Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Şubat (114)      Ocak (115)      Aralık (118)      Kasım (150)

Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesi

Haksız Rekabet Münasebetiyle Elde Edilen Menfaatlerin İadesiSayfa Sayısı
:  
176
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
1990
ISBN NO
:  
975-448-040-0

0,00 TL

Bu ürün şu anda stoklarımızda yok!
Yazarın diğer ürünlerine gözatmanızı tavsiye ederiz...

ÖNSÖZ
Rekabet, toplum halinde yaşayan insanlar arasında ortaya çıkan psikolojik bir vakıa, insanların yaşamak ve daha iyi şartlar sağlamak için gerçekleştirdikleri gerekli bir mücâdeledir. Ticari hayatta ise, işletmelerin verimlerini artırması ya da müşteri temin etmesi ve bunların sayısını artırması hep rekabet yolu ile gerçekleştirilmektedir.

Rekabet hakkı kötüye kullanılmakdıkça ve iktisadî faaliyetin suistimali sonucunu doğıırmadıkça, toplum için faydalı olmakta ve toplumun maddi ve manevi ilerlemesine katkılar getirmektedir. Ancak, erişilecek amaç tesbit edilirken ve kullanılacak imkân ve araçlar seçilirken ahlâk kurallarına riayet etmek, dürüst davranmak, yâni objektif iyiniyet kurallarını ihlâl etmemek gerekir. Aksi halde rekabet haksız rekabet halini alır ve hukuk düzeninin öngördüğü müeyyidelerle karşılaşır.
Haksız rekabet halinde serbest iktisadi rekabet hukuka aykırı olarak ihlâl edilmiş olur ve bu ihlâlden çoğunlukla bir menfaat elde edilir. Haksız rekabet münasebetiyle elde edilen menfaatlerin iadesi hususunda ise üç esas cari olmaktadır. Bunlar: zararın tazmini, menfaatin iadesi ve zararın tazmini aşan iade mükellefiyetidir.


Haksız rekabet münasebetiyle elde edilen menfaatler, fail kusurlu ise, TK. m. 58de belirtilen tazminat davasıyla geri alınabilir. Ancak TK. m. 58de menfaatin iadesi için kusur şartı aranmıştır. Kusursuz haksız rekabet hallerinde iade söz konusu edilmediği gibi,, kusurlu Vıoksız rekabet halinUe de iadenin şartları ve şümulü hakkında birdüzenleme getirilmemiştir. Ayrıca hukukumuzda zararı aşan tazminat müessesesi diyebileceğimiz (TK. m.5811 s.c), mehaz kanunda bulunmayan, hükmün mahiyeti de açıklıktan uzak görünmektedir.

Haksız rekabette iade müessesesine bir yaklaşım şeklinde ele aldığımız çalışmamızda, TK. 56-65. maddelerin gerektiği gibi yorumlanması ve uygulamadan doğan aksaklıkların giderilmesi için bir tartışma açmaya gayret sarfettik.

1985 yılı Haziran ayında doktora tezi olarak sunulan bu çalışma, o tarihte sunulan metindir. Elde olmayan sebepler eserin basımını beş yıl geciktirmiştir.

Bu eserin ortaya çıkmasında .kıymetli yardımlarını esirgemeyen ve çalışmalarıma yön veren Sayın Hocam Prof. Dr. Naci Kınacıoğluna ve Prof. Dr. Kaya Türkere; Jüri Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ünala; tez çahşrıialarında çıkmaza girdiğim . zaman beni dinleme nezaketini gösteren aziz dostum Dr.İhsan Erdoğana ve diğer meslektaşlarıma; e-serin basımında emeği geçen Sayın Ahmet Atılgana,Selçuk Üniversitesi Basımevi Müdürü Sayın Ersen Taşkına ve Basımevi çalışanlarına candan teşekkürlerimi belirtmeyi yerine getirilmesi gereken zevkli bir borç sayarım.

Konya 1990


Dr. Rıza AyhanG i R I S
§ -1- KONUNUN TAKDİMİ
İnceleme konumuz, haksız rekabet münasebetiyle elde edilen men-
faatlerin iadesidir.
Rekabet serbestisi, hukukta indiividualisme ferdiyetçilik ve ekonomide Liberal isine hürriyetçilik gibi iki temel prensip üzerine da-yarıı..aktadır. Ticaret hayatının en eski devirlerindenberi ferdi teşebbüslere geniş bir hareket serbestisi tanımak ve hatta bu serbestiyi himaye etmek, hukuki bir itiyat haline girmiştir. Bu itibaRla Roma Hukukürıdan Modern Hukuka intikal eden ve akitlerde ferdi iradelerin muhtariyet ve serbestisini kabul eden hukuki kurallar, rekabet alanında tacirlerin diledikleri gibi mücadelesine imkân vermektedir.

