Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

İcra Ve İflas Hukuku ( Cilt : 3 )

İcra Ve İflas Hukuku ( Cilt : 3 )Sayfa Sayısı
:  
974
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2000
ISBN NO
:  
975-316-328-2

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

III. Cilt İçin

ÖNSÖZİcra ve İflâs Hukuku Kitabımın Üçüncü Baskısının (bu) III. Cildi de, I. Cildin Önsözünde belirtildiği biçimde hazırlanmıştır. Bu nedenle, III. Cildin hazırlanış biçimi, sistemi ve kullanılması için I. Cildin Önsözüne yollama yapmakla yetiniyorum1.

Yeni yayımlanan bu (elinizdeki) 3 üncü Cilt, (İİKnundaki ve diğer özel kanunlardaki) en son değişikliklere göre yazılmıştır.

Genel bibliyografya I. Ciltte verilmişti2. Bu III üncü Ciltte, genel bibliyografya ek bir bibliyografya daha verilmiştir3. Her bölümde, yalnız o konu ile ilgili özel bibliyografya verilmesine bu (III.) Cilt\\\′te de devam edilmiştir.


III. Ciltte kullanılan kısaltmalar da I. Cilt\\\′teki gibidir1.

Bu III. Ciltin sonuna yalnız III. Ciltte incelenen konular için ayrıntılı bir «kavramlara göre arama cetveli»5 ile «kanun isimlerine (maddelere) göre arama cetveli»6 konulmuştur. I ve II. Ciltlerin sonunda da, yalnız I ve II. Ciltlerde incelenen konular için arama cetvelleri verilmişti7.Caddebostan, Şubat 1993Prof. Dr. Baki Kuru
İÇİNDEKİLER


