Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Cilt 3

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Cilt 3Sayfa Sayısı
:  
1011
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

III. Cilt′in içindekiler


Sayfa


S 30. Ticarî defterlerle ispat 2439


A) Genel bilgi 2439
I - Ticarî işlerde ispat 2439

II - Ticarî defterler 2440

1) Zorunlu (mecburî) ticarî defterler 2440
a) Belirli zorunlu ticarî defterler (muayyen
mecburî ticarî defterler) 2440
aa) Tüzel kişi tacirlerinin tutması gereken
belirli zorunlu ticarî defterler 2441
bb) Gerçek kışı tacirlerin tutması gereken
belirli zorunlu defterler , 2442
cc) Noter tasdiki ′.onaylaması) 2443
b) Belirsiz zorunlu ticarî defterler (muayyen
olmayan mecburî ticarî defterler) 2444
2} isteğe bağlı ticarî defterler (ihtiyarî ticarî
defterler) 2446

B) Ticarî defterlerin sahibi aleyhine delil olması 2447

I - Başka deliller ile birlikte karşı tarafın ticarî
defterlerine dayanılması 2447
II - Delilin karşı tarafın ticarî defterlerine hasredilmesi 2448
1) Bir tarafın yalnız karşı tarafın (hasmın) ticarî
defterlerine dayanması 2448
2) Delilini hasreden tarafın tacir olması şart değildir.. 2449
3 i Mahkemenin karşı tarafın defterlerinin ibrazına
karar vermesi 2450
a) Karşı tarafın ticarî defterlerini ibrazdan kaçınması 2450
b) Karşı tarafın ticarî defterlerini ibraz etmesi 2456
aa) Karşı tarafın ticarî defterlerinde iddia
hakkında hiçbir kayıt yoksa 2456

III. Cilt′in İçindekiler

Sayfa

bb) Karşı tarafın ticarî defterlerinde iddia
hakkında kayıt varsa 2457
1. Karşı tarafın ticarî defterlerinde
yalnız kendi aleyhine kayıt varsa 2458
2. Karşı tarafın ticarî defterlerinde hem
kendi aleyhine hem de lehine kayıt varsa . 2459
aaa) Karşı tarafın ticarî defterleri
kanuna uygun ise 2460
bbb) Karşı tarafın ticarî defterleri
kanuna uygun değilse 2460
III - Kendi defterine dayanan tarafın defterinin (kendi)
aleyhine delil teşkil etmesi 2463

C) Ticarî defterlerin sahibi lehine delil olması 2464

I- Genel bilgi 2464
II - Ticarî defterlerin sahibi lehine delil olabilmesi için
gerekli şartlar 2464
1) İki taraf da tacir olmalıdır 2466
2) Uyuşmazlık konusu iki tarafın ticarî işletmesiyle
ilgili bir hukukî işlem olmalıdır 2469
3) Sahibi lehine delil sayılacak defterler ticarî
defter olmalıdır 2470
4) Ticarî defterler kanuna uygun olarak tutulmuş olmalıdır 2471
5) Bir tacirin tuttuğu bütün defterler birbirini
teyit etmelidir (doğrulamalıdır) 2472
6) Karşı tarafın, ticarî defterleri buna aykırı
olmamalıdır veya bunun aksini ispat edememiş
olması gerekir 2473
a) Karşı taraf da ticarî defterlerini ibraz ederse 2474
aa) Karşı tarafın ticarî defterleri kanuna
uygun olarak tutulmuş ise 2474
bb) Karşı tarafın ticarî defterleri kanuna
uygun değilse 2477
b) Karşı taraf ticarî defterlerini ibraz etmezse
(veya karşı tarafın ticarî defterleri yoksa) 2477
c) Karşı tarafın, defterlerine dayanan tarafın
ticarî defterlerinin aksini ispat etmesi 2477
7) Defterleri lehine delil olan tarafa tamamlayıcı
yemin verilmesi 2479

III. Cilt′in içindekiler VII

Sayfa

§ 31. Yemin 2483

A) Genel bilgi 2483

B) Taraf yemini (kesin yemin) 2484

I - Yemin teklifi 2484
1) Yemin teklifini ispat yükü kendisine düşen taraf yapar 2484
2) Yemin teklifi karşı tarafa yapılır 2492
3) Yemin teklifinin yapılma zamanı 2493
4) Mahkemenin yemin teklif etme hakkını hatırlatması 2498

a) Taraf genel bir ifade ile bütün delillere dayandığını bildirmiş ise 2501
b) Taraf genel bir ifade ile bütün delillere dayandığım bildirmemiş ise 2501
aa) Mahkemenin yemini hatırlatmasına
gerek olmadığı görüşü 2502
bb) Mahkemenin yemini hatırlatmakla
yükümlü olduğu görüşü 2503
c) Dilekçede "sair delillere" de dayanılması
uygun olur 2505
d) Yemini hatırlatma usulü 2506
e) Kendisine yemin teklif etme hakkı hatırlatılan tarafın durumu 2507

5) Yemin teklif edilen vakıa karşı tarafın kendisine ilişkin olmalıdır (zâtından sâdır olmalıdır) 2508
6) Yemin konusu vakıalardır 2512
7) Yemin teklifinden vazgeçme 2513
8) Yemin teklifi ile ilgili diğer konular 2514
9) Yemin teklif edilemeyecek olan haller 2515
a) Kendiliğinden harekete geçme ve araştırma
ilkesi uygulanan davalarda 2515
b) Namus ve haysiyeti etkileyecek fiiller hakkında . 2515
c) Cezayı gerektirecek fiiller hakkında 2516
d) Hâkimin reddinde 2520
e) Muteberlik şartı için 2520
f) Başka delil gösterilemeyeceği öngörülen
hallerde 2521

