Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Ağustos (56)      Temmuz (128)      Haziran (105)      Mayıs (65)

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Cilt 2

Hukuk Muhakemeleri Usulü Kanunu Cilt 2Sayfa Sayısı
:  
1215
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2001

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

II. Cilt′in içindekiler


Sayfa


S 19. Davaya vekâlet (Davada tarafların temsili) 1224


A) Giriş 1224
B) Vekil tutmak zorunlu değildir 1226
I- Kural 1226
II- istisnalar 1227
1) Taraflardan biri davayı gereği gibi takip edecek yetenekte değilse 1227
2) Hâkimin uygun olmayan davranışlarda bulunmakta direnen tarafı vekil tayinine
zorlaması 1229
C) Davada vekil olabilecek kişiler (davaya vekâlet ehliyeti) 1231
I- En az üç avukat bulunan yerler 1232
II - Üç avukat bulunmayan yerler 1235
III - Hiç avukat, davavekili ve dava takipçisi
bulunmayan yerler 1235
IV- Kadastro işlerinde vekil olabilecek kişiler 1236
V - Özel kanun hükümlerine göre davada temsilci
olarak hareket edebilecek diğer kişiler 1236
li Acente 1236
2i Gemi Müdürü 1240
3) Ticarî vekil 1240
4) Ticarî mümessil 1240
5) Adı şirkette yönetici ortak 1240
6) Mirasçılardan birine yetki verilmesi 1240
7) Tüzel kişilerin bazı personeli 1241
8) Tahsil cirosu hamili 1241
9) Kat mülkiyetinde yönetici 1241
VI- Tüzel kişilerin davada temsili 1245
D) Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişilerin dava takip
etmesi 1245

VI II. Cilt′in İçindekiler

Sayfa


I - Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişinin dava açması .. 1246
1) Davacı icazet verirse 1246
2) Davacı icazet vermezse 1248
II - Davaya vekâlet ehliyeti olmayan kişinin açılmış bir
davayı takip etmesi 1248
III- Davaya vekâlet ehliyeti temyiz sebebidir 1249
E) Vekâlet′in verilmesi (temsil yetkisi verilmesi) 1250
I- Genel bilgi 1250
II- Vekâletname (temsil belgesi) 1251
1) Özel dava vekâletnamesi 1252
2) Genel dava vekâletnamesi 1252
III - Vekâletnamenin şekli 1255
1) Noterin onayladığı vekâletnameler 1255
2) Sulh mahkemelerinde bakılan davalar için 1255
3) Kadastro işlerinde 1255
4) Eratın verecekleri vekâletnameler 1256
5) Resmî dairelerin vekilleri 1256
6) Yabancı ülkelerde düzenlenen vekâletnameler 1257
IV- Vekâletnamede şekil noksanı bulunması 1258
F) Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi 1261
I - Vekâletnamenin mahkemeye verilmesi yükümlülüğü ... 1261 II - Vekâletnamenin mahkemeye verilmemesi
halinde yapılacak işlemler 1262
1) Açılmış bir davayı vekil sıfatıyla takip etmek
isteyen kişinin vekâletnamesini vermemesi 1262
2) Vekâletnamesiz dava açılması 1266
3) Vekâletname olmadığı halde hüküm verilmiş
olması 1274
G) Davaya vekâletin kapsamı 1275
I - Davaya vekâletin kanunî kapsamı (vekile özel yetki
verilmesini gerektirmeyen işlemler) 1275
II - Vekile özel yetki verilmesini gerektiren işlemler 1281
1) Sulh 1281
2) Tahkim 1283
3) ibra 1284
4) Davadan feragat 1284
5) Davayı kabul 1286

II. Cilt′in içindekiler VII

Sayfa

6) Yemini kabul veya yeminin reddi 1287
7) Hükmolunan şeyi almak (kabzetme)
(ahzü kabz yetkisi) 1291
8) Haczi kaldırmak 1294
9) Hâkimin reddi 1294
10) Başkasına vekâlet verme (başkasını tevkil) 1294
11) Hâkimlere karşı tazminat davası açmak 1299
12) Yargılamanın iadesi 1300
13) Davanın tamamen ıslah edilmesi 1300
14) Mirası ret 1301
15) Konkordato 1301
16) İkrar 1302
17) Müvekkilin iflâsını istemek 1303
18) Kişiye bağlı haklara ilişkin dava ve talepler 1303

III - Vekilin özel yetkilerini kullanması 1304
IV - Öze! yetkisi olmayan vekilin yaptığı işleme icazet
verilmesi 1304
H) Davanın birden fazla vekil ile takibi 1306
J) Davaya vekâletin sona ermesi 1309
I - Vekilin istifası (çekilmesi) 1309
II - Vekilin azli (vekillikten çıkarılma) 1315
III - Vekilin ölümü, meslekten ayrılması, işten
yasaklanması 1326
IV - Müvekkilin ölümü 1329
V - Müvekkilin veya vekilin iflâsı 1333
VI - Vekilin veya müvekkilin medenî hakları kullanma
ehliyetini kaybetmesi 1333
VII - Müvekkilin başka bir avukata vekâlet vermesi 1336
VIII - Vekâleti sona erdirmeyen haller 1336
1) Küçüğün (çocuğun) reşit olması 1336
2) Tüzel kişinin organının değişmesi 1337
3) Kat mülkiyetinde yöneticinin değişmesi 1337
K) Vekil ile takip edilen davalarda müvekkilin durumu 1338
L) Vekâlet ücreti 1342

S 20. Dava Şartları 1343

A) Dava şartları kavramı 1343
B) Dava şartlarının çeşitleri 1344
I - Mahkemeye ilişkin dava şartları 1345

VIII

II. Cilt′in İçindekiler


Sayfa

1) Yargı hakkı (yetkisi) 1345
a) Yargı hakkının ülke (yer) yönünden sınırları 1345
b) Yargı hakkının kişi yönünden sınırları 1345
aa) Yabancı devletlerin yargı muafiyeti 1346
bb) Diplomatik temsilcilerin (ajanların)
yargı muafiyeti 1353
cc) Konsolosların yargı muafiyeti 1357
c) Yargı hakkı dava şartıdır 1359
2) Yargı yolu 1359
3) Görev 1359
4) Kamu düzenine ilişkin yetki halleri 1359
II- Taraflara ilişkin dava şartları 1360
1) Davada iki tarafın bulunması 1360
2) Taraf ehliyeti 1360
3) Dava ehliyeti 1360
4) Davaya vekâlet ehliyeti ve geçerli vekâletname 1360
5) Davayı takip yetkisi 1360
III- Dava konusuna ilişkin dava şartları 1361
1) Kesin hüküm bulunmaması 1361
2) Hukukî yarar (menfaat) 1363

a) Eda davalarında hukukî yarar 1368
b) Tespit davalarında hukukî yarar 1386
c) İnşaî davalarda hukukî yarar 1387
d) Her talep için hukukî yarar şarttır 1387
aa) Kanun yoluna başvurmada 1387
bb)Fer′i müdahalede 1388
cc) Delil tespitinde 1388
dd) İhalenin feshinde 1388
IV- Özel kanunlardaki özel dava şartları 1388
C) Dava şartlarının incelenmesi 1391
D) Dava engelleri (ilk itirazlar) 1403

