Vedat Kitapçılık
Kargo Gönderim Saatleri;
Hafta İçi Saat 16:00 'ya kadar
Cumartesi Saat 11:00 'e kadar
Kartlarına Taksit
Seçeneklerimiz Vardır!
Banka Hesap Bilgilerimiz
Destek
HATTI
0212
240 12 54
240 12 58
Favori
Listenizde
Ürün Yok!
Sepetinizde
Ürün Yok!
Yeni Çıkan Yayınlar:      Aralık (24)      Kasım (151)      Ekim (223)      Eylül (283)

Hakimler Ve Savcılar Kanunu - İlgili Mevzuat ( Türk Hukukunda Hakimlerin Aranması )

Hakimler Ve Savcılar Kanunu - İlgili Mevzuat ( Türk Hukukunda Hakimlerin Aranması )Sayfa Sayısı
:  
1056
Kitap Ölçüleri
:  
16x23 cm
Basım Yılı
:  
2007
ISBN NO
:  
9944-416-29-0

65,00 TL

İÇİNDEKİLER

KANUNLAR

Hakimler ve Savcılar Kanunu 3
Birinci Kısım 3
Genel Hükümler 3
Birinci Bölüm 3
Amaç ve Kapsam 3
Amaç 3
Kapsam 3
Tanımlar 3
İkinci Bölüm 4
Haklar ve Ödevlere İlişkin Temel İlkeler 4
Bağımsızlık, Teminat ve Ödevler 4
Gözetim ve Denetim Hakkı 4
Denetim, İnceleme, Soruşturma ve Kovuşturma 5
İkinci Kısım 5
Hakimlik ve Savcılık 5
Birinci Bölüm 5
Adaylık Dönemi 5
Adaylık , 5
Adayların Nitelikleri 5
Adaylığa Atama 6
Adaylık Süresi ve Eğitim 7
Adaylar Hakkında Düzenlenecek Belgeler 7
Adaylık Süresi İçinde Göreve Son Verme 8
Atama 8
Muvazzaf Askerlik Hizmetinin Değerlendirilmesi 9
İkinci Bölüm 9
Hakimliğin ve Savcılığın Sınıf ve Dereceleri 9
Sınıflar ve Kıdem 9
Adli Yargı İle İlgili Cetvel 9
İdari Yargı İle İlgili Cetvel. 9
Üçüncü Bölüm 10

İlerleme ve Yükselme 10
Kademe İlerlemesinin Usul ve Esasları 10
Kademe İlerlemesi 10
Derece Yükselmesinin Koşullan ■. 10
Derece Yükselmesinde Listelerin Yayımı 11
Üst Mercilerce Verilecek Siciller 11
Müfettişlerce Verilecek Hal Kağıtları 12
Adalet Bakanlığı Merkez, Bağlı ve İlgili Kuruluşlarında
Bulunanlar 12
Yargıtay ve Danıştay Hizmetinde Olanlar 12
Eserler 12
Yargıtay, Danıştay İle Bölge Adliye ve Bölge İdare Mahkemeleri
Notları 13
Yükselme Çeşitleri 14
Yükselmeye Layık Görülmeyenler 14
Lisans Üstü Öğrenim ve Uzmanlık Eğitimi 15
Dördüncü Bölüm 15
Birinci Sınıfa Ayrılma Koşul ve Yöntemleri İle Birinci Sınıf
Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendirilmesi 15
Birinci Sınıfa Ayrılma Koşulları 15
Birinci Sınıf Hâkim ve Savcıların Çalışmalarının Değerlendi
rilmesi 16
Beşinci Bölüm 17
Eşitlik ve Yer Değiştirme , 17
Eşitlik 17
Yer Değiştirme Suretiyle Atanma 17
Görev Değiştirme 18
Adalet Bakanlığı Merkez Kuruluşuna Atama Şartları ve Şekli 18
Hakimlik ve Savcılık Görevlerine Tekrar A tanma 19
Diğer Hizmetlerden Mesleğe Atanma 19
Yeniden Atanma 19
Terhis Edilenlerin Görevlerine Dönmesi 20
Atamalarda Görev Yerine Hareket ve İşe Başlama Süresi 20
İşe Başlamama Halinde Yapılacak İşlem 21
Üçüncü Kısım 21
Hakimlik ve Savcılık Teminatı 21