VIII

lll

/ Sayfa

II - Kendisine yemin teklif edilen tarafın buna karŞ1 ^
AavTaraöV
ge\mexse „„..„^«^
2) Yemin teklif edilen taraf çağrıldığı oturuma
gelirse 2525
a) Yenim teklifinin kabulü ve yemin edilmesi 2525
aa) Yemin teklifinin kabulü 2525
bb) Yemin edilmesi 2527
cc) Yalan yere yemin edilmiş olması 2532
b) Yeminden kaçınma (çekinme) 2534
c) Yeminin reddi 2538
III- Yemin taraflarca edilir (eda olunur) 2541

C) Hâkim tarafından (re′sen) teklif olunan yemin 2547
D) Yemin hakkında ortak usul hükümleri 2552

I - Genel bilgi 2552
II - İstinabe yolu ile yemin edilmesi 2552
1) Türkiye′de istinabe ile yemin edilmesi 2552
2) Yabancı ülkelerde istinabe yolu ile yemin edilmesi . 2554

a) Genel bilgi 2554
b) Yabancı ülke kanununda yemin delili varsa 2556
c) Yabancı ülke kanununda yemin delili yoksa 2556
d) Yemin yabancı mahkemede edilebilir 2557

III - Yemin edecek tarafın mahkemeye gelememesi 2557
IV - Yemin ettirilmesinde uyulması gereken sıra 2558
V - Mahkemenin hazırladığı yeminli ifade metninin
aynen tekrar edilmesi zorunlu değildir 2562

3. Alt Bölüm
TAKDİRÎ DELİLLER


8 32. Tanık (Şahit) 2567
A) Genel bilgi 2567
B) Tanık ile ispatın mümkün olduğu haller 2571
I - Tanıkla ispat edilebilecek hukukî işlemler 2572
II - Hukukî fuller tanıkla ispat edilebilir 2572

III. Cilt′in içindekiler IX

Sayfa

C) Tanıklık etmek kural olarak zorunludur 2572
D) Tanıklıktan çekinme (şahadetten imtina) 2573
I - Tanıklıktan çekinme halleri 2573
1; Tarafların yakınları tanıklıktan çekinebilir ............. 2573
2) Meslek sırrı dolayısiyle tanıklıktan çekinme 2573
3) Menfaat nedeniyle tanıklıktan çekinme 2574
4) Tanıklıktan çekinmenin caiz olmadığı haller ........... 2575
II- Tanıklıktan çekinme usulü 2576
E) Tanıkların gösterilmesi 2577
I - Tanık gösterme talebi 2577
II - Tanık gösterilmesi için süre verilmesi 2580
III - Tanık listesi verilmesi 2584
1) Genel bilgi 2584
2 i İkinci tanık listesi verme yasağı 2585
3) İkinci tanık listesi verme yasağının istisnaları 2590
a! Tanıkların ölmüş olması 2590
b) Tanıkların çekinmiş olması 2591
c) Tanık listesi geçersiz ise 2591
d) Başka vakıalar için yem tanık listesi verilebilir .. 2592
e) Saklı tutma 2593
fi Karşı tarafın muvafakati 2593
g) Kendiliğinden araştırma ilkesinin uygulandığı
davalarda 2593
h) Başka iki misal 2594
j) Diğer tarafın vazgeçtiği tanıkların
dinlenmesinin istenmesi 2594
k) Dosyadaki belgelerde isimlen yazılı olan
kişilerin dinlenmesi 2594
IV- Tanıkların dinlenmesinden vazgeçilmesi 2594
F) Tanıkların mahkemeye çağrılması (daveti) 2597
G) Tanıkların dinlenmesi 2603
I - Dinleme yen 2603
II - Tanıkların dinlenmesi usulü 2609
H) Hâkim tanık ifadelerini serbestçe takdir eder 2616

S 33. Bilirkişi (Ehlivukuf) 2621

A) Bilirkişi kavramı ve tanıktan farkı 2621
B) Bilirkişi incelemesini gerektiren haller 2624

X III. Cilt′in içindekiler

Sayfa

I - Bilirkişi incelemesinin zorunlu olduğu haller 2624
II - Özel ve teknik bilgiyi gerektiren haller 2625
III - Öze! ve teknik bilgiyi gerektiren halleri hâkim
takdir eder 2631
IV- Hukukî sorunlar için bilirkişiye başvurulamaz 2633
V - Yabancı hukukun ispatı için bilirkişiye
başvurulabilir 2652
VI - Örf ve âdetin tespiti için bilirkişiye başvurulabilir 2652
O Bilirkişi incelemesine karar verilmesi 2653
I - Bir tarafın bilirkişi incelemesi yapılmasını istemesi ..... 2653 II - Hâkimin kendiliğinden bilirkişi incelemesi
yapılmasına karar vermesi. 2657

D) Bilirkişi seçimi 2662

I - Resmî bilirkişiler 2663
1) Orman Bakanlığı 2663
2! Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu 2663
3) Adlî Tıp Kurumu 2664
a) Adlî Tıp ihtisas Daireleri 2664
b) Adlî Tıp İhtisas Kurulları 2665
c) Adlî Tıp Genel Kurulu 2670