S 21. Dava Çeşitleri 1405

A) Mahkemeden istenen hukukî korunmaya göre
dava çeşitleri 1405
I- Eda davaları 1405
II- Tespit davaları 1409

II. Cilt′in içindekiler IX

Sayfa

1) Genel bilgi 1409
2) Tespit davası eda davasının öncüsüdür 1412
3) Tespit davasının şartlan 1418

a) Hukukî ilişki (münasebet) şartı 1418
b) Hukukî yarar (menfaat) şartı 1424
aa) Davacının hukukî ilişkinin hemen
tespitinde hukukî yararının bulunması
şarttır 1424
bb) Eda davası açılması mümkün olan hallerde
tespit davası açılmasında hukukî yarar
yoktur 1437
1. Kural 1437
2, İstisnalar (eda davasının mümkün
olmasına rağmen, tespit davası açılabilen
haller) 1448
cc) Kanunlarda açıkça öngörülen tespit
davaları 1454
dd) Tespit davası görülürken eda davası
açma imkânının doğması 1461
c) Hukukî ilişki ve hukukî yarar dava şartıdır 1462
4) Tespit davası çeşitleri 1463
a) Müspet tespit davası 1463
b) Menfî tespit davası 1463

5) Tespit davasına ilişkin bazı sorunlar 1465
6) Tespit hükmü 1466
III - İnşaî davalar (yenilik doğuran davalar) 1468
1) Genel bilgi 1468
2) İnşaî dava bir inşaî hakka dayanır 1468
3) İnşaî davada verilen hüküm 1471
a)İnşaî davanın reddi 1471
b) İnşaî davanın kabulü 1471
4) İnşaî dava çeşitleri 1472
a) Geleceğe etkili inşaî davalar 1472
b) Geçmişe etkili inşaî davalar 1478
B) Dava konusu hakkın niteliğine göre dava çeşitleri 1482
1) Ayni davalar, 2) Şahsi davalar, 3) Karma davalar ... 1482

X

II. Cilt′in içindekiler


Sayfa

C) Dava konusu mala göre dava çeşitleri 1483
1) Menkul davaları, 2) Gayrimenkul davaları 1483
D) Dava konusunun aynî hak veya zilyetlik olmasına göre
dava çeşitleri 1483
1) Hakka dayanan davalar, 2) Zilyetliğe dayanan
davalar 1483
E) Talep neticesinin niceliğine göre dava çeşitleri 1484
I - Terditli davalar (kademeli davalar) 1484
1) Genel bilgi 1484
2) Terditli davaların çeşitleri 1484
a) Taleplerin dayandığı vakıaların aynı olması 1484
b) Taleplerin dayandığı vakıaların değişik olması ... 1488
3) Terditli davanın incelenmesi 1494
II - Seçimlik davalar 1494
III- Objektif dava birleşmesi 1496
IV - Mütelâhik davalar (hakların telâhuku, yarışması) 1502
V- Kısmî dava 1515
1) Kavram 1515
2) Kısmî dava açılması mümkündür 1520
3) Kısmî davanın açılması 1529
a) Dava dilekçesinden davanın kısmî dava
olduğunun açıkça anlaşılması gerekir
(fazlaya ilişkin hakların saklı tutulması) 1529
b) Fazlaya ilişkin hakların saklı tutulmamış
olması 1530
aa) Zımnî feragat görüşü 1530
bb) Kesin hüküm görüşü 1538
c) Kısmî davada zamanaşımı kesilmesi 1540
d) Kısmî davada hüküm 1546
e) Kısmî davada kesin hüküm. 1548
aa) Kısmî davanın tamamen reddi halinde 1548
bb) Kısmî davanın kısmen reddi halinde 1551
cc) Kısmî davanın tamamen kabulü halinde 1552
1. Karar ek davada kesin hüküm teşkil
etmez 1552
2. Kısmî davanın tamamen kabulüne ilişkin
karar ek davada kesin delil teşkil eder 1554

II. Cilt′in içindekiler XI

Sayfa

f) Kısmî davadan sonra ek dava açılması 1558
aa) Kısmî dava karara bağlandıktan ve
karar kesinleştikten sonra ek dava açılması... 1558
bb) Kısmî dava karara bağlanmadan önce
ek dava açılması 1559
g) Alacak davasında faiz istenmemiş olması
(faiz için sonradan dava açılması) 1562

S 22. Dava açılması 1569

A) Genel bilgi 1569
B) Dava′mn açılması (ikamesi) 1571
I — Dava dilekçesinin içeriği (muhtevası) 1571
1) Mahkemenin adı 1572
2) Tarafların ad ve soyadları ile adresleri 1573
a) Davacının ad ve soyadı ile adresi 1573
aa) Davacının adı ve soyadı 1573
bb) Davacının adresi 1574
cc) Davacı vekilinin adı soyadı ve adresi 1576
dd) Davacının kanunî temsilcisinin adı
soyadı ve adresi 1576
b) Davalının ad ve soyadı ile adresi 1577
aa) Davalının adı ve soyadı 1577
bb)Davalınm adresi 1582
cc) davalının kanunî temsilcisinin adı
soyadı ve adresi 1585
3) Davanın konusu (müddeabih) 1586
4) Vakıalar (dava sebebi) 1587
5) Hukukî sebepler 1591
6) Deliller 1599
7) Cevap süresi 1599
8) Talep sonucu (neticeî talep) 1601

a) Genel Bilgi 1601
b) Talep sonucu dava çeşitlerine göre değişiktir 1603
c) Yardımcı (fer′i) nitelikteki talepler 1606
d) Talep sonucunun çok açık olması gerekir 1607
e) Talep sonucunun davacıya açıklattırılması 1608
f) Talep sonucunun yorumu 1608

II. Cilt′in içindekiler

Sayfa

9) İmza „ 1616
a) Genel bilgi 1616
b) Dava dilekçesinin imzasız olması 1617
c) Davalı imzanın davacıya ait olmadığını ileri süremez 1621
d) Davacının dava dilekçesindeki imzayı inkâr
etmesi 1623
II - Dava dilekçesinde kanunî noksanlık bulunması 1623
III — Dava dilekçesinin mahkemeye verilmesi 1625
1) Dava dilekçesi iki nüsha olarak verilir 1625
2) Harçların ödenmesi 1626
3) Posta (tebliğ) giderinin ödenmesi 1627
4) Delillerin dava dilekçesinde gösterilmesi ve eklenmesi 1629

a) Delillerin dava dilekçesinde gösterilmesi 1629
b) Yazılı delillerin dava dilekçesine eklenmesi 1630