Geniş mânâda rekabet, bazı menfaatleri aralarında paylaşmadan elde etmek isteyen şahısların karşılıklı durumu olarak ifade edilir. Başka bir söyleyişle, geniş mânâda rekabet, bir yarışmadır. Bu yarışma, kişilerin ve toplumların tabiî hakkı olan yükselme, ilerlc.no, daha iyi duruma gelme amacım güder. Toplum hayatının her safhasında, sporda, siyasette, ilimde ve nihayet ticarette yükselmek, aynı sahada çalışan kimselerle yarışmakla mümkün olur.


İktisadî, ilmî, siyası hayatta dürüst, ahlâk kaidelerine uygun bir rekabet topluma hayatiyet, .canlılık getirir. Fakat meşru .rekabetin yanında, başkalarının sırtından kolayca ve süratle yükselmek istıyenle- . rin yaptıkları bir rekabet şekli daha vardır, ki buna haksız rekabet adı ve r i 1 i r.

HER Müessese ve hak gibi, rekabet müessesesi ve hakkının da kötüye kullanılması mümkün olduğundan, en eski cağlardan zamanımıza kadar bütün kanun Yazı lan , ticarî rekabet alanında yarışanların birtakım -prensiplere, kurallara riayet etmelerini lüzumlu görmüştür. Bu kuralların mühim bir kısmı, Medenî Kanunlarda yer alan hususî akitlerle ilgili umumî hükümlerdir. Bunlar; hüsnüniyet ve ahlâk kurallarına riayet etmek.hile, ikrah ve rızanNIN diğer fesadı hallerini istilzam edecek hareketleı— den içtinap etmek... vs. gibi butlan ve fesih sebepleridir. Ayrıca zarar ve ziya., istenmesine sebebiyet verecek haller ile her tacirin ticari iş-.1 eri tide ve rekabet alanındaki bütün hareketlerinde gözönünde bulundurması gerekli olan genel kurallardır.

Fakat her türlü hukukî muameleye tatbik edilen bu kurallar, serbest rekabet hakkının, kötüye kullanılmasını önleyemez. Gerek halkın genel menfaatleri bakımından ve gerek ticaretin\′mil 1 î menfaatlere uygun bir şekilde gelişmesini temin yönünden ticaret serbestisine hukukî bir düzen verilmesi vr bu alanda hususî birtakım hükümlerin ortaya konulması mecburiyeti hasıl olmuştur.


Bir kimsenin iktisadi faaliyette kendisi eşit bir edada bulunmadan, başkalarının serbest rekabetini güçleştirecek ve kendi lehine merroat temin edecek şekilde iyin iye t kurallarına aykırı hareket etmesi, haksız rekabet fiilini doğurur. İyiniyet kural 1 arına aykırı hareket seklinde tezahür eden haksız rekabet, mevzuatımızda sadece Ticaret Kanunu tarafından düzenlenmiş değildir. Medeni Kanunda, Markalar Kanununda ve Borçlar Kanununda da haksız rekabete müteallik hükümler vardır.


Mevzuatımızda yeni Ticaret Kanunundan evvelki devrede Bk. m. 48 ile LTK m. 56-62 haksız rekabet müessesesini tanzim etmekteydi. Ticarî mevzuatımızı yeniden düzenlemek amacıyla hazırlanan 6762 sayılı yeni Ticaret Kanunu Tasarısında, haksız rekabet alanında mehaz olarak İsviçrenin 1943 tarihli Haksız Rekabet Kanunu ( Bundes gese t z über den unlau-teren Wettbewerb) alınmıştır. Ticaret Kanununun kanunlaştırılması esnasında, İsviçrede olduğu gibi, Bk m. 10 in tamamen kaldırılması teklif edildiyse de. (Tat. K. Tasarısı m. 40), tasarının bu maddesi kabul edilmemiş ve mevzuatımızda haksız rekabet müessesesi iki kısma ayrılmıştır: Tk in. 56-65 ve Bk m. 48.


