Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Temmuz (87)      Haziran (84)      Mayıs (171)      Nisan (125)

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili Mevzuat

Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve İlgili MevzuatSayfa Sayısı
:  
943
Kitap Ölçüleri
:  
13,5x19,5
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-05-0362-3

60,00 TL


İÇİNDEKİLER


 


Sayfa


 


Önsöz 7


 


İçindekiler 9


 


Kısaltmalar Cetveli 15


 


Hukuk Muhakemeleri Kanununun Genel Gerekçesi 19


6100 sayılı HMK ile 1086 sayılı HUMK Maddeleri Karşılaştırma Tablosu 33


HMK’nu Değiştiren Kanunlar Listesi 53


HMK’nu Değiştiren Kanunlarla Değiştirilen HMK Maddelerini Gösterir Cetvel 54


1. BÖLÜM


HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU


BİRİNCİ KISIM: Genel hükümler 1-104 57


BİRİNCİ BÖLÜM: Görev, yetki ve yargı yeri belirlenmesi ……...............................1-23 57


Birinci Ayırım: Görev 1-4 57


İkinci Ayırım: Yetki 5-19 63


Üçüncü Ayırım: Görevsizlik veya yetkisizlik kararı üzerine yapılacak işlemler ve yargı yeri belirlenmesi 20-23 75


İKİNCİ BÖLÜM: Yargılamaya hâkim olan ilkeler 24-33 79


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Hâkimin yasaklılığı, reddi ve hukuki sorumluluğu 34-49 88


Birinci Ayırım: Hâkimin davaya bakmaktan


yasaklılığı ve reddi 34-45 88


İkinci Ayırım: Hâkimin hukuki sorumluluğu 46-49 100


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Taraflar ve Davaya Katılan Üçüncü Kişiler 50-83 106


