Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mayıs (55)      Nisan (89)      Mart (152)      Şubat (207)

Hukuki Mütalaalar II

Hukuki Mütalaalar II

- Vedat Kitapçılık

Sayfa Sayısı
:  
123
Kitap Ölçüleri
:  
16X24
Basım Yılı
:  
2015
ISBN NO
:  
978-605-4823-94-9

75,00 TLÖNSÖZ

 

“Hukuki Mütalâalar”ın ilk cildi 2007 yılında yayınlanmıştı. Bu ikinci ciltte yer alan 17 adet hukuki mütalâa 2007 tarihinden sonra verilmiş olanlardan bir seçmedir. Ayrıca kitabın son kısmında Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ile Sermaye Piyasası Kanunu’na ilişkin olarak bilimsel sempozyuma sunulmuş olan bir sözlü tebliğim ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na ilişkin bir değerlendirmeme de yer verilmiştir.

Kitap, ilk cildinde olduğu gibi, çok iyi bir insan ve çok değerli bir bilim adamı olan merhum hocam Ord. Prof. Dr. Halil Arslanlı’nın aziz anısına ithaf edilmiştir.

Kitabın hazırlanmasındaki yardımları için değerli sekreterim Naile Odabaş’a ve basım ve yayımını üstlenen Vedat Kitapçılık sahibi Sayın Vedat Carbaş ile çalışanlarına çok teşekkür ederim.

                                                                                                          Taksim / Gümüşsuyu  

                                                                                                          Temmuz  2015  

                                                                                                                                                                      Prof. Dr. Erdoğan Moroğlu

        

 


İÇİNDEKİLER

 

 

ÖNSÖZ................................................................................................ V

İÇİNDEKİLER.................................................................................. VII


 


[ 66 ]


İPOTEKLİ TAŞINMAZLARIN ANONİM ORTAKLIĞA


SERMAYE OLARAK KONULMASI


İpotekli taşınmazın anonim ortaklığa sermaye olarak konulması hukuken geçerlimidir? • Fiktif ödeme ve bunun giderilmesi • Borçlu şirketin iflâsının ertelenmesi kararı karşısında alacaklıların alacaklarını İİK.nun 179/b maddesi hükmü engeline takılmadan nasıl tahsil edebilecekleri.         


[ 67 ]


ANONİM ORTAKLIKTA ORTAĞIN BİLGİ


ALMA HAKKI


Anonim ortaklık paysahiplerinin bilgi alma hakları • “Şirket sırrı” sınırlaması • Paysahiplerinin bilgi ve belge alma taleplerinin reddi halinde, bunun ifa davası yoluyla sağlanabilip sağlanamayacağı • Bilgi alma hakkının ihlâli halinde ceza yaptırımı.


 


 


[ 68 ]


ANONİM ORTAKLIK PAYLARININ ÖNCELİKLE


SATIN ALINMASINA İLİŞKİN SÖZLEŞME


 


[ 69 ]


ANONİM ORTAKLIKTA SERMAYE BORCUNUN


ÖDENMESİNDE TEMERRÜT


Anonim ortaklıkta sermaye borçlarını süresinde ödemeyen paysahiplerinin ihtara gerek kalmaksızın temerrüt faizi ödeyeceği • İştirak taahhüdünde faiz oranı belirtilmemiş ise 3095 sayılı Faiz Kanunu’nun değişik 1. maddesine göre faiz ödeneceği • Şirketin faiz alacağının borçlu paysahibinin tasfiye payı alacağından mahsup edilip edilemeyeceği.


 


[ 70 ]


ANONİM ORTAKLIK PAYSAHİPLERİ


DEFTER KAYITLARININ GEÇERSİZLİĞİ


Pay devri yapılacağı varsayımı ile anonim ortaklık pay defterine düşülen kaydın geçersizliği • Geçersiz pay defteri kaydına itibar edilerek yapılan davetsiz genel kurul toplantısının ve bu toplantıda alınan kararların geçersizliği • Geçersiz pay defteri kaydının silinmesi.


 


[ 71 ]


ANONİM ORTAKLIKTA KÖTÜ NİYETLİ ESAS


SERMAYE ARTIRIMI KARARI.


ARTIRIM KARARININ İPTALİ DAVASININ


DİNLENEBİLMESİ KOŞULU.


 İPTAL DAVASININ ISLAHI


Anonim ortaklıkta genel kurul kararının iptali davasının dinlenebilmesi koşulu • Dinlenemeyecek iptal davasının “Sermaye artırımı işleminin geçersizliğinin tesbiti ve bir bütün olarak (genel hükümlere göre) geçersizliğinin tesbiti ve iptali” şeklinde ıslah edilmesi imkânı • Sermaye artırımının şirketin finansman ihtiyacından ziyade azınlık paysahiplerinin mevcut sermaye ve pay oranlarının egemen ortaklar yararına küçültülmesi amacıyla yapılması.


 


[ 72 ]


ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU


ÜYELERİNİN TEMSİL YETKİLERİ


Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri ve bu yetkinin sınırları • Kanun veya anasözleşme ile açıkça öngörülmüş olmadıkça anonim ortaklığı temsile yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile diğer temsilcilerin temsil yetkilerini bir yönetim kurulu veya genel kurul kararına dayandırmak zorunda olmamaları • Aralarında pay alım satımı yapan iki anonim ortaklığın yönetim kurullarında tüzel kişi temsilcisi olarak değil de paysahibi sıfatıyla bulunan üyelerin pay devri kararına katılmalarının TTK.nun 332. maddesindeki yasağa girmediği • Anonim ortaklık yönetim kurulu kararlarının butlanının tesbiti davasının dinlenebilmesi için davacının bu davayı açmakta hukuki yararının bulunması gerektiği.


 


[ 73 ]


ANONİM ORTAKLIKTA YÖNETİM KURULU


ÜYELERİNİN TEMSİL YETKİLERİ


Anonim ortaklık yönetim kurulu üyelerinin temsil yetkileri ve bu yetkinin sınırları • Kanun veya anasözleşme ile açıkça öngörülmüş olmadıkça anonim ortaklığı temsile yetkili olan yönetim kurulu üyeleri ile diğer temsilcilerin temsil yetkilerini bir yönetim kurulu veya genel kurul kararına dayandırmak zorunda olmamaları • Aralarında pay alım satımı yapan iki anonim ortaklığın yönetim kurullarında tüzel kişi temsilcisi olarak değil de, pay sahibi sıfatıyla bulunan üyelerin pay devri kararına katılmalarının TTK.nun 332. maddesindeki yasağa girmediği • Anonim ortaklık yönetim kurulunun kararlarının butlanının tesbiti davasının dinlenebilmesi için davacının bu davayı açmakta hukuki yararının bulunması gerektiği.


 


[ 74 ]


LİMİTED ORTAKLIK İDARE VE TEMSİL


ORGANLARININ İBRASI


Limited ortaklık idare ve temsil organının ibrasının ortaklık tüzel kişiliği ile egemen ortakların da ibraları anlamına geleceği • Ortaklığın zarara uğratılması nedeniyle tazminat davası açan paysahiplerinin hükmedilecek tazminatın ortaklığa verilmesini talep ve dava etmek zorunda olmaları.


 


[ 75 ]


TOPTAN DAĞITIM VE LOJİSTİK (TEDARİK)


SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMEYE AYKIRILIK


 


[ 76 ]


YAVRU ORTAKLIĞIN EGEMEN


ORTAKLIKTAKİ ALACAĞI


Yavru ortaklık kendi paylarının