4) Yüksek Sağlık ŞÃ»rası 2676
5) Kamulaştırma bedeline itiraz davalarında bilirkişilik 2683

a) Bilirkişi listeleri 2683
b) Üç kişilik bilirkişi kurulunun seçimi 2684
c) Bilirkişilik yapamayacak olanlar 2686
d) Bilirkişi kurulu raporu 2687
e) Açık isabetsizlik veya orantısızlık halinde
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması 2687
f) Rapor kanaat sağlayıcı nitelikte değilse
yeniden bilirkişi incelemesi yaptırılması 2690
g) Yakardaki iki içtihadı birleştirme kararının
eleştirisi 2692
h) Bilirkişiye yemin ettirilmesi 2693
jı Listelerden seçilecek bilirkişilerin uzman
olmaları gerekir 2694
II - Diğer (resmî olmayan) bilirkişilerin seçimi 2695
l! Bilirkişilerin adedi (sayısı) 2696

III. Cilt′in İçindekiler XI

Sayfa

2i Bilirkişilerin seçilmesi 2700
a) Tarafların anlaşması (ittifakı) ile bilirkişi
seçilmesi 2700
b) Bilirkişinin hâkim tarafından (re′sen) seçilmesi .. 2702
3) Bilirkişinin uzman olması gerekir 2707
4} Bilirkişinin reddi 2718
5) Bilirkişinin tarafsız olması gerekir .....2724
6) Bilirkişilik yapmak kural olarak zorunlu değildir ... 2727
7)
E) Bilirkişi incelemesi ve raporu 2731

I — Bilirkişiye sorulacak soruların belirlenmesi 2731
II — Bilirkişiye süre verilmesi 2732
III - Bilirkişiye yemin verilmesi 2733
IV- Bilirkişinin inceleme yapması 2733
V - Bilirkişi raporu 2735
VI - Bilirkişi raporuna itiraz 2745
1; Genel bilgi 2745
2) Bilirkişi raporuna itiraz süresi 2747
3) Bilirkişi raporuna itiraz edilmemesi ile usulî kazanılmış hak doğar 2753
4) Rapora itiraz etmeyen Yargıtaya da itiraz edemez .. 2760
VII — Ek bilirkişi raporu alınması 2760
VIII -Yeni (ikinci) bilirkişi incelemesi 2763


F) Bilirkişi raporu hâkimi bağlamaz 2769

I- Genel bilgi 2769
II - Yargıtaym görüşü 2770
1) Hâkim bilirkişi raporunu yeterli görmezse
yemden bilirkişi incelemesi yaptırmalıdır 2770
2) Yargıtaya göre hâkim azınlıkta kalan
bilirkişinin görüşünü benimseyemez 2775
3) Üçüncü defa bilirkişi incelemesi yaptırılması 2777
4) Dördüncü defa bilirkişi incelemesi yaptırılması 2777
5 i Beşinci defa bilirkişi incelemesi yaptırılması 2779
III — Yargıtaym görüşünün eleştirisi 2779

G) Bilirkişi ücreti 2791

H) Bilirkişinin sorumluluğu 2795

I - Bilirkişinin ceza sorumluluğu 2795
II - Bilirkişinin hukukî sorumluluğu 2797

XII

III. Cilt′in içindekiler


Sayfa

J) Bilirkişi raporunun başka bir davaya etkisi 2800

I - Görevsiz ve yetkisiz mahkemedeki bilirkişi incelemesi . 2800 II — Bir hukuk davasındaki bilirkişi raporunun yeni
davaya etkisi 2801
1) iki davanın tarafları aynı ise ...2801
a) Kısmî davadaki bilirkişi raporunun ek
davaya etkisi 2801
b) İşçi ile işveren arasındaki davadaki bilirkişi
raporunun Sosyal Sigortalar Kurumunun
açtığı riicu davasına etkisi 2806
2) Bir davadaki bilirkişi raporunun tarafları değişik
olan yeni bir davaya etkisi 2809
a) Birinci davadaki bilirkişi raporu ikinci davada bağlayıcı değildir 2809
b) ikinci davaya bakan mahkeme birinci davadaki bilirkişi raporu ile yerinebilir 2811
c) Kamulaştırma davalarında da mahkemenin benzer birinci davadaki bilirkişi incelemesi
ile yetinebilmesi gerekir 2814
d) İkinci davada da yeni bilirkişi incelemesi
yaptırılabilir 2818
III - Çekişmesiz yargı işinde alınmış olan bilirkişi
raporunun bağlayıcılığı 2825
IV — Ceza mahkemesindeki bilirkişi raporunun hukuk
davasına etkisi 2825
V - İcra tetkik merciindeki bilirkişi raporunun hukuk
mahkemesindeki davaya etkisi 2825
VI - Delil tespiti yolu ile alman bilirkişi raporunun
asıl davada etkisi 2826
§ 34. Keşif 2827
A) Genel bilgi 2827
B) Keşif kararı 2830
C) Keşif giderlerinin ödenmesi 2835
I - Keşif giderleri 2836
1) Hâkim ve kâtipler için yol tazminatı 2836
2) Taşıt aracı gideri 2837
3i Bilirkişi ücreti 2838