İster Bk nda, ister TK nda düzenlenmiş olsun, haksız rekabet fiilini ika edenler serbest iktisadi rekabeti ihlâl etmiş ve bu ihlâlden çoğunlukla bir menfaat temin etmiş olurlar.


Haksız rekabet münasebetiyle elde edilen bu menfaatler, fail kusurlu ise, Tk m.58 de belirtilen tazminat dâvası va-ıtasıyla geri alınabilir. Hatta bu hususta elde,edilen menfaatlerin iadesi genişletilmiş, ...haksız rekabet neticesinde dâvâlının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına dahi hükmedilebilir. (Tk n. 58/1 s.c.) denilmek suretiyle, zararı aşan tazminat rücsseses.i getirilmiştir. Mehaz kanunda, davacıya bu hak tanınmamıştır.
Menfaatin iadesi dediğimiz, zararı aşan tazminata Hükmedi lebiLmeSinin şartları nedir? hâkim hangi şartlarda menfaatin iadesine hük-Medebi lecekti r? Haksız rekabet fiilinin kusursuz olarak işlenmesi halinde, failin elde ettiği menfaat ne olacaktır? Ayrıca Tk m. 58/1 de bahsedilen maddi ve manevî tazminat dâvalarının şümulü ne olacaktır? Kısaca, çalışmamızda incelenecek meseleler bunlardan ibarettir,,

Birinci bölümde, menfaatin karşılığının iadesi müessesesini düzenlerken Adliye Encümen inin yaptığı gibi, Bk m. 414de düzenlenen Vekaletsiz iş görmede, işgüreninkendimenfaatineyapmasıhali,incelenmektedir.Bu husus tetkik edilirken Bk m. 411 hükmünün haksız Rekabefe tatbikimeselesi araştırılacak ve haksız rekabet hükümlerinin incelenmesine geçilecektir.

. .
İkinci bölüm, kusursuz haksız rekabette elde edilen menfaatlerin iadesine tahsis edilmiştir. Bk m. 61-66 da ele alınan Se-bepsiz Zenginleşme müessesesi bu bahiste incelenecek ve Kusursuz Haksız Rekabette zenginleşmenin şümulü ve bu zenginleşmenin iadesi söz konusu edilecektir.
Üçüncü bölümde, borç doğuran haksız rekabet ve cezaî mesuliyet doğuran haksız rekabet fiilleri neticesinde elde edilen menfaatler ince-, lenecek, menfaatlerin iadesini tevlit eden maddi ve manevi tazminat davalarında zamanaşımı tetkik edilecektir.
Çalışmamız, incelediğimiz mevzuların genel bir değerlendirmesini ihtiva eden Sonuç bölümüyle sona erecektir.- i Ç i N D E K i L E R -


GİRİŞ

§ 1- KONUNUN TAKDlMt r
§ 2- HAKSIZ REKABET KAVRAMI :
A) Genci.Olarak RckabeL
Tl) iktisadî Rekabet
III) Hukuk Bakımından Rekabet
1) Anayasa Hukuku Bakımından Rekabet-
2) özel Hukuk Bakımından Rekabet.
a) Genel Hükümler
an) ŞahsiyeL I lak lar mı. llılâl Eden Fiil
• Olarak Rekabet
1)1)) Objektif İ y in iyot: (Tren imci Glauben) Kurallarına Aykırı l.i! veya Hakkın
Suistirnali Olarak Rclta!.~r
cc) Haksız Fiil Olarak Rckajd
dd) Sözleşmeye Aykırı Fiil Olarak Rekabet-
b) Özel Hükümler
an) Haksız Rekabet Hakkındaki Kauup.lar
bb) Rekabeti Sınırlayıcı Fiillere Karşı-
Kanunlar
IV) Türk llukukuncl-k i Durum
Ti) Haksız Rekabet Kavramı
I) llaksı 7. Rcknbe t in Yasaklanmış Olmasının Amacı
1) Kakibi Korumak
2) Müşterileri. Korumak :
\′<) Meslekî Menfaatleri Korumak
V) Millî Ekonomi n in Korunması
§ 3- HAKSIZ REKABET MÜNASEBET I YbE ZENGİNLEŞME \′
A) Kazanç ve Zenginleşme (Geuinn uııcl l\′e reiebe rung)
1) Kazanç (Geuiun) j
II) Zenginleşme (Bereirberung)
I!) Un km z Rekabet Miinasebe t iylc Zenginleşme
I) Kâr ve Zararı Husule Getiren Bir Unsur Olarak
II) Haksız Fiilin Kcıyıı.-ıgı Olarak Haksız RH ı\′ıet
C) Haksız Rekabetin Etkilerinin Ortadan Kaldırılma-
D) Haksız. Rekabet Mnnascbe I iy le Elde Edilen Menfaatin
İadesi Meşeleşi .
I) Zararın Tazmini, (die Dcckung ders Schadcns)
II) Menfaatin ladesi (ile raus;>abe Jc? Geu\′inhes)
III) Zararın Tazminini Açan lad\′e Mükel Lef iye t i
(Vorteilsherausgahe über den F, rs.ıt z des
Schadens lıinans)