Önsöz 2107

İçindekiler 2109

Ek bibliyografya 2131
3. Kitap : İlamlı icra 2133


Birinci bölüm : Müşterek hükümler 2135
§ 46. İlâm ve ilâm niteliğindeki belgeler 2135
A) İlâmlar 2135
1) Hukuk mahkemesi ilâmları 2135
2) Ceza mahkemesi ilâmları 2137
3) İdari yargı mercileri ilâmları 2138
4) Sayıştay ilâmları : 2138
5) Hakem kararlan 2138
B) İlâm niteliğindeki belgeler 2141
I — İİK\\\′nun 38 inci maddesindeki belgeler 2141
1) Sulh\\\′ler 2141
2) Kabul\\\′ler (ve feragat\\\′lar) 2142
3) Noter senetleri 2143
4) Temyiz kefaletnameleri 2147
5) İcra dairesindeki kefaletler 2148
II — Özel kanunlara göre ilâm niteliğinde sayılan
belgeler .\\\′ 2152
C) Kanunlarda «ayrıca bir mahkeme hükmüne gerek
olmadığı» öngörülen haller 2156
§ 47. İlamlı icrada yetki 2157
§ 48. İlamlı icra takibinin başlaması 2160
A) Takip talebi 2160
I — Takip talebinin yapılması 2160
II — Takip talebinin şartları (içeriği) 2162
1) Alacaklı 2162
2) Borçlu 2164
3) İlâmın icra dairesine verilmesi 2167
B) İcra emri , 2167
§ 48a. İlâmın zamanaşımına uğraması 2176
§ 49. İlâmh icraya başvurabilmek için hükmün kesinleş
miş olması kural olarak şart değildir 2185
A) Kesinleşmeden icraya konulabilen ilâmlar 2185
B) İcranın geri bırakılması (tehiri icra) \\\′ 2191
I — İcra Dairesinden süre (mühlet) alınması ... 2192
1) İcra dairesinden süre (mühlet) istenmesi 2192
2) Teminat gösterilmesi 2193
3) İcra dairesinin borçluya süre (mühlet)
vermesi -. 2197
II — Yargıtay\\\′ın icranın geri bırakılması (tehiri
icra) kararı vermesi 2198
III —Nafaka ilâmlarında 2199
IV — Hükmün onanması 2199
V — Hükmün bozulması 2201
C) Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar ...... 2206
I —Genel bilgi 2206
II — Kesinleşmeden icraya konulamayan ilâmlar 2208
1) Gayrimenkulun aynına ilişkin ilâmlar ... 2208
2) Aile ve şahsın hukukuna ilişkin ilâmlar 2213
3) Hakem kararları 2219
4) Yabancı mahkeme kararlan 2219
5) Ticaret Kanununun 35 ve 36 ncı mad
deleri 2219
6) Ceza mahkemesi ilâmları 2219
7) Sayıştay ilâmları 2220
8) Menfî tespit davasında verilen tazminat
kararı 2221
9) İİK\\\′nun 89. maddesindeki menfi tespit
davası 2222
10) Vergi mahkemesi kararları 2222
III — İlâmın kesinleşmeden icraya konulması ha
linde şikâyet yolu . 2222
§ 50. İcranın (eski haline) iadesi 2227
A) İlâmın kesinleşmeden icraya konulmuş olması ... 2227
B) İlâmın Yargıtay\\\′ca bozulması 2227
I — İcra işlemleri devam ederken ilâmın bozulması 2227
II — İlâm tamamen icra edildikten sonra ilâmın
(hükmün) bozulması 2238
İkinci bölüm 2253
§ 51. Para alacaklan hakkındaki ilâmların icrası 2253
A) Takip talebi 2253
B) İcra emri 2265
I — İcra emrinin içeriği 2265
II — Borçlunun icra emrine karşı koyması 2266
1) Şikâyet . 2266
2) İcra emrine itiraz (tetkik merciinden ic
ranın geri bırakılmasının istenmesi) ... 2267
3) Yargıtay\\\′dan icranın geri bırakılması
(tehiri) kararı istenmesi 2267
4) Yargılamanın iadesi 2268
C) Borçlunun borcunu ödemesi 2268
D) Borçlunun borcunu ödememesi 2268
I —Haciz talebi 2268
II —İflâs talebi 2269
§ 52. Tetkik merciince icranın geri bırakılması (icra em
rine itiraz) 2273
A) Genel bilgi 2273
B) İtiraz süresi \\\′ 2275
I —Yedi gün 2275
II — Süresiz itiraz 2279
C) İcra emrine itirazın yapılması 2279
D) İtiraz sebepleri ve ispatı 2281
I — İtfa itirazı ve ispatı 2282
1) Genel bilgi 2282
2) Takas itirazı 2285
3) Nafaka borcunun itfa edilmiş olması ... 2289
4) Tetkik mercii karan * 2294
a) İcranın geri bırakılması karan 2294
b) İcranın geri bırakılması talebinin
reddi karan 2294
. II—İmhal (erteleme) itirazı ve ispatı ... 2297
III — Zamanaşımı itirazı ve ispatı 2297
IV—İcra emrine itiraz sebepleri sınırlıdır 2301
E) İlâm niteliğindeki belgelere dayanan takiplerde
icra emrine itiraz 2302
F) İlamlı icrada istirdat ve menfi tespit davaları ... 2303
I — İstirdat davası 2303
II — Menfi tespit davası . 2304
III —- Hükmün verilmesinden önceki itfa veya zamanaşımı nedeniyle istirdat ve menfi
tespit davası açılamaz 2305
Üçüncü Bölüm 2310
Konusu paradan başka bir şey olan
ilâmların icrası \\\′. 2310
§ 53. Menkul teslimi , 2310
A) Takip talebi \\\′ 2311
B) İcra emri 2312
C) Borçlunun menkul malı teslim etmesi 2313
D) Borçlunun menkul malı teslim etmemesi 2314
I — Menkul mal borçlunun elinde ise 2315
II — Menkul mal borçlunun elinde değil ise 2315
1) Menkul malın değeri ilâmda yazılı ise ... 2316
2) Menkul malın değeri ilâmda yazılı değilse 2317
a) Alacaklı ile borçlu menkul malm de
ğeri üzerinde anlaşırlarsa 2322
b) Alacaklı ile borçlu menkul malın
değeri üzerinde anlaşamazlarsa 2322
3) Menkul mal borçlunun elinde buluna
mazsa 2323
III — Gemi sicilinde kayıtlı olmayan gemiler ... 2324
IV —Tahsil harcı \\\". .\\\" 2324
V — Karı koca arasındaki cebri icra yasağı ... 2324
VI — İlâm borçlusunun iflâs etmesi 2324
§ 54. Gayrimenkullerin tahliye ve teslimi 2325
A) Genel bilgi 2325
B) Gayrimenkulun borçlunun elinde olması 2328
I —Takip talebi 2328
II —İcra emri \\\′ 2328
III— Borçlunun gayrimenkulu tahliye ve teslim
etmesi 2332

IV — Borçlunun gayrimenkulu tahliye ve teslim
etmemesi 2332
V —Tahsil harcı 2340
VI — Borçlunun gayrimenkule tekrar girmesi ... 2340
C) Gayrimenkulun üçüncü bir kişi elinde olması ... 2344
I — Üçüncü kişinin gayrimenkul üzerinde ayni
bir hak (meselâ mülkiyet) iddiasında bu
lunması hali 2344
1) Üçüncü kişi gayrimenkulu davadan son
ra ve fakat hükümden önce iktisap et
miştir 2344
2) Üçüncü kişinin gayrimenkulu davadan
önce iktisap etmesi 2345
3) Üçüncü kişinin gayrimenkule dava anın
da zilyet olması hali 2345
4) Üçüncü kişinin gayrimenkule dava tari
hinden sonra zilyet olması hali 2346
5) Üçüncü kişinin gayrimenkule hükümden
sonra zilyet olması hali 2346
II — Üçüncü kişinin gayrimenkul üzerinde şahsi
bir hak iddiasında bulunması hali 2348
III — Tahliye ilâmının kira sözleşmesine dayan
ması hali 2349
D) İlâm borçlusunun iflâs etmesi 2352
§ 55. Bir şeyin yapılmasına ve yapılmamasına ilişkin ilâm
ların icrası 2353
A) Bir şeyin yapılmasına ilişkin ilâmların icrası ... 2353
I —Genel bilgi 2353
1 II —Takip talebi 2355
III — İcra emri 2355
B) Bir şeyin yapılmamasına ilişkin ilâmların icrası 2359
§ 56. İrtifak hakkına ilişkin ilâmların icrası 2361
§ 57. Çocuk teslimi hakkındaki ilâmların icrası 2362
§ 58. Çocukla kişisel ilişki kurulması hakkındaki ilâmların
icrası 2365
4. Kitap

Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip 2376

§ 59. Giriş 2376
A) Genel bilgi 2376
B) İlk önce rehnin paraya çevrilmesi yoluna baş
vurma zorunluğu 2379
I —Kural 2379
II — İstisnaları 23S4
1) Kambiyo senetlerine mahsus takip 2384
2) İpotekle temin edilmiş olan faiz ve se
nelik taksit alacakları 2337
3) Gemi alacaklıları 2389
4) Rehin hakkından feragat 23S9
5) Hapis hakkı , ^ 2390
6) Bu yasağın aksine sözleşme yapılamaz ... 2390
7) Alacağın rehinle karşılanamayacağı tah
min edilen bölümü için haciz veya iflâs
takibi yapılamaz 2393
8) Üst sınır ipoteğinde ipotek limiti dışında
kalan alacak bölümü için haciz veya iflâs
takibi yapılabilir 2394
III — Rehin alacaklısının alacak davası açması ... 2394
IV — Müteselsil kefile karşı haciz veya iflâs ta-
kibi yapılabilir 2395
C) Haciz yoluyla takip ile karşılaştırma 2397
§ 60. Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip 2399
A) Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilam
sız takip ......\\\" 2399
I —Takip talebi 2399
II —Ödeme emri 2400
III — Ödeme emrine itiraz ve giderilmesi 2402
B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız takip 2405
I —Genel bilgi 2405
II —Takip talebi .\\\". . 2409
III — Takip talebi üzerine yapılacak işlemler 2416
IV —Ödeme emri ; 2419
V — Ödeme emrine itiraz 2421
1) Genel bilgi ,. 2421
2) İtiraz sebepleri 2424
3) Ödeme emrine itiraz edilmemesi 2426
4) Kısmî itiraz 2432
■ 5) Borcun tamamına itiraz 2436
VI — Ödeme emrine itirazın incelenmesi (gide
rilmesi) 2441
1) Genel bilgi 2441
2) İtirazın iptali davası 2442
3) İtirazın kaldırılması 2446
a) Genel bilgi 2446
b) İtirazın kesin kaldırılması 2448
c) İtirazın geçici kaldırılması ,?453
§ 61 Rehnin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip 2455
A) Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı
takip 2455
B) İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takip ... 2455
I — Alacak veya ipotek hakkı veya her ikisinin ■
bir ilâmda veya ilâm niteliğindeki belgede
tespit edilmiş olması halinde ilamlı takip ... 2455
II — İpotek akit tablosunun kayıtsız şartsız bir
para borcu ikrarını içermesi halinde ilamlı
takip 2457
1) Takip talebi .\\\".. 2457
2) İcra emri .- 2458
3) Tetkik merciince icranın geri bırakılması
(icra emrine itiraz) 2460
III — Noterden gönderilen hesap özetini veya tazmin talebini ibraz ederek ipoteğin paraya
çevrilmesi yolu ile ilamlı takip yapılması ... 2465
1) Noterden hesap özeti veya tazmin talebi
gönderilmesi 2466
2) Takip talebi ve icra ernri 2467
3) Şikâyet 2468
4) İpotekli gayrimenkulun üçüncü kişiye ait
olması 2471
5) İİK\\\′nun 150ı maddesi kefil hakkında uy
gulanmaz 2472
§ 62. Müşterek (ortak) hükümler 2473-
A) Paraya çevirme (satış) 2473
I —Genel bilgi : 2473
II —Satış talebi 2473
III — Satış isteme süresi 2474
IV —Paraya çevirme (satış) usulü 2475
1) Menkul malların satılması 2475
2) Gayrimenkullerin satılması 2475
B) Paraların paylaştırılması 2480
C) Rehin açığı belgesi 2480
I — Geçici rehin açığı belgesi 2481
II — Kesin rehin açığı belgesi 2482
§ 63. İflâsın ve konkordatonun rehnin paraya çevrilmesi
yolu ile takiplere etkisi 2488
A) İflâsın etkisi 2488
B) Konkordatonun etkisi 2489
§ 64. İpotek alacaklısının gaip olması veya borcu almaktan
kaçınması 2490