III. Cilt′in içindekiler XIII

Sayfa

4! Tanık ücretleri 2838
5) Davetiye giderleri 2839
II - Keşif giderlerinin ödenmesi içm süre verilmesi 2839
1) Taraf keşif giderlerini öderse 2839
2) Taraf keşif giderlerini ödemezse (yatırmazsa) 2840
III - Mahkemenin kendiliğinden keşif kararı vermesi
halinde keşif giderlerinin yatırılması , 2847
D) Keşif yapılması 2854
I - Keşif mahkeme tarafından yapılır 2854
1) Davaya bakan mahkeme 2854
2) İstinabe yolu ile keşif yapılması 2857
3) Görevsiz mahkemede yapılan keşif 2860
4) ihtiyatî tedbir veya delil tespiti yolu ile
yapılan keşif 2860
5) Bir davada yapılan keşfin başka bir davaya etkisi .. 2861
11 - Keşif günü ve tarafların daveti 2862
1) Keşif günü ve saati 2862
2 ı Tarafların keşfe davet edilmesi (çağrılması) 2864
IH - Keşifte tanık dinlenmesi 2865
IV - Keşifte bilirkişiye başvurulması 2865
V - Keşif tutanağı 2866
VI - Hâkim keşif sonucunu serbestçe takdir eder 2868

§ 35, Özel i hususîı hüküm sebepleri 2871

A) Genel bilgi 2871
B) Menkul malların muayenesi 2872
C) insan vücudunun muayenesi 2872
D) Kan muayenesi 2873
E) Teyp bandı takdiri delildir 2877

S 36. Delil sözleşmesi 2881

A.ı Gene! bilgi (kavram) 2881
Bı Delil sözleşmesinin çeşitleri 2885
I - Münhasır- delil sözleşmesi 2885
1) Genel olarak münhasır delil sözleşmesi 2885
a) Kavram 2885
b) Münhasır delil sözleşmesine misaller 2885
c) Münhasır delil sözleşmesinin içeriği 2887
d) Münhasır delil sözleşmesinin etkisi 2888

XIV III. Cilt′in içindekiler

Sayfa

2) Hakem - bilirkişi sözleşmesi 2899

a) Kavram 2899
b) Hakem-bilirkişı sözleşmesine misaller 2899
c) Hakem-bilirkişiler tarafsız yani üçüncü kişi olmalıdır 2907
d) Hakem-bilirkişi sözleşmesinin etkisi 2908
e) Hakem-bilirkişilerin seçimi 2912
f) Hakem-bilirkişilerin inceleme yapması 2913
g) Hakem-bilirişilerin işlevi ve raporu 2914
h) Hakem-bilirkışi raporunun iptali için dava
açılması 2917
II - Münhasır olmayan delil sözleşmesi 2921
C) Delil sözleşmesinin şekli 2922
I- Yazılı şekil 2922
II - Delil sözleşmesinin ikrar edilmesi 2923
III— Delil sözleşmesinin mahkeme önünde yapılması 2924
1) Genel bilgi 2924
2) Tanık dinlenmesine muvafakat 2924
a) Hâkimin tanık dinlenemeyeceğini hatırlatma
zorunluğu 2924
b) Karşı tarafın tanık dinlenmesine açık
muvafakati 2927
c) Tanık dinlenmesine muvafakatin tutanağa geçirilmesi ve karşı tarafa imza ettirilmesi 2929
d) Tanık dinlenmesine muvafakatin zamanı 2930
e) Tanık dinlenmesine muvafakat edilmesinin
etkisi (hükmü; 2930
f) Tahkikat yokluğunda devam eden tarafın
tanık dinlenmesine muvafakatinin alınması 2931
Di ikinci tanık listesi verilmesine muvafakat 2931
E) Delil sözleşmesi, ispat yükü sözleşmesinden farklıdır 2932

Beşinci Bölüm
YARGILAMA ve HÜKÜM

§ 37.Tahkikatın bitmesi, sözlü yargılama ve hükmün
verilmesi... 2933

III. Cilt′in İçindekiler

XV


Sayfa

A) Tahkikatın bitimi (bitmesi) 2934
B) Tarafların lâyiha vermeleri 2934
C) Sözlü yargılama 2939
Di Tahkikatın tamamlanması (genişletilmesi, tevsii) 2943
E) Hükmün verilmesi (tefhimi, bildirilmesi) 2946
"I - Genel bilgi .′ 2946
II - Kararın tefhimi, en az hüküm sonucunun duruşma
tutanağına geçirilerek okunması suretiyle olur 2947
III - Kısa karar 2953
IV - Kararın kalemden alınmasına veya ekli karar
tefhim olundu biçimindeki tefhimler kanuna
aykıdır 2954
V - Sonradan yazılan gerekçeli kararın kısa karara
uygun olması gerekir 2963
VI - Hâkimin gerekçeli kararı yazmadan mahkemeden
ayrılması 2985
1; Tefhim edilen karar büküm fıkrası (teknik
anlamda kısa kararı niteliğinde değilse 2985
2) Tefhim edilen karar hüküm fıkrası (teknik
anlamda kısa karar) niteliğinde ise 2988
F) Ticaret, mahkemelerinde tahkikatın bitmesi, sözlü
yargılama ve hükmün verilmesi 2989
I - Genel bilgi 2989
II - Ticaret mahkemelerinde tahkikatın bitimi 2991
III - Ticaret mahkemelerinde sözlü yargılama 2991
IV - Ticaret: mahkemesinde hükmün verilmesi (tefhimi) 2993

1) Sözlü yargılama oturumunda hükmün tefhimi 2993
2) Ticaret mahkemesinin hükmün tefhimi için yeni
bir oturum belirlemesi 2993
a) Genel bilgi 2993
b) Ticaret mahkemesinin kararı müzakere etmesi
(görüşmesii 2994
c) Ticaret mahkemesinin kararını yazması ve
tefhim etmesi 2995

