNMA-247
 • A. -Görevli Yargı Merci-248
 • 1. -Adli Yargı-249
 • a. -Kamu Görevlilerinin Verdiği Zararlardan Kaynaklanan Davalarda 2012 Yılından Önceki Durum-249
 • b. -Kamu Görevlilerinin Verdiği Zararlardan Kaynaklanan Davalarda 2012 Yılından Sonraki Durum-251
 • c. -Mobbinge Karşı Koruyucu Davalar-254
 • aa. -Saldırı Tehlikesinin Önlenmesi Davası-255
 • bb. -Saldırıya Son Verme Davası-257
 • cc. -Saldırının Hukuka Aykırılığının Tespiti Davası-258
 • 2. -İdari Yargı-259
 • a. -İdari Eylemler Nedeniyle Tam Yargı Davası-263
 • b. -İdari İşlemler Nedeniyle İptal ve Tam Yargı Davası-267
 • c. -Mobbingin Nedeniyle Tesis Edilen İdari İşlemlerin İptali-270
 • B. -Mobbingi İspat Yükümlülüğü-272
 • C. -İdarenin Ödediği Tazminatı Kamu Görevlisine Rücu Etmesi-278
 • 1. -Kamu Zararı-278
 • 2. -Kamu Görevlisine Rücu-279
 • D. -Kanun Yolu-282
 • 1. -İtiraz Kanun Yolu-285
 • 2. -İstinaf Kanun Yolu-286
 • 3. -Temyiz Kanun Yolu-288
 • 4. -Karar Düzeltme Kanun Yolu-290
 • 5. -Kanun Yararına Temyiz Kanun Yolu-291
 • 6. -Yargılamanın Yenilenmesi Kanun Yolu-292
 • E. -Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru-294
 • 1. -Mobbinge Nedeniyle Bireysel Başvuru-294
 • 2. -Anayasa Mahkemesinin Mobbingle İlgili Kararları ve Bu Kararların Değerlendirilmesi-299
 • a. -Anayasa Mahkemesinin Mobbingle İlgili Kararları-299
 • b. -Anayasa Mahkemesinin Mobbing Kararlarının Değerlendirilmesi-305
 • SONUÇ-309
 • KAYNAKÇA-315