VII
Birinci Bölüm 21
Teminat 21
Hakimlik ve Savcılık Teminatı 21
Teklif Yapılması 21
Özel Durumlarda Atama 21
İkin ci Bölüm 22
Geçici Yetki ve Görevler 22
Geçici Yetki İle Görevlendirme 22
Başka İş ve Görevler 22
Yabancı Ülkelere Gönderilme 23
Haklar, Yükümlülükler ve Giderler 23
Üçüncü Bölüm 24
Hakimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi 24
Meslekten Çekilme 24
Olağanüstü Hallerde Çekilmede Usul ve Genel Olarak Çekilmenin
Sonuçları 24
Hakimlik ve Savcılık Görevlerinin Sona Ermesi 24
Dördüncü Kısım 25
Çalışma Saatleri, İzinler 25
Birinci Bölüm 25
Çalışma Saatleri 25
Çalışma Saatleri 25
Yıllık Ara Vermeden Yararlanma 25
İkinci Bölüm 25
İzinler 25
İyileşme Halinde Göreve Dönüş 26
Beşin ci Kısım 26
Siciller 26
Sicil ve Özlük Dosyaları 26
Gizli Sicil 26
Açık Sicil ve Özlük Dosyası 26
Sicil Vermeye Yetkili Olanlar ve Uygulanacak İlkeler 26
Altıncı Kısım 27
Disiplin Cezaları, Görevden Uzaklaştırma 27
Birinci Bölüm 27


VIII
Disiplin Cezaları 27
Disiplin Cezaları 27
Uyarma Cezası 27
Aylıktan Kesme Cezası 28
Kınama Cezası 28
Kademe İlerlemesini Durdurma Cezası 28
Derece Yükselmesini Durdurma Cezası 29
Yer Değiştirme Cezası 29
Meslekten Çıkarma Cezası 30
Bir Üst veya Alt Derece Disiplin Cezası Uygulanması 30
Savunma Hakkı 31
Ceza Soruşturması veya Kovuşturması İle Disiplin
Soruşturmasının Bir Arada Yürütülmesi ve Zamanaşımı 31
Yeniden İnceleme ve İtiraz 31
Uygulama 32
Disiplin Cezalarının Sicilden Silinmesi 32
İhbar ve Şikayet. 32
İkinci Bölüm 33
Görevden Uzaklaştırma 33
Görevden Uzaklaştırma 33
Görevden Uzaklaştırılanların Hakları 33
Görevden Uzaklaştırma Kararının Kaldırılması 33
Göreve Tekrar Başlatmanın Zorunlu Olduğu Haller 34
Süre 34
Yedin ci Kısım 34
Soruşturma ve Kovuşturma 34
Birinci Bölüm 34
Soruşturma 34
Soruşturma 34
Önceden İzin Alınmasını Gerektirmeyen Haller 35
Soruşturmada Savunma 35
Tutuklama Mercii 35
Suça Katılma 35
Soruşturmanın Tamamlanması 35
Yakalama ve Sorgu Usulü 35
İkin ci Bölüm 35