S 38. Hüküm (Kararlar) 2997

A) Karar çeşitlen 2997
I - Ara kararları 2998

XVI III. Cilt′in içindekiler

Sayfa

lı Kavram 2998
2) Ara kararından dönülmesi 3000
a) Kura] 3000
b) Usuli kazanılmış hak doğuran ara kararından dönülemez 3001
3) Ara kararları temyiz edilemez 3003
II - Nihaî kararlar 3004
1) Hükümler (esasa ilişkin nihai kararlar) 3005
a) Eda hükümleri 3005
bi Tespit hükümleri 3006
aa) Tespit davalarında verilen tespit
hükümleri 3006
bb)Eda davasının reddine ilişkin hüküm tespit
hükmüdür 3011
cc) İnşaî davanın reddine ilişkin hüküm tespit
hükmüdür 3012
c) İnşaî hükümler (yenilik doğuran hükümler) 3014
2) Usule ilişkin nihaî kararlar 3014
3) Davanın konusuz kalması halinde verilen karar 3015
aj Davanın konusuz kalması kavramı ve halleri ..... 3015
b) Davanın konusuz kalması halinde verilecek
karar 3021
c) Konusuz kalan talep dışındaki diğer talepler
için yargılamaya devam edilir 3024
aa)Asıl talebin kısmen konusuz kalması 3024
bb(Taleplerden birinin konusuz kalması 3025
cc) Davanın konusuz kalması halinde yardımcı
talepler hakkında karar verilmesi 3027
d) Davanın konusuz kalması halinde yargılama
giderleri hakkında karar verilmesi 3030
B) Hüküm 3044
I - Hükmün verilmesi 3044
II - Hükmün içeriği (muhtevası) 3044
1) Mahkemenin ve hâkimlerin adı 3045
2) Tarafların ad ve soyadları ile adreslen 3046
3) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti 3051
4) Toplanan deliller, delillerin tartışması ve sabit görülen vakıalar 3051

Sayfa

5) Hükmün gerekçesi 3052
6) Hüküm fıkrası (sonucu) 3058

a) Kavram 3058
b) Hüküm fıkrasının çok açık olması gerekir 3060
aa) Hüküm fıkrasının açık ve icra (infaz)
edilebilir olması gerekir 3060
bb)Terditli olarak hüküm verilemez 3071
cc) Şarta bağlı hüküm verilemez 3073
c) Dava açıldığı tarihteki duruma göre hükme bağlanır 3076
d) Hüküm fıkrasında bütün talepler hakkında
karar verilmelidir 3076
aa) Asıl talep (veya talepler) 3076
bb) Yardımcı (fert) talepler 3078
1. Faiz 3078
2. İcra inkâr tazminatı 3078
3. Nafaka 3079
4. Yargılama giderleri 3079
5.
III - Talepten fazlaya veya başka bir şeye hüküm
verme yasağı 3081

1) Kural 3081
a) Talepten fazlaya hüküm verme yasağı 3081
b) Talepten başka bir şeye hüküm verme yasağı 3099
c) Telepten noksanına hüküm verilebilir 3102
2) Talepten fazlaya veya başka bir şeye hüküm
verme yasağının istisnaları 3105
a) Talepten fazlaya hüküm verme yasağının
istisnaları 3105
aa)Kamu düzenine ilişkin hallerde 3105
bb) Davayı genişletmeye muvafakat edilmesi
halinde talepten fazlaya karar verilebilir ...... 3106
cc) Tenkis davasında dava dilekçesinde
gösterilen miktardan fazlasına karar
verilebilir 3107
dd) Mahkeme davacının talep sonucuna
zımnen dahil olan talepler hakkında da
karar verebilir 3109

XVIII

III. Cilt′in içindekiler


Sayfa

b) Talepten başka bir şeye hüküm, verme
yasağının istisnaları 3111

IV - Taleplerden biri hakkında karar verilmemiş
olması (karar verilmesinin unutulmuş olması) 3113

1) Genel bilgi 3113
2) Taleplerinden biri hakkında karar verilmeyen davacının hükmü temyiz etmesi 3115
3) Taleplerinden biri hakkında karar verilmeyen davacının hükmü temyiz etmemesi 3116
4) Faiz talebi hakkında karar verilmemiş olması 3119
5 i Taleplerden birinin unutulması halinde hükmün
yalnız davalı tarafından temyiz edilmesi 3122
6) Birbirine çok sıkı bağlı taleplerden biri hakkında karar verilmemiş olması 3127
7) Hükümde yargılama giderlerinin unutulmuş
olması 3127
V - Faiz hakkında hüküm verilmesi (hükümde faize
ilişkin sorunlar) 3128
1) Dava dilekçesinde faiz istenmemiş ise 3128
2) Dava dilekçesinde faiz istenmiş ise 3130
a) Dava dilekçesinde faizin başlangıç tarihi
gösterilmiş ise 3130
aai Dava dilekçesinde temerrüt tarihinden
itibaren faiz istenmiş ise 3130
bb) Dava dilekçesinde dava tarihinden itibaren
faiz ıstenmişse 3134
b) Dava dilekçesinde faizin başlangıç tarihi
gösterilmemiş ise 3135
3) Hükmedilecek faiz oranı (nispeti) 3136
a) Dava dilekçesinde faiz oranının gösterilmemiş olması 3137
b) Dava dilekçesinde faiz oranının gösterilmiş
olması 3137
4) Faize tahsil (ödeme) tarihine kadar hükmedilir 3137
5) Hükümde faizin unutulmuş olması 3138
6) Hükümde faiz talebinin reddedilmiş olması 3141
VI - Hükmün yazılması 3141
VII -Hükmün (ilâmın) taraflara verilmesi 3144

