Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (0)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (67)

Hukuki Mütalalar ( Yayımlanmamış Makaleler )

Hukuki Mütalalar ( Yayımlanmamış Makaleler )Sayfa Sayısı
:  
1179
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2013
ISBN NO
:  
978-605-146-171-7

156,60 TLÖNSÖZ

 

2006 yılında, çeşitli dergilerde ve armağanlarda yayım¬lanmış olan Türkçe makalelerimi toplu halde yayınlanmıştım1. Şimdi ise, yayımlanmamış olan makalelerim olarak nitelen¬dirdiğim, hukukî mütalâalarımı yayımlamak gereğini duymuş bulunmaktayım. Hukukî mütalâalarımı "yayımlanmamış makaleler" olarak nitelendiriyorum. Çünkü, her hukukî mütalâaya bir makale kadar emek verdim ve her hukukî mütalâayı, bir makale yazma titizliği içinde hazırladım ve yazdım. Bazı meslekdaşlarımızm, hukukî mütalâa için, "paralı mütalâa" deyimini kullanmakta ve hukukî mütalâayı küçümsemek¬te olduklarını duydum. Hukukî mütalâa, en az bir makale kadar emek mahsulü olduğundan, gayet tabiî olarak, para karşılığı verilir. Burada önemli olan, para için ilmî kanaatına ve kitaplarına aykırı mütalâa (nabza göre şerbet) vermemektir. Ben, ilmî kanaatıma ve kitaplarıma aykırı mütalâa vermedim. Bunu göstermek için de, hukukî mütalâalarımın yayımlanmasına karar verdim. Hukukî mütalâa hazırlanması, bir kitabın belli bir bölümü¬nün yazılmasına oranla, konunun daha yakından incelenmesini gerektirdiğinden, bazen, bir konuda hukukî mütalâa hazırlarken, kitaplarımın belli bir bölümünde savunduğum görüşümden dönme gereğini duydum. Bu halde, hukukî mütalâamda, kitabımdaki görüşümden dönme gerekçesini açıklayarak, kitabımın ilk yeni baskısında, önceki görüşümden dönme gerekçemi açıklayacağımı belirttim ve öyle de yaptımı/a. Hukukî mütalâalarımı yayımlarken, verildikleri (ilk) şeklin¬de hiçbir değişiklik yapmadım. Bu nedenle, hukukî mütalâalarımın, yazıldıkları zamandaki (tarihteki) hukukî duruma göre değerlendirilmesi gerekmektedir. İş sahiplerinin büyük çoğunluğu, hukukî mütalâa konusu olayın (davanın) nasıl sonuçlandığını bana bildirmemiştir. Bu ne¬denle, hukukî mütalâalarımdaki görüşlerimin, yerel mahkemeler ve Yargıtay tarafından nasıl değerlendirildiğini, çoğunlukla öğre¬nemedim. İş sahiplerinin çok azı, sonucu bana bildirmiştir. Bundan başka, bazen mütalâa verdiğim olaylarla ilgili yayımlanmış (bazen de, tesadüfen elime geçen, yayımlanmamış) Yargıtay kararlarından, olayın (davanın) nasıl sonuçlandığını tesadüfen öğrendiğim de oldu. Sonucunu iş sahiplerinin bildirmesi veya tesadüfen öğrendi¬ğim olaylar (davalar) ile ilgili Yargıtay kararlarına, ilgili müta¬lâaların altındaki notlarda yer verdim. Hukukî mütalâalarımın önemli bir bölümünü gün ışığına çıkarmak2, dizmek, tasnif etmek, özetlemek ve arama cetvellerini hazırlamak sandığımdan çok daha güçmüş. Bu güçlüğü, ancak sayın meslekdaşım Avukat Ünal Ertabak ve çalışma arkadaşları Avukat Uraz Canbolat ile Avukat Mehmet Otrar′m çok değerli yardımları ve katkıları sayesinde yenebildim. Kendilerine en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Sayın meslekdaşım Avukat Aynur Konuralp ile Sekreterim Serap Şarkalkan, daha yeni tarihli hukukî mütalâalarımın dizilme¬sinde, tasnif edilmesinde, özetlenmesinde ve arama cetvellerinin hazırlanmasında çok değerli yardımlarda bulunmuşlardır. Bu yar¬dımlarından dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bu Kitabın yayımlanmasını üstlenen ve bunu kısa zamanda gerçekleştiren Adalet Basım Yayım Dağıtım San. ve Tic. Ltd. Şti. Mü¬dürü Hakan Karaaslan′a ve Genel Koordinatörü Tevfik Sarısoy′a da çok teşekkür ederim. Caddebostan, Haziran 2013 Prof. Dr. Baki Kuru

 

İÇİNDEKİLER

 

Önsöz 7 İçindekiler 9 Kısaltmalar Cetveli 33 I - Medenî Usul Hukuku ile İlgili Hukukî Mütalâalar 37 (1) Hakimin kendini ret talebi 39 Hakimin kendini ret talebinin davanın taraflarına tebliğinin gerekip gerekmediği ve hakimin kendini ret talebi hakkındaki merci (mahkeme) kararının temyiz edilip edilemeyeceği (2) Hakimin kendini ret talebinin reddi 44 Hakimin kendini ret talebinin reddine ilişkin mahkeme kararının asıl hükümle birlikte temyiz edilip edilemeyeceği (3) Davanın açılmamış sayılması ve zamanaşımı itirazı 49 Tahkim itirazı üzerine mahkemenin görevsizlik kararı vermesinin kesinleşmesinden itibaren on gün içinde tahkim yoluna başvurulmaz ise, mahkemede açılmış olan dava açılmamış sayılır ve mahkemede dava açılması ile meydana gelen zamanaşımı kesilmesi de hükümsüz hale gelir - Dava, mahkemenin görevli olmaması nedeniyle reddedilmiş olup da, arada (görevli mahke¬meye -hakeme- başvurma süresi içinde) zamanaşımı süresi dol-muşsa, davacı, hakkını talep etmek için altmış günlük munzam bir müddetten istifade eder (4) Şirkete kayyım tayini için görevli mahkeme 54 İngiliz Mahkemesi′nin (C) Şirketi′ne tayin etmiş olduğu kayyımların yetkisinin Türkiye′de de geçerli olup olmadığı (5) Yetki itirazı 58 Dava konusu ihtilâfta şirket şubesinin bir muamelesi söz konusu değilse, şubenin bulunduğu yerde dava açılamayacağı - Yetki itirazının geçerli olabilmesi için yetkili mahkemenin yetki itirazında doğru olarak gösterilmesinin zorunlu olduğu (6) Yetkili mahkeme 60 Tarafların, hem Türk hem de İsviçre tabiyetinde olmaları halinde, Türkiye′de açılan boşanma davasında Türk Mahkemelerinin yetkili olup olamayacağı - Milletlerarası yetki itirazının da ilk itiraz olarak ileri sürülmesi gerektiği (7) Yetki 65 Yetki sözleşmesi ile bir yabancı devlet mahkemesinin yetkili kılınmış olması halinde, Türk Mahkemelerinde (doğrudan doğruya) dava açılıp açılamayacağı (8) Yetki 71 Türkiye′de "yerleşim yeri", "olağan oturma yeri" ve "işyeri" bulunmayan yabancı şirket aleyhine, Milletlerarası Tahkim Kanununa göre verilmiş olan hakem kararının iptali davası açılması halinde yetkili mahkeme (9) Yetki şartı 88 Hem tahkim şartı hem de yetki şartı öngörülen sözleşmedeki tahkim şartının geçersiz