IX
Kovuşturma 35
Kovuşturma Kararı ve İlk Soruşturma 35
Son Soruşturma Mercileri 36
Son Soruşturma Merciinin Saptanması 36
İlk Soruşturmada İtiraz Usulü 36
Üçüncü Bölüm 36
Kişisel Suçlar 36
Kişisel Suçlarda Soruşturma ve Kovuşturma 36
Dördüncü Bölüm 37
Ortak Hükümler 37
Ağır Ceza Mahkemesinin Görevine Giren Suçüstü Hâlleri 37
Davalar 37
Dosyanın Gönderi İm esi 37
İhbar ve Şikayetler 37
Birinci Sınıf Hakim ve Savcılar Hakkında Uygulanacak
Hükümler 38
Sekizinci Kısım 38
Denetim 38
Teftiş Kurulu 38
Adalet Müfettişleri 38
Yetkiler. 38
Dokuzuncu Kısım 39
Mali ve Sosyal Haklar ve Yardımlar 39
Birinci Bölüm 39
Mali Haklar 39
Mali Haklar 39
İkinci Bölüm 39
Aylık Tablosu ve Aylıklar 39
Aylık Tablosu 40
Katsayı 40
Brüt Aylık Tutarı 40
Yargı Ödeneği ve Ek Ödeme 40
Ders ve Konferans Ücretleri 41
Aylık ve Ödeneğin Ödeme Zamanı 41
Adaylıktan ve Açıktan Atanmada Aylık ve Ödeneğe
Hak Kazanma 41

Üçüncü Bölüm 41
Sosyal Haklar ve Yardımlar 41
Lojmandan Yararlanma 41
Diğer Sosyal Yardımlar 42
Meslekî Kıyafet, Kitap ve Bilgisayar Yardımı 42
Onuncu Kısım 42
Adalet Komisyonlarının Kuruluş ve Görevleri 42
Kuruluş 42
Görevleri 43
Zorunlu Hâllerde Görevlendirme 43
Soruşturma ve Kovuşturma Usulü 44
Kıyafet 44
Onbirinci Kısım 44
Çeşitli Hükümler 44
İlke Kararları 44
Meslek İçi Eğitim 44
Uygulanacak Hükümler 44
Yönetmelik 44
Kaldırılan Hükümler 45
Ek ve Geçici Maddeler 45
Yürürlük 49
Yürütme 49
Kanuna İşlenemeyen Hükümler 49
Askeri Hakimler Kanunu 59
Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanunu 89
Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında
Kanun 99
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 127
T.C. Anayasası 129
Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri İle Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun .... 139
Bölge İdare Mahkemeleri, İdare Mahkemeleri ve Vergi Mah
kemelerinin Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun 155
Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanunu 167
XI
• Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Usulü ve
Disiplin Suç ve Cezaları Hakkındaki Kanun 219
• Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında
Kanun 235
• Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri
Hakkında Kanun 249
• Yargıtay Kanunu 269
• Danıştay Kanunu 305
• Askeri Yargıtay Kanunu 335
• Askeri Yüksek İdare Mahkemesi Kanunu 349
• Adli Personel İle Devlet Davalarını Takip Edenlere Yol
Gideri ve Tazminat Verilmesi İle 492 Sayılı Harçlar Kanunu
nun Bir Maddesinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun.... 381
• Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar
Hakkında Yapılacak Muamelelere Dair Kanun 385
• Türkiye Adalet Akademisi Kanunu 393
• Yüksek Hakimlik Tazminatı Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname 413


TÜZÜKLER

• Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü 419
• Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü 431
• Danıştay İçtüzüğü 447


