Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (92)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İcra ve İflas Hukuku El Kitabı

İcra ve İflas Hukuku El KitabıSayfa Sayısı
:  
1678
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-119-9

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...Prof.Dr. KURU, Baki 1928 yılında Bolu (şimdi: Düzce) İli′nin Akçakoca İlçesi′nde doğdu. 1940 yılında Akçakoca Merkez İlkokulunu, 1943 yılında Kastamonu Lisesinin orta kısmını (Orta Okulu), 1946 yılında Bolu Orman Okulunu bitirdi. 1946-1950 yıllarında, Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilâtında, Orman Bölge Şefi olarak görev yaptı. 1950-1951 yıllarında, Diyarbakır ve Yozgat Liselerinde, okul dışından lise bitirme ve olgunluk sınavlarını verdi. 1951-1955 yıllarında, Toprak ve İskân Genel Müdürlüğü teşkilâtında harita teknik memuru olarak görev yaptı ve aynı zamanda Ankara Hukuk Fakültesine devam etti. 1955 yılında Ankara Hukuk Fakültesini bitirdi. 1958 yılında, Almanya′nın Münster Üniversitesinde Hukuk Doktoru oldu. Aynı yıl Ankara Hukuk Fakültesine asistan olarak girdi. 1960 yılında Doçent, 1966 yılında da Profesör oldu. 1983 yılında kendi isteği ile emekliye ayrıldı ve İstanbul’a yerleşti. Bu tarihten beri, bilimsel çalışmalar yapmakta ve kitaplarını yenilemektedir. ÖNSÖZ Bu El Kitabı, 1988-1997 yılları arasında yayımlamış olduğum, dört ciltlik İcra ve İflâs Hukuku isimli Kitabımın yeni bir baskısı değildir. Fakat, bu El Kitabında, dört ciltlik İcra ve İflâs Hukuku isimli Kitabımdaki bugün için de geçerli olan açıklamalara, -fazla bilgi için bkz: (I. Cilt s. ), (II. Cilt s. ), (III. Cilt s. ), (IV. Cilt s. )- şeklinde atıflar yapılmıştır. Birinci Baskının önsözünde de belirttiğim gibi, tek (bir) cilt olan ve İcra ve İflâs Hukukunun bütün konularını (bölümlerini) kapsayan bu El Kitabı, özellikle hâkimler, avukatlar ve lisansüstü araştırma yapanlar için başvuru (müracaat) kitabı olarak düşünülmüş ve hazırlanmıştır. Bundan dolayı, kitabın uygulamaya (tatbikata) dönük bir kitap olarak hazırlanmasına özen gösterilmiştir. Bu nedenle, Yargıtay’ın İcra ve İflâs hukukuna ilişkin olup çeşitli dergi ve kitaplarda yayımlanmış olan kararlarına, El Kitabı’nda geniş ölçüde yer verilmiştir. Hattâ, sağlayabildiğim (bildiğime göre) yayımlanmamış Yargıtay kararları da, Kitapta inceleme konusu yapılmıştır. Bu yapılırken, Yargıtay kararlarının yalnız zikredilmesiyle yetinilmemiş, hemen her Yargıtay kararı, ilişkin olduğu konunun bütünü içine sindirilerek incelemeye tâbi tutulmuştur. Böylece, bu El Kitabı’nda, her konu hakkında, Yargıtay’ın en son görüşünü belirtip, incelemeye çalıştım. Bundan başka, İsviçre Federal Mahkemesi’nin (ve bazı kanton mahkemelerinin) hukukumuz bakımından faydalı olan kararlarına da, El Kitabı’nda yer verilmiştir. İcra ve İflâs Hukuku El Kitabı’mın yayımlanmasından (2004) sonra, üç ana kanun tümü ile değişmiştir: 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (YBK), 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK), 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (YTK). İcra ve İflâs Hukuku El Kitabımın 2. baskısında, az önce anılan yeni ana kanunların icra ve iflâs hukuku ile ilgili olan hükümlerine geniş ölçüde yer verilmiştir. Bunun yanında, yürürlükten kaldırılmış olan (eski) üç ana kanunun hükümlerine de bu El Kitabında yer verilmiştir. Bunun nedeni, yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlar ile yeni ana kanunlar arasındaki benzerliklerin ve farkların belirtilmesi ve El Kitabındaki misallerin bir çoğunun yürürlükten kaldırılmış olan ana kanunlara ilişkin olmasıdır. Bu nedenle, yürürlükten kaldırılmış olan (eski) Borçlar Kanunu ile (eski) Ticaret Kanunu için (EBK) ve (ETK) kısaltmaları, yeni Borçlar Kanunu ile yeni Ticaret Kanunun için de (YBK) ve (YTK) kısaltmaları kullanılmıştır. Yeni Hukuk Muhakemeleri Kanununun isminde (halâ nedenini anlayamadığım) -usul- kelimesine yer verilmediğinden, eski ve yeni usul kanunlarının birbiri ile karıştırılması söz konusu olmayacağından, usul kanunları için -eski- ve -yeni- sıfatlarının kullanılmasına gerek görülmemiştir; eski Usul Kanunu için (eskiden olduğu gibi) HUMK kısaltması, yeni Usul Kanunu için de HMK kısaltması kullanılmıştır. El Kitabı’nın kendi içinde önceki ve sonraki bölümlerine yapılan atıflar, paragraf numarası ile yapılmıştır. Bu atıfların kolayca bulunabilmesi için, sayfaların üzerine paragraf numaraları ve isimleri yazılmıştır. Atıf yapılan yerin, ilgili (atıf yapılan) paragrafın neresinde olduğunu kolayca bulabilmek için, dipnot numaralarından yararlanılmıştır. Bunu üç misalle açıklayalım: -bkz: aşa. 19 dipnot 20-27 arası- şeklindeki bir atıf (yollama), 19 numarasını taşıyan bölümün metin kısmında, dipnot 20 sayısının bulunduğu yerden başlayıp, dipnot 27 sayısının bulunduğu yere kadarki açıklamalarla ilgilidir. -bkz: yuk. (veya aşa. ) 19 dipnot 28 civarı- şeklindeki bir atıf (yollama), 19 numarasını taşıyan bölümün metnindeki yalnız 28 nolu dipnotun bulunduğu yer ile ilgilidir. -bkz: aşa. (veya yuk. ) 19 dipnot 25 şeklindeki bir atıf (yollama), 19 numarasını taşıyan bölümün yalnız 25 nolu dipnotundaki açıklama ile ilgilidir. Belli bir konu veya kavram hakkında El Kitabı’nın hangi sayfasında (veya sayfalarında) açıklama yapılmış olduğunu çabuk bir şekilde arayıp bulabilmek için, El Kitabı’nın sonuna ayrıntılı bir -kavramlara göre arama cetveli- konulmuştur. Bir kanunun belli bir maddesi hakkında El Kitabı’nın hangi sayfasında (veya sayfalarında) açıklama yapılmış olduğunu çabuk bir şekilde bulabilmek için, El Kitabı’nın sonundaki -kanun isimlerine (maddelere) göre arama cetveli- ne başvurulması yeterlidir. Kitabı tümü ile okuyan ve gerekli ilâve ve düzeltmelerin yapılmasında bana çok değerli yardımlarda bulunmuş olan, sayın meslekdaşım Avukat Burak Aydın’a bu çok değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Sayın meslekdaşım Avukat Yılmaz Ağırnas da, aynı şekilde değerli yardımlarda bulunmuştur; ona da, değerli yardımlarından dolayı teşekkür ederim. Sayın meslekdaşım Avukat Aynur Konuralp, arama cetvellerinin hazırlanmasında çok yardımcı olmuştur. Bu yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ederim. Bu El Kitabının bilgisayarda dizilmesi sırasında değerli yardımlarda bulunmuş olan, Kitaptaki metinler üzerinde gereken düzeltmeleri yapan, dipnotların yeniden numaralanmasını gerçekleştiren, arama cetvellerinin hazırlanmasında çok değerli yardımlarda bulunan ve Kitabı yayıma hazır duruma getiren sekreterim Serap Şarkalkan’a çok teşekkür ederim. El Kitabı’nın ikinci baskısının yayımlanmasını üstlenen ve bunu kısa zamanda gerçekleştiren Adalet Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Müdürü Hakan Karaaslan’a ve Genel Koordinatörü Tevfik Sarısoy’a da çok teşekkür ederim. Caddebostan, 5 Nisan 2013 Prof. Dr. Baki Kuru İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ-4 Seçilmiş BİBLİYOGRAFYA-38 KISALTMALAR CETVELİ-42 GİRİŞ 1. GENEL BİLGİ-46 2. CEBRÎ İCRA ÇEŞİTLERİ-49 I--Cüz’î (ferdî) icra (icra hukuku)-49 II--Küllî icra : iflâs hukuku (İİK m. 154-166, m. 171-256)-53 İCRA HUKUKU-54 3. İCRA HUKUKUNUN BÖLÜMLERİ-54 A)-İlâmlı icra-55 B)-İlâmsız icra-55 4. İCRA ve İFLÂS HUKUKUNUN KAYNAKLARI-57 A)-İcra ve İflâs Kanunu (İİK)-57 B)-Diğer kaynaklar-60 C)-Yargıtay kararları-60 1 i n c i K İ T A P GENEL HÜKÜMLER 5. İCRA TEŞKİLÂTI (Organları)-61 A)-Asıl organlar-61 I--İcra dairesi (m. 1)-61 II--İcra mahkemesi (m. 4)-64 III--Yargıtay’ın icra - iflâs işleri ile görevli hukuk daireleri-66 IV--İcra (hukuk) mahkemesi kararlarının temyizi ve karar düzeltme (m. 363-366)-66 1)-Genel bilgi-66 2)-Temyiz edilebilen icra mahkemesi kararları-67 3)-Temyiz sınırı-69 4)-Temyiz edilemeyen icra mahkemesi kararları-70 5)-Temyiz süresi-71 6)-Temyiz yoluna başvurulması-73 7)-Temyizin icraya etkisi-74 8)-İcra mahkemesinin temyiz talebini reddetmesi-75 9)-Temyiz incelemesi-75 10)-Bozma kararı-76 11)-Yargıtay’da duruşma (murafaa)-76 12)-Karar düzeltme-77 V--Ortaklığın satış suretiyle giderilmesine ilişkin işlemlere karşı yöneltilecek itiraz ve şikâyetler sonunda sulh hukuk mahkemelerinden verilen kararların temyizi-77 VI--Kesin hüküm-78 VII--Yargılamanın iadesi-79 VIII--Kanun yararına temyiz-80 B)-Yardımcı organlar-80 6. İCRA DAİRELERİNİN GÖREVLERİ ve YÜKÜMLÜLÜKLERİ -81 A)-İcra dairelerinin görevleri-81 B)-İcra dairelerinin yükümlülükleri-82 I--İcra dairelerinin olumlu yükümlülükleri-82 1)-Dosya ve tutanak düzenlemek (m. 8)-82 2)-Para ve değerli eşyanın tevdi edilmesi-86 3)-İcra dairesine ödeme-87 II--İcra dairelerinin olumsuz yükümlülükleri-95 1)-Kendilerinin ve yakınlarının işlerini görme yasağı (m. 10)-95 2)-İcra organlarının kendi kendileri ile akit yapmaları yasağı (memnu işler, m. 11)-96 7. İCRA MÜDÜRLERİNİN SORUMLULUĞU -97 A)-Hukuki sorumluluk (tazminat davası)-97 I--Tazminat davası Devlet’e karşı açılır-98 II--Tazminat davasının şartları-98 III--Tazminat davasının görüleceği mahkeme-100 IV--Zamanaşımı-100 V--Paranın zimmete geçirilmesi halinde sorumluluk-101 VI--Devlet’in sorumlu memura rücu etmesi-101 B)-Ceza sorumluluğu-101 C)-Disiplin sorumluluğu-101 8. ŞİKÂYET (m. 16-18, m. 22)-102 A)-Şikâyetin konusu-103 B)-Şikâyet sebepleri-104 C)-Şikâyetin tarafları-105 D)-Şikâyet süresi-107 E)-Şikâyet usulü (m. 18)-109 F)-Şikâyetin sonuçları-113 9. İCRA HARÇ ve GİDERLERİ -116 A)-İcra harçları-117 B)-İcra (takip) giderleri-120 C)-İcra harç ve giderlerinden sorumluluk-120 D)-İcrada vekâlet (avukatlık) ücreti -122 I--Vekâlet veren ile vekili arasındaki avukatlık ücreti-122 II--İcra (takip) gideri olan vekâlet ücreti-123 III--Avukatlık Asgarî Ücret Tarifesi (Tarife)-124 E)-Adlî yardım-124 10. İCRA İŞLERİNDE TEBLİGAT -125 A)-Önemi-125 B)-Mevzuat-125 C)-Tebligatın yapılması usulü-125 I--Tebligatın kime yapılacağı-127 II--Tebliğin usulüne aykırı yapılmış olması (usulsüz tebliğ)-137 11. SÜRELER (müddetler) -140 A)-Genel bilgi-140 B)-Sürelerin çeşitleri-141 C)-Sürelerin hesaplanması-142 D)-Süreler kesindir-144 12. TATİL ve TALİKLER (erteleme) (m. 51-56)-145 A)-İcra takip işlemleri-145 B)-Tatil ve talikler (erteleme)-146 I--Tatil saat ve günleri-146 II--Talik (erteleme) halleri (m. 52-55)-147 III--Tatil ve talikin (ertelemenin) sürelere etkisi-150 13. KANUNDAKİ TERİMLER (tabirler) (m. 23)-151 14. İCRA TAKİBİNİN TARAFLARI -152 A)-Taraf ehliyeti-153 I--Genel bilgi-153 II--Miras ortaklığının taraf ehliyeti yoktur-155 III--Yabancı gerçek ve tüzel kişilerin taraf ehliyeti-160 IV--Ölmüş bir kişinin taraf ehliyeti yoktur-160 V--Taraf ehliyeti, icra (ve iflâs) takibinin önemli bir şartıdır-161 B)-Takip ehliyeti-161 C)-Sıfat (husumet)-162 D)-İcra takibinde tarafların temsili-162 I--Yasal temsil-162 II--İradî temsil (icrada vekâlet)-163 E)-Takip arkadaşlığı -164 I--Alacaklılar arasında takip arkadaşlığı-164 II--Borçlular arasında takip arkadaşlığı-165 F)-Takip sırasında tarafların değişmesi-166 I--Takip sırasında alacaklının değişmesi-166 II--Takip sırasında borçlunun değişmesi-166 G)-İcra takibi yapan alacaklıdan teminat alınması-167 I--Türk vatandaşı alacaklının teminat göstermesi-167 II--Yabancı alacaklının teminat göstermesi-168 15. HER BORÇLUYA KARŞI İCRA TAKİBİ YAPILABİLİR -169 A)-Genel bilgi-169 B)-İflâsa tâbi olan kişiler haciz yolu ile de takip edilebilir-169 C)-Başvurulan takip yolunun değiştirilmesi-170 2 nci K İ T A P İLÂMSIZ İCRA 16. GİRİŞ -172 A)-Genel haciz yolu-173 B)-Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu -173 C)-Kiralanan taşınmazların ilâmsız icra yolu ile tahliyesi-174 17. İLÂMSIZ İCRADA GÖREV ve YETKİ -174 A)-Görev-174 B)-Yetki-175 I--Genel bilgi-175 II--Yetki sözleşmesi-177 III--Yetki itirazı-178 IV--İflâs takibinde yetkili icra dairesi-185 V--Yetkili icra mahkemesi-185 VI--Genel mahkemelerin yetkisi-185 BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HACİZ YOLU (m. 46-144) 17/a. GENEL BİLGİ-186 18. GENEL HACİZ YOLU İLE TAKİBİN KONUSU -187 A)-Para alacakları-187 B)-Teminat Alacakları-189 C)-Alacaklı ile borçlu arasında tahkim sözleşmesi bulunması-190 1. Altbölüm İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI 19. TAKİP TALEBİ (m. 58-59)-190 A)-Takip talebinin yapılması-191 B)-Takip talebinin şartları-192 I--Alacaklının kimliği ve adresi-192 II--Borçlunun kimliği ve adresi-193 III--Alacak tutarı-194 IV--Senet veya senet yoksa borcun sebebinin takip talebine yazılması gerekir (m. 58/4)-198 V--Seçilen takip yolunun belirtilmesi-200 VI--Takip talebinin imza edilmesi-200 C)-Takip talebinde bulunmanın sonuçları-201 I--Takip hukuku bakımından-201 II--Borçlar hukuku bakımından takip talebinde bulunmanın sonuçları-202 1)-Zamanaşımının kesilmesi-202 2)-Borçlunun temerrüde düşmesi-203 D)-İcra takibinden vazgeçme-204 F)-Yabancı para alacakları için ilâmsız icra takibi yapılması-204 2. Altbölüm ÖDEME EMRİ ve KESİNLEŞMESİ 20. ÖDEME EMRİ (m. 60-61)-209 A)-Kavram-209 B)-Ödeme emrinin içeriği-210 C)-Ödeme emrinin düzenlenmesi-213 D)-Ödeme emrinin tebliği (m. 61)-215 E)-Takibin ödeme emri tebliğinden sonraki durumu-216 21. ÖDEME EMRİNE İTİRAZ (m. 62-66)-217 A)-Kavram-217 B)-İtiraz sebepleri-218 I--İtiraz sebepleri ya maddî hukuka veya takip hukukuna dayanır-218 II--İleri sürülüş şekli bakımından itiraz sebeplerinin çeşitleri-220 III--Borçlunun itiraz sebepleri ile bağlı olması-221 C)-İtirazın geçerlik şartları-224 I--Ödeme emrinin tebliğ edilmiş olması-224 II--İtiraz iradesi-224 III--Ehliyet-227 IV--İtirazın yedi gün içinde yapılması gerekir-228 V--Kısmî itiraz-228 D)-İtirazın yapılması-231 E)-İtiraz süresi-234 F)-İtirazın etkisi-236 G)-Gecikmiş itiraz (m. 65)-237 I--Borçlunun engeli (mazereti)-237 II--Gecikmiş itirazın yapılması-239 III--Gecikmiş itiraz süresi-240 IV--İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi-241 H)-İtiraz ile şikâyet arasındaki farklar-242 22. İTİRAZIN İPTALİ DAVASI (m. 67)-245 A)-Genel bilgi-245 B)-İtirazın iptali davasının açılması-247 I--Davanın tarafları-248 II--Talep sonucu-248 III--Yetkili mahkeme-248 IV--Görevli mahkeme-250 C)-Yargılama usulü-252 D)-İtirazın iptali davasının sonuçlanması (hüküm)-254 I--Davanın reddi-254 II--İtirazın iptali davasının kabulü-257 III--Kesin hüküm-269 IV--Borçlunun iflâs etmesi-269 E)-İtirazın iptali davası ile tahsil davası ayrı (farklı) davalar mıdır ?