1) Hüküm (karar) ve ilâm kavramları 3145


III. Cilt′in içindekiler XIX

Sayfa

a) Hüküm (karar) 3145
b) İlâm 3146
aa)İlâm kavramı 3146
bb) ilânı sureti (örneği) 3147
cc) İlâm kavramı icra hukukunda daha
şemstir 3149
2) İlâmın taraflara verilmesi (tebliği) 3150
aj Genel bilgi 3150
b) Harca tâbi olmayan veya maktu harca tâbi
davalarda ilâmın taraflara verilmesi 3153
e) Nispî harca tâbi davalarda ilâmın taraflara
verilmesi 3154
d) ilâmın taraflara verilmesi ile temyiz süresi
işlemeye başlar 3159
3) İlâmın zamanaşımına uğraması 3160
VIII - Hükmün gereken yerlere bildirilmesi 3163
IX - Hükmün doğurduğu sonuçlar 3164
1) Hâkim verdiği hükmü kendiliğinden değiştiremez
(hükmün bağlayıcı etkisi: Bmdungswırkung) 3164
a) Kural 3164
bi Hâkimin davayı tekrar ele alabileceği haller
(istisnalar) 3169
aa) Hükmün maddî yanılma sonucu verilmiş
olması 3169
bb) Mevcut olmayan hükmün tefhim edilmiş
olması 3170
cci Hükümdeki maddî hataların düzeltilmesi 3171
ddi Hükümlerin tavzihi 3171
2) Hükümler (nihaî kararlar) kural olarak temyiz edilebilir 3172
3) İlâmın icraya konulması 3173
4 i Zamanaşımı süresinin on yıla çıkması 3174
5) ihtiyatî tedbirin kalkması 3176
X- icra tetkik mercii kararları 3176


Sayfa

Altıncı Bölüm
SÖZLÜ YARGILAMA USULÜ

§ 39. Genel bilgi 3177

A) Sözlü yargılama usulü sulh mahkemelerinde uygulanmaz .... 3177
B) Sözlü yargılama usulü yalnız iş mahkemelerinde uygulanır ...3178
C) Sözlü yargılama usulünün niteliği 3179
D)
§ 40. Sözlü usulde dava açılması 3180

A) Dava açılması 3180
B) Davaya cevap (esasa cevap) 3185
C)
§ 41. Sözlü usulde tahkikat ve hüküm 3186

A) Birinci oturum (celse) 3186
I - Davalının ilk itirazda bulunması 3186
II - Davalının davaya (esasa) cevap vermesi 3190
III - Davayı değiştirme yasağı 3194
IV- Delillerin gösterilmesi 3194
B) İkinci oturum (celse) 3195
I - Delillerin incelenmesi 3195
II - Sözlü yargılama 3196
C) Üçüncü oturum (celse) 3196
1 - Genel bilgi 3196
II— Hükmün tefhimi (bildirilmesi) 3197
III - Hükmün içeriği 3197
D) Yukardaki özellikler dışında yazılı yargılama usulüne
dışkın hükümlerin uygulanması 3198
E) Sözlü usulde temyiz süresinin işlemeye başlaması 3198

Yedinci Bölüm
DAVADAKİ ÖZEL DURUMLAR

§ 42. Hadise 3201

A) Kavram 3201
B) Hadiselerin incelenmesi 3203
C)
S 43. Bekletici sorun 3207

A) Genel bilgi 3207

III. Cilt′in içindekiler XXI

Sayfa

I - Ön sorun 3207
II- Bekletici sorun 3210
B) Zorunlu bekletici sorun 3214
I - Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi 3214
II - Uyuşmazlık Mahkemesi kararının beklenmesi .............. 3215
III - Danıştay′da açılacak yorum davasının beklenmesi ........ 3215
IV - Danıştay′da açılacak vatandaşlıkla ilgili davanın
beklenmesi 3215
V - icra tetkik merciinin bekletici sorun yapması 3216
VI - Hakemlerin bekletici sorun yapma zorunluğu 3217
C) İhtiyarî bekletici sorun 3218
I - Görülmekte olan bir davanın bekletici sorun
yapılması 3219
1) Davanın başka bir mahkemede görülmekte olması . 3219
2) İki dava arasında bağlantı bulunması 3225

a) Genel bilgi 3225
b) Başka bir hukuk mahkemesinde görülmekte
olan bir davanın sonuçlanmasının beklenmesi .... 3225
c) Hukuk mahkemesinin bekletici sorun yapamayacağı haller 3242
d) idare mahkemesinde görülmekte olan bir
davanın sonuçlanmasının beklenmesi 3245
e) Ceza mahkemesinde görülmekte olan bir ceza
davasının sonuçlanmasının beklenmesi 3252
aa) Hukuk mahkemesinin bekletici sorun
yapmak zorunda olmadığı haller 3252
bbi Hukuk mahkemesinin bekletici sorun
yapması gereken haller 3253
cc) Hukuk mahkemesinin ceza davasının
sonuçlanması bekletici sorun yapamayacağı
haller 3261
3) Bekletici sorun yapma kararı 3262
4) Beklenilen davada verilen hükmün bekletici
sorun yapılan davaya etkisi 3265
5) Başka yargı kollarındaki mahkemelerin hukuk
mahkemelerinde görülen davaları bekletici
sorun yapmaları 3266