YÖNETMELİKLER

• Adalet Bakanlığı Bilgi Sistemlerinin İnternet Üzerinden Gele
cek Tehlikelerden Korunması ve Veri Güvenliğinin Sağlan
masında Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 465
• Adalet Bakanlığı Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri
Yönetmeliği 471
• Adalet Bakanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği 491
• Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği 505
• Adalet Bakanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği 531
• Adalet Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilâtı Memurları Sicil
Yönetmeliği 551• Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan
Değişikliği Yönetmeliği 563
• Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Yönetmeliği 575
• Adalet Bakanlığı Yayın Yönetmeliği 691
• Adalet Kütüphaneleri Yönetmeliği 697
• Adalet Teşkilâtını Güçlendirme Vakfı Yönetim ve Çalışma
Esaslarını Gösterir Yönetmelik 707
• Adli ve İdari Yargıda Hakim ve Savcı Adaylığı Yazılı Sınav,
Mülakat ve Atama Yönetmeliği 713
• Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim
Adaylarının Meslek Öncesi Eğitimlerinin Yaptırılmasının Esas
ve Usullerine İlişkin Yönetmelik 727
• Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim
Adaylarının Staj Dönemi İle Staj Mahkemelerine İlişkin
Yönetmelik 737
• Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim
• Adaylarının Meslek Öncesi Hazırlık ve Son Dönem Eğitimle
rinin Yaptırılmasına Dair Yönetmelik 749
• Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim
Adaylarının Eğitimleri Sonunda Yapılacak Yazılı Sınavın Usul
ve Esaslarına Dair Yönetmelik 755
• Adli Yargı Hakim ve Savcı Adayları İle İdari Yargı Hakim
Adaylarının Yabancı Dil Eğitimi İçin Yurt Dışına Gönderilme
Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik 761
• Askerî Yargıtay, Askerî Yargıtay Başsavcılığı Sıkıyönetim
Komutanlıkları Askerî Mahkemeleri ve Askerî Savcılıklarında
Görevlendirilen Hâkim, Cumhuriyet Savcı ve Yardımcılarının
Not ve Sicillerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmelik 765
• Danıştay Kıyafet Yönetmeliği 769
• Danıştay Tetkik Hakimlerinin Görev Yaptıkları Daire ve
Kurulların Değiştirilmesinde Uygulanacak Esaslara İlişkin
Yönetmelik 771
• Hakim ve Savcıların Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği 775
• Hakim ve Savcıların Resmi Kıyafet Yönetmeliği 783
• Hakimler ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Uygulanacak
Atama ve Nakil Yönetmeliği 785
• Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu İç Yönetmeliği 827


İdari Yargı Hakim Adaylarının İl Valiliklerinde Yapacakları
Staj Hakkında Yönetmelik 833
İdari Yargı Hakim ve Savcıları Hakkında Uygulanacak Atama
Yönetmeliği 837
Kamu Konutları Yönetmeliği 847
Türkiye Adalet Akademisi Başkan ve Başkan Yardımcıları
Adaylarının Seçilme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 867
Türkiye Adalet Akademisi Danışma Kurulları ve Komisyonla
rının Kuruluş, Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik 871
Türkiye Adalet Akademisi Meslek İçi Eğitim Yönetmeliği 875
Türkiye Adalet Akademisinin Hizmetlerinden Yararlanma ve
Ücretlere İlişkin Yönetmelik 881
Yargıtay Kıyafet Yönetmeliği 885
Yurt Dışına Gönderilecek Danıştay Meslek Mensuplarının
Seçimleri ile Diğer Esasların Belirlenmesine İlişkin
Yönetmelik 887


GENELGELER


• Adalet Dairelerinin Hâkim ve Savcılar Tarafından Denetimi,
Mahkemeler ve İcra Dairelerinde İş Tevzii (Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü) 893
• Aday Memurların Eğitim Hakkında Genelge (Eğitim Dairesi
Başkanlığı) 895
• Adli Mercilere Yapılan Başvurular Hakkında Genelge (Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü) 897
• Adliyelerde ve Duruşmalarda Güvenlik ve Düzenin Sağlan
ması Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 899
• Atama ve Yetki Talepleri Hakkında Genelge (Personel Genel
Müdürlüğü) 901
• Bakanlıktan Görüş Talepleri İle İlgili Dikkat Edilmesi Gere
ken Hususlar Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlü
ğü) 902
• Başka Yer Mahkemesine Verilen Temyiz ve Diğer Dilekçele
rin Gönderilmesinde Dikkat Edilecek Hususlar Hakkında Ge
nelge (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) 904
• Cumhuriyet Savcıları Tarafından Soruşturmalar Sırasında
Basın ve Yayın Organlarına Bilgi Verilmemesi Hakkında
Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 905