5) Adlî tatilde dava açılması 1631
6) Teminat gösterme 1631
7) Dava dilekçesinin hâkim tarafından havalesi 1631
8) Davanın esas defterine kaydedilmesi 1634
9) Dava dilekçesinin davalıya tebliği 1636
10) Oturum gününün belirlenmesi 1636
IV - Davanın açılma zamanı 1636
1) Genel bilgi 1636
2) Harca tabi olmayan davalarda davanın açılma zamanı 1638
3) Harca tâbi davalarda davanın açılma zamanı 1640
4) Harç alınmadan dava dilekçesinin esas
defterine kaydedilmiş olması 1646

C) Dava açılmasının sonuçları 1648

I - Dava açılmasının maddî hukuk bakımından sonuçları . 1649
1) Zamanaşımı kesilmesi 1649
a) Hukuk davası açılması ile zamanaşımı kesilir .... 1649
b) Ceza davasına müdahale 1657
aa) Yalnız müdahale zamanaşımını kesmez 1657
bb)Müdahilin ceza davasında tazminat
istemesi zamanaşımını keser 1658

II. Cilt′in içindekiler XIII

Sayfa

1. Genel bilgi 1658
2. Ceza mahkemesinin tazminat talebi hakkında karar vermemesi hali 1659
3. Ceza davasının af nedeniyle düşmesi hali .. 1662
4. Ceza davasına müdahale ile diğer müteselsil borçlulara karşı zamanaşımının kesilmesi 1665
aaa) Tam teselsül halinde zamanaşımı
kesilir 1665
bbb) Eksik teselsül halinden zamanaşımı
kesilmez 1665
5. Ceza davasında malen sorumlu olan
kişiden de tazminat istenmesi 1668
2) Hak düşürücü sürenin korunması 1670
3) Bazı şahısvarhğı haklarının malvarlığı hakkına dönüşmesi 1671
4) İyi niyetin kötü niyete dönüşmesi 1671
5i Davalının mütemerrit olması 1671
Dava açılmasının usul hukuku bakımından sonuçları .. 1673
1) Mahkemenin davayı incelemesi zorunluğu 1673
2) Dava şartları davanın açıldığı tarihe göre
belirlenir 1674
3) Dava açıldığı tarihteki duruma göre karara
(hükme) bağlanır 1674
4) Derdestlik 1679
5) Davayı geri alma yasağı 1680

a) Genel bilgi 1680
b) Davalının rızası ile dava geri alınabilir 1684
aa) Rızanın açık olması gerekir 1684
bb) Mahkemenin kararı 1686
cc) Davayı geri almanın sonuçları 1687
c) Davalının davanın geri alınmasına karşı
koyması 1688


6) Davayı genişletme ve değiştirme yasağı 1692

a) Genel bilgi 1692
aa) Terim 1692
bb) Davayı değiştirme yasağının başlangıcı 1692
cc) Davayı değiştirme nedenleri 1693

II. Cilt′in İçindekiler

Sayfa

dd) Davanın unsurlarının değiştirilmesi 1693
1. Tarafların değiştirilmesi 1694
2. Talep sonucunun ve dava sebebinin değiştirilmesi 1694
ee) Davayı değiştirme yasağı aynı dava içindir ... 1695
b) Davayı genişletme veya değiştirme sayılan
haller (davayı değiştirme yasağına tâbi olan
haller) 1697
aa) Talep sonucunu genişletmek veya
değiştirmek 1697
1. Talep sonucunu genişletmek 1697
aaa) Müddeabihi (talep sonucunu)
artırmak 1698
bbb) Talep sonucuna yeni talep
eklenmesi 1700
ccc) Talep sonucunun daraltılması
davayı değiştirme yasağına
tâbi değildir 1703
2. Talep sonucunu değiştirmek 1704
bb) Dava sebebini (vakıaları) genişletmek
veya değiştirmek 1706
1. Hukukî sebeplerin değiştirilmesi dava değiştirme değildir 1706
2. Vakıaların değiştirilmesi dava değiştirmedir 1708
3. Vakıaların (dava sebebinin)
genişletilmesi 1717
aaa) Yeni vakıa ayrı bir dava sebebi
oluşturacak nitelikte ise 1717
bbb) Yeni vakıa ayrı bir dava sebebi
oluşturacak nitelikte değilse 1719
c) Davayı değiştirme yasağının istisnaları 1722
aa) Davalının rızası (muvafakati) 1722
bb) Islah 1725
cc) Müddeabihin temliki 1725
dd) Davadan feragat 1726
ee) Davayı değiştirme zamanı 1726
ff) Davayı değiştirmenin etkisi 1727

II. Cilt′in içindekiler XV

Sayfa

gg) Davanın tekrar değiştirilmesi 1727
hh) Davalının davayı değiştirmeye muvafakat
etmemesi (itiraz etmesi) 1728
jjj Davacının yeni dava açması 1729
d) Davayı değiştirmenin yasak olmadığı haller
(davayı değiştirme yasağına tâbi olmayan
haller) 1730
aa) Talep edilenden başka bir şeye de hüküm
verilebilen haller 1731
bb) Kendiliğinden (re′sen) araştırma ilkesinin
uygulandığı davalar 1731
cc) Dava açılmasından sonra doğan olaylar 1733
e) Davayı değiştirme sayılmayan haller 1737
aa) Hukukî sebeplerin değiştirilmesi 1737
bb) Talep sonucunun daraltılması 1737
cc) Asil vakıaya zımnen dahil olan vakıaların
ileri sürülmesi 1737
dd)Yeni delil gösterilmesi 1738
ee) Dava dilekçesindeki vakıaların delili
niteliğinde olan vakıaların ileri sürülmesi 1739
ff) Maddî hataların düzeltilmesi 1742
f) Davayı değiştirme yasağı replik için de
uygulanır 1743
g) Davayı değiştirme yasağı hakemlerde açılan
davada uygulanmayabilir 1743
7) Dava açılmasının diğer sonuçları 1743
D) Dava dilekçesinde faiz istenmesi 1744
I - Faizin dilekçede istenmesi gerekir 1744
II - Dilekçede faizin başlangıç tarihinin gösterilmesi 1745
III - Dilekçede faizin başlangıç tarihinin gösterilmemiş
olması 1750
IV - Faiz oranının (nispetinin) gösterilmesi 1752

§ 22a. Dava dilekçesi örneği 1755

S 23. Davaya cevap (esasa cevap) 1757

A) Genel bilgi 1757
B) Davalının cevapları (savunma biçimi) 1758
I - Davalının davayı kabul etmesi 1759

