Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Mart (178)      Şubat (130)      Ocak (117)      Aralık (120)

Hekimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu

Hekimlerin Hukuki ve Cezai SorumluluğuSayfa Sayısı
:  
638
Kitap Ölçüleri
:  
16x24
Basım Yılı
:  
2018
ISBN NO
:  
978-605-05-0310-4

125,00 TL ( KDV Dahil )


İÇİNDEKİLER


BİRİNCİ BÖLÜM


HEKİM VE HASTANELERİN HUKUKİ SORUMLULUKLARI


I- GİRİŞ 15


1- TIBBİ MÜDAHALE 15


2- TIBBİ MÜDAHALENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 15


3- TEMEL DÜZENLEMELER 16


4- SORUMLULUĞUN KAYNAKLARI 20


A- Sözleşme İlişkisi 20 


B- Vekalet Sözleşmesinin Kapsamı 28


C- Vekalet Sözleşmesi-Haksız Fiil Hükümleri 28


D- İstisna Sözleşmesi-Vekalet Sözleşmesi 29


E- Vekaletsiz İş Görme 37


II- ÖZEL HASTANELERİN SORUMLULUĞU 38


III- HEKİMİN SÖZLEŞME İLİŞKİSİNDEN DOĞAN YÜKÜMLÜLÜKLERİ 49


1. Teşhis ve tedavi yükümlülüğü 49


2. Aydınlatma Yükümlülüğü 50


3. Sadakat ve özen yükümlülüğü 50


4. Kayda geçirme yükümlülüğü 53


5. Hekimin sır saklama yükümlülüğü 56


IV. VEKALET SÖZLEŞMESİ KAPSAMINDA HUKUKİ SORUMLULUĞUN UNSURLARI 57


1. Sözleşme 57


2. Hukuka Aykırılık 60


3. Kusur 80


4. Zarar 135


5. İlliyet Bağı 179


V- ZAMANAŞIMI 183


A- Genel olarak zamanaşımı 183


B- Zamanaşımının süresi 184


C- Ceza davası bulunması halinde 184


D- Zamanaşımının başlangıcı 189


E- Gelişen aşamada zamanaşımı 193


F- Zamanaşımı def’inin ıslah yoluyla ileri sürülmesi 202


G- Islah ile artırılan müddeabih nedeniyle zamanaşımı 203


VI- HEKİMİN YARDIMCI ŞAHISLARIN VE İKAME OLUNAN VEKİLLERİN FİİLLERİNDEN SORUMLU OLMASI 204


1- Yardımcı şahısların fiillerinden olan sorumluluk 204


2- İkame Olunan Vekillerin Fiillerinden Dolayı Sorumluluk 210


VII- İŞLETMENİN DEVRİ 212


VIII- HEKİM VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİ ALEYHİNE  AÇILAN RÜCU DAVALARI 214


1- Kamuda çalışan personel yönünden 214


2- Özel Hastanede çalışan ve diğer sağlık personeli yönünden 218


IX- TIBBİ VE HUKUKSAL BAKIMDAN ÖZELLİK GÖSTEREN MÜDAHALELER 219


1- Organ Nakli 219


2- Gebeliğin Sonlandırılması (Kürtaj) 224


3- Cinsiyet Değişikliğine Yönelik Tıbbi Müdahaleler 224


4- Sterilizasyon 227


5- Klonlama 227


6- İstenmeden dünyaya gelen çocuk ve tazminat 228


X- TIBBİ KÖTÜ UYGULAMAYA İLİŞKİN ZORUNLU MALİ SORUMULUK SİGORTASI 230


1- Genel olarak 230


2. Sigortanın konusu 231


3. Teminat kapsamı 233


4. Teminat dışında kalan davalar 234


5. Rizikonun gerçekleşmesi 235


6. Mağdurun Doğrudan Doğruya Dava Açma Hakkı ve


Sigortacının Mağdura Karşı Defi İleri Sürememesi 235


7. Zorunlu Mesleki sorumluluk sigortası ile ilgili tebliğler 236


8. Sigorta ettirenin yükümlülükleri 238


XI- TIBBİ HATALARA İLİŞKİN TAZMİNAT DAVALARINDA MAHKEMELERCE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 238


XII- DİĞER HGK VE DAİRE KARARLARI 239


XIII- EKLER 257


1. Tıp Etiği-İsveç Ulusal Konseyi Preuatal tanı: Etik 258


2. Hususi Hastaneler Kanunu 267


3. Avrupa Biyotip Sözleşmesi 275


CEZA HUKUKU


YARGITAY-DANIŞTAY KARARLARI