-269 23. İTİRAZIN KALDIRILMASI (m. 68-70)-272 A)-Genel bilgi-272 B)-İtirazın kesin (olarak) kaldırılması (m. 68)-275 I--Genel bilgi-275 II--Alacaklının göstermesi gereken belgeler (m. 68, I)-275 1)-İmzası ikrar edilmiş âdi senet-277 2)-İmzası noterlikçe onaylı senet (onaylama biçimindeki noter senedi)-286 3)-Resmî dairelerin veya yetkili makamların yetkileri dahilinde ve usulüne göre verdikleri belgeler-287 4)-Borçlunun resmî daireler veya memurlar huzurunda borç ikrarında bulunması-289 5)-Alacaklının itirazın kaldırılmasını sağlayıcı belgeler sunamaması-290 III--Borçlunun itirazını ispat etmesi (m. 68, II, III)-292 1)-Niteliği bakımından belgeye bağlanması mümkün olmayan itirazlar-292 2)-Belge ile ispatı mümkün olan itirazlar-293 IV--İtirazın kaldırılması usulü (m. 70)-300 1)-İtirazın kaldırılması talebi-300 2)-Yargılama usulü-302 V--İcra mahkemesi kararı-305 C)-İtirazın geçici (olarak) kaldırılması (m. 68/a, m. 69)-312 I--Genel bilgi-312 II--Âdi senetteki imzanın inkâr edilmiş olması-313 III--İtirazın (geçici) kaldırılması usulü-316 1)-Talep-316 2)-Yargılama usulü-316 IV--İcra mahkemesi kararı-324 V--İtirazın geçici kaldırılması kararının sonuçları-326 1)-Geçici (muvakkat) haciz isteyebilme-326 2)-Mal beyanında bulunma zorunluluğu-326 3)-Borçtan kurtulma davası açabilme-327 24. BORÇTAN KURTULMA DAVASI (m. 69)-327 A)-Genel bilgi-327 B)-Yetki ve görev-329 I--Yetkili mahkeme-329 II--Görevli mahkeme-329 C)-Borçtan kurtulma davası açma süresi-329 D)-Yargılama usulü-330 I--Genel bilgi-330 II--Teminat gösterme şartı-330 III--Borçlu, menfî tespit davası açmışsa-331 IV--Deliller ve ispat yükü-331 V--Borçtan kurtulma davasının amacı-332 E)-Borçtan kurtulma davasının sonuçları-333 I--Davanın hükümden önceki sonuçları-333 II--Borçtan kurtulma davasının hükümden sonraki sonuçları-333 1)-Borçlunun davayı kazanması-333 2)-Borçlunun borçtan kurtulma davasını kaybetmesi-334 3)-Borçtan kurtulma davası devam ederken borcun ödenmesi-335 25. İCRA TAKİBİNİN İPTALİ, GERİ BIRAKILMASI ve ERTELENMESİ (m. 71)-335 A)-İcra takibinin iptali-336 I--Takibin iptali şartları (m. 71, I)-336 1)-Borcun ve ferilerinin itfa edilmiş olması-336 2)-Borcun itfa edildiğinin belge ile ispatı gerekir-338 II--İcra takibinin iptali usulü-340 III--Takibin iptali kararı ve hükümleri-341 B)-Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması-342 C)-İcra takibinin ertelenmesi (taliki)-344 I--İcra takibinin ertelenmesi şartları-345 II--İcra takibinin ertelenmesi usulü-345 III--İcra takibinin ertelenmesi kararı ve hükümleri-345 IV--İcra takibinin ertelenmesi talebinin reddi-345 D)-Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolu ile takipte-345 26. MENFÎ TESPİT DAVASI (m. 72)-346 A)-Genel bilgi-346 B)-İcra takibinden önce açılan menfi tespit davası (m. 72, II)-352 I--Hukuki yarar-352 II--İcra takibinden önce açılan menfî tespit davasının icra takibine etkisi-354 C)-İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davası (m. 72, III)-356 I--Hukuki yarar-356 II--İcra takibinden sonra açılan menfî tespit davasının icra takibine etkisi-360 D)-Yargılama usulü-363 I--Taraflar-364 II--Görevli mahkeme-364 III--Yetkili mahkeme-365 IV--Menfî tespit davasının açılması-367 V--Deliller (tahkikat)-371 1)-İspat yükü-371 2)-Bilirkişi incelemesi-373 3)-Ceza mahkemesi kararının kesin delil teşkil etmesi-374 4)-Ceza davasının bekletici sorun yapılması-374 VI--Menfî tespit davası devam ederken icra takibinin sonuçlanması-374 E) Menfî tespit davasının sonuçları (hüküm)-374 I--Genel bilgi-374 II--Menfî tespit davasının alacaklı lehine sonuçlanması (menfî tespit davasının reddi)-375 1)-İhtiyatî tedbir kararının kalkması-375 2)-İcra takibine devam edilmesi-376 3)-İcra mahkemesinin hükmettiği para cezasının ve asgarî yüzde yirmi tazminatın tahsil edilebilir hale gelmesi-377 4)-Borçlunun tazminata mahkûm edilmesi-377 III--Menfî tespit davasının borçlu lehine sonuçlanması (menfî tespit davasının kabulü)-382 1)-İcra takibinin durması-383 2)-İcranın eski hale iadesi-384 3)-İcra mahkemesinin hükmettiği para cezasının ve asgarî yüzde yirmi tazminatın kalkması-385 4)-Alacaklının tazminata mahkûm edilmesi-385 F)-Menfî tespit davasının istirdat davasına dönüşmesi -390 27. İSTİRDAT DAVASI (m. 72, VII)-393 A)-Genel bilgi-394 B)-İstirdat davasının şartları-394 I--İstirdat davasının takip hukukuna ilişkin şartı-394 II--İstirdat davasının maddî hukuka ilişkin şartı-396 III--İstirdat davası açma süresi-397 C)-İstirdat davasında yargılama usulü-398 I--Taraflar-398 II--Görevli mahkeme-398 III--Yetkili mahkeme-399 IV--İstirdat davasının açılması-399 V--İspat yükü-400 D)-İstirdat davasının sonuçları (hüküm)-400 28. MAL BEYANI (bildirimi) (m. 74-77)-402 A)-Genel bilgi-402 B)-Mal beyanının içeriği (m. 74)-403 C)-Mal beyanının yapılması-404 D)-Mal beyanı süresi-404 I--Borçlu ödeme emrine itiraz etmez ise-404 II--Borçlu ödeme emrine itiraz eder ise-405 E)-Süresinde mal beyanında bulunmamanın müeyyidesi : hapisle tazyik (m. 76)-405 F)-Gerçeğe aykırı mal beyanında bulunan borçlunun cezalandırılması (m. 338, I)-406 G)-Sonradan kazanılan malları ve gelirde meydana gelen artışları bildirmek yükümlülüğü-410 3. Altbölüm 29. HACİZ (m. 78 vd)-410 A)-Genel bilgi-411 B)-Haciz talebi-411 I--Ödeme emrinin (takibin) kesinleşmiş olması-411 II--Talep şartı-412 III--Haciz talebinin yapılması-413 IV--Haciz isteme süresi-414 C)-Haciz için yetkili icra dairesi-416 D)-Haczin yapılması-420 E)-Haciz tutanağı-422 F)-Hacizde tertip (sıra)-425 G)-Haczin konusu ve etkisi-427 I--Taşınır (menkul) malların haczi-427 1)-Borçlunun elinde bulunan taşınır malların haczi-427 2)-Üçüncü kişinin elinde bulunan taşınır malların haczi-432 3)-Taşınır malların haczedilmesinin etkisi-433 a)-Cezaî müeyyide-433 b)-Hukuki müeyyide-434 4)-Kara taşıt araçlarının haczi-435 a)-Trafik sicilinde kayıtlı olmayan (tescil edilmemiş) araçların haczi-435 b)-Trafik sicilinde kayıtlı olan (tescil edilmiş) araçların haczi-435 5)-Markaların haczi-438 II--Taşınmaz malların haczi-438 1)-Taşınmaz haczinin yapılması (uygulanması)-439 2)-Taşınmazın haczedilmesinin etkisi-441 a)-Haciz hasılat ve menfaatleri de kapsar-441 b)-Haciz, bütünleyici parçaları ve eklentileri de kapsar-441 c)-Borçlunun hacizli taşınmazı üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması-446 III--Yetişmemiş mahsullerin haczi (m. 84)-447 IV--Borçlunun üçüncü kişilerdeki alacaklarının haczi-449 V--İntifa hakkı ve hisse (pay) haczi (m. 94)-449 1)-İntifa hakkının haczi-449 2)-Hisse (pay) haczi-450 a)-Şirket hissesi haczi-450 b)-Elbirliği mülkiyeti hissesi haczi-455 c)-Paylı mülkiyet hissesi haczi-457 3)-Borçluya ait aynî hakların tescilini isteme yetkisinin alacaklıya verilmesi (m. 94, II)-458 4)-Borçlunun zilyedi olduğu bir taşınmazın tescilini dava etme (takip) yetkisinin alacaklıya verilmesi (m. 94, III)-458 H)-Hacizli malların muhafaza giderleri-459 J)-Haczin etkisi (hükmü)-460 I--Haczin alacaklı bakımından etkisi-460 II--Haczin borçlu bakımından etkisi-460 III--Haczin üçüncü kişiler bakımından etkisi-460 K)-Geçici haciz (muvakkat haciz)-461 30. ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEKİ (bankalardaki) MAL ve ALACAKLARIN HACZİ -462 A)-Üçüncü kişilerdeki (bankalardaki) alacakların haczi-462 I--Genel bilgi-462 II--Alacak (mevduat) haczinin yapılması-464 III--Birinci haciz ihbarnamesi-468 1)-Genel bilgi-468 2)-Birinci haciz ihbarnamesine itiraz-470 3)-Bankanın birinci haciz ihbarnamesine itiraz etmemesi-473 IV--Bankanın ikinci haciz ihbarnamesine itiraz etmemesi-474 1)-Borcun bankanın zimmetinde sayılmasının kesinleşmesi-474 2)-Üçüncü haciz ihbarnamesi-474 V--Bankanın birinci (veya ikinci) haciz ihbarnamesine itiraz etmesi-482 1)-Genel bilgi-482 2)-Alacaklının icra mahkemesinde ceza ve tazminat davası açması-484 3)-Alacaklının mahkemede dava açması-489 VI--Gecikmiş itiraz-490 1)-Bankanın engeli (mazereti)-490 2)-Gecikmiş itirazın yapılması-491 3)-Gecikmiş itiraz süresi-491 4)-İcra mahkemesinin gecikmiş itirazı incelemesi-491 VII--Bankanın borçlu olduğunu bildirmesi-491 VIII--İhtiyatî haciz ve geçici haciz-493 IX--Vadeli mevduatın haczi-494 X--Borçlunun bankadan olan her türlü alacağı haczedilebilir-494 XI--Müstakbel alacakların haczi-495 XII--Borçlunun maaş ve ücretinin haczi-498 B)-Borçlunun üçüncü kişilerdeki taşınır mallarının haczi-500 I--Birinci haciz ihbarnamesi-500 II--İkinci haciz ihbarnamesi-500 III--Üçüncü haciz ihbarnamesi-501 IV--Birinci veya ikinci haciz ihbarnamesine itiraz-501 V--Borçlunun bankalardaki taşınır mallarının haczi-502 C)-Âmme (kamu) alacağından dolayı bankalardaki mevduatın haczi-503 31. HACZEDİLEMEYEN (haczi caiz olmayan) MALLAR ve HAKLAR (m. 82-83)-506 A)-Genel bilgi-506 B)-Tamamı haczedilemeyen mal ve haklar-507 I--Maddî hukuka göre başkasına devri yasak olan mal ve haklar-507 II--İİK m. 82’ye göre tamamı haczedilemeyen mal ve haklar-508 III--Özel kanunlarda haczedilemeyeceği yazılı olan mal ve haklar-525 C)-Bir kısmı haczedilemeyen haklar-527 I--Maaş ve ücretler (m. 83)-527 II--Özel kanunlara göre bir kısmı haczedilemeyen haklar-529 D)-Haczedilmezlikten feragat-530 E)-Haczedilmezliğin belirlenmesi-532 32. HACZE İŞTİRAK (katılma) (m. 100-101)-537 A)-Genel Bilgi-537 B)-Hacze âdi iştirak (takipli iştirak) (m. 100)-538 I--Hacze adi iştirakin şartları-539 II--İlk hacze aynı derecede iştirak-542 III--İkinci derece-542 IV--Maaş ve ücret hacizlerinde hacze iştirak edilemez-543 V--Hacze iştirakin önemi-543 VI--Hacze âdi iştirak usulü-543 VII--Âmme (kamu) alacağından dolayı hacze iştirak-544 C)-Hacze imtiyazlı iştirak (takipsiz iştirak) (m. 101)-545 I--Genel bilgi-545 II--Önceden takip yapılmasına gerek olmaması-546 III--Hacze imtiyazlı olarak iştirak etmeye hakkı olan kişiler-546 IV--Zamanı-547 V--İmtiyazlı iştirak usulü-547 33. İSTİHKAK DAVALARI (m. 96 - 99)-548 A)-Hacizli malın borçlunun elinde olması halinde istihkak davası (m. 96-97)-549 I--Elde bulundurma kavramı-549 II--İstihkak iddiası-549 1)-İstihkak iddiasının konusu-550 2)-İstihkak iddiasının ileri sürülmesi ve süresi-551 3)-İstihkak iddiası üzerine icra dairesinin yapacağı işlemler-554 III--İstihkak iddiasının kabul edilmesi-555 IV--İstihkak iddiasına itiraz edilmesi-555 V--İstihkak davası açılması-557 VI--Yargılama usulü-566 VII--İstihkak davasının sonuçları (hüküm)-572 B)-Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması halinde istihkak davası-580 I--Genel bilgi-580 II--Hacizli malın üçüncü kişinin elinde olması-581 III--İcra müdürünün istihkak davası açması için alacaklıya süre vermesi-583 IV--Alacaklının istihkak davası açması-585 V--Yargılama usulü-586 VI--Alacaklının açtığı istihkak davasının sonuçları (hüküm)-588 C)-Borçlu ile üçüncü kişinin malı birlikte elde bulundurmaları-589 D)-Borçlunun işyerini başkasına devretmiş olması halinde istihkak davası açılması-590 E)-İstihkak davasının konusu-593 I--Mülkiyet ve rehin hakkı-593 II--Mülkiyet ve rehin hakkı dışındaki başka haklar da istihkak davasına konu teşkil edebilir-593 III--Alacaklar da istihkak davasına konu teşkil edebilir-596 IV--Taşınmaz mallar da istihkak davasına konu teşkil edebilir-596 34. MÜLKİYETİN SAKLI TUTULMASI SÖZLEŞMESİ İLE SATILAN MALLARIN HACZİ -598 A)-Malın alıcının alacaklıları tarafından haczi-599 I--İstihkak iddiası ve davası-599 II--Alacaklı, borçlunun kalan taksit borcunu ödeyerek borçlusunu malın maliki yapabilir-600 III--Alacaklı, borçlunun (alıcının) kalan taksit borcunu ödemek istemezse-601 IV--Satıcının öncelik hakkına sahip olduğu görüşü-602 B)-Malın satıcının alacaklıları tarafından haczi-602 I--Alıcı mütemerrit değilse-602 II--Alıcı mütemerrit ise-603 C)-Malın bizzat satıcı tarafından haczi-603 I--Satıcının satış bedeli alacağı için-603 II--Satıcının başka bir alacağı için haciz-604 34/a. FİNANSAL KİRALAMA KONUSU MALLARIN HACZİ -604 A)-Finansal kiralama konusu mallar kiracının borcu için haczedilemez-605 B)-Finansal kiralama konusu mal, finansal kira bedeli alacağı için de haczedilemez-607 C)-Finansal kiralama konusu mal kiraya verenin alacaklıları tarafından da haciz ettirilemez-607 4. Altbölüm PARAYA ÇEVİRME (Satış) (m. 106-137) 35. SATIŞ TALEBİ (m. 106-110)-609 A)-Satış talebine hakkı olanlar-609 B)-Satış talebinin yapılması-610 C)-Satış isteme süresi-611 D)-Süresinde satış istememenin sonuçları-613 E)-Satış talebinin geri alınması-615 36. BORCUN TAKSİTLE ÖDENMESİ -616 A)-Hacizden önce taksitle ödeme-616 I--Taksitle ödeme anlaşmasının yapılış biçimi-616 II--Taksitle ödeme anlaşmasının içeriği-618 III--Taksitle ödeme anlaşmasının hükümleri-619 B)-Hacizden sonra taksitle ödeme (m. 111)-622 I--Hacizden sonra borcun taksitle ödenmesi şartları-622 II--Taksitle ödeme taahhüdünün hükümleri-622 37. TAŞINIR MALLARIN SATILMASI (m. 112-119)-624 A)-Satışın yapılması süresi (m. 112)-624 B)-Açık artırmaya hazırlık (m. 114)-625 C)-Açık artırmanın yapılması ve ihale-627 I--İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, açık artırmanın yapılması ve ihale-627 1)-Birinci artırma-627 2)-İkinci artırma (m. 116)-629 II--İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonraki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, açık artırmanın yapılması ve ihale-630 D)-Satış bedelinin ödenmesi (m. 118)-631 