olup olmayacağı - Yetkili Mahkemenin açıkça belirlenmediği hallerde yetki şartının geçersiz olup olmayacağı -Yabancı bir mahkemeyi yetkili kılan yetki sözleşmesinin, münhasır bir yetki sözleşmesi olarak kabul edilip edilemeyeceği (10) Yetki sözleşmesi (şartı) 93 Yetki sözleşmesi ile yabancı bir devlet mahkemesinin yetkili kılınmış olması halinde, Türk Mahkemesi′nde dava açılıp açılamayacağı - Yetkisizlik kararı ile ihtiyati tedbir kararının kendiliğinden kalkıp kalkmayacağı (11) İşbölümü itirazı 100 Tapu iptali ve tescil davasının, ticari dava sayılıp sayılamayacağı (12) Yargı yolu 103 Bir şirketin asliye hukuk mahkemesinde haksız fiil nedeniyle Hazine ve Vakıflar Genel Müdürlüğü aleyhine açtığı tazminat davası için, asliye hukuk mahkemesinin (yargı yolu açısından) görevli olduğu (13) Aktif ve pasif husumet ehliyeti - Islah yolu ile taraf değişikliği - Davanın müracaata bırakılması halinde harç ve vekâlet ücreti 107 Gazete ile ilgili davaların gazetenin maliki olan kişi (veya şirket) tarafından veya onlar aleyhine açılmasının gerekip gerekmediği (14) Aktif husumet ehliyeti 112 Konsorsiyum (adi şirket) ortağı (üyesi) olan şirketin tek başına dava açıp açamayacağı (15) Aktif husumet ehliyeti (tereke - miras şirketi adına dava açılması) - Asli Müdahale 122 Mülkiyet karinesinin aksinin ispatı - Hamiline yazılı hisse senetlerinin Mahkeme kararı uyarınca devri - Bu tür devirlerin sadece teslim ile mi, yoksa ciro, teslim ve pay defterine kayıt usullerinin tamamlanması ile mi gerçekleşeceği (16) Taraf ehliyeti 129 Türk ... Odası İstanbul Şubesi′nin Danıştay′da dava açma (taraf) ehliyetinin bulunup bulunmadığı - Danıştay İçtihatları Birleştirme Kurulu′nun 8.3.1979 gün E. 1971/1, K. 1979/1 sayılı kararı uyarınca Türk ... Odası İstanbul Şubesi′nin Danıştay′da dava açma (taraf) ehliyetinin bulunup bulunmadığı (17) Hakem davasında bekletici sorun 135 İkinci (ek) davaya bakan hakem kurulunun, birinci (kısmi) davada verilmiş olan hakem kararının kesinleşmesini beklemesi (bekletici sorun yapması) gerekip gerekmediği (18) Kısmi davada delil göstermekten feragatin etkisi 140 Haksız fiil ile ilgili kısmi davada delil göstermekten feragat etmiş olan davalının, açılan ek dava üzerine, haksız fiili işlemediği, bunda kusuru olmadığı ve ilke olarak tazminat ödemekle sorumlu bulunmadığı hakkında delil gösterip gösteremeyeceği ve ek davada istenen (ek) tazminat hakkının (zararının) mevcut olmadığını ispat için delil gösterip gösteremeyeceği (19) Tespit davası 142 Bir sözleşmenin halen yürürlükte olduğunun tespiti için, tespit davası (hukukî yarar bakımından) açılıp açılamayacağı (20) Menfi tespit davası 160 İşletme sözleşmesinin geçersiz olduğunun tespiti talebiyle açılan davanın menfi tespit davası niteliğinde olup olmadığı ve olayda menfi tespit davasını açma şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği (21) Tespit davası - Eda davası 165 Sözleşmenin haksız olarak feshedilmesi halinde, sözleşme ilişkisinin son bulup bulmayacağı - Zorla el konulmuş tesislerin malike teslim edilmesi yönündeki bir talebin, sözleşmenin yerine getirilmesine engel olan fiili durum kaldırılarak, aynen ifayı sağlamaya yönelik bir eda hükmü verilmesi talebi olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği (22) Dava açıldıktan sonra talep sonucunun değiştirilmesi 175 Dava açıldıktan sonra doğan olayların ileri sürülmesinin, iddianın (davanın) değiştirilmesi ve genişletilmesi yasağına tabi olup olmadığı (23) Yabancı para (Dolar) alacağı için dava açılması 178 Mahkemenin, davalıyı, Doların hüküm tarihindeki kuru üzerinden hesapladığı Türk Lirasına mahkum edip edemeyeceği - 28.11.1956 gün ve 15/15 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı′mn istisnaları (24) İspat yükü 208 Mevduat sertifikalarını Bankaya kimin teslim ettiği anlaşılamayan bir zabıt′a (tutanağa) dayanılarak (zilyet olarak) mevduat sertifikalarının mülkiyetinin ispat edilip edilemeyeceği (25) Delil ibrazı 214 Süresinde ibraz edilmeyen delillerin, karşı tarafın muvafakati bulunmadan, daha sonra ibraz edilip edilemeyeceği - Delillerini hasreden tarafın, karşı tarafın muvafakati olmadıkça, başka delil ile davasını ispat edip edemeyeceği (26) İkrar 218 Vasıflı ikrarda (gerekçeli inkar) ispat yükünün, vakıayı vasıflı olarak ikrar (gerekçeli olarak inkar) eden tarafa geçip geçmeyeceği (27) Senede karşı senetle ispat - Terditli dava - Islah - Yemin ve tanık delili 221 Teminat bonosu iddiasının tanık ile ispat edilip edilemeyeceği -"Sahtelik" ve "bedelsizlik" iddialarına dayalı olarak, ıslah yolu ile terditli (kademeli) menfi tespit davası açılması - Yemin delilinin hangi aşamada değerlendirilmesi gerekeceği (28) Senede karşı senet ile ispat 227 İtimadi muamelenin tanıkla ispatının mümkün olup olmadığı (29) Senet ile ispat 230 Dava dilekçesinde dayanılan vakıaların hile mi, yoksa inanç sözleşmesi mi teşkil ettiği - İnanç sözleşmesinin tanık ile ispat edilip edilemeyeceği (37) Bekletici sorun 270 Şüyuun giderilmesi davası sırasında davalılardan bazıları aleyhine açılan tapu iptali davalarının kabulüne ilişkin hükümlerin kesinleşip kesinleşmemiş olması, şüyuun giderilmesi davasında verilecek hükmü etkileyecek nitelikte olmadığından, bu hükümlerin kesinleşmesinin, şüyuun giderilmesi davası için bekletici sorun yapılmasına gerek olmadığı (38) Dava arkadaşlığı 276 İhtiyarî dava arkadaşları aleyhine açılmış olan davaların bağımsızlığı; davalı ihtiyarî dava arkadaşlarından biri hakkında verilen hükmün temyiz edilmemesi, diğeri hakkında verilen kararın temyiz edilmesi (39) Birleştirme talebi 280 Her iki davanın da aynı sebepten doğmuş olması ve davalardan biri hakkında verilecek hükmün diğerini etkileyecek nitelikte olması halinde, ikinci olarak açılan davanın birinci olarak açılan dava ile birleştirilmesinin mümkün olup olmadığı - Davaların birleştirilebilmesi için, iki davanın taraflarının