XXII

III. Cilt′in içindekiler


Sayfa

a) Danıştay′ın hukuk davasının sonuçlanmasını beklemesi 3266
b) Ceza mahkemesinin hukuk davasının sonuçlanmasını beklemesi 3267
c) Hakemlerin hukuk mahkemesindeki bir
davanın sonuçlanmasını beklemeleri 3269
II - Yeni açılacak bir davanın bekletici sorun yapılması 3270
1) Genel bilgi 3270
a) Dava açmak için süre verilmesi 3270
b) Bu süre içinde dava açılması 3270
c) Bu süre içinde dava açılmaması 3271
2) Hukuk mahkemesinin Danıştay′da açılacak
davayı bekletici sorun yapması 3272
3) Sulh mahkemesinin asliye mahkemesinde
açılacak davayı bekletici sorun yapması 3273
4) Asliye mahkemesinin sulh mahkemesinde
açılacak davayı bekletici sorun yapması 3278
5) İcra tetkik merciinin bekletici sorun yapması 3279
6) İcra veya iflâs takibinin sonuçlanmasının beklenmesi 3279
7) Hukuk mahkemesinin kendi görevine giren bir davanın açılmasını bekletici sorun yapması 3280
8) Hakemlerin genel mahkemelerde açılacak davayı bekletici sorun yapması 3283
D) Seferberlikte davaların ertelenmesi 3283
E) Hayvan rehninin kaldırılması davasının beklenmesi 3283

§ 44. Dava arkadaşlığı 3284

A) Mecburî dava arkadaşlığı 3286

I- Genel bilgi 3286
II - Mecburî dava arkadaşlığı halleri 3286
1) Maddî bakımdan mecburî dava arkadaşlığı 3286
a) İştirak halinde mülkiyette 3287
aa) Adi ortaklıkta (şirkette) 3287
bb) Donatma iştirakinde 3287
cc) Miras şirketinde 3288

İli. Cilt′in İçindekiler

XXIII


Sayfa

b) Kira sözleşmesinde birden fazla kiralayan
veya kiracı bulunması halinde 3290
aa) Birden fazla kiralayan bulunması halinde 3290
bb) Kiralayanın ölmesi halinde 3300
cc) Birden fazla kiracı bulunması halinde 3301
dd) Kiracının ölmesi halinde ,. 3307
c) Kat mülkiyetinde 3308
d) Müşterek mülkiyette 3309
e) Sözleşmenin bîr tarafında birden fazla kişi bulunması halinde 3309

2) Şeklî bakımdan mecburî dava arkadaşlığı 3310
3) Dava arkadaşlığının mecburî veya ihtiyarî mi olduğunda tereddüt edilmesi 3312
III - Mecburi dava arkadaşlarının tâbi bulunduğu özel
usul hükümleri 3313
1; Görevli mahkeme 3313
2) Yetkili mahkeme 3314
3i Dava açılması 3314
4) Mecburî dava arkadaşlığının birlikte hareket
etmek zorunluluğu 3318
a) Maddî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında .. 3318
b) Şeklî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında 3331
5) Tahkikat 3331
6i Hüküm 3331
a) Maddî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında .. 3331
b) Şeklî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında 3332
ci Yargılama giderleri 3333
7i Hükmün temyizi 3334
a) Maddî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında .. 3334
bı Şeklî bakımdan mecburî dava arkadaşlığında 3337

Bi İhtiyarî dava arkadaşlığı 3337

I - Genel bilgi 3337
II - ihtiyarî dava arkadaşlığının mümkün olduğu haller .... 3338
1) Dava konusu hak veya borcun ortak olması 3339
2i Ortak işlem (müşterek muamele) 3341
a) Birden fazla kişi lehine bir hak taahhüt
edilmiş olması 3341

III. Cilt′ın içindekiler

Sayfa

b) Birden fazla kişinin ortak bir işlem ile taahhüt
altına girmiş olmaları , 3342
3) Davanın aynı sebepten doğmuş bulunması 3342
a) Davanın birden fazla kişi hakkında aynı
sebepten doğmuş bulunması 3342
b) Davanın birden fazla kişi hakkında benzer
sebeplerden doğmuş olması 3345
4; Yukardaki şartların bulunmaması 3351
5) Ayrı açılan davaların birleştirilmesi 3351
6) Temyiz inceleme yerleri ayrı olan davaların
birlikte açılması 3351
7) Sulh ve asliye mahkemesinin görevine giren
davaların birlikte açılması 3352
8! Genel ve özel mahkemelerin görevine giren
davaların birlikte açılması 3352
9) Asliye hukuk ve ticaret mahkemelerinin görevine
giren davaların birlikte açılması 3352
III - ihtiyarî dava arkadaşlığının tâbi bulunduğu özel
usul hükümleri 3353
1) Görevli mahkeme 3353
2) Yetkili mahkeme 3354
3) Dava açılması 3355
4) ihtiyarî dava arkadaşları birlikte hareket ederler .. 3357

a) Kural 3357
b) Birlikte hareket etme kuralının istisnaları 3358
5i ihtiyarî dava arkadaşlığında tahkikat 3369
6) ihtiyarî dava arkadaşlığında hüküm 3370
7i ihtiyarî dava arkadaşlığında yargılama giderleri .... 3371
a) Dava arkadaşlarının haksız çıkması halinde 3371
b) Dava arkadaşlarının haklı çıkması halinde 3373
c) Birinin davayı kazanması diğerinin kaybetmesi . 3375
d) Kısmen haklı çıkma 3376
e) Nispî harç 3376
8i ihtiyarî dava arkadaşlığında hükmün temyizi 3376
9) Karar düzeltme 3378
10) Kesin hüküm 3379
C) Müşterek mülkiyette dava arkadaşlığı 3379
1) Bölünebilir hak ve taleplerde 3379