E)-Satış bedelinin ödenmemesi-632 I--İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, alıcının ihale bedelini ödememesi-632 II- -İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonraki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, alıcının ihale bedelini ödememesi-635 F)-İİK m. 134’e göre ihalenin feshi-635 G)-İhale ile mülkiyet alıcıya geçer-636 H)-Pazarlık yolu ile satış (m. 119)-636 38. HACZEDİLEN ALACAKLARIN PARAYA ÇEVRİLMESİ (m. 120)-637 A)-Genel bilgi-638 B)-Haczedilen alacağın ödeme yerine geçmek üzere devri-638 C)-Haczedilen alacağın tahsil için devri-639 39. İNTİFA HAKKI ve HİSSE (pay) SATIŞI (m. 121)-640 A)-İntifa hakkının paraya çevrilmesi-641 B)-Hisselerin paraya çevrilmesi-642 I--Haczedilen şirket hissesinin paraya çevrilmesi-642 II--Haczedilen elbirliği mülkiyeti hissesinin paraya çevrilmesi-643 III--Haczedilen paylı mülkiyet hissesinin paraya çevrilmesi-648 40. TAŞINMAZLARIN SATILMASI (m. 123-136)-649 A)-Genel bilgi-649 B)-Satışın yapılması süresi (m. 123)-650 C)-Açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale-650 I--İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten önceki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, açık artırmanın yapılması ve ihale-651 1)-Açık artırmaya hazırlık-651 a)-Açık artırmanın ilânı-651 b)-Artırma şartnamesi (m. 124-125)-660 c)-Mükellefiyetler listesi (m. 128)-664 d)-Kıymet takdiri-667 e)-Alacaklının rızası olmaksızın taşınmaz üzerinde sonradan tesis edilmiş olan mükellefiyetler (m. 132)-670 2)-Açık artırmanın yapılması ve ihale (m. 129)-672 II- -İİK’nun 6352 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikten sonraki hükümlerinin uygulanacağı icra takiplerinde, açık artırmaya hazırlık, açık artırmanın yapılması ve ihale-681 1)-Açık artırmaya hazırlık-681 2)-Açık artırmanın yapılması ve ihale-683 D)-Satış bedelinin ödenmesi (m. 130-131)-684 I--Satış bedeli peşin ve nakden ödenir-684 II--Alıcıya ödeme için süre verilmesi-685 E)-Taşınmazın tescili ve teslimi-686 F)-Borçlunun taşınmazdan çıkarılması-686 G)-Üçüncü kişinin taşınmazdan çıkarılması (tahliyesi)-687 I--Tahliye talebi-687 II--Yetkili icra dairesi-688 III--Tahliye emri-688 IV--Tahliye emrine karşı şikâyet-689 V--Üçüncü kişinin menfî tespit davası açması-692 VI--İİK m. 135, II hükmü ortaklığın (ortaklığın) giderilmesi satışlarında da uygulanır-693 VII--Üçüncü kişinin aynî hak sahibi olması-694 H)-Alıcının satış bedelini ödememesi (m. 133)-695 I--Satış bedelinin tamamen ödenmemesi-695 II--İcra müdürünün ihaleyi feshetmesi (kaldırması)-696 III--İhalenin feshi (kaldırılması) üzerine yapılacak işlemler-700 J)-İhale ile mülkiyet alıcıya geçer-706 K)-İhalenin feshi (m. 134)-709 I--Genel bilgi-709 II--İhalenin feshi sebepleri-710 1)-Satış talebi ile ilgili ihalenin feshi sebepleri-710 2)-Artırmaya hazırlık döneminde yapılan işlemlerle ilgili ihalenin feshi sebepleri-711 3)-Artırmanın yapılmasındaki usulsüzlüklerle ilgili ihalenin feshi sebepleri-712 4)-Artırmaya fesat karıştırılmış olması-713 5)-Satılan malın esaslı niteliklerinde hata (yanılma)-714 III--İhalenin feshi usulü-716 1)-Görevli mahkeme-716 2)-Yetkili icra mahkemesi-718 3)-İhalenin feshini isteme süresi-719 4)-İhalenin feshini isteyebilecek kişiler-721 5)-Hukuki yarar-724 6)-İhalenin feshi talebi-725 7)-İhalenin feshi talebinin incelenmesi-729 8)-İcra mahkemesi kararı-730 IV--İhalenin feshinin sonuçları-733 L)-Gemilerin satışı-735 I--Gemi siciline kayıtlı olmayan gemiler-735 II--Gemi siciline kayıtlı olan gemiler-735 40/a. MADENLERİN HACZİ ve SATIŞI -736 A)-Madenlerin haczi-736 I--Münferiden haciz yasağı-736 II--Madenin tamamının haczi-736 III--Çıkarılmış maden cevherlerinin haczi-737 B)-Hacizli madenlerin satışı-737 I--Madenin tamamının satışı-737 II--Hacizli maden cevherinin satışı-738 5. Altbölüm PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI(ÖDENMESİ) SAFHASI 41. PARALARIN PAYLAŞTIRILMASI (ödenmesi) (m. 138-142, 361)-739 A)-Genel bilgi-739 B)-Paylaştırmanın yapılması-740 C)-Tamamlama haczi-741 D)-Sıra Cetveli (m. 140-142)-742 42. BORÇ ÖDEMEDEN ACİZ BELGESİ (m. 143, m. 105)-753 A)-Genel bilgi-753 B)-Borç ödemeden aciz belgesinin hükümleri-754 I--Aciz belgesinin takip hukuku bakımından hükümleri-755 II--Aciz belgesinin maddî hukuk bakımından hükümleri-756 III--Aciz belgesinin ceza hukuku bakımından hükümleri-757 C)-Aciz belgesi sicili-757 D)-Aciz belgesinin çeşitleri-758 I--Kesin aciz belgesi-758 II--Geçici aciz belgesi-759 43. BORÇ SENEDİNİN GERİ VERİLMESİ (m. 144)-760 İKİNCİ BÖLÜM 44. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS HACİZ YOLU (m. 167-176)-761 A)-Genel bilgi-761 I--Kambiyo senetleri-761 1)-Bono (emre muharrer senet) (ETK m. 688-691 - YTK m. 776-779)-762 2)-Poliçe (ETK m. 583-687 - YTK m. 671-775)-767 3)-Çek (ETK m. 692-735 - YTK m. 780-823)-767 4)-Bu takip yolu yalnız kambiyo senetleri içindir-770 II--Rehinle temin edilmiş alacaklar için de bu yola başvurulabilir-770 III--Alacaklı genel haciz yoluna da başvurabilir-770 IV--Takibin safhaları-771 B)-Yetkili icra dairesi-771 C)-Takip talebi-772 I--Takip talebinin yapılması-772 II--Takip talebinin şartları (içeriği)-773 1)-Alacaklı-773 2)-Borçlu-775 3)-Alacak tutarı-777 4)-Kambiyo senedinin aslının takip talebine eklenmesi zorunludur-779 5)-Protestonun takip talebine eklenmesi-781 III--Takip talebinde bulunmanın sonuçları-784 1)-Takip hukuku bakımından-784 2)-Zamanaşımının kesilmesi-785 D)-Ödeme emri (m. 168)-785 E)-Ödeme emrine itiraz edilmemesi-787 F)-Ödeme emrine itiraz ve incelenmesi -788 I--Genel bilgi-788 1)-İtirazın yapılması-788 2)-İtirazın etkisi-790 3)-Takibin geçici olarak durdurulması-791 II--Borca itiraz ve incelenmesi (m. 169 - 169/a)-794 1)-Genel bilgi-794 2)-Yetki itirazı-796 3)-Borcun olmadığı veya itfa veya imhal edildiği itirazları-798 4)-Zamanaşımı itirazı-802 5)-Borca itirazın kabulü kararı-804 6)-Borca itirazın reddi kararı-807 III--İmzaya itiraz ve incelenmesi (m. 170)-810 1)-İmzaya itiraz-810 2)-İmzaya itirazın incelenmesi-811 3)-İmzaya itirazın kabulü kararı-813 4)-İmzaya itirazın reddi kararı-816 IV--Hem imzaya hem de borca itiraz edilmesi-818 V--Yalnız imzaya itiraz etmiş olan borçlu icra mahkemesinde başka itiraz sebepleri ileri sürebilir mi ?