birbirinin tamamen aynı olmasının zorunlu olup olmadığı (40) Davaların ayrılması 284 Vakıaların doğru olup olmadığının bir tek defa araştırılması sonucunda bütün davalılar hakkında aynı şekilde karar verilecekse, davaların ayrılmasına karar verilip verilemeyeceği (41) Müddeabihin temliki 291 Müddeabihin temlikinin geçerli olup olmadığı hakkında Mahkeme tarafından bir inceleme yapılmadan ve bu konuda hiçbir ara kararı verilmeden HUMK′nun 186. maddesindeki seçim hakkının kullanılmasının istenip istenemeyeceği - Seçim hakkının kulla¬nılması için davacılara kesin önel verilmesinin gerekip gerekmediği - Müddeabihin temlikinin geçerli olmadığının tespitine ilişkin başka bir dava açılmış ise, o davada verilecek kararın, bekletici mesele yapılmasının gerekip gerekmeyeceği - Davacı tarafından HUMK′nun 186. maddesi uyarınca seçim hakkı kullanılmadığı takdirde, davanın bu nedenle usulden reddinin mi, yoksa dava dosyasının HUMK′nun 409. maddesi uyarınca işlemden kaldırıl¬masının mı gerekeceği (42) Karşılık dava - Tahkim itirazı - Davanın ihbarı 298 Karşılık dava için tahkim itirazının yapılıp yapılamayacağı; tahkim şartından vazgeçilmiş sayılma - Adi şirket ile ilgili aktif ve pasif husumet itirazları ve davanın ihbarı (43) Terditli olarak karşılık dava açılması 306 Tapu iptali ve tescil davasının kaybedilmesi ihtimali için, MK′nun 650. maddesine dayanılarak, terditli olarak karşılık dava açılıp açılamayacağı (44) Yabancılık teminatı 308 Davanın başında yabancılık teminatı gösterilmemiş olmasının tek başına bozma sebebi teşkil edip etmeyeceği (45) Teminat 313 Anonim şirket genel kurul toplantısında alınan kararların iptali için açılacak bir davada, Mahkemece hükmedilen teminatın davacı tarafından yatırılmaması halinde, iptal davasının (yalnız bu nedenle) reddine karar verilip verilemeyeceği (46) Derdestlik itirazı 328 İki davanın konuları (farklı dönemlere ait sigorta hesap ekstreleri) aynı değil ise, tarafları ve dava sebebi aynı olsa bile, ikinci davada ileri sürülen derdestlik itirazının varit sayılmayacağı (47) İhtiyati tedbir kararı 333 Yargıtay′ın bozma kararının kesinleşmediği aşamada (karar düzeltme süresi içerisinde), Mahkemenin, ihtiyatî tedbirin kaldırılmasına karar verme yetkisinin bulunup bulunmadığı (48) İhtiyati tedbir kararı 335 Kanunların açıkça öngördüğü ihtiyatî tedbir hallerinde, dava konusu uyuşmazlığın esasını çözümleyecek biçimde ihtiyatî tedbir kararı verilip verilemiyeceği (49) İhtiyatî tedbir kararı 340 Mahkemenin, Yargıtay′ın bozma kararı uyarınca yeni bir ihtiyatî tedbir kararı verebilmesi için, bozma kararının kesinleşmesi (karar düzeltme süresinin geçmesi veya karar düzeltme yoluna başvurulmuş ise karar düzeltme incelemesinin sonuçlanması) ve Mahkemenin bozma kararma uymasının gerekip gerekmeyeceği (50) İhtiyati tedbir kararı 344 İhtiyatî tedbir kararından itibaren on gün içinde dava açıldığına ilişkin belgenin bu on günlük süre geçtikten sonra (ve fakat karşı tarafın itirazından önce) ihtiyatî tedbir dosyasına konulmuş olmasının, HUMK′nun 109. maddesine göre ihtiyatî tedbirin kendiliğinden kalkması sonucunu doğurup doğurmayacağı ve bu nedenle ihtiyatî tedbirin kaldırılıp kaldırılamayacağı (51) İhtiyati tedbir kararı...........................349 Sermaye Piyasası Kanunu 46/a maddesi gereğince verilen ihtiyatî tedbir kararının, verildiği tarihten itibaren on gün içinde esas hakkında dava açılmaması halinde, kendiliğinden kalkıp kalkmayacağı (52) İhtiyati tedbir kararı ...........................................C.............353 Hüküm ile ihtiyatî tedbir kararının kendiliğinden kalkması ve son¬radan ihtiyatî tedbir kararının devamına karar verilip verileme¬yeceği - İhtiyatî tedbir kararı sebebiyle hükmün Yargıtay tarafından bozulması - Gayrimenkul davalarında Mahkemenin davacı lehine verdiği hükmün, aynı zamanda kanundan ötürü bir ihtiyatî tedbir kararı niteliğinde olup olmadığı - Gayrimenkule ilişkin dava devam ederken dava konusu taşınmazı devralan üçüncü kişinin iyi niyetli veya kötü niyetli olmasına göre mevcut yasal haklar (53) İhtiyatî tedbir karan - Fer′i müdahale «.,..,«.,,..,,....,.,,...3Ö Fer′i müdahilia ihtiyati tedbir kararma itiraz edip edemeyeceği - Davada taraf olmayan (üçüncü kişi) hakkında ihtiyatî tedbir kararı verilip verilemeyeceği İhtiyatî tedbir kararının haksızlığının esasa ilişkin davanın reddi kararının kesinleşmesi ile sabit oİup olmayacağı (kesin hüküm) ve bu sebeple açılan tazminat davasında ihtiyatî tedbir kararırını haksız olup olmadığının yeniden tartışma konusu yapılıp yapılamayacağı -Haksız ihtiyatî tedbir karan sebebiyle tedbir talep eden taraf aleyhine tazminat davası açılabilmesinin şartlan a) davasu ve ifetîy&iî tedbir karart ».,....,,..«376 Hakemlerin ihtiyatî tedbir karan verme yetkisine sahip olup ihtiyari dava ...381 Dava konusunun paydaşlar sözleşmesinde yer alan tahkim şartı kapsamına giren ihtilafa ilişkin olması sebebiyle yapılan tahkim itirazı - İhtiyari dava arkadaşlarının kendi davaları hakkında farklı hareket edip edemeyeceği - Şirket adına açılacak davaların şirket ortağı tarafından açılıp açılamayacağı - Dava dilekçesinde istenen ihtiyati tedbirin öncüsü (ilişkin) olduğu dava (neticei talep) mevcut olmadıkça, o dava dilekçesinde mücerret ihtiyati tedbir istenip istenemeyeceği (57) Delil tespiti 387 Delil tespiti dosyasındaki bilirkişi raporuna süresinde itiraz edilmez ise, bilirkişi raporunun taraflar bakımından kesinleşmiş ve bağlayıcı sayılıp sayılmayacağı - Delil tespitine itiraz süresinin bitiminin adli tatile rastlaması halinde, itiraz süresinin uzatılmış sayılıp sayılmayacağı (58) Temyiz sınırı 390 Davanın tespit bölümünün müddeabihi (değeri), eda (manevi tazminat) bölümünden yüksek olduğundan, davadaki temyiz (kesinlik) sınırının davanın tespit bölümünün değerine göre belirlenmesi gerekip gerekmeyeceği (59) Temyiz dilekçesi 396 Kamulaştırma