bi R İNCİ BÖLÜM

HAKSIZ RekabetBET SAHASıNDA KENDİ MENFAATine vekaletsiz
İŞ Görme HÜKÜMLERİNİN TATBİKİ

I- VEKALEtSİZ İŞ GÖHME (Dic Cesclıa Ct sfiilırung obne AuFtrag) —
A) Kavram •
B) Veka1etsiz iş Görmenin Şartları
I) Bir işin Görülmesi
II) Yapjlan i.siıı Başkasjna Ait Olması
TII) iş Göi\′enm E\′u isi Yapmaya Mezun Bulunmaması
IV) Ba.şkasuun işini Görme iradesi
G) Vckâlctsiz Is Görmenin Hükümleri
1) Is Görenin Hakları ve Vazifeleri
1) I ş Salı i bin in Menfaat ve iradesine Uygun
İş Yapılması :
2) ihmal ve Dikkat;; i~ 1 ik.ten Mesuliyet
II) İş Sahibinin Hakları ve Vazifeleri
1) Masral\′ların Ödenmesi, Taahhütlerin İfası
2) Sebepsiz Zenginleşmenin ladesi
Ş 2- VEKALF.TSİZ Jş GÖRMEDE İŞ GÖREN İH J ŞI KENDİ
MENFAATİNE YAPMA S T. — 29
§ 3- KENDİ MENFAATİNE BAŞKASININ İŞİNİ. GÖRIIEHİN
TATBİK SAHASI 30
A) iş Görenin iş. Kendi Menfaatine. Yapması 32
l\′j) Kendi Menfaatine Başkasının işini Görmenin
Tatbik Sabası . 32
C) Kendi Menfaatine Vekalet s.i 7. iş Görme Hükümlerinin
Haksız Rekabete Tatbiki İmkânı 33
I) Kendi Menfaatine Vekal etsiz- İş Görme Hükümlerinin
Haksız Rekabete Tatbiki Lehindeki Görüş, : . 33
II) Kendi Menfaatine. Vekaletsin İş Görme Hükümlerinin
Haksız Rekabete Tatbik.! Aleyhindeki Görüş 36
III) Ticaret Knrnimjrm.i7.rlok i Düzenleme \′ 42
- i K İ N C i bö Ü L Ü M –
KUSURSUZ HAKSIZ REKABET HALİNDE ELDE EDİLEN
MENFAATLERİN İADESİ