-819 G)-Genel haciz yoluna ilişkin hükümlerin uygulanması-819 I--Genel bilgi-819 II--İcra takibinin iptali, geri bırakılması ve ertelenmesi (m. 71)-820 1)-İcra takibinin iptali-820 2)-Zamanaşımı nedeniyle icranın geri bırakılması-820 3)-İcra takibinin ertelenmesi (taliki)-821 H)-Kambiyo senetlerine mahsus haciz yolunda şikâyet-821 I--Beş gün süreli şikâyet (m. 168/3 ; m. 170/a)-821 II--Yedi gün süreli şikâyet-824 III--Süresiz şikâyet-825 J)-Birden fazla borçlu bulunması (m. 176/b) : -825 M)-Kambiyo senedine dayanarak genel haciz yolu ile takip yapılması-826 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KİRALAR HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER 45. KİRALANAN TAŞINMAZLARIN İLÂMSIZ İCRA YOLU İLE TAHLİYESİ -827 A)-Kira bedelinin ödenmemesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m. 269-269/d)-828 I--Genel bilgi-828 II--Takip talebi-829 1)-Alacaklı (kiraya veren)-829 2)-Borçlu (kiracı)-830 3)-Kira (alacak) tutarı-831 4)-Tahliye talebi-834 5)-Kira sözleşmesinin eklenmesi-834 III--Ödeme emri-836 1)-Takip talebindeki kayıtlar-836 2)-Fesih (tahliye) ihtarı-836 3)-İtiraz süresi-836 4)-Kira sözleşmesine itiraz ile ilgili ihtar-837 5)-Ödeme (temerrüt) ihtarı-837 6)-Tahliye (boşaltma) ihtarı-838 IV--Ödeme emrine itiraz edilmemesi-839 1)-Genel bilgi-839 2)-Borcun (kiranın) ödenmesi-840 3)-Borcun (kiranın) ödenmemesi-842 V--Ödeme emrine itiraz edilmesi-849 1)-Genel bilgi-849 2)-Kira sözleşmesine (akdine) itiraz-849 3)-Kira sözleşmesi dışındaki itirazlar-850 4)-İtirazın etkisi-851 5)-Kısmî itiraz-851 VI--İtirazın kaldırılması ve tahliye-852 1)-İtirazın kaldırılması ve tahliye talebi-852 2)-İtirazın kaldırılması ve tahliye talebinin incelenmesi-855 3)-İcra mahkemesi kararı-865 VII--Tahliye davası açılması-870 VIII--İtirazın iptali ve tahliye davası açılması-871 IX--Menfî tespit davası-872 B)-Kira süresinin bitmesi nedeniyle ilâmsız tahliye (m. 272-275)-873 I--Genel bilgi-873 II--Konut ve çatılı işyeri dışındaki kiralarda taşınmazların tahliyesi-874 1)-Genel bilgi-874 2)-Takip talebi-875 3)-Tahliye emri-876 4)-Tahliye emrine itiraz edilmemesi-877 5)-Tahliye emrine itiraz edilmesi-878 6)-İtirazın kaldırılması (m. 275)-879 III--Konut ve çatılı işyeri kiralarında taşınmazların tahliyesi-883 1)-Genel bilgi-883 2)-Yazılı tahliye taahhüdü-884 3)-Takip talebi-887 4)-Tahliye emri-888 5)-Tahliye emrine itiraz edilmemesi-888 6)-Tahliye emrine itiraz edilmesi-888 7)-İtirazın kaldırılması (m. 275)-889 IV--Tahliye davası açılması-895 1)-Doğruca tahliye davası açılması-895 2)-İcra takibinden sonra tahliye davası açılması-895 V--Menfî tespit davası-896 C)-Kiralanan taşınmazda üçüncü kişinin bulunması (m. 276)-898 45/a. KİRAYA VERENİN HAPİS HAKKININ KORUNMASI (m. 270-271)-901 A)-Hapis hakkı için defter tutulması (m. 270)-902 B)-Kaçırılan hapis hakkına tâbi malların geri alınması (m. 271)-904 3 üncü K İ T A P İLÂMLI İCRA BİRİNCİ BÖLÜM MÜŞTEREK HÜKÜMLER 46. İLÂM ve İLÂM NİTELİĞİNDEKİ BELGELER (m. 38)-906 A)-İlâmlar-906 B)-İlâm niteliğindeki belgeler-908 I--İİK’nun 38 inci maddesine göre ilâm niteliğindeki belgeler-909 II--Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan belgeler-913 47. İLÂMLI İCRADA YETKİ (m. 34)-915 48. İLÂMLI İCRA TAKİBİNİN BAŞLAMASI (m. 35)-916 A)-(İlâmlı) Takip Talebi-916 I--Takip talebinin yapılması-916 II--(İlâmlı) Takip Talebinin Şartları (içeriği)-918 1)-Alacaklı-918 2)-Borçlu-919 3)-İlâmda hükmedilen şeyin takip talebine yazılması-919 4)-İlâmın icra dairesine verilmesi-920 B)-İcra Emri-920 48/a. İLÂMIN ZAMANAŞIMINA UĞRAMASI (m. 39)-923 49. İLÂMLI İCRAYA BAŞVURABİLMEK İÇİN HÜKMÜN KESİNLEŞMİŞ OLMASI KURAL OLARAK ŞART DEĞİLDİR -926 A)-Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar-926 B)-İcranın geri bırakılması (tehiri icra) (HUMK m. 443 ; İİK m. 36)-929 I--İcra dairesinden süre (mühlet) alınması-930 1)-İcra dairesinden süre (mühlet) istenmesi-930 2)-Teminat gösterilmesi-930 3)-İcra dairesinin borçluya süre (mühlet) vermesi-931 II--Yargıtay’ın icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı vermesi-931 III--Nafaka ödenmesine ilişkin ilâmlar hakkında icranın geri bırakılmasına karar verilemeyeceği-932 IV--Hükmün onanması-932 V--Hükmün bozulması-933 C)-Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar-935 I--Genel bilgi-935 II--Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar-935 50. İCRANIN (eski haline) İADESİ (m. 40)-941 A)-İlâmın kesinleşmeden icraya konulmuş olması-941 B)-İlâmın Yargıtay’ca bozulması-941 I--İcra işlemleri devam ederken ilâmın bozulması-941 II--İlâm tamamen icra edildikten sonra hükmün bozulması-943 İKİNCİ BÖLÜM 51. PARA ALACAKLARI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI (m. 32)-946 A)-Takip talebi-946 B)-İcra emri-950 I--İcra emrinin içeriği-951 II--Borçlunun icra emrine karşı koyması-952 1)-Şikâyet-952 2)-İcra emrine itiraz (icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasının istenmesi)-952 3)-Yargıtay’dan icranın geri bırakılması (tehiri icra) kararı istenmesi-952 4)-Yargılamanın iadesi-952 C)-Borçlunun borcunu ödemesi-953 D)-Borçlunun borcunu ödememesi-953 I--Haciz talebi-953 II--İflâs talebi-953 52. İCRA MAHKEMESİNCE İCRANIN GERİ BIRAKILMASI -954 A)-Genel bilgi-954 B)-İtiraz süresi (icranın geri bırakılmasını isteme süresi)-956 I--Yedi gün-956 II--Süresiz itiraz-957 C)-İcra emrine itirazın yapılması-957 D)-İtiraz sebepleri ve ispatı-957 I--İtfa itirazı ve ispatı-958 1)-Genel bilgi-958 2)-Takas itirazı-959 3)-Nafaka borcunun itfa edilmiş olması-960 4)-İcra mahkemesi kararı-962 II--İmhal (erteleme) itirazı ve ispatı-964 III--Zamanaşımı itirazı ve ispatı-964 IV--İcra emrine itiraz sebepleri sınırlıdır-966 E)-İlâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde icra emrine itiraz-967 F)-İlâmlı icrada istirdat ve menfî tespit davaları-968 I--İstirdat davası-968 II--Menfî tespit davası-968 ÜÇÜNCÜ BÖLÜM KONUSU PARADAN BAŞKA BİR ŞEY OLAN İLÂMLARIN İCRASI 53. TAŞINIR (menkul) TESLİMİ (m. 24)-970 A)-Takip talebi-971 B)-İcra emri-971 C)-Borçlunun taşınır malı teslim etmesi-972 D)-Borçlunun taşınır malı teslim etmemesi-972 54. TAŞINMAZLARIN TAHLİYE ve TESLİMİ (m. 26-29)-975 A)-Genel bilgi-975 B)-Taşınmazın borçlunun elinde olması-976 I--Takip talebi-976 II--İcra emri-976 III--Borçlunun taşınmazı tahliye ve teslim etmesi-977 IV--Borçlunun taşınmazı tahliye ve teslim etmemesi-977 V--Tahsil harcı-978 VI--Borçlunun taşınmaza tekrar girmesi-978 C)-Taşınmazın üçüncü bir kişi elinde olması-979 I--Üçüncü kişinin taşınmaz üzerinde aynî bir hak (meselâ mülkiyet) iddiasında bulunması hali-980 1)-Üçüncü kişi taşınmazı davadan sonra ve fakat hükümden önce iktisap etmiştir-980 2)-Üçüncü kişinin taşınmazı davadan önce iktisap etmesi hali-980 3)-Üçüncü kişinin taşınmaza dava anında zilyet olması hali-981 4)-Üçüncü kişinin taşınmaza dava tarihinden sonra zilyet olması hali-981 5)-Üçüncü kişinin taşınmaza hükümden sonra zilyet olması hali (m. 28-29)-981 II--Üçüncü kişinin taşınmaz üzerinde şahsi (kişisel) bir hak iddiasında bulunması hali-982 III--Tahliye ilâmının kira sözleşmesine dayanması hali-982 54/a. GEMİLERE ve BUNLARLA İLGİLİ AYNÎ HAKLARA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m. 31/a)-983 55. BİR İŞİN YAPILMASINA ve YAPILMAMASINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m. 30)-984 A)-Bir işin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası-984 I--Genel bilgi-984 II--Takip talebi-985 III--İcra emri-985 B)-Bir işin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası-988 56. İRTİFAK HAKKINA İLİŞKİN İLÂMLARIN İCRASI (m. 31)-989 57. ÇOCUK TESLİMİ HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI (m. 25, 25/b)-989 58. ÇOCUKLA KİŞİSEL İLİŞKİ KURULMASI HAKKINDAKİ İLÂMLARIN İCRASI (m. 25/a, m. 25/b)-991 4 üncü K İ T A P REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİP (m. 145-153) 59. GİRİŞ-995 A)-Genel bilgi-995 B)-İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğu (m. 45)-996 I--Kural-996 II--İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna başvurma zorunluluğunun istisnaları-997 III--İİK m. 45 hükmü, rehin alacaklısının alacak davası açmasına engel değildir-999 IV- Adi kefalet-999 V--Müteselsil kefalet-999 C)-Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip usulü-1000 60. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMSIZ TAKİP -1001 A)-Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m. 145-147)-1001 I--Takip talebi (m. 145, Y m. 21/b)-1002 II--Ödeme emri-1002 III--Ödeme emrine itiraz ve giderilmesi (m. 147)-1003 B)-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmsız takip (m. 148, 149/b-150/d)-1005 I--Genel bilgi-1005 II--Takip talebi (m. 148)-1006 III--Takip talebi üzerine yapılacak işlemler-1010 IV--Ödeme emri-1011 V--Ödeme emrine itiraz-1013 1)-Genel bilgi-1013 2)-İtiraz sebepleri-1013 3)-Ödeme emrine itiraz edilmemesi-1014 4)-Kısmî itiraz-1015 5)-Borcun tamamına itiraz-1016 VI--Ödeme emrine itirazın incelenmesi (giderilmesi)-1016 1)-İtirazın iptali davası-1016 2)-İtirazın kaldırılması-1017 61. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE İLÂMLI TAKİP-1018 A)-Taşınır rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip-1018 B)-İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip-1019 I--Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin bir ilâmda veya ilâm niteliğindeki belgede tespit edilmiş olması halinde ilâmlı takip-1019 II--İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir para borcu ikrarını içermesi halinde ilâmlı takip-1020 1)-Takip talebi-1020 2)-İcra emri-1021 3)-İcra mahkemesince icranın geri bırakılması (icra emrine itiraz)-1022 III--Noterden gönderilen hesap özeti, tazmin talebi veya ihtarı ibraz ederek ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilâmlı takip yapılması (m. 150/ı)-1024 1)-Noterden hesap özeti, tazmin talebi veya ödeme ihtarı gönderilmesi-1025 2)-Takip talebi ve icra emri-1026 3)-Şikâyet-1026 4)-İcra emrine itiraz (icra mahkemesinden icranın geri bırakılmasının talep edilmesi)-1027 5)-İpotekli taşınmazın üçüncü kişiye ait olması-1028 6)-İİK’nun 150/ı maddesi kefil hakkında uygulanmaz-1029 62. REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ İLE İLGİLİ MÜŞTEREK (ORTAK) HÜKÜMLER-1030 A)-Paraya çevirme (satış)-1030 I--Genel bilgi-1030 II--Satış talebi-1031 III--Satış isteme süresi-1031 IV--Paraya çevirme (satış) usulü-1032 1)-Taşınır malların satılması-1032 2)-Taşınmazların satılması-1032 B)-Paraların paylaştırılması-1036 C)-Rehin açığı belgesi : İki türlü rehin açığı belgesi vardır : -1036 I--Geçici rehin açığı belgesi (m. 150/f)-1036 II--Kesin rehin açığı belgesi (m. 152)-1037 63. İFLÂSIN ve KONKORDATONUN REHNİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLU İLE TAKİPLERE ETKİSİ -1039 A)-İflâsın rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplere etkisi-1039 B)-Konkordatonun rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takiplere etkisi-1040 64. İPOTEK ALACAKLISININ GAİP OLMASI veya BORCU ALMAKTAN KAÇINMASI (m. 153)-1040 5 inci K İ T A P 65. İHTİYATÎ HACİZ (m. 257-268)-1043 A)-Genel bilgi-1043 B)-İhtiyatî haciz talebinin şartları (m. 257)-1045 I--Alacaklıya ilişkin şartlar-1045 II--Muaccel alacaklarda ihtiyatî haczin şartları-1045 1)-Alacak muaccel olmalıdır-1045 2)-Alacağın rehinle temin edilmemiş olması gerekir-1047 III--Müeccel (vadeli - vadesi gelmemiş) alacaklarda ihtiyatî haczin şartları-1049 C)-İhtiyatî haciz kararı-1050 I--Yetkili mahkeme-1050 1)-Alacak davası açıldıktan sonra ihtiyatî haciz için yetkili mahkeme-1050 2)-Alacak davası açılmadan önce ihtiyatî haciz için yetkili mahkeme-1050 II--Görevli mahkeme-1051 1)-Alacak davası açıldıktan sonra ihtiyatî haciz için görevli mahkeme-1051 2)-Alacak davası açılmadan önce ihtiyatî haciz için görevli mahkeme-1051 III--Yargılama usulü-1052 IV--İhtiyatî haciz kararı ve içeriği-1054 V--Alacaklının teminat göstermesi-1056 D)-İhtiyatî haciz kararının icrası (uygulanması)-1057 I--Yetkili icra dairesi-1057 II--İhtiyati haciz kararının icrasını isteme süresi-1057 III--Borçlunun mallarının ihtiyaten haczedilmesi-1058 IV--İhtiyatî haciz tutanağı ve tebliği-1060 V--İhtiyaten haczedilen malların teminat karşılığında borçluya bırakılması-1061 E)-İhtiyati haciz kararına itiraz-1062 I--İtiraz sebepleri-1063 1)-Yetki itirazı-1063 2)-Görev itirazı-1064 3)-Teminat itirazı-1064 4)-İhtiyatî haciz sebebine itiraz-1064 II--İtiraz süresi-1067 III--Görevli mahkeme-1067 IV--İhtiyati haciz kararına itirazın yapılması ve incelenmesi (yargılama usulü)-1067 F)-Teminat karşılığında ihtiyatî haczin kaldırılması-1070 G)-İhtiyatî haczin etkisi (hükmü)-1071 I--İhtiyatî haciz geçici bir tedbirdir-1071 II--Hacze iştirak-1071 1)-İhtiyatî haciz alacaklısının başka bir alacaklının koydurduğu kesin hacze iştirak etmesi (m. 268)-1072 2)-Kesin hacizden sonra ihtiyatî haciz konulması-1073 3)-İhtiyatî hacizden sonra yeni bir ihtiyatî haciz konulması-1074 4)-İhtiyatî haciz kesin hacze dönüştükten sonra kesin haciz konulması-1075 5)-İhtiyatî haciz kesin hacze dönüştükten sonra ihtiyatî haciz konulması-1075 H)-İhtiyatî haczin kesinleşmesi (ihtiyatî haczi tamamlayan merasim)-1076 I--Dava veya takipten önce konulmuş olan ihtiyatî haczin kesinleşmesi (tamamlanması)-1076 1)-Yedi gün içinde takip yapma veya dava açma zorunluluğu-1076 2)-Takip yapılması-1077 3)-Alacak davası açılması-1084 II--Dava veya takipten sonra konulan ihtiyatî haczin kesinleşmesi (tamamlanması)-1085 1)-Takip talebinden sonra ihtiyatî haciz konulması-1085 2)-Alacak davası açıldıktan sonra ihtiyatî haciz konulması-1086 III--İlâmlı icrada ihtiyatî haczin tamamlanması-1087 J)-Haksız ihtiyatî hacizden dolayı tazminat davası-1088 I--Genel bilgi-1088 II--Tazminat davasının şartları-1088 1)-İhtiyatî haciz kararının icra edilmiş olması-1088 2)-İhtiyatî haczin haksız olması-1088 3)-Zarar-1089 4)-Uygun illiyet (nedensellik) bağı-1089 5)-Kusursuz sorumluluk-1089 III--Yargılama usulü-1090 1)-Tazminat davasının tarafları-1090 2)-Görevli ve yetkili mahkeme-1091 3)-Zamanaşımı-1091 4)-Zararın teminattan ödenmesi-1092 K)-İhtiyatî haciz talebinin reddi kararı-1092 İFLÂS HUKUKU 6 ncı K İ T A P İFLÂS HUKUKUNA GİRİŞ 66. İFLÂS HUKUKU HAKKINDA GENEL BİLGİ-1093 A)-Cüz’î (ferdî) icra-1093 B)-Küllî (toplu) icra, yani iflâs-1093 C)-Cüz’î icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar-1093 67. İFLÂS SEBEBİ -1095 68. İFLÂS