bedelinin artırılması davasında, Hazine vekilinin kamulaştırmadan vazgeçildiğini bildiren dilekçesinin, temyiz dilekçesi olarak kabul edilip edilemeyeceği (60) Temyiz 398 Temyiz dilekçesinde açıkça belirtilmedikçe bir hükmün sadece bir kısmının temyiz edildiği sonucuna varılıp varılamayacağı -Birleştirilen davalarda temyiz incelemesinin duruşmalı yapılması istendiği takdirde, duruşmanın yapılıp yapılamayacağına ilişkin değerlendirmede birleşen davaların birlikte incelenip incelene-meyeceği - Duruşmasız olarak temyiz incelemesinin yapılmış olmasının karar düzeltme sebebi sayılıp sayılmayacağı. Duruşma istememiş olan tarafın bu sebeple karar düzeltme talebinde bulunup bulunamayacağı - Duruşma istememiş olan tarafın muvafakati olmadan temyiz dilekçesinde yer alan duruşma talebinin geri alınıp alınamayacağı (61) Usulî kazanılmış hak 407 Maddî hataya dayanan Yargıtay bozma kararına uyulması ile usulî kazanılmış hakkın doğup doğmayacağı (62) Usulî kazanılmış hak - Sendikanın kapatılması davası 411 Usulî kazanılmış hakkın istisnası : savunmayı genişletme ; sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi; bu nedenle davanın konusuz kalması ; sendika tüzüğündeki kanuna ve Anayasaya aykırı olan hükmün tüzükten çıkarılması; bunun sendikanın kapatılması davasına etkisi (63) Usulî kazanılmış hak 417 (64) Usuli kazanılmış hak-Nesebin reddi davası 442 Kamu düzenine ilişkin hususların usuli kazanılmış hakkın istisnasını teşkil edip etmeyeceği (65) Kesin hüküm itirazı 444 Davanın usuli bir nedenle reddedilmiş olması halinde, bu red kararının dava konusu uyuşmazlığın esası hakkında kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği (66) Kesin hüküm itirazı 449 Davalının "davanın konusu kalmamıştır" şeklindeki beyanının davayı kabul ve dava hakkından feragat olarak nitelendirilip nitelendirilemeyeceği ve davanın konusu kalmadığından karar ittihazına yer olmadığına dair verilen kararın daha sonra başka nedenlerle açılacak davada kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği (67) Kesin hüküm 455 Gemi (ve yük) üzerinde kanunî rehin hakkı tanınmasına ilişkin mahkeme kararının kesin hüküm teşkil etmesi (68) Kesin hüküm itirazı - Uygun illiyet bağı 461 Kısmi dava niteliğinde olmayan birinci davada verilen hükmün, aynı sebeplere dayanarak açılan ikinci davaya (daha sonra oluşan zararlar ile ilgili ek tazminat taleplerine) etkisi - Banka teminat mektubunun sözleşmeye aykırı biçimde nakde çevrilmesi ile uğranıldığı bildirilen zarar arasında uygun illiyet bağı - Müterafık kusur halinde tazminatın indirilmesinin gerekip gerekmeyeceği (69) Kesin hüküm 478 Menfi tespit davasında kambiyo senedinden dolayı borçlu olunmadığının tespitine karar verilmiş olmasının, temel borç ilişkisinin de mevcut olmadığı hakkında kesin hüküm ve kesin delil teşkil edip etmeyeceği (70) Kesin hüküm 484 Davanın açılmamış sayılmasına dair verilen kararların, davayı esastan halleden kararlar olup olmadığı ve kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği - Danıştay kararının Kadastro Mahkemesi′nde kesin hüküm ve kesin delil teşkil edip etmeyeceği (71) Kesin hüküm 489 Bir hakem kararının, tarafları, dava sebepleri ve konuları farklı olan (hakemlerde açılan) ikinci bir davada kesin hüküm teşkil etmeyeceği ; birinci davanın ikinci davayı açan şirkete ihbar edilmiş olmasının, sonuca etkili olmadığı (72) Kesin hüküm 492 Dava sebeplerinin değişik olması (73) Atatürk′ün Vasiyetnamesinin Uygulanmasına İlişkin Olarak Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu ile Cum¬ huriyet Halk Partisi Arasındaki Uyuşmazlık (Davalar) Hakkında Hukukî Mütalâa 500 (74) Ceza mahkemesi kararının, hukuk mahkemesinde kesin delil teşkil etmesi 529 (75) Ceza mahkemesi kararının hukuk mahkemesinde etkisi.. 535 Ceza mahkemesi kararının maddi vakıaları tespit eden bölümünün, hukuk mahkemesinde kesin delil teşkil edip etmeyeceği (76) Yargılamanın iadesi 540 Anonim şirket genel kurul toplantısında alınan kararların iptali için açılan davadan, (dava dışı) diğer hissedara zarar vermek amacıyla feragat edilirse, bu feragat sebebiyle zarar gören dava dışı diğer hissedarın, yargılamanın iadesi yoluna başvurma hakkının mevcut olup olmadığı (77) Yargılamanın iadesi 544 Birden fazla kesin hüküm varsa mahkemenin hangisine itibar etmesi gerekeceği - Yargılamanın iadesi yoluna başvurmadan ayrı bir müdahalenin önlenmesi davası açmakta hukuki yararın olup olmadığı (78) Yargılamanın iadesi 552 Birden fazla kesin hüküm bulunması. İkinci davada, birinci davada verilen hükümden bahisle kesin hüküm itirazında bulunulmamış ve böylece ikinci davaya bakan mahkeme birinci hükümden haberdar bulunmamış olduğundan, ikinci hükmün iptali için açılan yargıla¬manın iadesi davasının esası hakkında inceleme yapılması gerekir (79) Yargılamanın iadesi 557 İkinci hakem kararının birinci hakem kararına aykırı olduğundan bahisle yargılamanın iadesi yoluna başvurulup başvurulamayacağı - Her iki davada dava konusu edilen dönemler farklı ise bu davaların konularının aynı sayılıp sayılamayacağı (80) Yargılamanın iadesi 563 Hüküm aleyhine olan borçlunun iflâsı halinde, hükümden zarar gören alacaklının, hüküm lehine olan alacaklıya karşı açacağı sıra cetveline itiraz davasının (İİK m.235,II, c.2), HUMK m.446′daki yargılamanın iadesi davası yerine geçip geçmeyeceği; geçmesi halinde bu durumun, üçüncü kişilerle hileli işlemler sonucunda aleyhine iflâs kararı verilmesini sağlayan borçlu hakkında verilen iflâs kararını kapsayıp kapsamayacağı ve müflisin gerçek alacaklılarının, iflâs kararının iptalini sağlamak için, HUMK′nun 446. maddesine göre yargılamanın iadesi davası açıp açamayacağı (81) Yargılamanın iadesi 567 Tebligat hilesinin ve usulsüz tebligatın, yargılamanın iadesi sebebi teşkil edip etmeyeceği (82) Yargılamanın iadesi 572 Hakem kararından sonra düzenlenmiş olan bir belgeye dayanarak hakem