Birinci Ayırım: Tarafların ehliyetleri 50-56 106


İkinci Ayırım: Dava arkadaşlığı 57-60 110


Üçüncü Ayırım: Davanın ihbarı ve davaya müdahale 61-70 113


Dördüncü Ayırım: Davaya vekâlet 71-83 123


BEŞİNCİ BÖLÜM: Teminat 84-89 131


ALTINCI BÖLÜM: Süreler, eski hale getirme ve adli tatil 90-104 137


Birinci Ayırım: Süreler 90-94 137


İkinci Ayırım: Eski hâle getirme 95-101 140


Üçüncü Ayırım: Adli tatil 102-104 144


İKİNCİ KISIM: Dava çeşitleri, dava şartları ve ilk itirazlar 105-117 149


BİRİNCİ BÖLÜM: Dava çeşitleri 105-113 149


İKİNCİ BÖLÜM: Dava şartları ve ilk itirazlar 114-117 159


Birinci Ayırım: Dava şartları 114-115 159


İkinci Ayırım: İlk itirazlar 116-117 163


ÜÇÜNCÜ KISIM: Yazılı yargılama usulü 118-186 165


BİRİNCİ BÖLÜM: Davanın açılması 118-125 165


İKİNCİ BÖLÜM: Cevap dilekçesi 126-135 172


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Cevaba cevap ve


ikinci cevap dilekçesi 136 179


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Ön inceleme 137-142 180


BEŞİNCİ BÖLÜM: Tahkikat ve tahkikat


sırasındaki özel durumlar 143-183 187


Birinci Ayırım: Tahkikat 143-146 187


İkinci Ayırım: Duruşma 147-162 190


Üçüncü Ayırım: Ön sorun ve


bekletici sorun 163-165 205


Dördüncü Ayırım: Davaların birleştirilmesi


ve ayrılması 166-168 207


Beşinci Ayırım: İsticvap 169-175 210


Altıncı Ayırım: Islah ve maddi hataların


düzeltilmesi 176-183 215


ALTINCI BÖLÜM: Tahkikatın sona ermesi


  ve sözlü yargılama 184-186 221


Madde Sayfa


DÖRDÜNCÜ KISIM: İspat ve deliller 187-293 224


BİRİNCİ BÖLÜM: Genel hükümler 187-198 224


İKİNCİ BÖLÜM: Belge ve senet 199-224 231


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yemin 225-239 259


DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: Tanık 240-265 267


BEŞİNCİ BÖLÜM: Bilirkişi incelemesi 266-287 285


ALTINCI BÖLÜM: Keşif 288-292 312


YEDİNCİ BÖLÜM: Uzman görüşü 293 315


BEŞİNCİ KISIM: Hüküm ve davaya son veren


  taraf işlemleri 294-315 316


BİRİNCİ BÖLÜM: Hüküm 294-303 316


İKİNCİ BÖLÜM: Hükmün tashihi ve


tavzihi 304-306 326


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Davaya son veren


  taraf işlemleri 307-315 328


ALTINCI KISIM: Basit yargılama usulü 316-322 333


YEDİNCİ KISIM: Yargılama giderleri ve


adli yardım 323-340 340


BİRİNCİ BÖLÜM: Yargılama giderleri 323-333 340


İKİNCİ BÖLÜM: Adli yardım 334-340 340


SEKİZİNCİ KISIM: Kanun yolları 341-381 357


BİRİNCİ BÖLÜM: İstinaf 341-360 357


İKİNCİ BÖLÜM: Temyiz 361-373 373


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: Yargılamanın iadesi 374-381 384


1086 sayılı HUMK’nun 427-454.


HÜKÜMLERİ 391


DOKUZUNCU KISIM: Çekişmesiz yargı 382-388 401


ONUNCU KISIM: Geçici hukuki korumalar 389-406 408


BİRİNCİ BÖLÜM: İhtiyati tedbir 389-399 408


İKİNCİ BÖLÜM: Delil tespiti ve diğer


  geçici hukuki korumalar 400-406 424


ONBİRİNCİ KISIM: Tahkim 407-444 429


ONİKİNCİ KISIM: Son hükümler 445-452 461


2. BÖLÜM


İLGİLİ MEVZUAT


Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun 473


Aile Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yargılama Usullerine Dair Kanun 493


Avukatlık Kanunu ve Avukatlık Kanunu Yönetmeliği (ilgili maddeler) 497


Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 513


Bilirkişilik Kanunu ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliği 525


–– 2018 Yılı Bilirkişilik Asgari Ücret Tarifesi 567


Ceza Muhakemesinde Ses ve Görüntü Bilişim Sisteminin


  Kullanılması Hakkında Yönetmelik 569


Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (ilgili maddeler) 575


Gider Avansı Tarifesi 581


Hakem Ücret Tarifesi 583


Harçlar Kanunu (ilgili maddeler) 585


Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu 603


Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu  Yönetmeliği 617


2018 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi 637


İstanbul Tahkim Merkezi Kanunu 643


İş Mahkemeleri Kanunu 649


Kadastro Kanunu (ilgili maddeler) 655


Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun 663


Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında


  Kanun 665


Milletlerarası Tahkim Kanunu 679


Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Yönetmeliği 693


Milletlerarası Tahkim Ücret Tarifesi Hakkında Tebliğ 695


Noterlik Kanunu (ilgili maddeler) 699


Mirasçılık Belgesi Verilmesi ve Terk Eden Eşin Ortak Konuta Davet Edilmesi İşlemlerinin Noterler Tarafından Yapılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 705


Sınai Mülkiyet Kanunu 709


2018 Yılı Tanıklık Ücret Tarifesi 713


Tebligat Kanunu ve Tebligat Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmelik 715


Elektronik Tebligat Yönetmeliği 755


Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun (ilgili maddeler) 761


Tüketici Hakem Heyetleri Yönetmeliği 765


Tüketici Hakem Heyeti Raportörlüğü Yönetmeliği 777


Yargıtay Kanunu ve Yargıtay İç Yönetmeliği (ilgili maddeler) 781


Bölge Adliye ve Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Cumhuriyet Başsavcılıkları İdarî ve Yazı İşleri Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik 803


KAVRAMLARA GÖRE ARAMA CETVELİ 897