TEŞKİLÂTI (Organları)-1097 69. İCRA HUKUKU İLE ORTAK OLAN HÜKÜMLER -1100 70. İFLÂSA TÂBİ OLAN KİŞİLER (m. 43)-1103 A)-TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi olan kişiler-1104 B)-Tacir olmadıkları halde, ETK (YTK) gereğince tacirler hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler-1105 C)-Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine göre iflâsa tâbi olan kişiler-1106 D) -Bir kişinin iflâsa tabi olup olmadığı hususu, ticaret mahkemesi tarafından kendiliğinden araştırılır-1111 E)-İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebilmesi ve başvurulan takip yolunun değiştirilmesi-1111 71. HER ALACAKTAN DOLAYI İFLÂS İSTENEBİLİR-1113 7 nci K İ T A P İFLÂS YOLLARI 72. İFLAS’ta YETKİ Kuralları-1115 A)-Yetkili icra dairesi-1115 B)-Yetkili ticaret mahkemesi-1117 C)-Yetkili iflâs dairesi-1119 73. GENEL İFLÂS YOLU (m. 155-166)-1119 A)-İflâs takip talebi-1120 B)-İflâs ödeme emri-1120 I--Ödeme emrinin içeriği ve düzenlenmesi-1120 II--Ödeme emrine itiraz-1121 C)-İflâs davası-1122 I--İflâs davasının açılması-1122 II--İflâs davasının ticaret mahkemesinde incelenmesi (m. 158)-1124 III--İflâs kararı-1134 IV--İflâs kararının temyizi-1138 V--Karar düzeltme-1140 VI--İflâs davasının reddi kararının temyizi-1140 VII--Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması (m. 159-163)-1141 74. KAMBİYO SENETLERİNE MAHSUS İFLÂS YOLU (m. 167, m. 171-176/b)-1144 A)-Genel bilgi-1144 B)-İflâs takip talebi-1145 C)-Ödeme emri (m. 171)-1146 I--Ödeme emrinin düzenlenmesi ve içeriği-1146 II--Ödeme emrine itiraz ve şikâyet-1146 D)-İflâs davası-1148 I--Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde iflâs davası-1148 II--Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş olması halinde iflâs davası (m. 173)-1149 III--Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması-1152 E)-İki iflâs yolunun karşılaştırılması-1152 F)-Kambiyo senedine dayanarak genel iflâs yolu ile takip yapılması-1153 75. DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂS YOLU (m. 177-181)-1153 A)-Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs (m. 177, 181)-1154 I--Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs halleri (m. 177)-1154 II--Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü (m. 181)-1162 B)-Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs-1165 I--Borçlunun kendi iflâsını istemesi-1165 II--Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi-1165 III--Borçlunun mecburî iflâs talebi-1166 IV--Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâsta yargılama usulü-1166 76. BORCA BATIK DURUMDA OLAN SERMAYE ŞİRKETLERİNİN ve KOOPERATİFLERİN DOĞRUDAN DOĞRUYA İFLÂSI ve İflâsın Ertelenmesi (m. 179 179/b)-1169 A)-Şirketin borca batık durumda olması-1170 I--Genel bilgi-1170 II--Şirketin borca batık olduğunun tespiti-1170 III--Ara bilânçodan şirketin borca batık olduğunun anlaşılması-1171 1)-Şirketin mecburî iflâs talebi-1171 2)-Alacaklıların borca batık şirketin iflâsını önlemesi-1171 B)-Alacaklıların şirketin iflâsını istemesi-1172 C)-Şirketin mecburî iflâs talebi-1172 I--Şirketin mecburî iflâs talebinin yapılması-1172 II--Mecburî iflâs talebinin incelenmesi-1177 D)-İflâsın ertelenmesi-1179 I--Erteleme talebi-1179 II--Erteleme talebinin incelenmesi-1182 III--İflâsın ertelenmesi kararı-1188 IV--Erteleme kararının etkileri-1190 V--Erteleme süresinin sonunda üç ihtimal ile karşılaşılır-1194 E)-Borca batık olan şirket hakkında karar verme yetkisi yalnız mahkemeye aittir-1196 F)-İflâsın ertelenmesi konkordatodan farklıdır-1197 G) -İflâsın ertelenmesi kararından önce icra takiplerinin durdurulması hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilemez-1197 H)-Hükümetin teklif ettiği Türk Ticaret Kanunu Tasarısının 377. maddesinden, TBMM Adalet Komisyonu tarafından (İİK’nuna eklenmek üzere) çıkarılmış olan iyileştirme projesi ile ilgili hükmün, İİK’nun 179. maddesine eklenmesi gerekirdi-1208 J)-Faal olmayan anonim ve limited şirketler ile kooperatiflerin iflâsı-1210 77. BANKALARIN İFLÂSI-1212 78. TEREKENİN İFLÂS HÜKÜMLERİNE GÖRE TASFİYESİ (m. 180, 183)-1213 A)-Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gereken haller-1213 B)-Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü-1213 8 inci K İ T A P İFLÂSIN HUKUKİ SONUÇLARI (m. 184-207) BİRİNCİ BÖLÜM İFLÂSIN BORÇLU (MÜFLİS) BAKIMINDANHUKUKİ SONUÇLARI (m. 184-194) 79. İFLÂSIN BORÇLUNUN MALLARI HAKKINDA HUKUKİ SONUÇLARI (m. 184 - 190)-1216 A)-İflâs masası (m. 184-187)-1216 I--Borçlunun haczedilebilen bütün malları iflâs masasına girer (m. 184)-1216 II--İflâs masasına girecek rehinler (m. 185)-1217 III--Hacizli mallar iflâs masasına girer-1221 IV--İflâstan önce satılmış olan malların satış bedeli iflâs masasına girmez-1222 V--Haczedilen para iflâs masasına girmez-1223 VI--İhtiyatî haciz ve geçici haciz konusu mallar iflâs masasına girer-1223 VII--İptal davası açma hakkının masaya geçmesi (m. 187)-1224 VIII--İflâs alacağı masa alacağı kavramları-1224 B)-İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar (m. 188-190)-1226 I--Bazı emre veya hâmiline yazılı senetlerin masadan çıkarılması (m. 188)-1226 II--Başkasına ait malın satış bedeli (m. 189)-1227 III--Satıcının geri alma hakkı (m. 190)-1228 C)-İflâs masası terimi-1229 80. İFLÂSIN MÜFLİSİN TASARRUF YETKİSİNE ETKİSİ (m. 191-194)-1229 A)-Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması (m. 191)-1230 I--Müflisin masa malları üzerindeki tasarruflarının geçersiz olması-1230 II--Üçüncü kişinin iyi niyetli olması-1231 B)-Takiplerin durması ve düşmesi (m. 193)-1233 I--Kural-1233 II--İstisnalar-1236 C)-Hukuk davalarının durması (m. 194)-1238 I--İflâsın açılması ile duran davalar-1238 II--İflâsın açılması ile durmayan davalar-1244 III--Müflisin dava arkadaşı olduğu davalar-1246 IV--Müflisin müdahil olduğu davalar-1246 V--Yargılama giderleri-1246 VI--İflâstan sonra yeni hukuk davası açılması-1247 İKİNCİ BÖLÜM İFLÂSIN ALACAKLILAR BAKIMINDANHUKUKİ SONUÇLARI (m. 195-207) 81. MÜFLİSİN BORÇLARININ MUACCEL HALE GELMESİ (m. 195)-1249 82. FAİZLERİN İŞLEMEYE DEVAM ETMESİ (m. 196)-1251 A)-Rehinli alacaklar için faiz işlemesi-1251 B)-Âdi alacaklar için faiz işlemesi-1252 C)-Âmme alacakları için gecikme zammının durması-1253 D)-Sosyal sigorta primlerinin gecikme zammının işlemeye devam etmesi-1253 83. ŞARTA BAĞLI ALACAKLAR (m. 197)-1253 84. KONUSU PARA OLMAYAN ALACAKLARIN PARA ALACAĞINA ÇEVRİLMESİ (m. 198)-1254 85. İFLÂSIN SÖZLEŞMELERE (AKİTLERE) ETKİSİ -1257 A)-Genel bilgi-1257 I--İflâs ile son bulan sözleşmeler-1258 II--İflâs ile son bulmayan sözleşmeler-1258 B)-İflâsın sözleşmeler üzerine etkisinin ayrı ayrı incelenmesi-1260 I--İflâs ile son bulan sözleşmeler-1260 II--İflâs ile son bulmayan sözleşmeler-1261 86. İFLÂSTA TAKAS (m. 200-201)-1269 A)-Genel bilgi-1269 B)-Takas yapılamayacak olan haller-1270 C)-Takasa itiraz (m. 201)-1272 87. MÜFL<