kararı (davası) hakkında yargılamanın iadesi yoluna başvurulup başvurulamayacağı (83) Yargılamanın iadesi - Fer′i müdahale 577 Bilirkişi raporunun yanlış olmasının yargılamanın iadesi sebebi teşkil edip edemeyeceği - Yargılamanın iadesi davasında fer′i müdahale (84) Yargılamanın iadesi 585 Hile ve hud′a ile bir tanığın asıl davada mahkemeye gelmesinin (tanık olarak dinlenmesinin) engellenmiş olmasının, hükme etkili (müessir) bir hile ve hud′a sayılıp sayılmayacağı - Yalan tanık¬lıktan dolayı açılan ceza davasının Af Kanunu ile düşmesi üzerine, yargılamanın iadesi davasından önce, tanığın yalan beyanda bulun¬duğunun tespiti için (hukuk mahkemesinde) ayrı bir tespit davasının açılıp açılamayacağı; tanığın yalan tanıklıkta bulunup bulunma¬dığının hukuk mahkemesi tarafından incelenip incelenemeyeceği -Yeni bir tanık bulunmasının HUMK′nun 445. maddesinin 1. bendine göre bir yargılamanın iadesi sebebi teşkil edip etmeyeceği (85) Yargılamanın iadesi 597 Davanın feragat veya kabul ile sonuçlanması halinde, feragat veya kabule (maddi hukuk işlemine) karşı yargılamanın iadesi yoluna gidilip gidilemeyeceği - Şuf a davasına konu edilen şuf alı paym üçüncü bir kişiye satışının vaadedilmesinin, hakkın kötüye kullanıl¬ması sayılıp sayılmayacağı (86) Yargılamanın iadesi 614 Yargılamanın iadesi yolunun (HUMK m.445 vd), Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi′nin 35.maddesinin 1.paragrafı anlamında, "iç hukuk yolları"ndan olup olmadığı (87) Maddî hatanın düzeltilmesi 618 Mahkeme kararındaki maddî hatanın düzeltilmesinin ne zamana kadar istenebileceği (88) Maddî hatanın düzeltilmesi 622 Kadastro Mahkemesinin maddî hataya müstenit kesinleşme şerhine dayanılarak yapılan tapuya tescil işleminin hukuken bir sonuç doğurup doğurmayacağı (89) Harçtan muafiyet , 628 Menfi tespit davasının, kıyas yolu ile harçtan muaf tutulup tutulamayacağı (90) Harç 632 Objektif dava birleşmesinde harcın tutarı - Taleplerden birinin müracaata bırakılması (takip etmekten sarfınazar edilmesi) halinde, bu talep ile ilgili harcın tamamlanmasının gerekip gerekmeyeceği ve bu talebin işlemden kaldırılmasının gerekip gerekmeyeceği; karşı tarafın bu talep ile ilgili harcı tamamlayarak bu talep ile ilgili davaya da devam edilmesini isteyip isteyemeyeceği (91) Vekâlet ücreti sözleşmesi 635 Vekâlet ücreti sözleşmesinin, geçerli sayılabilmesi için, yazılı şekilde yapılmasının şart olup olmadığı - Yazılı ücret sözleşmesi yapılmamış olan hallerde, hasılı davaya iştirak yasağının söz konusu olup olamayacağı (92) Eski hale iade (getirme) talebi (süresi) 639 Eski hale iade (getirme) talebinin, temyiz ve karar düzeltme yollarının tüketildiği tarihten sonra kullanılıp kullanılamayacağı (93) Tebligat 643 Yabancı adlî belgelerin, Türkiye′deki kişilere doğruca posta vasıtası ile gönderilip gönderilemeyeceği (94) Usulsüz tebliğ 649 Avukatın komşusuna yapılan tebligat (95) Şuf a hakkını kullanma süresinin başlangıcı 654 Şufah payın ilişkin bulunduğu taşınmaz hakkındaki ortaklığın giderilmesi davası dilekçesinin ilanen tebligat yolu ile tebliğ edilmiş sayılması ile, şuf a hakkı sahibinin bir aylık şuf a hakkını kullanma süresinin, dava dilekçesinin ilânen tebligat yolu ile tebliğ edilmiş sayıldığı tarihten itibaren işlemeye başlamış sayılıp sayılamayacağı (96) Yabancı Mahkeme kararının Türkiye′de tenfizi 657 Yabancı ülkedeki zamanaşımı süresinin Türk kanunlarındaki zamanaşımı süresinden uzun olması halinde, bunun Türk kamu düzenine aykırı olup olmayacağı - Yabancı Mahkemeye müracaat edilmiş olmasının, Türk mahkemelerinde zamanaşımı süresi bakımından nasıl değerlendirileceği (97) Yabancı mahkeme kararının Türkiye′de kesin delil olarak tanınması 661 Dakar (Senegal) Bölge Mahkemesinin istihkak davası hakkındaki kesinleşmiş olan kararının Türk Mahkemesinde açılan davada kesin delil olarak tanınması talep edilebilir (98) Yabancı Mahkeme kararının tanınması - İhtiyatî tedbir kararı 665 Yabancı Mahkemenin kayyım tayini kararının Türkiye′de tanın¬ması hakkında bir Türk Mahkemesi kararı alınmış olmadıkça, kayyımın veya onun vekâlet vereceği bir avukatın kayyım tayin edilen şirket adına Türkiye′de dava açıp açamayacağı ve icra takibi yapıp yapamayacağı - Davada taraf olmayan kişiler aleyhine ve davanın esasını çözümleyecek biçimde bir ihtiyatî tedbir kararının verilip verilemeyeceği (99) Mecburi hakemdeki davanın ihbarı ve davaya müdahale 670 Mecburi hakemdeki dava kendisine ihbar edilmiş kişinin mecburi hakemdeki davaya müdahale etmek zorunda olup olmadığı -Mecburi hakemin davayı ihbar eden aleyhine karar vermesi halinde, bu karar dava kendisine ihbar edilmiş ve fakat mecburi hakemdeki davaya müdahale etmemiş kişiyi etkileyip etkilemeyeceği ve açılacak rücu davasında delil teşkil edip etmeyeceği (100) Tahkim şartı 676 Anayasa Mahkemesi′nin iptal kararlarının geriye yürümeyeceği ilkesinin görev konusunda uygulanıp uygulanmayacağı ve Anayasa Mahkemesi′nin iptal kararından sonra sözleşmedeki tahkim şartının geçersiz hale gelip gelmeyeceği ve tahkim şartının değiştirilip değiştirilemeyeceği (101) Tahkim şartı - Mahkemenin üçüncü hakemi seçmesi 682 Tahkim özel yetkisi bulunmayan bir vekaletname ile vekil tayin edilmiş olan kişi (vekil) tarafından imzalanan sözleşme geçerli olmasına rağmen, bu sözleşme içindeki tahkim şartının geçerli olmadığının ileri sürülmesi - Mahkemenin üçüncü hakemin seçimine ilişkin kararının, sözleşmedeki tahkim şartının geçerli olduğu hakkında kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği (102) Tahkim sözleşmesi 688 İhtirazi kayıtla hakem seçilmiş olmasının, taraflar arasında tahkim sözleşmesinin yapıldığı şeklinde yorumlanıp yorumlanamayacağı (103) Tahkim - İhtiyatî tedbir 692 Hakemlerde dava açıldıktan sonra, bu dava ile ilgili ihtiyatî tedbir kararı vermeye (kesin) yetkili mahkemenin, tahkim yerindeki (yani, hakem kurulunun yargı çevresi içinde