§ 1) HAKSIZ REKABET İLE ELDE EDİLEN MENFAATLERİN İADESİNE
SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME HÜKÜMLERİNİN TATI51K I MESELESİ 4 5
g 2) KUSURSUZ HAKSIZ REKABETTE İKTİSAP KAVRAMI VE İKTSACIN
GERÇEKLEŞMESİ : 4 8
A) İade ile iktisap Arasındaki İlişki 48
E) İktisabın Gerçekleşmesi ve Özellikle l.tayn Dayanan
iktisap-İTa Dışı İktisap Ayrımı 49
G) İktisabın ladesi : 53
I) İadeye Müteallik Husus iyeı-1 er 55
1) Sebepsiz Zenginleşme Dâvasının Şahsî Nite
li, k t e 0.1 ÜŞ U : D J
2) Sel)epsız Zenginleşme Dâvasının Di^er Dâvalarla
Yarışması Halinde Sı. vn Meselesi 56
3) Sebepsiz Zenginleşme Davar;], Zenginleşenin
Malvarl] ğmdaki Artış İle Sınırlıdır 57
h) Sebepsiz Zenginleşmeye Dayanan iade Dâvası
Dâvâlının Kusuruna ihtiyaç Göstermez. 58
II) iadesi Istenemcyen Sebepsiz Zenginleşmeler 58
III) İyiniyetli Sebepsiz Zenginleşenin İade Borcunun
Sınırlanması 59
1) Genel Açıklama 59
2) Sınırlamaya1 Yol Açan Etkenler 63
a) İktisap edilen şeyin telef olması ^ 64
b) İyiniyetli ıiıük Lesibin \"şey\" için yapmış olduğu
masraflar 65
an) Zarurî Masraflar —* 65
bb) Faydalı Masraflar : 66
cc) Lüks Masraflar 66
e) İyiniyetli Miil- \′-os ibiıı \"Şey\" Yüzünden
Uğradığı Zararlar 67
d) İyiniyetli Miik.tcs.ibin \"Şey\"i İktisap Edebilmek
İçin Katlandığı Masraflar: \"İktisap Giderleri\"
(dic Ani?weıulunf;en) 67
e) İyiniyetli Müktesibin \"Şey\"i İktisap İçin
\′Yaptığı Karşılık İfalar 68
f) iyiniyetli Müktesibin \"Şey\"i İade İçin
Yaptığı Masraflar 71
3) . Mahkeme iç tilıa t lar uıdaki Durum \′ 72
a) Türk Hukukunda — 72
b) isviçre Hukukunda : — 75
Ş 3) KUSURSUZ HAKSIZ REKAIİET İLE ELDE EDİLEN ZENGİNLEŞMENİN
Ş
EİMİM ît — — — 7R
A). Kusursuz Haksı z Rcknbr L iti Gel ir ve Gider Meblâğ] arı
Üzerine Etkisi — ^—. 7 8
11) Haksız Rekabetin işletme Üzerine Etkisi 79
I) Üretimin Artması 3 \′ ■ 79
II) Fazla Ç;ıIi5in.-ini.il Etkileri 3D
TU.) Haksız Rekabetin İşletme Üzerindeki
Menfî Tesirleri. 80
C) Kusursuz Haksız Rekabetin Teşebbüs (Untcrnebmung)
Üzerine Tesiri 81
I) -Personel Giderleri 82
II) Yabancı Masraflar (der Fremdaufwand) . 82 -
III) Amortisman Masrafları (eler Abschreibungsaufuand)— 82
IV) Faiz Masrafları (der 7, insaufward) 83
V) Nötr Masraflar (Neutraler Aufuaml) 84
D) \"Conditio Sine qun non olarak Haksız Rekabet 85
§ A) İLLİYET BAĞI (Kausal zusammenlıang) nın GEREKLİLİĞİ 85