III. Cilt′in içindekiler XXV

Sayfa

2) Bölünmesi mümkün olmayan hak ve taleplerde 3382
3) Müşterek menfaatlere ilişkin davalarda 3385
4) Müşterek maliklere karşı dava açılması 3389
5)
S 45. Davaların ayrılması ve birleştirilmesi 3391

A) Davaların ayrılması 3392

I - Genel bilgi 3392
II - Aralarında bağlantı bulunmayan davaların ayrılması .. 3394
III - Aralarında bağlantı bulunan davaların ayrılması 3398
IV - Mahkemece sonradan birleştirilmiş davaların
ayrılması 3399
V - Mahkeme kendiliğinden de ayırma kararı verebilir ...... 3401
VI - Davaların ayrılması kararı ve sonuçları 3402
VII — Davaların ayrılması talebinin reddi 3406
VIII - Diğer davaların ayrılması halleri 3406
11 Yetkisizlik kararı ile davaların ayrılması 3407
2) Görevsizlik kararı ile davaların ayrılması 3407
3) Objektif dava birleşmesinde davaların ayrılması .... 3409
4) Karşılık davanın ayrılması 3411
5)
B) Davaların birleştirilmesi 3411

I - Genel bilgi 3411
li Davalar arasında bağlantı (irtibat) bulunması ........ 3411
2) Bağlantı nedeniyle birleştirilebilecek davalara
misaller 3412
3 i Temyiz inceleme yerleri ayrı olan davaların
birleştirilmesi 3419
4) Ticaret mahkemesmdekı bir dava ile hukuk
mahkemesindeki bir davanın birleştirilmesi 3420
5 i Sulh mahkemesindeki bir dava sle asliye
mahkemesindeki bir davanın birleştirilmesi 3421
6> Özel mahkemede açılan bir dava. ile genel
mahkemede açılan bir davanın birleştirilmesi 3424
1) Aralarında bağlantı bulunmayan davaların
birleştirilmesine karar verilemez 3425
II - Davaların birleştirilmesi usulü 3429
11 Başka mahkemelerde açılmış olan davaların
birleştirilmesi 3429
a; Birleştirme ilk itirazı 3429

XXVI

III. Cilt′in İçindekiler


b) Davaların birleştirilmesi kararı 3431
c) İkinci davanın birinci mahkemeye gönderilmesi . 3434
d) Davalının birleştirme ilk itirazında
bulunmam ası 3435
e) Yetki, derdestlik ve birleştirme ilk itirazlarının
birlikte yapılması 3436
2) Aynı mahkemede açılmış olan davaların
birleştirilmesi 3436
a.) Talep üzerine davaların birleştirilmesi 3437
b) Mahkeme kendiliğinden de birleştirme
kararı verebilir 3438
c) Bir yerdeki mahkemelerin birleştirme kararı vermesi 3439
d) Davaların birleştirilmesi kararı 3441
III -Davaların birleştirilmesi kararının sonuçları 3444

Bundan Sonraki Ciltlerin İçindekiler


s
S 46. Davaya müdahale (katılma)

§ 47. Davanın ihbarı (davanın duyurulması)

§ 48. Davadan feragat

§ 49. Davayı kabul

S 50. Sulh

§ 51. Müddeabihin temliki

§ 52. Karşılık dava

S 53. İslah

§ 54. Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi

S 55. Dava dosyasının işlemden kaldırılması

S 56. Teminat

S 57. İlk itirazlar

§ 58. İhtiyatî tedbirler

S 59. Delillerin tespiti

Bundan Sonraki Ciltlerin içindekiler

S 60. Genel olarak kanun yolları

S 61. Temyiz

S 62. Karar düzeltme

§ 63. İçtihatların birleştirilmesi

S 64. Şeklî anlamda kesin hüküm

S 65. Maddî anlamda kesin hüküm

§ 66. Ceza ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine (karşılıklı) etkisi

S 67. Maddî anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesi

S 68. Yargılamanın iadesi

S 69. Hükümlerin tavzihi (açıklaması)

S 70. Yargılama harç ve giderleri

S 71. Adlî yardım

§ 72. Süreler

S 73. Eski hale getirme

S 74. Adlî tatil

S 75. Tebligat

S 76. Seri yargılama usulü

S 77. Basit yargılama usulü

§ 78. İş mahkemeleri

S 79-80. Kadastro mahkemeleri

§ 81. Toprak mahkemeleri

S 82. İcra tetkik mercii

S 82a. Tüketici mahkemeleri

S 82b. Fikrî ve sınaî haklar hukuk mahkemeleri

S 83. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması

S 84. Hâkimlerin hukukî sorumluluk halleri

S 85. Hâkimler aleyhine tazminat davası

§ 86. Tahkimin mahiyeti ve çeşitleri

XXVIII Bundan Sonraki Ciltlerin içindekiler

§ 87. Tahkim sözleşmesi

S 88. Hakem sözleşmesi ve hakemler

S 89. Tahkim usulü

S 90. Hakem kararlarına karşı kanun yolları

§ 91. Hakem kararlarının icrası

S 92. Yabancı hakem kararları

S 93. Şüyuun (ortaklığın) giderilmesi ve paylaştırma davaları

S 94. Anayasa′ya aykırılık itirazı

Genel bibliyografya

Arama cetvelleri

1) Kanun isimlerine (maddelere) göre arama cetveli

a) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)

b) Diğer mevzuat (kanunlar)


2) Kavramlara göre arama cetveli