Dava Dosyalarının Temyize Gönderilmesinde Dikkat Edilecek
Hususlar Hakkında Yönetmelik (Hukuk İşleri Genel Müdürlü
ğü) 908
Disiplin Suç ve Cezalarına Ait Esaslar Hakkında Genelge
(Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü) 910
En Üst Dereceli Kolluk Amirleri Hakkında Yapılan İnceleme
ve Soruşturma İşlemleri Hakkında Genelge (Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü) 916
Etik Sözleşmesi Hakkında Genelge (Personel Genel Müdür
lüğü) 919
Evrak Havale İşlemleri Hakkında Genelge (Hukuk İşleri
Genel Müdürlüğü) 920
Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Hakkında Yapılan İnceleme
ve Soruşturma İşlemleri Hakkında Genelge (Ceza İşleri
Genel Müdürlüğü) 921
Hakim ve Savcıların Cenazelerinin Türk Bayrağına Sarılması
Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 926
Hakim, Cumhuriyet Savcısı ve Adliye Personelinin Bilgi
Formu Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 927
Hasta Sevk İşlemleri Hakkında Genelge (Personel Genel
Müdürlüğü) 929
İdari Yargıda Açılan Davalara İlişkin Dilekçeler Hakkında
Genelge (Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü) 931
İş Cetvellerinin Doldurulması Hakkında Genelge (Personel
Genel Müdürlüğü) 932
Kalem Hizmetlerinin Denetlenmesi Hakkında Genelge (Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü) 934
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanununun Uygulanması
Hakkında Genelge(Personel Genel Müdürlüğü) 936
Kitap Satışlarına Aracı Olunmaması Hakkında Genelge (Ceza
İşleri Genel Müdürlüğü) 938
Lojman Tahsisi Hakkında Genelge (Hukuk İşleri Genel
Müdürlüğü) 939
Mal Bildirimi Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 940
Not Düzeltme Talepleri Hakkında Genelge (Personel Genel
Müdürlüğü) 941
Ödenekler Hakkında Genelge (İdarî ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı) 942


XV
Personel İşlemleri Hakkında Genelge (Ceza ve Tevkifevleri
Genel Müdürlüğü) 946
Resmi Yazışma ve Tebligat İşlemlerinde Uyulması Gereken
Esaslar Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 966
Resmi Yazışmalar Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel
Müdürlüğü) 968
Sicil Raporları Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlü
ğü) 971
Soruşturmalarda İnsan Hakları İhlallerine Yol Açılmaması
Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 972
Soruşturmaların Yürütülmesi, Soruşturma Evrakının Düzen
lenmesinde ve Tamamlanmasında Dikkat Edilecek Hususlar
Hakkında Genelge ( Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 975
Staj Fişleri Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 986
Tanık Ücretleri ve Posta Pulları Hakkında Genelge (Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğü) 988
Taşra Personelinin Çalışma Düzeni Hakkında Genelge (Adli
Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü) 990
Yaş Haddinden Emekliye Ayrılacaklarla İlgili İşlemler
Hakkında Genelge (Personel Genel Müdürlüğü) 991
Yıl Sonu Devir İşlemlerinden Dolayı Adli Hizmetlere Ara
Verilmesi Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 992
Yıllık, Mazeret, Hastalık ve Doğum İzinleri Hakkında Genelge
(Personel Genel Müdürlüğü) 993
Yol Giderleri ve Tazminatı (İdarî ve Mali İşler Dairesi
Başkanlığı) 1000
Yolsuzluk Olaylarına İlişkin Soruşturmalar ve Kovuşturmalar
Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 1003
Yüksek Disiplin Kurulu ve Bakanlık Disiplin Kurulu İşlemleri
Hakkında Genelge (Ceza İşleri Genel Müdürlüğü) 1007
Zayi Olan Dosyaların Yenilenmesi Hakkında Genelge (Hukuk
İşleri Genel Müdürlüğü) 1011ULUSLAR ARASI METİNLER


• BM Bangalor Yargı Etiği İlkeleri, 2003/43 10ı5
• Kara^RK9°4Sryİ Hâkİmlerİn Rolü ve Bağ.msızlığı Tavsiye
■ 1028
• BM Yargı Bağımsızlığı İlkeleri, 1985 1Q32
• Savalar İçin Etik ve Davranış Biçimlerine İlişkin Avrupa
Esasları "Budapeşte İlkeleri" 1036