5. Kitap


§ 65. İhtiyati haciz 2494
A) Genel bilgi 2494
B) İhtiyati haciz talebinin şartları 2497
I — Alacaklıya ilişkin şartlar 2497
II — Muaccel alacaklarda ihtiyati haczin şartları 2499
1) Alacak muaccel olmalıdır 2499
■ 2) Alacağın rehinle temin edilmemiş olması
gerekir 2500
III — Müeccel (vadeli) alacaklarda ihtiyati haczin
şartlan 2503
IV — Konkordatonun reddi halinde ihtiyati haciz 2504
C) İhtiyati haciz kararı 2504
I —Yetkili mahkeme 2505
II — Görevli mahkeme 2506
III — Yargılama usulü 2506
IV — İhtiyati haciz karan ve içeriği 2507
V — Alacaklının teminat göstermesi • 2509
VI — İhtiyati haciz karan bir icra takip işlemidir 2510
D) İhtiyati haciz kararının icrası (uygulanması) 2511
I — Yetkili icra dairesi 2511
II —Süre \\\′ 2512
III — Borçlunun mallarının ihtiyaten haczedilmesi 2513
IV — İhtiyati haciz tutanağı ve tebliği 2518
V — İhtiyaten haczedilen malların teminat kar-
şılığında borçluya bırakılması 2524
E) İhtiyati haciz kararına itiraz 2526
I —Genel bilgi 2526
II — İhtiyati haciz kararına itiraz sebepleri
1) Mahkemenin yetkisine itiraz (yetki iti
razı) 2526
2) Mahkemenin görevine itiraz (görev iti
razı) 2527
3) Teminat\\\′a itiraz 2527
4) İhtiyati haciz sebebine itiraz 2528
5) İki defa ihtiyati haciz kararı verildiği
itirazı 2529
6) Alacağın esasına itiraz edilemez ; 2529
7) Durum ve şartların değişmesi 2530
III — İtiraz süresi 2531
IV — Görevli mahkeme 2531
V — İtirazın yapılması ve incelenmesi 2533
F) Teminat karşılığında ihtiyati haczin kaldırılması 2536
G) İhtiyati haczin etkisi (hükmü) ...\\\′. 2539
I — İhtiyati haciz geçici bir tedbirdir 2539
II —Hacze iştirak 2540
1) İhtiyati haciz alacaklısının başka bir ala
caklının koydurduğu kesin hacze iştirak
etmesi 2540
2) İcraî (kesin) hacizden sonra ihtiyati haciz
konulması 2545
3) İhtiyati hacizden sonra yeni bir ihtiyati
haciz konulması 2546
a) İkinci ihtiyati haczin daha önce kesin
hacze dönüşmesi 2546
b) Birinci ihtiyati haczin daha önce ke
sin hacze dönüşmesi 2548
c) Her iki ihtiyati haczin aynı tarihte ke
sin hacze dönüşmesi ..;..;..... 2549
4) İhtiyati haciz kesin hacze dönüştükten
sonra kesin haciz konulması :.. 2549
5) İhtiyati haciz kesin hacze dönüştükten
sonra ihtiyati haciz konulması 2549
III — İhtiyati haciz kararı ile yeni bir özel yetki
kuralı yaratılmış olur 2550
H) İhtiyati haczin kesinleşmesi
(ihtiyati haczi tamamlayan merasim) 2550
I — Dava veya takipten önce konulmuş olan
ihtiyati haczin kesinleşmesi (tamamlanması) 2551
1) Yedi gün içinde takip yapma veya dava
açma zorunluluğu 2551
2) Takip yapılması 2554
a) İcra takibi yapılması 2554
aa) Genel haciz yolu ile takip 2554
bb) Kambiyo senetlerine mahsus ha-
\\\′ ciz yolu ile takip 2563
cc) Relinin paraya çevrilmesi yolu ile
takip .\\\" \\\". 2567
b) İflas takibi yapılması 2568
3) Alacak davası açılması 2569
4) Kollektif şirket ortaklarına karşı ihtiyati
haczin tamamlanması (kesinleşmesi) ... 2571
II—Dava veya takipten sonra konulan ihtiyati
haczin kesinleşmesi (tamamlanması) 2576
1) Takip talebinden sonra ihtiyati haciz ko
nulması 2576
a) İcra Takibinden sonra ihtiyati haciz
konulması 2576
aa) Genel haciz yolu ile takipten
sonra ihtiyati haciz konulması .. 2576
bb) Kambiyo senetlerine mahsus ha-
: ciz yolu ile takipten sonra ihti
yati haciz konulması 2577
b) İflâs takibinden sonra ihtiyati haciz
konulması 2577
2) Dava açıldıktan sonra ihtiyati haciz ko
nulması 2577
III — İlamlı icrada ihtiyati haczin tamamlanması 2578
IV — Konkordatoda ihtiyati haczin tamamlan
ması 2579
J) Haksız ihtiyati hacizden dolayı tazminat davası 2579
: I —Genel bilgi 2579
II—-Tazminat davasının şartları 2580
1) İhtiyati haciz kararının icra edilmiş ol
ması 2580
2) İhtiyati haczin haksız olması 2580
3) Zarar 2582
4) Uygun illiyet bağı 2583
5) Kusursuz sorumluluk 2583
III — Yargılama usulü 2588
1) Tazminat davasının tarafları 2588
a) Davacı ....: 2588
aa) Borçlu 2588
bb) Üçüncü kişi .:. 2588
b) Davalı 2591
2) Görevli ve yetkili mahkeme 2591
3) Zamanaşımı 2592
4) Zararın teminattan ödenmesi .- 2594
İflâs Hukuku \\\′. 2595