XVI II. Cilt′in içindekiler

Sayfa

II - Davalının dava dilekçesindeki vakıalara karşı
koyması 1759
1) Davalının dava dilekçesindeki vakıaları inkâr
etmesi 1759
2) Dava dilekçesindeki vakıaların davayı haklı gösterecek nitelikte olmadığının bildirilmesi 1760
3) Davalının hukukî sebeplere itiraz etmesi şart
değildir 1760
III - Davalının yeni (karşı) vakıalar ileri sürmesi
(savunma vasıtaları) 1760
1) Maddî hukuka dayanan savunma vasıtaları 1761
a) Defiler 1761
b) itirazlar 1769
2) Usul hukukuna dayanan savunma vasıtaları 1777
a) İlk itirazlar 1777
b) Diğer usulî itirazlar 1777
C) Cevap lâyihası 1778
I- Cevap lâyihasının içeriği (muhtevası) 1778
1) Mahkemenin adı 1778
2) Tarafların ad ve soyadları ile adresleri 1778
3) Cevabın konusu 1779
4) Cevaplar 1779
5) Hukukî sebepler 1780
6) Deliller 1781
7) Davacı için cevap (replik) süresi 1781
8) Talep sonucu 1781
9) İmza 1782
II- Cevap lâyihasında kanunî noksanlık bulunması 1783
III - Cevap lâyihasının mahkemeye verilmesi 1784
1) İki nüsha verilir 1784
2) Harca tâbi değildir 1784
3) Posta giderlerinin ödenmesi 1784
4) Delillerin cevap lâyihasında gösterilmesi ve eklenmesi 1784

a) Delillerin cevap lâyihasında gösterilmesi (bildirilmesi) 1784
b) Yazılı delillerin cevap lâyihasına eklenmesi 1784
5) Adlî tatilde de verilebilir 1785

II. Cilt′in içindekiler

XVII


Sayf;

6) Hâkimin havalesi 1785
7) Esas defterine kaydedilir 1785
8) Verilmiş sayıldığı tarih 1785
9) Davacıya tebliği 1786
10) Başka bir mahkeme aracılığı ile gönderilmesi 1786
11) Karşılık dava açılması 1786
12) Davalı savunmasını teksif etmek zorundadır 1786
D) Cevap süresi 1786
I - Kanunî cevap süresi on gündür 1787
II - Cevap süresinin uzatılması (davalıya yeni bir
süre verilmesi) 1788
III- Cevap süresinin ilk oturumda üç gün uzatılması 1792
1) Davalı daha önce 197. maddeye göre süre uzatılmasını istememiş olmalıdır 1793
2) Üç günlük süre ilk oturumda istenmelidir 1795
3) Üç günlük süre esasa girişmeden önce
istenmelidir 1795
4) Davalının mazereti (özrü) 1796
5) Mahkeme cevap süresini en fazla üç gün
uzatabilir 1798
IV - Cevap süresinin niteliği 1800

E) Cevap lâyihası verilmesinin sonuçları 1801

I - Davalı davanın esasına girişmiş olur 1801
II - Savunmayı genişletme yasağı (müdafaayı tevsi ve
tebdil yasağı) 1801
1) Genel bilgi 1801
2) Savunmayı genişletme sayılan haller
(savunmayı genişletme yasağına tâbi olan haller) .. 1804
a) Defi! er 1804
b) Vakıaların genişletilmesi veya değiştirilmesi savunmayı genişletmedir 1806
c) İtirazların ileri sürülmesi savunmayı
genişletme midir? 1811
aa)Dava dosyasından anlaşılabilen itiraz
sebepleri 1811
bb)Dava dosyasından anlaşılamayan itiraz
sebepleri 1812
1. Bir hakkın doğmasına engel olan
itiraz sebepleri 1812

XVIII

II. Cilt′in içindekiler


Sayfa

2. Bir hakkı sona erdiren itiraz sebepleri 1814
d) Tahkim itirazı 1819
e) Saklı tutulan savunma sebepleri 1820
3) Savunmayı genişletme yasağının istisnaları 1822
a) Davacının rızası (muvafakati) 1822
b) Islah 1836
c) Müddeabihin temliki 1836
d) Davayı kabul 1836
e) Savunmayı genişletme zamanı 1837
f) Savunmayı genişletmenin etkisi 1838
4) Savunmayı genişletmenin yasak olmadığı haller
(savunmayı genişletme yasağına tâbi olmayan
haller) 1838
a) Mahkemenin kendiliğinden (re′sen) incelemesi gereken hususlar 1839
b) Sonradan doğan savunma sebeplerinin ileri sürülmesi 1840
5) Savunmayı genişletme sayılmayan haller 1842
a) Hukukî sebepler 1842
b) Cevap lâyihasmdaki vakıalara zımnen dahil
olan vakıalar 1843
c) Yeni delil gösterilmesi 1843
d) Cevap lâyihasmdaki vakıaların delili niteliğinde olan vakıaların ileri sürülmesi 1843

6) Savunmayı genişletme yasağı düplik için de uygulanır 1844
7) Savunmayı genişletme yasağı hakemlerde uygulanmayabilir 1844
8) Savunmayı genişletme yasağı ilk itirazlarda
mutlak olarak uygulanır 1844
F) Süresinde cevap lâyihası verilmemesinin sonuçları 1845
I - Davalı davayı inkâr etmiş sayılır 1845
II - Davalının karşı delil göstermesi 1848
III - Savunmayı genişletme yasağı 1852

§ 23a. Cevap dilekçesi (lâyihası) örneği 1858

§ 24. Replik ve düplik 1861

A) Genel bilgi 1861

II. Cilt′in içindekiler XIX

Sayfa

B) Replik (cevaba cevap) 1861
O Düplik (ikinci cevap) 1863

Üçüncü Bölüm

§25.Tahkikat 1865

A) Genel bilgi 1865
B) Tahkikatın yapılış biçimi (şekli) 1867
I - Oturum (duruşma) 1867
1) Genel bilgi 1867
2) Duruşma yapılması zorunludur 1869

a) Kural 1869
b) Duruşma yapılması zorunlu olmayan haller
(istisnalar) 1873
c) Çekişmesiz yargı işlerinde duruşma 1875
3) Tarafların duruşmaya çağrılması (davet edilmesi) .. 1876
a) Duruşmaya çağırma zorunluğu 1876
b) İlk duruşmaya çağırma (davet) 1883
c) Sonraki duruşmalara çağırma (davet) 1884
aa) Bir önceki oturumda tefhim suretiyle 1884
bb) Bir tarafın ölümü halinde 1889
cc) İşlemden kaldırılan davanın yenilenmesi
halinde 1889
dd) Bozma kararından sonra duruşmaya
çağırma 1890
4) Duruşma gününün belirlenmesi 1890
5) Duruşma saatinin belirlenmesi 1891

II- Tutanaklar (zabıtlar) 1895

1) Tutanak düzenlenmesi 1895
2) Tutanağa yazılacak hususlar 1896

a) Mahkemenin ve hâkimlerin adı 1896
b) Yargılamanın yapıldığı yer 1896
c) Oturumun açıldığı gün ve saat 1896
d) Tarafların ve vekillerinin adları 1896
e) Yapılan yargılama ve verilen belgeler 1896
f) İkrar 1897
g) Tarafların sulh olması 1898