- ÜÇÜNCÜ BÖLÜM -

KUSURLU HAKSIZ RE KAB ET VE CEZAÎ MESULİYET DOĞURAN HAKSIZ REKABET HALLERİ VE BUNLARDA İADE
§ 1) KUSURLU HAKSIZ REKABET VE KUSURLU HAKSIZ REKABETTE
ELDE EDİLEN MENFAATLERİN İADESl MESELESİ 87
§ 2) MADDÎ TAZMİNAT DftVASl (Sclıadencrsatzklage) :—-\′ 89
A) Kavram \′—- 90
15) Tazmin (Tazminat) Şeklileri :-.— - 91
I) Aynen Tazmin (Maturalrest i tion) 91
II) Nakden (Para ile) Tazmin (Gelderyatz) : 92
III.) Borçlar Kanunuıuju Sistemi 93
C) Tazminatın Şümulü \′■ ■ 94
D) Tazminat Borçlusu ve Tazminat Alacaklısı. 96
J.) Ta zıni nal Alacaklısı. (Tazminat Talebinde
Bul ıınnb ilecek 1 e r) ■. •- 96
1) Zarar Gören (üakip) 97
■2) Müşteriler ; gg
II) Tazminat Borçlusu 99
1) Haksız Rekabeti Y ,-.aıı Kimse 99
7) İstihdam Eden 100
a) istihdam Münasebetinin Mevcudiyeti 101
b) Müstahdem Hizmetini, ifa Ederken Hukuka
Aykırı Bir Fiiliyle Zarar İka Etmelidir 102
c) Kurtuluş Beyyinesi Getirilmemesi 103
d) istihdam Edenin Müstahdeme Kücu İO-\′ı
3) Basınla İlgili Kişiler . . 105
E) Zarar Mik tan nııı Hesaplanması 106
I) Genel Olarak 107
II) Mevcut Zarar, Muhtemel Zarar, Hangi Andaki
Zararın Esas Olacağı, Faiz 110
1) Mevcut Zarar, Hangi Andaki Zararın
İjSas UlaCci^ı 110
2) Muhtemel Zarar (ile.ridc Meydana Gelecek Zarar)- 111
T > l?ı i 7 ^ 1 19
III) Zararın ve Zarar MikLarınm Tayini
(Sclıadcusbcrechnung) 113\′
1) Zararın ve Miktarının isbatı 113
2) Zararın Hâkim Tnrafından Tayin ve Tcsbiti 114
IV) İstifadelerin Mahsubu 117
1) İstifadelerin Mahsubu İçin Gerekli Şartlar 117
2) İstifadelerin Mahsubunun İcrasında Usul 110
F) Tazın i İKİL Miktarının Takdiri (Sclıadenersatzbeınessung) — 119
A
1) Genel 01.-ırak 11.9
Tl) Tazın i İKİ L ı n Takıl ir inde Ro 1 Oynayan Unsurlar (Fakl.orcn iler SehadeııersaLzbome.ssung) ve
Bilhassa Tenkis Sebepleri (llerabsetzungsgründe) 121
1) Me^ııl Olan pahsın Kusurunun Ağırlığı 121
2) HııLa?.nrrırın Kene! i- (Müterafik) Kusuru
(Selbstvers-chui.dcn) 122
3) Mer.ul Olan Şalısın Müzayakaya Maruz
Kalması (NoLlagc der. İla ft pH-ichten) -- 126
A) Mutazarrırın Malî Durıımuııun Çok .İyi Olması 127
5) Diğer İndirim Sely.~pl.eri 127
3) MANEVÎ TAZMİNAT \′ 129
A) Kavram : 129
I) Maddî Zarardan Farkı. 130
II) Manevî Tazminatı Gerektiren Haller 131
^JI) Manevî Tazminatın Gayesi 132
B) Manevî Tazminatın Mümkün Olduğu Haller ve Şartları 133
I) Sahsiyot Haklarına Tecavüz 133
1) Şalısiyete Karşı. İşlenen Manevî Zararlar 13\′ı
2) Şahsın Aile Münasebetlerine Yönelmiş
Manevî Zararlar r 134
3) Şalısın Genel Hayatına Karşı işlenen
Manevî Zararlar : ■ 134
II) Manevî Tazminatın Şartları \′ 135
1) Şahsî Varlıkların (Menfaatlerin) Hukuka
Aykırı Surette İhlâli 135
2) Tecavüzün Ağır Olması 135
3) .Fa ilin \′.gır Kunuru —7
4) illiyet Rabıtası
C) Manevî Tazminat Şekilleri. \′ -
D) Manevî Tazminat Dâvasının TaraClarr
I) Genel Olarak
II) Manevî Taziı:inat Dâvasında Davacılar
III) Manevî Tazminat Dâvasında Dâvâlılar
E) Manevî Tazminat Miktarının Tayin ve Takdiri —
§ 4) MADDÎ VE MANEVÎ TAZMİNAT \′TALEPLERİNİN DAVA YOLUYLA
DERMEYANI
A) Salahiyetli (Yetkili) ve Vazifeli (Görevli)
Mahkeme
I) Salahiyetli (Yetkili) Mahkeme II) Vazifeli-(Görevi i) Mahkeme —
B) Maddî
lî ve Manevî Tazminat TaLeplerinin Ceza
Davasıyla Münasebet i
I) İstiklâl Prensibi ^- —: ■
II) İstiklâl Prensibinin İstisnası
C) Maddî ve Manevî Tazminat Dâvalarına Zamanaşımı
I) Bir Yıllık Zamanaşımı
II) Üç Yıllık Zamanaşımı
III) -Ceza Zamanaşımı
IV) Mağdurun Daimi Defi Hakkı :
5) CEZAÎ MESULİYET DOĞURAN HAKSIZ REKABET
A) Genci Olarak
B) Ticaret Kanuna Göre Cezayı Gerektiren Haksız
Rekabet Fiilleri


- Cezayı Gerektiren Haksız Rekabet fiillerine Uygulanacak müeyyideler


- Müsadere


- SONUÇ