6. Kitap:İflâs hukukuna giriş 2595§ 66. İflâs hukuku hakkında genel bilgi ...... 2595
A) Cüz\\\′i (ferdî) icra 2595
B) Küllî (toplu) icra, yani iflâs 2596
1 C) Cüz\\\′i icra ile küllî icra (iflâs) arasındaki farklar 2596
§ 67. İflâs sebebi 2600
§ 68. İflâs teşkilâtı (organları) 2603
A) Resmî iflâs organları 2603
I — Asıl resmî iflâs organları 2603
1) İcra dairesi :.. 7.603
2) İflâs dairesi 2604
3) İcra tetkik mercii 2605
4) Ticaret mahkemesi 2605
5) Yargıtay hukuk daireleri \\\"... 2606
II — Yardımcı resmî iflâs organları 2607
B) İflâsın özel organları 2607
§ 69. İcra hukuku ile müşterek olan hükümler 2608
A) İflâs dairesi görevlilerinin sorumluluğu 2608
B) Tutanak düzenlemek 2608
C) İİK\\\′nun 9, 10 ve 11 inci maddeleri 2609
D) İflâs harç ve giderleri , 2609
I —İflâs harçları 2609
II —İflâs giderleri \\\". 2610
III — İflâs harç ve giderlerinden sorumluluk ... 2611
IV-—İflâsta vekâlet ücreti 2612
1) İflâs gideri olan vekâlet ücreti 2612
2) Müvekkil ile vekili arasındaki vekâlet
ücreti 2617
V —Adli yardım 2618
E) Şikâyet 2618
F) Süreler, tebligat, kanundaki terimler, tatiller ve
talikler .T 2618
G) Taraf ve takip ehliyeti, sıfat ve temsil 2619
70. İflâsa tâbi olan kişiler 2620
A) TK gereğince tacir sayıldıkları için iflâsa tâbi
olan kişiler 2620
I_Gerçek kişiler 2620
1) Tacirler 2620
2) Ticari işletmeyi fiilen işletmeye başla
mamış olanlar : 2621
3) Ticaretten men edilmiş olmalarına rağ
men ticari işletme işletenler 2621
II — Tüzel kişiler 2622
î) Ticaret şirketleri 2622
2) Dernekler : 2622
3) Kamu tüzel kişileri tarafından kurulan
teşekkül ve müesseseler 2622
B) Tacir olmadıkları halde, TK gereğince tacirler
hakkındaki hükümlere tâbi bulunan kişiler ...... 2623
1 — Bir ticari işletme açmış gibi işlemlerde bu
lunan kişiler 2623
II — Donatma iştiraki 2624
C) Tacir olmadıkları halde özel kanun hükümlerine
göre iflâsa tâbi olan kişiler 2625
I — Ticareti terkedenler 262S
1) Ticareti terkeden tacirin mükellefiyetleri 2626
2) Ticaretini terkeden tacirin mallan üze
rindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanması 2628
3) Bu mükellefiyetlere uymayan eski tacir
hakkında cezai müeyyide 2630
4) Ticaretini terkeden tacirin bir yıl daha if
lâsa tâbi olmakta devam etmesi 2631
5) Ticaretin kısmen terkedümesi 2633
II —Kollektif şirket ortaklan 2635
III —Komandit şirket ortakları 2636
IV — Kanuna aykırı karar ve işlemleriyle ban-
kanın iflâsına sebep olan banka ortakları
ve yöneticileri 2636
V — Terekenin (miras şirketinin) iflâsı 2637
D) Bir kimsenin iflâsa tâbi olup olmadığı hususu ticaret mahkemesi tarafından kendiliğinden araş-
tınlır 2641
F) İflâsa tâbi kişilerin haciz yolu ile takip edilebil
mesi ve başvurulan takip yolunun değiştirilmesi 2642
§ 71. Her alacaktan dolayı iflâs istenebilir 2647