XX

II. Cilt′in içindekiler


Sayfa

h) Davadan feragat beyanı 1899
j) Davayı kabul beyanı 1900
k) Tarafların iddia ve savunmalarının özeti 1901
m) Tanık ve bilirkişilerin beyanları 1902
n) Keşif özeti 1903
o) Karar ve tefhimi 1903
ö) Tutanağın noksan olması 1904
p) Başka hususlar 1904
r) Tutanağın ilgililere imza ettirilmesi 1904
s) Hâkim ve zabıt kâtibinin imzası 1905
3) Tutanak ile ispat 1906
4) Tutanakların değiştirilmiş ve bozulmuş olması 1906
5) Tutanakların hilafını ispat 1906
6) Tutanak sureti (örneği) verilmesi 1907
7) Tutanakların dosyaya konulması 1907
8) Tutanakların kaybolması 1907

III- Dava dosyası 1908

1) Dava dosyasının düzenlenmesi 1908
2) Dosyadaki senetlerin ve kıymetli evrakın saklanması ..1910
3) Dosya numarası 1911
4) Dosyasının hâkime verilmesi 1911
5) Tarafların dosyayı incelemesi 1911
6) Dava dosyasının kaybolması (zayi olması) 1912
a) Yangın, deprem, su baskını veya toprak
kayması nedeniyle dosyanın kaybolması 1912
b) Dava dosyasının başka bir nedenle kaybolması .. 1914
7) Dava dosyalarının saklanması 1916

C) Hâkimin yetkileri (durumu) 1917

I- Tasarruf ilkesi 1917
II - Kendiliğinden (re′sen) harekete geçme ilkesi 1918
III- Taraflarca hazırlama ilkesi 1919
IV- Kendiliğinden (re′sen) araştırma ilkesi 1923
V - Hâkim hukuk kurallarını kendiliğinden uygular 1926
1) Genel bilgi 1926
2) Kanun hükmünün Anayasaya aykırı olması 1927
3) Tüzük hükmünün kanuna aykırı olması 1927
4) Yönetmelik hükmünün kanuna veya tüzüğe
aykırı olması 1929

II. Cilt′in içindekiler XXI


Sayfa


5) Hâkimin yabancı hukuk kurallarını uygulaması .... 1931
VI- Çabukluk, basitlik ve ucuzluk ilkesi 1934
D) Tahkikatın yapılması 1939
I - Dava yargılama ve hüküm için aydınlanmış ise 1939
II - Dava yargılama ve hüküm için aydınlanmış değilse 1939
1) Delil gösterilmesine gerek yoksa 1941
2) Davanın ispatı için delil gösterilmesi gerekli ise 1941
III - iddia ve savunmalar birlikte incelenir 1943

§ 26. İsticvap (tarafın sorguya çekilmesi) 1949

A) Genel bilgi 1949
B) İsticvabın konusu 1953
C) İsticvap kararı 1953
D) Tarafın kendisi isticvap edilir (sorguya çekilir) 1956
E) İsticvap davetiyesi 1957
F) İsticvap usulü (tarafın sorgusu) 1961


Dördüncü Bölüm

DELİLLER

1. Alt Bölüm


§ 27. Genel hükümler 1965


A) ispat ve delil 1966
B) Delilin konusu .....1967
I - Vakıalar 1967
II- Hukuk kuralları 1967
III- Davanın çözümünü etkileyebilecek vakıalar 1968
IV- Çekişmeli olmayan vakıalar 1968

1) Genel bilgi 1968
2) Mâruf ve meşhur vakıalar 1968
V- Hâkimin bildiği vakıalar 1971
C) ispat Yükü (beyyine külfeti) 1972
I- Genel bilgi 1972
II- İspat yükünün zamanı ve önemi 1972
III - Genel kural 1975
1) Tarafların her biri iddiasını ispatla yükümlüdür .... 1975
2) İspat yükünün davacıda olması 1975

XXII II. Cilt′in içindekiler


Sayfa


3) İspat yükünün davalıda olması 1977
4) Menfî tespit davasında ispat yükü 1980
a) Menfî tespit davasında ispat yükü kural
olarak davalıya düşer 1981
b) Menfî tespit davasında ispat yükünün davacıda
olduğu haller 1985
5) İdarî yargıda ispat yükü 1988
IV- Genel kuralın istisnaları 1988
1) Normal durumun aksinin ispatı 1989
2) İspat yükünün kanunla belirlendiği haller 2001
3) Karineler 2006

a) Fiilî karineler 2006
b) Kanunî karineler 2012
aa) Kesin kanunî karineler 2012
bb) Adî kanunî karineler 2013
4) İspat yükü sözleşmesi 2017
V- Karşı delil 2017
D) Delillerin gösterilmesi (ikamesi) 2021
I- Genel bilgi 2021
II- Delillerin hasredilmesi 2026
III- Delillerin incelenmesi 2030
IV - Delillerin incelenmesinden sonra yeni delil
gösterilmesi 2031
E) Delil çeşitleri 2032
I - Kesin deliller 2032
II- Takdirî deliller 2033


2. Alt Bölüm

KESİN DELİLLER


5 28. İkrar 2037


A) ikrarın mahiyeti ve konusu 2037
B) İkrarın yapılış şekli 2040
I - Mahkeme dışı ikrar 2040
II- Mahkeme içi ikrar (adlî ikrar) 2044
III - İkrardan dönme (rücu, cayma) 2048

II. Cilt′in içindekiler XXIII


Sayfa


C) İkrarın etkisi (hükmü) 2049
D) İkrarın çeşitleri ve bölünmesi 2051
I - Basit ikrar (âdi ikrar) 2051
II- Vasıflı ikrar (mevsuf ikrar) 2051
III - Bileşik ikrar (mürekkep veya karmaşık ikrar) 2056
1) Bağlantılı bileşik ikrar (murtabıt
mürekkep ikrar) 2057
2) Bağlantısız bileşik ikrar (murtabıt olmayan
mürekkep ikrar) 2064
IV - İspat yüküne yer değiştirtmemek şartı ile ikrar
bölünebilir 2070
V - İkrara eklenen vakıanın ileri sürülmesi davayı
değiştirme veya savunmayı genişletme yasağına

tâbidir 2070


S 29. Senet 2073


A) Kavram ve önemi 2073
I - Kavram 2073
II - Senet ispat şeklidir (şartıdır) 2077
III — Senet delilinin önemi 2079