bulunduğu) mahkeme olduğu (104) Tahkim sözleşmesi (veya şartı) - Karşılık dava 695 Tarafların, tahkim sözleşmesinin (veya şartının) belli bir süre ge¬çerli olacağını kararlaştırıp kararlaştıramayacağı ve bu süre geçtik¬ten sonra açılan karşı davanın hakemde görülüp görülemeyeceği (105) Hakem kararı 704 Taraflar hakemlerin maddi hukuka göre hüküm vereceği hususunda (zımni olarak) anlaşmışlarsa, hakemlerin adalet ve nasafet esaslarına göre karar vermelerinin mümkün olup olamayacağı (106) Hakem kararı (uygulanacak kurallar) 708 Tahkim şartını düzenleyen sözleşmede yer alan "Türk kanunları" deyiminin, "hem maddi hukuk kurallarını ve hem de usul hukuku kurallarını içeren bir kavram" olup olmadığı (107) Hakem kararı 714 Hakem kararının kesin hüküm teşkil etmesinin şartları (108) Tahkim süresinin dolması 717 Tahkim süresinin dolduğunun tespiti davasının mesmu (caiz) olup olmadığı (109) Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması 720 Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine, davaya ilk hakem kurulu (eski hakemler) tarafından mı, yoksa tarafların yeniden seçecekleri hakemler tarafından mı devam edilebileceği (110) Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması 723 Yargıtay′ın bozma kararından sonra, hakemlerin yeniden seçil¬medikleri halde incelemeye devam etmelerinin mümkün olup olmadığı ve bu durumda tahkim süresinin nasıl belirleneceği (111) Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması 727 Hakem kararının Yargıtay tarafından bozulması üzerine, yeni seçilen hakemlerin, Yargıtay′ın bozma kararma karşı direnip direnemeyecekleri (112) Yabancı hakem kararının tenfizi 733 Yabancı hakem kararının tenfizi talebinin kabulüne veya reddine ilişkin Mahkeme kararının temyizi üzerine verilen Yargıtay kararına karşı karar düzeltme yoluna gidilip gidilemeyeceği (113) Yabancı hakem kararının tenfizi 736 Yabancı hakem kararının tenfizi davasında, nispî karar ve ilâm harcının ne zaman alınması gerektiği (114) Yabancı hakem kararı 740 Taraflar hakem kararının tâbi olduğu kanunu açıkça göstermedikleri takdirde, zımnen sözleşmenin tabi olduğu Türk Kanununun, hakem kararına da tatbik edilip edilemeyeceği - Hakem kararının sadece HUMK′nun 532. maddesine göre Türk Mahkemesine tevdi edil¬mesi ile, hakem kararının Türk hakem kararı vasfını kazanıp kaza¬namayacağı - Bir hakem kararının aynı zamanda hem yerli (Türk) hem de yabancı olmasının mümkün olup olmadığı - Davalının ken¬di ana lisanından gayrı bir lisanda müdafaaya mecbur tutulmasının, müdafaa hakkının ihlali niteliğinde olup olmayacağı - Hakemlerin kararlarını Türk Mahkemesine tevdi ederken (HUMK m. 532), karar ve dosyanın Türkçe tercümesini de ibraz etmek zorunda olup olmadığı - Davanın yabancı bir dilde cereyanı ve kararın bu dilde verilmiş olmasının, yalnız başına bir temyiz sebebi teşkil edip etmeyeceği II - İcra ve İflâs Hukuku ile İlgili Hukuki Mütalâalar 757 (115) İcra tebligatı 759 Birlikte oturma şartı gerçekleşmeyen kişilere yapılan ödeme emri tebliğinin usulsüz tebliğ olduğu - Usulsüz tebliğ edilen belgenin içeriğinden anlaşılamayan hususların, bu usulsüz tebliğin öğrenil¬miş olması ile, tebliğ edilmiş sayılıp sayılamayacağı (116) Külli halefiyet anlaşması 763 Külli halefiyet anlaşmasının başlamış olan icra takiplerine etkisi. Temlik ile temlik vaadi arasındaki farklar (117) Menfi tespit davası 773 Alacaklının elinde İİK m.68′de yazılı (itirazın kesin kaldırılmasını sağlayacak) nitelikte bir belge yoksa, borçlunun, borçlu olmadığının tespiti için menfi tespit davası açmakta hukukî yararın bulunup bulunmadığı (118) Menfi tespit davası 776 Menfî tespit davasında, davalı alacaklının kötü niyetle icra takibi yapmış olduğu iddia ve ispat edilemez ise, davalı alacaklının, İİK′nun 72/5 maddesine göre, asgari % 40 tazminata mahkûm edilemeyeceği (119) Haciz 779 Borçlunun başka bir icra dosyasındaki alacağının haczi menkul haczi niteliğinde olduğundan, bu haczi bilen tarafların yapacağı tasarrufların haczi koyan alacaklıya karşı geçersiz (batıl) olduğu (120) Menfi tespit davası 785 İİK 89/3 maddesine göre ikinci haciz ihbarnamesinin tebliğinden itibaren yedi gün içinde menfi tespit davası açmamış olan üçüncü kişinin, bu yedi günlük süre geçtikten sonra (İİK′nun 72. maddesine göre), genel bir menfi tespit davası açıp açamayacağı (121) İstihkak davası 791 Alacaklının İİK m.99′a göre açacağı istihkak davası için, icra takibinin yapıldığı yerdeki ve hacizli malın bulunduğu yerdeki icra tetkik mercilerinin yetkili olup olmadığı (122) İstihkak davası 798 Mülkiyeti muhafaza anlaşmasının Türk ve İngiliz hukukuna göre şekil şartlarının neler olduğu (123) Anonim şirket hissesinin (çıplak payın) haczi ve satışı.... 813 Anonim şirket hissesinin (çıplak payın) nasıl haczedileceği ve satılacağı - Hacizli hisselerin kıymet takdiri yaptırılmadan, nominal değeri üzerinden artırmaya çıkarılmış ve satılmış olmasının, ihalenin feshi sebebi teşkil edip etmeyeceği (124) Menfî tespit davası ve ihtiyatî tedbir kararı 825 İİK′nun 135. maddesine göre yapılan tahliyeyi önlemek (tahliye borcunun bulunmadığını tespit ettirmek) için menfî tespit davası açılıp açılamayacağı ve açılacak bu davada kiracılık sıfatının nasıl ispatlanabileceği; dava kapsamında verilebilecek ihtiyatî tedbir kararının kapsamı (125) İhale alıcısının hakları 831 Gayrimenkulu ihaleden satın alan alacaklının, bu ihalenin feshi davası açılmış olması halinde de, ihale tarihinden sonraki kira bedellerini talep hakkı olup olmadığı (126) İhale alıcısının sorumlulukları 833 İhale kesinleşinceye kadar icra dairesi tarafından gayrimenkulun (fabrikanın) kiraya verilmesi halinde, bu kira döneminde çalışan işçilerin kıdem tazminatından ihale alıcısının sorumlu olup olmayacağı (127) İhalenin feshi 836 Kıymet takdiri işlemine karşı süresinde şikayet yoluna başvurmayan borçlunun, kıymet takdirinin usulsüz olduğundan