7. Kitap :


İflâs yolları
Birinci bölüm < 2649
§ 72. Yetki (salâhiyet) 2649
A) Yetkili icra dairesi 2649
B) Yetkili ticaret mahkemesi 2655
C) Yetkili iflâs dairesi 2658
İkinci bölüm : İflâs yollan 2660
§ 73. Genel iflâs yolu 2661
A) İflâs takip talebi 2662
B) İflâs ödeme emri 2663
I — Ödeme emrinin içeriği ve düzenlenmesi 266?
II —Ödeme emrine itiraz 2664
1) İtiraz sebepleri 2665
2) İtirazın kaldınlması 2665
3) Ödeme emrine karşı şikâyet 2666
C) İflâs davası 2667
I — İflâs davasının açılması 2667
II — İflâs davasının ticaret mahkemesinde ince
lenmesi 2672
1) Borçlunun ödeme emrine itiraz etmiş ol
ması halinde iflâs davasının incelenmesi 2673
a) Genel bilgi 2673
b) İflâs davasının reddi karan 2677
c) İtirazın kaldırılması karan 2678
d) İflâs talebinin (davasının) ilânı 2678
e) İflâs davasına müdahale 2680
f) Depo karan (emri) 2681
g) Borcun ödenmesi veya depo edilmesi 2687
h) Borcun ödenmemesi ve depo edilme
mesi : iflâs kararı ...: 2691
2) Borçlunun ödeme emrine itiraz etmemiş
olması halinde iflâs davasının incelen
mesi 2696
a) İflâs talebinin ilânı 2696
b) İflâs davasına müdahale 2697
c) İflâs davasının incelenmesi 2697
d) Depo kararı :..., 2700
e) Gecikmiş itiraz 27Ü0
f) İstirdat davası 2703
g) Menfi tespit davası 2704
3) Ödeme emrine kısmî itiraz halinde iflâs
davasının incelenmesi 2707
III —İflâs kararı 2708
1) Genel bilgi \\\′. 2708
2) İflâsın açılma ânı (zamanı) 2710
3) İflâs kararının sonuçlan 2712
4) İflâs kararının diğer iflâs davalarına et
kisi :.. 2714
5) İflâs kararının tebliği ve ilânı 2715
6) İflâs kararının gerekli yerlere bildiril
mesi 2718
IV — İflâs kararının temyizi 2721
1) Genel bilgi 2721
2) Temyiz süresi 2722
3) Temvİ7; incelemesi ........ 2722
4) Temyizin iflâs kararının icrasına etkisi 2723
5) İflâs kararının onanması (tasdik edil
mesi) 2724
6) İflâs kararının bozulması 2725
V — Karar düzeltme 2727
VI — İflâs davasının reddi kararının temyizi 2728
VII — Muhafaza tedbirleri ve defter tutulması .... 2729
1) Genel olarak muhafaza tedbirleri 2729
2) Defter tutulması 2733
§ 74. Kambiyo senetlerine mahsus iflâs yolu 2735
A) Genel bilgi 2735
B) İflâs takip talebi 2736
C) Ödeme emri 2738
I — Ödeme emrinin düzenlenmesi ve içeriği ... 2738
II — Ödeme emrine itiraz ve şikâyet 2740
1) Ödeme emrine itiraz , 2740
2) Ödeme emrine şikâyet 2743
D) İflâs davası 2744
I — Ödeme emrine itiraz edilmiş olması halinde
iflâs davası 2745
II — Ödeme emrine itiraz ve şikâyet edilmemiş
olması halinde iflâs davası 2748
1) İflâs talebinin ilânı 2748
2) İflâs davasına müdahale 2749
3) İflâs davasının incelenmesi 2751
4) Depo kararı 2752
5) Gecikmiş itiraz 2753
6) İstirdat davası 2753
7) Menfi tespit davası 2754
III — Ödeme emrine kısmî itiraz halinde iflâs
davasının incelenmesi 2754
rv — Genel iflâs yolundaki hükümlerin uygulanması 2754
E) İki iflâs yolunun karşılaştırılması 2754
F) Kambiyo senedine dayanarak genel iflâs yolu ile
takip yapılması 2756
§ 75. Doğrudan doğruya iflâs yolu 2758
A) Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya iflâs ... 2759
I — Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya
iflâs halleri 2759
1) İİK\\\′nun 177. maddesinin 1. bendindeki
doğrudan doğruya iflâs halleri 2760
a) Borçlunun ikametgâhının belli olma
ması 2760
b) Borçlunun taahhütlerinden kurtul
mak amaciyle kaçması 2761
c) Borçlunun alacaklılarının haklarını
ihlâl eden hileli işlemlerde bulunma
sı veya bunlara teşebbüs etmesi 2762
d) Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip
sırasında mallarını saklaması 2763
2) Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulun
ması 2765
3) Konkordatonun tasdik olunmaması, kon
kordato mühletinin kaldırılması, kon
kordatonun tamamen feshedilmiş olması 2767
4) İlâma bağlı alacağın icra emri ile istenil
diği halde ödenmemiş olması 2768
5) Kollektif ve komandit şirket ortakları
nın doğrudan doğruya iflâsı 2775
a) Kollektif şirkete tebliğ edilen icra
emrine rağmen borcun ödenmemiş
: olması 2775
b) Kollektif şirkete verilen depo karan-
\\\′ : mn şirket ortaklarına da tebliğ! 2776
6) Sermaye şirketlerinin pasifinin aktifin
den fazla olması 2783
II — Alacaklının talebi ile doğrudan doğruya if
lâsta yargılama usulü 2784
B) Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya iflâs ... 2790
I — Borçlunun kendi iflâsını istemesi 2790
II — Borçlunun ihtiyarî iflâs talebi 2793
III — Borçlunun mecburi iflâs talebi 2796
IV — Borçlunun talebi ile doğrudan doğruya if-
lâsta yargılama usulü 2797
76. Sermaye şirketlerinin doğrudan doğruya iflâsı 2804
A) Şirketin pasifinin aktifinden fazla olması 2805
B) İflâs talebi 2806
C) İflâs kararının ertelenmesi 2809
D) Pasifi aktifinden fazla olan şirket hakkında ka
rar vermek yetkisi yalnız mahkemeye aittir 2819
§ 77. Bankaların iflâsı 2822
A) Genel bilgi 2822
B) Bankalar Kanunu\\\′na göre bankaların iflâsı 2822
§ 78. Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi 2826
A) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi gere
ken haller 2826
I — Mirasın reddi 2826
II — Mirasın resmi tasfiyesi 2827
B) Terekenin iflâs hükümlerine göre tasfiyesi usulü 2828
C) Terekenin iflâsına karar verilmesi 2831