B) Senet çeşitleri 2079


I — Âdi senetler (hususî, özel senetler) 2079
1) Kavram ve içeriği 2079
2) Âdi senetlerin ispat gücü (kuvveti) 2083
a) Âdi senet kesin delildir 2083
bi İmza inkârı (sahtelik iddiası) 2085
aa) Tarafların dinlenmesi 2085
bb) Tarafların isticvap için çağırılması 2085
cc) İstiktâb (yazı yazdırma) 2086
dd) Hâkimin imza uygulaması (karşılaştırması)
yapması 2086
ee) İmza hakkında bilirkişi incelemesi 2088
ff) imza uygulaması (karşılaştırması) 2089
1. Uygulamaya elverişli imzalar 2089
2. İstiktâb (yazı yazdırma) 2092
gg) İmza hakkında tanık dinlenmesi 2093
hh)İmza incelemesi sonunda verilecek karar 2096
jj) İmza inkârı bir sahtelik iddiasıdır 2096

XXIV

II. Cilt′in içindekilerSayfa


c) Sahtelik davası 2097
aa) Sahtelik davası açılabilen haller 2097
bb) Sahtelik davasının icra takibine etkisi 2099
cc) Bonolar hakkında sahtelik davası
açılması 2103
3) Âdi senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat
gücü (âdi senet tarihinin kesinleşmesi) 2105
II - Resmî senetler 2111
1) Genel bilgi 2111
a) İspat şekli-geçerlik şartı 2111
b) Usul hukukunda resmî senet ispat şeklidir 2111
c) Ceza hukukunda resmî senet kavramı 2112
d) Resmî senedi düzenleyen kişi veya makamlar 2115
2) Noter senetleri 2116
a) Düzenleme biçimindeki noter senetleri
(re′sen düzenlenen noter senetleri) 2116
b) Onaylama biçimindeki noter senetleri
(imzası noterlikçe onaylanan senetler) 2117
3) Yabancı ülkelerde düzenlenen resmî senetler 2119
4) İhtiyar heyeti tarafından onaylı senetler
(mühürlü veya parmak izli senetler) 2120
a) Genel bilgi 2120
b) Yazı bilmeyenler veya imza atamayanlar 2123
c) Mühür veya el işareti (parmak izi) 2123
d) Mühür veya parmak izini onamaya yetkili
kurullar 2124
aa) Şehir ve kasabalarda (ihtiyar heyeti) 2124
bb) Köylerde (ihtiyar meclisi) 2126
cc) Borçlunun ikamet ettiği yerdeki ihtiyar
heyeti 2127
e) Ayrıca iki tanığın onayı gereklidir 2129
f) Onama biçimi (şekli) 2130
g) Onaylı mühürlü senet resmî senettir 2133
h) Mühürlü senede karşı tanık dmlenemez 2138
j) HUMKm. 297′deki onaylama ispat şeklidir 2139
k) Mühürlü senetlerin icra hukukundaki işlevi 2147
aa) Genel bilgi 2147

II. Cilt′in İçindekiler XXV


Sayfa


bb) Borçlu mühür veya parmak izini kabul
ederse (inkâr etmezse) 2148
cc) Borçlu mühür veya parmak izini inkâr
ederse (kabul etmezse) 2149
1. Yargıtaym görüşü 2150
2. Yargıtaym görüşünün eleştirisi 2151
m)Tarım kredi kooperatiflerinin alacak
senetlerinin ihtiyar heyeti tarafından
onaylanması 2153
n) Tarım satış kooperatiflerinin alacak
senetlerinin ihtiyar heyeti tarafından
onaylanması 2157
ö) Noterlerin mühür veya parmak izini
onaylaması 2157
5) Resmî senetlerin ispat gücü (kuvveti) 2158
a) Genel bilgi 2158
b) Resmî senetlerin sahteliği 2158
c) Resmî senetlerde sahtelik iddiası 2161
aa) Kavram ve ileri sürülmesi 2161
bb) Sahtelik iddiasının incelenmesi ve ispatı 2161
cc) Sahtelik iddiasından feragat 2165
dd)Senedin iptali kararı 2165
ee) Sahtelik iddiasının reddi 2166
ff) Sahtelik iddiasının icra takibine etkisi 2166
d) Sahtelik davası 2167
6) Resmî senetlerin üçüncü kişiler hakkında ispat
gücü 2168
III - Ceza mahkemesinde sahtecilik davası açılması 2168
1) Yalnız hukuk mahkemesinde sahtelik davası
açılmış olması 2169
a) Hukuk mahkemesi senedin iptaline karar
verirse 2169
b) Hukuk mahkemesi senedin sahte olmadığına
karar verirse 2170
2) Hukuk mahkemesinde sahtelik davası devam
ederken ceza davasının da açılmış olması 2171
a) Ceza mahkemesinin hukuk davasının
sonuçlanmasını beklemesi gerektiği görüşü 2171

II. Cilt′in İçindekiler


Sayfa


b) Hukuk mahkemesinin ceza davasının sonuçlanmasını beklemesi gerektiği görüşü 2173
c) Kanımca bu konuda genel bir kural konulamaz .. 2174
d) İki mahkeme de bekletici sorun yapmamış ise .... 2174 aa) Hukuk mahkemesindeki sahtelik davası
daha önce sonuçlanırsa 2174
bb) Ceza mahkemesindeki sahtelicik davası
daha önce sonuçlanırsa 2175
e) İki mahkeme de bekletici sorun yapmış ise 2175
3) Yalnız ceza mahkemesinde sahtecilik davası
açılmış olması 2176
a) Ceza davasının icra takibine etkisi 2176
b) Ceza davasında verilen hükmün etkisi 2178
aa) Ceza mahkemesinin mahkûmiyet kararı
hukuk mahkemesini bağlar 2178
bb) Ceza mahkemesinin beraat kararı hukuk
mahkemesini bağlamaz 2179
4) Ceza mahkemesinde sahtecilik davası devam
ederken hukuk mahkemesinde sahtelik davası
açılması 2179
IV- Senetlerdeki çıkıntılar ve silintiler 2180
V - Nüfus kayıtları 2183


C) Senetlerin mahkemeye verilmesi (ibrazı) 2184


I - Genel bilgi 2184
II - Senetlerin mahkemeye verilmesi zorunluğu
(senetlerin ibrazı mecburiyeti) 2188
1) Mahkemeye verilmesi zorunlu olan belgeler
(senetler) 2188
a) Dilekçe ve lâyihalarda dayanılan senetler 2188
b) Mektuplar ve telgraflar 2189
c) İki taraf için müşterek olan belgeler 2189
d) Bir tarafın karşı taraf elindeki belgeleri 2190
e) Hesap defterleri 2190
f) MK ve TK gereğince verilmesi zorunlu belgeler .. 2190
2) Belgeyi (senedi) vermek zorunda olan kişiler 2190
a) Belgeye dayanan taraf 2191
b) Karşı taraf (hasım) 2191

II. Cilt′in İçindekiler XXVII


Sayfa


aa)Genel bilgi 2191
bb) Karşı tarafın senedin elinde olduğunu
bildirmesi 2191
cc) Karşı tarafın senedin elinde olduğunu
inkâr etmesi 2192
c) Üçüncü kişiler 2194
d) Dava dosyasının kaybolması (ziyaa uğraması) halinde 2195
3) Ticarî defterlerin mahkemeye verilmesi (ibrazı) 2196