bahisle ihalenin feshini isteyip isteyemeyeceği (128) İhalenin feshi 840 Satış ilanının düşük tirajlı bir gazetede yayımlanmış olmasının ihalenin feshi sebebi teşkil edip etmeyeceği - Eğer bir kişinin hazine bonosunu teminat olarak göstermesi kabul edilmeyerek artırmaya katılma talebi iflâs idaresi tarafından reddedilirse, bu durumun ihalenin feshi sebebi teşkil edip etmeyeceği (129) İhalenin feshi 844 İki ayrı gazetede yayımlanan ihaleye ilişkin satış ilanından bir tanesinde, birinci ihale gününün baskı hatası sebebiyle yanlış çıkmış olmasının, ihalenin feshi sebebi sayılıp sayılamayacağı -Alacaklıların bu konudaki hatanın satışı engellemeyeceğine dair verdiği kararın etkisinin ne olacağı - İlgililer, ihaleden önceki yolsuzlukları ihale gününden daha önce öğrenmişlerse, yedi günlük şikayet süresinin öğrenme gününden itibaren işlemeye başlayacağı - İhale konusu taşınmaz üzerindeki ipoteğin, satış ilanında ve şartnamesinde gösterilmemiş olmasının ihalenin feshi nedeni sayılıp sayılmayacağı - İpotek alacağının muaccel veya müeccel olmasının bu konudaki hukukî durumu değiştirip değiştirmeyeceği (130) İhale bedelinin ödenmemesi 851 Yüksek peyden sonraki daha düşük olan peylerin artırma tutanağına geçirilip geçirilemeyeceği; ihale bedelinin ödenmemesi halinde, İİK′nun 133. maddesine göre, bu sonraki daha düşük peylere teklif yapılıp yapılamayacağı (131) Çek′e dayanarak icra takibi yapılması 853 Çekin ödenmesi veya muhatap bankaya ciro edilmesi sonucu ödenmiş sayılmasından sonra, çekin tekrar ciro edilerek tedavüle çıkarılması veya mücerret bu çeke dayanarak takip yapılmasının mümkün olup olmadığı (132) Kesinleşmeden icra edilemeyecek ilâmlar 858 (133) Rehinli alacak ile ilgili takip yolları - İhtiyatî haciz 862 İpotekle temin edilmiş olan borcun tamamı için genel haciz veya iflâs yolu ile takip yapılıp yapılamayacağı; taraflar arasındaki sözleşmede ipotek alınmış olmasının icra yoluyla borçluları takibe engel olmayacağı yönündeki hükümlerin bulunmasının sonuca herhangi bir etkisinin olup olmayacağı - Rehinle temin edilmiş alacaklar için ihtiyati haciz istenip istenemeyeceği - Takip yollarının karşılaştırılması (134) İlamsız tahliyede menfî tespit davası ve ihtiyatî tedbir... 871 İİK′nun 272 ve sonraki maddelerine göre ilamsız tahliye takibi yapılıp bu tahliye takibi kesinleştikten sonra ancak henüz icra edilmeden önce, kiracının, kiralayanın tahliye hakkının mevcut olmadığının tespiti için genel mahkemelerde menfî tespit davası açıp açamayacağı ve mahkemenin kiralanan gayrimenkulun kiralayana teslim edilmemesi için ihtiyatî tedbir kararı verme yetkisinin bulunup bulunmadığı (135) Menkul teslimi 877 Kamulaştırılan Otel′in içindeki eşyalar ile birlikte teslimi için, eşyaların teslimi hakkında dava açıp ilâm almadan, Kamulaştırma Kanunu′nun 20.maddesine göre icra dairesine başvurulamayacağı (136) Rehnin (ipoteğin) paraya çevrilmesi 884 Takip konusu alacak ipotekle temin edilmiş olmasına rağmen, genel haciz (iflâs) yolu ile yapılan takibin iptali için, süresiz şikâyet yoluna başvurulup başvurulamayacağı (137) Rehnin (ipoteğin) paraya çevrilmesi 888 Alacağın, ipotek limiti dışında kalan bölümü için, asıl borçlu aleyhine genel haciz yoluna başvurulabileceği. Alacağın ipotek limiti içinde olması halinde dahi, kefillere karşı genel haciz yoluna başvurulabileceği (138) Rehinli alacak ile ilgili takip yolları 895 Alacağın rehinle temin edildiği hallerde, ilk önce rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yapılmadan iflâs yolu ile adi takip yapılıp yapılamayacağı ve bu takip zımnında iflâs davası açılıp açıla¬mayacağı - Rehin olarak verilmiş kambiyo senedi (bono) ile temin edilen alacağın, İİK′nun uygulamasında, rehinle temin edilmiş alacak sayılıp sayılmayacağı (139) Emekli Sandığı′nın mallarının üzerine ipotek tesisi ....898 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu′nun 20. maddesindeki "Sandığın her çeşit menkul ve gayrimenkul malları ile gelir ve alacakları haciz edilemezler" hükmü karşısında, Emekli Sandığı′nın arsası (% 88 hissesi) üzerinde ipotek tesis edilip edilemeyeceği; edilebilirse bu ipoteğin paraya çevrilmesi için (ileride) icra takibi yapılıp yapılamayacağı (140) İhtiyatî haciz kararına itiraz 904 İhtiyatî haciz kararına itirazın, ihtiyatî haciz kararı veren mahkemeye mi, yoksa alacak davasının açıldığı mahkemeye mi yapılacağı (141) İhtiyatî haciz 906 Türkiye′de ikametgâhı olmayan borçlunun mallarının bulunduğu yerdeki mahkemeden ihtiyatî haciz kararı istenip istenemeyeceği -İhtiyatî haciz talebinin kabul edilebilmesi için borçlunun davranışı yüzünden alacağın tahsilinin tehlikeye girmiş olmasının gerekip gerekmediği (142) İhtiyatî haciz 909 Ortak Girişimin (adi ortaklık) ortaklarından birinin tasfiye payı üzerine ihtiyatî haciz ve iflâs tedbiri konulmuş olması nedeniyle Ortak Girişimin sona ermiş sayılıp sayılamayacağı (143) İflâs takibi için yetkili icra dairesi - Islah - Takas 917 Muamele merkezi Küçükçekmece İlçesinde olan borçlu aleyhine yapılan iflâs takibi için yetkili icra dairesinin (İstanbul değil) Küçükmece İcra Dairesi olduğu - Başka bir mahkemede dava konusu yapılmış olan bir alacak için, (diğer mahkemede) ıslah yolu ile takas defi ileri sürülmesi (144) İflâsın ertelenmesi 928 Şirketin aktifinin pasifini karşılamaya yetmemesi halinde, şirketin herhangi bir Mahkeme kararı olmaksızın iflâs haline girmiş sayılıp sayılamayacağı - Gerek şirket idare meclisinin gerekse umumi he¬yetin, bu durumu mahkemeye bildirmeden, gerekli gördükleri ted¬birleri alıp şirketin durumunu düzeltmeye yetkilerinin olup olma¬dığı - Ticaret mahkemesinin, şirketin iflâsının tehirine (ertelenme¬sine) karar vermesi - İflâsın tehiri mühleti içinde, Şirkete karşı icra ve iflâs takibinin yapılıp yapılamayacağı; mahkemenin iflâsın tehiri mühleti içinde, şirket aleyhine hiçbir icra ve iflâs takibi yapıla¬mayacağına