8. Kitap:İflâsın hukuki sonuçlan


1. Bölüm : İflâsın borçlu (müflis)
bakımından hukuki so
nuçları 2833
§ 79. İflâsın borçlunun malları hakkında hukuki sonuçları 2833
A) İflâs masası 2833
I — Borçlunun haczedilebilen bütün mallan
iflâs masasına girer 2833
II — İflâs masasına girecek rehinler 2837
1) Müflise ait rehinli mallar iflâs masasına
girer 2837
2) Üçüncü kişilerin vermiş olduğu rehinler
iflâs masasına girmez 2841
3) Rehinli malın belirli bir hissesinin müf
lise ait olması 2846
4) Müflisin üçüncü kişinin borcunu temin
için vermiş olduğu rehinler de iflâs ma
sasına girer -2847
III-—Hacizli malların masaya girmesi 2850
1) Hacizli mallar iflâs masasına girer 2850
2) İflâstan önce satılmış olan malların satış
bedeli iflâs masasına girmez 2854
3) Haczedilen para iflâs masasına girmez 2858
4) İhtiyati haciz ve geçici haciz konusu mal-
lar iflâs masasına girer 2859
IV — İptal davası açma hakkının masaya geçmesi 2860
V — İflâs alacağı - masa alacağı kavramları ... 2861
B) İflâs masasından çıkarılabilecek mal ve haklar 2863
I — Bazı emre veya hamiline yazılı senetlerin
masadan çıkarılması 2863
II — Başkasına ait malın satış bedeli 2865
III — Satıcının geri alma hakkı 2866
C) İflâs masası terimi 2868
§ 80. İflâsın müflisin tasarruf yetkisine etkisi 2869
A) Müflisin masa mallan üzerindeki tasarruf yetki
sinin kısıtlanması 2873
I — Müflisin masa malları üzerindeki tasarruf
larının hükümsüz olması 2873
II — Üçüncü kişinin iyi niyetli olması 2876
1) Müflisin bir bono veya poliçe bedelini
ödemesi 2877
2) Müflise yapılan ödemeler 2878
3) Emtiayı temsil eden senetlere dayanarak
iyi niyetle iktisap 2882
4) İflâstan sonra iyi niyetle gayrimenkul
iktisap edilebilir mi? 2882
B) Takiplerin durması ve düşmesi 2885
C) Hukuk davalarının durması 2893
I — İflâsın açılması ile duran davalar 2893
II-—İflâsın açılması ile durmayan davalar 2908
1) Acele davalar 2909
2) Şeref ve haysiyete tecavüzden doğan taz
minat davaları 2910
3) Vücut üzerine ika olunan zararlardan do
ğan tazminat davaları 2910
4) Evlenme işlerine ait davalar 2910
5) Kişisel durumlara ilişkin davalar 2911
6) Nafaka davaları 2911
7) Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takip
lerle ilgili davalar 2912
8) Ceza davaları 2912
9) İdarî davalar 2912
— Müflisin dava arkadaşı olduğu davalar ... 2912
IV — Müflisin müdahil olduğu davalar 2913
V — Yargılama giderleri 2914
VI — İflâstan sonra yeni hukuk davası açılması 2914
2. Bölüm : İflâsın alacaklılar bakımından
hukuki sonuçları 2922
§ 81. Müflisin borçlarının muaccel hale gelmesi 2923
§ 82. Faizlerin işlemeye devam etmesi 2927
A) Genel bilgi 2927
B) Rehinli alacaklar için faiz işlemesi 2927
C) Adi alacaklar için faiz işlemesi 2930
D) Âmme alacakları için gecikme zammının durması 2933
E) Sosyal sigorta primlerinin gecikme zammının
işlemeye devam etmesi 2934
§ 83. Şarta bağlı alacaklar 2936
§ 84. Konusu para olmayan alacakların para alacağına
çevrilmesi 2938
§ 85. İflâsın sözleşmelere (akitlere) etkisi 2947
A) Genel bilgi 2947
I — İflâs ile son bulan sözleşmeler 2948
II — İflâs ile son bulmayan sözleşmeler 2948
B) İflâsın sözleşmeler üzerine etkisinin ayrı ayrı in
celenmesi 2951
I — İflâs ile son bulan sözleşmeler 2951
1) Hasılat kirası 2951
1 a) Finansal kiralama sözleşmesi 2952
2) Vekâlet akdi 2953
3) Komisyon akdi 2954
4) Acentalık mukavelesi 2954
5) Hayat kaydiyle irat ve ölünceye kadar
bakma akitleri 2954
6) Adi şirkette ortaklardan birinin iflâsı ... 2955
7) Donatma iştiraki , 2955
8) Cari hesap mukavelesi 2955
II — İflâs ile son bulmayan sözleşmeler 2955
1) Satım akdi 2955
a) Satıcının iflâsı 2955
b) Alıcının iflâsı 2958
c) Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış ... 2960
aa) Mülkiyeti muhafaza alıcısının if
lâsı 2961
bb) Mülkiyeti muhafaza satıcısının
iflâsı 2964
2) Trampa 2965
3) Bağışlama 2966
4) Âdi kira 2966
a) Kiracının iflâsı 2966
b) Kiralayanın iflâsı 2967
5) Ariyet akdi 2969
a) Ariyet verenin iflâsı 2969
b) Ariyet alanın iflâsı 2969
6) Karz akdi 2969
a) Ödünç verenin iflâsı 2969
b) Ödünç alanın iflâsı 2970
7) Hizmet akdi 2970
a) İşverenin iflâsı : 2970
b) İşçinin iflâsı 2971
8) İstisna akdi 2972
a) Müteahhidin iflâsı 2972
b) İş sahibinin iflâsı 2973
9) Yayın sözleşmesi neşir mukavelesi) 2973
a) Yayınlayanın (naşirin) iflâsı 2973
b) Yazarın (müellifin, yayınlatanın) iflâsı 2974
10) Havale 2975
a) Gönderenin iflâsı 2975
b) Havale ödeyicisinin iflâsı 2976
c) Havale alıcısının iflâsı 2976
11) Vedia 2978
a) Vedia alanın iflâsı 2978
b) Vedia verenin iflâsı 2978
12) Kefalet akdi 2979
a) Borçlunun iflâsı 2979
b) Kefilin iflâsı 2981
13) Sigorta sözleşmesi 2981
a) Mal sigortası 2981
aa) Sigortacının iflâsı 2981
bb) Sigorta ettirenin iflâsı 2982
b) Hayat sigortası 2983
aa) Sigortacının iflâsı 2983
bb) Sigorta ettirenin iflâsı 2983
c) Denizcilik rizikolanna karşı si gortalar 2984
14) Ticaret Şirketlerinin iflâsı 2984
15) Ticaret Kanunundaki diğer iflâs hüküm
leri 2985
16) Medeni Kanundaki iflâsla ilgili hükümle. 2985
§ 86. İflâsta takas , 2986
A) Genel bilgi 2986
B) Takas yapılamayacak olan haller 2988
C) Takasa itiraz 2991
§ 87. Müflisin kefil olduğu borçlar 2993
§ 88. Müşterek borçluların aynı zamanda iflâsı 2996
§ 89. Müflisle birlikte borçlu olanlardan birinin borcu
kısmen ödemiş olması 2998
§ 90. Kollektif şirket ve ortaklarının iflâsı 3000
§ 91. Âdi ve rehinli alacakların sırası 3003
A) Rehinli alacaklar 3004
B) Âdi alacakların sırası 3006
I — Âdi alacaklardan önce ödenmesi gereken
alacaklar 3006
1) Masa alacakları 3006
2) Bir malın aynından doğan âmme alacak
ları 3007
3) Özel kanunlara göre imtiyazlı alacaklar ... 3008
II — Âdi alacakların ödenmesinde takip edilecek
sıra 3010
1) İmtiyazlı alacaklar 3011
Birinci sıra 3011
İkinci sıra 3013
Üçüncü sıra 3013
Dördüncü sıra 3014
Beşinci sıra 3014
2) İmtiyazsız alacaklar (altıncı sıra) 3015
3) Bu sıralar arasındaki ilişki 3015EKLER BÖLÜMÜ