D) Senetle ispat zorunluğu (tanıkla ispat yasağı) 2198


I - Genel bilgi 2198
II - Kırk milyon liradan fazla hukukî işlemlerin senetle
ispatı zorunludur 2203
1) (Birinci) Ana kural 2203
a) Senetle ispat zorunluğu hukukî işlemler içindir . 2204
aa) Genel bilgi 2204
bb) Ödünç (karz) sözleşmesinin ispatı 2205
cc) Borcun ödendiğinin ispatı 2205
dd) Satış sözleşmesinin ispatı 2206
ee) Tapusuz gayrimenkullerin satışının ispatı .. 2212 ff) Tapusuz gayrimenkuller hakkındaki miras
taksim sözleşmesinin ispatı 2213
gg) Kira sözleşmesinin ispatı 2214
hh) Elden bağışlamanın ispatı 2221
jj) Ariyet sözleşmesinin ispatı 2222
kk) Vedia sözleşmesinin ispatı 2223
mm)İstisna sözleşmesinin ispatı 2224
nn) Vekâlet sözleşmesinin ispatı 2227
öö) Âdi şirket sözleşmesinin ispatı 2229
pp) Hizmet sözleşmesinin ispatı 2232
rr) Şufa hakkından feragatin ispatı 2236
ss) Fatura verildiğinin ispatı 2236
tt) İhtar veya ihbarın ispatı 2237
uu) Mirasta iadenin ispatı 2239
b) Senetle ispat zorunluğu sının (ispat sınırı) 2239
aa) Hukukî işlemin değeri yapıldığı zamana
göre belirlenir 2240

. -"■ -:""


XXVIII

II. Cilt′in İçindekiler


Sayfa


bb) Konusu devri edimler olan hukukî
işlemlerde 2241
cc) Objektif dava birleşmesinde 2242
dd) İhtiyarî dava arkadaşlığında 2243
ee) İspat sınırı hukukî işlemin tümünün
değerine göre belirlenir 2244
c) Senetle ispat zorunluğu hukukî işlemin
tarafları içindir 2245
2) İspat sınırı ile ilgili ana kuralın istisnaları
(tanıkla ispat edilebilen hukukî işlemler) 2246
a) Genel bilgi 2246
b) Yakın hısımlar arasındaki hukukî işlemler
tanıkla ispat edilebilir 2248
aa) Genel bilgi 2248
1. Mânevi imkânsızlık 2248
2. HUMK m. 293/1′deki yakın hısımlar tahdididir 2250
bb)Usul ve füru arasındaki hukukî işlemler 2251
cc) Kardeşler arasındaki hukukî işlemler 2253
dd)Karı koca arasındaki hukukî işlemler 2257
ee) Kayınpeder veya kayınvalide ile damat
veya gelin arasındaki hukukî işlemler 2260
c) Haksız fiilden doğan tazminat alacakları
tanıkla ispat edilebilir 2261
d) Yangın, deniz kazası gibi hallerde yapılan
hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir 2264
e) Senede bağlanması yaygın (gelenek) olmayan
hukukî işlemler tanıkla ispat edilebilir 2264
aa) Manevî imkânsızlık 2264
bb) Senet alınmamasının yaygın (gelenek)
olması 2265
cc) Senet alınmaması geleneğini hâkim
takdir eder 2270
dd) Gelenek nedeniyle tanıkla ispat edilebilen
hukukî işlemlere misaller 2272
ee) Gelenek olmadığı için tanıkla ispat
edilemeyen hukukî işlemlere misaller 2276
ff) Ticarî işlemlerin tanıkla ispatı 2277

II. Cilt′in içindekiler

XXIX


Sayfa

f) Sözleşmelerdeki hata, hile, gabin ve ikrah iddiaları tanıkla ispat edilebilir 2279
g) Senedin kaybolması halinde tanık dinlenebilir ... 2282
aa) Senedin sahibi elinde kaybolması 2282
1. Senedin sahibi elinde kaybolmuş olması gerekir 2282
2. Senedin âni bir olay veya bir mücbir bir sebep dolayısiyle kaybolmuş olması gerekir 2283
3. Yukardaki şartların varlığı halinde tanık dinlenebilir 2284
bb) Senedin resmî bir memur elinde kaybolması . 2285 cc) Bu istisna ikinci ana kural için de
geçerlidir 2288
dd) Senedin, yangın, deprem gibi afetler
nedeniyle kaybolması 2288


h) Yazılı delil başlangıcı 2289


aa)Tarifi ve şartları 2289
1. Yazılı bir belge bulunmalıdır 2290
2. Belgenin aleyhine ileri sürülen
tarafından verilmiş olması gerekir 2290
3. Belge hukukî işlemin vukuuna
delâlet etmelidir 2291
bb) Yazılı delil başlangıcı sayılan belgelere
misaller 2291
cc) Yazılı delil başlangıcı sayılmayan belgelere
misaller 2311
dd) Tanık dinlenmesi 2313
k) Tanıkla ispat hakkında delil sözleşmesi varsa ... 2314 m) Türkiye dışında yapılmış olan hukukî
işlemler tanıkla ispat edilebilir 2314
n) Kadastro işlerinde tanık dinlenebilir 2315
3) İstisnalar dışında ispat sınırı ile ilgili ana kural uygulanır 2316
4) Hukukî fiiller (maddî vakıalar) tanıkla ispat
edilir 2316


III - Senede karşı senetle ispat zorunluğu 2325


1) (İkinci) Ana kural 2325

II. Cilt′in içindekiler


Sayfa


a) Senede karşı ileri sürülen hukukî işlemlerin
senetle ispatı zorunludur 2325
aa) Genel bilgi 2325
bb) Senede karşı senetle ispat kuralına
misaller 2326
1. Yazılı ödünç sözleşmesine (senedine)
karşı tanık dinlenemez 2326
2. Yazılı kira sözleşmesine karşı tanık dinlenemez 2327
3. Yazılı âdi ortaklık (şirket) sözleşmesine
karşı tanık dinlenemez 2329
4. Bononun karşılıksız olduğu tanıkla ispat edilemez 2330
5. Bonodaki "malen alındı" kaydının aksi tanıkla ispat edilemez 2334
6. Senedin (bononun) anlaşmaya aykırı doldurulduğu tanıkla ispat edilemez 2336
7. Senede bağlı borcun sebebinin gerçekleşmediği tanıkla ispat edilemez ... 2337
8. Çekle yapılan ödemenin ödünç olduğu tanıkla ispat edilemez 2340
9. Yazılı sözleşmenin değiştirildiği tanıkla
ispat edilemez 2341
10. Yediemin tevdi senedindeki malları
teslim almadığını tanıkla ispat edemez ... 2342
11. Muvazaa iddiası tanıkla ispat edilemez .. 2343
12. Taraflarda muvazaa (nam-ı müstear) iddiaları da tanıkla ispat edilemez 2348
aaa) Genel bilgi (nam-ı müstear) 2348
bbb) Muvazaalı hukukî işlem yazılı
şekle tâbi değilse 2349
ccc) Muvazaalı hukukî işlem yazılı
şekle tâbi ise 2352
13. Senede karşı senetle ispat zorunluğuna (kuralına) başka misaller 2355
14. Üçüncü kişiler muvazaayı tanıkla ispat edebilir 2356