BİRİNCİ BÖLÜM


HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ, SORUŞTURMA YÖNTEMLERİ


I- GİRİŞ 287


A- Kamu Görevlisi Sayılan Sağlık Personeli 287


B- 4483 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Usulü 293


1- İzin Süreci 293


2- İzin Talebi 294


3- Öninceleme 295


4- İzinle İlgili Süreler 297


5- İtiraz Mercileri ve Süresi 297


6- İtirazın Sonuçları 299


C- Üniversite Personeli (2547 Sayılı Kanun Kapsamında Çalışanlar) 301


1. Genel olarak 301


2. 2547 Sayılı Yasa Uyarınca Soruşturma Usulü 306


3. Soruşturma ve Karar Aşaması 307


D- Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Hekimler ve Sağlık Personeli Bakımından 308


E- Askeri Hastanelerde Asker Olan Sağlık Personeli Yönünden 309


1. Genel Olarak 309


2. Soruşturma 312


3. Kovuşturma 313


II- KABAHATLER YÖNÜNDEN 313


III- DANIŞTAYIN DİĞER KARARLARI 313


 


İKİNCİ BÖLÜM


HEKİMLERİN SUÇ TEŞKİL EDEN EYLEMLERİ


I- HEKİMLERİN KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA


SUÇLARI 329


A- Genel Olarak 329


B- Suçun Unsurları 330


II- KASTEN ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇUNUN İHMALİ DAVRANIŞLA GERÇEKLEŞMESİ 331


A- Genel Olarak 331


B- Suçun Unsurları 331


III- TAKSİRLE ÖLDÜRME VE YARALAMA SUÇLARI 332


A- Genel Olarak 332


B- Suçun Unsurları 333


C- Taksirle Öldürme Suçunun Nitelikli Hali 341


D- Suçun Bilinçli Taksirle İşlenmesi 342


E- Taksirle Öldürme ve Yaralamaya İlişkin Yargıtay Kararları 343


IV- ÖTENAZİ 398


V- ORGAN VE DOKU TİCARETİ SUÇU 399


A- Genel Olarak 399


B- Suçun Unsurları 401


VI- ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU 404


A- Genel Olarak 404


B- Suçun Unsurları 405


C- Yargıtay Kararları 408


VII- İNSAN ÜZERİNDE DENEY VE CEZASI 409


A- Genel Olarak 409


B- Suçun Unsurları 409


VIII- ORGAN VE DOKU ALINMASI SUÇU 412


IX- GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU 413


A- Genel Olarak 413


B- Suçun Unsurları 414


C- Yargıtay Kararları 415


X- İRTİKAP SUÇU 421


A- Genel Olarak 421


B- Suçun Unsurları 424


C- Hafifletici Nedenler 425


D- Yargıtay Kararları 425


XI- RÜŞVET SUÇU 455


A- Genel Olarak 455


B- Suçun Unsurları 456


C- Yargıtay Kararları 458


XII- GENİTAL MUAYENE SUÇU 478


A- Genel Olarak 478


B- Suçun Unsurları 479


C- Hukuka Uygunluk Nedenleri 480


XIII- KİŞİSEL VERİLERİ HUKUKA AYKIRI OLARAK VERME SUÇU 481


A- Genel Olarak 481


B- Suçun Unsurları 


C- Hukuka Uygunluk Nedenleri 484


D- Yargıtay Kararları 485


XIV- SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRMEME SUÇU 489


A- Genel Olarak 489


B- Suçun Unsurları 490


C- Yargıtay Kararları 491


XV- HASTANIN RIZASI OLMAKSIZIN TIBBİ MÜDAHALEDE BULUNMAK 494


XVI- YETKİLİ OLMADIĞI HALDE HEKİMLİK-SAĞLIK GÖREVİ YAPMAK 494


A- Yetkisiz hekimlik 494


B- Yetkisiz Diş Hekimliği 495


C- Diş Protez Teknisyenlerinin Eylemleri 496


D- Sağlık Meslek Mensubu Gibi Çalışmak 497


E- Diğer Yaptırımlar 


F- Adli Tıp Teknisyenleri-Adli Tıp Bakım Teknikerleri 506


KAYNAKÇA 507


KAVRAM FİHRİSTİ 509