(Uygulamadan örnekler) Ek no. 21
Para borcuna veya teminat verilmesine veya bir işin yapılması veya yapılmamasına, irtifak hakkının kaldırılmasına veya yükletil-
mesine dair İcra Emri 3018
Ek no. 22 — İlâmın icrası belgesi 3020
Ek no. 23 — Menkul teslimine veya gayrimenkul tahliye
ve teslimine dair İcra Emri 3021
Ek No. 24 — Çocuk teslimi veya çocukla şahsi münasebet
tesisine dair İcra Emri 3022
Ek no. 25 — Menkul rehninin paraya çevrilmesi yolu ile
takip taleplerinde Ödeme Emri 3023
Ek no. 26 — Menkul rehninin paraya çevrilmesinde borçlunun mal beyanında bulunmasına davet ... 3025 Ek no. 27 — İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip
taleplerinde ödeme emri 3026
Ek no. 28 — Alacağın veya rehnin bir ilâmda (veya ilâm niteliğindeki belgelerde) tespit edilmiş olması halinde menkul rehninin veya ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamlı takiplerde
İcra Emri 3028
Ek no. 29 — İpoteğin paraya çevrilmesi yolu ile takip
taleplerinde İcra Emri 3030
Ek no. 30 — Muvakkat (geçici) rehin açığı belgesi 3031
Ek no. 31 — (kesin) rehin açığı belgesi 3032
Ek no. 32 — İhtiyati haciz talebi dilekçesi 3033
Ek no. 33 — İflâs yolu ile âdi takip taleplerinde ödeme
emri 3035
Ek no. 34 — İflâs davası dilekçesi 3036
Ek no. 35 — İflâsa dair ilân 3038
Ek no. 36 — Kambiyo senetlerine (çek, poliçe ve emre muharrer senet) mahsus iflâs yolu ile takip
taleplerinde ödeme emri 3039
Arama cetvelleri 3040
A) Kanun isimlerine (maddelere) göre arama cetveli 3040
1) İcra ve İflâs Kanunu (İİK) 3040
2) İcra ve İflâs Kanunu Nizamnamesi (Niz.) 3049
3) İcra ve İflâs Kanunu Yönetmeliği (Y) 3049
4) Diğer mevzuat 3049
B) Kavramlara göre arama cetveli 3064