II. Cilt′in içindekiler

XXXISayfa


b) Her iki senedin (belgenin) aynı çeşit (güçte)
olması şart değildir 2356
aa) Genel bilgi 2352
bb) Yazılı şekil ispat şartı ise (yazılı şekil
geçerlik şartı değilse) 2357
cc) Yazılı şekil geçerlik şartı ise (yazılı şekil
ispat şartı değilse) 2358
dd) Noter senetlerine karşı senetle ispat 2363
c) Senede karşı senetle ispat zorunluğu yalnız senedin tarafları içindir 2365
d) Üçüncü kişiler senede karşı iddialarını tanıkla
ispat edebilirler 2369
e) Mirasçının mırasbırakanm taraf olduğu senede
karşı ileri sürdüğü iddiayı ispat etmesi 2375
aa) Mirasçı kural olarak taraf kavramına
dahildir 2375
bb) Mirasçı yalnız kendi hakkına dayandığı
hallerde üçüncü kişi durumundadır 2378
f) HUMK′nun 290. maddesi MK′nun
7. maddesini değiştirmiştir 2388
2) Senede karşı senetle ispat zorunluğunun
istisnaları 2390
a) İkinci ana kuralın istisnaları daha azdır 2390
aa) Genel bilgi 2390
bb) Yakın hısımlar arasındaki senedin aksi
tanıkla ispat edilemez 2391
1. Usul ve füru arasındaki senedin aksi tanıkla ispat edilemez 2391
2. Kardeşler arasındaki senedin aksi
tanıkla ispat edilemez 2394
3. Karı koca arasındaki senedin aksi
tanıkla ispat edilemez 2395
4. Kayınpeder veya kayınvalide ile damat
veya gelin arasındaki senedin aksi
tanıkla ispat edilemez 2397
cc) HUMK m. 293/4′teki istisna burada
uygulanmaz 2397

XXXII

Bundan Sonraki Ciltlerin içindekiler


Sayfa

dd) Kadastro işlerindeki istisna burada
uygulanmaz 2398
b) Senede karşı senetle ispat zorunluluğunun
istisnaları 2398
aa) Yangın, deniz kazası gibi hallerde
yapılan karşılık hukukî işlemler tanıkla
ispat edilebilir 2398
bb) Yazılı sözleşmelerdeki hata, hile, gabin
ve ikrah iddiaları tanıkla ispat edilebilir 2399
1. Hata 2399
2. Hile 2401
3. İkrah 2424
4. Gabin 2427
cc) Karşılık hukukî işlem yazılı delil başlangıcı
ile ispat edilebilir 2428
dd) Senedin kaybolması halinde tanık
dinlenebilir 2432
ee) Tanıkla ispat hakkında delil sözleşmesi
varsa 2432
ff) Senede karşı ileri sürülen haksız fiil
iddiası tanıkla ispat edilebilir 2433
3) İstisnalar dışında senede karşı senetle ispat
kuralı uygulanır 2435
4) Senede karşı ileri sürülen hukukî fiil iddiası
tanıkla ispat edilebilir 2436

Bundan Sonraki Ciltlerin İçindekiler

8 30. Ticari defterlerle ispat S 31.
Yemin S 32. Tanık 8 33. Bilirkişi S
34. Keşif


Bundan Sonraki Ciltlerin içindekiler XXXIII

8 35. Özel hüküm sebepleri

8 36. Delil sözleşmesi

§ 37. Tahkikatın bitmesi, sözlü yargılama ve hükmün verilmesi (tefhimi)

8 38. Hüküm (kararlar)

8 39. Sözlü yargılama usulü hakkında genel bilgi

8 40. Sözlü usulde dava açılması

8 41. Sözlü usulde tahkikat ve hüküm

8 42. Hadise

8 43. Bekletici sorun

8 44. Dava arkadaşlığı

8 45. Davaların ayrılması ve birleştirilmesi

8 46. Davaya müdahale (katılma)

8 47. Davanın ihbarı (davanın duyurulması)

8 48. Davadan feragat

S 49. Davayı kabul

8 50. Sulh

8 51. Müddeabihin temliki

8 52. Karşılık dava

8 53. Islah

8 54. Davanın duruşmaya gelmeyen tarafın yokluğunda görülmesi

8 55. Dava dosyasının işlemden kaldırılması

8 56. Teminat

8 57. İlk itirazlar

8 58. İhtiyatî tedbirler

8 59. Delillerin tespiti

8 60. Genel olarak kanun yolları

8 61. Temyiz

8 62. Karar düzeltme

XXXIV Bundan Sonraki Ciltlerin İçindekiler

S 63. İçtihatların birleştirilmesi

§ 64. Şeklî anlamda kesin hüküm

8 65. Maddî anlamda kesin hüküm

S 66. Ceza ve hukuk mahkemesi kararlarının birbirine (karşılıklı) etkisi

8 67. Maddî anlamda kesin hükmün bertaraf edilmesi

8 68. Yargılamanın iadesi

8 69. Hükümlerin tavzihi (açıklaması)

8 70. Yargılama harç ve giderleri

8 71. Adlî yardım

8 72. Süreler

S 73. Eski hale getirme

8 75. Tebligat

8 76. Seri yargılama usulü

8 77. Basit yargılama usulü

8 78. İş mahkemeleri

8 79-80. Kadastro mahkemeleri

§ 81. Toprak mahkemeleri

§ 82. İcra tetkik mercii

8 82a. Tüketici mahkemeleri

§ 83. Yabancı mahkeme kararlarının tenfizi ve tanınması

8 84. Hâkimlerin hukukî sorumluluk halleri

8 85. Hâkimler aleyhine tazminat davası

8 86. Tahkimin mahiyeti ve çeşitleri

8 87. Tahkim sözleşmesi

8 88. Hakem sözleşmesi ve hakemler

8 89. Tahkim usulü

8 90. Hakem kararlarına karşı kanun yolları

Bundan Sonraki Ciltlerin içindekiler

S 91. Hakem kararlarının icrası

§ 92. Yabancı hakem kararları

8 93. Şüyuun (ortaklığın) giderilmesi ve paylaştırma davaları

8 94. Anayasa′ya aykırılık itirazı

Genel bibliyografya

Arama cetvelleri

1) Kanun isimlerine (maddelere) göre arama cetveli

a) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu (HUMK)

b) Diğer mevzuat (kanunlar)


2) Kavramlara göre arama cetveli