ve evvelce başlamış olan takiplerin duracağına ilişkin karar verip veremeyeceği - İflâsın tehiri mühleti içinde, konkordato teklif edilmesi, konkordato mühletinin alınması ve konkordatonun kabul ve tasdik edilmesinin mümkün olup olamayacağı (145) Bankaların iflâsı 945 Bankalar Kanunu uyarınca Marmara Bankası aleyhine açılan iflâs davasında, Marmara Bankası′nı, Bankanın yönetim ve denetimi geçici olarak kendisine devredilen İş Bankası′nın mı, yoksa Mar¬mara Bankası′nm yönetim kurulunun mu temsil edeceği - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu′nun Bankalar Kanunu uyarınca yapacağı iflâs talebinin, takipli iflâs mı yoksa takipsiz (doğrudan doğruya) iflâs mı olduğu (146) Bankaların iflâsı - Vefa hakkı 957 İflâs etmiş bankaya karşı vefa (geri alım) hakkının kullanılması (147) Özel finans kurumlarının iflâsı 963 Faaliyet izni kaldırılan özel finans kurumları hakkındaki (daha önce açılmış) iflâs takiplerine ve iflâs davalarına devam edilip edileme¬yeceği (148) İflâsta rehinli malın satılması ve satış bedelinin rehin alacaklısına ödenmesi 968 İİK′nun 185. maddesinin 1. fıkrasına göre satılmış olan rehinli malın satış bedeli ile rehin alacaklısının alacağının hemen ödenip ödenemeyeceği, bunun (ödeme) için iflâs tasfiyesinin neticelen¬mesinin beklenmesine gerek olup olmadığı (149) Kiracının iflâsı 975 Müflis kiracının işletme hakkının iflâs masası malvarlığına dahil olup olmadığı ve işletme hakkının iflâs idaresi tarafından açık artırma yolu ile yapılan satışının kanuna uygun olup olmadığı (150) İflâsta pazarlık ile satış 982 İflâs idaresinin tek taraflı pazarlık üzerine yaptığı satışın, diğer teklif sahiplerinin menfaatine ve kazanılmış hakkına aykırı olup olmayacağı ve bu nedenle yapılmış olan pazarlıkla satışın iptalinin istenip istenemeyeceği (151) İflâsta satış 986 İflâs idaresinin gayrimenkulleri pazarlıkla satış usulü - Satış ilânı¬nın Kanuna uygun olup olmadığı - Gayrimenkulun satış bedelinin takas suretiyle ödenip ödenemeyeceği - İflâs alacaklılarının (alacağın ödenmesi için para yatırılmış olsa bile) ihalenin feshi talebini devam ettirmekte hukukî yararlarının olup olmadığı -Pazarlıkla gayrimenkul satış sözleşmesi resmi şekilde yapılmamış ise geçersiz (batıl) olacağından, icra tetkik merciinin pazarlıkla satışın geçersiz olduğuna re′sen karar verip veremeyeceği (152) İflâsın kaldırılması (konkordatonun tasdiki nedeniyle).. 1028 Konkordatonun tasdiki nedeniyle iflâsın kaldırılması halinde, iflâsın açıldığı tarih ile kaldırıldığı tarih arasındaki dönem için, amme alacağının ödenmemesinden dolayı gecikme zammı istenip istene-meyeceği (153) İflâsın kaldırılması 1038 İflâs etmiş olan bir anonim şirketin hisse senetlerinin başkasına devrinin mümkün olup olmadığı - Bütün alacaklıların taleplerini geri almaları nedeniyle iflâsın kaldırılması - Alacağın reddedilmiş olması sebebiyle açılan sıra cetveline itiraz davası derdest iken, iflâsın kaldırılmasının istenip istenemeyeceği (154) İptal davası 1044 Satıcı ve alıcı şirketlerin ortaklarının aynı olmasının, yapılan hisse satışının muvazaalı ve mal kaçırmak amacı ile yapılmış olduğuna karine sayılıp sayılamayacağı (155) Konkordato 1050 İİK′nun 294. maddesinde düzenlenen on günlük iltihak süresi içinde rehin hakkından feragat etmiş olan alacaklının konkordato çoğunluğunun (nisabının) hesabında adi alacaklı olarak hesaba katılıp katılamayacağı (156) Konkordato 1056 Konkordatonun Ticaret Mahkemesince reddedilmesi üzerine, alacaklılardan birinin yedi gün içinde açtığı iflâs davasında, Ticaret Mahkemesinin derhal iflâs kararı vermek zorunda olup olmadığı -Ticaret Mahkemesinin görülmekte olan başka iflâs davalarının sonuçlanmasını bekleyip bekleyemeyeceği (bekletici sorun yapıp yapamayacağı) (157) Konkordato 1060 Konkordato mühleti vermiş olan icra tetkik merciinin, görev sınırı ve görevi dışında vermiş olduğu başka bir karardan dönüp dönemeyeceği (rücu edip edemeyeceği) (158) Yabancı iflâs kararının Türkiye′de tenfizi 1062 İngiliz Mahkemesi tarafından verilmiş olan iflâs kararının, Türkiye′de tenfızine veya tanınmasına karar verilip verilemeyeceği III-Diğer Konular ile İlgili Hukuki Mütalâalar 1071 (159) Poliçe ve bononun şekil şartları 1073 Almanca olarak düzenlenmiş bulunan senedin poliçe ve/veya bono niteliğinde olup olmadığı ve ciro edilip edilemeyeceği (160) Kira sözleşmesi 1079 Hasılat kira sözleşmesinin 6570 sayılı Kanuna tabi olup olmadığı ve hasılat kira sözleşmesinin kısmi devrinin mümkün olup olmadığı (161) Kefalet-Tanık ile ispat 1083 Borçlanılan ve kefil olunan tutar gösterilmediği takdirde, kefalet sözleşmesinin geçerli sayılıp sayılmayacağı - Kefil olma iradesinin mevcut olup olmadığının incelenmesi - Hata ve hile sebebine dayalı iddiaların tanık ile ispat edilip edilemeyeceği (162) Gayrimenkulu iyi niyetle iktisap 1092 Bir kimsenin sahte vekilden temellük ettiği gayrimenkulu iyi niyetli bir üçüncü kişiye temlik etmesi halinde, üçüncü kişinin iktisabının muteber olup olmayacağı (163) Nüfus kaydının terkini (tashihi) 1095 Mahkeme hükmü olmadıkça, nüfus kütüğü kaydının düzeltilemeye¬ceği (164) Rehin Sözleşmesi - Rehnedilen malın telef ve zayi olması 1099 Rehnedilen malın telef ve zayi olması halinde, takip yolunun (rehnin paraya çevrilmesi yolu ile takip yerine haciz yolu ile takip yapılması) değiştirilip değiştirilemeyeceği - Rehnedilen malın telef ve zayi olması halinde, rehin alan aleyhine, merhun malın bedelinin tahsili için tazminat davası açılıp açılamayacağı - Rehin alanın, (sorumlu olacağı) merhun malın zayi olması ile oluşan zarar tutarı ile rehin verenden olan alacağını takas edip edemeyeceği - Rehin muamelesinin muvazaalı olduğu iddiasının tanıkla ispat edilip edilemeyeceği - İcra tetkik mercii tarafından verilen rehin muame¬lesinin muteber olmadığı hakkındaki kararın, genel mahkemelerde açılacak davalarda kesin hüküm teşkil edip etmeyeceği